Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 233-059 3-074 D-073D-091
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 233-059 3-075 D-073D-091


Naastliggers vanFranekereind 23
ten oostende Ooievaarsteeg
ten oostenFranekereind 25
ten zuidenhet Franekereind
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 29


aangrenzende stegen
adresheeft
Franekereind 23Ooievaarsteeg ten oosten


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0102r van 26 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekereind NZ [staat: in de noordies ten noorden van de franekerpijp]1125‑00‑00 GGhuis en steede met de lege plaats erachter aan de oostzijde
koperSyoerdt Feyckes, gehuwd met te Sexbierum
koperYdt Olferts te Sexbierum
verpachter grondde Stad Harlingen1‑17‑08 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelWaatse Edes3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: keetsteeg]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: diept]
naastligger ten westende oude keet van Pieter Gerryts
naastligger ten westenMelle Symons
naastligger ten noorden*de keet van Hendrick Saves
verkoperSybrandt Jansen, gehuwd met
verkoperWipck Aleffs
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijk deel) Sjoerd Feyckes x Ids Olferds wonende te Sexbierum, kopen huis in den Noordies ten noorden van de Franeker Pijpen. Ten O. de openbare keetsteege, ten Z. het diept, ten W. Pieter Gerryts. Gekocht van Sybren Jans, voor 1125 gg.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0315r van 16 mei 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: diept]


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0360r van 15 mei 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekereind NZ [staat: in de Noordijs ten noorden van de Franekerpijpen]825‑00‑00 GGhuis met de ledige plaats daarachter
koperGryet Harmens, weduwe van
koperwijlen Lou Lous timmerman
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑17‑08 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Keetsteeg]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: diept]
naastligger ten westende [zout]keeten van Pieter Gerryts
naastligger ten westenMelle Symens
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarSybren Jansen, gehuwd met
eerdere eigenaarWipk Aleffs
verkoperSjurdt Feyckes, gehuwd met
verkoperItke Olpharts


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0521r van 3 aug 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23westFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]300‑00‑00 CG1/5 huis, uuthangende den toren van Babelonien
koperSymen Claes te Winsum de Toren van Babel
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenBerber Jans
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Low te timmerman
naastligger ten noordenJan Scheltes
verkoperSyts Melles, gehuwd met
verkoperHendrick Hansen
erflaterwijlen Melle Symens, gehuwd met
erflaterwijlen Weltie Hendrix


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0033r van 20 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23westFranekereind NZ [staat: in de Noordies bij de Franekerpijpen]287‑08‑00 CG1/4 huis
koperHendrick Hansen, gehuwd metboomsluiter van de Franekerpijpen
koperSydts Melles
eigenaar van 3/4Hendrick Hansen c.u.boomsluiter van de Franekerpijpen
verpachter grondWatse Edes 1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenThijs Hendricx
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Scheltes
verkoperAntie Melles, gehuwd met te Winsum
verkoperMeynert Jans te Winsum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk deel) Hendrick Hanses, boomsluiter van de Franekerpijpen x Sydts Melles kopen 1/4 huis in de Noordies omtrent de Franekerpijpen, waarvan zij de resterende 3/4 zelf bezitten. Ten O. Trijn Hendricx, ten Z. en W. de straat, ten N. Jan Scheltes. Grondpacht (voor 1/1) 30 st aan erven Watse Edes. Gekocht van Antie Melles x Meynert Jans te Winsum voor 287 cg 8st.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0190v van 5 sep 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23westFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]22‑15‑00 CGgrondpacht van 1-10-00 CG
koperHendrick Hansen, gehuwd metde Toren van Babel
koperSytscke Melles
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis daar tegenwoordich den Toorn van Babilonien uutsteeckt, van Hendrick Hansen c.u.1‑10‑00 CG
huurderTake Egberts c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenScheffersplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgerhopman Thomas Jansen, gehuwd met
verkoperTrijn Sipckes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk deel) Hendrick Hansen x Sytscke Melles kopen 30 st grondpacht uit hun huis nz. Franekerpijpen, daar tegenwoordich den toorn van Babilonien uutsteeckt, nu bewoond door Take Egberts c.u. Gekocht van oud burger-hopman Thomas Jansen x Trijn Sipckes voor 22 cg 15 st.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0001r van 7 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFraneker Piep NZ3975‑00‑00 GGzoutkeet, huis, plaats en gereedschappen
koperIsbrandt Wybrandts, gehuwd metkoopman
koperRintie Bottes
naastligger ten oosten v/h huisZoutsteeg
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten westen v/h huishet huis van Hendrik Hansen
naastligger ten westen v/h huisde mouterij en kamers van Feycke Everts
naastligger ten noordende keet van Waling Tiaerdts
verkoperMaycke, weduwe van
verkoperwijlen Thijs Hendricks


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0171v van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]3650‑00‑00 GG1/2 huis met een ledige plaats, zoutkeet en div. roerende goederen
koperJohannis Sjouckes, gehuwd met
koperSetske Rinses
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑17‑08 CG
toehaakeen dubbele rosenobel
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: steeg naar de zoutkeet en het huis]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenHendrick Hansen
naastligger ten westenFeycke Everts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRintien Bottes, gehuwd met
verkoperTiebbe Pyters Dreyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuis met ledige plaats en zoutketen. Gekocht voor 3650 gg. en een dubbele Rosenobel voor des verkopers zoon.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0215v van 5 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekereind NZ [staat: Franekerpijpen strekkende van voren van de straat noordwaarts tot de zoutkeet die Piter Walinghs zoutzieder onlangs van Johannis Siouckes gekocht heeft]1525‑00‑00 GGhuis, loods, plaats en tuin
koper door niaarFeycke Everts moutmaker
geniaarde koperAbraham Pytters, gehuwd metapotheker
geniaarde koperAntie Pauli
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: keetsteeg]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenhet huis van Hendrix Hansen
naastligger ten westenFeyke Everts
naastligger ten noorden
verkoperJohannis Sjouckes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijk deel) Feycke Everts, mr. moutmaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis, loods, tuin en ledige plaets, nz. Franeker Pijpen, strekkende van voren noordwaarts tot achter, aan de zoutkeet die Pieter Walinghs onlangs kocht van Johannes Gouckes. Ten O. de Keetsteeg [Ooievaarsteeg], ten Z. de straat en diept, ten W. Hendrick Hansen en de koper, ten N. een steeg, waardoor vrij in- en uitgang. Gekocht van Johannes Gouckes, voor 1525 gg.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0216v van 12 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekerpijpen NZ1525‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Aebles c.u., en
koperEede Douwes
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
geniaarde koperAbraham Piters
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: keetsteeg]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenhet huis van Hendrik Hansen
naastligger ten westenFeyke Everts
verkoperJohannes Sjouckes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijk deel) Douwe Aebelis en Ede? Douwes kopen een huis omtrent de Franekerpijpen, aan de nz. van het diept. Ten O. de Keetsteeg, ten Z. straat en diept, ten W. Hendrik Hansen en Feike Everts, ten N.?. Het was door Abraham Piters gekocht van Johannes Siouckes, voor 1525 gg.


1647 - rooiboek blz. 8 sub 1bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Franekereind 23 Hendrick Hansen
Feycke Everts
Op huyden hebben wij Jan Harmens van Beyem ende Andraeas Heemstra, als presiderende ende Secretaris resp. deser Stede, geadsocieert met beyde Boumeesteren, ons op t' versoeck van Hendrick Hansen als Requirant, ende Feycke Everts als Requireerde, vervoeget ter plaetse contentieus te raeten inder partijen beyde huysen aen melcanderen staende omtrent de Franeker Piepen aende noordzijde van't diept, ende aldaer alles visiteert ende besichtiget, alwaer partijen voornoemt ten overstaen ende bij ? van de voornoemde Commissaris ende Secretaris? Sampt Boumeysteren sijn veraccordeert als dat d'Requireerde sijn water steen sal mogen hebben daer die nu eerst is geleyt ofte geset, inde scheydmuyr tusschen beyder huysen staende, ende daer door sijn water mach leyden ? waerts? Door de wand nae 't diept aldaer gelegen, mits dat de Requireerde gelick hij aengegeven ende belloft heeft te doen bij desen aen houten gote inde voors. ?sal leggen ende onderholden so lange hij de voors. water steen aldaer sal hebben leggen om sijn water door de voors. wand te leyden ende laten lopen. Actum Harlingen den 29en may 1647. In kennisse ons Commissaris ende Secretaris handen. (get.) Beyem 1647. (get.) Andr. Heemstra 1647.


1647 - rooiboek blz. 8 sub 2bron: Oud Archief gemeente Harlingen, inv.nr. 699, "Rooiboek, 1644"
geschat adresbetrefttekst
Franekereind 23 Hendrick Hansen
Feycke Everts
Op huyden den 19en Juny 1647 sijn compareert inde Secretarye Hendrick Hansen ende Feycke Everts hierboven geroert, verclaerden ende bekenden dat sij comparanten met malcanderen waeren veraccordeert ende over een gecoemen neffens d'voorstaende acte van Occulare inspectie bij de heeren Burgemeesteren praesiderende Boumeesteren ende Stadts metselaer ende Timmerman den 29en May laestleden genoemen, in voegen dat haer Comparanten beyde begeerte was, dat den acte solde werde geholden voor null ende van geen waerde, hem holdende voor geanulleert ende gecastreert. Actum utsupra. In kennisse van mij (get.) F. Hoitinga.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0262v van 3 jan 1657 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]812‑17‑08 GG1/2 huis alwaer de oyevaer uthanght, loods, plaats en tuin
koper provisioneelN. N. de Ooievaar
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑17‑08 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Lange Steeg]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van Hendrick Hansen
naastligger ten noordende plaats van het vorige perceel in deze akte
verkoper q.q.Jacob Isbrants, curator ad actum over
verkoperEvert Feyckes
verkoper q.q.Robijn Eigberts, curator ad actum over
verkoperHaringh Feyckes
verkoper q.q.Pytter Andries, curator ad actum over
verkoperSymen Feyckes
erflaterwijlen Feycke Everts, gehuwd metmoutmaker
erflaterwijlen Neeltie Claessens


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0105v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen]812‑17‑08 GG1/2 huis, hof, plaatsje, tuintje waar de Oyevaer uithangt
koper door niaarJan Jansen de Ooievaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
geniaarde koperClaes Claessen
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenHendrick Hansen
naastligger ten noordende plaats van Hendrick Hansen
verkoperde erfgenamen van wijlen Feycke Everts c.s.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijk deel) Jan Jansen koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Claes Claessen, 1/2 van een huis, tuin en plaats, gelegen bij de Franekerpijpen, waar 'de Oyevaer' uithangt. Ten O. de Lange Steeg, ten Z. de straat, ten W. Hendrick Hansen, ten N. de genoemde plaats. Gekocht van erven Feycke Everts voor 812 gg 17 st 8 pn.


1671 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 363r van 2 jan 1671 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Franekereind 23
overledeneAntie Rijx, weduwe van
wijlen Aucke Jacobsmetselaar
Pytter Jansen erfgenaam van 1/5
Jan Jansen erfgenaam van 1/5
Gerben Jansen erfgenaam van 1/5
Ciprianus Nicolai erfgenaam van 1/5notaris
Pyttie Piers erfgenaam van 1/5
Antie Emmerix het sterfhuis gefrequenteerd hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0363a] Inventarisatie ende beschrijwinge gedaen ten overstaene van de praesiderende burgemeesteren Theodoris Stansius ende Harmen Zines Nauta als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ten sterffhuise van Antie Rijx wedu wijlen Aucke Jacobs metzelaer ten versoecke van Pytter, Jan ende Gerben Jansen, zampt Ciprianus Nicolai notarius publicus ende Pyttie Piers, alle erffgenamen elx voor 1/5 ex testamento in dato den 31e julii 1668 bij Antie Rijx naegelaten alles op 't aengewen van Antie Emmerix 't sterffhuis gefrequenteert hebbende, die den belofte daertoe staende in handen van welgemelte commissaris Nauta heeft gedaen in manieren soo volcht, actum den 2e januarii 1671 Opmerking: Aucke Jacobs wonende te Leeuwarden, trouwt 16-12-1655 Herv. gem. Harlingen Antie Ryckx wonende te Leeuwarden.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0273v van 23 dec 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]805‑08‑00 GG1/2 huis alwaar de Ooyevaar uithangt en stalling daarachter
koperWillem Hendricks Vosma koopmande Ooievaar
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑17‑08 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis van de erfgenamen van wijlen Hans Hendricks
naastligger ten noordende weduwe van Hans Eeuwes
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Jansengorter
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijk deel) Willem Hendricks Vosma, koopman, koopt 1/2 huis en stalling daarachter, omtrent de Franekerpijp, alwaer de Oyevaer uythanght. Ten O. de lange steeg [Ooievaarsteeg], ten Z. de straat, ten W. erven Hans Hendricks, ten N. wd. Hans Eeuwes. Grondpacht 37 1/2 st aan de stads-armen. Gekocht van (de gezamenlijke erfgenamen van wl.) gorter Jan Jansen, voor 805 gg 8 st.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 feb 1679 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]806‑00‑00 GGhuis genaamd de Oyvaer
koper provisioneelSjoerd Feyckes de Ooievaar
eigenaar van 1/2Willem Hendricks Vosma
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑04 CG
bewonerTrijntie Jansherbergierse
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Franekerpijp]
naastligger ten westenLenert Jops mr. bakker
naastligger ten noordenTheunis Hendricks
verkoper q.q.dr. Georgius Atsma, curator over
verkoperAgatha van Ammama, en
verkoperJeltie van der Ammama, en
verkoperJochum van Ammamakapitein
erflaterwijlen Joan van Ammama, gehuwd metlid Gedeputeerde Staten van Friesland
erflaterwijlen Catharina de Vries
erflaterwijlen Jeltie Teunis Vriethoff bestemoeder van de erfgenamen


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0183v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: straat, diept en Zoutdragersbrug]


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0269r van 13 mei 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekereind [staat: bij de Franekerpijp]900‑00‑00 GG1/2 huis en stalling
koperhuis genaamd de oyevaar Cornelis Heyns wijnhandelaarde Ooievaar
koperIJsbrandt Heyns wijnhandelaar
verpachter grondde stad Harlingen1‑17‑08 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: lange steeg]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Franekerpijp]
naastligger ten westenHans Hendrix
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hans Euwes
verkoperJan Vosma, broerkoopman
verkoperJoannes Vosma, broerkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijk deel) Cornelis- en IJsbrandt Joosten Heyns, wijnhandelaren kopen 1/2 huis en 1/2 stal erachter bij de Franeker Pijp, waar 'de Oyevaer' uithangt. Ten O. de Lange Steeg [Ooievaarsteeg], ten Z. de straat, ten W. het huis en erf van Hans Hendrix, ten N. wd. Hans Euwes. Grondpacht 37 1/2 st aan de stadsarmen. Gekocht van gebroeders en kooplieden Jan en Joannes Vosma, voor 900 GG.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0013r van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23westFranekereind NZ [staat: ten noorden van het diept bij de Franekerpijpen]1100‑00‑00 GGhuis met een klein huisje ten westen, en plaats
koperSicke Coerts mr. bakker
naastligger ten oostenCornelis Joosten Heyns
naastligger ten oostenIJsbrand Joosten Heyns
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Hans Eeuwes
verkoper q.q.vroedsman Jacob Claeses Hatsma, gecommitteerde crediteur
verkoper q.q.Marten Johannes, gecommitteerde crediteurmr. chirurgijn
verkoper q.q.Tjerck Feddrix, gecommitteerde crediteuren vankoopman
verkoper van 1/2Hiltie Jacobs, eerst weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Aarnt Hansen, en
verkoper van 1/2Melle Hansenmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk deel) Sicke Coerts, mr. bakker, koopt een huis met een klein huisje ten W. ernaast en een plaets erachter, ten N. van het diept bij de Franekerpijpen. Ten O. Cornelis- en IJsbrand Joosten Heins, ten Z. en W. de straten, ten N. wd. Hans Eeuwes. Gekocht van Jacob Claessen e. a., als crediteuren van Hiltje Jacobs wv Aernt Hansen voor 1/2, en mr. chirurgijn Melle Hansen voor 1/2, voor 1100 gg.


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0167r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23westFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]830‑21‑00 GGhuis
koperJacob Gerbens Sprottinga
huurder oostelijkste woningSicco Coerts
huurder westelijkste woningPyter Farrijn
naastligger ten oostenhuis genaamd de Oyevaer van Cornelis Heyns de Ooievaar
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten noordenAllert Kirchman
verkoper q.q.Hilbrandt Ruyrdts, curator over
verkoperRuyrd Sickes
verkoperSicko Coerts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk deel) Jacob Gerbens Sprottinga koopt een dubbel huis bij de Franeker Pijpen, in tweeen verhuurd. Ten O. het huis van Cornelis- en IJsbrand Heyns, waar 'de Oyevaar' uithangt, ten Z. en W. de straat en het diept, ten N. Allert Kirchman. Gekocht van de curator over Ruurd Sickes, en tot last van Sicke Coerts, voor 830 gg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0262v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23westFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp aan noordkant van het diept]725‑00‑00 GGhuis en bakkerij
koperHaje Ruyrdts, gehuwd mettrekschipper op Leeuwarden
koperDoetje Bartels
toehaakeen gouden ducaton
huurder bakkerijN. N. 67‑00‑00 CG
huurder westelijk deelN. N. 38‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhuis genaamd de Ooievaar de Ooievaar
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenAllert Kirchman
verkopervroedsman Jacobus Sprottinga, gehuwd met
verkoperMartjen Alberts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk deel) Haye Ruurds, Leeuwarder trekschipper x Doetje Bartels koopt een huis en bakkerij c.a., bestaande uit een dubbel erf en het westelijk deel van een kelder en 2 opkamers met zolder, omtrent de Franekerpijpen, aan de nz. van het diept. Ten O. het huis 'de Ooievaar', ten Z. en W. het diept., ten N. Allert Kirchman. Het oostelijk deel, waar de bakkerij nu is, is nog voor 4 jaren verhuurd, en het westelijk deel nog voor 1 jaar. Die huren komen ten goede van de koper. Gekocht van vroedsman Jacobus Sprottinga x Martjen Alberts, voor 725 gg. en 2 gouden ducatons tot een verering.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0218r van 24 jun 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23westFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijpen over de Zoutdragersbrug]1500‑00‑00 CGhuis
koperJan Sybrens op de Ley mr. timmerman
huurder voor 5 jarenN. N. 50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Heins c.f.
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: het diept]
naastligger ten westenScheffersplein [staat: het diept]
naastligger ten noordenSeerp Doedes
verkoperRuird Haies c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-059Franekereind 23huis
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerBouwe Sibrens
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-059Franekereind 23huis
eigenaarb[urgem]r. Heinsius
gebruikerHarmen Jans
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-059Franekereind 23huis
eigenaarburgemeester Heinsius
gebruikerBouwe Sybrens
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑08 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0255r van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutdragersbrug, straat en diept]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-059Franekereind 23huis
eigenaarburgemr. Heinsius
gebruikerPietie Dirks
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑10 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0018r van 1 feb 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekereind NZ [staat: bij de Franekerpijp]2000‑00‑00 CGhuis en herberg
koperRoelof Egberts Offringa te Beetsterzwaag de Ooievaar
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 CG
huurderWiegerus Hoornstra mr. timmerman100‑00‑00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenRuird Hayes
naastligger ten noordenDoede Seerps Backer koopman
verkoperoud burgemeester dr. Vincent Heinsius
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijk deel) Roelof Egberts Offringa koopt huis en herberg 'de Oyevaar' bij de Franeker Pijp. Ten O. de Soutsteeg, ten Z. de straat, ten W. Ruurd Hayes, ten N. de gemeensman Doede Seerps Backer. Gekocht van Vincent Heinsius, old-burgemeester.


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0076v van 29 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23westbij de Franekerpijp op de hoek van de Zoutdragersbrug1999‑18‑00 CGhuis
koper door niaarWyger Dirks Hornstra, gehuwd metherbergierde Kleine Ooievaar
koper door niaarHendrikjen Roels Offringa
geniaarde koperGerrit Willems, gehuwd metvarensgezel
geniaarde koperGeertruid Jonas
huurderPieter Wytses c.u.80‑00‑00 CG
naastligger ten oostenWyger Dirks
naastligger ten zuidenFranekereind NZ [staat: straat en diept]
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenDoede Backer
verkoperRuird Hayes te Arum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk deel) Wyger Dirks Hornstra, scheepstimmerman x Hendrikje Roelofs Offringa koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Gerryt Willems, varensgezel, een huis met dubbel erf bij de Franeker Pijpen, op de hoek van de Zoutdragersbrug, waar 'de Kleine Oyevaar' uit hangt. Het huis is voor 15 jaren verhuurd maar de huurders zijn vrij om het huis te verbouwen, te maken en te breken tijdens de huurperiode, zoals zij zelf goedvinden. Het bedrag dat zij daaraan besteden mogen ze dan van de huur aftrekken. Ten O. de koper, ten Z. en W. de straat en het diept, ten N. Doede Backer. Gekocht van Ruurd Hayes, herbergier, voor 1099 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-059Franekereind 23huis
eigenaarwed. Wyger Dirks
gebruikerwed. Wyger Dirks
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑10‑14 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0160r van 18 dec 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: diept]


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0214r van 18 jun 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot of diept]


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0156v van 15 nov 1778 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23westFranekereind [staat: bij de Franekerpijpen]5300‑00‑00 CGhuis
koperDaam Jarigs Winselaar, gehuwd metschipperde Kleine Ooievaar
koperPietje Pieters
huurder bovenkamerWillem van Vals c.u.
huurder kelderUilke Hansen c.u.schipper
naastligger ten oostenherberg de Ojevaar de Ooievaar
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten noordenkeeten van Jacobus Tjallingii
verkoperAndrieske Wybers Hoornstra, gesterkt met
verkoperJacobus Groenewoudgerechtsbode te Dokkum


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0156v van 15 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekerpijpen, bij5300‑00‑00 CGherberg
koperDaam Jarigs Winselaar, gehuwd metschipperde Ooievaar
koperPietje Pieters
verpachter grondde stad Harlingen0‑19‑00 CG
huurderJan Bolman c.u.
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis de Kleine Ojevaar de Kleine Ooievaar
naastligger ten noordenkeeten van Jacobus Tjallingii
verkoperAndrieske Wygers Hoornstra, gesterkt met
verkoperJacobus Groenewoudgerechtsbode te Dokkum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk en oostelijk deel) Daam Jarigs Wenselaar x Pietje Pieters koopt 2 huizen naast elkaar, bij de Franeker Pijp. Het grootste huis is een zeer voorname herberg 'de Ojevaar' en het andere 'de Kleine Ojevaar'. De herberg wordt bewoond door Jan Bolman als huurder. Ten O. de Zoutsteeg, ten Z. de straat, ten W. 'de Kleine Ojevaar', ten N. de (zout)keet van Jacobus Tjallingii. 'de Kleine Ojevaar' heeft ten Z. en W. de straat, ten N. Jacobus Tjallingii, ten O. 'de Ojevaar'. Gekocht van Andrieske Wygers Hoornstra x Jacobus Groenewoud, gerechtsbode te Dokkum, voor 5300 cg.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0273r van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekereind NZ [staat: Franekerpijpen]7400‑00‑00 GGhuis en herberg
koperAage Claasen, gehuwd met te Gorredijk de Ooievaar
koperDoutske Harmens te Gorredijk
verpachter grondde stad Harlingen0‑09‑00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende verkoperse Pietje Pieters
naastligger ten noordenP. S. Hannema
verkoperPietje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Daam Jarigs Wenselaar, haar 1e man, doch hertrouwd met
verkoperJohannes Haantjespannenbakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijk deel) Age Claasen te Gorredijk koopt 'de Ojevaar'. Ten O. de Zoutsteeg, ten Z. de straat, ten W. de verkoper, ten N. P.S. Hannema. Gekocht van Pietje Pieters wv Daam Jarigs Wenselaar en nu x met Johannes Haantjes. In jan 1796 neemt zij het pand weer in bezit, omdat Age Claasen niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0313v van 21 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekereind NZ [staat: Franekerpijp]4475‑00‑00 GGhuis en herberg de Ojevaar genaamdt
koperJacob Reinhart, gehuwd metordinarishouderde Ooievaar
koperTrijntje de Reus
verpachter grondde stad Harlingen0‑19‑00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: diept]
naastligger ten westenPietje Pieters
naastligger ten noordenP. Hannema
verkoperPietje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Daan Jarigs Wenselaar
verkoperPietje Pieters, gehuwd met
verkoperJohannes Haantjespannenboeter
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijk deel) Jacob Reinhart, ordinaris houder x Trijntje de Reus kopen huis en herberg de ojevaar, omtrent de Franekerpijp. Grondpacht 19 st aan de Stad. Ten O. een mandelige steeg, ten Z. het diept, ten W. de verkoperse, ten N. P. Hannema. Gekocht van Pietje Pieters wv Daam Jarigs Wenselaar, nu gehuwd met panneboeter Johannes Haantjes, voor 4475 gg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0012r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23westFranekereind NZ [staat: Franekerpijpen bij het zoutdragershuisje]136‑00‑00 CGhuis
koperPieter Sjoerds Hannema koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑02‑00 CG
huurderHendrik Muller c.u.0‑08‑00 CG
huurder stal8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJacob Reinhart
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westenScheffersplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenPieter Sjoerds Hannema koopman
verkoperPietje Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Haantjespannenboeter
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijk deel) Pieter Sjoerds Hannema, koopman, koopt een mooi huis bij het Zoutdragershuisje bij de Franekerpijpen, verhuurd aan Hendrik Muller, waarachter nog een stal(letje) is, verhuurd aan de Franekerschippers. Ten O. Jacob Reinhart, ten Z. en W. de straten, ten N. de koper. Gekocht van Pietje Pieters wv panneboeter Johannes Haantjes, voor 136 gg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0049r van 13 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0225v van 20 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0154r van 13 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: sloot]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-074, pag. 56Franekereind 23Jacob de Bruin3‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0059v van 23 sep 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 23oostFranekerpijpen wijk D-07311550‑00‑00 CGhuis en herberg
koperJacob de Bruin de Ooievaar
koperJanke Klaases Oosterbaan
verpachter grondde stad Harlingen0‑19‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.wethouder Paulus de Boer, executeur testamentair
verkoper q.q.Dirk Boterweg, executeur testamentair vanpannenbakker
verkoperwijlen Jacob Reinhartkastelein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob de Bruin x Janke Klaases Oosterbaan kopen een uitmuntend huis en herberg bij de Franekerpijpen genaamd de Oyevaar, wijk D-073. Grondpacht 19 st aan de Stad. Gekocht van mede-wethouder Paulus de Boer en panneboeter Derk Boterweg, als testamentaire executeurs van wl. kastelein Jacob Reinhart en als voogden over zijn minderjarige kinderen, voor 11550 CG.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-073Franekereind 23Jacob de Bruin... huw 1813, huw 1815, huw 1817, huw 1826, ovl 1829, ovl 1831, huw 1834; eigenaar en gebruiker van wijk D-073, kastelein, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden J. d. B. en Janke Claasen Oosterbaan Echtelieden ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-073Franekereind 23Leendert Johannesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk D-073, eigenaar is R.W. Meintz wed., 1814. (GAH204)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Franekereind 23 Jacob de Bruinfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-073Franekereind 23Jacob de Bruin Jacob de Bruin kastelein


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 158 en 176 van 7 jul 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-073Franekereind 23provisionele en finale toewijzingfl. 8500huis en herberg de Ooyevaar, D-073
 
verkoperJacob de Bruin
verkoperJanke Klaases Oosterbaan
koperHendrik Feikes de Boer (te Workum)


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 10 sep 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
D-073Franekereind 23Huizinge met annexen, genaamd de kleine oijevaar bij de Franekerpijpen, huurdersche weduwe Abes, Abbinga. Finaal verkocht op 15 sep 1830 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 791Franekereind 23Freerk Fontein Jz.koopmanHarlingenpakhuis (70 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 794Franekereind 23Hendrik Feikes de BoerlogementhouderHarlingenhuis en erf (230 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-073Franekereind 23Aafke Visser... V, en Lipkjen Douwes Harda; BS huw 1829, ovl 1843; oud 39 jaar. geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-073; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-073Franekereind 23Albert Thomas Boonstra... ''de Engel'', 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-062; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-073Franekereind 23Baukje Vallinga... 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk D-078; oud 44 jaar, (vnm: Baudina), geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk D-073; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-073Franekereind 23Hendrik Feikes de Boer... Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-073Gewezen Franeker PijpHendrik F de Boer49 jlogementhouderMakkumm, rooms katholiek, gehuwd
D-073Gewezen Franeker PijpBoudina Vallinga44 jGaastv, rooms katholiek, gehuwd
D-073Gewezen Franeker PijpAge H de Boer22 jtimmermansknegtWorkumm, rooms katholiek, ongehuwd
D-073Gewezen Franeker PijpFeike H de Boer20 jverwersknegtWorkumm, rooms katholiek, ongehuwd
D-073Gewezen Franeker PijpRobbertus de Boer6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-073Gewezen Franeker PijpSibbelina de Boer17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-073Gewezen Franeker PijpGeertruida de Boer14 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-073Gewezen Franeker PijpAgatha de Boer12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-073Gewezen Franeker PijpJulia H de Boer10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-073Gewezen Franeker PijpJannetta de Boer4 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-073Gewezen Franeker PijpMargaretha de Boer2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-073Gewezen Franeker PijpHenderika de Boer3 mHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
D-073Gewezen Franeker PijpAafke H Visser39 jMakkumv, protestant, weduwe


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-073Franekereind 23Barend Wolff Levieson, overleden op 11 december 184074 jr, koopman, geboren Amsterdam, overleden Harlingen (Franekerend D 73), gehuwd. (gerenvooieerd) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 010a (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-073Franekereind 23Feike Hendriks de Boer, overleden op 18 april 184425 jr, geboren Workum 4/4/1819, verver, overleden Franekerend D 73, ongehuwd, zoon van Hendrik Feikes de Boer, logementhouder en Baukje Ages Vallinga, broer van Age, timmerman en minderjarige Sibbelina, Geertruida, Agatha, Julia, Robertus, Jeanette, Margretha en Hendrika Hendriks de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 717 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-073Franekereind 23Robertus Hendriks de Boer, overleden op 12 augustus 184714 jr (geboren 9/6/1833), overleden Franekerend D 73, zoon van Hendrik Feikes de Boer, logementhouder en Baukje Ages Vallinga (tekent 'Valenga'), broer van Age, timmerman, Sibbelina en minderjarige Geertruida, Agatha, Julia, Jannette, Margaretha en Hendrika Hendriks de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-073Franekereind 23Hendrik de Boergeb 19 feb 1790 Makkum. ovl 1 jun 1862 HRL, huwt met Baukje Vallinga, logementhouder, ovl wijk D-073, zv Feike dB, en Geetruida vd Zee; BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-078


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-073Franekereind 23Jelle Spoelstra... HRL 1851 wijk D-067, 73; oud 46 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-064 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 791Zoutsloot D-124Jan Freerk Fonteinpakhuis
Sectie A nr. 794Franeker-eind D-073Hendrik F. de Boerwoonhuis


1867 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-073Franekereind 23Trijntje Cornelis Vorst... bewijs, 19 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-062; ... (alles)


1875 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49073 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 69 van 2 jul 1875
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-073Franekereind 23koopaktefl. 5833logement met pakhuis
 
verkoperSibbeltje de Boer
verkoperDirk van der Meer
verkoperAtje de Boer
verkoperJuliana de Boer
koperMargaretha de Boer
koperCornelis van Ruth


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 794Franekereinde D-091Johannes Cornelis van Ruth en vrouwwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4228Franekereind 23 (D-091)J.C. van Ruthwoonhuis


1910 - advertentiebron: Harlingen en omstreken : gids met wandelkaartje, Harlingen and environs; uitgeg. door de Vereeniging tot bevo [...] (Wielenga, S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 23, HarlingenFranekereind 23A.C.W. van RietHeerenlogementhotel-restaurant


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHôtel Heerenlogement34A.C.W. v. Riet


1912 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 23, HarlingenFranekereind 23A.C.W. van RietHeerenlogementhotel


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHôtel Heerenlogement34A.C.W. v. Riet


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindA.C.W. van Riet34Hôtel Heerenlogement


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHôtel Heerenlogement34A.C.W. v. Riet


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Franekereind 23 Albertus C.W. van Riethotelhouderf. 4500f. 4500


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHôtel Heerenlogement34A.C.W. v. Riet


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHôtel Heerenlogement34A.C.W. v. Riet


1922 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-5374
Albertus Cornelis Wilhelmus van Riet


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHôtel Heerenlogement34A.C.W. v. Riet


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHôtel Heerenlogement34A.C.W. v. Riet


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHôtel Heerenlogement34A.C.W. v. Riet


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 23, HarlingenFranekereind 23A.C.W. van RietHeerenlogementhotel restaurant


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHôtel Heerenlogement34A.C.W. v. Riet


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 23R.A. Kruizekellner
Franekereind 23A.C.W. van Riethotelhouder


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 23, HarlingenFranekereind 23A.C.W. van RietHeerenlogementhotel restaurant


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 23, HarlingenFranekereind 23A.C.W. van RietHeerenlogement, hethotel a.n.w.b, hotel l'auto belgique


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21441
Franekereind 23Willem Jan Bergmeester


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHotel Heerenlogement34A.C.W. v. Riet


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHotel Heerenlogement762A.C.W. v. Riet


1941 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1993
adresgegevens
Franekereind 23feb: De Elfstedentocht werd op 6 feb. gehouden, winnaar werd Auke Adema van Franeker. De controlepost voor Harlingen was in hotel Het Heerenlogement


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 23, HarlingenFranekereind 23 Heerenlogementhotel restaurant


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHotel Heerenlogement762A.C.W. v. Riet


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-40353
Franekereind 23Albertus Cornelius W. van Riet


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHotel Heerenlogement762H. v. Leeuwen


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHotel Heerenlogement762H. v. Leeuwen


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 23, HarlingenFranekereind 23H. van LeeuwenHeerenlogementhotel restaurant


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 23, HarlingenFranekereind 23 Heerenlogementhotel, restaurant


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 23P. (Pieter) Visser


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8652Franekereind 23gemeentelijk monument12 van 20ca. XVIII


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8652Franekereind 23
  terug