Harlingen, stadsbestuur

Harlingen, stadsbestuur
F.E. van Ruijven, geboren op 3 juli 1888 te Meester Cornelis, op West-Java in het toenmalige Nederlands Indië, vervaardigde rond 1936 een handschrift waarin hij het bestuur van Harlingen beschreef tussen 1510 en 1814. Het handschrift bevindt zich tegenwoordig in het gemeentearchief van Harlingen. Het vermeldt niet alleen de namen van de bestuurders, maar ook de vele vormen van bestuur die men in de loop der tijd gekend heeft en een veelheid aan raadsbesluiten die invloed hebben gehad op de wijze van verkiezingen en samenstellen van het stadsbestuur.

Vanaf 1510 werd Harlingen door oldermannen geregeerd. Zij waren drossaard (drost), aangesteld door het hogere landsbestuur en resideerden in het kasteel te Harlingen. In 1581, het begin van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, kwam er een bestuur dat bestond uit burgemeesteren, rond 1610 gevolgd door een systeem dat ook 'gezworenen' kende. De totale vroedschap bestond uit 60 personen, waarvan 8 tot burgemeester en 8 tot gezworen gemeensman werden verkozen.

Omdat tot dan toe de bestuurders altijd werden aangesteld door de hogere bestuurslagen groeide de onvrede over dit systeem. Het volk wilde zelf hun stadsbestuur kiezen en door een resolutie van de Staten van Friesland van 25 juli 1635 werd dat inderdaad mogelijk. Echter, het zittende Harlinger stadbestuur verzuimde dit aan haar inwoners mede te delen waardoor deze resolutie, althans voor Harlingen, geen geldende praktijk werd.

Op 9 augustus was het zover gekomen dat een aantal bezorgde burgers over dit verzuim een protestbrief schreef aan de Staten van Friesland, met daarin het verzoek om een paar commissarissen naar Harlingen te sturen om met het stadsbestuur te praten. Twee zittende Harlinger bestuurders stuurden daarop weer een brief naar de Staten, waarin zij de eerdere briefschrijvers 'perturbateurs' (rustverstoorders) noemden en adviseerden het verzoek om onderhandelaars te weigeren. Desondanks kwamen er toch drie commissarissen van de Staten naar Harlingen: Dominicus ab Hottinga, Suffridus Rispens en Abraham Roorda.

De onderhandelingen die plaatsvonden tussen deze drie afgevaardigden en het zittende stadbestuur resulteerden op 5 september in een resolutie van de Harlinger vroedschap. Het eerste artikel van deze resolutie bepaalde dat de bevolking voortaan zelf haar bestuur mocht kiezen, door eerst een lijst van 80 kandidaten te maken. De afgevaardigden van de Staten zouden de eerste keer uit deze kandidaten een vroedschap van 60 personen samenstellen en deze 60 verkozen uit hun midden 8 burgemeesteren en 8 gezworenen. Het tweede artikel van de resolutie bepaalde dat personen die in de vroedschap verkozen waren daar voor hun leven zaten. Er was geen maximale zittingstermijn en dientengevolge geen maximum aantal termijnen. Als een lid van de vroedschap overleed werd bij meerderheid van stemmen een nieuw lid aangesteld.

De bevolking had nu weliswaar eenmaal zelf invloed op de verkiezingen gehad, maar de zittende vroedschap had nu weer alle middelen in handen om zichzelf in stand te houden op een manier die haar het beste leek. De invloed van de bevolking was nu weer vrijwel nihil. Dit leidde opnieuw tot onvrede en in 1637 werd een aantal zaken dan ook opnieuw geregeld. De vroedschap bestond niet meer uit 60, maar uit 40 personen. Zij droeg uit haar midden acht burgemeesters en acht gemeensluiden voor aan de stadhouder, die het laatste woord over de aanstelling had. Ook werd er een rooster van aftreden ingevoerd: jaarlijks werden twee burgemeesters en twee gemeensluiden gewisseld.

De voordracht vond plaats op de avond voor Kerst of op oudjaarsavond. De vroedschap kwam bijeen in de kerk en alle leden trokken uit een bus met zoveel bonen als aanwezigen, waaronder 7 zwarte bonen, hun lot. Degenen die de zwarte bonen trokken werden in een aparte ruimte gezet en moesten net zolang met elkaar overleggen totdat ze met algemene stemmen of meeste stemmen vier leden voordroegen. Tijdens deze zitting werd geen eten en drinken aangevoerd en de zeven zgn. electeurs mochten niet uit de vergadering. De electeurs waren zelf overigens niet verkiesbaar. Was er overeenstemming over de vier voordrachten, dan werd er nog geloot wie burgemeester en wie gemeensman werd.

Al met al bleef het een soort old-boys-network. Men schoof elkaar of elkaars familie interessante posten toe en als een familielid niet in de stad woonde was dat geen belemmering: er werd gewoon een plaatsvervanger aangesteld. In 1789 woonde een van onze zes stadspoortwachters in Bolsward, een andere zelfs in Breda! Alle zes waren ze overigens dochters van burgemeesters of oud-burgemeesters.

In de tijd van de Bataafse Republiek, van 1795 tot 1806, hebben we eerst naar Frans model een municipaliteit. Met de nieuwe Staatsregeling van 1801 worden gemeenten zelfstandiger en mogen ze zelf kiezen hoe ze hun bestuur inrichten en noemen, zolang ze maar orders van hogerhand opvolgen.

Daarna krijgen we van 1806-1810 het Koninkrijk Holland, waarin de gemeenten via een Gemeentewet uit 1807 weer minder bevoegdheden krijgen. Onder het Franse bestuur van 1810-1813 nemen de eigen bevoegdheden alleen nog maar meer af. In het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815-1830 neemt het eigen bestuur langzamerhand weer toe en heeft een gemeente in tegenstelling tot eerder nog maar 1 burgemeester. Na de afscheiding van Belgie in 1830 wordt Nederland een zelfstandig Koninkrijk. Via de eerste zo genoemde Gemeentewet, van Thorbecke in 1851, wordt bepaald dat een gemeente nu bestuurd wordt door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Ter wille van de volledigheid, die altijd wordt nagestreefd maar nooit wordt behaald, zijn ook burgemeesters en wethouders van na 1814 toegevoegd.

Samengesteld uit de volgende bronnen:
ir F.E. van Ruijven: "Harlingen, stadsbestuur tot 1814, Harlingen, ca. 1936
dr. S. Ferwerda: "Uit Harlingen's historie", Harlingen, 1934
artikel in de Harlinger Courant van 27 feb 1951
een lijst met wethouders vanaf 1920 van onbekende hand

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-04 23:01:47A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voornaampatroniemfamilienaamberoep/verdere functie(s)overleden
CoenraatAbbes
LijckleAndries
GerritAuckes
JelisBaerts
AdriaanBartouts
PijbeBauckes
DirkBouwens 1681
TjeerdBouwens hoedenmaker (mr)1720
JanBroersen
HarmenClaas
PieterClaessen 1671
FeddeClaesz
ReynerClaesz
AbbeCoenraads 1639
hopmanFransDirks brouwer (mr)1662
vaandrigTijmenDirks 1651
vaandrigAebeDouwes 1679
RintjeDouwes wijdschipper1684
WillemEgberts
HendrikEverts slager (mr)1743
FockeFockes
PierFoeckes
ClaasFolkerts
JacobFolkerts
FolckertFoppes
FoppeFoppes
MichelGabbes 1639
FoppiusGerardius 1648
WijbeGerrits
DirckGerryts
JanGoverts 1650
LuytjenHaebes
ObbeHansen
AlbertHarmens ontv. v/d armvoogden, ontv. v/d florenen der stadsuitburen1652
JelmerHarmens
SierckHarmens 1641
hopmanGerbrandtHebbaeus 1641
hopmanJanHeeres
hopmanJanHeerts 1645
HeimanHeimans
ClaasHeins
SimonHeins
DirckHendricks
SaeffHendricks
ReynerHendricx
DjurreHendriks
HendrikHendriks 1671
DirckHilbrants
HoyteHoytes
CentHuijberts 1652
JurrienInnes
TeunisIntes
AlbertJacobs
BoukeJans
JanJansen pannenbakker1641
SijmonJansen
AndriesJansz
TjepckeJansz
TjepckeJansz
HeroJanszn
LieuweJarichs 1637
TjebbeJelmers
CornelisJeltes
JanJochims
HansKeimpes 1678
EelkeLieues
GerlofLolkes
ReinLolkes 1667
PieterLubberts
EgeMeinderts 1656
WijtzeMeynerts
JanNannings
MartenOckes scheepstimmerman1678
DirckOckeszn
PiebeOedses 1659
AdriaenOlivier
JanOlivier 1772
AdriaanOliviers
JacobPieters
ScheltePieters timmerman
JacobPyters 1668
IdeReijns
HeroReins 1667
ReijnerReins
ArjanReyners
HijlckeRomkes
EvertRuurds 1668
HuybertSents
WillemSijmens 1651
SjoerdtSijrx
DoedeSteffens schoenmaker (mr)1673
hopmanFransSymens 1657
JanSymens wijdschipper1680
LaurensTabes 1773
IedeTaekes 1673
SweerThomas 1679
InneTjaerds
AbbeTjebbes
JanTjepkes
AdriaenWierdts
OedsWijbes
AndriesWillems
JanWillems
SybrandtWybrandts
WopkenJansen Ackerzoutzieder, grootschipper1685
Fedde Acroniusgoudsmid (mr)1788
GosseJohannes Adama1674
JarigPieters Adamabakker (mr)1719
Pieter Adama Zijlstra
Cornelis Aerdenburg
Joost Agema1751
Schelte Aitsemasecretaris van het college ter admiraliteit in friesland1653
Lambertus Albada
Johannes Albarda
Abraham Alemagoudsmid (mr)1773
Junius Alema1789
Junius Alemasecretaris van barradeel1658
oud-vaandrigArjen Altena1731
Sijds Altena1767
Petrus Anneus Amelander
dr.Joannes Anstra
GerritPiters Apoticquar
Chris Arlman
Magnusvan Arsen1770
vaandrigLourensJacobsvan Asperengortmaker (mr)1692
WillemAges Baard1762
JochemDirks Backer1658
AerntGerrits Backer
AlbertWijmers Bakker
HarmenArents Baksmabakker (mr)1761
AuckeJansen Banga1702
Sijbrandus Bechiusadvocaat van den hove van friesland1700
DouweHommesvan Beijem
Eduard Mariusvan Beijma
Olphardus Belidarector der latijnsche school1671
Philippus Belidaadvocaat van den hove van friesland1707
HendrikOlpherts Belida
JelleJaspers Bennema
hopmanJanHarmensvan Beyem1650
Anthonie Biermabakker (mr)
SjoerdPieters Bierma1727
DirckSjoerds Bierma1687
JanEverts Bijencorffhoutkoper1663
Johannes Binsonides1735
HotzeRomkes Binxma
Klaas Blok
Simon Blom
L.de Boer
Paulusde Boer
AndriesPietersde Boer1752
JanRuurds Boetema(N)1723
Hoeyte Bonga
JacobCornelis Bonk1734
FeddeFeddes Bonnema1655
StittertJetses Bontekoe1747
AbrahamPetrus Bontekoeapotheker1659
Bouwe Boomsma
K.van de Bos
Marten Bos
Tjalle Bosscha1783
SjoerdBouwes Bosscha1758
Wopke Boumalakenkoopman1761
PierJarigs Bretton1748
Hidde Brouwer1775
Rein Brouwer1787
hopmanEekeAbbes Brouwer1659
TjeerdCornelis Brouwerkapitein op het statenjacht1751
AugustijnPieters Brouwer1694
HendrikReins Brouwergoudsmid (mr)1769
ClaesPietersvan den Brug(H)1760
Pieterde Bruin1767
Pietervan Buiten
JanSipkes Buma1752
Hernandode Bustamente
JanSymens Bylaanlakenkoopman1713
Abraham Caesariusconvooimeester
Henrik Caesarius1676
Feike Camsma
JanJacobs Cannegieter
SijbrenSijbrens Cannegietertinnegieter (mr)1727
GeertJoostes Cartou1662
PieterJacobs Clinckhamergoudsmid (mr)1698
LaurensJansen Clinckhamer1757
dr.Johannes Clingbijl1649
LolleJacobs Cockschoenmaker (mr)1713
PijterHijlkes Coolhart1676
Jacobus Corvergrootschipper1732
Pieter Joseph Coulbout
Petrus Couperus
LeenertCornelis Croddebosch1660
Jacobus Croesewijnkoper1716
PieterUpckes Cromwal
G.E.A. Daane Bolier
Cornelis Daems
A.R.van Dalsen
Pieter Deketh
P.J. Dekker
K. Dijkstra
dr.Nicolaus Dionisius
W. Dokter
Jan Donker1745
Janvan Egmond1546
Georgevan Espelbach1575
FransF.van Esta
ReinHendriks Faber
ReinHendriks Faber1729
ClaasJansen Fabersmid (mr)1690
RiemerTeunis Faber
hopmanBouweThomas Farxhoutzager1677
Thomas Feick
SijtsePieters Fogelsang
Bouwe Fontein
Dirk Fontein
Jan Fontein
FreerkDirks Fontein
hopmanSchelteJurjens Fontein1677
JurjenScheltes Fontein1647
TjalleArjens Fopma1730
JacobTjeerdsvan der Form1770
Johannes Ewout Frank
Simon Friezeman
B.G.van der Gaast
SaeckeRomkes Gaesma1694
Lambertde Gavere
JanRogiersde Gavere1653
BruynGijsberts Geersma1656
JanGeertsvan Gelderschoenmaker (mr)1662
Jacob Germans
RuurdUlbes Gerolsmabakker (mr)1699
A.de Geus
AndriesPieters Gladsma1724
A.J. Glastra Van Loon
Hermanus Gonggrijp1746
Joost Gonggrijpbakker (mr)1782
JoostHarmens Gonggrijptinnegieter (mr)1737
AlbertsJans Gonggrijpbakker (mr)
Jacobus Goslingsnotaris1718
Tjepke Gratama
RinnertOedses Grettinga1653
Fritsvan Grumbach1541
Hansvan Grumbach
hopmanJanAdams Gypson1644
AdamJansen Gypson1667
Hans I.de Haan
Watze Haanstra1772
Albartusde Haasbakker1780
dr.Ericus Haersma1710
J. Haitsma
Hijlke Hanekuik
Wybe Hanekuik
WybeJacobs Hanekuik
Ulbo Hania1745
A.E. Hannema
Anthony E. Hannema
Anthony E. Hannema
Jacobus Hannema
Jan Hannema
vaandrig, hopmanJanLaessen Hannema1656
LaesLaessen Hannema1719
LaesLaessen Hannema1654
LaesLaessen Hannema1656
WatzeDirks Harda1716
GerritEverts Hardenborg1667
Eilardus Folcardus Harkenroth
Wieger Harmens
Wyger Harmens
Laes Haselaarchirurgijn (mr)1728
AukeJansen Haselaar1667
JacobClaessen Hatsma1702
Gabius Hauckema
Lammert Hauckema
W.H.S. baronvan Heemstra
FoekePiers Heemstracommissaris-generaal der convoyen1662
HansErixvan 't Heilige Land
dr.Vincent Heinsius1739
G.A. Herklotz
Simon Hiddema1749
SierckDirks Hilaardachirurgijn (mr)1726
dr.Jacobus Hillebrands1665
Menelaus Hillebrandsrentmeester (gewezen)1689
dr.Wilhelmus Hillebrands1680
HillebrandDirks Hillebrands1651
Tjepke Hillema1756
SijbrenSijes Hilmakoekebakker (mr)
Gouke Hingst
Sybrand Hingst
SybrandtG. Hingst
JacobHessels Hingst
Sybren Hittinga
HendrikJacobus Hollander1668
AgeDirks Hoogeboombakker (mr)1755
Frederik Hoogland1776
Jan Hoogland1763
Yde Hoornstra
SiboutSierks Hoornstra
HinneDirks Hopman1649
Johan Hora Adema
SiboutSierks Hornstra1725
JanW. Houtsma
SipkeWillems Houtsma
vaandrig, hopmanFrans Hoytinga1661
SijmenCornelis Huidekoperschoenmaker (mr)
FransPieters Huidekoper1732
I. Huys
hopmanHarmenSaeckes Idsinga1656
Seerp Ijsbrandi
Hubertusvan Immerzeeldrukker1702
TjeerdInnes Innemabakker
PaulusJansen Innema1656
Wijbrandusvan Itsma1759
AertJacobs Jacobideschirurgijn (mr)1718
Berend P. Jansema
Bernardus Jelgersma1783
Wiltetus Jelgersma1747
Wiltetus Jelgersmaapotheker1704
TaekeWijbrants Jellemabakker1683
SimonAnnes Jorna1711
Dankerde Kempenaer1746
DyrckWillems Ket
Theodorus Kethontvanger der boelgoederen1667
GerritDircks Keth1655
WillemDircks Keth
hopmanDirckJacobs Kieviet1682
ReinSijtses Kimstraapotheker1707
Otto Knijf1694
JanWillems Knijff1674
W. Koning-Souverein
TaekeIjdes Koolhaart1711
J.L. Kort
Jan Krijtenburgchirurgijn1738
J.J. Krol
vaandrig, hopmanFredrikWigbolts Krol1650
J.C.de Kroon
JacobJansen Kuijkbakker1724
JanDirksen Kuikkoopman1692
JanJoostes Kuyk1732
WibrantJurjens Kuyper
JacobJuriensde Lange1684
Bartel Lanting1740
Dominicus Lanting1683
Kleis Lanting1778
vaandrig, hopmanBartelCleises Lantingbrouwer1678
Allardus Laquart1732
hopmanTaekeTaekes Lauta1652
ClaasPieters Leijstra
Jetze Lentz
dr.Dirck Livius
Rein Longerhou
DirkSibrants Longerhou1665
HendrikCoenraads Ludingapannenbakker1693
Johannes Mecimadrogist
Thomas Meijer1754
MeijeHarmens Meijer1764
Roelof Willem Meintz
SiccoReins Menalda1740
vaandrigReinSikkes Menalda1727
A. Metz
Barendvan der Meulen1783
DouweTjallings Meylema
Augustinus Mockema
WiegerFreerks Mockemagoudsmid (mr)1727
SiebrenPieters Molenaar
Cornelis Mollema
Junius Munter1748
JuniusPetrus Munter1765
Berend Nauta
Zierk Nautaapotheker1700
ThomasAukes Nauta1686
HarmenSynes Nautascheepstimmerman1677
PieterWijbrants Nauta1678
dr. Nieubuur
FolkertLammers Nijkerkpasteibakker1681
Jan Nollides1741
Teunis Norbruis
Jacob Norel
PijtterPijtters Oldaenswijdschipper, koopman1691
Jouke Olinjus
EvertArjens Oosterbaanlijnslager (mr)1724
Jan Oosterhout
HansCornelis Oosterveen1737
AlbertIjbes Osingabakker (mr)1776
GerritSickes Osinga1671
JanHendriks Overzeebrouwer1750
Hendrickvan Oyenbrugge
JanJansen Pannebacker
vaandrigSibren Pauw1715
H. Peaux
Johannes Peaux1770
Pierre Peaux
Gebrandus Pettinga
HarmenGerryts Phelten
Hans Willemvan Plettenberg
Claas Poort
hopmanRembartus Popta1659
Sikke Popta
SjoerdTjebbes Popta1639
GerritAlefs Potter1678
Johannes Quicklenborgwijnhandelaar1690
G.C.van Raan
Harmen Radsma1804
Harmen Radsma
PieterHoijtes Reidsma1735
IedeJacobs Reinalda1700
Jan Frederik Repko
Hotzede Reus
Anthoenisvan Reyswijck
PierAnnes Rheen1642
Annius Rhienstra1660
Livius Rijpemazoutzieder, apotheker1727
dr.A.van Ring
Jetze Rodenhuis
Pieter Rodenhuis
IjpeJetzes Rodenhuisbakker (mr)
FoppeTiercks Romeda1656
Adrianusde Roock
dr.Ev. Roorda
Jacob Roorda
Abraham Roosen1758
Barent Rowel1728
Jacob Ruitinga
Johannes Ruitinga
ThomasLamberts Salwarda
Willem Sandt Van Nooten
vaandrigClaasJansen Sanstra1667
JanRuurds Sanstra1667
Hendrik Schaaf
Sijds Schaaf
Paul H.M. Scheffer
Allart Scheltinga
MichielMartens Schienhoutwijdschipper1683
SioerdClaessen Schrik1738
TaekeSierds Schrik1748
SjoerdT. Schrik1790
GerritBouwes Schyere1711
SakeTimens Sibesmabakker (mr)1739
Hermanus Siccama
Pietervan Sickinghe1578
DirkDouwes Sideriusblauwverver1733
D. Siersma
I. Sijtsma
Nicolaas Simonsz
PijbeHaijes Sinnemabrouwer1654
Janevan Slooten1789
ClaasGerritsvan Slooten1740
dr.Dominicus Sloterdijk1722
Simon Sloterdijk1707
SimonWillems Sloterdijk1703
Harmen Sopingius1730
Tjebbe Spannenburg1757
A.M. Speelman
oud-vaandrigJacobGerbens Sprottinga
Theodorus Stansius1705
Egbert Steenbeek
TaedeGerardus Steensma1749
LolleW. Steensma
GerlofClaessen Steinfurth
JacobClaas Steninga1725
Stephanus Stephani1772
Taeke Stephaniwijnhandelaar1763
TaekeStephanus Stephani
Christoffelvan Sternsee1560
hopmanEwoutJetses Stiensma1672
Louis Adolfvan der Stok
Paulus Strooband
Gouke Suringar1715
Hotze Swermsgoudsmid (mr)1738
SeerpStevens Swermsgoudsmid (mr)
Rein Sybeda1746
Jan Tamboezer
Frederikus Tangerman
hopmanTiberius Templar1653
FransReyners Templar
Pieter Tetrode
Tarquinius Theodorinotaris1667
LieuweHiddes Tjesma1775
Johan Dani Toussaint1791
Menno Tuininga1792
Janvan der Veen
Oege Veenstra1783
CornelisFreerks Veersma1762
Dirk Vellinga
M. Vellinga
J.L. Velthuis
JacobJacobs Velthuisbiersteker1701
Claasvan Velzenbakker (mr)1766
CornelisJeltes Vetsens1656
DouweW. Vettevogelprocureur-postulant
Gellius Vetzenius1672
Menno Vink
DirckFransen Visscher
Barend Visser
Janvan 't Vlie
HarmenJansenvan 't Vlie1701
ReinUpckes Vogelsangh
hopmanJacobvan der Voordebrouwer1674
hopmanJoostvan der Voorde1661
DoedeJohannes Vosma1755
B.de Vries
Sijbede Vries
HansHarmensde Vries1654
TjerkHiddesde Vries
Harmanusde Waardbakker (mr)
Pieterde Waard1738
A.van der Wal
Jacob Wassenaar
HendrikCornelis Wassenaar1769
WijtzeMachiels Wassenaarwijdschipper, olderman v/h gilde1674
BeertUlbes Wassenaarbakker (mr)1683
HesselWijtses Wassenaarbrouwer1729
JurjenUpckes Watnia
Jan Waxbakker (mr)1793
JarigSjoerds Weima1731
Paulus Wellinga
Harmen Wennekes
J.P.H. Wesselink
T. Westerhuis
Jarig Westra1787
dr.HenricusJan Westra
LolkeJarigs Westra1729
Hero Wiaerda
JelleJansen Wiersma1724
H.I. Wijga
W.van der Wijk
SjoerdSimons Wijma
JacobAlberts Wijnalda1720
Wijbren Wijngaard1760
Abraham Wijngaarden
hopmanCornelis Wijngaardenclerq boelgoederen1708
Jan Wijngaarden1770
PieterCornelis Wijngaarden1738
ThomasHuijberts Wijngaardenwaagmeester1712
RiemerJurians Wijngaarden1662
JanWijbrants Wijngaarden1685
ClaasY. Wijngaarden
vaandrigEdoReins Wijniarentmeester1682
hopmanReinYdes Wijnia1638
RinnertArents Wijnsmabakker (mr)1698
ClaasRinnerts Wijnsmabakker (mr)1727
Jelle Wildschut
PauwelJansen Wiltfangwijnkoper1675
oud-vaandrigWijbeSjoerds Wiltschut1708
Hessel Wringersecretaris, dijkgraaf1661
DirkSijtses Wynia1752
LammertPijters Ykema1680
AnneD. Ypeijgoudsmid (mr)
Jan Yzenbeek
Sikke Yzenbeek
C.van der Zaal
WillemAnskes Zeestragoudsmid (mr)1729
AnskeIepes Zeestra
DirkCornelis Zijlstra
DirkCornelis Zijlstra
CornelisDirks Zijlstra
Bavius Ziricusnotaris1688