Harlingen, beneficiaalboek 1543

Harlingen, beneficiaalboek 1543
Op 25 augustus 1542 liet Maria van Hongarije, op dat moment landvoogdes namens haar broer keizer Karel V, te Brussel een bevel uitvaardigen om registers aan te leggen waarin de grootte, grenzen en de jaarlijkse opbrengsten van de vaste goederen en rente aan kerken en beneficiën werden vastgelegd. Karel V had namelijk het idee dat er veel gerommeld werd met die goederen en wilde voor eens en altijd dat ze duidelijk op papier werden gezet.
Hieronder de tekst van 'Harlinghen' zoals die is afgedrukt in het Charter-boek van Vriesland, deel III, blz. 260-267. In deze gedrukte tekst wordt vaak de letter u geschreven voor een kleine v (stuurs voor stuvers), ook wel andersom (vuyt voor uuyt) en de vroegere 'lange' s voor een s (ftuck voor stuck). Ik heb die letters meestal vervangen omdat het daar een stuk leesbaarder van wordt.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.[pagina 260][kolom 2]

HARLINGHEN.

Inventarium van alle Kercke landen, renten, beneficien ende jaerlicxe verdye ende incompsten van dien, behoerende onder die Stadt ende Jurisdictie van Harlinghen, overgegeven by den Kerckvoighden, Pastoer ende gemeene Priesters aldair, op ten acht en twintichsten Decembris, Anno XVc drie ende veertich.

Landen, renten ende pachten, behoirende tot die kercke van Harlingen.
In den eersten, twee pondemaeten zaedlandt, liggende tot Wynamdum an die zeedyck, magere landen, die Oldedyck ten oisten, Herman Pierzoon erffgenaem ten suyden, ende Peterszoon ten noorden naestgelandt, die pondemaete gelt jaerlicx omtrent xiiij. stuvers.
Item, vier pondematen zaedtlandt, liggende by noordt van Harlinghen, Jan Douwiszoon ten oisten, die Zeedick ten westen, die Coster ten suyden, ende Sierck Syrckzoon ten noorden naestgelandt, gelt die pondemaete xiiij. stuvers.
Item, noch ten oisten van die vier pondemaeten voorsz., den derden part van een stuck lands, hietende Segersma fenne, Tziardt Syomckez. ten oesten, ende Koersma fenne ten suyden, ende Jan Douwiszoon ten noort, gelt jaerlicx omtrent een currente gulden.
Item, twee pondemaeten saedlandt, liggende ten suyden van Harlinghen aen die zeedyck, ende wordt dagelicx affgedolven tot die zeedyck, Peter Gerrytszoon ende Jan Henricxzoon ten oisten, Sas Allerts ten suyden naestgelandt, gelt jaerlicx die pondemaete omtrent xiiij. stuvers.
[pagina 261][kolom 1]
Item, noch by suyden van Harlingen drie pondemaeten saedtlandt ende een pondemate greydlandt, dair die Armen binnen Harlingen twee pondematen aen liggen hebben, Jan Florysz. ende Symon Henricxz. erffgenaemen ten noorden, Claes Janszoon erven ende Henrick Gerrytsz. erven ten suyden, ende Sasse Allerts weduwe ten noorden naestgelandt, ende gelt jaerlicx die pondemate omtrent een currente gulden.
Item, noch by suyden van Harlingen vier pondemaeten zaedlandt, die stads Gras ten noorden, die Pastoirs landen ten oisten ende westen, ende die Wech ten suyden naestlegers, ende worden alle daghen tot die stads Graft ende Wal wechgedolven; ende uuyt dese vier pondemaete, ende uuyt die voorsz. vier pondemaeten by noorden, heeft die weduwe van Heere Fredrick van Grumbach vier gouden guldens jaerlicx, zoo dat die acht pondematen voorsz., boven den iiij. florenen renten voorsz., niet meer opbrengen dan twee gouden guldens jaerlicx.
Item, noch by suyden van Harlingen vier pondemaeten greydlandt, Claes Symonsz. ten oisten, ende den Wech ten suyden ende westen, ende Tryncke Sycks dochter ten noorden naestgeladt, die pondemate gelt jaerlicx omtrent een currenten gulden.

Landtpachten.
Item, uuyt Heer Lolle landen, voir dyt jaer ontfanghen thien currente guldens twaleff stuvers.
Item, uuyt Sybe Rennertsz. landen, jaerlicx veerthien stuvers.
Item, uuyt Jan Florisz. zaete, jaerlicx seven stuvers.
Item, uuyt die noordt Ees, voor dyt jaer, drie currente guldens.
Deese voorsz. landen zynt grootelicken belast jaerlicx mit dicken, alzoe dat alle jaeren, zoe min zoe meer, drie floreen wel contribueert tot dycken, twintich stuvers.

Huyspachten, behoirende tot die Kerck voorsz.
Item, eerst Syppe Hansz. huyssteede, jaerlickz sess stuvers.
Item, Gerrit Jansz. huyssteedt, mit de huyssteede dairomme volgende, t samen twee gouden guldens jaerlicx.
Item, Pieter Wewer, jaerlicx een gouden gulden.
Item, Lolck daer naest, jaerlicx vierthien stuvers.
Item, Janthien Aedis, jaerlicx achthien stuvers.
[pagina 261][kolom 2]
Neel Hans van Beeck, jaerlicx een gouden gulden.
Tryn Jelbes huyssteedt, vier ende twintich stuvers.
Claes van Memlingh huyssteede, xiiij. stuvers.
Claes Kiliaen van Oppenhoir, vij. stuvers.
Bouwen Wagenaer huyssteede, x. stuvers.
Sicke van der Schellingh, vi. stuvers.
Else Arndts op die Plaets, xviij. stuvers.
Bartel van Egmondt, jaerlicx x. stuvers.
Reyner Doncker, jaerlicx x. stuvers.
Bartel Harnasmaicker, jaerlicx ix. stuvers.
Douwe Gerbranda huyssteede, jaerlicx acht ende twintich stuvers.
Gryet Ypckys huyssteede, voir die overdrachte van die olde schoolsteede, jaerlicx ellefftenhalven stuvers.
Item, deese voorsz. steedt pachten, zynt die darden part wel pauperes, dair jaerlicx niet veel van wordt geheffen noch ontfanghen.
Item, noch twee halve mollens, dair die Stadt dander helft aff toecompt, ende zynt tot geryff van den Ingesetene gebouwet, ende brengen t samen jaerlicx voir die Kercke op omtrent acht ende twintich gouden guldens, ende woirdt meestendeel dair weder aen tot costen gelydt.

Die Pastorie tot Harlinghen, wordt nu bedient van een Heer Joannes Jansz.
Int eerst, die Staeten mit die cleyne fenne achter dat huys, daer nu zaedtlandt is, twee pondemaeten feer eynsen een halve, welcke fenne nu den meestendeel afgegraven is tot die stadts Gracht ende Wal.
Item, die Haedfenne mit dat Wer, streckende int noordt van die Laen, int west van Wigersma fen, int oist van groot Anlacamp, ende int suydt an Schellinger landt ende Jan Metslaers landt, groot wesende omtrent seventhien pondematen een halff, welcke fenne die Pastoir met zyn Landtzaete nu zelver gebruycken, ende brengt nu op nae d estimatie omtrent twintich florenen, ende in tydt van quade jaeren, ende alst mit zeewaeter beloopt, boven den derdenpart zoe veel niet, uuyt welcke Haedfenne myn Vrouwe van Grumbach jaerlicx heeft ende ontfangt vier gouden guldens.
Item, noch drye pondemaeten een halve twee eynsen drie penninghen, int zuydt an die Haedfenne, int west Sinte Nicolaus landen, Jonge Jan Metslaer ten oisten ende int noordt, ende is nu zaedtlandt, ende is verhuyrt voor drie karolus guldens thien stuvers.
[pagina 262][kolom 1]
Item, acht eynsen vier penninghen op die Waaren, int oist Jan Hendricxz., int west die Zeedick, int noordt Andries Wlbetsz., ende int zuydt Peter Gerrytszoon, ende gelt thuyr een gouden gulden.
Item, twee pondemaeten een halff ende twee eynsen aen die breedt Laen, die Laen int west, Claes Jansz. int oist, Meester Bartell int suydt, die Heere wech int noordt, ende geldt t huyr vyff gouden guldens.
Item, noch veer pondemaeten die Huichte fenne aen die Laen, Claes Edisz. int zuydt, die Heere wech int weest, Jan Wybrantsz. int noort, ende Claes Jansz. int oist, ende gelt te huyr vier florenen.
Item, noch negen pondemaeten drye eynsen ende drie penningen, hietende Albertscamp by Bengeterp, int oist Fryts Watziez. weduwe, int weest die breedte Loon, int zuydt die cleayn Loon, ende Meester Bartel int noort, ende gelt te huyr negen gouden guldens ende ses stuvers.
Item, twee pondemaeten een halff, ende twee eynsen een halff, die fenne by Alama tyll, int suydt die Kerckestraet, int noordt die Zilroode, int west die stadts Graft, ende int oist Bruynge fenne, ende is die helft affgegraven an die stadts Graft ende Wal, ende gelt nu te huyr een gouden gulden veerthien stuvers.
Item, een halff pondemate op die Aellen, int oist Jan Hendricxz., int west die Zeedyck, int noordt Andries Wlbetsz., ende int suydt Peter Geroltz., ende gelt t huyr veerthien stuvers.
Item, noch vier pondemaeten een halff op die Scrittzen, die stadts Graft int noordt, die Laen int suydt, Jacob Petersz. int weest, Sinte Michiell int oist, ende is oick affgegraven tot die stadts Graft omtrent anderhalff pondemaete, ende gelt t huyr vier floreenen.
Item, noch vyff pondemaeten myn een halff eynse in Haye landt, dat dyep van Barradeel int weest, Intho Janchisz. int zuyt, Allert Heynricxz. int noort, ende Dyrck Gerbrantz. int oist, ende gelt nu toe huyr sess florenen.
Item, seven pondemaete een halff, hietende groet Gerbranda meedt, Henrick Gerrytz. erffgenaemen int oist, Taicke Wybez. int weest, Tziarck Hansz. int zuydt, ende Jancke Edisz. int noort haestgelandt, ende gelt nu te huyr seven florenen ende xiiij. stuvers.
Item, noch feyfthien pondemaeten myn dardenhalven eynsen in Oegha meedt by Roepens, Douwe Heynezoon, die Laen int west, Jancke Edis int zuydt, ende Sycko Gratinga erffgenaemen int noordt naestgelandt, ende gelt jaerlicx sestien florenen.

[pagina 262][kolom2]
Landtpachten, behoerende tot die Pastorie voorschreven.
Int eerst, uuyt Wyaerda ende Byngeterpstera guedt, t saemen drye florenen vi. stuvers.
Item, uuyt Rogge guedt tot Midlum, dair die gemeene Priesters binnen Harlinghen toebehoert, ende heeft nu in huyr eenen Cornelis Mollenaer, voir die Pastoor compt acht ende dertich stuvers.
Item, voor dit jaer van Heer Lollo landen, die Pastorie drie gouden guldens drie stuvers.
Item, uuyt de noordt Ees, vier karolus gulden voor dit jaer.
Item, uuyt Feyte guedt, jaerlicx ses stuvers.
Item, uuyt Dekama guedt, jaerlicx ix. stuvers.
Item, uuyt Gratingha guedt, jaerlicx ...
Item, uuyt Ygyngha guedt, jaerlicx vi. stuvers.
Item, uuyt Bottawal, jaerlicx xxv. stuvers.

Huyspachten, behoerende toe die voorschreven Pastorie.
Int eerst, uuyt Dyrck Brouwers steedt, jaerlicx xiiij. stuvers.
Item, uuyt die camers steed, op die plaets, dair zalighe Hannes besproicken heeft, ende nu toebehoirt Jan Siuvertsz. tot Tzumarum, gelt jaerlicx xij. stuvers.
Item, acht uuyt Aecht Peter Jansz. steedt, ende gebruycken nu Meester Peter Simonsz. ende Jan Simonsz., gelt jaerlicx xviij. stuvers.
Item, uuyt Allert Cupers steedt, dair aldairnaest aen den steedt voorsz., ende gebruycken nu die voirn. Meester Peter ende Jan zyn broeder, ende gelt jaerlicx xxij. stuvers.
Item, uuyt Ede Janszoon steedt op d olde Kerckwech, gelt jaerlicx xij. stuvers.
Item, uuyt Jacob Algers steedt, xij. stuvers.
Item, uuyt Nyck Wllrycx steedt, xij. stuvers.
Item, uuyt Reyn Jansz. steedt, xij. stuvers.
Item, uuyt Jan Boeske Reeinke steedt, xij. stuvers.
Item, uuyt Lyauvck Sydts weduwe steedt, xij. stuvers.
Item, uuyt Tziaerdt Jellezoon steedt, vij. stuvers.
Item, uuyt Jan Floryszoon steedt, vij. stuvers.
[pagina 263][kolom 1]
Item, uuyt Henrick Taickoz. steedt, vij. stuvers.
Item, uuyt Jelle Auckesz. steedt, vi. stuvers.
Item, uuyt Tryn Wybis steedt, viij. stuvers.
Item, uuyt Olde Hylcke steedt, vi. stuvers.
Item, uuyt Tziam Obbes steedt, vij. stuvers.
Item, uuyt Meester Jacob van Hoorn twee steeden, xij. stuvers.
Item, uuyt Tziume Hoirckema steedt, vi. stuvers.
Item, uuyt Hessel Taickesz. steedt, vi. stuvers.
Item, uuyt Eecker Jansz. steedt, vi. stuvers.
Item, uuyt Elck, Heyne dochter steedt, vi. stuvers.
Item, uuyt Syowck, Feyck weduwe steedt, vi. stuvers.
Item, uuyt Reymb, Peters dochter steedt, vi. stuuvrs.

Landen ende pachten, behoerende tot die oudtste Vicarie tot Harlinghen, ende woirdt nu bedient van een, Heer Buwo genoempt.
Int eerst, die huyssteedt ende die fenne dair achter aen, groot wesende drie pondemaeten twee eynsen, ende is nu zaedtlandt, is streckende aen die oiszyde ende zuydtzyde van die Laen, nae die Zeedyck gaende, ende die west ende noordtzyde aen die Pastorie landen, ende heeft dyt jaer opgebrocht vyff florenen een ende twintich stuvers.
Item, een pondemaete fyff eynsen zaedtlandt by t Blockhuys, dair nu affgedolven is, ende noch groot zynde omtrent x. eynsen, streckende in die westeyndt aen die Zeedyck, die Pastorie opt oist, Sinte Katharina Pronda opt zuydt, ende Andries Wllbets opt noordt, ende heft dit jaer opgebrocht dertich stuvers.
Item, noch acht eynsen een halff ende vyf penninghen op die Warren, paelt die westzyde aen Jan Heynricxz, ende Claes Jansz. opt noordt naestgelandt, geldt dyt jaer een golden gulden.
Item, twee pondemaeten in Coornfenne, blauu zaedtlandt, leyt mit die noordtzyde aen die Pastorie landen, aen die zuydtzyde t Henryck, ende Sinte Gertruyt landen ten westen, Jan Metslaer ten oisten naest, heeft dyt jaer opgebrocht twee currente guldens.
Item, thien pondematen een halff maedlandt, ende drie eynsen een halven, Peter Gerritsz. ops oist ende suydt, die Weech opt weest, ende Sinte Katharina Pronda opt noordt, brengt op acht gouden guldens.
[pagina 263][kolom 2]
Item, omtrent vier pondemaeten fenlandt, hietende die corte Geeberen, die Heere ech ten oisten, suyden naestgelandt, gelt nu sess gouden guldens ende eenentwintich stuvers.
Item, noch tot Wynaldum ses pondematen, Syrckzien Donya opt zuydt, Harmen Piersz. erven opt noordt, Ghysbert Ghysbertsz. opt oist, t Convent tot Bayum opt west, gelt nu ses gouden guldens.
Item, anderhalff pondemate twee eynsen by Abbewal, zaedtlandt, die Zyllroode ten oisten, die Wech ten westen ende noorden, Ghysbert Ghysbertszoon ten suyden, ende gelt twee gouden guldens.
Item, een pondemate iiij. eynsen op dae Nooten, Sycko Gossaz. opt oist, Jan Gerrytszoon erven opt weest, Peter Gerrytzszoon opt suydt, ende Eede Ruynge opt noordt naesten, ende gelt nu anderhalven gouden gulden.

Landtpachten, behoirene tot die Vicarie voorschreven.
Item, uuyt die noordt Ees, twee karolus guldens.
Item, uuyt Heer Lolla landen, twee gouden guldens ende drie ende twintich stuvers.
Item, uuyt die fenne tot Bolswert, negen ende dertich stuvers.
Item, uuyt Ygingha guedt, een golden gulden een ende twintich stuvers.
Item, Jan Florysz. tot Coopens, twee stuvers een blanck.

Huyspachten, behoirende tot die voorschreven Vicarie.
Item, uuyt Griet Bastians steedt, ses ende dartigh stuvers.
Item, uuyt Jesck Epis steedt, xvi. stuvers.
Item, uuyt Cuynera, Jans dochters steedt, x. stuvers.
Item, uuyt Griet Backer steedt, iiij. stuvers eenen halff.
Item, van Jan Florisz., negen buttzys.
Item, Saeff Tysz. steedt, xxiiij. stuvers.
Item, Dyrcxtzien, Dyrcx dochters huyssteedt, xiiij. stuvers.
Item, Jan Vybrandtsz. huyssteedt, xxv. stuvers.

Landen ende pachten, behoirende tot Sancta Katharina Proven, die jongeste Vicarie, ende woirt bedient van Heer Juriaen Heynezoon.
Int eerst, die huyssteede mit dat hoff, zaedtlandt ende fenne, aen die zyde van dat huys, groot omtrent sestehalff pondematen
[pagina 264][kolom 1]
min een halven eynse, brengt op in guede jaeren, omtrent negen gouden guldens.
Item, fyf eynsen by Ayledam, die Wech int oist, Bastiaen van Duyringhen int suydt, die Zeedyck int west, ende d owdtste Vicarie int noordt, ende brengt op een karolus gulden.
Item, noch een halff pondemaete ende v. penninghen, Wigersma fenne opt oist, Claes Jansz. opt suydt ende west, ende die Laen opt noordt, brengt op voor dit jaer een karolus gulden.
Item, noch drie pondemaeten iiij. eynsen ende v. penninghen an die Thynelen, dat Hemelryk ten oisten, ende Tziarck Wyaerda ten zuyden, Bock Gratingha ten westen, ende Ysbrant Ewertsz. ten noorden, mager landt voll doornen, heeft voir dit jaer opgebrocht vier gouden guldens.
Item, noch fyff pondematen aen een stuck, ende noch dardenhalve pondemaeten ende twee eynsen, ligghende aen malcanderen, hietende groot Anla ende cleyn Anlacamp, de Wech opt oist, Ancke Ediszoon opt zuydt, Henryck Gerrytsz. erffgenaemen opt west, Heer Taede opt noordt, brenght op voir dit jaer seven florenen ende xiiij. stuvers.
Item, noch anderhalven pondemate maedtlandt, ligghende tot Oepens, Symon Henryckzoon erffgenaemen, Borwert Janszoon ten zuyden, Baeff Folckertzoon ten westen ende noorden naestgelandt, ende heeft voor desen jaer opghebrocht twee philippus guldens.
Item, noch een pondemaete, liggende in Copenstra fenne, Bonga fenne int oist Claes Jansz. int zuydt, die Wech int west, ende Intho Janckes int noordt naestgelandt, ende heeft opgebrocht voir dit jaer een philippus gulden.
Item, noch op die groote Meeden vyff pondemaeten myn een halff eynse, Alger Jacobsz. opt oist, Aach, Anla tot Remstra weduwe ten suyden, die Wech ten westen, ende Holckster zaete ten noorden naestgelandt, heeft dyt jaer opgebrocht vyff karolus guldens.
Item, dardenhalve pondemaeten ende een eynse by die cleyn Meeden, Heer Taede ten oisten, Joncker Buynaw ten zuyden, die groone Loon ten westen, ende cleyn Remswert ten noorden, ende heeft voir dyt jaer opgebrocht twee karolus guldens ende thien stuvers.
Iten, noch x. eynsen ende v. penningen op ryper Ees, Andries Wbetsz. ten oisten, Ghysbert Ghysbertsz. ten suyden, Hylck Sypcka wedue ten westen, ende die cleyne Zyllroede ten noorden, ende heeft dyt jaer opgebrocht veerthien stuvers.

{pagina 264][kolom 2]
Landtpachten, behoirende tot die jongeste Vicarie voorschreven
Int eerst, uuyt Tziaerdt Wibesz. guedt, daer Arriaen Michielsz. nu betaelt, seven ende twintich stuvers.
Item, uuyt Gratingha gued, jaerlicx xxiiij. stuvers.
Item, uuyt Ygingha guedt, jaerlicx vij. stuvers.
Item, uuyt Jarich Hobbema guedt, jaerlicx vij. stuvers.
Item, uuyt Feyte guedt, jaerlicx drie stuvers.
Item, uuyt Jan Florisz. guedt, feyftehalve stuvers.
Item, uuyt een fenne tot Bolswert, daer die gemene Priesters binnen Harlinghen thobehoirt, ende voir desen jaer tot t Beneficium voorsz., xxx stuvers.
Item, van Heer Lollo landen, dyt jaer drie gouden guldens ende v. stuvers.
Item, van die noordt Ees, voir dyt jaer twee karolus guldens.

Huyspachten, totten voorschreven Beneficie behoirende.
Item, uuyt Seerp Jelboez. steedt, xxviij. stuvers.
Item, uuyt Saeff Tyszoon steedt, vij. stuvers.
Item, uuyt Dycke Petersz. steedt, vij. stuvers.
Item, uuyt Lyoebbe Backers steedt, ix. stuvers.
Item, uuyt Jucho Janckesz. steedt, vi. stuvers.
Item, uuyt Jan Schoenmaickers steedt, seven blancken.

Landen, behoirende tot dye eerste Prebende, ende woirt nu bedient van eenen Heer Daede Daedesz.
Int eerst, een fenne van vierdehalve pondemaeten, die Wech int suydt, Heer Jurian int west, ende t Huys int noordt, ende brengt op dyt jaer acht florenen.
Item, noch een magher fenne, voll distelen ende doornen, alst wel wyrdt mach die sueden drie koyen, die Pastoirs landen ten oisten, Meester Bartell opt west, Sinte Gertruydt opt zuydt, ende Heer Lollo landen opt noordt, ende heeft dyt jaer opgebrocht omtrent seven florenen.
Item, noch vyf pondemaeten maedtlandt in Anlacamp, die Wech opt oist ende noordt, Heer Juriaen opt zuydt, ende Gerryt Henrycksz. opt west, ende brenghen op, alst geen zeegangen zynt, omtrent fyff philips guldens.
[pagina 265][kolom 1]
Item, noch dardehalve pondemaeten maedtlandt, oick mager landt, Douwe Gerbranda Proven opt oist, die Coster van Harlingen Proven opt west ende noordt, die Wech int zuydt, ende brengt op, alst wel wyrt, omtrent achtenhalven waghen hoy, daer aff t koehoey gelt omtrent drie gouden guldens, zoomtydts myn, somtydts meer.
Item, noch twee pondemaeten ende een halff zaedlandt, die Wech opt oist, Heer Juriaen opt zuydt ende west, ende streckt mit die westereyndt aen t huys, ende brengt op voir dit jaer vier florenen ende xiiij stuvers.
Item, noch een maeger ponsmaet, hietende Lyoertziecamp, Meester Bartel opt oist, Taede Tziaerdtszoon opt west, Sybe Rennertsz. opt zuyd, ende die Wech opt noordt, heeft opgebrocht dyt jaer een floreen.
Item, noch een halven pondemaete by noorden die wech, opt oist Meester Bartel, ende Peter Gerrytszoon opt west, Jan Gerrytsz. opt noordt, heeft opgebrocht dyt jaer twaleff stuvers.
Item, noch een pondemaete int Sinte Laurenscamp, Aucke Jacobszoon opt oist, Jan Gerrytszoon Weskinderen opt west, Gerryt Henricxz., die Wech opt noordt, ende heeft dyt jaer opgebrocht een karolus gulden, ende dan in tyden van zeeganghen boven xij stuvers niet.

Landtpachten, behoirende tot die Prebende voorschreven.
Int eerst, van Heer Lolle landen, xxi. stuvers.
Item, Intho Janckezoon, tweemael neghen buttzys.
Item, van Renck Tziercx weduwe, xviij. buttzys.
Item, Lolck Lamberts weduwe, ses stuvers i. blanck.
Item, uuyt Groete Bowte guedt, xi. stuvers.
Item, uuyt Eede Rynge guedt, xxi. buttzys.
Item, uuyt Wypcke Wattzys weduwe, xxi. stuvers.
Item, van die fenne tot Bolswert, xxxiiij. stuvers.
Item, uuyt die noordt Ees, twaelff stuvers.

Huyspachten, behoerende totten voorschreven Prebende.
Int eerst, uuyt Wyttzie kameren, ix. stuvers.
Item, uuyt Groot Jans huys, jaerlicx xxi. stuvers.
[pagina 265][kolom 2]
Item, uuyt Wenck Offkys, xij. stuvers.
Item, uuyt die olden Mollen huissteedt, xxi. buttzys.
Item, uuyt Mynne Snydts huyssteedt, xiiij stuvers.
Item, uuyt Tryn opt die olde Blockhuyssteedt, xiiij. stuvers.
Item, Adrian Michielsz., ix. buttzys.
Item, Tryn, Matthys Cocx huyssteedt, xviij. stuvers.

Landen, behoirende tot Sancta Maria Prebende, ende wordt bediendt van een Heer Reyner.
Int eerst, thiendehalff eynsen ende vier penninghen, die Houdtbusch by die Zuyden langes opt noordt, ende Jarich Petersz. opt zuydt naestgelandt.
Item, iiij. eynsen by die Dygellpoelen, die Arme landen an die oisterzyde langes, ende Simon Henricxzoon erven opt weest, ende die Wech an die eene eyndt naestgepaelt.
Item, noch seven pondemaeten ende twee eynsen, Gratingha fenne an die zuydtzyde langes, ende Intho Janckes op die noordtzyde.
Item, dardenhalven pondemaete een eynse, Lambert Syuwrtsz. erven opt noordt langes, ende Meester Bartell op die suydtzyde, ende die Wech an die eyndt.
Item, vyftehallff pondemaeten ende iij. eynsen ende vyff penninghen aen die breedt Laen, Claes Ediszoon opt oist, Schellinger landt opt west, Intho Janckys opt suydt, ende die breedt Laen aen t noordt.
Item, die Prebende huyssteedt iiij. eynsen.
Item, een halven pondemaete in dien Werren, die Loon opt oist, Jan Gerrytszoon erven op beyde zyden langes, ende die Zeedyck opt west.
Item, noch drie eynsen en die Werren, Renck Tziarcx erven op beyde zyden langes, Bastians landt opt noordt, ende Bauck Syuwerts opt suydt.
Item, vier pondemaeten ende een eynse, an Haye op die Holcke fenne opt oist, het Schellinger landt op die westzyde, ende Peter Gerryts aen die eyndt.
Item, drie ponsmaet in Segersma fenne, Jan Douwisz. opt oist, ende Coertsma fenne opt weest, Peter Gerrytsz. opt suydt.
Item, drie pondemaeten toe Deynum in Eebema Staeren, ende gelden toe huyr anderhalven gouden gulden, die Pastoir ende Eedtzart toe Grouvstens naestlegers.
Item, noch een pondemaete in Sinte Lauwrenscamp, dair Heer Taede ende Claes Symonszoon t samen hebben, ende leyt int In-
[pagina 266][kolom 1]
tho Janckeszoon anbrengh, ende gelt t huyr een philippus gulden.

Somma sommarum, die landen, byhoerende tot Sancta Maria Prebende, zynt int getall xxviij. pondemaeten een halff, negen eynsen ende seven penninghen, ende zynt dyt jaer verhuyrt voir dartigh gouden guldens.

Landtpachten, behoirende tot die Prebende voorschreven.
Int eerst, van Heer Lollo landen, twee florenen ende seven ende twintig stuvers.
Item, van die landen tot Bolswert, ontfangen xxxiiij. stuvers.
Item, van die noordt Ees, ontfangen xiiij. stuvers.
Item, uuyt Westen guedt, ij. stuvers.
Item, uuyt Tryn, Folckert Symonsz. landt, an Gratingha fenne, jaerlicx xxiiij. blancken.
Item, uuyt Groote Bouwte, jaerlicx xxviij. stuvers.
Item, uuyt Allert Henricxz. landt, xi. stuvers.
Item, uuyt Herema fenne, xi. stuvers.

Huyspachten, totten Prebende voorschreven behorende.
Item, uuyt Syppe Hansz. huyssteedt, ij. stuvers.
Item, uuyt Hanske Brouwers huys, jaerlicx i. stuuer.
Item, uuyt Ydt Agga huyssteedt oft hoff, vij. stuvers.
Item, uuyt Jaccle Tziardtsz. huyssteedt, iiij. blancken.
Item, uuyt Bornert Weuers huyssteedt, xxi. stuvers.
Item, uuyt Haye Sybesz. steedt, xxiiij. stuvers.
Item, uuyt Frans Slootmaickers steedt, xxij. stuvers i. blanck.
Item, uuyt Symon Henricx Brouv huyssteedt, vij. stuvers.
Item, uuyt Olfert Tymerman huyssteedt, vij. stuvers.
Item, uuyt Cornelius Tymerman huyssteedt, vij. stuvers.
Item, uuyt Syuwert ende Wencke steedt op die landen, iij. stuvers.
Item, uuyt Bartel Harnasmaickers steedt op die landen, ix. blancken.
Item, uuyt Arian Anskys huyssteedt buyten poort, xvi. stuvers.
Item, uuyt Jan Cremers huyssteedt, xiiij. stuvers.
Item, uuyt myn Vrouwe van Grumbach
[pagina 266][kolom 2]
huyssteedt, van Ees Droegscherrers huys, jaerlicx xxij. stuvers.
Item, uuyt Alydt Gonarts weduwe huysstede buyten die poorten, jaerlicx xxv. stuvers.

Landen ende pachten, behorende tot die Costers Proeven binnen Harlinghen, ende wort nu bedient van eenen Meester Claes van Schaeghen.
Item, anderhalve pondemaete ende anderhalff eynse int Herylandt, die Arme binnen Harlinghen aen die zuydtzyde, ende die Heere wech aen die noordtzyde, ende geldt nu anderhalff golt gulden.
Item, ses pondemaeten twee eynsen by Bengeterp, Abbe Tziardtsz. aen die westzyde, ende Peter Gerrytsz. aen die noordtzyde naestgelandt, gelt nu ses florenen.
Item, sesthien eynsen in die wech, ende is affgedolven aen die zeedyck, ende is nu omtrent een halven pondemaete, Lyouck, Dyrck Foeckys wedue ten zuydt, ende Baeff Folckerts wedue aen die noordtzyde naestgelandt, heeft opgebrocht xiiij. stuvers.
Item, acht pondemaeten drye eynsen in Frowckaherne, Heer Tiaede aen die zuydtzyde, ende Haye op die Holcke aen die noordtzyde naestlegers, ende geldt nu ses florenen.
Item, twee pondemaeten vyff eynsen op Ira meedt, Peter Gerrytsz. aen die zuydtzyde, ende die Heerewech aen die noordtzyde, ende gelt nu dertich stuvers.
Item, een pondemaete drie eynsen by die Meer, Tziaerdt Aelue aen die oistzyde, ende Heer Taede aen die westzyde naestgelandt, ende gelt nu een floreen.
Item, xij. eynsen by Roepensterp, Douwe Gerbranda leen ten oisten, ende Jan Florysz. ten westen, ende gelt nu vyffthien stuvers.
Item, acht pondemaeten anderhalve eynsen by noordt van Harlinghen, ende is nu groot omtrent vier pondemaeten en halueff, t andere is an die zeedyck gedolven, die Zeedyck ten westen, ende Cuvdehuysen ten noorden naestgelandt, ende gelt vyff florenen.
Item, dardenhalve pondemaeten by den Eucher, Claes Coster ten oisten, ende Sebastiaens erffgenaem ten westen, ende gelt nu twee golt guldens.
Item, x. eynsen saedtlandt tot Midlum, die Heer wech ten suyden, ende Ghysbert Ghysbertsz. ten noorden naestleghers, ende gelt nu achtien stuvers.
Item, seven pondemaeten maedtlandt tot Midlum, Meester Bartell opt oist, ende Peter Gerroltz. opt west naestlegers, ende gelt nu seven florenen.

[pagina 267][kolom 1]
Huyspacht, behoerende totten voorz. Costers Proven.
Item, t heem, mit die steedt dair t huys op staet, dair aff Ach Jelle wedue huyssteedt gelt vyf ende twintich stuvers jaerlicx.
Item, Tys Taickosz. uuyt die aftersteedt, dair zyn huys op staet, twaleff stuvers.

Landen, behoerende tot Byngeterpstera Proeven, een vrie Beneficie, ende voirt nu bedient van Jan Gerbranda.
't Voirsz. Beneficium, is by specificatie van pondemaeten ende grootheyt niet aengeven by Johan Gerbranda, dan alleenlyck in genere, dat dyt jaerlicx opgebrocht tusschen die hondert ende tnegentich gouden guldens.