Harlingen, kiesregister 1839

Het volgende is ontleend aan 'De lijsten van kiezers ter benoeming van afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886' door B.M.A. de Vries.

In de periode 1815-1848 kende Nederland een indirect kiesstelsel, waarbij via vele trappen de leden van de Tweede Kamer benoemd werden. In dit stelsel was een centrale rol toebedeeld aan de diverse colleges van Provinciale Staten: elk statencollege wees een aantal leden van de Tweede Kamer aan. De Provinciale Staten zelf werden gekozen door de drie standen, nl. de ridderschappen, de steden en de landelijke stand. Alleen de ridderschappen wezen hun vertegenwoordigers in de Provinciale Staten direct aan, in de steden en op het platteland was het recht om te stemmen afhankelijk van een bepaalde - per plaats variabele - aanslag in de grond- en personele belasting. In de steden mochten de stemgerechtigden een kiescollege aanwijzen en het kiescollege [de zgn. kiezers] koos de leden voor de Gemeenteraad. Op zijn beurt koos de Gemeenteraad een of meerdere personen voor de Provinciale Staten. Op het platteland was er één trap minder, de stemgerechtigden kozen daar een kiescollege, dat direct de vertegenwoordigers in de Provinciale Staten aanwees. De grondwetsherziening van 1848 betekende een radicale verandering van het kiesstelsel. Voortaan werden de leden van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad direct gekozen door de kiesgerechtigden. De kieswet van 4 juli 1850 (Stbl. 37) behelsde een nadere regeling.


De begeleidende brief bij deze 'Namenlijst der Kiezers en Stemgerechtigden van 1839', van Burgemeester en Wethouders van Harlingen aan 'den Heere Staatsraad Gouverneur van Vriesland', zegt:


Harlingen den 26 April 1841

Opgave van het getal stemgeregtigden


Ten gevolge van UWEdl Missive van den 21 dezer No 234/3431 hebben wij de eer hiernevens aan UWEdl te doen toe komen, drie Lijsten, behelzende
1e. de namen der Kiezers, gelijk mede die der aanblijvende
2e. de namen der personen, die de vereischten bezitten om tot Kiezer te kunnen worden benoemd, en ten
3e. de namen dergenen, welke in de grondbelasting enz. buiten het patentregt f 12,- en daarboven betalen, waaruit geblijkt het getal stemgeregtigden aan welken volgens Art. 12 der Stedelijke reglementen, in den jare 1839 alhier stembilletten ter invulling zijn toegezonden

Burgemeester & Wethouders der Stad Harlingen
(get.) Sjoerd S. Wijma

Ter ordonantie vandezelve
(get.) K. Blok

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2024-04-08 00:41:41A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   voornaamfamilienaamgenoemde wijkgeschat adres
stemgerechtigdeT Adema C-144Noorderhaven 90
stemgerechtigdeB Agema G-030Heiligeweg 56
stemgerechtigdeIJ Alkama F-060Schritsen 50
stemgerechtigdeH G Aukes C-031Voorstraat 7
stemgerechtigdeR Bakker F-206Lanen 50
stemgerechtigdeA L Bakker G-034Heiligeweg 48
stemgerechtigdeT D Bakker E-140Poortje 5
stemgerechtigdeLouw Balkstra A-155Zoutsloot 51
stemgerechtigdeRvan Baren D-042Hoogstraat 49
stemgerechtigdeJohannes Baron E-191Lanen 47
stemgerechtigdeM Wde Beer F-216Lanen 30
stemgerechtigdeP Bekius D-056Lombardstraat 4
stemgerechtigdeF Benning E-135Kleine Bredeplaats 25
stemgerechtigdeP Benning B-027Hoogstraat 12
stemgerechtigdeJ Bergsma G-026Heiligeweg 62
stemgerechtigdeJacobus Berndes E-011Voorstraat 76
stemgerechtigdeJ Beuker H-208Zuiderstraat 25
stemgerechtigdeG E Bijlsma C-120Sint Jacobstraat 14
stemgerechtigdeElle Blanksma D-003Scheerstraat 8
stemgerechtigdeAnne Bleeker C-127Sint Jacobstraat 2
stemgerechtigdeK Bleeker C-180Noorderhaven 24
stemgerechtigdeL M Blok C-033Voorstraat 9
stemgerechtigdeJ C Blokmaker F-128Schritsen 11
stemgerechtigdeA Blom F-168Grote Kerkstraat 24
stemgerechtigdeDouwede Boer C-163Noorderhaven 46
stemgerechtigdeJan Hde Boer A-154Zoutsloot 49
stemgerechtigdeW Sde Boer H-184Zuiderstraat 10
stemgerechtigdeSjoerdde Boer G-045Heiligeweg 22
stemgerechtigdeJacobde Boer A-144Zoutsloot 31
stemgerechtigdeL Jde Boer E-077Zuiderhaven 15
stemgerechtigdeOkkede Boer C-124Sint Jacobstraat 8
stemgerechtigdeBettingde Boer H-185Zuiderstraat 8
stemgerechtigdeJ Kde Boer G-278Kerkpoortstraat 53
stemgerechtigdeJakkelede Boer F-115Grote Ossenmarkt 13
stemgerechtigdeJan Hde Boer H-225Weeshuisstraat 15
stemgerechtigdeC A Boonstra A-116Bildtstraat 20
stemgerechtigdeE H Borgers A-066Bildtstraat 23
stemgerechtigdeG Wvan der Bos F-065Raamstraat 8
stemgerechtigdeC Boterweg D-027Franekereind 5
stemgerechtigdeP Botes F-149Schritsen 53
stemgerechtigdeP G Bouma B-053Hoogstraat 37
stemgerechtigdeEvert Bouwknegt B-006Rommelhaven 11
stemgerechtigdeJ Broodkorf G-049Heiligeweg 14
stemgerechtigdeH IJ Brouwer F-208Lanen 46
stemgerechtigdeFde Bruin F-029Brouwersstraat 18
stemgerechtigdeP Buisman G-022Heiligeweg 70
stemgerechtigdeC Burgaard F-127Schritsen 7
stemgerechtigdeA Cohen E-035Voorstraat 34
stemgerechtigdeJ Cohen F-124Schritsen 3
stemgerechtigdeH Damen B-010Scheerstraat 3
kiezerA Decker FLanen 84 (schatting)
stemgerechtigdeH Dieters F-144Schritsen 43
stemgerechtigdeSytzevan Dijk B-047Hoogstraat 27
stemgerechtigdeW Dikmans E-204Lanen 75
stemgerechtigdeJ Drost C-108Sint Jacobstraat 3
stemgerechtigdeP Drost A-119Bildtstraat 14
stemgerechtigdeS Duif F-133Schritsen 21
stemgerechtigdeL O Duiker G-067Brouwersstraat 23
stemgerechtigdeP Duinmeyer B-106Zoutsloot 54
stemgerechtigdeH Duman F-077Schritsen 28
kiezerAvan Eeken CNoorderhaven 88 (schatting)
stemgerechtigdeJohannes Eilers F-139Schritsen 33
stemgerechtigdeJvan der Elst F-242Vijverstraat 26
kiezerJ L Faber EVoorstraat 42 (schatting)
stemgerechtigdeW Faber F-235Kleine Ossenmarkt 4
stemgerechtigdeE P Faber E-037Voorstraat 30
stemgerechtigdeH Faber F-148Schritsen 51
stemgerechtigdeJ W Feddema A-121Zoutsloot 28
stemgerechtigdeF Ferwerda F-026Brouwersstraat 24
stemgerechtigdeA S Foekens G-068Brouwersstraat 25
kiezerF D Fontein ANoorderhaven 31 (schatting)
stemgerechtigdeS Gebel G-065Brouwersstraat 19
stemgerechtigdeS Gebel F-164Heiligeweg 13
stemgerechtigdeN Geel D-025Franekereind 1
stemgerechtigdeJohannes Geelof G-204Lammert Warndersteeg 18
stemgerechtigdeM Bvan Gelder F-028Brouwersstraat 20
stemgerechtigdeH J Godthelp E-130Kleine Bredeplaats 15
stemgerechtigdeJ R Gonggrijp D-052Hoogstraat 32
stemgerechtigdeK Gonggrijp E-250Heiligeweg 25
stemgerechtigdeG Groenewoud E-235Kleine Kerkstraat 6
stemgerechtigdePde Groot A-125Zoutsloot 18
stemgerechtigdeYde Groot F-084Schritsen 10
stemgerechtigdeH C Haagsma E-119Kleine Bredeplaats 6
stemgerechtigdeP Haitsma A-117Bildtstraat 18
stemgerechtigdeJ Hanekamp C-022Grote Bredeplaats 25
stemgerechtigdeJ C Harting C-176Noorderhaven 34
stemgerechtigdeG Hartman F-182Lanen 93
stemgerechtigdeG Haveman E-163Lanen 21
stemgerechtigdeJ F Hemminga C-003Havenplein 3
stemgerechtigdeS Heslinga E-128Kleine Bredeplaats 11
stemgerechtigdeH Heslinga E-122Voorstraat 2
stemgerechtigdeRomkevan Hettinga C-184Noorderhaven 16
stemgerechtigdeT Hilarius E-123Kleine Bredeplaats 1
stemgerechtigdeH Hobma C-030Voorstraat 5
stemgerechtigdeJohannesvan der Hoek H-001Kerkpoortstraat 42
stemgerechtigdeL Hoekers E-170Lanen 33
stemgerechtigdeA Hoeksma E-012Voorstraat 74
stemgerechtigdeCvan Hoften F-179Lanen 87
stemgerechtigdeOvan Hoften E-237Kleine Kerkstraat 4
stemgerechtigdeM Bvan Hoften E-231Kleine Kerkstraat 14
stemgerechtigdeH Hogerhuis E-248Heiligeweg 21
stemgerechtigdeJ Hoppe G-044Heiligeweg 24
stemgerechtigdeM Hovenier G-185Grote Kerkstraat 36
stemgerechtigdeH Huisman G-042Heiligeweg 28
stemgerechtigdeJ Huizinga F-212Lanen 38
stemgerechtigdeElle IJlstra F-088Schritsen 2
stemgerechtigdeN IJsenbeek C-078Voorstraat 97
stemgerechtigdeJ IJskamp F-181Lanen 91
stemgerechtigdeS Rde Jager C-025Grote Bredeplaats 31
stemgerechtigdeS Jager C-113Sint Jacobstraat 13
stemgerechtigdeA J Jansen E-229Kleine Kerkstraat 18
stemgerechtigdeSde Jong D-018Noordijs 17
stemgerechtigdeG Jorna F-136Schritsen 27
stemgerechtigdeJvan Kampen F-219Lanen 28
stemgerechtigdeJ H Kappen H-228Weeshuisstraat 23
stemgerechtigdeJan Keyzer G-201Grote Kerkstraat 37
stemgerechtigdeJan T Klaver B-112Karremanstraat 27
stemgerechtigdeJde Koning C-196Prinsenstraat 4
stemgerechtigdeA Kreil A-152Zoutsloot 45
stemgerechtigdeH Kroon A-118Bildtstraat 16
stemgerechtigdeJ Kuipers B-055Hoogstraat 41
stemgerechtigdeJ Kuipers A-141Zoutsloot 25
stemgerechtigdeD Lautenbach C-015Grote Bredeplaats 11
stemgerechtigdeJde Leeuw E-110Kleine Bredeplaats 24
stemgerechtigdeUvan Leeuwen G-054Heiligeweg 4
stemgerechtigdeJ G Leyen E-091Vijverstraat 5
stemgerechtigdeN Lindegaard F-078Schritsen 26
stemgerechtigdeWvan Loon G-064Brouwersstraat 17
stemgerechtigdeRinse Lovius G-057Brouwersstraat 3
stemgerechtigdeDvan der Meer H-019Zuiderplein 5noord
stemgerechtigdeSimonvan der Meer D-086Nieuwstraat 50
stemgerechtigdeS Ovan der Meer F-187Spekmarkt 1
stemgerechtigdeJ Metzlaar B-156Anjelierstraat 27
stemgerechtigdeBvan der Meulen D-041Hoogstraat 47
stemgerechtigdeD Mvan der Mey E-099Vijver 4
stemgerechtigdeG Meyer E-172Lanen 37
stemgerechtigdeJ Meyer jrE-042Voorstraat 22
stemgerechtigdeN Meyer D-028Franekereind 7
stemgerechtigdeJan Meyer F-141Schritsen 37
stemgerechtigdeF Minkes B-091Herenwaltje 5
stemgerechtigdeP Miranda G-046Heiligeweg 20
stemgerechtigdeH Modders B-163Liemendijk 12
stemgerechtigdeDvan der Molen F-191Lanen 80
stemgerechtigdeJ Molenaar G-295Hofstraat 37
stemgerechtigdeA Molenaar E-145Lanen 7
stemgerechtigdeDouwe Molenaar D-084Nieuwstraat 54
stemgerechtigdeMatthijs Mommer F-140Schritsen 35
stemgerechtigdeD B Monsma H-009Hofstraat 12
stemgerechtigdeF Mulder E-055Grote Bredeplaats 20
stemgerechtigdeW Mulder E-056Grote Bredeplaats 18
stemgerechtigdeFvan der Muur B-113Zoutsloot 69
stemgerechtigdeW Nauta F-106Zuiderhaven 29
stemgerechtigdeHaring Nielsen D-152Nieuwstraat 35
stemgerechtigdeC Nijkamp F-037Schritsen 58
stemgerechtigdeB H Noorman C-020Grote Bredeplaats 21
stemgerechtigdeJ J Noortkamp G-244Kerkpoortstraat 23
stemgerechtigdeB Omans G-031Heiligeweg 54
stemgerechtigdeJ Oolgaard H-012Hofstraat 6
stemgerechtigdeRinke Oorthuis B-165Liemendijk 4
stemgerechtigdeJ Oosterbaan F-174Grote Kerkstraat 12
stemgerechtigdeJoseph Pais G-038Heiligeweg 34
stemgerechtigdeJ Panbakker A-185Karremanstraat 12
stemgerechtigdeT Pannebakker C-193Prinsenstraat 1
stemgerechtigdePaulus Pannebakker E-006Voorstraat 84
stemgerechtigdeF Park F-160Heiligeweg 5
stemgerechtigdeE W Petersen C-039Voorstraat 19
stemgerechtigdeB W Pieksma G-291Kerkpad 7
stemgerechtigdeA Lvan der Pijp D-082Nieuwstraat 60
stemgerechtigdeS Polak E-155Lanen 11
stemgerechtigdeH Poort F-227Lanen 16
stemgerechtigdeJ Potting G-195Grote Kerkstraat 29
stemgerechtigdeJan Prins E-076Hondenstraat 2
stemgerechtigdeAvan Reenen G-205Lammert Warndersteeg 16
stemgerechtigdeH IJvan Rees C-086Rommelhaven 28
stemgerechtigdeT Repko E-127Kleine Bredeplaats 9
stemgerechtigdeM B Riewald E-245Grote Kerkstraat 19
stemgerechtigdeF Rikkers D-024Noordijs 27
stemgerechtigdeJan P Rikkers F-119Grote Ossenmarkt 21
stemgerechtigdeG Rikkers A-068Bildtstraat 24
stemgerechtigdeM J Ringers F-067Schritsen 46
stemgerechtigdeH Rinkes F-091Grote Ossenmarkt 20
stemgerechtigdeW Roos jrA-010Noorderhaven 15
stemgerechtigdeFde Ruiter E-016Voorstraat 66
stemgerechtigdeP F Schaafsma D-089Nieuwstraat 44
stemgerechtigdeT S Schaafsma C-057Voorstraat 57a
stemgerechtigdeJ Schei F-230Lanen 4
stemgerechtigdeN Schenkius C-018Grote Bredeplaats 17
stemgerechtigdeJ G Schokker E-205Lanen 75
stemgerechtigdeH Schrage A-069Bildtstraat 22
stemgerechtigdeJacobus Schrage G-058Brouwersstraat 5
stemgerechtigdeJ Schrage C-010Grote Bredeplaats 3
stemgerechtigdeG Schrage E-112Kleine Bredeplaats 20
stemgerechtigdeJ Schuur G-178Kerkpad 1
stemgerechtigdeP D Siderius E-157Lanen 15
stemgerechtigdeJ Sinnema D-009Scheerstraat 2
stemgerechtigdeCoenraad Slijm G-023Heiligeweg 68
stemgerechtigdeAbevan Slooten C-128Noorderhaven 114
stemgerechtigdeMontevan Slooten F-071Schritsen 38
stemgerechtigdeA Sluik jrF-058Schritsen 52
stemgerechtigdeM Bvan Smeden D-049Hoogstraat 38
stemgerechtigdeS Gvan Smeden C-105Rommelhaven 4
stemgerechtigdeN Smit C-170Noorderhaven 36
stemgerechtigdeHendrik T Smith G-083Hofstraat 7
stemgerechtigdeThomans Smith G-066Brouwersstraat 21
stemgerechtigdeD Snijder E-126Kleine Bredeplaats 7
stemgerechtigdeR Snoek A-016Noorderhaven 25
stemgerechtigdeR M Sondag F-090Jan Ruurdstraat 3
stemgerechtigdeL Spier C-109Sint Jacobstraat 5
stemgerechtigdeS Spoelstra G-279Kerkpoortstraat 55
stemgerechtigdeR Steeksma F-153Schritsen 63
stemgerechtigdeD F Tadema F-229Lanen 6
stemgerechtigdeJ B Telsemeyer G-061Brouwersstraat 11
stemgerechtigdeC Teves A-026Noorderhaven 45
stemgerechtigdeC Toutenburg E-154Lanen 9
stemgerechtigdeJ W Veel F-114Grote Ossenmarkt 11
stemgerechtigdeHendrik Veenstra C-141Noorderhaven 98
stemgerechtigdeRuurd Jvan der Veer A-006Noorderhaven 7
stemgerechtigdeJ Cvan der Veer F-132Schritsen 19
stemgerechtigdeJacob Visser E-066Zuiderhaven 13
stemgerechtigdeW O Visser G-188Grote Kerkstraat 30
stemgerechtigdeU Visser E-078Zuiderhaven 17
stemgerechtigdeRinsevan Vliet A-111Bildtstraat 13
stemgerechtigdeHvan Vliet H-022Rozengracht 5
stemgerechtigdeU Voordewind F-189Spekmarkt 4
stemgerechtigdeM B Vreedenburg F-210Lanen 42
stemgerechtigdeDde Vries G-315Klaverbladstraat 20
stemgerechtigdeStevende Vries E-073Hondenstraat 8
stemgerechtigdePde Vries C-029Voorstraat 3
stemgerechtigdeN Vulsma G-024Heiligeweg 66
stemgerechtigdeCornelis B Wagenaar F-152Schritsen 61
stemgerechtigdeH J Wagenaar F-159Heiligeweg 3
stemgerechtigdeJelle Hvan der Wal B-012Scheerstraat 7
stemgerechtigdeB Hvan der Wal A-106Zoutsloot 40
stemgerechtigdeP Walgreen H-178Zuiderhaven 68
stemgerechtigdeH Walkenhorst E-219Simon Stijlstraat 2
stemgerechtigdeL O Wassenaar A-110Zoutsloot 30
stemgerechtigdeK K Wassenaar F-194Lanen 74
stemgerechtigdeDvan der Weide D-040Hoogstraat 45
stemgerechtigdeK Welger F-006Zuiderhaven 53
stemgerechtigdeK Avan der Werff H-209Zuiderstraat 27
stemgerechtigdeJ D Wiersma E-175Sint Odolphisteeg 20
stemgerechtigdeM B Wijckel E-249Heiligeweg 23
stemgerechtigdeF Wijga E-247Grote Kerkstraat 23
stemgerechtigdeRoelofvan Wijk F-172Grote Kerkstraat 16
stemgerechtigdeJ Rvan Wijk D-050Hoogstraat 36
stemgerechtigdeL Wijnalda F-073Schritsen 34
stemgerechtigdeA Wijngaarden C-152Noorderhaven 72
stemgerechtigdeH Witte F-004Zuiderhaven 45
stemgerechtigdeJ Witte E-008Voorstraat 82
stemgerechtigdeH J Wouda D-030Franekereind 13
stemgerechtigdeW Svan der Woude E-131Kleine Bredeplaats 17
stemgerechtigdeHvan der Zee E-220Simon Stijlstraat 1
stemgerechtigdeD A Zeilmaker D-068Franekereind 17
stemgerechtigdeP Johannes Zijlstra F-108Grote Ossenmarkt 1
stemgerechtigdeRobijn Zijlstra F-105Zuiderhaven 27
stemgerechtigdeP Zuiderhout A-009Noorderhaven 13
stemgerechtigdeL S Zwaal A-139Zoutsloot 21
stemgerechtigdeSybren Zwaal A-113Bildtstraat 17
stemgerechtigdeJan Zwaal F-222Lanen 22
stemgerechtigdeF Zwanenburg F-036Brouwersstraat 2
stemgerechtigdeH Zwanenburg C-073Voorstraat 89
stemgerechtigdeT Zwanenburg F-068Schritsen 44
stemgerechtigdeTjerk Zwanenburg E-003Voorstraat 90