Harlingen, huiseigenaren 1832 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. KO)

illustratie huiseigenaren 1832 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. KO)
Nederland is van 1810 tot 1813 onder Frans bewind geweest. De Franse keizer Napoleon Bonaparte heeft ondanks zijn korte regeerperiode over Nederland de nodige organisatorische verbeteringen nagelaten. De huidige grondwet is nog steeds voor een belangrijk deel gebaseerd op de 'Code Napoleon'. De Burgerlijke Stand, waarin geboorten, huwelijken en overlijdens worden bijgehouden, is tijdens het Franse bewind bewind ingevoerd.

Ook het kadaster, de registratie van onroerend goed, vindt zijn oorsprong tijdens de Franse overheersing. Landmeters werden er op uitgestuurd om alle onroerend goed in kaart te brengen op zgn. minuutplans. Vervolgens moesten alle onroerende goederen op de kaart genummerd worden en moest de eigenaar ervan worden vastgelegd.

De inkt van de minuutplans was nog niet droog of Napoleon Bonaparte was alweer vertrokken. De nieuwe regering van Nederland vond zo'n centrale registratie van eigendomsrechten evenwel een goed idee en zette de inventarisatie voort. Pas in 1832 was de hele registratie rond en werd een register samengesteld dat voortaan zou dienen als ijkpunt. Dat register is de zgn. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT).

In de OAT van Harlingen staan gegevens over en eigenaren van 2127 onroerende goederen in de toenmalige stad. Daarbij zijn ook inbegrepen grachten en vaarten, stadspoorten, schuren, 'plaisiertuinen', tuinhuisjes en allerlei 'fabrijken'. Het huidige Kadaster borduurt nog steeds voort op deze OAT. De registratie van eigendom in de oude binnenstad van Harlingen is in een doorlopende lijn terug te volgen en (tegen vergoeding) bij het Kadaster op te vragen tot de eerste registratie uit 1832.

In totaal hadden al deze onroerende goederen 851 eigenaren, die zijn verzameld in een zgn. legger, een index op naam. Op die manier zou geen warboel ontstaan met verschillende schrijfwijzen van eigennamen. Hieronder de weergave van deze legger.

Klik op een regel in onderstaande tabel om alle geregistreerde onroerende goederen van een persoon te bekijken. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:06A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  nummer voornamen familienaam beroep woonplaats aantal
1 Hein Addens metzelaar Harlingen 1
2 Meyer Benedictus Adelaar koopman Leeuwarden 1
3 Beitsche Wijpkes Adema Witmarssum 1
4 wed. Johannes Adema Harlingen 1
5 Bartel Agema steenhouwer Harlingen 1
6 Johannes Agema chirurgijn Harlingen 2
7 Johannes Iemes Alkema melktapper Harlingen 1
8 Johannes Dirks Alta scheepstimmerman Harlingen 5
9 Abe Altena Harlingen 1
10 Gerhardus Althusius boer Gaastmeer 1
11 Lieuwe Sybrens Anema timmerman Harlingen 4
12 Jan Appeldoorn apothecar Harlingen 1
14 Roomsch Catholyke Armvoogdij Harlingen 3
13 Gereformeerde Armvoogdij Harlingen 27
15 Teunis van Arum kantoorbediende Harlingen 1
16 Ernst van Assen apothecar Harlingen 1
17 wed. Johannes van Assen Harlingen 1
18 Berend Avink timmerman Harlingen 1
19 Anna Jacoba Backer Harlingen 1
29 Ruurd Rienks Bakker metzelaar Harlingen 1
28 wed. Pieter Pieters Bakker Harlingen 1
27 Trijntje Klazes de Jongh, huisvr. van Thomas Baukes Bakker Harlingen 2
26 Taeke Dirks Bakker timmerknegt Harlingen 1
25 Jan Hendriks Bakker varensgezel 2
24 Heere Ages Bakker timmerknegt Harlingen 4
23 Dirk Rintjes Bakker koorndrager Harlingen 1
22 Age Heeres Bakker Harlingen 7
21 Atze Lubberts Bakker cathegiseermeester Harlingen 1
20 erven Jan Rinkes Bakker Harlingen 1
30 Jan Louws Balkstra touwslager Harlingen 5
31 Barthelomeus Bambach zoutwerker 2
33 Jurjen Hendriks Baron winkelier Harlingen 1
32 Johannes Hendriks Baron timmermansknegt Harlingen 1
34 Bauke de Beer Harlingen 1
36 Jacob Levy de Beer koopman Harlingen 5
37 Klaas Baukes de Beer bestelder Harlingen 1
38 Moses Wolf de Beer koopman Harlingen 1
39 Theunis Baukes de Beer beurtschipper Harlingen 1
35 Bauke Binnerts de Beer en mede E. Harlingen 2
43 Teunis Beitschat sleper Harlingen 1
42 Zijtze Cornelis Beitschat voerman Harlingen 4
41 Cornelis Zijtzes Beitschat voerman Harlingen 2
40 Cornelis Jans Beitschat arbeider Harlingen 1
44 wed. Jan Douwes Bekius schoenmakersche Harlingen 2
45 Pieter Douwes Bekius Harlingen 1
46 Bernhardus Bekker Harlingen 1
47 Frederik Hendriks Benning kleermaker Harlingen 1
48 Hendrik Benning winkelier Harlingen 1
49 wed. Bernardus Berendsen kleermakersche Harlingen 1
50 Dirk van den Berg timmerman Harlingen 1
51 wed. Klaas Wierds van der Berg winkeliersche Harlingen 4
52 Bauke Walles Bergsma melktapper Harlingen 3
53 Joost Walles Bergsma winkelier Harlingen 1
54 Johannes Franciscus Berndes koopman Harlingen 2
55 Jan Besselinck tapper Harlingen 1
56 Jan Baukes Beuker metzelaar Harlingen 4
57 Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma grietman Kingmatille 2
152 Jacob Thomas Bijlsma entreposeur Harlingen 2
153 Okke Jacobs Bijlsma houtzaagmolenaar Harlingen 1
154 Sipke Martens Bijlsma timmermansknegt Harlingen 1
151 Elias Bijlsma blikslager Harlingen 1
58 Hotze Binksma apothecar Harlingen 1
59 Arnoldus Pieters Bisschop schipper Harlingen 2
60 erven Neeltje Rommerts Blaauw Harlingen 1
61 Aaltje Fokkes Wijngaarden, huisvr. van Elle Robijns Blanksma Harlingen 3
62 Pieter Cornelis Bleeker scheepstimmerman Harlingen 1
63 erven Sikke Dirks Bleeker Harlingen 4
64 Samuel Jacob Bloch voorlezer in de israelitische kerk Harlingen 1
70 Schelte Blok blokmaker Harlingen 2
69 erven Minne Klazes Blok Harlingen 4
68 Wytze Heins Blok Harlingen 1
66 Levie Mozes Blok slager Harlingen 1
65 Klaas Minnes Blok zeehandelaar Harlingen 6
67 Sipke Tjepkes Blok Harlingen 1
71 Cornelis Jarigs Blokmaker arbeider Harlingen 1
72 Jarig Cornelis Blokmaker arbeider Harlingen 1
75 Wed.Wytze Blom tappersche Harlingen 1
74 wed. Bauke Jans Blom arbeidster Harlingen 1
73 Anne Blom bakker Harlingen 1
76 Hendrik Boekhout kleermaker Harlingen 1
93 Klaas Jacobs de Boer turfdrager Harlingen 1
94 Lykle Jans de Boer loots Harlingen 5
95 Marten Foekes de Boer bakker Harlingen 1
96 Okke de Boer bakker Harlingen 1
97 Siebe Paulus de Boer wolkammer Harlingen 1
98 Sjierk Pieters de Boer pannebakkersknegt Harlingen 1
99 Zijtze Paules de Boer (varensgezel)landbouwer onder Franeker 1
100 Willem Siebes de Boer loots Harlingen 1
92 erven Klaas de Boer Harlingen 1
90 Hendrik Feikes de Boer logementhouder Harlingen 2
80 wed. Jacob Idzes de Boer Harlingen 2
79 Jarig Nannes de Boer schipper Harlingen 1
78 wed. Eeltje Sikkes de Boer tappersche Harlingen 1
77 wed. Bauke Freerks de Boer Harlingen 1
81 Jacob Alberts de Boer schipper Harlingen 1
82 erven Douwe Franzes de Boer Terschelling 1
83 Jacob Roelofs de Boer tapper Harlingen 2
84 Jan Lykles de Boer loots Harlingen 2
85 Jan Klazes de Boer winkelier Harlingen 1
86 Jan Hendriks de Boer stadsbode Harlingen 1
87 Jakle Rintjes Boer varensgezel Harlingen 1
88 wed. Douwe Franzen de Boer Harlingen 1
89 erven Hendrik Jans de Boer (loots) Harlingen 4
91 Gerrit Paules de Boer en mede E. fabrikeur Harlingen 12
101 Jean Louis le Boeuff koopman Harlingen 2
102 Wilhelm Bohmers fabrikeur Harlingen 3
103 Albert Bolman koopman Harlingen 8
105 Jacob Willems Bonnema trekschipper 1
106 erven Willem Lieuwes Bonnema Harlingen 1
104 Eeltje Haitzes Bonnema koopman Kimswerd 3
112 Pier Boomsma Purmerend 2
111 erven Jetze Jelles Boomsma Harlingen 2
108 wed. Bouwe Boomsma Harlingen 1
109 Douwe Boomsma Bolsward 1
110 Broer Boomsma Harlingen 1
107 erven Bouwe Boomsma Harlingen 8
113 Simon Boon zeehandelaar Harlingen 5
114 Rein Bootsma kooltjer Harlingen 1
115 Sine Rinzes Bootsma landbouwer Almenum 1
117 Gerrit Willems van den Bos timmermansknegt Harlingen 1
118 Marten Ypes Bos arbeider Harlingen 1
116 wed. Cornelis Arjens Bosma Harlingen 1
119 Wybren Gerrits Bouma landbouwer Midlum 2
120 Gerben Bouricius smidsknegt Harlingen 1
121 Jan Everts Bouwknegt koopman Harlingen 4
122 Philippe Adriaan Braams stedelijk ontvanger Harlingen 2
124 wed. Berend J. Brameijer Harlingen 1
123 Willem Brandi arbeider Harlingen 1
126 Jan Breevink koster Harlingen 1
125 Janneke Bretel ijzerkramersche Harlingen 2
128 erven Broer Broersma Harlingen 1
127 Johannes Broodkorf kleermaker Harlingen 1
132 Foekje Brouwer naaivrouw Harlingen 1
129 Haaye Wiegers Brouwer sjouwerman Harlingen 3
130 Hendrik IJsbrands Brouwer bakker Harlingen 1
131 Hette Ruurds Brouwer kuiper Harlingen 1
136 erven Simon H. Brouwer Harlingen 1
135 Schelte Jacobs Brouwer wijnwerker Harlingen 1
134 Pieter Simons Brouwer brouwersknegt Harlingen 1
133 Jan Haayes Brouwer Harlingen 1
142 Jan van der Brug blikslager Harlingen 1
138 Hiltje Jacobs de Bruin Harlingen 1
137 Frederik de Bruin timmerman Harlingen 2
139 wed. Christiaan Pieters de Bruin Harlingen 1
140 Albert Bruining sjouwerman Harlingen 1
141 Nanning Harmens Bruinsma baardscheerder Harlingen 2
144 Pieter Buisman plateelbakkersknegt Harlingen 1
143 wed. Leendert Jans Buisman Harlingen 3
145 Karel Bulker arbeider Harlingen 2
146 Trijntje van den Burg Harlingen 1
147 Wouter Burgerhof koopman Harlingen 1
148 wed. Romke Butter Harlingen 1
149 Willem Buurmans kleermaker Harlingen 1
150 Klaas Sybrens Buwalda bakker Harlingen 1
155 Israel Levi Cats slager Amsterdam 1
156 Adam Cohen koopman Harlingen 1
157 Eeltje Cornelis houtzaagmolenaarsknegt Harlingen 1
158 Johannes Reins Damen veercommissaris Harlingen 2
159 Hendrik Damen zadelmaker Harlingen 1
160 wed. Gerrit van Danswijk winkeliersche Harlingen 1
161 Johannes Daum kleermaker Harlingen 1
162 Augustinus Decker kleermaker Harlingen 3
163 Petrus Deketh ontvanger Harlingen 3
164 erven Jurjen van Deulen Harlingen 1
165 Hervormde Diacony Harlingen 33
186 Jan Jacobs van Dijk koopvaardij kapitein Harlingen 1
187 Sijtze van Dijk paruikmaker Harlingen 1
188 erven wed. Martin Heeres van Dijk (winkeliersche) Harlingen 3
189 Luitje Roelofs van Dijk zoutbrander Harlingen 7
184 Anne Johannes Dijk varensgezel Harlingen 1
190 Luitje Roelofs van Dijk en mede E. zoutbrander Harlingen 1
185 Antoon van Dijk en mede E. marktmeester Harlingen 3
192 Taeke Sipkes Dijkstra melktapper Harlingen 1
191 wed. Jan Sybrens Dijkstra Harlingen 1
193 wed. Jan Dirks Dijkstra slepersche Harlingen 5
194 Johannes Willems Dijkstra koorndrager Harlingen 1
168 Nolle Jans Dirks koopman Leeuwarden 1
167 Rienk Dirks Harlingen 3
166 Lieuwe Dirks varensgezel Harlingen 2
169 Wytze Wybes van Dokkum winkelknegt Harlingen 1
170 Hendrik Johannes Doksma arbeider Almenum 3
171 Lands Domeinen 1
173 Marten Douwes Douma schipper Harlingen 1
172 Harmen Douwes Douma schipper Harlingen 1
174 Cornelis Pieters Draaisma koopman Harlingen 8
175 Folkert Sipkes Draaisma pottebakker Harlingen 3
176 Eele Roelofs Driesten dienaar van justitie Harlingen 1
179 Johannes Heins Drost winkelier Harlingen 1
180 Pieter Drost schoenmaker Harlingen 1
177 Bernardus Heins Drost winkelier Harlingen 4
178 wed. Hendrik Heins Drost Harlingen 1
181 wed. Thijs Yedes Duininga winkeliersche Harlingen 2
182 wed. Ruurd Duman Harlingen 3
183 Olfert Simons Duyker koopvaardij kapitein Harlingen 1
195 Edde Hendriks Edsjos schreinwerker Harlingen 2
196 Albert van Eeken koopman Harlingen 6
197 Jacob van Eeken koopman Harlingen 3
198 Bernardus Dirks Eerdmans banketbakker Harlingen 2
200 Johannes van der Elst bakker Harlingen 3
199 Johannes van Elst kleermaker Harlingen 1
201 wed. Tiete Jochems Elzinga Harlingen 1
208 Wijbe Faber stoelmaker Harlingen 2
207 Klaas Pieters Faber koopvaardij kapitein Harlingen 1
206 Jan Izaaks Faber kuiper Harlingen 1
205 Jan Luitjes Faber koopman Harlingen 5
204 Jan Janzen Faber grofsmid Harlingen 5
203 Dirk Hendriks Faber gleibakkersknegt Harlingen 2
202 Arend Jans Faber grofsmidsknegt Harlingen 1
209 IJsbrand Gooitzens Feenstra tasker Harlingen 1
210 Roelof Feenstra tuinier Harlingen 4
212 wed. Jan Fransen Feersma Harlingen 1
211 wed. Frans Feersma Harlingen 1
213 wed. Jan Fekkes Harlingen 1
214 Geeltje Ferwerda winkeliersche Harlingen 3
215 Hilbrand Ferwerda blauwverwer Harlingen 1
216 wed. Frans Hendriks Fluks (grofsmid) Harlingen 5
217 Anne Sjoerds Foekens schoolonderwijzer Harlingen 2
218 Bouricius Fontein Harlingen 4
219 Dirk Freerks Fontein commissionair Harlingen 1
220 Freerk Dirks Fontein zeehandelaar Harlingen 7
222 Dirk Fontein zeepzieder Harlingen 15
221 Freerk Fontein Jz. koopman Harlingen 10
223 Dirk Fontein JZ. zeehandelaar Harlingen 1
224 Bauke Franzen Fopma Harlingen 1
225 erven Pieter Doekes Galama Harlingen 1
226 Weltje Galema winkeliersche Harlingen 2
227 wed. Andries Gebel koopvrouw Harlingen 1
228 Johannes Andries Gebel melktapper Harlingen 2
237 Nicolaas Frederik Geel blauwverwer Harlingen 1
229 Hein Ypkes Geitema landbouwer Kubaard 1
230 Abel Hendriks van Gelder beurtschipper Harlingen 1
231 Lammert Barends van Gelding blikslager Harlingen 1
232 Doopsgezinde Gemeente Harlingen 13
233 Evangelische Luthersche Gemeente Harlingen 3
234 Israelitische Gemeente Harlingen 7
235 Roomsch Catholyke Gemeente Harlingen 12
236 Jacob van Germen kramer Harlingen 1
240 Pieter Jelles Glinstra guardenier Sexbierum 1
239 Jentje Jans van Glinstra schipper Harlingen 1
238 Jan Jans van Glinstra schipper Harlingen 6
241 Johannes Melchers Godthelp slager Harlingen 2
242 Hendrik Johannus Godthelp slagersknegt Harlingen 1
243 Philip Gomperts koopman Amsterdam 1
245 Joost Rinia Gonggrijp schoolonderwijzer Harlingen 2
244 Jan Harmens Gongrijp baardscheerder Harlingen 1
246 erven Petrus Greijdanus Harlingen 1
247 Barend Groen schoenmaker Harlingen 1
249 Gerhardus Sybrandus Groenewoud koornmeter Harlingen 2
248 Nederlandsche Sociteit van Groenland & Straat Davids Visscherij Harlingen 1
256 Pieter Sjoerds de Groot varensgezel Harlingen 1
257 Simme Jans de Groot winkelier Harlingen 2
258 Ype Sjoerds de Groot schoenmaker Harlingen 2
259 Yntje Anthoon Klaver, huisvr. van Rein de Groot 1
255 Marten Dirks de Groot arbeider Harlingen 4
254 Klaas Jans de Groot Harlingen 1
253 Hein Tjerks de Groot doodgraver Harlingen 1
252 Gerben de Groot slagter Harlingen 3
251 erven Cornelis Jans de Groot Harlingen 2
250 Able Hendriks de Groot stuurman Harlingen 1
260 Taetske Pieters Gubbes Harlingen 1
261 Hendrik Cornelus Haagsma zeilmakersknegt Harlingen 1
263 wed. Andries Christoffel de Haas leerlooijer Harlingen 2
262 Christoffel Andries de Haas leerlooijersknegt Harlingen 1
264 Johannes Hanekamp winkelier Harlingen 1
265 wed. Wybe Jacobs Hanekuyk en mede E. Harlingen 8
266 erven Jan Hannema Harlingen 2
267 wed. Johannes Hannema winkeliersche Harlingen 1
268 Sjoerd Jacobus Hannema zoutzieder Harlingen 16
269 de Stad Harlingen Harlingen 85
272 Harmanus Harmens zeehandelaar Harlingen 2
271 Cornelis Harmens zeehandelaar Harlingen 2
270 Anneus Wygers Harmens boterkoper Harlingen 2
273 Harmens en Zoonen zeehandelaars Harlingen 3
274 Gerrit Hartman stadswijnwerker Harlingen 1
275 Johannes Hendrik Hassenberg rijksweger Harlingen 1
276 Geert Haveman schoolonderwijzer Harlingen 1
277 Hendrikus Heep logementhouder Harlingen 5
278 erven Jan Eeuwes van der Heide (verwer) Harlingen 3
279 Johannus van der Heijde Jansz. schilder Harlingen 2
286 wed. Gerrit Heijtman Harlingen 1
283 Adam Coenrades Helbach Harlingen 2
280 Beerend Helmer timmerman Harlingen 1
282 Hendrik Georg Helmer drogist Harlingen 5
281 Beerend Helmers en mede E. timmerman Harlingen 2
284 Johannes Hess molenaarsknegt Woudsend 1
285 Jacob Yedes Hettema wagenmaker Harlingen 2
287 wed. Tjerk Pieters Hiddema kastelijnsche Harlingen 2
288 wed. Watze Teyens Hilarius koperslager Harlingen 1
289 Jacob Hildebrand Harlingen 2
291 Rint Oepkes Hilverda timmerman Harlingen 1
290 Jan Jeltes Hilwerda bakker Harlingen 5
296 Gauke Hingst fabrikeur Harlingen 1
294 wed. en kind. Simon Stijl Hingst fabrikeur Harlingen 4
293 wed. Dooytje Hingst Harlingen 1
292 Catharina Hingst Harlingen 2
295 wed. en kind. Simon Stijl Hingst en mede E. fabrikeur Harlingen 4
297 wed. Sybren Sjerps Hoedje Harlingen 2
298 erven Cornelis van der Hoef Harlingen 1
299 wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E. Harlingen 28
300 Murk Jacobs Hoek timmerman Harlingen 6
301 wed. Gerrit van Hoek Harlingen 1
302 wed. Willem Gerrits van Hoek winkeliersche Harlingen 3
303 Wijnand Hoekers vleeschhouwer Harlingen 2
304 Albert Hoeksma varensgezel Harlingen 1
307 Klaas Hoekstra sjouwerman Harlingen 1
306 Jan Freerks Hoekstra zeehandelaar Harlingen 1
305 Freerk Hoekstra doopgezind leeraar Harlingen 1
309 wed. Hendrik Swierts Hofhuis winkeliersche Harlingen 1
308 Jan Ages Hofman varensgezel Harlingen 3
310 Dirk Willems Hofstra heereknegt Leeuwarden 1
311 Coenraad van Hoften blikslager Harlingen 1
312 Martin van Hoften en mede E. blikslager Harlingen 1
313 Evert Sijtzes Hoog pakhuisknegt Harlingen 1
314 Andries Hoogmolen koopman Harlingen 13
315 wed. Jan Jelles Horjus Harlingen 7
316 Hendrik Houbein guardenier Harlingen 1
317 Yke van der, wed. Jacobus Brouwer Hout Franeker 2
323 Tjardus Houtsma houtkoper Harlingen 7
322 wed. Jan Willem Douwes Houtsma Harlingen 1
321 erven Jan Willem Douwes Houtsma Harlingen 1
320 Trijntje Aukes Nijhof, huisvr. van Hendrik Sipkes Houtsma Harlingen 1
319 Hendrik Sipkes Houtsma bakker Harlingen 1
318 wed. Willem Sipkes Houtsma bierbrouwersche Harlingen 4
325 Poppe Minnes Houttuin koopman Harlingen 1
324 Antoinette Terwisge, huisvr. van Foppe Minnes Houttuin Harlingen 1
326 Hermanus Hovenier timmerman Harlingen 1
327 Albertus Jacobus Huese commies Harlingen 2
328 Jan Huidekoper zeehandelaar Harlingen 11
329 erven Pieter Huidekoper Harlingen 7
330 Meile Huidekoper en mede E. Harlingen 1
331 Hendrikus Huisman arbeider Harlingen 1
332 Herre Harings Huitema balkvlotter Harlingen 1
333 Jan Jochem Huizenga mandemaker Harlingen 1
819 Lolke Wessels IJlstra pakhuisknegt Harlingen 1
822 Klaas IJzenbeek Harlingen 1
823 Jan Sikkes IJzenbeek koopman Harlingen 7
821 Anna IJzenbeek en mede E. Harlingen 1
334 Directie van de In en Uitgaande Regten en Accijnsen Harlingen 3
336 wed. Jelle Jacobi Harlingen 1
335 erven wed. Jacob Jacobi Harlingen 1
337 wed. Meynte Jager Harlingen 1
338 Willem Johannes Jager slager Harlingen 3
341 Daam Jans schoenmaker Harlingen 1
339 Kaatje Jans schippersche Harlingen 1
342 Hubert Jans en Comp. Harlingen 4
340 Kaatje Jans en mede E. schippersche Harlingen 1
344 wed. Douwe Tjerks de Jong Harlingen 1
345 Gerrit de Jong verwer Harlingen 1
343 Trijntje Klazes de Jong Harlingen 1
346 wed. Gerrit Jongsma dienstbaar Sneek 1
347 Dieuwes Lammerts Jonker schipper Harlingen 1
348 wed. Johannes Hendriks Joosten koopvrouw Leeuwarden 2
349 Wybe Jorritsma landbouwer Ongebuer 1
350 erven Tjeerd Roelofs Kabeljaauw Harlingen 13
351 Pieter Kallenborn zaakwaarnemer Harlingen 5
352 Johannes van Kampen varensgezel Harlingen 2
353 wed. Sijbrand Kamsma uitdraagster Harlingen 1
354 wed. Elkan Izaak Levie Kan Leeuwarden 1
355 Jan Harmens Kappen koopvaardij kapitein Harlingen 3
356 Fedde Bartels Kees Harlingen 1
367 Jan Keijzer bakker Harlingen 1
357 Johannes Keil kleermaker Harlingen 1
358 Johannes Keil en mede E. kleermaker Harlingen 1
359 wed. Paulus Keizer Harlingen 1
362 Herstelde Evangelisch Luthersche Kerk Harlingen 1
361 Gereformeerde Kerk Harlingen 2
360 Evangelische Lutersche Kerk Harlingen 2
364 Martinus Kerkhof tapper Harlingen 2
363 Jan Johannes Kerkhoven winkelknegt Harlingen 1
365 Tjeerd Johannes Kerkhoven timmerman Harlingen 4
366 wed. Jacob Pieters Kerkhoven Harlingen 1
368 Pieter Keyser schoenmaker Harlingen 1
369 Jan Kiel stalhouder Harlingen 3
370 Jan Tabes Klaver plateelbakker Harlingen 1
372 wed. Pieter van Klaveren winkeliersche Harlingen 1
371 Jan Hendriks Klazen mandemaker Harlingen 1
373 wed. Hendrikus Kleemans Harlingen 1
374 wed. Wopke Rimkes Kleinvogel Harlingen 1
375 Nicolaas Klok kleermaker Harlingen 1
376 Anthony Hendriks Knippers schoenmaker Harlingen 1
377 Klaas Knodde schipper Harlingen 1
378 wed. Swerus Koersen winkeliersche Harlingen 2
379 Sierk Hendriks Koestra arbeider Harlingen 1
380 Iza Kohen koopman Harlingen 1
381 Hendrik Baukes Komst herbergier Harlingen 6
382 erven Jan Komst Harlingen 1
383 Arjen Kooij arbeider Harlingen 2
384 Arjen Andries Koopmans metzelaar Harlingen 1
385 Johannes Andries Koopmans metzelaarsknegt Harlingen 1
386 Dirk Kraaijer zeekapitein Amsterdam 1
387 Klaas Kramer rijks commies Birdaard 6
388 wed. Jan Machiels Kroese Harlingen 2
391 Jan Hendriks Kuijper arbeider Harlingen 1
397 Johannes Alberts Kuipers kuiper Harlingen 1
396 erven Hendrik Jacobs Kuipers Harlingen 1
395 Jacob Klazes Kuipers touwslager Harlingen 1
394 Dirk Pieters Kuipers winkelier Harlingen 1
393 erven Trijntje Rintjes Kuipers Harlingen 1
390 Egbert Lieuwes Kuipers schipper Harlingen 2
389 Dirk Lourens Kuipers koopvaardij kapitein Harlingen 1
392 Halbe Taekes Kuipers zeilmakersknegt Harlingen 1
398 wed. Thijs Chijsses Kussendrager uitdraagster Harlingen 1
399 wed. Auke Meynderts van Laan wieldraaister Harlingen 2
400 Dirk Riemers Lamminga Harlingen 3
401 Johan Godfried Lang herbergier Harlingen 1
402 Johannes Lanting verwer Harlingen 2
404 Dirk Cornelis Lautenbach bakker Harlingen 1
403 erven Cornelis Dirks Lautenbach Harlingen 1
405 Frans Willems Leemkool koopman Harlingen 11
410 erven Simon van der Leij Harlingen 1
416 wed. Hendrik Jans Leijenaar winkeliersche Harlingen 2
415 wed. Jan Johannes Leijenaar Harlingen 1
414 Johannes Hendriks Leijenaar metzelaarsknegt Harlingen 1
412 Wopke Johannes Leijenaar scheepstimmerknegt Harlingen 1
411 Albert Leijenaar balkvlotter Harlingen 2
413 erven wed. Johannes Leijenaar Harlingen 2
406 Johannes Casparus Philippus Lemaire fabrikeur Harlingen 5
407 wed. Freerk Eizes van Lemsma Harlingen 1
408 Lourens Lentz besteller Harlingen 3
409 Jelte Doekles van der Ley arbeider Harlingen 1
417 Fokke Lieuwma zilversmid Harlingen 1
432 wed. Willem Lijn winkeliersche Harlingen 1
418 Jacob van der Linde koorndrager Harlingen 5
419 Jan Cornelis Linstra varensgezel Harlingen 1
420 Lodewijk de Lombaerde opziener der jagt Beetgumermolen 1
421 Gozewijn Jan Loncq Jr. bierbrouwer Harlingen 3
428 Simon Jacobs van Loon touwslager Harlingen 9
424 Folkert Nicolaas Loon Harlingen 1
423 Cornelis van Loon houtkoper Harlingen 3
422 Bernardus van Loon koopman Harlingen 8
425 Willem van Loon arbeider Harlingen 3
426 wed. Liuwe Jacobs van Loon en mede E. Harlingen 2
427 Geertruida Lamina Reen van Loon en mede E. Harlingen 2
429 Pieter Lourens Harlingen 1
430 Geert Pieters Ludinga sjouwerman Harlingen 1
431 Tjebke E. Luidinga Harlingen 1
433 Pieter Marinus arbeider Harlingen 1
434 Simme Oeges van der Meer schipper Harlingen 1
446 Simon Martens van der Meij herbergier Harlingen 1
444 Douwe Martens van der Meij beurtschipper Harlingen 1
445 Jan Martens van der Meij schipper Harlingen 1
449 wed. Hendrik Meijer Harlingen 1
448 Henderina Hendriks Meijer Harlingen 2
447 Gerben Meijer timmerman Harlingen 1
450 Hendrik Meijer geamployeerde St. Anna Parochie 1
451 Jan Johannes Meijer logementhouder Harlingen 1
435 erven Henderina Merkelbach Harlingen 2
436 Manne Hendriks Merkelbach zilversmid Harlingen 2
437 Gompert Salomons van Messel Harlingen 1
439 Jacob Pieters Metzelaar sluiswagter Harlingen 2
440 Jan Metzelaar sjouwerman Harlingen 1
441 Klaas Pieters Metzelaar verwer Harlingen 2
438 wed. Jan Frans Hendrik Metzlar Harlingen 2
443 Hems Johannes van der Meulen zadelmaker Harlingen 7
442 Bauke Johannes van der Meulen Harlingen 2
452 Simon Miedema ijzerkramer Harlingen 2
453 Douwe Minnema logementhouder Harlingen 1
454 Popke Minnes Minnema schipper Harlingen 2
455 Gosse Douwes Minnema timmerman Harlingen 1
456 Hendrik Modders tuinman Harlingen 2
458 Dirk Hendriks van der Molen arbeider Harlingen 2
457 Meile Hanzes van der Molen en mede E. Harlingen 2
461 Jacob Scheltes Molenaar pakhuisknegt Harlingen 4
460 Douwe Molenaar bakker Harlingen 1
459 Auke Sijbrens Molenaar en kinderen pakhuisknegt Harlingen 1
462 Oene Gorter Moll winkelier Harlingen 2
463 wed. Cornelis Mollema Harlingen 13
465 Dirk Bruins Monsma winkelier Harlingen 1
464 wed. Cornelis Monsma grofsmidsche Harlingen 1
467 Hendrik Pieters Mooijman timmerknegt Harlingen 1
466 Yede Hendriks Mooyman scheepstimmermansknegt Harlingen 1
468 Pieter Hendriks Mooyman timmerman Harlingen 1
469 Adam Hendriks Mulder herbergier Harlingen 2
470 Pier Mulder timmerman Harlingen 2
472 Sjoerd Hendriks Muller kleermaker Harlingen 1
471 Frans Muller schoenmaker Harlingen 1
473 Akke Gerrits Munnicks Harlingen 4
474 Tjalling van der Muur rijksweger Harlingen 2
475 Jan Lourens Nak schoenmaker Harlingen 1
477 Watze Eeltje Nauta schoenmaker Harlingen 1
476 Ate Folkerts Nauta scheepstimmerknegt Harlingen 3
478 Willem Pieters Nauta bakker Harlingen 2
479 Hendrik Nielsen Harlingen 1
480 Dirk Nieuwbuur med. doctor Harlingen 2
481 Bernardus Nieuwenhuis wever Harlingen 1
482 Sikke Durks Nieuwenhuis melktapper Harlingen 2
493 Taeke Jans Nijboer Harlingen 1
494 Gosse Siedzes Nijdam scheepstimmerknegt Harlingen 2
495 Jelle Annes Nijsloot deurwaarder bij de regtbank Leeuwarden 1
483 Jacob Jans Noodkamp turfdrager Harlingen 7
484 Sierk Noordbeek brouwer Harlingen 3
485 Pieter van Noorden commies Harlingen 3
486 wed. Willem Sands van Nooten Harlingen 2
487 Teunis Norbruis Harlingen 1
488 wed. Johannes Norel Harlingen 1
489 Tarquinius Terpstra Noyon med. doctor Harlingen 2
490 wed. Dirk Numan winkeliersche Harlingen 3
491 Johannes Karels Numan schipper Harlingen 1
492 Jacob Nuntjes arbeider Harlingen 1
496 Jouke Hendriks Olingius Harlingen 1
497 Berend Omans weversknegt Harlingen 2
498 Andries Onsman Harlingen 1
499 Daniel Oolgaard distelateur Harlingen 8
500 Jochem Bonnefacius Oolgaard guardenier Harlingen 6
501 erven Philippes Oolgaard Harlingen 1
502 Henricus Barends Oorthuis timmerknegt Harlingen 1
505 wed. Evert Oosterbaan Harlingen 2
504 Jacobus Oosterbaan Harlingen 1
503 Allart Scheltinga Oosterbaan apothecar Harlingen 1
506 erven Heere Oosterbaan Harlingen 1
507 Elizabeth Oosterwerf tappersche Harlingen 1
508 Willem van Oppen kargadoor en kommissionair Harlingen 2
509 Coenraad Oswald koperslager Harlingen 1
510 Isaak Ou?nbroek kantoorbediende Harlingen 1
512 Pieter Matthijsen Ouendag hoedemaker Harlingen 10
511 Hermanus Matthijs Ouendag hoedemaker Harlingen 3
513 Wybe Hylkes Overmeer wafelkramer Harlingen 1
514 Jacobus Anthony Overzee winkelier Harlingen 1
515 Jozeph Benjamins Pais koopman Harlingen 1
516 erven Thomas Palidanus en mede E. Harlingen 1
517 Johannes Jans Pannebakker winkelier Harlingen 1
518 Gibert Ferdinand Parant arbeider Harlingen 1
519 Folkert Jans Park schipper Harlingen 1
520 Jan Robijns Parkement metzelaarsknegt Harlingen 1
521 wed. Petrus Peaux Harlingen 1
522 Daniel van Peel herbergier Harlingen 1
523 Roelof Peizel bakker Harlingen 2
525 Sybout Pekelaar pakhuisknegt Harlingen 1
524 Geert Lammerts Pekelaar varensgezel Harlingen 1
527 Marius Nauta Peters med. doctor Harlingen 1
526 Everhardus Wilhelmus Petersen uurwerkmaker Harlingen 1
530 Martinus Gerbrandus Pettinga grutter Harlingen 7
529 Gerhardus Pettinga wijnhandelaar Harlingen 1
528 Gerbrandus Pettinga Jr. wijnhandelaar Harlingen 5
531 Willem Pieper winkelier Harlingen 2
553 Arend Lodewijks van der Pijp trekschipper Harlingen 2
533 Meile van der Plaats boekverkoper Harlingen 3
532 wed. Broer Jans van der Plaats Harlingen 1
535 Teye Halbes van der Ploeg arbeider 1
534 Gooitje Johannes Ploeg turfschipper Harlingen 1
536 Jacob Pieters Poelstra bakker Harlingen 4
537 Berend Pol kramer Harlingen 14
538 Pieter Sikkes Popta med. doctor Harlingen 1
539 Sicco Popta chirurgijn Harlingen 4
543 Roelof Roelofs Posthuma hoveniersche Harlingen 1
544 Sikke Posthuma houtkoopman Harlingen 8
540 Jacob Posthuma houtkoper Harlingen 1
542 wed. Roelof Roelofs Posthuma hoveniersche Harlingen 6
541 Jacob Posthuma en mede E. houtkoper Harlingen 3
546 Godert Posthumus bakker Harlingen 2
545 Klaas Klazes Posthumus Leeuwarden 1
547 wed. Jan Postma Harlingen 2
548 Johannes Jacobus Potting klokmaker Harlingen 1
549 Johannes Harkes Pottinga zoutbrander Harlingen 11
550 Jan Harms Prins koopman Harlingen 1
551 Willem A. Prins koopman Harlingen 1
552 Johannes Proosterbeek metzelaarsknegt Harlingen 6
554 Douwe Wiebes Quest varensgezel Harlingen 1
555 Sjuk Jans Radersma wagenmaker Harlingen 2
556 Marten Tjeerds Radsma horlogiemaker Harlingen 3
557 Aldert van Reenen winkelier Harlingen 1
558 Hans Ybeles van Rees bakker Harlingen 1
562 erven Jan Reidmaker Harlingen 2
559 Douwe Hessels Reidsma timmerknegt Harlingen 2
561 wed. Pieter Jurjens Reidsma Harlingen 1
560 Douwe Hessels Reidsma en mede e. timmerknegt Harlingen 1
563 Willem Maurits Reinbach vrederegter Harlingen 1
565 erven Hendrik Reinhart Harlingen 1
564 Adam Reinius trekschipper Harlingen 3
566 Jan Klazes Reitsma koekbakker Harlingen 3
567 wed. Pieter Hessels Reitsma Harlingen 1
568 Menzo Rengers schoolmeester Harlingen 1
573 Theodorus Jans Repko uurwerkmaker Harlingen 1
571 Yebele Jansz Repko makelaar Harlingen 1
570 Frederik Repko Harlingen 1
569 Christoffel Repko Harlingen 2
572 Yebele Jansz Repko en mede E. makelaar Harlingen 1
574 Ruurd Hilbrands Riewald kuiper Harlingen 1
575 Gerrit Rikkers policiedienaar Harlingen 1
576 Pieter Fransen Rikkers bakker Harlingen 5
577 Lambertus Rimkema societeithouder Harlingen 5
578 Murk Hotzes Ringnalda predikant Harlingen 1
580 Anne Feddes Rinkema arbeider Harlingen 1
579 Jantje Jans, wed. Fedde Douwes Rinkema Harlingen 1
581 Gerhardus Rinkes winkelier Harlingen 1
582 Bouwe Rodenhuis fabrikeur Harlingen 10
586 Gabe Rodenhuis metselaarsknegt Harlingen 1
585 Ype Rodenhuis wethouder Harlingen 6
584 erven Pieter Rodenhuis Harlingen 23
583 Jetze Rodenhuis koopman Harlingen 1
587 Adrianus de Roock Harlingen 3
588 Hendrik Sijtzes Roorda metzelaarsknegt Harlingen 1
589 wed. Douwe de Roos Harlingen 1
590 erven Douwe Cornelis de Roos Harlingen 3
595 Watze Johannes Ruitenga apothecar Harlingen 6
594 Johannes Watzes Ruitenga Harlingen 3
593 Pieter Abrahams de Ruiter gruttersknegt Harlingen 1
591 erven Abraham Frederiks de Ruiter grutter Harlingen 17
592 erven Abraham Frederiks de Ruiter met mede E. grutter Harlingen 1
596 Sjoerd Obbes Schaafsma aannemer van publ. werken Harlingen 6
599 wed. Marten Jans Schaafsma 1
598 Pier Schaafsma koopman Harlingen 1
597 Barend Tjallings Schaafsma timmermansknegt Harlingen 2
600 Pieter Teijes Schaafsma timmerman Harlingen 3
601 Simon Ruurds Schaap Harlingen 3
602 Timoteus Schaap bakker Harlingen 2
603 Jacob Scheij schoenmaker Harlingen 1
604 Simon Jans Schiere koopman Harlingen 20
605 Gosse Abes Schipper balkvlotter Harlingen 11
606 Johannes Jans Schoemaker vleeschhouwer Harlingen 2
607 wed. Wybe Eelkes Schoonhoven winkeliersche Harlingen 7
608 Jakobus Schotanus tapper Harlingen 1
609 Leden der Schouwburg Harlingen 1
610 wed. Henricus van Schouwenburg Harlingen 1
611 Haite Schuil varensgezel Harlingen 1
612 erven Fredrik Schuman Harlingen 1
613 Hendrich Schut wever Harlingen 1
614 wed. Harmen Schuur winkeliersche Harlingen 4
615 wed. Simon Schuurmans tappersche Harlingen 8
617 Pieter Douwes Siderius verwer Harlingen 2
616 Jauke Jans Siderius kastelein Harlingen 2
618 Cornelis Pieters Simonsz commissionair Harlingen 1
619 Sybren Sipkes Sleeper pakhuisknegt Harlingen 1
620 Coenraad Slijm herbergier Harlingen 1
625 Tjeertje van Slooten winkeliersche Harlingen 2
623 Sipke Jacobs van Slooten koopman Harlingen 2
622 Monte van Slooten Harlingen 1
621 Martinus van Slooten bakker Harlingen 1
624 Thomas Janus van Sloten Harlingen 2
626 wed. Coenraad Slothouwer Leeuwarden 4
629 Albert Hendriks Sluik koopvaardij kapitein Harlingen 1
627 wed. Lodewijk Lodewijks van der Sluis winkeliersche Harlingen 1
628 Hendrik Alberts Sluyk kofschipper Harlingen 1
630 Klaas van Smeden bakker Harlingen 1
631 Minne Baukes van Smeden smid Harlingen 1
636 Thomas Coenraad Smith wolkammer Harlingen 1
635 wed. Thomas Johannes Smith Harlingen 1
632 Cornelis R. Smith Harlingen 1
633 Hendrik Jans Smith griffier bij 't vredegeregt Harlingen 4
634 Jacob Smith schreinwerker Harlingen 5
637 Leden der Sociëteit Zeeburg Harlingen 1
638 Jacob Tjeerds Spanjer grofsmid Harlingen 1
639 Sybrand Lazes Spannenburg koopman Harlingen 9
641 Sipke Gerrits Spoelstra winkelier Harlingen 2
640 Jan Spoelstra winkelier Harlingen 2
658 Tamme Staal kleermaker Harlingen 1
642 Andries van Steenderen Harlingen 1
643 Rintje Ruurds Steensma verwersknegt Harlingen 2
644 Douwe Cornelis Steenstra herbergier Harlingen 2
647 Fetze van der Stel boendermaker Harlingen 1
648 Wopke Djoerds van der Stel Harlingen 8
646 Sybren Stephany wijnwerker Harlingen 2
645 erven Taeke Stephany Harlingen 4
649 wed. Abraham Stevens Harlingen 3
651 Simon Stinstra koopman Harlingen 1
650 erven Gooitje Stinstra Assen 10
652 erven Murk Klazes Stolte Harlingen 2
653 Jacob Adriaan van der Straten schout bij nacht Harlingen 2
655 Hans Wybrandus van Straten verwer Harlingen 3
654 Anne Jans van Straten Harlingen 1
656 Jan Ulbes Strikwerda melktapper Harlingen 2
657 Hendrikus Stroband commissaris van politie Harlingen 3
659 Albert Stuur houtkoper Harlingen 2
660 Jan Tjerks Sudersma winkelier Harlingen 2
661 Willem Hendrik Suringar koopman Leeuwarden 2
662 erven J. Suringar Amsterdam 3
663 wed. Siebe Theunis Swart slepersche 1
675 Sjoerd Sytzes Teijema onderwijzer Harlingen 3
664 Durk Taekes Tekema koopman Harlingen 1
665 Gerhardus Telsemeyer koopman Harlingen 6
666 Gerrit van Temmen kleermaker Harlingen 1
669 Theunis Roelofs Terdeus wever Harlingen 1
668 Johannes Roelofs Terdeus turfdrager Harlingen 1
667 Hendrik Terdeus wever Harlingen 1
670 Hendrik H. Terheijden winkelier Harlingen 1
671 Gerrit Terheijden schoenmaker Harlingen 1
672 Harmen Johannes Termos arbeider Harlingen 1
673 Dirk Pieters Terpstra kleermaker Harlingen 3
674 Cornelis Jans Tevis koopvaardij kapitein Harlingen 1
676 Haije Haijes Tichelaar sjouwerman Harlingen 1
677 Jetske Pieters wed. van Karel Tietes Harlingen 1
678 Louiza Tietgen winkeliersche Harlingen 1
680 Meynte Heerts Tigchelaar timmerman Harlingen 1
679 Eeltje Cornelis Tigchelaar kuiper Harlingen 1
682 Karel Jans Timmer scheepstimmerman Harlingen 3
681 Douwe Jans Timmer timmermansknegt Harlingen 1
683 Lammert Timmer schreinwerker Harlingen 1
684 Angenietje Timmermans Harlingen 1
685 Tjeerd Durks Tipstra koorndrager Harlingen 1
686 Frans van Esta Tjallingii fabrikeur Harlingen 23
690 Tjalling Tjallingii inspecteur Sneek 1
688 Sybrand Tjallingii koopman Harlingen 7
687 wed. Pieter Feytema Tjallingii Harlingen 3
689 Sybrand Tjallingii en mede E. koopman Harlingen 4
691 Gerrit Tjeerds van der Tol melktapper Harlingen 2
693 Sake Tolsma winkelier Harlingen 1
692 erven Lammert Durks Tolsma Harlingen 4
694 Klaas Foppes Toornbeek Harlingen 1
695 Harlinger en Leeuwarder Trekschippers Harlingen 1
696 Simon Dirks Trompetter timmerman Harlingen 1
697 Foppe Tuinhout turfdrager Harlingen 1
698 Pieter Asmus Tuinhout koopman Harlingen 5
699 Bote Lourens Tuininga kantoorbediende Harlingen 10
700 Ruurd Lourens Tuininga bakker Harlingen 1
701 Johan Frederik Tuinstra koekbakker Harlingen 1
702 Willem Vaartjes koopman Harlingen 5
703 Jan Valckenier zeehandelaar Harlingen 7
704 Hendrik van Vavel geamployeerd Harlingen 1
707 Sjoerd Ates van Veen winkelier Harlingen 2
706 Reinder van der Veen zwartverwer Harlingen 3
705 Jan Lammerts van der Veen winkelier Harlingen 9
708 erven Gerrit Jans Veenstra Harlingen 6
710 Jan Taekes Veenstra varensgezel Harlingen 2
709 wed. Taeke Veenstra Harlingen 1
711 Cornelis Jans van der Veer koopvaardij kapitein Harlingen 1
712 Lieuwe van der Veer schoenmaker Harlingen 1
715 Roelof Roelofs van der Velde turfdrager Harlingen 1
713 Tjeerd Jacobs Vellinga houtkoper Harlingen 4
714 Gerben Wybrens Vellinga Harlingen 1
716 Willem Johannes Velthuis verwer Harlingen 1
717 Hendrik Vettevogel stadsomroeper Harlingen 2
718 wed. Douwe Reins Vettevogel bakkersche Harlingen 1
719 Doekele Hendriks Vinje winkelier Harlingen 8
724 Ulbe Ruurds Visser grofsmidsknegt Harlingen 1
720 Douwe Poppes Visser schoenmaker Harlingen 1
721 Jan Cornelus Visser kastelijn Harlingen 3
723 wed. Sybe Visser Harlingen 1
722 wed. Jan Jans Visser winkelier Harlingen 1
725 Adrian van der Vliet Harlingen 1
727 wed. Meindert Vogelzang Harlingen 1
726 wed. Auke Vogelzang tappersche Harlingen 1
745 wed. Harmen Bouwes de Vries Harlingen 1
746 Jacob de Vries heereknegt Harlingen 1
747 Jacob Harings de Vries werkman Harlingen 1
748 Jan Davids de Vries varensgezel Harlingen 1
749 Jacob Klazes de Vries schipper Harlingen 1
750 wed. Johannus Foppes de Vries (metzelaar) Harlingen 1
751 Klaas Gerrits de Vries scheepstimmermansknegt Harlingen 1
752 Sijbren Bouwes de Vries sleper Harlingen 2
753 Steven Klazes de Vries kofschipper Harlingen 1
754 Tjebbe Nicolaas de Vries pakhuisknegt Harlingen 1
744 Hendrik Martens de Vries Harlingen 1
743 Hendrik Hendriks de Vries doodgraver Harlingen 2
742 Hiltje Dirks de Vries Harlingen 1
728 Abraham Lipmans de Vries koopman Harlingen 2
730 Bernardus Jans de Vries balkvlotter Harlingen 1
731 Bauwe Dirks de Vries sleper Harlingen 1
729 Antonie Bartels de Vries kleermaker Harlingen 1
732 Broer Remkes de Vries koopvaardij kapitein Harlingen 2
733 wed. Cornelis Foppes de Vries Harlingen 1
734 Dirk Hiddes de Vries kalkbrander Harlingen 5
735 Christoffel Jacobs de Vries grofsmid Harlingen 1
740 Frans Johannes de Vries schipper Harlingen 1
741 wed. Foppe Cornelis de Vries vroedvrouw Harlingen 2
738 wed. Frans Jacobs de Vries Leeuwarden 4
739 Gijsbert Johannes de Vries arbeider Harlingen 1
737 wed. Berend Jans de Vries kramersche Harlingen 2
736 Douwe Wybes de Vries hovenier Harlingen 5
756 Siebe Uilkes de Vrij varensgezel Harlingen 1
755 Jacob Uilkes de Vrij varensgezel Harlingen 1
757 Nicolaas Vulsma schoenmaker Harlingen 2
758 Gepke Volkerts Wadman Harlingen 2
759 Cornelis Wagenaar timmermansknegt Harlingen 1
760 Eelke Jans Wagenaar verwer Harlingen 2
761 Rients Wagenaar pannebakker Harlingen 1
762 IJsbrand Wagenaar zeepziedersknegt Harlingen 2
764 Jurjen Jelles van der Wal timmerman Harlingen 2
763 Barend Harings van der Wal Harlingen 1
766 Nanne Pieters van der Wal koopman St. Anna Parochie 1
765 Jelle Harings van der Wal metzelaar Harlingen 1
767 Pieter Walgreen winkelier Harlingen 1
768 Klaas Jurjens Wassenaar verwer Harlingen 1
769 Klaas Klazes Wassenaar uurwerkmaker Harlingen 1
770 Stads Weeshuis Harlingen 7
771 Anna Gerbens Wielinga, huisvr. van Joh. Pieters Weezen Harlingen 1
772 Dirk van der Wei molenaarsknegt Harlingen 1
773 Jan Sjoerds van der Weide koekbakker Harlingen 2
774 Hendrik van der Weide timmermansknegt Harlingen 1
784 wed. Ids Hendriks van der Weijde turfmeetster Harlingen 1
783 wed. Cornelis Wiegers van der Weijde Harlingen 1
775 Johan Jacob Welter 1
776 erven wed. Hendrik Wennekes Harlingen 9
779 Sijbren A. van der Werf varensgezel Harlingen 1
778 Johannes Arjens van der Werf koopman Harlingen 2
777 Douwe Bartels van der Werf scheepstimmermansknegt Harlingen 1
782 Thomas Westerhuis winkelier Harlingen 1
780 erven wed. Freerk Jans Westerveld Harlingen 1
781 Sikke Wytzes Westra leerlooijer Achlum 1
785 Ids Wiarda makelaar Harlingen 2
786 Ids Wiarda en mede E. makelaar Harlingen 7
787 erven wed. Hendrik Klazes van Wielen Harlingen 3
788 wed. Age Berends Wielinga wieldraaister Harlingen 1
789 Jacob Alders Wiersma melktapper Harlingen 2
805 erven Schelte Wijbenga Franeker 1
810 Fedde Wijga bakker Harlingen 1
809 Inne Innes Wijga rogmolenaar Harlingen 2
808 Enne Hendriks Wijga kleermaker Harlingen 1
811 wed. Jacob IJkes Wijga en mede E. molenaarsche Harlingen 9
812 Jan Roelofs van Wijk wagtmeester Harlingen 2
813 Sjoerd Simons Wijma notaris Harlingen 1
814 Sytze Sakes Wijma scheepstimmerknegt Harlingen 3
815 Laas Lazes Wijnalda timmermansknegt Harlingen 2
816 Sikke Everts Wijnalda koopman Harlingen 3
817 Sikke Everts Wijnalda en mede E. koopman Harlingen 1
818 Jan Pijbes Wijngaarden weversknegt 1
791 wed. Gijsbert Wilkes Harlingen 3
790 Anna Zijtzes Wilkes visscher Harlingen 1
792 Janke Willems winkeliersche Harlingen 1
793 wed. Johannes Hendriks de Windt Harlingen 1
794 Jacob Winkel winkelier Harlingen 1
797 Rients Durks de Wit koopman Harlingen 5
795 wed. Jan de Wit turfmeetster Harlingen 1
796 Hendrikus Witte koopman Harlingen 23
798 Bonne Wytzes Witteveen Harlingen 1
799 wed. Wytze Sjoerds Witteveen Harlingen 1
800 Geert Jans Wolthuis bakker Harlingen 1
801 Geert Jans Wolthuis en mede E. bakker Harlingen 1
802 Hendrik Jetses Wouda winkelier Harlingen 1
803 Geert Roelofs van der Woude schipper Harlingen 1
804 Sjouke van der Woude trekschipper Harlingen 2
806 Wiebe Obbes Wybenga wagenmaker Harlingen 2
807 Meine Wyckel kleermaker Harlingen 1
820 Broer Ymes koopman Harlingen 4
824 Rinse Sijbes Zeba arbeider Harlingen 1
827 erven Jan Roelofs van der Zee Harlingen 1
826 Haring Jans van der Zee scheepstimmerknegt Harlingen 1
825 Haaije Geerts van der Zee kastelijn Harlingen 1
828 Rommert Jans van der Zee en mede E. scheepstimmerman Harlingen 5
829 Contributie van de Zeedijken 5 deelen binnendijks 5
830 Durk Annes Zeilmaker winkelier Harlingen 4
831 Douwe Jans Zeilmaker koopman Harlingen 4
832 Bouwe Aukes Zein sjouwerman Harlingen 2
833 wed. Dirk van Zeist Harlingen 2
834 Tjietze Romkes Zeldenrijk schipper Harlingen 2
847 Dirk Cornelus Zijlstra zeehandelaar Harlingen 12
848 wed. Rein Ages Zijlstra winkeliersche Harlingen 1
849 Jacob Ages Zijlstra Harlingen 1
851 Zijtze Zijlstra gleibakkersknegt Harlingen 1
850 Rinnert Johannes Zijlstra blokmaker Harlingen 2
836 wed. Willem Zondervan schippersche Harlingen 1
835 Hessel Zytzes Zondervan trekschipper Harlingen 2
837 de Harlinger Zoutbranders Harlingen 2
838 Lolke Sybrens Zwaal timmerman Harlingen 3
841 Willem Lolkes Zwaal timmerman Harlingen 1
839 Sijbren Lolkes Zwaal timmerknegt Harlingen 2
840 Jacobus de Zwaan turfdrager Harlingen 1
842 Thomas Jans Zwanenburg scheepstimmmerman Harlingen 1
843 wed. Jan Thomas Zwanenburg en mede E. scheepstimmermansche Harlingen 10
844 Cornelis Jacobs Zwart wieldraaijer Harlingen 2
846 wed. Sake Jacobs Zwart winkeliersche Harlingen 1
845 erven wed. Klaas Zwart Harlingen 1