Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05
  datum boek folio   voorna(a)m(en) patroniem familienaam beroep hoedanigheid relatie huidig adres
inventaris 1661-10-19 205 1r
inventaris 1662-01-08 205 29r
inventaris 1662-02-13 205 73r Schritsen 1west
inventaris 1662-03-04 205 47r
inventaris 1662-04-08 205 89r
inventaris 1662-04-10 205 55r
inventaris 1662-04-10 205 98r
inventaris 1662-04-13 205 50v
inventaris 1662-04-22 205 60r
inventaris 1662-04-22 205 94r
inventaris 1662-04-24 205 215r Hofstraat
inventaris 1662-04-29 205 64r
inventaris 1662-05-27 205 134r
inventaris 1662-06-11 205 217r
inventaris 1662-07-14 205 219r
inventaris 1662-07-26 205 115r
inventaris 1662-07-28 205 107r
inventaris 1662-09-15 206 1r Harmen Johannes brugman overledene weduwnaar van
inventaris 1662-09-15 206 1r wijlen Antie Foppes
inventaris 1662-09-15 206 1r Antie Foppes requirant
inventaris 1662-09-25 205 153r
inventaris 1662-10-02 205 124v
inventaris 1662-10-07 205 129r
inventaris 1662-11-19 205 147r
inventaris 1662-11-27 205 159r
inventaris 1662-12-11 205 143r
inventaris 1663-01-29 206 10v Frans Jacobs overledene gehuwd met
inventaris 1663-01-29 206 10v Pytie Bauckes requireerde en aangever
inventaris 1663-01-29 206 10v Botte Jacobs requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1663-01-29 206 10v Jacob Fransen
inventaris 1663-01-31 206 15r Dirk Tiepkes overledene Hofstraat 47west
inventaris 1663-01-31 206 15r Yde Dirx Alma requirant geauthoriseerde curator over Hofstraat 47west
inventaris 1663-01-31 206 15r Gatske Dirx Hofstraat 47west
inventaris 1663-01-31 206 15r T. Theodori notaris ter assistentie van Hofstraat 47west
inventaris 1663-01-31 206 15r Marike Arrjens requirant gehuwd met Hofstraat 47west
inventaris 1663-01-31 206 15r Tiepke Dirx Hofstraat 47west
inventaris 1663-01-31 206 15r wijlen Beert Tiepkes erflater Hofstraat 47west
inventaris 1663-01-31 206 15r Aeltie Wygers aangever Hofstraat 47west
inventaris 1663-02-24 205 169r
inventaris 1663-03-17 206 19r Bottje Reins overledene weduwe van
inventaris 1663-03-17 206 19r wijlen Sirck feddes
inventaris 1663-03-17 206 19r Bauke Reins requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1663-03-17 206 19r Jacob Sirx en over
inventaris 1663-03-17 206 19r Reyn Sirx
inventaris 1663-03-17 206 19r Grytie Claeses dienstmaagd aangever
inventaris 1663-03-18 205 199r
inventaris 1663-04-02 205 190r
inventaris 1663-04-06 206 25r Riemcke Clases overledene weduwe van
inventaris 1663-04-06 206 25r wijlen Luitien Halbes requireerde en aangever
inventaris 1663-04-06 206 25r Jacob Lous requirant
inventaris 1663-04-06 206 25r Rein Lous requirant
inventaris 1663-04-06 206 25r Mayke Lous requirant
inventaris 1663-04-06 206 25r Rent Lous requirant
inventaris 1663-04-06 206 25r Ypke Lous requirant
inventaris 1663-04-06 206 25r Hendrik Harmens requirant weduwnaar van
inventaris 1663-04-06 206 25r wijlen Ybeltie Lous
inventaris 1663-04-06 206 25r Sioerd Hendrix
inventaris 1663-04-06 206 25r Afke Tierx weeskind van
inventaris 1663-04-06 206 25r wijlen Tierk Lous
inventaris 1663-04-14 206 44v Trijntie Doekes overledene dochter van
inventaris 1663-04-14 206 44v wijlen Doeke Tytes
inventaris 1663-04-14 206 44v de weesvoogden van Harlingen requirant namens
inventaris 1663-04-14 206 44v Maike Doekes
inventaris 1663-04-14 206 44v Sijke Tytes aangever
inventaris 1663-04-15 206 32r Trijntie Piers overledene weduwe van
inventaris 1663-04-15 206 32r wijlen Rienk Tierks
inventaris 1663-04-15 206 32r Sioerdtie Doedes
inventaris 1663-04-15 206 32r Jetske Piers aangever
inventaris 1663-04-29 206 36r Thijs Gijsberts overledene gehuwd met
inventaris 1663-04-29 206 36r Trijntie Jans requireerde en aangever
inventaris 1663-04-29 206 36r Lijntie Arrients requirant voorspraak van
inventaris 1663-04-29 206 36r Arrjen Gijsberts
inventaris 1663-05-25 206 41v Pytter Hansen smid overledene gehuwd met
inventaris 1663-05-25 206 41v Soetje Broers aangever
inventaris 1663-05-25 206 41v vroedsman Riemer Tonis requirant en crediteur
inventaris 1663-07-27 206 54r Hendrik Coenraeds Luidinga requirant oom en geauthoriseerde curator over
inventaris 1663-07-27 206 54r de twee nagelaten weeskinderen van Janneke Voorda requireerde weduwe (1) van
inventaris 1663-07-27 206 54r wijlen Aeke Abbes
inventaris 1663-07-27 206 54r Janneke Voorda requireerde gehuwd (2) met
inventaris 1663-07-27 206 54r Jan Simons lakenkoper requireerde
inventaris 1663-07-28 206 123r Feddrick Beerns overledene gehuwd met
inventaris 1663-07-28 206 123r Sicke Jansen requireerde en aangever
inventaris 1663-07-28 206 123r Eelke Rinnerts requirant geauthoriseerde curator
inventaris 1663-07-28 206 123r Pyter Tiebbes requirant geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1663-07-28 206 123r Pyter Feddrix en over
inventaris 1663-07-28 206 123r Martien Feddrix en over
inventaris 1663-07-28 206 123r Hendrick Feddrix
inventaris 1663-09-29 206 48r Egbert Clasen wieldraaier overledene
inventaris 1663-09-29 206 48r Maria Egberts requirant en aangever mede namens
inventaris 1663-09-29 206 48r Heleena Egberts
inventaris 1663-09-29 206 48r Jan Egberts
inventaris 1663-09-29 206 48r Claas Egberts
inventaris 1663-09-29 206 48r Jan Alberts requirant mede namens zijn zuster
inventaris 1663-09-29 206 48r Claeske Alberts
inventaris 1663-10-13 206 126r Geertie Folckerts overledene
inventaris 1663-10-13 206 126r Jan Simens requirant curator
inventaris 1663-10-13 206 126r Folkerts Jansen requirant curatoren over
inventaris 1663-10-13 206 126r Johannes Harmens en over
inventaris 1663-10-13 206 126r Hendrik Harmens
inventaris 1663-10-13 206 126r Abbe Luyties requirant voogd van
inventaris 1663-10-13 206 126r Grietie Harmens
inventaris 1663-10-20 206 73v wijlen Jacob Jansen geinventariseerde Zoutsloot 20
inventaris 1663-10-20 206 73v wijlen Grytie Reyners geinventariseerde Zoutsloot 20
inventaris 1663-10-20 206 73v Jop Jansen requirant curator Zoutsloot 20
inventaris 1663-10-20 206 73v Jan Reinerts requirant curatoren over Zoutsloot 20
inventaris 1663-10-20 206 73v Jan Jacobs Zoutsloot 20
inventaris 1663-10-20 206 73v Antie Reinerts aangever Zoutsloot 20
inventaris 1663-10-30 206 129r Atie Jans requirant weduwe (1) van
inventaris 1663-10-30 206 129r wijlen Poppe Rinnerts
inventaris 1663-10-30 206 129r Baeft Poppes requireerde
inventaris 1663-10-30 206 129r Atie Jans requirant gehuwd (2) met
inventaris 1663-10-30 206 129r Jan Clasen
inventaris 1663-11-13 206 69r Rinsck Hiddes overledene gestorven op
inventaris 1663-11-13 206 69r het tichelwerk van Willem Hendrix Fosma
inventaris 1663-11-13 206 69r de Doopsgezinde (Jan Jacobs) Gemeente
inventaris 1663-11-25 206 83r Orsel Hendricks overledene weduwe (1) van Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r wijlen Henderick Jansen Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r het Gerecht van Harlingen wegens Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Orsel Aleffs Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Jan Aleffs Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Jan Hendrix Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Jaeike Pieters Doncker gehuwd met Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Leendert Pieters Graeff Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Henderick Doncker Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Jan Doncker Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Donker Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Jelle Iepkes commandeur gehuwd met Schritsen 42
inventaris 1663-11-25 206 83r Hendericktie Pieters Doncker Schritsen 42
inventaris 1663-11-27 206 92v Goitien Sytses requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1663-11-27 206 92v het nagelaten weeskind van wijlen Pyttie Jans overledene weduwe (1) van
inventaris 1663-11-27 206 92v wijlen Pyter Clasen
inventaris 1663-11-27 206 92v Pyttie Jans overledene gehuwd (2) met
inventaris 1663-11-27 206 92v Jetse Jelles molenaar requireerde en aangever
inventaris 1663-12-14 206 97r Sjoerdt Tjeerds overledene gehuwd met
inventaris 1663-12-14 206 97r Geertje Jacobs requireerde en aangever gesterkt met
inventaris 1663-12-14 206 97r Jacob IJsbrants
inventaris 1663-12-14 206 97r Allert Tieerds requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1663-12-14 206 97r Reier Sjoerds en over
inventaris 1663-12-14 206 97r Grytie Sjoerds
inventaris 1663-12-22 206 90r Tied Willems geinventariseerde gehuwd met
inventaris 1663-12-22 206 90r Steffen Abbes mr. schoenmaker
inventaris 1664-00-00 206 236r Sioucke Ipes weduwe (1) van
inventaris 1664-00-00 206 236r wijlen Heere Haies
inventaris 1664-00-00 206 236r Sioucke Ipes gehuwd (2) met
inventaris 1664-00-00 206 236r Harmen Wessels
inventaris 1664-02-25 206 151r Sjoerdt Tjeerds lakenkoper overledene gehuwd met
inventaris 1664-02-25 206 151r Geertje Jacobs
inventaris 1664-02-25 206 151r Reyer Sjoerds
inventaris 1664-02-25 206 151r Geertje Sjoerds
inventaris 1664-03-29 206 134r Buwe Annes requireerde en aangever weduwnaar (1) van
inventaris 1664-03-29 206 134r wijlen Sytske Sytses
inventaris 1664-03-29 206 134r Antje Wybes weduwe (1) van
inventaris 1664-03-29 206 134r wijlen Symen Claessen
inventaris 1664-03-29 206 134r Buwe Annes requireerde en aangever gehuwd (2) met
inventaris 1664-03-29 206 134r Antje Wybes
inventaris 1664-03-29 206 134r Anne Buwes requirant bestevader en curator over
inventaris 1664-03-29 206 134r Sydts Buwes en over
inventaris 1664-03-29 206 134r Douwe Buwes
inventaris 1664-04-28 206 174v Tettie Reins Bientiema overledene weduwe van Noorderhaven 100
inventaris 1664-04-28 206 174v wijlen burgerhopman Frans van Kyl Noorderhaven 100
inventaris 1664-04-28 206 174v Ewert Pieters predikant requirant geauthoriseerde curator Noorderhaven 100
inventaris 1664-04-28 206 174v burgervaandrig Hendrick Feikes de Witt requirant geauthoriseerde curatoren over Noorderhaven 100
inventaris 1664-04-28 206 174v de vier nagelaten weeskinderen van wijlen Tettie Reins Bientiema overledene Noorderhaven 100
inventaris 1664-05-11 206 169r Rippert Heyns schipper op Bolsward overledene weduwnaar van
inventaris 1664-05-11 206 169r wijlen Aeltie Vormers
inventaris 1664-05-11 206 169r Haje Pybes Sinnema requirant geauthoriseerde curator
inventaris 1664-05-11 206 169r Symen Heyns requirant geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1664-05-11 206 169r Neeltje Ripperts
inventaris 1664-05-11 206 169r Sjouck Gerrits aangever
inventaris 1664-07-08 206 215r Jeltie Wijnties overledene weduwe van
inventaris 1664-07-08 206 215r wijlen Rienck Wybes kuiper
inventaris 1664-07-08 206 215r Doedtie Riencs gehuwd met
inventaris 1664-07-08 206 215r Pytter Luytiens Roorda mr. smid
inventaris 1664-07-08 206 215r Wybe Riencs
inventaris 1664-07-08 206 215r Wijntie Riencks
inventaris 1664-07-08 206 215r Jan Rienx
inventaris 1664-07-11 206 219r Jelle Abes schuitvaarder overledene gehuwd met
inventaris 1664-07-11 206 219r Sytske Pytters aangever
inventaris 1664-07-26 206 225r Dirck Abbes Pottie overledene gehuwd met
inventaris 1664-07-26 206 225r Saackien Jans aangever
inventaris 1664-07-26 206 225r Neeltje Dircks gehuwd met
inventaris 1664-07-26 206 225r Joannes Tjebbes
inventaris 1664-07-26 206 225r Hans Dirks
inventaris 1664-07-26 206 225r Jetse Dirks
inventaris 1664-07-26 206 225r Abbe Dirks
inventaris 1664-07-26 206 225r Lourens Dirks
inventaris 1664-07-26 206 225r Yefke Dircks
inventaris 1664-08-23 206 197r Rintie Jans wijdschipper overledene weduwnaar van
inventaris 1664-08-23 206 197r wijlen Gerbrich Harmens
inventaris 1664-08-23 206 197r Harmen Harmens grootschipper requirant
inventaris 1664-08-23 206 197r Tuenis Jansen requirant
inventaris 1664-08-23 206 197r Lijsbeth Tuenis aangever
inventaris 1664-10-01 206 232r Trijntie Andries overledene weduwe van
inventaris 1664-10-01 206 232r wijlen Cornelis Clasen bezemmaker
inventaris 1664-10-01 206 232r Haitse Sioerds requirant vader van
inventaris 1664-10-01 206 232r Antie Jaitses
inventaris 1664-10-01 206 232r Neeltie Wybes aangever
inventaris 1664-10-03 206 297r
inventaris 1664-10-21 206 209r Claaske Pieters overledene weduwe van Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r wijlen Harmen Harmens Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r Jan Claessen requirant gehuwd met Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r Rigstie Harmens Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r Hiltie Harmens requirant Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r Foppe Tiercks requirant curator ad actum divisionis over Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Pytter Harmens Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r Tuenis Jansen requirant tutor over Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r het nagelaten weeskind van wijlen Gerbrich Harmens Voorstraat 72
inventaris 1664-10-21 206 209r wijlen Zybren Harmens Voorstraat 72
inventaris 1664-10-25 206 264r
inventaris 1664-11-02 206 254r Trijntie Jans weduwe (1) van
inventaris 1664-11-02 206 254r wijlen Jan Hendrix wijdschipper
inventaris 1664-11-02 206 254r vroedsman Jacob Juriens de Lange requirant geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris 1664-11-02 206 254r Jetse Jacobs Doncker requirant curator over
inventaris 1664-11-02 206 254r Hendrick Jans
inventaris 1664-11-02 206 254r Ittie Jans
inventaris 1664-11-02 206 254r Trijntie Jans gehuwd (2) met
inventaris 1664-11-02 206 254r Dirck Auckes
inventaris 1664-11-02 206 254r Trijntie Hettes requireerde en aangever weduwe van
inventaris 1664-11-02 206 254r wijlen Jan Hendrix
inventaris 1664-11-04 206 203r wijlen Harmen Harmens gehuwd met
inventaris 1664-11-04 206 203r wijlen Ariaentie Dircks
inventaris 1664-11-04 206 203r Foppe Tiercks requirant curator ad actum divisionis over
inventaris 1664-11-04 206 203r de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Pytter Harmens
inventaris 1664-11-04 206 203r Tuenis Jansen requirant curator over
inventaris 1664-11-04 206 203r het nagelaten weeskind van wijlen Rintie Jansen gehuwd met
inventaris 1664-11-04 206 203r wijlen Gerbrig Harmens
inventaris 1664-11-04 206 203r Jan Clasen requirant gehuwd met
inventaris 1664-11-04 206 203r Rigstie Harmens
inventaris 1664-11-04 206 203r Hiltie Harmens requirant
inventaris 1664-11-04 206 203r Ibel Fockes requireerde
inventaris 1664-11-14 206 243r Aucke Douwes requireerde weduwnaar (1) van
inventaris 1664-11-14 206 243r wijlen Wobbel Tomas
inventaris 1664-11-14 206 243r Sweer Tomas requirant oom en geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris 1664-11-14 206 243r Tomas Auckes en over
inventaris 1664-11-14 206 243r Rigst Auckes en over
inventaris 1664-11-14 206 243r Teetske Auckes en over
inventaris 1664-11-14 206 243r Lijsbet Auckes
inventaris 1664-11-14 206 243r Aucke Douwes requireerde gehuwd (2) met
inventaris 1664-11-14 206 243r Aefke Jacobs
inventaris 1664-11-14 206 243r Jouck Sweerts aangever
inventaris 1664-11-15 206 247r Aefke Jacobs requireerde en aangever weduwe (1) van
inventaris 1664-11-15 206 247r wijlen Jan Hendrix
inventaris 1664-11-15 206 247r Ruird Martens requirant geauthoriseerde curator ad actum over
inventaris 1664-11-15 206 247r Antie Jans en over
inventaris 1664-11-15 206 247r Jetske Jans
inventaris 1664-11-15 206 247r Aefke Jacobs requireerde en aangever gehuwd (2) met
inventaris 1664-11-15 206 247r Aucke Douwes
inventaris 1664-12-03 206 241r Sijke Dirx overledene
inventaris 1664-12-03 206 241r Sybren Sibrens requirant gelastigde van
inventaris 1664-12-03 206 241r de Doopsgezinde (Jan Jacobs) Gemeente
inventaris 1664-12-03 206 241r Saeck Dirx aangever
inventaris 1664-12-07 206 292r
inventaris 1664-12-19 206 274r Scheffersplein 25
inventaris 1664-12-22 206 280r
inventaris 1665-01-09 206 283r
inventaris 1665-01-16 206 288r
inventaris 1665-01-26 206 303r
inventaris 1665-02-06 206 356r
inventaris 1665-02-17 206 354r
inventaris 1665-02-20 206 206r Noordijs 10
inventaris 1665-02-21 206 217r Noorderhaven 110
inventaris 1665-03-05 206 366v
inventaris 1665-03-07 206 331r
inventaris 1665-04-11 206 340r
inventaris 1665-05-12 206 236r
inventaris 1665-05-13 206 365r
inventaris 1665-05-17 206 334r
inventaris 1665-05-27 206 350r
inventaris 1665-06-12 206 345r
inventaris 1665-12-18 206 368r
inventaris 1666-02-13 207 39r Itie Reiners overledene laatst weduwe van
inventaris 1666-02-13 207 39r wijlen Wibe Egberts
inventaris 1666-02-14 207 29r Trijntie Hanses overledene weduwe van
inventaris 1666-02-14 207 29r wijlen Nanne Jansen stadssmid
inventaris 1666-02-14 207 29r Albert Clasen wagenmeester gehuwd met
inventaris 1666-02-14 207 29r Maicke Nannes
inventaris 1666-02-14 207 29r Vrouck Hanses aangever weduwe van
inventaris 1666-02-14 207 29r wijlen Joannes Nanny Faber rector
inventaris 1666-02-14 207 29r Henricus Nanny Faber apotheker aangever gehuwd met
inventaris 1666-02-14 207 29r Joannes Faber chirurgijn
inventaris 1666-02-21 207 15r Abbe Eppes overledene weduwnaar van
inventaris 1666-02-21 207 15r wijlen Anna Jacobs
inventaris 1666-02-21 207 15r Tamme Foppes
inventaris 1666-02-21 207 15r Abel Jansen requirant
inventaris 1666-02-21 207 15r Geertruit Henricus gehuwd met
inventaris 1666-02-21 207 15r Sybe Jacobs
inventaris 1666-02-22 207 98r Sipke Hendrix mr. metselaar overledene
inventaris 1666-02-22 207 98r Jurjen Tuyges requirant geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris 1666-02-22 207 98r Dirck Bouwes requirant geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
inventaris 1666-02-22 207 98r de nagelaten weeskinderen van wijlen Sipke Hendrix mr. metselaar overledene
inventaris 1666-02-23 206 372r Seerp Eesges
inventaris 1666-02-23 206 372r burgervaandrig Jacobus Roorda brouwer requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1666-02-23 206 372r Eesge Seerps
inventaris 1666-03-00 207 22v Jancke Crijns overledene weduwe (1) van
inventaris 1666-03-00 207 22v wijlen Cornelis Roest
inventaris 1666-03-00 207 22v Jancke Crijns overledene gehuwd (2) met
inventaris 1666-03-00 207 22v Abel Bartholomaeus
inventaris 1666-03-07 207 46r wijlen Willem Duits
inventaris 1666-03-15 207 43ar Doede Albarts overledene
inventaris 1666-03-26 207 1r Wytske Freerx aangever weduwe (1) van
inventaris 1666-03-26 207 1r wijlen Claas Pytters Elbeda koopman
inventaris 1666-03-26 207 1r Claes Huyberts koopman requirant geauthoriseerde tutor ad actum divisionis over
inventaris 1666-03-26 207 1r Huybert Claessen
inventaris 1666-03-26 207 1r Wytske Freerx aangever gehuwd (2) met
inventaris 1666-03-26 207 1r Jacob Tjebbes Dreyer koopman
inventaris 1666-03-29 207 55r wijlen Jan Feddes kangieter geinventariseerde gehuwd met
inventaris 1666-03-29 207 55r wijlen Leentie Lenerts geinventariseerde
inventaris 1666-03-29 207 55r Hein Tiebbes requirant geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris 1666-03-29 207 55r Dirck Piers requirant geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
inventaris 1666-03-29 207 55r Uilckien Jans en over
inventaris 1666-03-29 207 55r Hiltie Jans en over
inventaris 1666-03-29 207 55r Trijntie Jans
inventaris 1666-03-29 207 55r Ansck Lammerts aangever
inventaris 1666-03-31 207 51r Wybe Clasen overledene weduwnaar van
inventaris 1666-03-31 207 51r wijlen Dieuke Tuenis
inventaris 1666-03-31 207 51r Claas Joannies requirant
inventaris 1666-04-12 207 35r Dirck Clasen timmerman overledene weduwnaar van
inventaris 1666-04-12 207 35r wijlen Lijsbeth Tiepkes
inventaris 1666-04-12 207 35r Rinscke Dircks
inventaris 1666-04-12 207 35r Dirck Clasen timmerman overledene gehuwd met
inventaris 1666-04-12 207 35r Hiltie Coenes aangever
inventaris 1666-04-19 207 132r Aeltie Jacobs overledene weduwe van
inventaris 1666-04-19 207 132r wijlen Hans Pouwels
inventaris 1666-04-19 207 132r Jacob Hansen mr. tabakspijpmaker requirant curator
inventaris 1666-04-19 207 132r Marten Ockes mr. scheepstimmerman curatoren over
inventaris 1666-04-19 207 132r Hans Pouwels zoon van
inventaris 1666-04-19 207 132r Poules Hansen
inventaris 1666-04-19 207 132r Gertie Uilckes dienstmaagd aangever
inventaris 1666-04-21 207 59r Arjaentie Pytters bakkerse debiteur weduwe van
inventaris 1666-04-21 207 59r wijlen Cornelis Bastiaens
inventaris 1666-04-21 207 59r oud burgemeester Gellius Wetsensius gelastigde crediteur
inventaris 1666-05-05 207 66r burgerhopman Harmen Grettinga stadsbouwmeester requireerde gehuwd met
inventaris 1666-05-05 207 66r Aefcke Tiercks
inventaris 1666-05-05 207 66r burgemeester Jan Knijff requirant geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris 1666-05-05 207 66r burgemeester Heere Obbes requirant geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris 1666-05-05 207 66r Jacob Wybes requirant geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
inventaris 1666-05-05 207 66r de goederen van Aefcke Tiercks
inventaris 1666-05-21 207 78r wijlen Hendrick Wiaerda geinventariseerde
inventaris 1666-05-21 207 78r wijlen Itscke Lieuwes geinventariseerde
inventaris 1666-06-17 207 165r Broer Lieuwes mr. schoenmaker overledene weduwnaar van
inventaris 1666-06-17 207 165r wijlen Trijntie Jans
inventaris 1666-06-17 207 165r Tieert Tieertsen wijdschipper requirant curator ad hunc actum over
inventaris 1666-06-17 207 165r de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Broer Lieuwes mr. schoenmaker overledene weduwnaar van
inventaris 1666-06-17 207 165r wijlen Trijntie Jans
inventaris 1666-06-17 207 165r Antie Jans aangever
inventaris 1666-07-06 207 138r Yge Stoffels grootschipper overledene Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Pytter Iges requirant Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Heere Yges requirant Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Wybe Yges requirant Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Andries Yges requirant Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Hidde Yges requirant Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Jacob Hansen tabakspijpmaker requirant weduwnaar van Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r wijlen Tiesck Yges Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r wijlen Aafke Yges gehuwd met Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r [wijlen] Bokke Joostes Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r burgemeester Wytse Michiels requirant curator ad actum divisionis over Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Tuenes Bokkes en over Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Sytske Bokkes en over Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Jetske Bokkes Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r wijlen Aafke Yges gehuwd met Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r [wijlen] Aete Ates Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-06 207 138r Aate Aates Hondenstraat 8
inventaris 1666-07-13 207 157r Hendrick Hendricks koolkoper overledene gehuwd met Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Jeltie Wytses requireerde en aangever Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Maurus Symes requirant vader van Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Gertie Maurus Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Symen Maurus requirant Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Jan Dircksen van Buiten requirant curator ad actum divisionis over Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Dirckien Hendrix Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Maurus Symens requirant gelastigde van Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-13 207 157r Frouck Outgers Heiligeweg 46
inventaris 1666-07-23 207 152r Jetscke Andries overledene weduwe van
inventaris 1666-07-23 207 152r wijlen Inte Joostes
inventaris 1666-07-23 207 152r Frans Joostes requirant curator
inventaris 1666-07-23 207 152r Douwe Joostes requirant curatoren over
inventaris 1666-07-23 207 152r Tettie Intes
inventaris 1666-07-23 207 152r Trijntie Dirx aangever
inventaris 1666-08-07 207 182r Ige Harings geinventariseerde
inventaris 1666-08-07 207 182r Lolcke Obbes
inventaris 1666-08-07 207 182r Floris Jansen
inventaris 1666-08-11 207 169r Hilbrant Pytters wijdschipper overledene
inventaris 1666-08-11 207 169r Jan Freerckx bakker requirant geauthoriseerde curator
inventaris 1666-08-11 207 169r Rinnert Rienx wijdschipper geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1666-08-11 207 169r de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Hilbrant Pytters wijdschipper overledene
inventaris 1666-08-11 207 169r Antie Floris aangever
inventaris 1666-08-11 207 169r Antie Jochems aangever
inventaris 1666-09-08 208 0v burgervaandrig Hendrick Feickes de Witt overledene weduwnaar (1) van
inventaris 1666-09-08 208 0v N. N.
inventaris 1666-09-08 208 0v Jan Feickes ontvanger van Sint Anna Parochie requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1666-09-08 208 0v Lijsbeth Hendericks de Witt
inventaris 1666-09-08 208 0v burgervaandrig Hendrick Feickes de Witt overledene gehuwd (2) met
inventaris 1666-09-08 208 0v Gertie Jacobs requireerde moeder en legitima tutrix over
inventaris 1666-09-08 208 0v Auckien Hendriks de Witt en over
inventaris 1666-09-08 208 0v Fockien Hendriks de Witt
inventaris 1666-09-10 207 105r Sytse Gerbens brouwer overledene weduwnaar van Lanen 36
inventaris 1666-09-10 207 105r wijlen Grietie Gerlofs Lanen 36
inventaris 1666-09-10 207 105r Fedde Tieerts koopman curator over Lanen 36
inventaris 1666-09-10 207 105r Dirck Gerlofs aangever Lanen 36
inventaris 1666-09-10 207 105r Jan Gerlofs Deken Lanen 36
inventaris 1666-09-10 207 105r Riemcke Gerlofs weduwe van Lanen 36
inventaris 1666-09-10 207 105r wijlen Gerben Gatties Lanen 36
inventaris 1666-09-10 207 105r Lijsbet Cornelis aangever Lanen 36
inventaris 1666-09-21 207 246r Wybe Jansen Pelser schipper overledene
inventaris 1666-09-21 207 246r Focckien Jans
inventaris 1666-09-21 207 246r Jan Reiners zeilmaker requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1666-09-21 207 246r het achtergelaten kind van wijlen Wybe Jansen Pelser schipper overledene
inventaris 1666-09-21 207 246r Lijsbeth Jans aangever
inventaris 1666-09-27 207 188r Rinske Clases weduwe (1) van
inventaris 1666-09-27 207 188r wijlen Sioerd Rinses grootschipper geinventariseerde
inventaris 1666-09-27 207 188r het Gerecht van Harlingen sprekende voor
inventaris 1666-09-27 207 188r wijlen Claes Sioerds
inventaris 1666-09-27 207 188r wijlen Rinse Sioerds
inventaris 1666-09-27 207 188r Rinske Clases gehuwd (2) met
inventaris 1666-09-27 207 188r Sibbel Jans
inventaris 1666-09-27 207 208r Jilderen Hiddes smalschipper overledene gehuwd met
inventaris 1666-09-27 207 208r Mary Lieuwes requireerde en aangever
inventaris 1666-09-27 207 208r Hidde Jilderens requirant
inventaris 1666-09-27 207 208r Ide Jilderens requirant
inventaris 1666-09-27 207 208r Govert Hendricks requirant gehuwd met
inventaris 1666-09-27 207 208r Lolck Jilderens
inventaris 1666-09-27 207 208r het Gerecht van Harlingen requirant wegens
inventaris 1666-09-27 207 208r Ipe Jilderens
inventaris 1666-09-27 207 208r Bauck Jilderens
inventaris 1666-10-00 207 239ar Willem Clasens geinventariseerde
inventaris 1666-10-05 207 175r Lijsbet Rienx overledene weduwe van
inventaris 1666-10-05 207 175r wijlen Gerryt Sents
inventaris 1666-10-05 207 175r Pytter Tyebbes Dreier koopman requirant curator ad actum over
inventaris 1666-10-05 207 175r Gerrit Pytters
inventaris 1666-10-05 207 175r Neeltie Pytters aangever gehuwd met
inventaris 1666-10-05 207 175r Hein Rienx
inventaris 1666-10-16 207 203r Tied Doedes overledene weduwe van Schritsen
inventaris 1666-10-16 207 203r wijlen Pytter Johannes Schritsen
inventaris 1666-10-16 207 203r Willem Dircks requirant geauthoriseerde curator over Schritsen
inventaris 1666-10-16 207 203r Doede Doedes Schritsen
inventaris 1666-10-19 207 231r Pytter Douwes overledene gehuwd met
inventaris 1666-10-19 207 231r Antie Auckes requirant en aangever gesterkt met
inventaris 1666-10-19 207 231r Rogier Jacobs
inventaris 1666-10-19 207 231r Doede Bauckes requirant gehuwd met
inventaris 1666-10-19 207 231r Ariaantie Pytters
inventaris 1666-10-19 207 231r Douwe Pytters bakker
inventaris 1666-10-19 207 231r Cornelis Laesen Coordewagen requirant gehuwd met
inventaris 1666-10-19 207 231r Gryttie Pytters
inventaris 1666-10-19 207 231r Hans Jansen requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1666-10-19 207 231r Antie Pytters
inventaris 1666-11-13 207 216r wijlen Gerrit Cornelis geinventariseerde gehuwd met Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r wijlen Trijntie Douwes geinventariseerde Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Tomas Wybes voorstander Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Claes Huiberts voorstanders van Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Dirck Douwes herbergier Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Bottie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Jeltie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Sibbrich Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Trijntie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Jeltie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 216r Jancke Goitiens Hoogstraat 6
inventaris 1666-11-13 207 249r Jacob Jansen de Cock overledene gehuwd met Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Claeske Lolles aangever gesterkt met haar broeder Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Jan Lolles Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Willem Jacobs de Cock requirant Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r het Gerecht van Harlingen requirant namens Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Jan Jacobs de Cock Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Fedde Tieerds requirant geauthoriseerde curator over Lanen 70
inventaris 1666-11-13 207 249r Lolle Jacobs de Cock Lanen 70
inventaris 1666-11-15 207 270r Aeltie Minnes Lanen
inventaris 1666-11-15 207 270r Andries Claesen requirant gelastigde Lanen
inventaris 1666-11-15 207 270r Ruierd Martens requirant gelastigden van Lanen
inventaris 1666-11-15 207 270r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente Lanen
inventaris 1666-11-15 207 270r Wytske Jules aangever Lanen
inventaris 1666-11-21 207 308r Folckert Hemkes wijdschipper overledene weduwnaar (1) van
inventaris 1666-11-21 207 308r wijlen Rinske Willems
inventaris 1666-11-21 207 308r Leeuck Hanses requirant weduwe van
inventaris 1666-11-21 207 308r wijlen Willem Folckerts
inventaris 1666-11-21 207 308r Symon Folckerts requirant gehuwd met
inventaris 1666-11-21 207 308r Gertie Jans
inventaris 1666-11-21 207 308r Geeske Folckerts
inventaris 1666-11-21 207 308r Folckert Hemkes wijdschipper overledene weduwnaar (2) van
inventaris 1666-11-21 207 308r wijlen Leuck Jelles
inventaris 1666-11-21 207 308r Ike Jilderens requirant gehuwd met
inventaris 1666-11-21 207 308r Lisk Folckerts
inventaris 1666-11-21 207 308r het Gerecht van Harlingen requirant namens
inventaris 1666-11-21 207 308r Bauke Folckerts
inventaris 1666-11-21 207 308r Folckert Hemkes wijdschipper overledene gehuwd (3) met
inventaris 1666-11-21 207 308r Lijsbeth Jans aangever
inventaris 1666-11-27 207 297r Gattie Gerbens stadsmakelaar overledene weduwnaar van Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r wijlen Wybrichien Douwes Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r gemeensman Wopke Jansen Acker requirant gelastigde van zijn broeder Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r Allert Jansen gehuwd met Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r Antie Gatzes Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r Fedde Tieerds koopman ter sterking van Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r Riemcke Gerloffs requirant en aangever weduwe van Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r wijlen Gerben Gatties Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r Eelcke Rinnerts koopman requirant geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Noorderhaven 80
inventaris 1666-11-27 207 297r Hincke Gattjes aangever Noorderhaven 80
inventaris 1666-12-06 207 327r Eelcke Arents overledene weduwe van
inventaris 1666-12-06 207 327r wijlen Pytter Meier
inventaris 1666-12-06 207 327r Dirck Hendricks requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1666-12-06 207 327r Arent Jansen
inventaris 1666-12-06 207 327r Arent Jansen aangever
inventaris 1666-12-10 207 314r Auck Jans overledene weduwe van Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r wijlen Pytter Clasen Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r Lieuwe Jansen requirant curator over Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r Doeke Gerkes en over Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r de twee nagelaten kinderen van wijlen Ruierd Hillebrants kapitein Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r het Gerecht van Harlingen requirant namens Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r de nagelaten weeskinderen van wijlen Jancke Pytters Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r Claes Pytters requireerde gehuwd met Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-10 207 314r Ypke Louws aangever Vijverstraat 30
inventaris 1666-12-20 208 311r Fijcke Jans overledene gehuwd met
inventaris 1666-12-20 208 311r Ulbe Wypkes makelaar
inventaris 1666-12-20 208 311r Hiltie Keimpes requirant gehuwd met
inventaris 1666-12-20 208 311r Tuige Juriens
inventaris 1666-12-20 208 311r Rippert Jacobs Forsenburgh mr. bakker waardeerder bakkersgereedschappen
inventaris 1666-12-20 208 311r Taecke Wybrants mr. bakker waardeerder bakkersgereedschappen
inventaris 1667-01-02 207 274r Tierck Hiddes de Fries luitenant-admiraal Admiraliteit gehuwd met Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r Nanneke Atzes Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r dr. Franciscus Canter requirant geauthoriseerde curator Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r Barent Hiddes de Fries kapitein Admiraliteit requirant geauthoriseerde curatoren over Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Tierck Hiddes de Fries luitenant-admiraal Admiraliteit gehuwd met Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r Nanneke Atzes Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r Gerryt Sybrants dienstknecht aangever Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-02 207 274r Antie Andries dienstmaagd aangever Sint Jacobstraat 9
inventaris 1667-01-10 207 331r Yme Bartels overledene
inventaris 1667-01-10 207 331r Hakke Sickes curator over
inventaris 1667-01-10 207 331r het nagelaten weeskind van wijlen Yme Bartels overledene
inventaris 1667-01-17 207 335r Marike Sibrens overledene Havenplein 18oost
inventaris 1667-01-17 207 335r Trijntie Sipkes aangever Havenplein 18oost
inventaris 1667-01-17 207 335r Jeltie Wybbes aangever Havenplein 18oost
inventaris 1667-01-21 207 348r wijlen Simon Anes leidekker weduwnaar(1) van Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r wijlen Maicke Michiels Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r Joost Michiels kapitein requirant geauthoriseerde curator over Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r Jancke Simons Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r Gijsbert Douwes requirant curator over Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r het nagelaten kind van wijlen Siouckien Douwes weduwe (1) van Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r wijlen Salvus Sydses Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r Gijsbert Douwes requirant curator over Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r de twee kinderen van wijlen Siouckien Douwes gehuwd met Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r wijlen Simon Anes leidekker Hofstraat 1
inventaris 1667-01-21 207 348r Yfk Joannis aangever Hofstraat 1
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene weduwnaar (1) van Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r wijlen Fongerke Arjens Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Jan Jacobs de Adam requirant Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Sybrandus Feitema requirant curator over Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Arjaantie Fransen de Adam en over Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Heiltie Fransen de Adam Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene weduwnaar (2) van Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r wijlen Adriaantie Pytters Ackersloot Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Jacob Fransen de Adam requireerde Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Frans Jacobs de Adam gleibakker overledene gehuwd (3) met Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Philippijntie Arjens aangever Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Antie Wobbes aangever voordochter van Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-22 207 357r Philippijntie Arjens aangever Zuiderhaven 71
inventaris 1667-01-23 207 340r Hylck Aates kapitein van de turfmeetsters overledene weduwe van Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r wijlen Edger Feddes Banga Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r oud burgemeester Buwe Thomas requirant geauthoriseerde curator over Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r Fedde Edgers aangever en over Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r Feickien Edgers aangever en over Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r Aate Edgers en over Noordijs 27
inventaris 1667-01-23 207 340r Martien Edgers Noordijs 27
inventaris 1667-01-25 207 373r Albert Sybes Groen overledene weduwnaar (1) van
inventaris 1667-01-25 207 373r wijlen Arjaantie Arjens
inventaris 1667-01-25 207 373r Claas Lammerts requirant oom en geauthoriseerde curator over
inventaris 1667-01-25 207 373r Itie Alberts
inventaris 1667-01-25 207 373r Albert Sybes Groen overledene weduwnaar (2) van
inventaris 1667-01-25 207 373r wijlen Antie Jans
inventaris 1667-01-25 207 373r Pytter Sybes Groen oom en geauthoriseerde curator over
inventaris 1667-01-25 207 373r Antie Albarts
inventaris 1667-01-25 207 373r Wobbel Sybes requireerde en aangever
inventaris 1667-01-26 207 321r Tied Willems overledene gehuwd met
inventaris 1667-01-26 207 321r Steffen Abbes mr. schoemaker aangever
inventaris 1667-01-26 207 321r Pieter Jansen requirant gecommitteerde
inventaris 1667-01-26 207 321r Henrick Henricks requirant gecommitteerden van
inventaris 1667-01-26 207 321r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1667-01-26 207 321r Pieter Jelles
inventaris 1667-01-29 207 386r Hendrick Jochems assistent Admiraliteit overledene weduwnaar van
inventaris 1667-01-29 207 386r wijlen Antie Hendricks
inventaris 1667-01-29 207 392r wijlen Hendrick Jansen Hingevelt mr. bakker geinventariseerde gehuwd met Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 207 392r wijlen Lijsbet Dircks geinventariseerde Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 207 392r Rintie Douwes wijdschipper requirant geauthoriseerde curator over Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 207 392r Aaltie Hendrix Hingevelt aangever Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 207 392r Jackle Pybes Sinnema requirant gehuwd met Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 207 392r Maartie Hendrix Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 207 392r Trijntie Hendrix Hingevelt requirant Hofstraat 16
inventaris 1667-01-29 208 132r Arien Watses bakker overledene weduwnaar (1) van Heiligeweg 24
inventaris 1667-01-29 208 132r wijlen Berber Tuenes Heiligeweg 24
inventaris 1667-01-29 208 132r Jeppe Dirx requirant curator over Heiligeweg 24
inventaris 1667-01-29 208 132r Berber Ariens Heiligeweg 24
inventaris 1667-01-29 208 132r Arien Watses bakker overledene gehuwd (2) met Heiligeweg 24
inventaris 1667-01-29 208 132r Maartien Abes Heiligeweg 24
inventaris 1667-01-29 208 202r Goslyck Meinerts turfdrager overledene weduwnaar (1) van Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r wijlen Trijntie Sioerds Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r Sybe Goslicks Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r Sjoerd Goslicks Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r Goslyck Meinerts turfdrager overledene gehuwd (2) met Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r Tjeertie Jacobs Gardenierstraat
inventaris 1667-01-29 208 202r Trijntie Goslicks Gardenierstraat
inventaris 1667-02-15 208 27r Lenert Jacobs gehuwd met
inventaris 1667-02-15 208 27r Affke Jans
inventaris 1667-02-15 208 27r Jan Jansen luitenant ter zee requirant oudoom en curator
inventaris 1667-02-15 208 27r Jochem Jansen luitenant ter zee requirant oudoomen en curatoren over
inventaris 1667-02-15 208 27r Aafke Doeckes
inventaris 1667-02-15 208 27r Sjoerdtie Annes aangever
inventaris 1667-02-15 208 27r Fettie Pytters aangever
inventaris 1667-02-15 208 37r Claes Gerrits Bramius apotheker overledene gehuwd met Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r Sioerdtie Sjoerds aangever Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r gemeensman Wopke Jansen Acker requirant gehuwd met Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r Foockeltie Clases Braam Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r Goucke Clases Braam requirant Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r Bavius Schultetus apotheker requirant gehuwd met Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r Trijntie Clases Braam Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r Reiner Sjoerds requirant gehuwd met Voorstraat 54
inventaris 1667-02-15 208 37r Itie Clases Braam Voorstraat 54
inventaris 1667-02-22 207 403r Gerlof Tytes wever geinventariseerde
inventaris 1667-02-22 207 403r Jeltie vlaster geinventariseerde
inventaris 1667-02-22 207 403r Trijntie Falentijn geinventariseerde
inventaris 1667-02-22 207 403r Jan Jacobs requirant diaken
inventaris 1667-02-22 207 403r Pytter Ackersloot requirant diaken van
inventaris 1667-02-22 207 403r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente
inventaris 1667-02-26 208 98r Eling Sickes schipper op Leeuwarden overledene
inventaris 1667-02-26 208 98r Rinske Sickes aangever
inventaris 1667-02-26 208 98r Haie Tiommes requirant curator over
inventaris 1667-02-26 208 98r Trijntie Sjoerds
inventaris 1667-02-26 208 98r Jan Cornelis requirant gehuwd met
inventaris 1667-02-26 208 98r Trijntie Harings
inventaris 1667-02-26 208 98r het Gerecht van Harlingen requirant sprekende voor
inventaris 1667-02-26 208 98r Jan Harings
inventaris 1667-02-26 208 141r Oene Carstes rogdrager overledene
inventaris 1667-02-26 208 141r Carst Jacobs requirant
inventaris 1667-02-26 208 141r Albert Jacobs requirant
inventaris 1667-02-26 208 141r oud burgemeester Pytter Wybrants requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1667-02-26 208 141r Antie Jacobs
inventaris 1667-02-26 208 141r Lijntie Hendrix aangever
inventaris 1667-03-07 208 104r Willem Willems requirant geauthoriseerde curator
inventaris 1667-03-07 208 104r Jacob Pytters geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1667-03-07 208 104r de drie nagelaten weekinderen van wijlen Jarich C lasen Sappe slachter gehuwd met
inventaris 1667-03-07 208 104r wijlen Mayke Pytters
inventaris 1667-03-07 208 104r Janke Pytters aangever
inventaris 1667-03-09 209 1r Frans Hendricks overledene
inventaris 1667-03-09 209 1r Trintie Fransen aangever gehuwd met
inventaris 1667-03-09 209 1r Cornelis Clasen aangever
inventaris 1667-03-21 208 118r Jan Eelkes Crol linnenwever Hofstraat 41
inventaris 1667-03-21 208 118r Hein Jansen Crol requirant mede sprekende voor Hofstraat 41
inventaris 1667-03-21 208 118r Harmen Jansen Hofstraat 41
inventaris 1667-03-21 208 118r Trijntie Jans Hofstraat 41
inventaris 1667-03-21 209 7r Lammert Reins overledene weduwnaar van Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r wijlen Pluentie Boldewijns Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r vroedsman Hans Keimpes geauthoriseerde curator ad actum divisionis Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Fedde Tieerdts koopman geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Rien Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Boldewijn Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Jan Coenraedts mr. bakker weduwnaar van Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r wijlen Geertie Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r wijlen Berber Jans Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Lammert Reins overledene gehuwd met Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Trintie Jacobs gesterkt met Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r oud burgemeester Wytse Michiels en met Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-21 209 7r Domenicu Cornely Kleine Bredeplaats 17
inventaris 1667-03-28 208 122r Antie Gijsberts overledene weduwe (1) van
inventaris 1667-03-28 208 122r wijlen Rintie Pytters
inventaris 1667-03-28 208 122r Claas Minnes requirant oom en geauthoriseerde curator
inventaris 1667-03-28 208 122r Sicke Fransen requirant oomen en geauthoriseerde curators over
inventaris 1667-03-28 208 122r Gijsbert Rinties
inventaris 1667-03-28 208 122r Antie Gijsberts overledene gehuwd (2) met
inventaris 1667-03-28 208 122r wijlen Jan Joris zeemtouwer requireerde vader en voorstander over
inventaris 1667-03-28 208 122r Rinskie Jans
inventaris 1667-03-28 208 122r Trijntie Jans
inventaris 1667-04-01 208 64r oud burgemeester Claas Sanstra overledene gehuwd met
inventaris 1667-04-01 208 64r Ytie van Kyll requireerde moeder van
inventaris 1667-04-01 208 64r Gerben Sanstra gesterkt met
inventaris 1667-04-01 208 64r Pytter Joris Piphron koopman curator ad actum divisionis
inventaris 1667-04-01 208 64r oud burgemeester Jan Ruierds Sanstra requirant
inventaris 1667-04-03 208 295r Auck Pytters gehuwd met
inventaris 1667-04-03 208 295r Cornelis Heins
inventaris 1667-04-03 208 295r Jan Freerx bakker requirant
inventaris 1667-04-03 208 295r Tieerd Bentes Boncq bakker requirant
inventaris 1667-04-05 208 141r Frouck Hendrix overledene weduwe van
inventaris 1667-04-05 208 141r wijlen Lieuwe Lieuwes
inventaris 1667-04-05 208 141r Hendrick Lieuwes requirant
inventaris 1667-04-05 208 141r Jan Clasen Wynia requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1667-04-05 208 141r Grietie Luietes dochter van
inventaris 1667-04-05 208 141r wijlen Luietie Lieuwes
inventaris 1667-04-05 208 156r Tiebbe Ipes overledene gehuwd met Hofstraat 37
inventaris 1667-04-05 208 156r Lijsbeth Jans aangever Hofstraat 37
inventaris 1667-04-05 208 156r Hincke Tiebbes requirant Hofstraat 37
inventaris 1667-04-05 208 156r Hendrick Hendricks glasmaker requirant geauthoriseerde curator over Hofstraat 37
inventaris 1667-04-05 208 156r Ipe Tiebbes Hofstraat 37
inventaris 1667-04-05 208 156r Rippert Jacobs Forsenburgh requirant geauthoriseerde curator over Hofstraat 37
inventaris 1667-04-05 208 156r Jan Tiebbes Hofstraat 37
inventaris 1667-04-26 208 161r Tiepke Dirx overledene gehuwd met Kerkpoortstraat 59
inventaris 1667-04-26 208 161r Marijke Ariens requireerde Kerkpoortstraat 59
inventaris 1667-04-26 208 161r Claas Wopkes requirant geauthoriseerde curator over Kerkpoortstraat 59
inventaris 1667-04-26 208 161r Antie Tiepkes Kerkpoortstraat 59
inventaris 1667-05-02 208 184r Beernt Jansen bakker debiteur gehuwd met
inventaris 1667-05-02 208 184r Elske Harmens debiteur
inventaris 1667-05-02 208 184r vroedsman de Lange gecommitteerde crediteur
inventaris 1667-05-02 208 184r Sybrant Hessels gecommitteerde crediteur
inventaris 1667-05-07 208 190r Gryttie Gijsberts geinventariseerde weduwe (1) van
inventaris 1667-05-07 208 190r Gerrit Gijsberts mr. stadstimmermansknecht
inventaris 1667-05-07 208 190r Willem Gijsberts requirant oom en geauthoriseerde curator
inventaris 1667-05-07 208 190r Pytter Gijsberts requirant oomen en geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1667-05-07 208 190r Gijsbert Gerrits
inventaris 1667-05-07 208 190r Gryttie Gijsberts geinventariseerde gehwud (2) met
inventaris 1667-05-07 208 190r Harmen Clasen
inventaris 1667-05-17 208 196r Hendrick Rienx overledene geshuwd met
inventaris 1667-05-17 208 196r Trijntie Jilles aangever
inventaris 1667-05-17 208 196r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente weesvoogdij requirant
inventaris 1667-05-17 208 196r de Doopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente weesvoogdij
inventaris 1667-05-20 209 35r Stijntie Vitus [staat: Vits] Enama overledene gehuwd met
inventaris 1667-05-20 209 35r Hendrickus Ringers stadsbode
inventaris 1667-05-20 209 35r Jan Gerlooffs
inventaris 1667-05-20 209 35r Vitus Ringers
inventaris 1667-05-31 209 167r oud burgemeester Jan Ruierds Sanstra overledene
inventaris 1667-06-01 209 28r Willem Ariens bakker geinventariseerde Bildtpoort (gebied)
inventaris 1667-06-04 208 208v Doede Piers kuiper overledene weduwnaar van Lanen 21
inventaris 1667-06-04 208 208v wijlen Geertie Clases Lanen 21
inventaris 1667-06-08 208 242r Tjebbe Herkes gortmaker overledene gehuwd met
inventaris 1667-06-08 208 242r Pyttie Tekes aangever
inventaris 1667-06-12 209 21r Wolbrig Hendricks overledene weduwe van Moriaanstraat
inventaris 1667-06-12 209 21r wijlen Jurjen Ottes Moriaanstraat
inventaris 1667-06-12 209 21r Gerloff Keyser requirant oom en geauthoriseerde curator over Moriaanstraat
inventaris 1667-06-12 209 21r Antie Jurjens Moriaanstraat
inventaris 1667-06-12 209 21r Martien Willems aangever Moriaanstraat
inventaris 1667-06-12 209 21r Jannetie Willems aangever Moriaanstraat
inventaris 1667-06-13 208 219r vroedsman Heere Reins scheepstimmerman
inventaris 1667-06-13 208 219r vroedsman Hans Keimpes requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1667-06-13 208 219r de nagelaten weeskinderen van wijlen Hendrick Wybes gehuwd met
inventaris 1667-06-13 208 219r wijlen Uilck Heeres
inventaris 1667-06-13 208 219r Sipke Heeres
inventaris 1667-06-13 208 219r Hendrickien Heeres
inventaris 1667-06-18 208 227r Antie Minnes overledene weduwe (1) van
inventaris 1667-06-18 208 227r wijlen Jan
inventaris 1667-06-18 208 227r Gatske Jans
inventaris 1667-06-18 208 227r Antie Minnes overledene gehuwd met
inventaris 1667-06-18 208 227r Sible Dirx
inventaris 1667-06-18 208 227r Auckien Joannis requirant
inventaris 1667-06-18 208 227r Dirckien Wybes requirant
inventaris 1667-06-21 208 234r Jan Sybrens grootschipper geinventariseerde gehuwd met
inventaris 1667-06-21 208 234r Hiltie Jans geinventariseerde
inventaris 1667-06-21 208 234r Sybren Jansen
inventaris 1667-06-21 208 234r Tieerd Jans
inventaris 1667-06-21 208 234r Frans Jans
inventaris 1667-06-21 208 234r Jacob Jansen
inventaris 1667-06-21 208 234r Jan Jansen
inventaris 1667-06-21 208 234r Jancke Jans
inventaris 1667-06-21 208 234r Grietie Jans
inventaris 1667-06-25 208 253r Douwe Broers scheepstimmerman overledene gehuwd met
inventaris 1667-06-25 208 253r Antie Jans requireerde
inventaris 1667-06-25 208 253r Jan Hendrix requirant oom en curator over
inventaris 1667-06-25 208 253r Ibeltie Douwes en over
inventaris 1667-06-25 208 253r Claes Douwes
inventaris 1667-06-25 208 253r Claes Huyberts curator ad actum divisionis
inventaris 1667-07-02 208 248r Lusie Mathijs overledene gehuwd met
inventaris 1667-07-02 208 248r Jan van Bondel
inventaris 1667-07-02 208 248r Ded Pytters requirant bestemoeder van haar dochters kinderen bij
inventaris 1667-07-02 208 248r Ruyerd Andrys
inventaris 1667-07-02 208 248r Trijntie Harmens requirant
inventaris 1667-07-02 208 248r Marijke Jans requirant
inventaris 1667-07-22 209 116r Willem Dircks brouwer overledene gehwud met Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r Antie Jans aangever Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r burgemeester Augustinus Pieters requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r Wytso Stevens makelaar requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r Hoite Hoytes koopman requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r Rinnert Eelkes Eelkema koopman requirant Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r Pieter Cornelis brouwer requirant geassisteerd met Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r dr. Hesselinga Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r Tieerd Bentes Boncq koopman geauthoriseerde curator over Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-07-22 209 116r Amarenske Cornelis Kerkpoort (gebied) 22
inventaris 1667-08-13 208 262r Broer Jacobs trekschipper op Leeuwarden overledene
inventaris 1667-08-13 208 262r Ruierd Fockes requirant geauthoriseerde curator
inventaris 1667-08-13 208 262r Romcke Romkes koekbakker requirant geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1667-08-13 208 262r Aeltie Broes
inventaris 1667-08-13 208 262r Beidske Ruierds aangever
inventaris 1667-08-13 208 262r Mettie Fockes aangever
inventaris 1667-08-30 208 270r Auke Douwes wijdschipper overledene gehuwd met
inventaris 1667-08-30 208 270r Aefke Jacobs
inventaris 1667-08-30 208 270r Sweer Tomas wijdschipper requirant oom en curator
inventaris 1667-08-30 208 270r Rintie Douwes wijdschipper requirant oomen en curatoren over
inventaris 1667-08-30 208 270r de twee nagelaten kinderen van wijlen Auke Douwes wijdschipper overledene gehuwd met
inventaris 1667-08-30 208 270r Aefke Jacobs
inventaris 1667-09-00 208 301r Leentie Gorris overledene weduwe van
inventaris 1667-09-00 208 301r wijlen Ippe Thijssen
inventaris 1667-09-00 208 301r Douwe Gorris requirant oom en geauthoriseerde curator over
inventaris 1667-09-00 208 301r Tijs Ipees aangever en van
inventaris 1667-09-00 208 301r Frouck Ippes aangever en van
inventaris 1667-09-00 208 301r Tietske Ippes
inventaris 1667-09-10 208 284r Jeppe Willems trekschipper overledene gehuwd met
inventaris 1667-09-10 208 284r Moercke Dircks aangever
inventaris 1667-09-10 208 284r Jacob Reiners requirant geauthoriseerde curator
inventaris 1667-09-10 208 284r Jan Dircksen Cuyck bakker requirant geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1667-09-10 208 284r de drie nagelaten kinderen van wijlen Jeppe Willems trekschipper overledene gehuwd met
inventaris 1667-09-10 208 284r Moercke Dircks aangever
inventaris 1667-10-14 208 358r Willem Coenes weduwnaar (1) van
inventaris 1667-10-14 208 358r wijlen Claeske Jans geinventariseerde
inventaris 1667-10-14 208 358r Jan Jacobs Schoester smalschipper requirant bestevader en curator over
inventaris 1667-10-14 208 358r de vier nagelaten weeskinderen van wijlen Willem Coenes weduwnaar (1) van
inventaris 1667-10-14 208 358r wijlen Claeske Jans geinventariseerde
inventaris 1667-10-14 208 358r Willem Coenes gehuwd (2) met
inventaris 1667-10-14 208 358r Fokeltie Willems
inventaris 1667-11-08 209 44r Terquinius Theodori notaris weduwnaar van
inventaris 1667-11-08 209 44r wijlen Grietie Foppes
inventaris 1667-11-08 209 44r Foppe Foppes rentmeester bestevader en geauthoriseerde curator over
inventaris 1667-11-08 209 44r Joannes Terquinii
inventaris 1667-12-02 208 363r wijlen Tierck Bauckes geinventariseerde gehuwd met
inventaris 1667-12-02 208 363r wijlen Jancke Innes geinventariseerde
inventaris 1667-12-02 208 363r Hidde Tierx requirant
inventaris 1667-12-02 208 363r Jacob Pytters bakker curator
inventaris 1667-12-02 208 363r Jan Jansen Reiiers curatoren over
inventaris 1667-12-02 208 363r Liscke Tierx en over
inventaris 1667-12-02 208 363r Jancke Tierx
inventaris 1667-12-02 208 363r Idtie Innes requirant
inventaris 1667-12-12 208 369r Ipke Jelles overledene gehuwd met
inventaris 1667-12-12 208 369r Anna Heres requireerde gesterkt met
inventaris 1667-12-12 208 369r Jan Symens lakenkoper
inventaris 1667-12-12 208 369r vroedsman Claes Jansen Faber requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1667-12-12 208 369r Janke Ipkes
inventaris 1667-12-12 208 369r vroedsman Pytter Hylkes requirant vader en voorstander over
inventaris 1667-12-12 208 369r Hylcke Pytters zoon van
inventaris 1667-12-12 208 369r wijlen Rinske Ipkes
inventaris 1667-12-12 208 369r Frans Heins Coster requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1667-12-12 208 369r Trijntie Juriens dochter van
inventaris 1667-12-12 208 369r wijlen Teetske Ipkes
inventaris 1667-12-12 208 369r Hendrik Pytters Doncker geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris 1667-12-12 208 369r de drie nagelaten weeskinderen van Hendrickien Pytters Doncker getuige weduwe van
inventaris 1667-12-12 208 369r wijlen Jelle Ipkes de Haen kapitein van een korps mariniers
inventaris 1667-12-12 208 369r Sytske Ipkes requirant gehuwd met
inventaris 1667-12-12 208 369r Minne Heins mr. kistmaker
inventaris 1668-01-08 208 342r Sijcke Winters overledene weduwe van
inventaris 1668-01-08 208 342r wijlen Lyckle Piers Haulama
inventaris 1668-01-08 208 342r Hendrik Jansen mr. schilder waardeerder schilderijen
inventaris 1668-01-08 208 342r Geertie Alberts van Minnen hoosverkoper getuige
inventaris 1668-03-06 208 377r wijlen Job Jansen geinventariseerde gehuwd met
inventaris 1668-03-06 208 377r wijlen Sytske Lykles geinventariseerde
inventaris 1668-03-06 208 377r Hylcke Joannes Hanekuik requirant curator ad actum divisionis
inventaris 1668-03-06 208 377r Jan Symens lakenkoper requirant curatoren ad actum divisionis over
inventaris 1668-03-06 208 377r Wytske Jops aangever
inventaris 1668-03-06 208 377r Pyttie Jops
inventaris 1668-03-06 208 377r Lyckeltie Jops
inventaris 1668-03-06 208 377r Eelckien Jops
inventaris 1668-03-06 208 377r Foppe Foppes requirant weduwnaar van
inventaris 1668-03-06 208 377r wijlen Fijcke Jops
inventaris 1668-04-03 209 90r Beatryx Lammerts overledene weduwe van Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r wijlen Andrys van der Boechorst kapitein Admiraliteit in Friesland Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r Cornelius van der Boechorst secretaris requirant geauthoriseerde curator Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r vroedsman Hendrick Hendricks requirant geauthoriseerde curatoren over Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r Lambartus van der Boechorst Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r Beatryx Lammerts overledene gehuwd met Noorderhaven 104
inventaris 1668-04-03 209 90r Jan Symons aangever Noorderhaven 104
inventaris 1668-05-02 208 390r Stijntie Ariens overledene weduwe van Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r wijlen oud burgemeester Joost van der Voorda Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r vroedsman Jacob van der Voorda requirant Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r vroedsman Hendrick Coenraets Ludinga requirant oom en curator over Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Janneke Voorda weduwe van Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r wijlen vroedsman Aeke Abbes Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r Jan Symens lakenkoper requirant weduwnaar van Lanen 62
inventaris 1668-05-02 208 390r wijlen Janneke Voorda Lanen 62
inventaris 1668-05-04 208 403r Harmen Joannes brugman overledene gehuwd met
inventaris 1668-05-04 208 403r Antie Dirx aangever
inventaris 1668-05-04 208 403r burgemeester Harmen Synes Nauta requirant
inventaris 1668-05-16 209 415r Bauk Gosses aangever weduwe (1) van
inventaris 1668-05-16 209 415r wijlen Jan Tjeerds bleker
inventaris 1668-05-16 209 415r Imke Jans
inventaris 1668-05-16 209 415r Bauk Gosses aangever gehuwd (2) met
inventaris 1668-05-16 209 415r Yde Jacobs
inventaris 1668-06-04 209 169r oud burgemeester Jan Ruierds Sanstra overledene weduwnaar van
inventaris 1668-06-04 209 169r wijlen Maria van Zijll
inventaris 1668-06-04 209 169r vroedsman Rein Jolckes curator ad actum divisionis
inventaris 1668-06-04 209 169r Ruiert Sanstra kapitein
inventaris 1668-06-04 209 169r Tierck Sanstra
inventaris 1668-06-04 209 169r Cleis Sanstra aangever
inventaris 1668-06-04 209 169r Dirk Jacobs Kievit koopman voogd over
inventaris 1668-06-04 209 169r Pyttie Sanstra
inventaris 1668-06-04 209 169r Minnelaus Hilbrandts gehuwd met
inventaris 1668-06-04 209 169r Janke Sanstra
inventaris 1668-06-04 209 169r Jacobus Sanstra
inventaris 1668-06-04 209 391r Pytter Tjalkes overledene gehuwd met
inventaris 1668-06-04 209 391r Dieuke Ages aangever
inventaris 1668-06-04 209 391r Frans Tjalkes requirant oom en geauthoriseerde curator
inventaris 1668-06-04 209 391r Jelte Ruirdts requirant ooms en geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1668-06-04 209 391r Ruirdt Pytters
inventaris 1668-06-22 209 225r Antie Jans geinventariseerde weduwe van
inventaris 1668-06-22 209 225r wijlen Arjen Heeres Cleintie
inventaris 1668-06-22 209 225r Antie Jans geinventariseerde gehuwd met
inventaris 1668-06-22 209 225r Ulbe Wypkes stadsmakelaar
inventaris 1668-06-22 209 399r Ulbe Wypkes stadsmakelaar gehuwd met
inventaris 1668-06-22 209 399r Antie Jans
inventaris 1668-07-03 209 127r Antie Lammerts overledene weduwe van Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1668-07-03 209 127r wijlen Gorryt Gorryts smalschipper Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1668-07-03 209 127r Gosse Jansen voorstander Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1668-07-03 209 127r Teeke Sytses voorstander Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1668-07-03 209 127r Pytter Ackersloot voorstander Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1668-07-03 209 127r Foppe Tiercks voorstanders van Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1668-07-03 209 127r de Jan Jacobs gemeente armen Jan Ruurdstraat 5
inventaris 1668-07-21 209 135r Hincke Heeres geinventariseerde weduwe (1) van
inventaris 1668-07-21 209 135r wijlen Pytter Jansen
inventaris 1668-07-21 209 135r Harmen joannes oom en geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris 1668-07-21 209 135r Janke Pytters en over
inventaris 1668-07-21 209 135r Heere Pytters en over
inventaris 1668-07-21 209 135r Sytske Pytters
inventaris 1668-07-21 209 135r Hincke Heeres geinventariseerde gehuwd (2) met
inventaris 1668-07-21 209 135r Joannes Jansen
inventaris 1668-07-21 209 135r Martien Willems waardeerster winkelwaren
inventaris 1668-07-21 209 135r Trijntie Siouckes waardeerster winkelwaren
inventaris 1668-07-23 209 158r Jancke Claesen geinventariseerde weduwe (1) van
inventaris 1668-07-23 209 158r wijlen Lubbert Tijssen spijkermaker
inventaris 1668-07-23 209 158r Jancke Claesen geinventariseerde gehuwd (2) met
inventaris 1668-07-23 209 158r Sipke Heeres
inventaris 1668-07-23 209 163r Sipke Heeres mr. scheepstimmerman geinventariseerde weduwnaar (1) van Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1668-07-23 209 163r wijlen Martien Dirx Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1668-07-23 209 163r Dirk Sipkes Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1668-07-23 209 163r Sipke Heeres mr. scheepstimmerman geinventariseerde gehuwd (2) met Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1668-07-23 209 163r Janke Clasen Grote Ossenmarkt 14
inventaris 1668-07-31 209 385r Hendrick Pytters Ringers gerechtsbode overledene
inventaris 1668-07-31 209 385r Jan Gerlofs requirant oom en geauthoriseerde curator over
inventaris 1668-07-31 209 385r Vitus [staat Wytus] Ringers
inventaris 1668-07-31 209 385r gemeensman Pytter Claessen aangever
inventaris 1668-08-28 209 353r Douwe Douwes oud bierhaler op Haarlem overledene gehuwd met
inventaris 1668-08-28 209 353r Itie Lenerts requireerde
inventaris 1668-08-28 209 353r Douwe Douwes requirant
inventaris 1668-08-28 209 353r Jan Foppes requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1668-08-28 209 353r Meyn Dircks
inventaris 1668-08-28 209 353r Grietie Douwes
inventaris 1668-08-28 209 353r Aeltie Nannes requirant weduwe van
inventaris 1668-08-28 209 353r wijlen Jarig Douwes
inventaris 1668-08-28 209 353r Sioerd Wybes requirant weduwnaar van
inventaris 1668-08-28 209 353r wijlen Neeltie Douwes
inventaris 1668-09-00 209 377r Wybe Wybrantdts brouwer overledene weduwnaar van
inventaris 1668-09-00 209 377r wijlen Jeltie Pytters
inventaris 1668-09-00 209 377r Hans Jansen requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1668-09-00 209 377r Trijntie Wybes requirant
inventaris 1668-09-00 209 377r Hytie Martens aangever
inventaris 1668-09-08 209 329r Itie Clases Braem aangever weduwe (1) van
inventaris 1668-09-08 209 329r wijlen Reyer Sjoerds
inventaris 1668-09-08 209 329r Fedde Tjeerds koopman requirant geauthoriseerde tutor over
inventaris 1668-09-08 209 329r Grittie Reyers
inventaris 1668-09-08 209 329r Itie Clases Braem aamgever gehuwd (2) met
inventaris 1668-09-08 209 329r Bente Tjeerds Bonk
inventaris 1668-09-22 209 325r Euwe Ages houtmolenaar geinventariseerde weduwnaar (1) van
inventaris 1668-09-22 209 325r wijlen Willemke Willems
inventaris 1668-09-22 209 325r vroedsman Hendrik Hendrix curator ad actum divisionis
inventaris 1668-09-22 209 325r Tied Yves
inventaris 1668-09-22 209 325r Hylke Ages
inventaris 1668-09-22 209 325r Euwe Ages houtmolenaar geinventariseerde gehuwd (2) met
inventaris 1668-09-22 209 325r Trijntie Philips
inventaris 1668-09-22 209 325r Albert Annes waardeerder houtmolen
inventaris 1668-09-22 209 325r Jan Pieters waardeerder houtmolen
inventaris 1668-10-14 209 197r Yfke Joannes Tjesma overledene weduwe van Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Frans Reiners Templar Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Claes Juiens Fontein requirant geauthoriseerde curator over Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Yfke Jelles Jeddema en over Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Reiner Jelles Jeddema en over Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Antie Jelles Jeddema Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Jelle Reiners Jeddema gehuwd met Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Trijntie Fransen Templer Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Jacobus Tiessema requirant geauthoriseerde curator over Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Antie Jansen Agricola en over Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Jan Jansen Agricola Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Jan Jansen Agricola gehuwd met Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r wijlen Aegtien Fransen Tempeler Voorstraat 25
inventaris 1668-10-14 209 197r Elisabeth Yppes dienstmaagd aangever Voorstraat 25
inventaris 1668-10-15 209 268r vroedsman Gerrit Sickes Orsinga geinventariseerde weduwnaar (1) van
inventaris 1668-10-15 209 268r wijlen Antie Heeres
inventaris 1668-10-15 209 268r burgervaandrig mr. Augustinus Siersma curator ad actum divisionis
inventaris 1668-10-15 209 268r vroedsman Gerrit Sickes Orsinga geinventariseerde gehuwd (2) met
inventaris 1668-10-15 209 268r Gryttie Jans
inventaris 1668-10-27 209 339r Doede Pytters gortmaker overledene gehuwd met
inventaris 1668-10-27 209 339r Gryttie Hendrix
inventaris 1668-10-27 209 339r vroedsman Lourens Jacobs van Asperen requirant geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris 1668-10-27 209 339r Buwe Doedes
inventaris 1668-10-27 209 339r Arjen Gijsberts requirant gehuwd met
inventaris 1668-10-27 209 339r Trijntie Doedes
inventaris 1668-10-27 209 339r Symon Ages requirant weduwnaar van
inventaris 1668-10-27 209 339r wijlen Bauckjen Doedes
inventaris 1668-10-27 209 339r Saeckjen Symens
inventaris 1668-10-27 209 339r Bauk Seerps gehuwd met
inventaris 1668-10-27 209 339r Doede Hendrix
inventaris 1668-11-24 209 211r Wypk Jans geinventariseerde
inventaris 1668-11-30 209 250r Jan Wybes Calf grootveerschipper geinventariseerde weduwnaar (1) van
inventaris 1668-11-30 209 250r wijlen Rinske Jans
inventaris 1668-11-30 209 250r Haye Jansen houtkoper curator ad actum divisionis over
inventaris 1668-11-30 209 250r Trijntie Jans en over
inventaris 1668-11-30 209 250r Wybe Jans
inventaris 1668-11-30 209 250r Jan Wybes Calf grootveerschipper geinventariseerde gehuwd (2) met
inventaris 1668-11-30 209 250r Siouckien Doies
inventaris 1668-12-02 209 278r Siouckien Dojes geinventariseerde weduwe (1) van
inventaris 1668-12-02 209 278r wijlen Gerloff Fransen
inventaris 1668-12-02 209 278r Jan Foppes koopman tutor ad hunc actum over
inventaris 1668-12-02 209 278r Ake Gerlofs
inventaris 1668-12-02 209 278r Siouckien Dojes geinventariseerde gehuwd (2) met
inventaris 1668-12-02 209 278r Jan Wybes Calf
inventaris 1668-12-03 209 304r Sibrant Hessels koopman overledene weduwnaar van
inventaris 1668-12-03 209 304r wijlen Maycke Gouckes
inventaris 1668-12-03 209 304r Marten Tiepkes brouwer requirant geauthoriseerde curator
inventaris 1668-12-03 209 304r Jacob Clasen Braem requirant geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1668-12-03 209 304r Gouke Sibrants
inventaris 1668-12-03 209 304r Hessel Sibrants
inventaris 1668-12-03 209 304r Sibrant Hessels koopman overledene weduwnaar van
inventaris 1668-12-03 209 304r Jouckien Romckes
inventaris 1668-12-03 209 304r Pyttie Sibrants
inventaris 1668-12-03 209 304r Gerrit Romkes geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris 1668-12-03 209 304r Pytter Pytters geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris 1668-12-05 208 399r Jurrien Siborgh requirant eerst geregistreerde crediteur van
inventaris 1668-12-05 208 399r Wytske Isbrants herbergierse geinventariseerde
inventaris 1668-12-14 209 240r Stoffel Clasen overledene gehuwd met Kleine Bredeplaats 18
inventaris 1668-12-14 209 240r Hylkien Ates aangever Kleine Bredeplaats 18
inventaris 1668-12-14 209 240r Pytter Iges grootschipper requirant geauthoriseerde curator over Kleine Bredeplaats 18
inventaris 1668-12-14 209 240r Janke Jans Kleine Bredeplaats 18
inventaris 1668-12-22 209 232r Antie Pytters geinventariseerde weduwe van
inventaris 1668-12-22 209 232r wijlen Pytter Dirxen Cruis
inventaris 1668-12-22 209 232r Antie Pytters geinventariseerde gehuwd met
inventaris 1668-12-22 209 232r Jan Symens wijdschipper
inventaris 1668-12-22 209 232r Jeppe Dirxen requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1668-12-22 209 232r Antie Pytters en over
inventaris 1668-12-22 209 232r Dirk Pytters
inventaris 1669-01-11 209 364r Tjeerd Bentes Bonck overledene gehuwd met
inventaris 1669-01-11 209 364r Hiltie Jacobs requireerde gesterkt met haar zwager
inventaris 1669-01-11 209 364r Harinch Egberts requireerde gesterkt met
inventaris 1669-01-11 209 364r Bente Tjeerdts Bonck requirant
inventaris 1669-01-11 209 364r Teunis Claessen requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1669-01-11 209 364r Antie Tjeerdts Bonck requirant
inventaris 1669-01-11 209 364r Fedde Tjeerts requireerde geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris 1669-01-11 209 364r Otte Tjeerds Bonck requireerde
inventaris 1669-01-12 209 260r Ins Jans overledene gehuwd met
inventaris 1669-01-12 209 260r Jan Bartels Cocq oud commandeur
inventaris 1669-01-12 209 260r Reiner Arjens occuperende voor
inventaris 1669-01-12 209 260r Luitjen Tjerx
inventaris 1669-01-12 209 260r Cornelis Reiners
inventaris 1669-01-12 209 260r Albert Gerrits
inventaris 1669-01-12 209 260r Jacob Liuwes
inventaris 1669-01-13 209 292r Hinne Wybrants bakker geinventariseerde weduwnaar (1) van
inventaris 1669-01-13 209 292r wijlen Gryttie Cornelis
inventaris 1669-01-13 209 292r Hinne Wybrants bakker geinventariseerde gehuwd (2) met
inventaris 1669-01-13 209 292r Trijntie Annes
inventaris 1669-01-13 209 292r Pytter jellis wieldraaier geauthoriseerde tutor ad actum divisionis
inventaris 1669-01-13 209 292r Hendrik Pytters Donker geauthoriseerde tutoren ad actum divisionis over
inventaris 1669-01-13 209 292r Hylckien Hinnes
inventaris 1669-03-22 209 409r Willem Pytters oud lichtervoerder overledene gehuwd met
inventaris 1669-03-22 209 409r Antie Fransen aangever
inventaris 1669-03-22 209 409r Doutien Willems requirant weduwe van
inventaris 1669-03-22 209 409r wijlen Melle Sickes
inventaris 1669-03-22 209 409r Pytter Tjebbes Dreyer koopman requirant geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris 1669-03-22 209 409r Taecke Wybrandts requirant geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
inventaris 1669-03-22 209 409r Bottie Wybes requirant weeskind van
inventaris 1669-03-22 209 409r wijlen Pybe Willems
inventaris 1669-03-25 209 372r Gosse Ybles lichtervoerder overledene
inventaris 1669-03-25 209 372r Tijs Ubles [staat: Obkes] mr. bakker requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1669-03-25 209 372r Grietie Claesses
inventaris 1669-03-25 209 372r Eelk Heeres aangever gehuwd met
inventaris 1669-03-25 209 372r Heere Oenes
inventaris 1669-04-26 210 1r Antie Adius aangever weduwe van
inventaris 1669-04-26 210 1r wijlen Roelef Pybes
inventaris 1669-04-26 210 1r Antie Adius aangever gehuwd met
inventaris 1669-04-26 210 1r Reyner Jans
inventaris 1669-04-26 210 1r Pytter Ewerts gauthoriseerde tutor
inventaris 1669-04-26 210 1r Wybbe Wybbes gauthoriseerde tutoren over
inventaris 1669-04-26 210 1r Hendrick Roelofs en van
inventaris 1669-04-26 210 1r Bente Roelofs
inventaris 1669-05-05 210 332r Antie Tonis overledene weduwe van Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r wijlen Willem Claesen Burger Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r Claes Sipkes Amelander requirant weduwnaar van Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r Martien Willems Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r Teuntie Claeses Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r Claes Willems Burger Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r mr. Goslingh Stienstra gehuwd met Voorstraat 71
inventaris 1669-05-05 210 332r Maycke Martens Voorstraat 71
inventaris 1669-06-30 210 10r Aafke Heyns overledene weduwe van
inventaris 1669-06-30 210 10r wijlen Arent Silvester
inventaris 1669-06-30 210 10r Tjallingh Heyns curator over
inventaris 1669-06-30 210 10r Antie Arents
inventaris 1669-07-15 210 14r Oluff Dircks overledene weduwe van
inventaris 1669-07-15 210 14r wijlen Joannes Taeckes
inventaris 1669-07-15 210 14r Taecke Taeckes requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1669-07-15 210 14r Taecke Joannis
inventaris 1669-07-15 210 14r Jan Freercks bakker gecommitteerde crediteur
inventaris 1669-07-15 210 14r Claes Cornelis bakker gecommitteerde crediteur
inventaris 1669-07-15 210 14r Neeltie Hessels aangever
inventaris 1669-07-30 210 30r Pyttie Willems bakster overledene weduwe van
inventaris 1669-07-30 210 30r wijlen Anne Sipkes bakker
inventaris 1669-07-30 210 30r Claes Huyberts gecommitteerde crediteur
inventaris 1669-07-30 210 30r Pieter Tjebbes Dreyer gecommitteerde crediteur
inventaris 1669-07-30 210 30r Ybel Reyners aangever
inventaris 1669-09-12 210 217r Neeltie Reyners overledene gehuwd met Brouwersstraat 14
inventaris 1669-09-12 210 217r Hobbe Gerbens Brouwersstraat 14
inventaris 1669-09-12 210 217r wijlen Claes Claesen bakker Brouwersstraat 14
inventaris 1669-09-27 210 20r Jan Heerts Fenema mr. goudsmid overledene Sint Jacobstraat 12
inventaris 1669-09-27 210 20r Allert Kirgman aangever geathoriseerde voormomber over Sint Jacobstraat 12
inventaris 1669-09-27 210 20r Joannes Fos en over Sint Jacobstraat 12
inventaris 1669-09-27 210 20r Marijcke Fos Sint Jacobstraat 12
inventaris 1669-09-27 210 20r Agnietie Fenema aangever Sint Jacobstraat 12
inventaris 1669-10-10 210 94r Jan Freerx bakker geauthoriseerde curator over
inventaris 1669-10-10 210 94r Jancke Saskes overledene weduwe van
inventaris 1669-10-10 210 94r wijlen Willem Jacobs
inventaris 1669-10-10 210 94r Jacob Willems aangever
inventaris 1669-10-26 210 35r Dirck Sjoerdts bakker weduwnaar van
inventaris 1669-10-26 210 35r wijlen Aeltie Reyners overledene
inventaris 1669-10-26 210 35r Dirck Sjoerdts bakker gehuwd met
inventaris 1669-10-26 210 35r Trijntie Jacobs
inventaris 1669-10-26 210 35r Andrys Jansen aangever aangehuwde oom over
inventaris 1669-10-26 210 35r Jancke Dircks en over
inventaris 1669-10-26 210 35r Sjoerd Dircks
inventaris 1669-11-19 210 47r Dirck Jacobs mr. schoenmaker overledene gehuwd met
inventaris 1669-11-19 210 47r Fouckien Foppes aangever
inventaris 1669-11-19 210 47r Jarich Jacobs aangever
inventaris 1669-11-19 210 47r Grytie Jacobs aangever
inventaris 1669-11-19 210 47r Bouwen Hessels mr. stadssmid curator over
inventaris 1669-11-19 210 47r Trijntie Dircks
inventaris 1669-11-23 210 57r Claes Sipckes Amelander schipper overledene gehuwd met Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r Martien Bentes aangever Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r Jeltie Syttes aangever gehuwd met Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r Cornelis Claeses Amelander Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r Jan Gerrits gortmaker aangever curator over Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r Teuntie Claeses Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r Claes Sipckes Amelander schipper overledene weduwnaar van Hoogstraat 31
inventaris 1669-11-23 210 57r wijlen Martien Willems Hoogstraat 31
inventaris 1669-12-10 210 70r Maycke Claeses overledene weduwe van Franekereind 14
inventaris 1669-12-10 210 70r wijlen Pytter Jacobs de Adam Franekereind 14
inventaris 1669-12-10 210 70r Claes Claesen Bilkert geauthoriseerde curator over Franekereind 14
inventaris 1669-12-10 210 70r Attie Pytters de Adam aangever Franekereind 14
inventaris 1670-01-11 210 88r Hylck Oeges overledene Peterseliestraat
inventaris 1670-01-11 210 88r Aebe Pytters gelastigde crediteur Peterseliestraat
inventaris 1670-01-11 210 88r Harmen Pieters brouwer gelastigde crediteur Peterseliestraat
inventaris 1670-01-11 210 100r Reynouw Gosses overledene gehuwd met Heiligeweg 56
inventaris 1670-01-11 210 100r Claes Feyckes gortmaker Heiligeweg 56
inventaris 1670-01-11 210 100r Yde Jacobs aangever gehuwd met Heiligeweg 56
inventaris 1670-01-11 210 100r Bauck Gosses Heiligeweg 56
inventaris 1670-01-19 210 164r Jaekle Pybes Sinnema geinventariseerde gehuwd met
inventaris 1670-01-19 210 164r Maertien Hendrix geinventariseerde
inventaris 1670-01-28 210 133r Wynert Poppes koopman overledene gehuwd met
inventaris 1670-01-28 210 133r Martien Hanses aangever
inventaris 1670-01-28 210 133r Auke Poppes requirant
inventaris 1670-01-28 210 133r Tied Poppes requirant moeder van
inventaris 1670-01-28 210 133r Oege Jacobs
inventaris 1670-01-28 210 133r Wybrant Oeges zoon van
inventaris 1670-01-28 210 133r Oege Poppes
inventaris 1670-01-28 210 133r Eelck Alles requirant gehuwd met
inventaris 1670-01-28 210 133r Jan Sybrens
inventaris 1670-01-28 210 133r Oege Alles requirant
inventaris 1670-01-28 210 133r Dieuke Alles requirant gehuwd met
inventaris 1670-01-28 210 133r Minne Ockes
inventaris 1670-01-28 210 133r Ritske Alles requirant gehuwd met
inventaris 1670-01-28 210 133r Reyn Ockes
inventaris 1670-01-28 210 133r Scholte Alles requirant gehuwd met
inventaris 1670-01-28 210 133r Oege Jacobs
inventaris 1670-01-28 210 133r Yts Poppes
inventaris 1670-01-29 210 171r Jan Freerx gehuwd met
inventaris 1670-01-29 210 171r Rixtie Sybrens
inventaris 1670-01-29 210 171r Gale Sybrans aangever oom van
inventaris 1670-01-29 210 171r Sybren Jansen
inventaris 1670-02-23 210 160r Wickien Cornelis overledene
inventaris 1670-02-23 210 160r Bauckien Willems aangever
inventaris 1670-03-31 210 210r Rodmer Jarichs overledene gehuwd met Hoogstraat 34
inventaris 1670-03-31 210 210r Sjouck IJsbrants aangever Hoogstraat 34
inventaris 1670-03-31 210 210r Pytter Ewerts geauthoriseerde curator over Hoogstraat 34
inventaris 1670-03-31 210 210r Lijsbeth Rodmers requirant Hoogstraat 34
inventaris 1670-03-31 210 210r Pyttie Rodmers requirant gehuwd met Hoogstraat 34
inventaris 1670-03-31 210 210r Pytter Jelles wieldraaier Hoogstraat 34
inventaris 1670-04-14 210 226r Buricius Belida geinventariseerde gehuwd met Simon Stijlstraat 3
inventaris 1670-04-14 210 226r Lijsbeth Hendrix de Wit geinventariseerde Simon Stijlstraat 3
inventaris 1670-04-16 210 251r Jan Walings overledene
inventaris 1670-04-28 210 238r wijlen Douwe Cornelis galjootschipper geinventariseerde gehuwd met
inventaris 1670-04-28 210 238r wijlen Grietie Foppes geinventariseerde
inventaris 1670-04-28 210 238r Reyner Jansen geauthoriseerde tutor
inventaris 1670-04-28 210 238r Gerrit Thijssen geauthoriseerde tutoren over
inventaris 1670-04-28 210 238r Neeltie Douwes en over
inventaris 1670-04-28 210 238r Martien Douwes
inventaris 1670-04-28 210 238r Aeltie Allerts aangever
inventaris 1670-04-28 210 238r Jan Pytters Oldaens
inventaris 1670-05-06 210 261r Cornelis Paulus Bogaerda geinventariseerde weduwnaar van
inventaris 1670-05-06 210 261r wijlen Martien Claeses
inventaris 1670-05-06 210 261r Claes Huiberts bestevader en curator ad actum divisionis over
inventaris 1670-05-06 210 261r Paulus Cornelis Bogaerda en over
inventaris 1670-05-06 210 261r Tjedtsche Cornelis Bogaerda
inventaris 1670-05-06 210 261r Cornelis Paulus Bogaerda geinventariseerde gehuwd met
inventaris 1670-05-06 210 261r Trijntie Pytters Laquart
inventaris 1670-05-09 210 303r Doede Sydtses overledene weduwnaar van Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r wijlen Jeltie Tjeerdts Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Gosse Jansen requirant Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Teecke Sytses requirant Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Imck Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Auckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Sinckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Welmoed Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Mary Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-09 210 303r Sytsche Doedes Bildtstraat 18
inventaris 1670-05-14 210 253r Pytter Tzjallings voerman overledene weduwnaar van Zoutsloot 45
inventaris 1670-05-14 210 253r wijlen Hotsche Folkerts Zoutsloot 45
inventaris 1670-05-14 210 253r Ate Tzjallings requirant geauthoriseerde curator over Zoutsloot 45
inventaris 1670-05-14 210 253r Leentie Pytters en over Zoutsloot 45
inventaris 1670-05-14 210 253r Tzjalling Pytters Zoutsloot 45
inventaris 1670-05-14 210 253r Fokel Tzjallings aangever Zoutsloot 45
inventaris 1670-05-14 210 253r Yntie Hartogs dienstmaagd aangever Zoutsloot 45
inventaris 1670-05-21 210 178r Trijntie Pytters geinventariseerde weduwe van
inventaris 1670-05-21 210 178r Allert Tjeerts koopman gehuwd met
inventaris 1670-05-21 210 178r Bartel Cleysen Lantingh requirant curator ad actum divisionis over
inventaris 1670-05-21 210 178r Aeltie Allerts gehuwd met
inventaris 1670-05-21 210 178r Dominicus Lantingh
inventaris 1670-05-21 210 178r Freeck Jacobs requirant gehuwd met
inventaris 1670-05-21 210 178r Grietie Allerts
inventaris 1670-05-21 210 178r Fredde Tjeerts koopman curator ad actum divisionis over
inventaris 1670-05-21 210 178r Tjeerd Allerts
inventaris 1670-05-21 210 178r Trijntie Pytters geinventariseerde gehuwd met
inventaris 1670-05-21 210 178r Cornelis Pouwels Bogaerda
inventaris 1670-06-02 210 271r Warner Egberts overledene Kruisstraat 3
inventaris 1670-06-02 210 271r Pytter Jelles requirant curator over Kruisstraat 3
inventaris 1670-06-02 210 271r Egbert Warners Kruisstraat 3
inventaris 1670-06-02 210 271r de weesvoogden van der Harlingen requirant alimentatores van Kruisstraat 3
inventaris 1670-06-02 210 271r Hiltie Warners Kruisstraat 3
inventaris 1670-06-02 210 271r Hittie Jans dienstmaagd aangever Kruisstraat 3
inventaris 1670-07-07 210 278r Jan Martens zoutmeter geinventariseerde weduwnaar van
inventaris 1670-07-07 210 278r wijlen Tettie Sydses
inventaris 1670-07-07 210 278r Jan Martens zoutmeter geinventariseerde gehuwd met
inventaris 1670-07-07 210 278r Pybe Broers
inventaris 1670-08-02 210 309r Hitte Sipkes overledene weduwe van
inventaris 1670-08-02 210 309r wijlen Pouwels Jansen Hobbekees [staat: Hobbekes]
inventaris 1670-08-02 210 309r Jan Bot requirant gecommitteerde
inventaris 1670-08-02 210 309r Taeke Zytses mr. smid requirant gecommitteerden van
inventaris 1670-08-02 210 309r de Jan Jacobs gemeente
inventaris 1670-08-12 210 282r Hendrick Hobbes geinventariseerde weduwnaar van Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 282r wijlen Bauck Reiners Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 282r Hendrick Hobbes geinventariseerde gehuwd met Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 282r Welmoed Jacobs Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 286r Welmoed Jacobs geinventariseerde weduwe van Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 286r wijlen Lieuwe* Reiners* Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 286r Welmoed Jacobs geinventariseerde gehuwd met Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-12 210 286r Hendrick Hobbes Both Apothekerstraat
inventaris 1670-08-18 210 290r Pytter Jacobs Roda stadsroeper geinventariseerde gehuwd met Noorderhaven 112
inventaris 1670-08-18 210 290r Elche Hanses geinventariseerde Noorderhaven 112
inventaris 1670-08-18 210 290r Frederick Samuels gecommitteerde crediteur Noorderhaven 112
inventaris 1670-08-18 210 290r Jan Symons lakenkoper gecommitteerde crediteur Noorderhaven 112
inventaris 1670-08-18 210 290r Claes Jans gecommitteerde crediteur Noorderhaven 112
inventaris 1670-09-09 210 314r Aeltie Hotses overledene weduwe van
inventaris 1670-09-09 210 314r wijlen Sjoert Tjeerds Suirger
inventaris 1670-09-09 210 314r burgerhopman Wybrant Pytters requirant weduwnaar van
inventaris 1670-09-09 210 314r wijlen Aeltie Jans
inventaris 1670-09-09 210 314r Gerrit Gouckes koopman requirant geauthoriseerde curator over
inventaris 1670-09-09 210 314r de kinderen van Andries Jansen
inventaris 1670-09-09 210 314r Tjeerdt Sybrants Suirger geauthoriseerde curator over
inventaris 1670-09-09 210 314r de kinderen van wijlen Warner Jansen
inventaris 1670-09-12 210 297r Sydts Freercks rogverschieter aangever gehuwd met Molenpad 6
inventaris 1670-09-12 210 297r Jantien Ypes Molenpad 6
inventaris 1670-09-12 210 297r Baucke Pytters mr. kleermaker getuige oom van Molenpad 6
inventaris 1670-09-12 210 297r de twee kinderen van Sydts Freercks rogverschieter aangever weduwnaar van Molenpad 6
inventaris 1670-09-12 210 297r wijlen Antie Pytters Molenpad 6
inventaris 1670-10-08 210 340r Jetsche Leuckis overledene gehuwd met
inventaris 1670-10-08 210 340r Jacob Joannes
inventaris 1670-10-29 211 1r Trijntie Jacobs overledene weduwe van Brouwersstraat 19achter
inventaris 1670-10-29 211 1r wijlen Jan Mullentie Brouwersstraat 19achter
inventaris 1670-10-29 211 1r Jan Arents mr. kuiper Brouwersstraat 19achter
inventaris 1670-10-29 211 1r Atse Dirx portier [staat: poorter] Brouwersstraat 19achter
inventaris 1670-10-29 211 1r Dirck Bouwens geauthoriseerde curator over Brouwersstraat 19achter
inventaris 1670-10-29 211 1r Antie Jans Mullentie Brouwersstraat 19achter
inventaris 1670-11-10 210 344r Rixtie Harmens overledene gehuwd met Rommelhaven 18twee_a
inventaris 1670-11-10 210 344r Sipke Gijsberts scheepstimmerman aangever Rommelhaven 18twee_a
inventaris 1670-11-10 210 344r Rienck Harmens requirant geauthoriseerde curator over Rommelhaven 18twee_a
inventaris 1670-11-10 210 344r Ycke Baukes Rommelhaven 18twee_a
inventaris 1670-12-05 210 351r Antie Allerts overledene weduwe van
inventaris 1670-12-05 210 351r wijlen Hendrick Jansen Kip
inventaris 1670-12-05 210 351r Fedde Tjaerdts koopman
inventaris 1670-12-05 210 351r Jan Foppes koopman
inventaris 1670-12-05 210 351r Antie Jansen aangever
inventaris 1670-12-23 210 356r Hans Eeuwes distelateur overledene
inventaris 1670-12-23 210 356r Eelco Rinnerts koopman aangever curator over
inventaris 1670-12-23 210 356r Geertie Hanses
inventaris 1670-12-25 210 407r Sjoukjen Dooyes overledene gehuwd met
inventaris 1670-12-25 210 407r Jan Wybes Calff aangever
inventaris 1670-12-25 210 407r Jan Foppes koopman geauthoriseerde curator
inventaris 1670-12-25 210 407r Sjoerd Joannis grootveerschipper geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1670-12-25 210 407r Aafke Gerloffs requirant
inventaris 1671-01-02 210 363r Antie Rijx overledene weduwe van Franekereind 23
inventaris 1671-01-02 210 363r wijlen Aucke Jacobs metselaar Franekereind 23
inventaris 1671-01-02 210 363r Pytter Jansen Franekereind 23
inventaris 1671-01-02 210 363r Jan Jansen Franekereind 23
inventaris 1671-01-02 210 363r Gerben Jansen Franekereind 23
inventaris 1671-01-02 210 363r Ciprianus Nicolai notaris Franekereind 23
inventaris 1671-01-02 210 363r Pyttie Piers Franekereind 23
inventaris 1671-01-02 210 363r Antie Emmerix Franekereind 23
inventaris 1671-01-05 210 383r Pietter Tjebbes Dreyer requireerde ter sterking van
inventaris 1671-01-05 210 383r Pyttertie Jans geinventariseerde en aangever weduwe van
inventaris 1671-01-05 210 383r wijlen burgemeester Gerrit Hardenborg
inventaris 1671-01-05 210 383r Pyttertie Jans geinventariseerde en aangever gehuwd met
inventaris 1671-01-05 210 383r Syds Pytters apotheker
inventaris 1671-01-05 210 383r Pieter Gerrits Middachten equipagemeester requirant oom en geauthoriseerde curator over
inventaris 1671-01-05 210 383r Antie Gerrits Hardenburg en over
inventaris 1671-01-05 210 383r Jan Gerrits Hardenburg
inventaris 1671-01-09 210 367r wijlen Claes Jurriens Fonteyn geinventariseerde gehuwd met Zuiderhaven 2
inventaris 1671-01-09 210 367r wijlen Antie Reyners Jeddema geinventariseerde Zuiderhaven 2
inventaris 1671-01-09 210 367r Freerck Claesen Braem requirant q.q. geauthoriseerde curator over Zuiderhaven 2
inventaris 1671-01-09 210 367r Reyner Claesen Fonteyn requirant Zuiderhaven 2
inventaris 1671-01-09 210 367r Jurrien Claesen Fonteyn requireerde en aangever Zuiderhaven 2
inventaris 1671-01-11 211 112r Janke Auckes Gol overledene
inventaris 1671-01-11 211 112r Reyner Pytters mr. schoenmaker geauthoriseerde curator over
inventaris 1671-01-11 211 112r Antie Pytters aangever
inventaris 1671-01-11 211 112r oud gemeensman Wopke Jans Acker curator ad actum divisionis over
inventaris 1671-01-11 211 112r Auke Bartels
inventaris 1671-01-11 211 112r Willem Bartels
inventaris 1671-01-11 211 112r Antie Bartels
inventaris 1671-03-08 211 100r Antie Wobbes overledene gehuwd met
inventaris 1671-03-08 211 100r Albert Taeckes koopman
inventaris 1671-03-22 211 8r Pytter Jacobs mr. timmerman aangever weduwnaar (1) van Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r wijlen Trijntie Gatses Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r Symen Jansen dekenkramer geauthoriseerde curator Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r Pytter Gatses geauthoriseerde curatoren over Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r de drie nagelaten kinderen uit (1) Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r Pytter Jacobs mr. timmerman aangever gehuwd (2) met Heiligeweg 21
inventaris 1671-03-22 211 8r Aecht Pytters Heiligeweg 21
inventaris 1671-04-08 211 44r Keympe Jacobs visjager overledene weduwnaar (1) van Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r wijlen Sytske Jans Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r burgemeester Hans Keympes curator over Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r Jan Keympes Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r Antie Keympes Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r Keympe Jacobs visjager overledene gehuwd (2) met Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r Grietie Arriens aangever weduwe (x) van Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r wijlen Haye Folckerts Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r Antie Hayes aangever Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-08 211 44r Harmen Pytters brouwer Hondenstraat 6
inventaris 1671-04-27 211 31r Sijcke Hennes overledene weduwe van
inventaris 1671-04-27 211 31r wijlen Arien Thonis
inventaris 1671-04-27 211 31r Theunis Ariens aangever
inventaris 1671-05-15 211 37r Haje Hendrix veerschipper op Bolsward overledene weduwnaar van
inventaris 1671-05-15 211 37r wijlen Tjeetse Sybrens
inventaris 1671-05-15 211 37r burgemeester Hans Keympes geauthoriseerde curator over
inventaris 1671-05-15 211 37r Hendrik Hajes
inventaris 1671-05-30 211 80r Lambart van der Bouckhorst overledene gehuwd met
inventaris 1671-05-30 211 80r Sytske Monsma aangever
inventaris 1671-05-30 211 80r Cornelius Walsweer curator ex testamento over
inventaris 1671-05-30 211 80r Marya Steur
inventaris 1671-05-30 211 80r Cornelius Walsweer gelastigde van
inventaris 1671-05-30 211 80r Hester van der Bouckhorst gehuwd met
inventaris 1671-05-30 211 80r Ardriaan Steur
inventaris 1671-05-30 211 80r Couke Lamberts weduwe van
inventaris 1671-05-30 211 80r wijlen Joost Imes de Gavere
inventaris 1671-05-30 211 80r Cornelius Joosten Heyns gecommitteerde crediteur
inventaris 1671-05-30 211 80r IJsbrant Joosten Heyns gecommitteerde crediteur
inventaris 1671-05-30 211 80r Jan Simons gecommitteerde crediteur
inventaris 1671-05-30 211 80r oud burgemeester Vetsens
inventaris 1671-05-30 211 80r oud burgemeester Knijff
inventaris 1671-06-28 211 190r Pyter Claesen overledene
inventaris 1671-06-28 211 190r Jan Scheltes aangever gehuwd met
inventaris 1671-06-28 211 190r Ydts Pyters
inventaris 1671-06-28 211 190r Claes Sybrens ter sterking
inventaris 1671-06-28 211 190r Age Sybrens ter sterking van
inventaris 1671-06-28 211 190r Ybel Sybrens weduwe van
inventaris 1671-06-28 211 190r wijlen Minck Pyters
inventaris 1671-06-28 211 200r Botie Jans overledene weduwe van Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r wijlen Here Symens koster Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r Neeltie Heeres laatst weduwe van Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r wijlen Ruirdt Hillebrants commandeur Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r Saercke Heres aangever weduwe van Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r wijlen Carst Carsten Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r Elsche heres gehuwd met Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r Jan Janes Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r vroedsman Gerrit Sickes Orsinga weduwnaar van Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-06-28 211 200r wijlen Antie Heres Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1671-08-16 211 38r Pieter IJsbrandts grootveerschipper aangever weduwnaar (1) van
inventaris 1671-08-16 211 38r wijlen Aeffke Rijckerts
inventaris 1671-08-16 211 38r Rijckert Tjebbes bestevader van
inventaris 1671-08-16 211 38r de twee nagelaten kinderen uit (1)
inventaris 1671-08-16 211 38r Pieter IJsbrandts grootveerschipper aangever gehuwd (2) met
inventaris 1671-08-16 211 38r Meyke Simens
inventaris 1671-10-10 211 216r Saco Sybes de Boer schuit- of lichterman overledene
inventaris 1671-10-10 211 216r Jan Doedes mr. huistimmerman aangever geauthoriseerde curator over
inventaris 1671-10-10 211 216r Sjouckjen Heeres weeskind van
inventaris 1671-10-10 211 216r wijlen Here Doedes gehuwd met
inventaris 1671-10-10 211 216r wijlen Jancke Sakes
inventaris 1671-10-13 211 107r Aert Claessen overledene weduwnaar (1) van
inventaris 1671-10-13 211 107r wijlen Yeffke Hessels
inventaris 1671-10-13 211 107r Anske Jacobs timmerman oom
inventaris 1671-10-13 211 107r Dirck Hessels schoenmaker omen van
inventaris 1671-10-13 211 107r Antie Aerts
inventaris 1671-10-13 211 107r Aert Claessen overledene gehuwd (2) met
inventaris 1671-10-13 211 107r Orseltie Jans aangever
inventaris 1671-10-13 211 107r Claerke Aerts
inventaris 1671-10-19 211 48r Baernt Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland aangever weduwnaar (1) van
inventaris 1671-10-19 211 48r Eelckjen Sierts van der Ley
inventaris 1671-10-19 211 48r Feycke Claesen van der Ley curator ad actum divisionis over
inventaris 1671-10-19 211 48r Siert Beernts de Vries
inventaris 1671-10-19 211 48r Baernt Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland aangever gehuwd (2) met
inventaris 1671-10-19 211 48r Anna Jentzma
inventaris 1671-10-21 211 72r Baernt Hiddes de Vries kapitein gehuwd met
inventaris 1671-10-21 211 72r Anna Jentzma
inventaris 1671-11-17 211 17r Jan Lolles overledene weduwnaar van Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r wijlen Jisk Obbes Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Lolle Jans Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Maertie Jans Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Tjeskjen Jans Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Obbe Jans Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Pytter Jelles wieldraaier curator over Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Marten Jans Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r Cornelis Stoffels Middachten weduwnaar van Zuiderhaven
inventaris 1671-11-17 211 17r wijlen Lijsbeth Jans aangever Zuiderhaven
inventaris 1671-12-11 211 166r Dirck Gerbens mr. schoenmaker overledene Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r Jan Freerkx oudoom Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r Abe Pytters oudomen van Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r Gerloff Jansen Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r Cornelis Joosten Heyns curator Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r IJsbrandt Joosten Heyns curatoren over Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r de goederen van wijlen Joost Dirx Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r Riemke Dirx aangever gehuwd met Voorstraat 99
inventaris 1671-12-11 211 166r Wytze Pybbes Tallum Voorstraat 99
inventaris 1672-02-17 211 116r Rinske Eylerts overledene gehuwd met
inventaris 1672-02-17 211 116r Eylerdt Crombeck soldaat onder Van Ockinga
inventaris 1672-02-17 211 116r Eefke Gerloffs aangever gehuwd met
inventaris 1672-02-17 211 116r Claes Goyties
inventaris 1672-04-19 211 250r Wytso Meynerts overledene
inventaris 1672-04-19 211 250r Lolle Jacobs de Cock curator over
inventaris 1672-04-19 211 250r Fedde Wytses
inventaris 1672-04-19 211 250r de overige meerderjarige kinderen aangever
inventaris 1672-06-18 211 179r Ymck Bartels overledene weduwe van
inventaris 1672-06-18 211 179r wijlen Andries Bouwens
inventaris 1672-06-18 211 179r Hylckjen Sjoerds aangever gehuwd met
inventaris 1672-06-18 211 179r Lammert Thomas Salverda [staat: Salvada]
inventaris 1672-10-07 211 121r oud burgemeester Gellius Vetzensius procureur postulant overledene Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Jurrien Syborgh gehuwd met Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Antie Vetzensius Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Geert Albarts van Minden geauthoriseerde curator over Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r de drie nagelaten kinderen van wijlen Theodorus Vetzensius fiscaal gehuwd met Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Geeske Geerts van Minden Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r mr. Cornelius Vetzensius Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Pyttes Jelles wieldraaier geauthoriseerde curator over Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Jacobus Vetzensius Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Jan Wybrandts geauthoriseerde curator over Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Abrahamus Vetzensius Lanen 54
inventaris 1672-10-07 211 121r Dirkjen Jans dienstmaagd Lanen 54
inventaris 1672-10-15 211 186r Tjeerdt Jelles overledene gehuwd met
inventaris 1672-10-15 211 186r Auckjen Merckes Vogelsangh aangever
inventaris 1672-10-15 211 186r Pyter Aerns mr. blokmaker curator over
inventaris 1672-10-15 211 186r de nagelaten kinderen van de overledene
inventaris 1672-11-22 211 334r Petronella Valerii overledene weduwe (1) van Brouwersstraat 13
inventaris 1672-11-22 211 334r Tarquinius ten Post Brouwersstraat 13
inventaris 1672-11-22 211 334r ds. Gerco Joannis geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Brouwersstraat 13
inventaris 1672-11-22 211 334r Joannes ten Post Brouwersstraat 13
inventaris 1672-11-22 211 334r Petronella Valerii overledene gehuwd (2) met Brouwersstraat 13
inventaris 1672-11-22 211 334r ds. Theodorus Paludanus predikant aangever Brouwersstraat 13
inventaris 1672-12-12 211 378r Tjeerd Tjeerdsen grootwijdschipper overledene weduwnaar van Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r wijlen Ydtsche Folckerts Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r Sjoerd Tjeerdts geauthoriseerde curator Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r Hendrick Hendrix geauthoriseerde curator Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r Uift Folkerts geauthoriseerde curatoren over Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r Tjeerd Tjeerts Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r Folkert Tjeerts Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r Poppe Tjeerts Schritsen 7
inventaris 1672-12-12 211 378r Ipe Tjeerts Schritsen 7
inventaris 1672-12-19 211 194r Trijntie Andries overledene weduwe van
inventaris 1672-12-19 211 194r wijlen Hans Hendrix bakker
inventaris 1672-12-19 211 194r Jan Dircks mr. bakker geauthoriseerde curator over
inventaris 1672-12-19 211 194r Rixtie Hansen
inventaris 1672-12-19 211 194r Grietie Arjens aangever
inventaris 1672-12-19 211 194r Gooyckjens Sickes aangever
inventaris 1673-01-07 211 419r Uylckjen Pyters overledene weduwe van
inventaris 1673-01-07 211 419r wijlen Pyter Pyters commissaris der trekschepen
inventaris 1673-01-07 211 419r Jan Pyters
inventaris 1673-01-07 211 419r Grytje Pyters aangever gehuwd met
inventaris 1673-01-07 211 419r Job Dirx mr. gortmaker aangever
inventaris 1673-01-07 212 45r Anna Visschers
inventaris 1673-01-07 212 45r burgemeester Bartel Lantingh
inventaris 1673-01-14 211 255r Jetse Pyckes schipper op Franeker weduwnaar (1) van
inventaris 1673-01-14 211 255r wijlen Jetsche Jochums
inventaris 1673-01-14 211 255r Taeke Wybrens Jellema curator over
inventaris 1673-01-14 211 255r Trijntje Jetzes
inventaris 1673-01-14 211 255r Antje Jetzes
inventaris 1673-01-14 211 255r Tjamcke Jetzes
inventaris 1673-01-14 211 255r Aeltje Jetzes
inventaris 1673-01-14 211 255r Jetse Pyckes schipper op Franeker gehuwd (2) met
inventaris 1673-01-14 211 255r Trijntje Arjens aangever
inventaris 1673-01-14 211 255r Hans Jansen geauthoriseerde curator over
inventaris 1673-01-14 211 255r Pyke Jetzes
inventaris 1673-01-14 211 255r Jetsche Jetzes
inventaris 1673-02-10 211 208r Baucke Zierx mr. schoenmaker overledene gehuwd met
inventaris 1673-02-10 211 208r Ybeltie Jacobs
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Neeltie Jans
inventaris 1673-02-10 211 208r Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur ter sterking van
inventaris 1673-02-10 211 208r Sybrigh Jans weduwe van
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Beernt Jacobs
inventaris 1673-02-10 211 208r Hessel Wabes weduwnaar van
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Antie Jacobs
inventaris 1673-02-10 211 208r Claes Stennerts mr. stadstimmerman geauthoriseerde curator over
inventaris 1673-02-10 211 208r Gerben Piers zoon van
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Pier Gerbens gehuwd met
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Antie Jacobs
inventaris 1673-02-10 211 208r Jan Dirx curator over
inventaris 1673-02-10 211 208r Gerryt Harmens zoon van
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Harmen Atses [staat: Piers] gehuwd met
inventaris 1673-02-10 211 208r wijlen Antie Jacobs
inventaris 1673-02-10 211 208r Auck Oenes aangever
inventaris 1673-02-10 211 219r Nanne Keympes mr. kistmaker overledene
inventaris 1673-02-10 211 219r Rintie Claessen koopman geauthoriseerde curator
inventaris 1673-02-10 211 219r Fedde Tjeerdts geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1673-02-10 211 219r Rinsche Jarighs
inventaris 1673-02-10 211 219r Keympe Jarighs
inventaris 1673-02-10 211 219r Grietie Jarighs
inventaris 1673-02-10 211 219r Jan Jarighs
inventaris 1673-02-13 211 259r Marten Hayes wijdschipper overledene
inventaris 1673-02-13 211 259r Sipke Andries mr. schuitmaker geauthoriseerde curator over
inventaris 1673-02-13 211 259r Tjetske Martens
inventaris 1673-02-13 211 259r Antje Tjeerdts aangever
inventaris 1673-02-14 211 309r Antje Jans overledene gehuwd met
inventaris 1673-02-14 211 309r Ulbe Wypkes stadsmakelaar
inventaris 1673-02-14 211 309r Rints Poppes
inventaris 1673-02-14 211 309r Trijntie Wybes aangever
inventaris 1673-02-21 211 227r Hamcke Minnes overledene gehuwd met
inventaris 1673-02-21 211 227r vroedsman Dirck Bouwens aangever
inventaris 1673-03-07 211 282r Jelte Ruirdts overledene weduwnaar van
inventaris 1673-03-07 211 282r wijlen Trijntie Rienx
inventaris 1673-03-07 211 282r Jan Rienx
inventaris 1673-03-07 211 282r de gezamenlijke weesvoogden geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1673-03-07 211 282r Ruirdt Pyters
inventaris 1673-03-07 211 282r Martien Pyters aangever
inventaris 1673-03-11 211 292r oud vroedsman Pytter Pytters Oldaen aangever weduwnaar (1) van
inventaris 1673-03-11 211 292r wijlen Geertje Pytters
inventaris 1673-03-11 211 292r Freerck Claessen Braam curator ad actum divisionis over
inventaris 1673-03-11 211 292r Grietje Pytters Oldaen
inventaris 1673-03-11 211 292r oud vroedsman Pytter Pytters Oldaen aangever gehuwd (2) met
inventaris 1673-03-11 211 292r Beeuckje Sybes
inventaris 1673-03-17 211 271r Rieme Wilties overledene weduwe van
inventaris 1673-03-17 211 271r wijlen Tjerck Ruirdts
inventaris 1673-03-17 211 271r Gosse Jansen opsiender
inventaris 1673-03-17 211 271r Pyter Pytters Ackersloot opsienders van
inventaris 1673-03-17 211 271r de Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) alimentatores van
inventaris 1673-03-17 211 271r de zes nagelaten weeskinderen
inventaris 1673-03-17 211 271r Bauck Pytters dienstmaagd aangever
inventaris 1673-03-21 211 300r Douwe Douwes wijdschipper overledene weduwnaar (1) van Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r wijlen Hylck Jans Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Grietie Douwes gehuwd met Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Jan Hendrix Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Douwe Douwes wijdschipper overledene weduwnaar (2) van Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r wijlen Simck Doyes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Gooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braam koopman geauthoriseerde curator over Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Jan Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Douwe Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Dirck Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Aeltie Douwes aangever gehuwd met Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-21 211 300r Rinse Harmens Zeilmakersstraat 13
inventaris 1673-03-25 211 274r Pytter Tjebbes Dreyer koopman overledene
inventaris 1673-03-25 211 274r Jacob Tjebbes geauthoriseerde curator
inventaris 1673-03-25 211 274r Pyter Feddes geauthoriseerde curators over
inventaris 1673-03-25 211 274r Martien Pyters
inventaris 1673-03-25 211 274r Maycke Gerrits aangever
inventaris 1673-03-27 211 398r Aeltje Hendrix overledene weduwe van Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r wijlen Boele Gouckes Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Goucke Boeles gehuwd met Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Haaske Thomas aangever Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Gerryt Gouckes koopman geauthoriseerde curator over Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Hendrick Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Fedde Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Gerloff Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r Hendrick Sytses zoon van Franekereind 29oost
inventaris 1673-03-27 211 398r wijlen Aefke Boeles Franekereind 29oost
inventaris 1673-04-11 211 349r Jelle Herckes schipper op Leeuwarden overledene Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Tjeerd Herckes (x) Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Yve Tjeerdts Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Saap Tjeerdts Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Harmen Pyters brouwer geauthoriseerde curator over Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Claes Tjeerdts Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Trijntie Tjeerdts Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Hylck Tjeerdts aangever gesterkt met Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r burgerhopman D. Cornelii Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r wijlen Rinsch Herckes (y) Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r burgervaandrig Goytjen Zytses Croon curator ad actum divisionis over Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Tjerck Meynerts Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r wijlen Hendrick Herckes (z) Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r burgerhopman Theotardus Lantingh notaris curator ad actum divisionis over Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Saap Hendricks Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Sjouck Hendrix Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 211 349r Bruin Hendrix Franekereind 6
inventaris 1673-04-11 212 36r dr. Paulus Bontekoe convooimeester Voorstraat 83
inventaris 1673-04-11 212 36r Hoyte Pytters koopman gecommitteerde crediteur Voorstraat 83
inventaris 1673-04-11 212 36r Cornelis Pouwels Bogarda koopman gecommitteerde crediteur Voorstraat 83
inventaris 1673-04-11 212 36r Jancke Lubberts Latske dienstmaagd Voorstraat 83
inventaris 1673-04-25 211 388r Jacob Auckes trekschipper op Leeuwarden overledene weduwnaar van
inventaris 1673-04-25 211 388r wijlen Trijntje Sjoerdts Sonneman
inventaris 1673-04-25 211 388r burgervaandrig mr. Claes Auckes Augustinusga geauthoriseerde curator over
inventaris 1673-04-25 211 388r Aucke Jacobs
inventaris 1673-04-25 211 388r Geertje Jacobs
inventaris 1673-05-22 212 9r Bouwen Hessels mr. smid overledene weduwnaar van Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r wijlen Trijntie Pytters Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Thomas Auckes gehuwd (x) met Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Antie Bouwes Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Aucke Tomas Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Tjeerd Bouwes geauthoriseerde curator Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Joannes Doeckes geauthoriseerde curatoren over Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Hessel Bouwens Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Trijntie Jans aangever Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-23 211 392r Jarich Gerryts gehuwd met Vijverstraat 12
inventaris 1673-05-23 211 392r Grietje Willems Vijverstraat 12
inventaris 1673-06-03 212 250r Jan Wouters schipper op Sneek overledene
inventaris 1673-06-03 212 250r oud burgervaandrig Jarigh Pieters mr. bakker geauthoriseerde curator over
inventaris 1673-06-03 212 250r Doecke Jans
inventaris 1673-06-03 212 250r Yefke Jans
inventaris 1673-06-03 212 250r Geeske Jans aangever
inventaris 1673-06-05 212 17r Aafke Philips overledene weduwe (1) van
inventaris 1673-06-05 212 17r wijlen Rienck Yedes
inventaris 1673-06-05 212 17r Aafke Philips overledene gehuwd (2) met
inventaris 1673-06-05 212 17r Claes Claesen geauthoriseerde curator over
inventaris 1673-06-05 212 17r Philips Rienx
inventaris 1673-06-05 212 17r Nieske Yedes aangever
inventaris 1673-06-16 211 363r Sjoerdt Feyckes schipper op Dokkum weduwnaar (1) van Schritsen 5
inventaris 1673-06-16 211 363r wijlen Aefke Iskes Schritsen 5
inventaris 1673-06-16 211 363r Pytter Pytters Ackersloot geauthoriseerde curator Schritsen 5
inventaris 1673-06-16 211 363r Wybe Wybes geauthoriseerde curator over Schritsen 5
inventaris 1673-06-16 211 363r de drie nagelaten kinderen uit (1) Schritsen 5
inventaris 1673-06-16 211 363r Sjoerdt Feyckes schipper op Dokkum gehuwd (2) met Schritsen 5
inventaris 1673-06-16 211 363r Leentie Ides Schritsen 5
inventaris 1673-07-03 211 369r Tydtje Tydtes overledene
inventaris 1673-07-03 211 369r David van Meeuwen
inventaris 1673-07-03 211 369r Gerryt van Ringvelt aangever
inventaris 1673-08-29 212 1r Hiltje Martens overledene gehuwd met
inventaris 1673-08-29 212 1r Hans Jansen brouwer aangever
inventaris 1673-08-29 212 1r Hendrick Hendrix koopman geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris 1673-08-29 212 1r Trijntje Wybes dochter van
inventaris 1673-08-29 212 1r wijlen Wybe Wybes gehuwd met
inventaris 1673-08-29 212 1r wijlen Jeltje Pieters
inventaris 1673-09-04 211 403r Jacobus Barraty mr. horlogemaker aangever weduwnaar (1) van Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1673-09-04 211 403r Maycke Gijsberts Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1673-09-04 211 403r Pieter de Horn geauthoriseerde curator over Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1673-09-04 211 403r de vijf nagelaten kinderen Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1673-09-04 211 403r Jacobus Barraty mr. horlogemaker aangever gehuwd (2) met Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1673-09-04 211 403r Aeltje Ages Kleine Bredeplaats 15
inventaris 1673-09-09 212 170r burgervaandrig Claes Auckes Augustinusga mr. chirurgijn overledene weduwnaar (1) van Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r N. N. Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Tjerck Sanstra geauthoriseerde curator Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Reyner Huyberts mr. bakker geauthoriseerde curatoren over Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Aucke Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Bouwe Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Claes Auckes Augustinusga mr. chirurgijn overledene gehuwd (2) met Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Lijsbeth Pieters Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-26 211 413r Sijke Sybes aangever weduwe (1) van Lanen 85west
inventaris 1673-09-26 211 413r wijlen Marten Claessen Lanen 85west
inventaris 1673-09-26 211 413r oud gemeensman Jacob Jurjens de Lange geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Lanen 85west
inventaris 1673-09-26 211 413r Neeltje Martens Lanen 85west
inventaris 1673-09-26 211 413r Mintie Martens Lanen 85west
inventaris 1673-09-26 211 413r Sijke Sybes aangever gehuwd (2) met Lanen 85west
inventaris 1673-09-26 211 413r Claes Marcus Spruit Lanen 85west
inventaris 1673-10-01 211 410r Carst Batiaens overledene weduwnaar van
inventaris 1673-10-01 211 410r wijlen Grietje Dirx
inventaris 1673-10-01 211 410r Theodorus Theodori Posthumus geauthoriseerde curator over
inventaris 1673-10-01 211 410r Aertje Carstes
inventaris 1673-10-01 211 410r Dirck Carstes
inventaris 1673-10-01 211 410r Bastiaen Carstes
inventaris 1673-10-01 211 410r Rints Willems aangever weduwe van
inventaris 1673-10-01 211 410r Yede Hylckes Coolhart kapitein
inventaris 1673-11-10 212 22r Antie Wybes overledene weduwe (1) van Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r wijlen Symon Claessen Munnekendam Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Symon Lammerts Munnekendam koopman geauthoriseerde curator over Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Trijntie Symens Munnekendam Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Antie Wybes overledene gehuwd (2) met Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Bouwe Annes Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-12-02 212 56r Gepke Symons overledene weduwe van
inventaris 1673-12-02 212 56r wijlen Foppe Tjerx
inventaris 1673-12-02 212 56r Lammert Claassen geauthoriseerde curator
inventaris 1673-12-02 212 56r Cornelis Claassen geauthoriseerde curator
inventaris 1673-12-02 212 56r Take Syses mr. smid geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1673-12-02 212 56r Aefke Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r Grietie Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r Dirck Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r Tjerck Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r Antie Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r Maycke Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r de Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) legataris
inventaris 1673-12-02 212 56r Auckien Ewerts dienstmaagd aangever
inventaris 1673-12-10 212 81r Jan Jacobs Houtenhuys aangever Zuiderhaven 11
inventaris 1674-01-13 212 161r mr. Augustinus van Siersma chirurgijn Admiraliteit in Friesland overledene gehuwd met Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r Weintien Huyberts aangever Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r Saco van Isinga ontvanger geauthoriseerde curator over Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r Willemijntie Wiaarda nagelaten weeskind van Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r wijlen dr. Hendrick Wiaarda Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r wijlen Ytsche Balck Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r Johannes Balck medisch student Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r Pyttje Gerrits weduwe van Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r wijlen Wytse Siersma Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-02-17 212 123r Geertje Bentes overledene weduwe van Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r wijlen oud burgervaandrig Symon Jelles Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Jarigh Jacobs curator Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Jetze Jelles Stijl curatoren over Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Foeckjen Symens Stijl aangever Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Jelle Symens Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Antje Symens Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Trijntje Symens Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-22 212 245r Syds Freerx rogverschieter overledene weduwnaar (1) van Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r wijlen Antie Pyters Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Baucke Pyters mr. kleermaker [staat: snijder] geauthoriseerde curator Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r huisman Nanne Freerx geauthoriseerde curator over Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Antie Sydses Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Freerck Sydses Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Syds Freerx rogverschieter overledene gehuwd (2) met Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Jancke Ypes Molenpad 6
inventaris 1674-04-10 212 140r Ytje Boldewijns overledene weduwe van
inventaris 1674-04-10 212 140r Hessel Sybrens
inventaris 1674-04-10 212 140r Oene Boldewijns curator ad actum divisionis
inventaris 1674-04-10 212 140r Marten Yemes curatoren ad actum divisionis over
inventaris 1674-04-10 212 140r Antje Hessels aangever
inventaris 1674-04-10 212 140r Pleuntje Hessels
inventaris 1674-04-10 212 140r Rinske Hessels
inventaris 1674-05-05 212 256r Trijntie Jans overledene weduwe van Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r wijlen Dirck Claessen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Jan Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Fedde Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Jacob Gerryts administrator over Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r de kinderen van wijlen Jacob Gerryts (x) Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Jan Wabbes weduwnaar (y) van Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r wijlen Meylert Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Pybe Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Sjoerdt Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Andries Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Lolck Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Bauck Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Teecke Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r wijlen Tjeerdt Gerryts (z) Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Teedsche Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Tjerck Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Trijntie Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Itie Jacobs aangever Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-07 212 145r Jacobus Steyndam overledene
inventaris 1674-05-07 212 145r Bauckjen Clases aangever
inventaris 1674-05-07 212 145r burgervaandrig Dirck Sjoerds curator ad actum divisionis over
inventaris 1674-05-07 212 145r de drie nagelaten minderjarige kinderen
inventaris 1674-05-08 212 197r Belitie IJsbrands Codde overledene weduwe van Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r wijlen Isaeck Codde Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r Remrichien Isaecks Codde aangever Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r dr. Barnhardus Swaluwe gelastigde van Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r Jan Isbrands Codde curator over Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r Symon Isaecks Codde Hofstraat 27
inventaris 1674-05-14 212 154r Lijsbeth Freeriks overledene weduwe van Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r wijlen Arjen Theunis Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Ayse Arjens Mahiu koopman geauthoriseerde curator Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Jan Freerx mr. schoenmaker geauthoriseerde curatoren over Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Ytie Arjens aangever Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Theunis Arjens Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Freerck Arjens Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Jan Arjens Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 215r gemeensman Saecke Romckes Gaasma gecommitteerde crediteur Brouwersstraat 1b
inventaris 1674-05-14 212 215r oud burgerhopman Claes Falcken gecommitteerde crediteuren van Brouwersstraat 1b
inventaris 1674-05-14 212 215r Gabbe Arjens Kuyck overledene Brouwersstraat 1b
inventaris 1674-06-23 212 280r Scheltje Jelles overledene weduwe van
inventaris 1674-06-23 212 280r wijlen Piter Reyners
inventaris 1674-06-23 212 280r Jan Reyners aangever oom
inventaris 1674-06-23 212 280r Tjeerd Reyners aangever ooms van
inventaris 1674-06-23 212 280r Reyner Pieters
inventaris 1674-06-23 212 280r Jan Pieters
inventaris 1674-07-17 212 205r Sjoerd Tjeerds oud grootschipper overledene Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r Andries Douwes gehuwd met Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r Trijntje Tjeerds aangever Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r Uyft Folckerts geauthoriseerde curator Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r Hendrick Hendrix geauthoriseerde curatoren over Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r de vier nagelaten weeskinderen van Tjeerd Tjeerdsen Zuiderhaven 57
inventaris 1674-10-08 212 180r vroedsman Doede Steffens mr. schoenmaker overledene gehuwd met Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r N. N. Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r Gerryt Harmens Mol geauthoriseerde curator Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r Pieter Jansen Steen geauthoriseerde curatoren over Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r de zes nagelaten weeskinderen Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r Reynouw Andries aangever Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-13 212 191r gemeensman Jan Symens geauthoriseerde curator over
inventaris 1674-10-13 212 191r Teedsche Mases gehuwd met
inventaris 1674-10-13 212 191r Jan Intes schipper op Sneek overledene
inventaris 1674-10-13 212 191r Jarich Pieters mr. bakker curator over
inventaris 1674-10-13 212 191r de kinderen van Ate Intes
inventaris 1674-10-13 212 191r Teedsche Sjoerds aangever
inventaris 1674-10-13 212 191r Rinscke Ates aangever
inventaris 1674-10-15 212 217r Elisabeth Ewerts aangever weduwe (1) van Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r wijlen Freerck Jacobs Hinxt mr. zeilmaker Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Elisabeth Ewerts aangever gehuwd (2) met Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Here Andries Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Claes Freerx Braem geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Ewert Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Sytske Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-19 212 237r Antie Jeppes overledene gehuwd met
inventaris 1674-10-19 212 237r Ruyrdt Sybes Bontekoe wijdschipper
inventaris 1674-10-19 212 237r Willem Jeppes
inventaris 1674-10-19 212 237r Feddrick Jeppes
inventaris 1674-10-19 212 237r Trijntie gerbens aangever
inventaris 1674-10-31 212 331r Weyntien Huyberts aangever weduwe van
inventaris 1674-10-31 212 331r wijlen mr. Augustinus van Siersma [staat: Ciersma] chirurgijn Admiraliteit in Friesland
inventaris 1674-10-31 212 331r Doytse van Wiaarda luitenant
inventaris 1674-10-31 212 331r Joannes Balck geauthoriseerde curator over
inventaris 1674-10-31 212 331r Willemijntie Wyaarda dochter van
inventaris 1674-10-31 212 331r wijlen Hendrick van Wiaarda luitenant overledene gehuwd met
inventaris 1674-10-31 212 331r wijlen Yetske Lieuwes
inventaris 1674-11-14 212 288r Jeltje Jans overledene weduwe van
inventaris 1674-11-14 212 288r wijlen Pieter Huyberts koopman
inventaris 1674-11-14 212 288r Claes Rinties koopman aangever weduwnaar van
inventaris 1674-11-14 212 288r wijlen Lijsbeth Pyters
inventaris 1674-11-14 212 288r Jacob Tjebbes Dreyer koopman geauthoriseerde curator over
inventaris 1674-11-14 212 288r Jan Pyters
inventaris 1674-11-14 212 288r Claes Huyberts koopman geauthoriseerde curator over
inventaris 1674-11-14 212 288r Tjedske Pieters
inventaris 1674-11-14 212 288r Jacob Tjebbes Dreyer koopman geauthoriseerde curator
inventaris 1674-11-14 212 288r Pieter Feddes geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1674-11-14 212 288r de dochter van wijlen Pieter Tjebbes Dreyer
inventaris 1674-11-19 212 341r Ids Pieters meedbrenger overledene weduwnaar (1) van
inventaris 1674-11-19 212 341r wijlen Pyttie Tjebbes
inventaris 1674-11-19 212 341r vroedsman Joannes Quicklenborgh geauthoriseerde curator over
inventaris 1674-11-19 212 341r Uylckjen Idses
inventaris 1674-11-19 212 341r Ids Pieters meedbrenger overledene gehuwd (2) met
inventaris 1674-11-19 212 341r Berber Jans
inventaris 1675-01-21 212 310r Antie Aedes aangever weduwe (1) van Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r wijlen Tjebbe Jansen mr. tingieter Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Reyner Jansen vetermaker curator ad actum divisionis over Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Neeltje Tjebbes Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Hendrickjen Tjebbes Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Lieuwe Aesges grootschipper oom van Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Antie Aedes aangever gehuwd (2) met Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Jan Hessels timmerman Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r Jan Hessels timmerman aangever weduwnaar (1) van Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r wijlen Martjen Jans Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r Reyner Jansen vetermaker curator over Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r de twee voorkinderen van Jan Hessels timmerman aangever gehuwd (2) met Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r Antie Aedes Voorstraat 47
inventaris 1675-01-29 212 362r Grietie Jans overledene weduwe van
inventaris 1675-01-29 212 362r wijlen Telman Meurs
inventaris 1675-01-29 212 362r Ieme Betses geauthoriseerde curator over
inventaris 1675-01-29 212 362r Dirck Jacobs
inventaris 1675-01-29 212 362r Rintie Willems geauthoriseerde curator over
inventaris 1675-01-29 212 362r Marten Aernts
inventaris 1675-01-29 212 362r Jan Aernts
inventaris 1675-01-29 212 362r Hercke Aernts
inventaris 1675-01-29 212 362r Sydsche Martens aangever
inventaris 1675-02-01 212 327r Maycke Douwes overledene weduwe van
inventaris 1675-02-01 212 327r wijlen Pyter Jetses
inventaris 1675-02-01 212 327r Gerben Douwes geauthoriseerde curator over
inventaris 1675-02-01 212 327r Meynsch Pyters
inventaris 1675-02-01 212 327r Sydsche Pyters aangever
inventaris 1675-02-04 212 265r Neeltie Michiels overledene weduwe van Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r wijlen Jelle Cornelis Vetzens rentmeester van Harlingen Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Jan Wybrands kleermaker geauthoriseerde curator Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Hessel Wytses Wassenaer oud rentmeester van Harlingen geauthoriseerde curatoren over Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Antie Jelles aangever Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Liefke Jelles Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Sjouckjen Jelles Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Michiel Jelles Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Attje Jelles Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-05 212 321r Hendrickjen Daniels overledene gehuwd met
inventaris 1675-02-05 212 321r Taeke Taekes koopman aangever
inventaris 1675-02-05 212 321r gemeensman Dirck Bouwens geauthoriseerde curator over
inventaris 1675-02-05 212 321r Daniel Arjens
inventaris 1675-02-25 212 275r Antje Jacobs overledene weduwe van Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1675-02-25 212 275r wijlen Jan Willems mr. metselaar Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1675-02-25 212 275r mr. Beernt Stint geauthoriseerde curator over Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1675-02-25 212 275r Sara Minnes Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1675-05-06 212 357r Foeckjen Gosses aangever weduwe (1) van
inventaris 1675-05-06 212 357r Claes Ewerts
inventaris 1675-05-06 212 357r Arjen Ewerts curator
inventaris 1675-05-06 212 357r Jan Ewerts curatoren over
inventaris 1675-05-06 212 357r Geertie Claessen
inventaris 1675-05-06 212 357r Ewert Claessen
inventaris 1675-05-06 212 357r Foeckjen Gosses aangever gehuwd (2) met
inventaris 1675-05-06 212 357r Sicke Hettes
inventaris 1675-05-11 212 345r Hendrick Jansen glaskoper aangever weduwnaar (1) van Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r wijlen Ruyrdtie Jelles Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r Adriaen Majoor geauthoriseerde curator over Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r de drie nagelaten kinderen uit (1) Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r Hendrick Jansen glaskoper aangever gehuwd (2) met Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r Antie Hanses Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-14 212 351r Frans Joostes trekschipper op Franeker overledene gehuwd met
inventaris 1675-05-14 212 351r Sjoerdtie Pyters aangever
inventaris 1675-05-14 212 351r Douwe Joostes geauthoriseerde curator over
inventaris 1675-05-14 212 351r Joost Fransen
inventaris 1675-07-12 212 367r Willem Jansen van der Mey mr. steenhouwer overledene Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r Joannes Quicklenburgh curator Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r vroedsman Pieter Oldaen curator ad actum divisionis over Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r Claeske Willems Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r Jan Willems Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r Pietie Auckes dienstmaagd aangever Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-08-14 212 367r Wytse Pybes van Tallum aangever weduwnaar (1) van Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Riemke Dirks Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Fedde Tjeerds koopman geauthoriseerde curator ad actum divisionis Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Jan Freercks bakker geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Pybe Wytses van Tallum Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Wytse Pybes van Tallum aangever gehuwd (2) met Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Nyeske Coerts Rozengracht 17
inventaris 1675-08-16 212 386r Jetse IJsbrands mr. scheepstimmerman overledene Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r Tettie Pyters aangever gehuwd met Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r Jochum Jansen kapitein curator over Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r Geertie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r Neeltie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r IJsbrant Jetses Brouwersstraat 11
inventaris 1675-12-02 212 408r Mayke Upkes overledene weduwe (1) van
inventaris 1675-12-02 212 408r wijlen Jochem Boys
inventaris 1675-12-02 212 408r Beern Boyes mr. kuiper geauthoriseerde curator over
inventaris 1675-12-02 212 408r Boye Jochems
inventaris 1675-12-02 212 408r Uypcke Jochems
inventaris 1675-12-02 212 408r Mayke Upkes overledene gehuwd (2) met
inventaris 1675-12-02 212 408r Beernt Jacobs aangever
inventaris 1676-01-12 212 396r Tyttie Davidts aangever weduwe van
inventaris 1676-01-12 212 396r wijlen Rijck Joostes
inventaris 1676-01-12 212 396r Symon Jans smalschipper overledene weduwnaar (x) van
inventaris 1676-01-12 212 396r wijlen Antie Jans
inventaris 1676-01-12 212 396r Jarich Solkes geauthoriseerde voormomber over
inventaris 1676-01-12 212 396r Maycke Symons
inventaris 1676-03-02 212 428r Geertie Jacobs overledene weduwe van Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r burgervaandrig Henryck Feyckes de Wit Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Idtske Auckes aangever gehuwd met Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Reyner Huyberts geauthoriseerde curator Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Tierck Sanstra geauthoriseerde curatoren over Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r de nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Auckes Augustinusga Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Reyner Huyberts geauthoriseerde curator over Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Auckes Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Foeckjen Hendrix de Wit aangever Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Auckjen Hendrix de Wit aangever Noorderhaven 47
inventaris 1676-05-27 212 413r Reyn Zytses apotheker aangever weduwnaar (1) van
inventaris 1676-05-27 212 413r Claeske Henrici overledene
inventaris 1676-05-27 212 413r ds. Joannes Heerma predikant curator ad actum divisionis over
inventaris 1676-05-27 212 413r Sytse Reyns
inventaris 1676-05-27 212 413r Reyn Zytses apotheker aangever gehuwd (2) met
inventaris 1676-05-27 212 413r Tietske Lantingh
inventaris 1676-06-07 213 1r Reyner Jansen kaarsenmaker overledene gehuwd met
inventaris 1676-06-07 213 1r Antie Adius aangever
inventaris 1676-06-07 213 1r Taecke Sytses mr. smid geauthoriseerde curator
inventaris 1676-06-07 213 1r Wybe Wybes geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1676-06-07 213 1r Jan Reyners
inventaris 1676-06-27 213 21r vroedsman Pyter Hylckes Coolhart overledene gehuwd met Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r Maycke Hanses Cartouw aangever gesterkt met Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r Fedde Tjeerdts koopman Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r wijlen Hylcke Pyters Coolhart gerechtsbode Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r burgervaandrig Jacobus Goslings notaris geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r Hylcke Hylckes Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r of tot de thuiskomst van Albert Jansen Acker koopman Lanen 2
inventaris 1676-07-03 212 392r Jasper Jansen scheepstimmerman overledene
inventaris 1676-07-03 212 392r Poppe Alberts aangever gehuwd met
inventaris 1676-07-03 212 392r Trijntie Jans
inventaris 1676-07-03 212 392r burgemeester Hendrick Coenraedts Ludinga geauthoriseerde curator over
inventaris 1676-07-03 212 392r Janke Pyters dochter van
inventaris 1676-07-03 212 392r wijlen Pytter Jacobs gehuwd met
inventaris 1676-07-03 212 392r wijlen Maycke Jans
inventaris 1676-08-28 213 48r Anne Bouwes Cetelaer koperslager overledene Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Douwe Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Sytse Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Willem Jansen Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r burgerhopman Dominicus Cornely geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Meynert Jansen Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Maycke Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Doedtie Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Rinske Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris