Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05
 datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidrelatiehuidig adres
inventaris1661-10-192051r
inventaris1662-01-0820529r
inventaris1662-02-1320573r Schritsen 1west
inventaris1662-03-0420547r
inventaris1662-04-0820589r
inventaris1662-04-1020555r
inventaris1662-04-1020598r
inventaris1662-04-1320550v
inventaris1662-04-2220560r
inventaris1662-04-2220594r
inventaris1662-04-24205215r Hofstraat
inventaris1662-04-2920564r
inventaris1662-05-27205134r
inventaris1662-06-11205217r
inventaris1662-07-14205219r
inventaris1662-07-26205115r
inventaris1662-07-28205107r
inventaris1662-09-152061rHarmen Johannes brugmanoverledeneweduwnaar van
inventaris1662-09-152061rwijlenAntie Foppes
inventaris1662-09-152061rAntie Foppes requirant
inventaris1662-09-25205153r
inventaris1662-10-02205124v
inventaris1662-10-07205129r
inventaris1662-11-19205147r
inventaris1662-11-27205159r
inventaris1662-12-11205143r
inventaris1663-01-2920610vFrans Jacobs overledenegehuwd met
inventaris1663-01-2920610vPytie Bauckes requireerde en aangever
inventaris1663-01-2920610vBotte Jacobs requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1663-01-2920610vJacob Fransen
inventaris1663-01-3120615rDirk Tiepkes overledeneHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rYde Dirx Almarequirantgeauthoriseerde curator overHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rGatske Dirx Hofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rT. Theodorinotarister assistentie vanHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rMarike Arrjens requirantgehuwd metHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rTiepke Dirx Hofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rwijlenBeert Tiepkes erflaterHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rAeltie Wygers aangeverHofstraat 47west
inventaris1663-02-24205169r
inventaris1663-03-1720619rBottje Reins overledeneweduwe van
inventaris1663-03-1720619rwijlenSirck feddes
inventaris1663-03-1720619rBauke Reins requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1663-03-1720619rJacob Sirx en over
inventaris1663-03-1720619rReyn Sirx
inventaris1663-03-1720619rGrytie Claeses dienstmaagdaangever
inventaris1663-03-18205199r
inventaris1663-04-02205190r
inventaris1663-04-0620625rRiemcke Clases overledeneweduwe van
inventaris1663-04-0620625rwijlenLuitien Halbes requireerde en aangever
inventaris1663-04-0620625rJacob Lous requirant
inventaris1663-04-0620625rRein Lous requirant
inventaris1663-04-0620625rMayke Lous requirant
inventaris1663-04-0620625rRent Lous requirant
inventaris1663-04-0620625rYpke Lous requirant
inventaris1663-04-0620625rHendrik Harmens requirantweduwnaar van
inventaris1663-04-0620625rwijlenYbeltie Lous
inventaris1663-04-0620625rSioerd Hendrix
inventaris1663-04-0620625rAfke Tierx weeskind van
inventaris1663-04-0620625rwijlenTierk Lous
inventaris1663-04-1420644vTrijntie Doekes overledenedochter van
inventaris1663-04-1420644vwijlenDoeke Tytes
inventaris1663-04-1420644vdeweesvoogden van Harlingenrequirantnamens
inventaris1663-04-1420644vMaike Doekes
inventaris1663-04-1420644vSijke Tytes aangever
inventaris1663-04-1520632rTrijntie Piers overledeneweduwe van
inventaris1663-04-1520632rwijlenRienk Tierks
inventaris1663-04-1520632rSioerdtie Doedes
inventaris1663-04-1520632rJetske Piers aangever
inventaris1663-04-2920636rThijs Gijsberts overledenegehuwd met
inventaris1663-04-2920636rTrijntie Jans requireerde en aangever
inventaris1663-04-2920636rLijntie Arrients requirantvoorspraak van
inventaris1663-04-2920636rArrjen Gijsberts
inventaris1663-05-2520641vPytter Hansen smidoverledenegehuwd met
inventaris1663-05-2520641vSoetje Broers aangever
inventaris1663-05-2520641vvroedsmanRiemer Tonis requirant en crediteur
inventaris1663-07-2720654rHendrik Coenraeds Luidingarequirantoom en geauthoriseerde curator over
inventaris1663-07-2720654rde twee nagelaten weeskinderen vanJanneke Voordarequireerdeweduwe (1) van
inventaris1663-07-2720654rwijlenAeke Abbes
inventaris1663-07-2720654rJanneke Voordarequireerdegehuwd (2) met
inventaris1663-07-2720654rJan Simons lakenkoperrequireerde
inventaris1663-07-28206123rFeddrick Beerns overledenegehuwd met
inventaris1663-07-28206123rSicke Jansen requireerde en aangever
inventaris1663-07-28206123rEelke Rinnerts requirantgeauthoriseerde curator
inventaris1663-07-28206123rPyter Tiebbes requirantgeauthoriseerde curatoren over
inventaris1663-07-28206123rPyter Feddrix en over
inventaris1663-07-28206123rMartien Feddrix en over
inventaris1663-07-28206123rHendrick Feddrix
inventaris1663-09-2920648rEgbert Clasen wieldraaieroverledene
inventaris1663-09-2920648rMaria Egberts requirant en aangevermede namens
inventaris1663-09-2920648rHeleena Egberts
inventaris1663-09-2920648rJan Egberts
inventaris1663-09-2920648rClaas Egberts
inventaris1663-09-2920648rJan Alberts requirantmede namens zijn zuster
inventaris1663-09-2920648rClaeske Alberts
inventaris1663-10-13206126rGeertie Folckerts overledene
inventaris1663-10-13206126rJan Simens requirantcurator
inventaris1663-10-13206126rFolkerts Jansen requirantcuratoren over
inventaris1663-10-13206126rJohannes Harmens en over
inventaris1663-10-13206126rHendrik Harmens
inventaris1663-10-13206126rAbbe Luyties requirantvoogd van
inventaris1663-10-13206126rGrietie Harmens
inventaris1663-10-2020673vwijlenJacob Jansen geinventariseerdeZoutsloot 20
inventaris1663-10-2020673vwijlenGrytie Reyners geinventariseerdeZoutsloot 20
inventaris1663-10-2020673vJop Jansen requirantcuratorZoutsloot 20
inventaris1663-10-2020673vJan Reinerts requirantcuratoren overZoutsloot 20
inventaris1663-10-2020673vJan Jacobs Zoutsloot 20
inventaris1663-10-2020673vAntie Reinerts aangeverZoutsloot 20
inventaris1663-10-30206129rAtie Jans requirantweduwe (1) van
inventaris1663-10-30206129rwijlenPoppe Rinnerts
inventaris1663-10-30206129rBaeft Poppes requireerde
inventaris1663-10-30206129rAtie Jans requirantgehuwd (2) met
inventaris1663-10-30206129rJan Clasen
inventaris1663-11-1320669rRinsck Hiddes overledenegestorven op
inventaris1663-11-1320669rhet tichelwerk vanWillem Hendrix Fosma
inventaris1663-11-1320669rdeDoopsgezinde (Jan Jacobs) Gemeente
inventaris1663-11-2520683rOrsel Hendricks overledeneweduwe (1) vanSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rwijlenHenderick Jansen Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rhetGerecht van HarlingenwegensSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rOrsel Aleffs Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJan Aleffs Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJan Hendrix Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJaeike Pieters Donckergehuwd metSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rLeendert Pieters GraeffSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rHenderick DonckerSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJan DonckerSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rhet nagelaten weeskind van wijlenJacob Donker Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJelle Iepkes commandeurgehuwd metSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rHendericktie Pieters DonckerSchritsen 42
inventaris1663-11-2720692vGoitien Sytses requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1663-11-2720692vhet nagelaten weeskind van wijlenPyttie Jans overledeneweduwe (1) van
inventaris1663-11-2720692vwijlenPyter Clasen
inventaris1663-11-2720692vPyttie Jans overledenegehuwd (2) met
inventaris1663-11-2720692vJetse Jelles molenaarrequireerde en aangever
inventaris1663-12-1420697rSjoerdt Tjeerds overledenegehuwd met
inventaris1663-12-1420697rGeertje Jacobs requireerde en aangevergesterkt met
inventaris1663-12-1420697rJacob IJsbrants
inventaris1663-12-1420697rAllert Tieerds requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1663-12-1420697rReier Sjoerds en over
inventaris1663-12-1420697rGrytie Sjoerds
inventaris1663-12-2220690rTied Willems geinventariseerdegehuwd met
inventaris1663-12-2220690rSteffen Abbes mr. schoenmaker
inventaris1664-00-00206236rSioucke Ipes weduwe (1) van
inventaris1664-00-00206236rwijlenHeere Haies
inventaris1664-00-00206236rSioucke Ipes gehuwd (2) met
inventaris1664-00-00206236rHarmen Wessels
inventaris1664-02-25206151rSjoerdt Tjeerds lakenkoperoverledenegehuwd met
inventaris1664-02-25206151rGeertje Jacobs
inventaris1664-02-25206151rReyer Sjoerds
inventaris1664-02-25206151rGeertje Sjoerds
inventaris1664-03-29206134rBuwe Annes requireerde en aangeverweduwnaar (1) van
inventaris1664-03-29206134rwijlenSytske Sytses
inventaris1664-03-29206134rAntje Wybes weduwe (1) van
inventaris1664-03-29206134rwijlenSymen Claessen
inventaris1664-03-29206134rBuwe Annes requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1664-03-29206134rAntje Wybes
inventaris1664-03-29206134rAnne Buwes requirantbestevader en curator over
inventaris1664-03-29206134rSydts Buwes en over
inventaris1664-03-29206134rDouwe Buwes
inventaris1664-04-28206174vTettie Reins Bientiemaoverledeneweduwe vanNoorderhaven 100
inventaris1664-04-28206174vwijlen burgerhopmanFrans van KylNoorderhaven 100
inventaris1664-04-28206174vEwert Pieters predikantrequirantgeauthoriseerde curatorNoorderhaven 100
inventaris1664-04-28206174vburgervaandrigHendrick Feikesde Wittrequirantgeauthoriseerde curatoren overNoorderhaven 100
inventaris1664-04-28206174vde vier nagelaten weeskinderen van wijlenTettie Reins BientiemaoverledeneNoorderhaven 100
inventaris1664-05-11206169rRippert Heynsschipper op Bolswardoverledeneweduwnaar van
inventaris1664-05-11206169rwijlenAeltie Vormers
inventaris1664-05-11206169rHaje Pybes Sinnemarequirantgeauthoriseerde curator
inventaris1664-05-11206169rSymen Heynsrequirantgeauthoriseerde curatoren over
inventaris1664-05-11206169rNeeltje Ripperts
inventaris1664-05-11206169rSjouck Gerrits aangever
inventaris1664-07-08206215rJeltie Wijnties overledeneweduwe van
inventaris1664-07-08206215rwijlenRienck Wybes kuiper
inventaris1664-07-08206215rDoedtie Riencs gehuwd met
inventaris1664-07-08206215rPytter Luytiens Roordamr. smid
inventaris1664-07-08206215rWybe Riencs
inventaris1664-07-08206215rWijntie Riencks
inventaris1664-07-08206215rJan Rienx
inventaris1664-07-11206219rJelle Abes schuitvaarderoverledenegehuwd met
inventaris1664-07-11206219rSytske Pytters aangever
inventaris1664-07-26206225rDirck Abbes Pottieoverledenegehuwd met
inventaris1664-07-26206225rSaackien Jans aangever
inventaris1664-07-26206225rNeeltje Dircks gehuwd met
inventaris1664-07-26206225rJoannes Tjebbes
inventaris1664-07-26206225rHans Dirks
inventaris1664-07-26206225rJetse Dirks
inventaris1664-07-26206225rAbbe Dirks
inventaris1664-07-26206225rLourens Dirks
inventaris1664-07-26206225rYefke Dircks
inventaris1664-08-23206197rRintie Jans wijdschipperoverledeneweduwnaar van
inventaris1664-08-23206197rwijlenGerbrich Harmens
inventaris1664-08-23206197rHarmen Harmens grootschipperrequirant
inventaris1664-08-23206197rTuenis Jansen requirant
inventaris1664-08-23206197rLijsbeth Tuenis aangever
inventaris1664-10-01206232rTrijntie Andries overledeneweduwe van
inventaris1664-10-01206232rwijlenCornelis Clasen bezemmaker
inventaris1664-10-01206232rHaitse Sioerds requirantvader van
inventaris1664-10-01206232rAntie Jaitses
inventaris1664-10-01206232rNeeltie Wybes aangever
inventaris1664-10-03206297r
inventaris1664-10-21206209rClaaske Pieters overledeneweduwe vanVoorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rwijlenHarmen Harmens Voorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rJan Claessen requirantgehuwd metVoorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rRigstie Harmens Voorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rHiltie Harmens requirantVoorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rFoppe Tiercks requirantcurator ad actum divisionis overVoorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rde drie nagelaten weeskinderen van wijlenPytter Harmens Voorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rTuenis Jansen requiranttutor overVoorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rhet nagelaten weeskind van wijlenGerbrich Harmens Voorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rwijlenZybren Harmens Voorstraat 72
inventaris1664-10-25206264r
inventaris1664-11-02206254rTrijntie Jans weduwe (1) van
inventaris1664-11-02206254rwijlenJan Hendrix wijdschipper
inventaris1664-11-02206254rvroedsmanJacob Juriensde Langerequirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1664-11-02206254rJetse Jacobs Donckerrequirantcurator over
inventaris1664-11-02206254rHendrick Jans
inventaris1664-11-02206254rIttie Jans
inventaris1664-11-02206254rTrijntie Jans gehuwd (2) met
inventaris1664-11-02206254rDirck Auckes
inventaris1664-11-02206254rTrijntie Hettes requireerde en aangeverweduwe van
inventaris1664-11-02206254rwijlenJan Hendrix
inventaris1664-11-04206203rwijlenHarmen Harmens gehuwd met
inventaris1664-11-04206203rwijlenAriaentie Dircks
inventaris1664-11-04206203rFoppe Tiercks requirantcurator ad actum divisionis over
inventaris1664-11-04206203rde drie nagelaten weeskinderen van wijlenPytter Harmens
inventaris1664-11-04206203rTuenis Jansen requirantcurator over
inventaris1664-11-04206203rhet nagelaten weeskind van wijlenRintie Jansen gehuwd met
inventaris1664-11-04206203rwijlenGerbrig Harmens
inventaris1664-11-04206203rJan Clasen requirantgehuwd met
inventaris1664-11-04206203rRigstie Harmens
inventaris1664-11-04206203rHiltie Harmens requirant
inventaris1664-11-04206203rIbel Fockes requireerde
inventaris1664-11-14206243rAucke Douwes requireerdeweduwnaar (1) van
inventaris1664-11-14206243rwijlenWobbel Tomas
inventaris1664-11-14206243rSweer Tomas requirantoom en geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1664-11-14206243rTomas Auckes en over
inventaris1664-11-14206243rRigst Auckes en over
inventaris1664-11-14206243rTeetske Auckes en over
inventaris1664-11-14206243rLijsbet Auckes
inventaris1664-11-14206243rAucke Douwes requireerdegehuwd (2) met
inventaris1664-11-14206243rAefke Jacobs
inventaris1664-11-14206243rJouck Sweerts aangever
inventaris1664-11-15206247rAefke Jacobs requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1664-11-15206247rwijlenJan Hendrix
inventaris1664-11-15206247rRuird Martens requirantgeauthoriseerde curator ad actum over
inventaris1664-11-15206247rAntie Jans en over
inventaris1664-11-15206247rJetske Jans
inventaris1664-11-15206247rAefke Jacobs requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1664-11-15206247rAucke Douwes
inventaris1664-12-03206241rSijke Dirx overledene
inventaris1664-12-03206241rSybren Sibrens requirantgelastigde van
inventaris1664-12-03206241rdeDoopsgezinde (Jan Jacobs) Gemeente
inventaris1664-12-03206241rSaeck Dirx aangever
inventaris1664-12-07206292r
inventaris1664-12-19206274r Scheffersplein 25
inventaris1664-12-22206280r
inventaris1665-01-09206283r
inventaris1665-01-16206288r
inventaris1665-01-26206303r
inventaris1665-02-06206356r
inventaris1665-02-17206354r
inventaris1665-02-20206206r Noordijs 10
inventaris1665-02-21206217r Noorderhaven 110
inventaris1665-03-05206366v
inventaris1665-03-07206331r
inventaris1665-04-11206340r
inventaris1665-05-12206236r
inventaris1665-05-13206365r
inventaris1665-05-17206334r
inventaris1665-05-27206350r
inventaris1665-06-12206345r
inventaris1665-12-18206368r
inventaris1666-02-1320739rItie Reiners overledenelaatst weduwe van
inventaris1666-02-1320739rwijlenWibe Egberts
inventaris1666-02-1420729rTrijntie Hanses overledeneweduwe van
inventaris1666-02-1420729rwijlenNanne Jansen stadssmid
inventaris1666-02-1420729rAlbert Clasen wagenmeestergehuwd met
inventaris1666-02-1420729rMaicke Nannes
inventaris1666-02-1420729rVrouck Hanses aangeverweduwe van
inventaris1666-02-1420729rwijlenJoannes Nanny Faberrector
inventaris1666-02-1420729rHenricus Nanny Faberapothekeraangevergehuwd met
inventaris1666-02-1420729rJoannes Faberchirurgijn
inventaris1666-02-2120715rAbbe Eppes overledeneweduwnaar van
inventaris1666-02-2120715rwijlenAnna Jacobs
inventaris1666-02-2120715rTamme Foppes
inventaris1666-02-2120715rAbel Jansen requirant
inventaris1666-02-2120715rGeertruit Henricus gehuwd met
inventaris1666-02-2120715rSybe Jacobs
inventaris1666-02-2220798rSipke Hendrix mr. metselaaroverledene
inventaris1666-02-2220798rJurjen Tuyges requirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1666-02-2220798rDirck Bouwes requirantgeauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
inventaris1666-02-2220798rde nagelaten weeskinderen van wijlenSipke Hendrix mr. metselaaroverledene
inventaris1666-02-23206372rSeerp Eesges
inventaris1666-02-23206372rburgervaandrigJacobus Roordabrouwerrequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1666-02-23206372rEesge Seerps
inventaris1666-03-0020722vJancke Crijns overledeneweduwe (1) van
inventaris1666-03-0020722vwijlenCornelis Roest
inventaris1666-03-0020722vJancke Crijns overledenegehuwd (2) met
inventaris1666-03-0020722vAbel Bartholomaeus
inventaris1666-03-0720746rwijlenWillem Duits
inventaris1666-03-1520743arDoede Albarts overledene
inventaris1666-03-262071rWytske Freerx aangeverweduwe (1) van
inventaris1666-03-262071rwijlenClaas Pytters Elbedakoopman
inventaris1666-03-262071rClaes Huyberts koopmanrequirantgeauthoriseerde tutor ad actum divisionis over
inventaris1666-03-262071rHuybert Claessen
inventaris1666-03-262071rWytske Freerx aangevergehuwd (2) met
inventaris1666-03-262071rJacob Tjebbes Dreyerkoopman
inventaris1666-03-2920755rwijlenJan Feddes kangietergeinventariseerdegehuwd met
inventaris1666-03-2920755rwijlenLeentie Lenerts geinventariseerde
inventaris1666-03-2920755rHein Tiebbes requirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1666-03-2920755rDirck Piers requirantgeauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
inventaris1666-03-2920755rUilckien Jans en over
inventaris1666-03-2920755rHiltie Jans en over
inventaris1666-03-2920755rTrijntie Jans
inventaris1666-03-2920755rAnsck Lammerts aangever
inventaris1666-03-3120751rWybe Clasen overledeneweduwnaar van
inventaris1666-03-3120751rwijlenDieuke Tuenis
inventaris1666-03-3120751rClaas Joannies requirant
inventaris1666-04-1220735rDirck Clasen timmermanoverledeneweduwnaar van
inventaris1666-04-1220735rwijlenLijsbeth Tiepkes
inventaris1666-04-1220735rRinscke Dircks
inventaris1666-04-1220735rDirck Clasen timmermanoverledenegehuwd met
inventaris1666-04-1220735rHiltie Coenes aangever
inventaris1666-04-19207132rAeltie Jacobs overledeneweduwe van
inventaris1666-04-19207132rwijlenHans Pouwels
inventaris1666-04-19207132rJacob Hansen mr. tabakspijpmakerrequirantcurator
inventaris1666-04-19207132rMarten Ockes mr. scheepstimmermancuratoren over
inventaris1666-04-19207132rHans Pouwels zoon van
inventaris1666-04-19207132rPoules Hansen
inventaris1666-04-19207132rGertie Uilckes dienstmaagdaangever
inventaris1666-04-2120759rArjaentie Pytters bakkersedebiteurweduwe van
inventaris1666-04-2120759rwijlenCornelis Bastiaens
inventaris1666-04-2120759roud burgemeesterGellius Wetsensiusgelastigde crediteur
inventaris1666-05-0520766rburgerhopmanHarmen Grettingastadsbouwmeesterrequireerdegehuwd met
inventaris1666-05-0520766rAefcke Tiercks
inventaris1666-05-0520766rburgemeesterJan Knijffrequirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1666-05-0520766rburgemeesterHeere Obbes requirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1666-05-0520766rJacob Wybes requirantgeauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
inventaris1666-05-0520766rde goederen vanAefcke Tiercks
inventaris1666-05-2120778rwijlenHendrick Wiaerdageinventariseerde
inventaris1666-05-2120778rwijlenItscke Lieuwes geinventariseerde
inventaris1666-06-17207165rBroer Lieuwes mr. schoenmakeroverledeneweduwnaar van
inventaris1666-06-17207165rwijlenTrijntie Jans
inventaris1666-06-17207165rTieert Tieertsen wijdschipperrequirantcurator ad hunc actum over
inventaris1666-06-17207165rde twee nagelaten weeskinderen van wijlenBroer Lieuwes mr. schoenmakeroverledeneweduwnaar van
inventaris1666-06-17207165rwijlenTrijntie Jans
inventaris1666-06-17207165rAntie Jans aangever
inventaris1666-07-06207138rYge Stoffels grootschipperoverledeneHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rPytter Iges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rHeere Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rWybe Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rAndries Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rHidde Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rJacob Hansen tabakspijpmakerrequirantweduwnaar vanHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rwijlenTiesck Yges Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rwijlenAafke Yges gehuwd metHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138r[wijlen]Bokke Joostes Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rburgemeesterWytse Michiels requirantcurator ad actum divisionis overHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rTuenes Bokkes en overHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rSytske Bokkes en overHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rJetske Bokkes Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rwijlenAafke Yges gehuwd metHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138r[wijlen]Aete Ates Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rAate Aates Hondenstraat 8
inventaris1666-07-13207157rHendrick Hendricks koolkoperoverledenegehuwd metHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rJeltie Wytses requireerde en aangeverHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rMaurus Symes requirantvader vanHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rGertie Maurus Heiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rSymen Maurus requirantHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rJan Dircksenvan Buitenrequirantcurator ad actum divisionis overHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rDirckien Hendrix Heiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rMaurus Symens requirantgelastigde vanHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rFrouck Outgers Heiligeweg 46
inventaris1666-07-23207152rJetscke Andries overledeneweduwe van
inventaris1666-07-23207152rwijlenInte Joostes
inventaris1666-07-23207152rFrans Joostes requirantcurator
inventaris1666-07-23207152rDouwe Joostes requirantcuratoren over
inventaris1666-07-23207152rTettie Intes
inventaris1666-07-23207152rTrijntie Dirx aangever
inventaris1666-08-07207182rIge Harings geinventariseerde
inventaris1666-08-07207182rLolcke Obbes
inventaris1666-08-07207182rFloris Jansen
inventaris1666-08-11207169rHilbrant Pytters wijdschipperoverledene
inventaris1666-08-11207169rJan Freerckx bakkerrequirantgeauthoriseerde curator
inventaris1666-08-11207169rRinnert Rienx wijdschippergeauthoriseerde curatoren over
inventaris1666-08-11207169rde drie nagelaten weeskinderen van wijlenHilbrant Pytters wijdschipperoverledene
inventaris1666-08-11207169rAntie Floris aangever
inventaris1666-08-11207169rAntie Jochems aangever
inventaris1666-09-082080vburgervaandrigHendrick Feickesde Wittoverledeneweduwnaar (1) van
inventaris1666-09-082080vN. N.
inventaris1666-09-082080vJan Feickes ontvanger van Sint Anna Parochierequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1666-09-082080vLijsbeth Hendericksde Witt
inventaris1666-09-082080vburgervaandrigHendrick Feickesde Wittoverledenegehuwd (2) met
inventaris1666-09-082080vGertie Jacobs requireerdemoeder en legitima tutrix over
inventaris1666-09-082080vAuckien Hendriksde Witten over
inventaris1666-09-082080vFockien Hendriksde Witt
inventaris1666-09-10207105rSytse Gerbens brouweroverledeneweduwnaar vanLanen 36
inventaris1666-09-10207105rwijlenGrietie Gerlofs Lanen 36
inventaris1666-09-10207105rFedde Tieerts koopmancurator overLanen 36
inventaris1666-09-10207105rDirck Gerlofs aangeverLanen 36
inventaris1666-09-10207105rJan Gerlofs DekenLanen 36
inventaris1666-09-10207105rRiemcke Gerlofs weduwe vanLanen 36
inventaris1666-09-10207105rwijlenGerben Gatties Lanen 36
inventaris1666-09-10207105rLijsbet Cornelis aangeverLanen 36
inventaris1666-09-21207246rWybe Jansen Pelserschipperoverledene
inventaris1666-09-21207246rFocckien Jans
inventaris1666-09-21207246rJan Reiners zeilmakerrequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1666-09-21207246rhet achtergelaten kind van wijlenWybe Jansen Pelserschipperoverledene
inventaris1666-09-21207246rLijsbeth Jans aangever
inventaris1666-09-27207188rRinske Clases weduwe (1) van
inventaris1666-09-27207188rwijlenSioerd Rinses grootschippergeinventariseerde
inventaris1666-09-27207188rhetGerecht van Harlingensprekende voor
inventaris1666-09-27207188rwijlenClaes Sioerds
inventaris1666-09-27207188rwijlenRinse Sioerds
inventaris1666-09-27207188rRinske Clases gehuwd (2) met
inventaris1666-09-27207188rSibbel Jans
inventaris1666-09-27207208rJilderen Hiddes smalschipperoverledenegehuwd met
inventaris1666-09-27207208rMary Lieuwes requireerde en aangever
inventaris1666-09-27207208rHidde Jilderens requirant
inventaris1666-09-27207208rIde Jilderens requirant
inventaris1666-09-27207208rGovert Hendricks requirantgehuwd met
inventaris1666-09-27207208rLolck Jilderens
inventaris1666-09-27207208rhetGerecht van Harlingenrequirantwegens
inventaris1666-09-27207208rIpe Jilderens
inventaris1666-09-27207208rBauck Jilderens
inventaris1666-10-00207239arWillem Clasens geinventariseerde
inventaris1666-10-05207175rLijsbet Rienx overledeneweduwe van
inventaris1666-10-05207175rwijlenGerryt Sents
inventaris1666-10-05207175rPytter Tyebbes Dreierkoopmanrequirantcurator ad actum over
inventaris1666-10-05207175rGerrit Pytters
inventaris1666-10-05207175rNeeltie Pytters aangevergehuwd met
inventaris1666-10-05207175rHein Rienx
inventaris1666-10-16207203rTied Doedes overledeneweduwe vanSchritsen
inventaris1666-10-16207203rwijlenPytter Johannes Schritsen
inventaris1666-10-16207203rWillem Dircks requirantgeauthoriseerde curator overSchritsen
inventaris1666-10-16207203rDoede Doedes Schritsen
inventaris1666-10-19207231rPytter Douwes overledenegehuwd met
inventaris1666-10-19207231rAntie Auckes requirant en aangevergesterkt met
inventaris1666-10-19207231rRogier Jacobs
inventaris1666-10-19207231rDoede Bauckes requirantgehuwd met
inventaris1666-10-19207231rAriaantie Pytters
inventaris1666-10-19207231rDouwe Pytters bakker
inventaris1666-10-19207231rCornelis Laesen Coordewagenrequirantgehuwd met
inventaris1666-10-19207231rGryttie Pytters
inventaris1666-10-19207231rHans Jansen requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1666-10-19207231rAntie Pytters
inventaris1666-11-13207216rwijlenGerrit Cornelis geinventariseerdegehuwd metHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rwijlenTrijntie Douwes geinventariseerdeHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rTomas Wybes voorstanderHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rClaes Huiberts voorstanders vanHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rdeDoopsgezinde (Blauwe Schu GemeenteHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rDirck Douwes herbergierHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rBottie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rJeltie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rSibbrich Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rTrijntie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rJeltie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rJancke Goitiens Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207249rJacob Jansende Cockoverledenegehuwd metLanen 70
inventaris1666-11-13207249rClaeske Lolles aangevergesterkt met haar broederLanen 70
inventaris1666-11-13207249rJan Lolles Lanen 70
inventaris1666-11-13207249rWillem Jacobsde CockrequirantLanen 70
inventaris1666-11-13207249rhetGerecht van HarlingenrequirantnamensLanen 70
inventaris1666-11-13207249rJan Jacobsde CockLanen 70
inventaris1666-11-13207249rFedde Tieerds requirantgeauthoriseerde curator overLanen 70
inventaris1666-11-13207249rLolle Jacobsde CockLanen 70
inventaris1666-11-15207270rAeltie Minnes Lanen
inventaris1666-11-15207270rAndries Claesen requirantgelastigdeLanen
inventaris1666-11-15207270rRuierd Martens requirantgelastigden vanLanen
inventaris1666-11-15207270rdeDoopsgezinde (Blauwe Schu GemeenteLanen
inventaris1666-11-15207270rWytske Jules aangeverLanen
inventaris1666-11-21207308rFolckert Hemkes wijdschipperoverledeneweduwnaar (1) van
inventaris1666-11-21207308rwijlenRinske Willems
inventaris1666-11-21207308rLeeuck Hanses requirantweduwe van
inventaris1666-11-21207308rwijlenWillem Folckerts
inventaris1666-11-21207308rSymon Folckerts requirantgehuwd met
inventaris1666-11-21207308rGertie Jans
inventaris1666-11-21207308rGeeske Folckerts
inventaris1666-11-21207308rFolckert Hemkes wijdschipperoverledeneweduwnaar (2) van
inventaris1666-11-21207308rwijlenLeuck Jelles
inventaris1666-11-21207308rIke Jilderens requirantgehuwd met
inventaris1666-11-21207308rLisk Folckerts
inventaris1666-11-21207308rhetGerecht van Harlingenrequirantnamens
inventaris1666-11-21207308rBauke Folckerts
inventaris1666-11-21207308rFolckert Hemkes wijdschipperoverledenegehuwd (3) met
inventaris1666-11-21207308rLijsbeth Jans aangever
inventaris1666-11-27207297rGattie Gerbens stadsmakelaaroverledeneweduwnaar vanNoorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rwijlenWybrichien Douwes Noorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rgemeensmanWopke Jansen Ackerrequirantgelastigde van zijn broederNoorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rAllert Jansen gehuwd metNoorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rAntie Gatzes Noorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rFedde Tieerds koopmanter sterking vanNoorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rRiemcke Gerloffs requirant en aangeverweduwe vanNoorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rwijlenGerben Gatties Noorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rEelcke Rinnerts koopmanrequirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis overNoorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rHincke Gattjes aangeverNoorderhaven 80
inventaris1666-12-06207327rEelcke Arents overledeneweduwe van
inventaris1666-12-06207327rwijlenPytter Meier
inventaris1666-12-06207327rDirck Hendricks requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1666-12-06207327rArent Jansen
inventaris1666-12-06207327rArent Jansen aangever
inventaris1666-12-10207314rAuck Jans overledeneweduwe vanVijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rwijlenPytter Clasen Vijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rLieuwe Jansen requirantcurator overVijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rDoeke Gerkes en overVijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rde twee nagelaten kinderen van wijlenRuierd Hillebrants kapiteinVijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rhetGerecht van HarlingenrequirantnamensVijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rde nagelaten weeskinderen van wijlenJancke Pytters Vijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rClaes Pytters requireerdegehuwd metVijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rYpke Louws aangeverVijverstraat 30
inventaris1666-12-20208311rFijcke Jans overledenegehuwd met
inventaris1666-12-20208311rUlbe Wypkes makelaar
inventaris1666-12-20208311rHiltie Keimpes requirantgehuwd met
inventaris1666-12-20208311rTuige Juriens
inventaris1666-12-20208311rRippert Jacobs Forsenburghmr. bakkerwaardeerder bakkersgereedschappen
inventaris1666-12-20208311rTaecke Wybrants mr. bakkerwaardeerder bakkersgereedschappen
inventaris1667-01-02207274rTierck Hiddesde Friesluitenant-admiraal Admiraliteitgehuwd metSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rNanneke Atzes Sint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rdr.Franciscus Canterrequirantgeauthoriseerde curatorSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rBarent Hiddesde Frieskapitein Admiraliteitrequirantgeauthoriseerde curatoren overSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rde drie nagelaten weeskinderen van wijlenTierck Hiddesde Friesluitenant-admiraal Admiraliteitgehuwd metSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rNanneke Atzes Sint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rGerryt Sybrants dienstknechtaangeverSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rAntie Andries dienstmaagdaangeverSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-10207331rYme Bartels overledene
inventaris1667-01-10207331rHakke Sickes curator over
inventaris1667-01-10207331rhet nagelaten weeskind van wijlenYme Bartels overledene
inventaris1667-01-17207335rMarike Sibrens overledeneHavenplein 18oost
inventaris1667-01-17207335rTrijntie Sipkes aangeverHavenplein 18oost
inventaris1667-01-17207335rJeltie Wybbes aangeverHavenplein 18oost
inventaris1667-01-21207348rwijlenSimon Anes leidekkerweduwnaar(1) vanHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rwijlenMaicke Michiels Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rJoost Michiels kapiteinrequirantgeauthoriseerde curator overHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rJancke Simons Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rGijsbert Douwes requirantcurator overHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rhet nagelaten kind van wijlenSiouckien Douwes weduwe (1) vanHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rwijlenSalvus Sydses Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rGijsbert Douwes requirantcurator overHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rde twee kinderen van wijlenSiouckien Douwes gehuwd metHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rwijlenSimon Anes leidekkerHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rYfk Joannis aangeverHofstraat 1
inventaris1667-01-22207357rFrans Jacobsde Adamgleibakkeroverledeneweduwnaar (1) vanZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rwijlenFongerke Arjens Zuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rJan Jacobsde AdamrequirantZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rSybrandus Feitemarequirantcurator overZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rArjaantie Fransende Adamen overZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rHeiltie Fransende AdamZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rFrans Jacobsde Adamgleibakkeroverledeneweduwnaar (2) vanZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rwijlenAdriaantie Pytters AckerslootZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rJacob Fransende AdamrequireerdeZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rFrans Jacobsde Adamgleibakkeroverledenegehuwd (3) metZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rPhilippijntie Arjens aangeverZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rAntie Wobbes aangevervoordochter vanZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rPhilippijntie Arjens aangeverZuiderhaven 71
inventaris1667-01-23207340rHylck Aates kapitein van de turfmeetstersoverledeneweduwe vanNoordijs 27
inventaris1667-01-23207340rwijlenEdger Feddes BangaNoordijs 27
inventaris1667-01-23207340roud burgemeesterBuwe Thomas requirantgeauthoriseerde curator overNoordijs 27
inventaris1667-01-23207340rFedde Edgers aangeveren overNoordijs 27
inventaris1667-01-23207340rFeickien Edgers aangeveren overNoordijs 27
inventaris1667-01-23207340rAate Edgers en overNoordijs 27
inventaris1667-01-23207340rMartien Edgers Noordijs 27
inventaris1667-01-25207373rAlbert Sybes Groenoverledeneweduwnaar (1) van
inventaris1667-01-25207373rwijlenArjaantie Arjens
inventaris1667-01-25207373rClaas Lammerts requirantoom en geauthoriseerde curator over
inventaris1667-01-25207373rItie Alberts
inventaris1667-01-25207373rAlbert Sybes Groenoverledeneweduwnaar (2) van
inventaris1667-01-25207373rwijlenAntie Jans
inventaris1667-01-25207373rPytter Sybes Groenoom en geauthoriseerde curator over
inventaris1667-01-25207373rAntie Albarts
inventaris1667-01-25207373rWobbel Sybes requireerde en aangever
inventaris1667-01-26207321rTied Willems overledenegehuwd met
inventaris1667-01-26207321rSteffen Abbes mr. schoemakeraangever
inventaris1667-01-26207321rPieter Jansen requirantgecommitteerde
inventaris1667-01-26207321rHenrick Henricks requirantgecommitteerden van
inventaris1667-01-26207321rdeDoopsgezinde (Blauwe Schu Gemeentegeauthoriseerde curatoren over
inventaris1667-01-26207321rPieter Jelles
inventaris1667-01-29207386rHendrick Jochems assistent Admiraliteitoverledeneweduwnaar van
inventaris1667-01-29207386rwijlenAntie Hendricks
inventaris1667-01-29207392rwijlenHendrick Jansen Hingeveltmr. bakkergeinventariseerdegehuwd metHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rwijlenLijsbet Dircks geinventariseerdeHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rRintie Douwes wijdschipperrequirantgeauthoriseerde curator overHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rAaltie Hendrix HingeveltaangeverHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rJackle Pybes Sinnemarequirantgehuwd metHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rMaartie Hendrix Hofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rTrijntie Hendrix HingeveltrequirantHofstraat 16
inventaris1667-01-29208132rArien Watses bakkeroverledeneweduwnaar (1) vanHeiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rwijlenBerber Tuenes Heiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rJeppe Dirx requirantcurator overHeiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rBerber Ariens Heiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rArien Watses bakkeroverledenegehuwd (2) metHeiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rMaartien Abes Heiligeweg 24
inventaris1667-01-29208202rGoslyck Meinerts turfdrageroverledeneweduwnaar (1) vanGardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rwijlenTrijntie Sioerds Gardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rSybe Goslicks Gardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rSjoerd Goslicks Gardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rGoslyck Meinerts turfdrageroverledenegehuwd (2) metGardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rTjeertie Jacobs Gardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rTrijntie Goslicks Gardenierstraat
inventaris1667-02-1520827rLenert Jacobs gehuwd met
inventaris1667-02-1520827rAffke Jans
inventaris1667-02-1520827rJan Jansen luitenant ter zeerequirantoudoom en curator
inventaris1667-02-1520827rJochem Jansen luitenant ter zeerequirantoudoomen en curatoren over
inventaris1667-02-1520827rAafke Doeckes
inventaris1667-02-1520827rSjoerdtie Annes aangever
inventaris1667-02-1520827rFettie Pytters aangever
inventaris1667-02-1520837rClaes Gerrits Bramiusapothekeroverledenegehuwd metVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rSioerdtie Sjoerds aangeverVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rgemeensmanWopke Jansen Ackerrequirantgehuwd metVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rFoockeltie Clases BraamVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rGoucke Clases BraamrequirantVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rBavius Schultetusapothekerrequirantgehuwd metVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rTrijntie Clases BraamVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rReiner Sjoerds requirantgehuwd metVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rItie Clases BraamVoorstraat 54
inventaris1667-02-22207403rGerlof Tytes wevergeinventariseerde
inventaris1667-02-22207403rJeltie vlastergeinventariseerde
inventaris1667-02-22207403rTrijntie Falentijn geinventariseerde
inventaris1667-02-22207403rJan Jacobs requirantdiaken
inventaris1667-02-22207403rPytter Ackerslootrequirantdiaken van
inventaris1667-02-22207403rdeDoopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente
inventaris1667-02-2620898rEling Sickes schipper op Leeuwardenoverledene
inventaris1667-02-2620898rRinske Sickes aangever
inventaris1667-02-2620898rHaie Tiommes requirantcurator over
inventaris1667-02-2620898rTrijntie Sjoerds
inventaris1667-02-2620898rJan Cornelis requirantgehuwd met
inventaris1667-02-2620898rTrijntie Harings
inventaris1667-02-2620898rhetGerecht van Harlingenrequirantsprekende voor
inventaris1667-02-2620898rJan Harings
inventaris1667-02-26208141rOene Carstes rogdrageroverledene
inventaris1667-02-26208141rCarst Jacobs requirant
inventaris1667-02-26208141rAlbert Jacobs requirant
inventaris1667-02-26208141roud burgemeesterPytter Wybrants requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1667-02-26208141rAntie Jacobs
inventaris1667-02-26208141rLijntie Hendrix aangever
inventaris1667-03-07208104rWillem Willems requirantgeauthoriseerde curator
inventaris1667-03-07208104rJacob Pytters geauthoriseerde curatoren over
inventaris1667-03-07208104rde drie nagelaten weekinderen van wijlenJarich C lasen Sappeslachtergehuwd met
inventaris1667-03-07208104rwijlenMayke Pytters
inventaris1667-03-07208104rJanke Pytters aangever
inventaris1667-03-092091rFrans Hendricks overledene
inventaris1667-03-092091rTrintie Fransen aangevergehuwd met
inventaris1667-03-092091rCornelis Clasen aangever
inventaris1667-03-21208118rJan Eelkes CrollinnenweverHofstraat 41
inventaris1667-03-21208118rHein Jansen Crolrequirantmede sprekende voorHofstraat 41
inventaris1667-03-21208118rHarmen Jansen Hofstraat 41
inventaris1667-03-21208118rTrijntie Jans Hofstraat 41
inventaris1667-03-212097rLammert Reins overledeneweduwnaar vanKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rwijlenPluentie Boldewijns Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rvroedsmanHans Keimpes geauthoriseerde curator ad actum divisionisKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rFedde Tieerdts koopmangeauthoriseerde curatoren ad actum divisionis overKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rRien Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rBoldewijn Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rJan Coenraedts mr. bakkerweduwnaar vanKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rwijlenGeertie Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rwijlenBerber Jans Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rLammert Reins overledenegehuwd metKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rTrintie Jacobs gesterkt metKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097roud burgemeesterWytse Michiels en metKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rDomenicu CornelyKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-28208122rAntie Gijsberts overledeneweduwe (1) van
inventaris1667-03-28208122rwijlenRintie Pytters
inventaris1667-03-28208122rClaas Minnes requirantoom en geauthoriseerde curator
inventaris1667-03-28208122rSicke Fransen requirantoomen en geauthoriseerde curators over
inventaris1667-03-28208122rGijsbert Rinties
inventaris1667-03-28208122rAntie Gijsberts overledenegehuwd (2) met
inventaris1667-03-28208122rwijlenJan Joris zeemtouwerrequireerdevader en voorstander over
inventaris1667-03-28208122rRinskie Jans
inventaris1667-03-28208122rTrijntie Jans
inventaris1667-04-0120864roud burgemeesterClaas Sanstraoverledenegehuwd met
inventaris1667-04-0120864rYtie van Kyllrequireerdemoeder van
inventaris1667-04-0120864rGerben Sanstragesterkt met
inventaris1667-04-0120864rPytter Joris Piphronkoopmancurator ad actum divisionis
inventaris1667-04-0120864roud burgemeesterJan Ruierds Sanstrarequirant
inventaris1667-04-03208295rAuck Pytters gehuwd met
inventaris1667-04-03208295rCornelis Heins
inventaris1667-04-03208295rJan Freerx bakkerrequirant
inventaris1667-04-03208295rTieerd Bentes Boncqbakkerrequirant
inventaris1667-04-05208141rFrouck Hendrix overledeneweduwe van
inventaris1667-04-05208141rwijlenLieuwe Lieuwes
inventaris1667-04-05208141rHendrick Lieuwes requirant
inventaris1667-04-05208141rJan Clasen Wyniarequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1667-04-05208141rGrietie Luietes dochter van
inventaris1667-04-05208141rwijlenLuietie Lieuwes
inventaris1667-04-05208156rTiebbe Ipes overledenegehuwd metHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rLijsbeth Jans aangeverHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rHincke Tiebbes requirantHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rHendrick Hendricks glasmakerrequirantgeauthoriseerde curator overHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rIpe Tiebbes Hofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rRippert Jacobs Forsenburghrequirantgeauthoriseerde curator overHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rJan Tiebbes Hofstraat 37
inventaris1667-04-26208161rTiepke Dirx overledenegehuwd metKerkpoortstraat 59
inventaris1667-04-26208161rMarijke Ariens requireerdeKerkpoortstraat 59
inventaris1667-04-26208161rClaas Wopkes requirantgeauthoriseerde curator overKerkpoortstraat 59
inventaris1667-04-26208161rAntie Tiepkes Kerkpoortstraat 59
inventaris1667-05-02208184rBeernt Jansen bakkerdebiteurgehuwd met
inventaris1667-05-02208184rElske Harmens debiteur
inventaris1667-05-02208184rvroedsman de Langegecommitteerde crediteur
inventaris1667-05-02208184rSybrant Hessels gecommitteerde crediteur
inventaris1667-05-07208190rGryttie Gijsberts geinventariseerdeweduwe (1) van
inventaris1667-05-07208190rGerrit Gijsberts mr. stadstimmermansknecht
inventaris1667-05-07208190rWillem Gijsberts requirantoom en geauthoriseerde curator
inventaris1667-05-07208190rPytter Gijsberts requirantoomen en geauthoriseerde curatoren over
inventaris1667-05-07208190rGijsbert Gerrits
inventaris1667-05-07208190rGryttie Gijsberts geinventariseerdegehwud (2) met
inventaris1667-05-07208190rHarmen Clasen
inventaris1667-05-17208196rHendrick Rienx overledenegeshuwd met
inventaris1667-05-17208196rTrijntie Jilles aangever
inventaris1667-05-17208196rdeDoopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente weesvoogdijrequirant
inventaris1667-05-17208196rdeDoopsgezinde (Blauwe Schu Gemeente weesvoogdij
inventaris1667-05-2020935rStijntie Vitus [staat: Vits] Enamaoverledenegehuwd met
inventaris1667-05-2020935rHendrickus Ringersstadsbode
inventaris1667-05-2020935rJan Gerlooffs
inventaris1667-05-2020935rVitus Ringers
inventaris1667-05-31209167roud burgemeesterJan Ruierds Sanstraoverledene
inventaris1667-06-0120928rWillem Ariens bakkergeinventariseerdeBildtpoort (gebied)
inventaris1667-06-04208208vDoede Piers kuiperoverledeneweduwnaar vanLanen 21
inventaris1667-06-04208208vwijlenGeertie Clases Lanen 21
inventaris1667-06-08208242rTjebbe Herkes gortmakeroverledenegehuwd met
inventaris1667-06-08208242rPyttie Tekes aangever
inventaris1667-06-1220921rWolbrig Hendricks overledeneweduwe vanMoriaanstraat
inventaris1667-06-1220921rwijlenJurjen Ottes Moriaanstraat
inventaris1667-06-1220921rGerloff Keyserrequirantoom en geauthoriseerde curator overMoriaanstraat
inventaris1667-06-1220921rAntie Jurjens Moriaanstraat
inventaris1667-06-1220921rMartien Willems aangeverMoriaanstraat
inventaris1667-06-1220921rJannetie Willems aangeverMoriaanstraat
inventaris1667-06-13208219rvroedsmanHeere Reins scheepstimmerman
inventaris1667-06-13208219rvroedsmanHans Keimpes requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1667-06-13208219rde nagelaten weeskinderen van wijlenHendrick Wybes gehuwd met
inventaris1667-06-13208219rwijlenUilck Heeres
inventaris1667-06-13208219rSipke Heeres
inventaris1667-06-13208219rHendrickien Heeres
inventaris1667-06-18208227rAntie Minnes overledeneweduwe (1) van
inventaris1667-06-18208227rwijlenJan
inventaris1667-06-18208227rGatske Jans
inventaris1667-06-18208227rAntie Minnes overledenegehuwd met
inventaris1667-06-18208227rSible Dirx
inventaris1667-06-18208227rAuckien Joannis requirant
inventaris1667-06-18208227rDirckien Wybes requirant
inventaris1667-06-21208234rJan Sybrens grootschippergeinventariseerdegehuwd met
inventaris1667-06-21208234rHiltie Jans geinventariseerde
inventaris1667-06-21208234rSybren Jansen
inventaris1667-06-21208234rTieerd Jans
inventaris1667-06-21208234rFrans Jans
inventaris1667-06-21208234rJacob Jansen
inventaris1667-06-21208234rJan Jansen
inventaris1667-06-21208234rJancke Jans
inventaris1667-06-21208234rGrietie Jans
inventaris1667-06-25208253rDouwe Broers scheepstimmermanoverledenegehuwd met
inventaris1667-06-25208253rAntie Jans requireerde
inventaris1667-06-25208253rJan Hendrix requirantoom en curator over
inventaris1667-06-25208253rIbeltie Douwes en over
inventaris1667-06-25208253rClaes Douwes
inventaris1667-06-25208253rClaes Huyberts curator ad actum divisionis
inventaris1667-07-02208248rLusie Mathijs overledenegehuwd met
inventaris1667-07-02208248rJan van Bondel
inventaris1667-07-02208248rDed Pytters requirantbestemoeder van haar dochters kinderen bij
inventaris1667-07-02208248rRuyerd Andrys
inventaris1667-07-02208248rTrijntie Harmens requirant
inventaris1667-07-02208248rMarijke Jans requirant
inventaris1667-07-22209116rWillem Dircks brouweroverledenegehwud metKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rAntie Jans aangeverKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rburgemeesterAugustinus Pieters requirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rWytso Stevens makelaarrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rHoite Hoytes koopmanrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rRinnert Eelkes EelkemakoopmanrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rPieter Cornelis brouwerrequirantgeassisteerd metKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rdr. HesselingaKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rTieerd Bentes Boncqkoopmangeauthoriseerde curator overKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rAmarenske Cornelis Kerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-08-13208262rBroer Jacobs trekschipper op Leeuwardenoverledene
inventaris1667-08-13208262rRuierd Fockes requirantgeauthoriseerde curator
inventaris1667-08-13208262rRomcke Romkes koekbakkerrequirantgeauthoriseerde curatoren over
inventaris1667-08-13208262rAeltie Broes
inventaris1667-08-13208262rBeidske Ruierds aangever
inventaris1667-08-13208262rMettie Fockes aangever
inventaris1667-08-30208270rAuke Douwes wijdschipperoverledenegehuwd met
inventaris1667-08-30208270rAefke Jacobs
inventaris1667-08-30208270rSweer Tomas wijdschipperrequirantoom en curator
inventaris1667-08-30208270rRintie Douwes wijdschipperrequirantoomen en curatoren over
inventaris1667-08-30208270rde twee nagelaten kinderen van wijlenAuke Douwes wijdschipperoverledenegehuwd met
inventaris1667-08-30208270rAefke Jacobs
inventaris1667-09-00208301rLeentie Gorris overledeneweduwe van
inventaris1667-09-00208301rwijlenIppe Thijssen
inventaris1667-09-00208301rDouwe Gorris requirantoom en geauthoriseerde curator over
inventaris1667-09-00208301rTijs Ipees aangeveren van
inventaris1667-09-00208301rFrouck Ippes aangeveren van
inventaris1667-09-00208301rTietske Ippes
inventaris1667-09-10208284rJeppe Willems trekschipperoverledenegehuwd met
inventaris1667-09-10208284rMoercke Dircks aangever
inventaris1667-09-10208284rJacob Reiners requirantgeauthoriseerde curator
inventaris1667-09-10208284rJan Dircksen Cuyckbakkerrequirantgeauthoriseerde curatoren over
inventaris1667-09-10208284rde drie nagelaten kinderen van wijlenJeppe Willems trekschipperoverledenegehuwd met
inventaris1667-09-10208284rMoercke Dircks aangever
inventaris1667-10-14208358rWillem Coenes weduwnaar (1) van
inventaris1667-10-14208358rwijlenClaeske Jans geinventariseerde
inventaris1667-10-14208358rJan Jacobs Schoestersmalschipperrequirantbestevader en curator over
inventaris1667-10-14208358rde vier nagelaten weeskinderen van wijlenWillem Coenes weduwnaar (1) van
inventaris1667-10-14208358rwijlenClaeske Jans geinventariseerde
inventaris1667-10-14208358rWillem Coenes gehuwd (2) met
inventaris1667-10-14208358rFokeltie Willems
inventaris1667-11-0820944rTerquinius Theodori notarisweduwnaar van
inventaris1667-11-0820944rwijlenGrietie Foppes
inventaris1667-11-0820944rFoppe Foppes rentmeesterbestevader en geauthoriseerde curator over
inventaris1667-11-0820944rJoannes Terquinii
inventaris1667-12-02208363rwijlenTierck Bauckes geinventariseerdegehuwd met
inventaris1667-12-02208363rwijlenJancke Innes geinventariseerde
inventaris1667-12-02208363rHidde Tierx requirant
inventaris1667-12-02208363rJacob Pytters bakkercurator
inventaris1667-12-02208363rJan Jansen Reiierscuratoren over
inventaris1667-12-02208363rLiscke Tierx en over
inventaris1667-12-02208363rJancke Tierx
inventaris1667-12-02208363rIdtie Innes requirant
inventaris1667-12-12208369rIpke Jelles overledenegehuwd met
inventaris1667-12-12208369rAnna Heres requireerdegesterkt met
inventaris1667-12-12208369rJan Symens lakenkoper
inventaris1667-12-12208369rvroedsmanClaes Jansen Faberrequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1667-12-12208369rJanke Ipkes
inventaris1667-12-12208369rvroedsmanPytter Hylkes requirantvader en voorstander over
inventaris1667-12-12208369rHylcke Pytters zoon van
inventaris1667-12-12208369rwijlenRinske Ipkes
inventaris1667-12-12208369rFrans Heins Costerrequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1667-12-12208369rTrijntie Juriens dochter van
inventaris1667-12-12208369rwijlenTeetske Ipkes
inventaris1667-12-12208369rHendrik Pytters Donckergeauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1667-12-12208369rde drie nagelaten weeskinderen vanHendrickien Pytters Donckergetuigeweduwe van
inventaris1667-12-12208369rwijlenJelle Ipkesde Haenkapitein van een korps mariniers
inventaris1667-12-12208369rSytske Ipkes requirantgehuwd met
inventaris1667-12-12208369rMinne Heins mr. kistmaker
inventaris1668-01-08208342rSijcke Winters overledeneweduwe van
inventaris1668-01-08208342rwijlenLyckle Piers Haulama
inventaris1668-01-08208342rHendrik Jansen mr. schilderwaardeerder schilderijen
inventaris1668-01-08208342rGeertie Albertsvan Minnenhoosverkopergetuige
inventaris1668-03-06208377rwijlenJob Jansen geinventariseerdegehuwd met
inventaris1668-03-06208377rwijlenSytske Lykles geinventariseerde
inventaris1668-03-06208377rHylcke Joannes Hanekuikrequirantcurator ad actum divisionis
inventaris1668-03-06208377rJan Symens lakenkoperrequirantcuratoren ad actum divisionis over
inventaris1668-03-06208377rWytske Jops aangever
inventaris1668-03-06208377rPyttie Jops
inventaris1668-03-06208377rLyckeltie Jops
inventaris1668-03-06208377rEelckien Jops
inventaris1668-03-06208377rFoppe Foppes requirantweduwnaar van
inventaris1668-03-06208377rwijlenFijcke Jops
inventaris1668-04-0320990rBeatryx Lammerts overledeneweduwe vanNoorderhaven 104
inventaris1668-04-0320990rwijlenAndrys van der Boechorstkapitein Admiraliteit in FrieslandNoorderhaven 104
inventaris1668-04-0320990rCornelius van der Boechorstsecretarisrequirantgeauthoriseerde curatorNoorderhaven 104
inventaris1668-04-0320990rvroedsmanHendrick Hendricks requirantgeauthoriseerde curatoren overNoorderhaven 104
inventaris1668-04-0320990rLambartus van der BoechorstNoorderhaven 104
inventaris1668-04-0320990rBeatryx Lammerts overledenegehuwd metNoorderhaven 104
inventaris1668-04-0320990rJan Symons aangeverNoorderhaven 104
inventaris1668-05-02208390rStijntie Ariens overledeneweduwe vanLanen 62
inventaris1668-05-02208390rwijlen oud burgemeesterJoost van der VoordaLanen 62
inventaris1668-05-02208390rvroedsmanJacob van der VoordarequirantLanen 62
inventaris1668-05-02208390rvroedsmanHendrick Coenraets Ludingarequirantoom en curator overLanen 62
inventaris1668-05-02208390rde twee nagelaten weeskinderen van wijlenJanneke Voordaweduwe vanLanen 62
inventaris1668-05-02208390rwijlen vroedsmanAeke Abbes Lanen 62
inventaris1668-05-02208390rJan Symens lakenkoperrequirantweduwnaar vanLanen 62
inventaris1668-05-02208390rwijlenJanneke VoordaLanen 62
inventaris1668-05-04208403rHarmen Joannes brugmanoverledenegehuwd met
inventaris1668-05-04208403rAntie Dirx aangever
inventaris1668-05-04208403rburgemeesterHarmen Synes Nautarequirant
inventaris1668-05-16209415rBauk Gosses aangeverweduwe (1) van
inventaris1668-05-16209415rwijlenJan Tjeerds bleker
inventaris1668-05-16209415rImke Jans
inventaris1668-05-16209415rBauk Gosses aangevergehuwd (2) met
inventaris1668-05-16209415rYde Jacobs
inventaris1668-06-04209169roud burgemeesterJan Ruierds Sanstraoverledeneweduwnaar van
inventaris1668-06-04209169rwijlenMaria van Zijll
inventaris1668-06-04209169rvroedsmanRein Jolckes curator ad actum divisionis
inventaris1668-06-04209169rRuiert Sanstrakapitein
inventaris1668-06-04209169rTierck Sanstra
inventaris1668-06-04209169rCleis Sanstraaangever
inventaris1668-06-04209169rDirk Jacobs Kievitkoopmanvoogd over
inventaris1668-06-04209169rPyttie Sanstra
inventaris1668-06-04209169rMinnelaus Hilbrandts gehuwd met
inventaris1668-06-04209169rJanke Sanstra
inventaris1668-06-04209169rJacobus Sanstra
inventaris1668-06-04209391rPytter Tjalkes overledenegehuwd met
inventaris1668-06-04209391rDieuke Ages aangever
inventaris1668-06-04209391rFrans Tjalkes requirantoom en geauthoriseerde curator
inventaris1668-06-04209391rJelte Ruirdts requirantooms en geauthoriseerde curatoren over
inventaris1668-06-04209391rRuirdt Pytters
inventaris1668-06-22209225rAntie Jans geinventariseerdeweduwe van
inventaris1668-06-22209225rwijlenArjen Heeres Cleintie
inventaris1668-06-22209225rAntie Jans geinventariseerdegehuwd met
inventaris1668-06-22209225rUlbe Wypkes stadsmakelaar
inventaris1668-06-22209399rUlbe Wypkes stadsmakelaargehuwd met
inventaris1668-06-22209399rAntie Jans
inventaris1668-07-03209127rAntie Lammerts overledeneweduwe vanJan Ruurdstraat 5
inventaris1668-07-03209127rwijlenGorryt Gorryts smalschipperJan Ruurdstraat 5
inventaris1668-07-03209127rGosse Jansen voorstanderJan Ruurdstraat 5
inventaris1668-07-03209127rTeeke Sytses voorstanderJan Ruurdstraat 5
inventaris1668-07-03209127rPytter AckerslootvoorstanderJan Ruurdstraat 5
inventaris1668-07-03209127rFoppe Tiercks voorstanders vanJan Ruurdstraat 5
inventaris1668-07-03209127rdeJan Jacobs gemeente armenJan Ruurdstraat 5
inventaris1668-07-21209135rHincke Heeres geinventariseerdeweduwe (1) van
inventaris1668-07-21209135rwijlenPytter Jansen
inventaris1668-07-21209135rHarmen joannes oom en geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1668-07-21209135rJanke Pytters en over
inventaris1668-07-21209135rHeere Pytters en over
inventaris1668-07-21209135rSytske Pytters
inventaris1668-07-21209135rHincke Heeres geinventariseerdegehuwd (2) met
inventaris1668-07-21209135rJoannes Jansen
inventaris1668-07-21209135rMartien Willems waardeerster winkelwaren
inventaris1668-07-21209135rTrijntie Siouckes waardeerster winkelwaren
inventaris1668-07-23209158rJancke Claesen geinventariseerdeweduwe (1) van
inventaris1668-07-23209158rwijlenLubbert Tijssen spijkermaker
inventaris1668-07-23209158rJancke Claesen geinventariseerdegehuwd (2) met
inventaris1668-07-23209158rSipke Heeres
inventaris1668-07-23209163rSipke Heeres mr. scheepstimmermangeinventariseerdeweduwnaar (1) vanGrote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-23209163rwijlenMartien Dirx Grote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-23209163rDirk Sipkes Grote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-23209163rSipke Heeres mr. scheepstimmermangeinventariseerdegehuwd (2) metGrote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-23209163rJanke Clasen Grote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-31209385rHendrick Pytters Ringersgerechtsbodeoverledene
inventaris1668-07-31209385rJan Gerlofs requirantoom en geauthoriseerde curator over
inventaris1668-07-31209385rVitus [staat Wytus] Ringers
inventaris1668-07-31209385rgemeensmanPytter Claessen aangever
inventaris1668-08-28209353rDouwe Douwes oud bierhaler op Haarlemoverledenegehuwd met
inventaris1668-08-28209353rItie Lenerts requireerde
inventaris1668-08-28209353rDouwe Douwes requirant
inventaris1668-08-28209353rJan Foppes requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1668-08-28209353rMeyn Dircks
inventaris1668-08-28209353rGrietie Douwes
inventaris1668-08-28209353rAeltie Nannes requirantweduwe van
inventaris1668-08-28209353rwijlenJarig Douwes
inventaris1668-08-28209353rSioerd Wybes requirantweduwnaar van
inventaris1668-08-28209353rwijlenNeeltie Douwes
inventaris1668-09-00209377rWybe Wybrantdts brouweroverledeneweduwnaar van
inventaris1668-09-00209377rwijlenJeltie Pytters
inventaris1668-09-00209377rHans Jansen requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1668-09-00209377rTrijntie Wybes requirant
inventaris1668-09-00209377rHytie Martens aangever
inventaris1668-09-08209329rItie Clases Braemaangeverweduwe (1) van
inventaris1668-09-08209329rwijlenReyer Sjoerds
inventaris1668-09-08209329rFedde Tjeerds koopmanrequirantgeauthoriseerde tutor over
inventaris1668-09-08209329rGrittie Reyers
inventaris1668-09-08209329rItie Clases Braemaamgevergehuwd (2) met
inventaris1668-09-08209329rBente Tjeerds Bonk
inventaris1668-09-22209325rEuwe Ages houtmolenaargeinventariseerdeweduwnaar (1) van
inventaris1668-09-22209325rwijlenWillemke Willems
inventaris1668-09-22209325rvroedsmanHendrik Hendrix curator ad actum divisionis
inventaris1668-09-22209325rTied Yves
inventaris1668-09-22209325rHylke Ages
inventaris1668-09-22209325rEuwe Ages houtmolenaargeinventariseerdegehuwd (2) met
inventaris1668-09-22209325rTrijntie Philips
inventaris1668-09-22209325rAlbert Annes waardeerder houtmolen
inventaris1668-09-22209325rJan Pieters waardeerder houtmolen
inventaris1668-10-14209197rYfke Joannes Tjesmaoverledeneweduwe vanVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rwijlenFrans Reiners TemplarVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rClaes Juiens Fonteinrequirantgeauthoriseerde curator overVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rYfke Jelles Jeddemaen overVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rReiner Jelles Jeddemaen overVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rAntie Jelles JeddemaVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rwijlenJelle Reiners Jeddemagehuwd metVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rwijlenTrijntie Fransen TemplerVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rJacobus Tiessemarequirantgeauthoriseerde curator overVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rAntie Jansen Agricolaen overVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rJan Jansen AgricolaVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rwijlenJan Jansen Agricolagehuwd metVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rwijlenAegtien Fransen TempelerVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rElisabeth Yppes dienstmaagdaangeverVoorstraat 25
inventaris1668-10-15209268rvroedsmanGerrit Sickes Orsingageinventariseerdeweduwnaar (1) van
inventaris1668-10-15209268rwijlenAntie Heeres
inventaris1668-10-15209268rburgervaandrig mr.Augustinus Siersmacurator ad actum divisionis
inventaris1668-10-15209268rvroedsmanGerrit Sickes Orsingageinventariseerdegehuwd (2) met
inventaris1668-10-15209268rGryttie Jans
inventaris1668-10-27209339rDoede Pytters gortmakeroverledenegehuwd met
inventaris1668-10-27209339rGryttie Hendrix
inventaris1668-10-27209339rvroedsmanLourens Jacobsvan Asperenrequirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1668-10-27209339rBuwe Doedes
inventaris1668-10-27209339rArjen Gijsberts requirantgehuwd met
inventaris1668-10-27209339rTrijntie Doedes
inventaris1668-10-27209339rSymon Ages requirantweduwnaar van
inventaris1668-10-27209339rwijlenBauckjen Doedes
inventaris1668-10-27209339rSaeckjen Symens
inventaris1668-10-27209339rBauk Seerps gehuwd met
inventaris1668-10-27209339rDoede Hendrix
inventaris1668-11-24209211rWypk Jans geinventariseerde
inventaris1668-11-30209250rJan Wybes Calfgrootveerschippergeinventariseerdeweduwnaar (1) van
inventaris1668-11-30209250rwijlenRinske Jans
inventaris1668-11-30209250rHaye Jansen houtkopercurator ad actum divisionis over
inventaris1668-11-30209250rTrijntie Jans en over
inventaris1668-11-30209250rWybe Jans
inventaris1668-11-30209250rJan Wybes Calfgrootveerschippergeinventariseerdegehuwd (2) met
inventaris1668-11-30209250rSiouckien Doies
inventaris1668-12-02209278rSiouckien Dojes geinventariseerdeweduwe (1) van
inventaris1668-12-02209278rwijlenGerloff Fransen
inventaris1668-12-02209278rJan Foppes koopmantutor ad hunc actum over
inventaris1668-12-02209278rAke Gerlofs
inventaris1668-12-02209278rSiouckien Dojes geinventariseerdegehuwd (2) met
inventaris1668-12-02209278rJan Wybes Calf
inventaris1668-12-03209304rSibrant Hessels koopmanoverledeneweduwnaar van
inventaris1668-12-03209304rwijlenMaycke Gouckes
inventaris1668-12-03209304rMarten Tiepkes brouwerrequirantgeauthoriseerde curator
inventaris1668-12-03209304rJacob Clasen Braemrequirantgeauthoriseerde curatoren over
inventaris1668-12-03209304rGouke Sibrants
inventaris1668-12-03209304rHessel Sibrants
inventaris1668-12-03209304rSibrant Hessels koopmanoverledeneweduwnaar van
inventaris1668-12-03209304rJouckien Romckes
inventaris1668-12-03209304rPyttie Sibrants
inventaris1668-12-03209304rGerrit Romkes geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1668-12-03209304rPytter Pytters geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1668-12-05208399rJurrien Siborghrequiranteerst geregistreerde crediteur van
inventaris1668-12-05208399rWytske Isbrants herbergiersegeinventariseerde
inventaris1668-12-14209240rStoffel Clasen overledenegehuwd metKleine Bredeplaats 18
inventaris1668-12-14209240rHylkien Ates aangeverKleine Bredeplaats 18
inventaris1668-12-14209240rPytter Iges grootschipperrequirantgeauthoriseerde curator overKleine Bredeplaats 18
inventaris1668-12-14209240rJanke Jans Kleine Bredeplaats 18
inventaris1668-12-22209232rAntie Pytters geinventariseerdeweduwe van
inventaris1668-12-22209232rwijlenPytter Dirxen Cruis
inventaris1668-12-22209232rAntie Pytters geinventariseerdegehuwd met
inventaris1668-12-22209232rJan Symens wijdschipper
inventaris1668-12-22209232rJeppe Dirxen requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1668-12-22209232rAntie Pytters en over
inventaris1668-12-22209232rDirk Pytters
inventaris1669-01-11209364rTjeerd Bentes Bonckoverledenegehuwd met
inventaris1669-01-11209364rHiltie Jacobs requireerdegesterkt met haar zwager
inventaris1669-01-11209364rHarinch Egberts requireerdegesterkt met
inventaris1669-01-11209364rBente Tjeerdts Bonckrequirant
inventaris1669-01-11209364rTeunis Claessen requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1669-01-11209364rAntie Tjeerdts Bonckrequirant
inventaris1669-01-11209364rFedde Tjeerts requireerdegeauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1669-01-11209364rOtte Tjeerds Bonckrequireerde
inventaris1669-01-12209260rIns Jans overledenegehuwd met
inventaris1669-01-12209260rJan Bartels Cocqoud commandeur
inventaris1669-01-12209260rReiner Arjens occuperende voor
inventaris1669-01-12209260rLuitjen Tjerx
inventaris1669-01-12209260rCornelis Reiners
inventaris1669-01-12209260rAlbert Gerrits
inventaris1669-01-12209260rJacob Liuwes
inventaris1669-01-13209292rHinne Wybrants bakkergeinventariseerdeweduwnaar (1) van
inventaris1669-01-13209292rwijlenGryttie Cornelis
inventaris1669-01-13209292rHinne Wybrants bakkergeinventariseerdegehuwd (2) met
inventaris1669-01-13209292rTrijntie Annes
inventaris1669-01-13209292rPytter jellis wieldraaiergeauthoriseerde tutor ad actum divisionis
inventaris1669-01-13209292rHendrik Pytters Donkergeauthoriseerde tutoren ad actum divisionis over
inventaris1669-01-13209292rHylckien Hinnes
inventaris1669-03-22209409rWillem Pytters oud lichtervoerderoverledenegehuwd met
inventaris1669-03-22209409rAntie Fransen aangever
inventaris1669-03-22209409rDoutien Willems requirantweduwe van
inventaris1669-03-22209409rwijlenMelle Sickes
inventaris1669-03-22209409rPytter Tjebbes Dreyerkoopmanrequirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1669-03-22209409rTaecke Wybrandts requirantgeauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
inventaris1669-03-22209409rBottie Wybes requirantweeskind van
inventaris1669-03-22209409rwijlenPybe Willems
inventaris1669-03-25209372rGosse Ybles lichtervoerderoverledene
inventaris1669-03-25209372rTijs Ubles [staat: Obkes] mr. bakkerrequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1669-03-25209372rGrietie Claesses
inventaris1669-03-25209372rEelk Heeres aangevergehuwd met
inventaris1669-03-25209372rHeere Oenes
inventaris1669-04-262101rAntie Adiusaangeverweduwe van
inventaris1669-04-262101rwijlenRoelef Pybes
inventaris1669-04-262101rAntie Adiusaangevergehuwd met
inventaris1669-04-262101rReyner Jans
inventaris1669-04-262101rPytter Ewerts gauthoriseerde tutor
inventaris1669-04-262101rWybbe Wybbes gauthoriseerde tutoren over
inventaris1669-04-262101rHendrick Roelofs en van
inventaris1669-04-262101rBente Roelofs
inventaris1669-05-05210332rAntie Tonis overledeneweduwe vanVoorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rwijlenWillem Claesen BurgerVoorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rClaes Sipkes Amelanderrequirantweduwnaar vanVoorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rMartien Willems Voorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rTeuntie Claeses Voorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rClaes Willems BurgerVoorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rmr.Goslingh Stienstragehuwd metVoorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rMaycke Martens Voorstraat 71
inventaris1669-06-3021010rAafke Heyns overledeneweduwe van
inventaris1669-06-3021010rwijlenArent Silvester
inventaris1669-06-3021010rTjallingh Heyns curator over
inventaris1669-06-3021010rAntie Arents
inventaris1669-07-1521014rOluff Dircks overledeneweduwe van
inventaris1669-07-1521014rwijlenJoannes Taeckes
inventaris1669-07-1521014rTaecke Taeckes requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1669-07-1521014rTaecke Joannis
inventaris1669-07-1521014rJan Freercks bakkergecommitteerde crediteur
inventaris1669-07-1521014rClaes Cornelis bakkergecommitteerde crediteur
inventaris1669-07-1521014rNeeltie Hessels aangever
inventaris1669-07-3021030rPyttie Willems baksteroverledeneweduwe van
inventaris1669-07-3021030rwijlenAnne Sipkes bakker
inventaris1669-07-3021030rClaes Huyberts gecommitteerde crediteur
inventaris1669-07-3021030rPieter Tjebbes Dreyergecommitteerde crediteur
inventaris1669-07-3021030rYbel Reyners aangever
inventaris1669-09-12210217rNeeltie Reyners overledenegehuwd metBrouwersstraat 14
inventaris1669-09-12210217rHobbe Gerbens Brouwersstraat 14
inventaris1669-09-12210217rwijlenClaes Claesen bakkerBrouwersstraat 14
inventaris1669-09-2721020rJan Heerts Fenemamr. goudsmidoverledeneSint Jacobstraat 12
inventaris1669-09-2721020rAllert Kirgmanaangevergeathoriseerde voormomber overSint Jacobstraat 12
inventaris1669-09-2721020rJoannes Fosen overSint Jacobstraat 12
inventaris1669-09-2721020rMarijcke FosSint Jacobstraat 12
inventaris1669-09-2721020rAgnietie FenemaaangeverSint Jacobstraat 12
inventaris1669-10-1021094rJan Freerx bakkergeauthoriseerde curator over
inventaris1669-10-1021094rJancke Saskes overledeneweduwe van
inventaris1669-10-1021094rwijlenWillem Jacobs
inventaris1669-10-1021094rJacob Willems aangever
inventaris1669-10-2621035rDirck Sjoerdts bakkerweduwnaar van
inventaris1669-10-2621035rwijlenAeltie Reyners overledene
inventaris1669-10-2621035rDirck Sjoerdts bakkergehuwd met
inventaris1669-10-2621035rTrijntie Jacobs
inventaris1669-10-2621035rAndrys Jansen aangeveraangehuwde oom over
inventaris1669-10-2621035rJancke Dircks en over
inventaris1669-10-2621035rSjoerd Dircks
inventaris1669-11-1921047rDirck Jacobs mr. schoenmakeroverledenegehuwd met
inventaris1669-11-1921047rFouckien Foppes aangever
inventaris1669-11-1921047rJarich Jacobs aangever
inventaris1669-11-1921047rGrytie Jacobs aangever
inventaris1669-11-1921047rBouwen Hessels mr. stadssmidcurator over
inventaris1669-11-1921047rTrijntie Dircks
inventaris1669-11-2321057rClaes Sipckes Amelanderschipperoverledenegehuwd metHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rMartien Bentes aangeverHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rJeltie Syttes aangevergehuwd metHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rCornelis Claeses AmelanderHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rJan Gerrits gortmakeraangevercurator overHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rTeuntie Claeses Hoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rClaes Sipckes Amelanderschipperoverledeneweduwnaar vanHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rwijlenMartien Willems Hoogstraat 31
inventaris1669-12-1021070rMaycke Claeses overledeneweduwe vanFranekereind 14
inventaris1669-12-1021070rwijlenPytter Jacobsde AdamFranekereind 14
inventaris1669-12-1021070rClaes Claesen Bilkertgeauthoriseerde curator overFranekereind 14
inventaris1669-12-1021070rAttie Pyttersde AdamaangeverFranekereind 14
inventaris1670-01-1121088rHylck Oeges overledenePeterseliestraat
inventaris1670-01-1121088rAebe Pytters gelastigde crediteurPeterseliestraat
inventaris1670-01-1121088rHarmen Pieters brouwergelastigde crediteurPeterseliestraat
inventaris1670-01-11210100rReynouw Gosses overledenegehuwd metHeiligeweg 56
inventaris1670-01-11210100rClaes Feyckes gortmakerHeiligeweg 56
inventaris1670-01-11210100rYde Jacobs aangevergehuwd metHeiligeweg 56
inventaris1670-01-11210100rBauck Gosses Heiligeweg 56
inventaris1670-01-19210164rJaekle Pybes Sinnemageinventariseerdegehuwd met
inventaris1670-01-19210164rMaertien Hendrix geinventariseerde
inventaris1670-01-28210133rWynert Poppes koopmanoverledenegehuwd met
inventaris1670-01-28210133rMartien Hanses aangever
inventaris1670-01-28210133rAuke Poppes requirant
inventaris1670-01-28210133rTied Poppes requirantmoeder van
inventaris1670-01-28210133rOege Jacobs
inventaris1670-01-28210133rWybrant Oeges zoon van
inventaris1670-01-28210133rOege Poppes
inventaris1670-01-28210133rEelck Alles requirantgehuwd met
inventaris1670-01-28210133rJan Sybrens
inventaris1670-01-28210133rOege Alles requirant
inventaris1670-01-28210133rDieuke Alles requirantgehuwd met
inventaris1670-01-28210133rMinne Ockes
inventaris1670-01-28210133rRitske Alles requirantgehuwd met
inventaris1670-01-28210133rReyn Ockes
inventaris1670-01-28210133rScholte Alles requirantgehuwd met
inventaris1670-01-28210133rOege Jacobs
inventaris1670-01-28210133rYts Poppes
inventaris1670-01-29210171rJan Freerx gehuwd met
inventaris1670-01-29210171rRixtie Sybrens
inventaris1670-01-29210171rGale Sybrans aangeveroom van
inventaris1670-01-29210171rSybren Jansen
inventaris1670-02-23210160rWickien Cornelis overledene
inventaris1670-02-23210160rBauckien Willems aangever
inventaris1670-03-31210210rRodmer Jarichs overledenegehuwd metHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rSjouck IJsbrants aangeverHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rPytter Ewerts geauthoriseerde curator overHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rLijsbeth Rodmers requirantHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rPyttie Rodmers requirantgehuwd metHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rPytter Jelles wieldraaierHoogstraat 34
inventaris1670-04-14210226rBuricius Belidageinventariseerdegehuwd metSimon Stijlstraat 3
inventaris1670-04-14210226rLijsbeth Hendrixde WitgeinventariseerdeSimon Stijlstraat 3
inventaris1670-04-16210251rJan Walings overledene
inventaris1670-04-28210238rwijlenDouwe Cornelis galjootschippergeinventariseerdegehuwd met
inventaris1670-04-28210238rwijlenGrietie Foppes geinventariseerde
inventaris1670-04-28210238rReyner Jansen geauthoriseerde tutor
inventaris1670-04-28210238rGerrit Thijssen geauthoriseerde tutoren over
inventaris1670-04-28210238rNeeltie Douwes en over
inventaris1670-04-28210238rMartien Douwes
inventaris1670-04-28210238rAeltie Allerts aangever
inventaris1670-04-28210238rJan Pytters Oldaens
inventaris1670-05-06210261rCornelis Paulus Bogaerdageinventariseerdeweduwnaar van
inventaris1670-05-06210261rwijlenMartien Claeses
inventaris1670-05-06210261rClaes Huiberts bestevader en curator ad actum divisionis over
inventaris1670-05-06210261rPaulus Cornelis Bogaerdaen over
inventaris1670-05-06210261rTjedtsche Cornelis Bogaerda
inventaris1670-05-06210261rCornelis Paulus Bogaerdageinventariseerdegehuwd met
inventaris1670-05-06210261rTrijntie Pytters Laquart
inventaris1670-05-09210303rDoede Sydtses overledeneweduwnaar vanBildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rwijlenJeltie Tjeerdts Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rGosse Jansen requirantBildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rTeecke Sytses requirantBildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rImck Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rAuckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rSinckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rWelmoed Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rMary Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rSytsche Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-14210253rPytter Tzjallings voermanoverledeneweduwnaar vanZoutsloot 45
inventaris1670-05-14210253rwijlenHotsche Folkerts Zoutsloot 45
inventaris1670-05-14210253rAte Tzjallings requirantgeauthoriseerde curator overZoutsloot 45
inventaris1670-05-14210253rLeentie Pytters en overZoutsloot 45
inventaris1670-05-14210253rTzjalling Pytters Zoutsloot 45
inventaris1670-05-14210253rFokel Tzjallings aangeverZoutsloot 45
inventaris1670-05-14210253rYntie Hartogs dienstmaagdaangeverZoutsloot 45
inventaris1670-05-21210178rTrijntie Pytters geinventariseerdeweduwe van
inventaris1670-05-21210178rAllert Tjeerts koopmangehuwd met
inventaris1670-05-21210178rBartel Cleysen Lantinghrequirantcurator ad actum divisionis over
inventaris1670-05-21210178rAeltie Allerts gehuwd met
inventaris1670-05-21210178rDominicus Lantingh
inventaris1670-05-21210178rFreeck Jacobs requirantgehuwd met
inventaris1670-05-21210178rGrietie Allerts
inventaris1670-05-21210178rFredde Tjeerts koopmancurator ad actum divisionis over
inventaris1670-05-21210178rTjeerd Allerts
inventaris1670-05-21210178rTrijntie Pytters geinventariseerdegehuwd met
inventaris1670-05-21210178rCornelis Pouwels Bogaerda
inventaris1670-06-02210271rWarner Egberts overledeneKruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rPytter Jelles requirantcurator overKruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rEgbert Warners Kruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rdeweesvoogden van der Harlingenrequirantalimentatores vanKruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rHiltie Warners Kruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rHittie Jans dienstmaagdaangeverKruisstraat 3
inventaris1670-07-07210278rJan Martens zoutmetergeinventariseerdeweduwnaar van
inventaris1670-07-07210278rwijlenTettie Sydses
inventaris1670-07-07210278rJan Martens zoutmetergeinventariseerdegehuwd met
inventaris1670-07-07210278rPybe Broers
inventaris1670-08-02210309rHitte Sipkes overledeneweduwe van
inventaris1670-08-02210309rwijlenPouwels Jansen Hobbekees [staat: Hobbekes]
inventaris1670-08-02210309rJan Botrequirantgecommitteerde
inventaris1670-08-02210309rTaeke Zytses mr. smidrequirantgecommitteerden van
inventaris1670-08-02210309rdeJan Jacobs gemeente
inventaris1670-08-12210282rHendrick Hobbes geinventariseerdeweduwnaar vanBoth Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210282rwijlenBauck Reiners Both Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210282rHendrick Hobbes geinventariseerdegehuwd metBoth Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210282rWelmoed Jacobs Both Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210286rWelmoed Jacobs geinventariseerdeweduwe vanBoth Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210286rwijlenLieuwe* Reiners* Both Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210286rWelmoed Jacobs geinventariseerdegehuwd metBoth Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210286rHendrick Hobbes Both Apothekerstraat
inventaris1670-08-18210290rPytter Jacobs Rodastadsroepergeinventariseerdegehuwd metNoorderhaven 112
inventaris1670-08-18210290rElche Hanses geinventariseerdeNoorderhaven 112
inventaris1670-08-18210290rFrederick Samuels gecommitteerde crediteurNoorderhaven 112
inventaris1670-08-18210290rJan Symons lakenkopergecommitteerde crediteurNoorderhaven 112
inventaris1670-08-18210290rClaes Jans gecommitteerde crediteurNoorderhaven 112
inventaris1670-09-09210314rAeltie Hotses overledeneweduwe van
inventaris1670-09-09210314rwijlenSjoert Tjeerds Suirger
inventaris1670-09-09210314rburgerhopmanWybrant Pytters requirantweduwnaar van
inventaris1670-09-09210314rwijlenAeltie Jans
inventaris1670-09-09210314rGerrit Gouckes koopmanrequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1670-09-09210314rde kinderen vanAndries Jansen
inventaris1670-09-09210314rTjeerdt Sybrants Suirgergeauthoriseerde curator over
inventaris1670-09-09210314rde kinderen van wijlenWarner Jansen
inventaris1670-09-12210297rSydts Freercks rogverschieteraangevergehuwd metMolenpad 6
inventaris1670-09-12210297rJantien Ypes Molenpad 6
inventaris1670-09-12210297rBaucke Pytters mr. kleermakergetuigeoom vanMolenpad 6
inventaris1670-09-12210297rde twee kinderen vanSydts Freercks rogverschieteraangeverweduwnaar vanMolenpad 6
inventaris1670-09-12210297rwijlenAntie Pytters Molenpad 6
inventaris1670-10-08210340rJetsche Leuckis overledenegehuwd met
inventaris1670-10-08210340rJacob Joannes
inventaris1670-10-292111rTrijntie Jacobs overledeneweduwe vanBrouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rwijlenJan MullentieBrouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rJan Arents mr. kuiperBrouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rAtse Dirx portier [staat: poorter]Brouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rDirck Bouwens geauthoriseerde curator overBrouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rAntie Jans MullentieBrouwersstraat 19achter
inventaris1670-11-10210344rRixtie Harmens overledenegehuwd metRommelhaven 18twee_a
inventaris1670-11-10210344rSipke Gijsberts scheepstimmermanaangeverRommelhaven 18twee_a
inventaris1670-11-10210344rRienck Harmens requirantgeauthoriseerde curator overRommelhaven 18twee_a
inventaris1670-11-10210344rYcke Baukes Rommelhaven 18twee_a
inventaris1670-12-05210351rAntie Allerts overledeneweduwe van
inventaris1670-12-05210351rwijlenHendrick Jansen Kip
inventaris1670-12-05210351rFedde Tjaerdts koopman
inventaris1670-12-05210351rJan Foppes koopman
inventaris1670-12-05210351rAntie Jansen aangever
inventaris1670-12-23210356rHans Eeuwes distelateuroverledene
inventaris1670-12-23210356rEelco Rinnerts koopmanaangevercurator over
inventaris1670-12-23210356rGeertie Hanses
inventaris1670-12-25210407rSjoukjen Dooyes overledenegehuwd met
inventaris1670-12-25210407rJan Wybes Calffaangever
inventaris1670-12-25210407rJan Foppes koopmangeauthoriseerde curator
inventaris1670-12-25210407rSjoerd Joannis grootveerschippergeauthoriseerde curatoren over
inventaris1670-12-25210407rAafke Gerloffs requirant
inventaris1671-01-02210363rAntie Rijx overledeneweduwe vanFranekereind 23
inventaris1671-01-02210363rwijlenAucke Jacobs metselaarFranekereind 23
inventaris1671-01-02210363rPytter Jansen Franekereind 23
inventaris1671-01-02210363rJan Jansen Franekereind 23
inventaris1671-01-02210363rGerben Jansen Franekereind 23
inventaris1671-01-02210363rCiprianus NicolainotarisFranekereind 23
inventaris1671-01-02210363rPyttie Piers Franekereind 23
inventaris1671-01-02210363rAntie Emmerix Franekereind 23
inventaris1671-01-05210383rPietter Tjebbes Dreyerrequireerdeter sterking van
inventaris1671-01-05210383rPyttertie Jans geinventariseerde en aangeverweduwe van
inventaris1671-01-05210383rwijlen burgemeesterGerrit Hardenborg
inventaris1671-01-05210383rPyttertie Jans geinventariseerde en aangevergehuwd met
inventaris1671-01-05210383rSyds Pytters apotheker
inventaris1671-01-05210383rPieter Gerrits Middachtenequipagemeesterrequirantoom en geauthoriseerde curator over
inventaris1671-01-05210383rAntie Gerrits Hardenburgen over
inventaris1671-01-05210383rJan Gerrits Hardenburg
inventaris1671-01-09210367rwijlenClaes Jurriens Fonteyngeinventariseerdegehuwd metZuiderhaven 2
inventaris1671-01-09210367rwijlenAntie Reyners JeddemageinventariseerdeZuiderhaven 2
inventaris1671-01-09210367rFreerck Claesen Braemrequirant q.q.geauthoriseerde curator overZuiderhaven 2
inventaris1671-01-09210367rReyner Claesen FonteynrequirantZuiderhaven 2
inventaris1671-01-09210367rJurrien Claesen Fonteynrequireerde en aangeverZuiderhaven 2
inventaris1671-01-11211112rJanke Auckes Goloverledene
inventaris1671-01-11211112rReyner Pytters mr. schoenmakergeauthoriseerde curator over
inventaris1671-01-11211112rAntie Pytters aangever
inventaris1671-01-11211112roud gemeensmanWopke Jans Ackercurator ad actum divisionis over
inventaris1671-01-11211112rAuke Bartels
inventaris1671-01-11211112rWillem Bartels
inventaris1671-01-11211112rAntie Bartels
inventaris1671-03-08211100rAntie Wobbes overledenegehuwd met
inventaris1671-03-08211100rAlbert Taeckes koopman
inventaris1671-03-222118rPytter Jacobs mr. timmermanaangeverweduwnaar (1) vanHeiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rwijlenTrijntie Gatses Heiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rSymen Jansen dekenkramergeauthoriseerde curatorHeiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rPytter Gatses geauthoriseerde curatoren overHeiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rde drie nagelaten kinderen uit (1) Heiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rPytter Jacobs mr. timmermanaangevergehuwd (2) metHeiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rAecht Pytters Heiligeweg 21
inventaris1671-04-0821144rKeympe Jacobs visjageroverledeneweduwnaar (1) vanHondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rwijlenSytske Jans Hondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rburgemeesterHans Keympes curator overHondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rJan Keympes Hondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rAntie Keympes Hondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rKeympe Jacobs visjageroverledenegehuwd (2) metHondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rGrietie Arriens aangeverweduwe (x) vanHondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rwijlenHaye Folckerts Hondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rAntie Hayes aangeverHondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rHarmen Pytters brouwerHondenstraat 6
inventaris1671-04-2721131rSijcke Hennes overledeneweduwe van
inventaris1671-04-2721131rwijlenArien Thonis
inventaris1671-04-2721131rTheunis Ariens aangever
inventaris1671-05-1521137rHaje Hendrix veerschipper op Bolswardoverledeneweduwnaar van
inventaris1671-05-1521137rwijlenTjeetse Sybrens
inventaris1671-05-1521137rburgemeesterHans Keympes geauthoriseerde curator over
inventaris1671-05-1521137rHendrik Hajes
inventaris1671-05-3021180rLambart van der Bouckhorstoverledenegehuwd met
inventaris1671-05-3021180rSytske Monsmaaangever
inventaris1671-05-3021180rCornelius Walsweercurator ex testamento over
inventaris1671-05-3021180rMarya Steur
inventaris1671-05-3021180rCornelius Walsweergelastigde van
inventaris1671-05-3021180rHester van der Bouckhorstgehuwd met
inventaris1671-05-3021180rArdriaan Steur
inventaris1671-05-3021180rCouke Lamberts weduwe van
inventaris1671-05-3021180rwijlenJoost Imesde Gavere
inventaris1671-05-3021180rCornelius Joosten Heynsgecommitteerde crediteur
inventaris1671-05-3021180rIJsbrant Joosten Heynsgecommitteerde crediteur
inventaris1671-05-3021180rJan Simons gecommitteerde crediteur
inventaris1671-05-3021180roud burgemeester Vetsens
inventaris1671-05-3021180roud burgemeester Knijff
inventaris1671-06-28211190rPyter Claesen overledene
inventaris1671-06-28211190rJan Scheltes aangevergehuwd met
inventaris1671-06-28211190rYdts Pyters
inventaris1671-06-28211190rClaes Sybrens ter sterking
inventaris1671-06-28211190rAge Sybrens ter sterking van
inventaris1671-06-28211190rYbel Sybrens weduwe van
inventaris1671-06-28211190rwijlenMinck Pyters
inventaris1671-06-28211200rBotie Jans overledeneweduwe vanKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rwijlenHere Symens kosterKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rNeeltie Heeres laatst weduwe vanKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rwijlenRuirdt Hillebrants commandeurKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rSaercke Heres aangeverweduwe vanKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rwijlenCarst Carsten Kleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rElsche heres gehuwd metKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rJan Janes Kleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rvroedsmanGerrit Sickes Orsingaweduwnaar vanKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rwijlenAntie Heres Kleine Bredeplaats 12
inventaris1671-08-1621138rPieter IJsbrandts grootveerschipperaangeverweduwnaar (1) van
inventaris1671-08-1621138rwijlenAeffke Rijckerts
inventaris1671-08-1621138rRijckert Tjebbes bestevader van
inventaris1671-08-1621138rde twee nagelaten kinderen uit (1)
inventaris1671-08-1621138rPieter IJsbrandts grootveerschipperaangevergehuwd (2) met
inventaris1671-08-1621138rMeyke Simens
inventaris1671-10-10211216rSaco Sybesde Boerschuit- of lichtermanoverledene
inventaris1671-10-10211216rJan Doedes mr. huistimmermanaangevergeauthoriseerde curator over
inventaris1671-10-10211216rSjouckjen Heeres weeskind van
inventaris1671-10-10211216rwijlenHere Doedes gehuwd met
inventaris1671-10-10211216rwijlenJancke Sakes
inventaris1671-10-13211107rAert Claessen overledeneweduwnaar (1) van
inventaris1671-10-13211107rwijlenYeffke Hessels
inventaris1671-10-13211107rAnske Jacobs timmermanoom
inventaris1671-10-13211107rDirck Hessels schoenmakeromen van
inventaris1671-10-13211107rAntie Aerts
inventaris1671-10-13211107rAert Claessen overledenegehuwd (2) met
inventaris1671-10-13211107rOrseltie Jans aangever
inventaris1671-10-13211107rClaerke Aerts
inventaris1671-10-1921148rBaernt Hiddesde Vrieskapitein Admiraliteit in Frieslandaangeverweduwnaar (1) van
inventaris1671-10-1921148rEelckjen Siertsvan der Ley
inventaris1671-10-1921148rFeycke Claesenvan der Leycurator ad actum divisionis over
inventaris1671-10-1921148rSiert Beerntsde Vries
inventaris1671-10-1921148rBaernt Hiddesde Vrieskapitein Admiraliteit in Frieslandaangevergehuwd (2) met
inventaris1671-10-1921148rAnna Jentzma
inventaris1671-10-2121172rBaernt Hiddesde Vrieskapiteingehuwd met
inventaris1671-10-2121172rAnna Jentzma
inventaris1671-11-1721117rJan Lolles overledeneweduwnaar vanZuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rwijlenJisk Obbes Zuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rLolle Jans Zuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rMaertie Jans Zuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rTjeskjen Jans Zuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rObbe Jans Zuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rPytter Jelles wieldraaiercurator overZuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rMarten Jans Zuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rCornelis Stoffels Middachtenweduwnaar vanZuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rwijlenLijsbeth Jans aangeverZuiderhaven
inventaris1671-12-11211166rDirck Gerbens mr. schoenmakeroverledeneVoorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rJan Freerkx oudoomVoorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rAbe Pytters oudomen vanVoorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rGerloff Jansen Voorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rCornelis Joosten HeynscuratorVoorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rIJsbrandt Joosten Heynscuratoren overVoorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rde goederen van wijlenJoost Dirx Voorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rRiemke Dirx aangevergehuwd metVoorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rWytze Pybbes TallumVoorstraat 99
inventaris1672-02-17211116rRinske Eylerts overledenegehuwd met
inventaris1672-02-17211116rEylerdt Crombecksoldaat onder Van Ockinga
inventaris1672-02-17211116rEefke Gerloffs aangevergehuwd met
inventaris1672-02-17211116rClaes Goyties
inventaris1672-04-19211250rWytso Meynerts overledene
inventaris1672-04-19211250rLolle Jacobsde Cockcurator over
inventaris1672-04-19211250rFedde Wytses
inventaris1672-04-19211250rde overige meerderjarige kinderen aangever
inventaris1672-06-18211179rYmck Bartels overledeneweduwe van
inventaris1672-06-18211179rwijlenAndries Bouwens
inventaris1672-06-18211179rHylckjen Sjoerds aangevergehuwd met
inventaris1672-06-18211179rLammert Thomas Salverda [staat: Salvada]
inventaris1672-10-07211121roud burgemeesterGellius Vetzensiusprocureur postulantoverledeneLanen 54
inventaris1672-10-07211121r Lanen 54
inventaris1672-10-07211121rJurrien Syborghgehuwd metLanen 54
inventaris1672-10-07211121rAntie VetzensiusLanen 54
inventaris1672-10-07211121rGeert Albartsvan Mindengeauthoriseerde curator overLanen 54
inventaris1672-10-07211121rde drie nagelaten kinderen van wijlenTheodorus Vetzensiusfiscaalgehuwd metLanen 54
inventaris1672-10-07211121rGeeske Geertsvan MindenLanen 54
inventaris1672-10-07211121rmr.Cornelius VetzensiusLanen 54
inventaris1672-10-07211121rPyttes Jelles wieldraaiergeauthoriseerde curator overLanen 54
inventaris1672-10-07211121rJacobus VetzensiusLanen 54
inventaris1672-10-07211121rJan Wybrandts geauthoriseerde curator overLanen 54
inventaris1672-10-07211121rAbrahamus VetzensiusLanen 54
inventaris1672-10-07211121rDirkjen Jans dienstmaagdLanen 54
inventaris1672-10-15211186rTjeerdt Jelles overledenegehuwd met
inventaris1672-10-15211186rAuckjen Merckes Vogelsanghaangever
inventaris1672-10-15211186rPyter Aerns mr. blokmakercurator over
inventaris1672-10-15211186rde nagelaten kinderen van de overledene
inventaris1672-11-22211334rPetronella Valeriioverledeneweduwe (1) vanBrouwersstraat 13
inventaris1672-11-22211334rTarquinius ten PostBrouwersstraat 13
inventaris1672-11-22211334rds.Gerco Joannisgeauthoriseerde curator ad actum divisionis overBrouwersstraat 13
inventaris1672-11-22211334rJoannes ten PostBrouwersstraat 13
inventaris1672-11-22211334rPetronella Valeriioverledenegehuwd (2) metBrouwersstraat 13
inventaris1672-11-22211334rds.Theodorus PaludanuspredikantaangeverBrouwersstraat 13
inventaris1672-12-12211378rTjeerd Tjeerdsen grootwijdschipperoverledeneweduwnaar vanSchritsen 7
inventaris1672-12-12211378rwijlenYdtsche Folckerts Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rSjoerd Tjeerdts geauthoriseerde curatorSchritsen 7
inventaris1672-12-12211378rHendrick Hendrix geauthoriseerde curatorSchritsen 7
inventaris1672-12-12211378rUift Folkerts geauthoriseerde curatoren overSchritsen 7
inventaris1672-12-12211378rTjeerd Tjeerts Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rFolkert Tjeerts Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rPoppe Tjeerts Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rIpe Tjeerts Schritsen 7
inventaris1672-12-19211194rTrijntie Andries overledeneweduwe van
inventaris1672-12-19211194rwijlenHans Hendrix bakker
inventaris1672-12-19211194rJan Dircks mr. bakkergeauthoriseerde curator over
inventaris1672-12-19211194rRixtie Hansen
inventaris1672-12-19211194rGrietie Arjens aangever
inventaris1672-12-19211194rGooyckjens Sickes aangever
inventaris1673-01-07211419rUylckjen Pyters overledeneweduwe van
inventaris1673-01-07211419rwijlenPyter Pyters commissaris der trekschepen
inventaris1673-01-07211419rJan Pyters
inventaris1673-01-07211419rGrytje Pyters aangevergehuwd met
inventaris1673-01-07211419rJob Dirx mr. gortmakeraangever
inventaris1673-01-0721245rAnna Visschers
inventaris1673-01-0721245rburgemeesterBartel Lantingh
inventaris1673-01-14211255rJetse Pyckes schipper op Franekerweduwnaar (1) van
inventaris1673-01-14211255rwijlenJetsche Jochums
inventaris1673-01-14211255rTaeke Wybrens Jellemacurator over
inventaris1673-01-14211255rTrijntje Jetzes
inventaris1673-01-14211255rAntje Jetzes
inventaris1673-01-14211255rTjamcke Jetzes
inventaris1673-01-14211255rAeltje Jetzes
inventaris1673-01-14211255rJetse Pyckes schipper op Franekergehuwd (2) met
inventaris1673-01-14211255rTrijntje Arjens aangever
inventaris1673-01-14211255rHans Jansen geauthoriseerde curator over
inventaris1673-01-14211255rPyke Jetzes
inventaris1673-01-14211255rJetsche Jetzes
inventaris1673-02-10211208rBaucke Zierx mr. schoenmakeroverledenegehuwd met
inventaris1673-02-10211208rYbeltie Jacobs
inventaris1673-02-10211208rwijlenNeeltie Jans
inventaris1673-02-10211208rHarmen Thomas Gonggrijpcontrarolleurter sterking van
inventaris1673-02-10211208rSybrigh Jans weduwe van
inventaris1673-02-10211208rwijlenBeernt Jacobs
inventaris1673-02-10211208rHessel Wabes weduwnaar van
inventaris1673-02-10211208rwijlenAntie Jacobs
inventaris1673-02-10211208rClaes Stennerts mr. stadstimmermangeauthoriseerde curator over
inventaris1673-02-10211208rGerben Piers zoon van
inventaris1673-02-10211208rwijlenPier Gerbens gehuwd met
inventaris1673-02-10211208rwijlenAntie Jacobs
inventaris1673-02-10211208rJan Dirx curator over
inventaris1673-02-10211208rGerryt Harmens zoon van
inventaris1673-02-10211208rwijlenHarmen Atses [staat: Piers] gehuwd met
inventaris1673-02-10211208rwijlenAntie Jacobs
inventaris1673-02-10211208rAuck Oenes aangever
inventaris1673-02-10211219rNanne Keympes mr. kistmakeroverledene
inventaris1673-02-10211219rRintie Claessen koopmangeauthoriseerde curator
inventaris1673-02-10211219rFedde Tjeerdts geauthoriseerde curatoren over
inventaris1673-02-10211219rRinsche Jarighs
inventaris1673-02-10211219rKeympe Jarighs
inventaris1673-02-10211219rGrietie Jarighs
inventaris1673-02-10211219rJan Jarighs
inventaris1673-02-13211259rMarten Hayes wijdschipperoverledene
inventaris1673-02-13211259rSipke Andries mr. schuitmakergeauthoriseerde curator over
inventaris1673-02-13211259rTjetske Martens
inventaris1673-02-13211259rAntje Tjeerdts aangever
inventaris1673-02-14211309rAntje Jans overledenegehuwd met
inventaris1673-02-14211309rUlbe Wypkes stadsmakelaar
inventaris1673-02-14211309rRints Poppes
inventaris1673-02-14211309rTrijntie Wybes aangever
inventaris1673-02-21211227rHamcke Minnes overledenegehuwd met
inventaris1673-02-21211227rvroedsmanDirck Bouwens aangever
inventaris1673-03-07211282rJelte Ruirdts overledeneweduwnaar van
inventaris1673-03-07211282rwijlenTrijntie Rienx
inventaris1673-03-07211282rJan Rienx
inventaris1673-03-07211282rde gezamenlijke weesvoogden geauthoriseerde curatoren over
inventaris1673-03-07211282rRuirdt Pyters
inventaris1673-03-07211282rMartien Pyters aangever
inventaris1673-03-11211292roud vroedsmanPytter Pytters Oldaenaangeverweduwnaar (1) van
inventaris1673-03-11211292rwijlenGeertje Pytters
inventaris1673-03-11211292rFreerck Claessen Braamcurator ad actum divisionis over
inventaris1673-03-11211292rGrietje Pytters Oldaen
inventaris1673-03-11211292roud vroedsmanPytter Pytters Oldaenaangevergehuwd (2) met
inventaris1673-03-11211292rBeeuckje Sybes
inventaris1673-03-17211271rRieme Wilties overledeneweduwe van
inventaris1673-03-17211271rwijlenTjerck Ruirdts
inventaris1673-03-17211271rGosse Jansen opsiender
inventaris1673-03-17211271rPyter Pytters Ackerslootopsienders van
inventaris1673-03-17211271rde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) alimentatores van
inventaris1673-03-17211271rde zes nagelaten weeskinderen
inventaris1673-03-17211271rBauck Pytters dienstmaagdaangever
inventaris1673-03-21211300rDouwe Douwes wijdschipperoverledeneweduwnaar (1) vanZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rwijlenHylck Jans Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGrietie Douwes gehuwd metZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rJan Hendrix Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rDouwe Douwes wijdschipperoverledeneweduwnaar (2) vanZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rwijlenSimck Doyes Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmangeauthoriseerde curator overZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rJan Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rDouwe Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rDirck Douwes Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rAeltie Douwes aangevergehuwd metZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rRinse Harmens Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-25211274rPytter Tjebbes Dreyerkoopmanoverledene
inventaris1673-03-25211274rJacob Tjebbes geauthoriseerde curator
inventaris1673-03-25211274rPyter Feddes geauthoriseerde curators over
inventaris1673-03-25211274rMartien Pyters
inventaris1673-03-25211274rMaycke Gerrits aangever
inventaris1673-03-27211398rAeltje Hendrix overledeneweduwe vanFranekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rwijlenBoele Gouckes Franekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rGoucke Boeles gehuwd metFranekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rHaaske Thomas aangeverFranekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rGerryt Gouckes koopmangeauthoriseerde curator overFranekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rHendrick Boeles Franekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rFedde Boeles Franekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rGerloff Boeles Franekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rHendrick Sytses zoon vanFranekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rwijlenAefke Boeles Franekereind 29oost
inventaris1673-04-11211349rJelle Herckes schipper op LeeuwardenoverledeneFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rTjeerd Herckes (x)Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rYve Tjeerdts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rSaap Tjeerdts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rHarmen Pyters brouwergeauthoriseerde curator overFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rClaes Tjeerdts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rTrijntie Tjeerdts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rHylck Tjeerdts aangevergesterkt metFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rburgerhopmanD. CorneliiFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rwijlenRinsch Herckes (y)Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rburgervaandrigGoytjen Zytses Crooncurator ad actum divisionis overFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rTjerck Meynerts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rwijlenHendrick Herckes (z)Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rburgerhopmanTheotardus Lantinghnotariscurator ad actum divisionis overFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rSaap Hendricks Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rSjouck Hendrix Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rBruin Hendrix Franekereind 6
inventaris1673-04-1121236rdr.Paulus BontekoeconvooimeesterVoorstraat 83
inventaris1673-04-1121236rHoyte Pytters koopmangecommitteerde crediteurVoorstraat 83
inventaris1673-04-1121236rCornelis Pouwels Bogardakoopmangecommitteerde crediteurVoorstraat 83
inventaris1673-04-1121236rJancke Lubberts LatskedienstmaagdVoorstraat 83
inventaris1673-04-25211388rJacob Auckes trekschipper op Leeuwardenoverledeneweduwnaar van
inventaris1673-04-25211388rwijlenTrijntje Sjoerdts Sonneman
inventaris1673-04-25211388rburgervaandrig mr.Claes Auckes Augustinusgageauthoriseerde curator over
inventaris1673-04-25211388rAucke Jacobs
inventaris1673-04-25211388rGeertje Jacobs
inventaris1673-05-222129rBouwen Hessels mr. smidoverledeneweduwnaar vanNoorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rwijlenTrijntie Pytters Noorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rThomas Auckes gehuwd (x) metNoorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rAntie Bouwes Noorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rAucke Tomas Noorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rTjeerd Bouwes geauthoriseerde curatorNoorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rJoannes Doeckes geauthoriseerde curatoren overNoorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rHessel Bouwens Noorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rTrijntie Jans aangeverNoorderhaven 6
inventaris1673-05-23211392rJarich Gerryts gehuwd metVijverstraat 12
inventaris1673-05-23211392rGrietje Willems Vijverstraat 12
inventaris1673-06-03212250rJan Wouters schipper op Sneekoverledene
inventaris1673-06-03212250roud burgervaandrigJarigh Pieters mr. bakkergeauthoriseerde curator over
inventaris1673-06-03212250rDoecke Jans
inventaris1673-06-03212250rYefke Jans
inventaris1673-06-03212250rGeeske Jans aangever
inventaris1673-06-0521217rAafke Philips overledeneweduwe (1) van
inventaris1673-06-0521217rwijlenRienck Yedes
inventaris1673-06-0521217rAafke Philips overledenegehuwd (2) met
inventaris1673-06-0521217rClaes Claesen geauthoriseerde curator over
inventaris1673-06-0521217rPhilips Rienx
inventaris1673-06-0521217rNieske Yedes aangever
inventaris1673-06-16211363rSjoerdt Feyckes schipper op Dokkumweduwnaar (1) vanSchritsen 5
inventaris1673-06-16211363rwijlenAefke Iskes Schritsen 5
inventaris1673-06-16211363rPytter Pytters Ackerslootgeauthoriseerde curatorSchritsen 5
inventaris1673-06-16211363rWybe Wybes geauthoriseerde curator overSchritsen 5
inventaris1673-06-16211363rde drie nagelaten kinderen uit (1) Schritsen 5
inventaris1673-06-16211363rSjoerdt Feyckes schipper op Dokkumgehuwd (2) metSchritsen 5
inventaris1673-06-16211363rLeentie Ides Schritsen 5
inventaris1673-07-03211369rTydtje Tydtes overledene
inventaris1673-07-03211369rDavid van Meeuwen
inventaris1673-07-03211369rGerryt van Ringveltaangever
inventaris1673-08-292121rHiltje Martens overledenegehuwd met
inventaris1673-08-292121rHans Jansen brouweraangever
inventaris1673-08-292121rHendrick Hendrix koopmangeauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1673-08-292121rTrijntje Wybes dochter van
inventaris1673-08-292121rwijlenWybe Wybes gehuwd met
inventaris1673-08-292121rwijlenJeltje Pieters
inventaris1673-09-04211403rJacobus Barratymr. horlogemakeraangeverweduwnaar (1) vanKleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-04211403rMaycke Gijsberts Kleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-04211403rPieter de Horngeauthoriseerde curator overKleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-04211403rde vijf nagelaten kinderen Kleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-04211403rJacobus Barratymr. horlogemakeraangevergehuwd (2) metKleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-04211403rAeltje Ages Kleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-09212170rburgervaandrigClaes Auckes Augustinusgamr. chirurgijnoverledeneweduwnaar (1) vanSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rN. N. Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rTjerck Sanstrageauthoriseerde curatorSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rReyner Huyberts mr. bakkergeauthoriseerde curatoren overSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rAucke Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rBouwe Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rClaes Auckes Augustinusgamr. chirurgijnoverledenegehuwd (2) metSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rLijsbeth Pieters Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-26211413rSijke Sybes aangeverweduwe (1) vanLanen 85west
inventaris1673-09-26211413rwijlenMarten Claessen Lanen 85west
inventaris1673-09-26211413roud gemeensmanJacob Jurjensde Langegeauthoriseerde curator ad actum divisionis overLanen 85west
inventaris1673-09-26211413rNeeltje Martens Lanen 85west
inventaris1673-09-26211413rMintie Martens Lanen 85west
inventaris1673-09-26211413rSijke Sybes aangevergehuwd (2) metLanen 85west
inventaris1673-09-26211413rClaes Marcus SpruitLanen 85west
inventaris1673-10-01211410rCarst Batiaens overledeneweduwnaar van
inventaris1673-10-01211410rwijlenGrietje Dirx
inventaris1673-10-01211410rTheodorus Theodori Posthumusgeauthoriseerde curator over
inventaris1673-10-01211410rAertje Carstes
inventaris1673-10-01211410rDirck Carstes
inventaris1673-10-01211410rBastiaen Carstes
inventaris1673-10-01211410rRints Willems aangeverweduwe van
inventaris1673-10-01211410rYede Hylckes Coolhartkapitein
inventaris1673-11-1021222rAntie Wybes overledeneweduwe (1) vanZuiderpoort (gebied)
inventaris1673-11-1021222rwijlenSymon Claessen MunnekendamZuiderpoort (gebied)
inventaris1673-11-1021222rSymon Lammerts Munnekendamkoopmangeauthoriseerde curator overZuiderpoort (gebied)
inventaris1673-11-1021222rTrijntie Symens MunnekendamZuiderpoort (gebied)
inventaris1673-11-1021222rAntie Wybes overledenegehuwd (2) metZuiderpoort (gebied)
inventaris1673-11-1021222rBouwe Annes Zuiderpoort (gebied)
inventaris1673-12-0221256rGepke Symons overledeneweduwe van
inventaris1673-12-0221256rwijlenFoppe Tjerx
inventaris1673-12-0221256rLammert Claassen geauthoriseerde curator
inventaris1673-12-0221256rCornelis Claassen geauthoriseerde curator
inventaris1673-12-0221256rTake Syses mr. smidgeauthoriseerde curatoren over
inventaris1673-12-0221256rAefke Foppes
inventaris1673-12-0221256rGrietie Foppes
inventaris1673-12-0221256rDirck Foppes
inventaris1673-12-0221256rTjerck Foppes
inventaris1673-12-0221256rAntie Foppes
inventaris1673-12-0221256rMaycke Foppes
inventaris1673-12-0221256rde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) legataris
inventaris1673-12-0221256rAuckien Ewerts dienstmaagdaangever
inventaris1673-12-1021281rJan Jacobs HoutenhuysaangeverZuiderhaven 11
inventaris1674-01-13212161rmr.Augustinus van Siersmachirurgijn Admiraliteit in Frieslandoverledenegehuwd metKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rWeintien Huyberts aangeverKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rSaco van Isingaontvangergeauthoriseerde curator overKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rWillemijntie Wiaardanagelaten weeskind vanKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rwijlen dr.Hendrick WiaardaKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rwijlenYtsche BalckKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rJohannes Balckmedisch studentKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rPyttje Gerrits weduwe vanKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rwijlenWytse SiersmaKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-02-17212123rGeertje Bentes overledeneweduwe vanRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rwijlen oud burgervaandrigSymon Jelles StijlRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rJarigh Jacobs curatorRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rJetze Jelles Stijlcuratoren overRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rFoeckjen Symens StijlaangeverRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rJelle Symens StijlRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rAntje Symens StijlRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rTrijntje Symens StijlRozengracht 8
inventaris1674-02-22212245rSyds Freerx rogverschieteroverledeneweduwnaar (1) vanMolenpad 6
inventaris1674-02-22212245rwijlenAntie Pyters Molenpad 6
inventaris1674-02-22212245rBaucke Pyters mr. kleermaker [staat: snijder]geauthoriseerde curatorMolenpad 6
inventaris1674-02-22212245rhuismanNanne Freerx geauthoriseerde curator overMolenpad 6
inventaris1674-02-22212245rAntie Sydses Molenpad 6
inventaris1674-02-22212245rFreerck Sydses Molenpad 6
inventaris1674-02-22212245rSyds Freerx rogverschieteroverledenegehuwd (2) metMolenpad 6
inventaris1674-02-22212245rJancke Ypes Molenpad 6
inventaris1674-04-10212140rYtje Boldewijns overledeneweduwe van
inventaris1674-04-10212140rHessel Sybrens
inventaris1674-04-10212140rOene Boldewijns curator ad actum divisionis
inventaris1674-04-10212140rMarten Yemes curatoren ad actum divisionis over
inventaris1674-04-10212140rAntje Hessels aangever
inventaris1674-04-10212140rPleuntje Hessels
inventaris1674-04-10212140rRinske Hessels
inventaris1674-05-05212256rTrijntie Jans overledeneweduwe vanRommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rwijlenDirck Claessen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rJan Gerryts Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rFedde Gerryts Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rJacob Gerryts administrator overRommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rde kinderen van wijlenJacob Gerryts (x)Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rJan Wabbes weduwnaar (y) vanRommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rwijlenMeylert Gerryts Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rPybe Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rSjoerdt Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rAndries Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rLolck Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rBauck Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rTeecke Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rwijlenTjeerdt Gerryts (z)Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rTeedsche Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rTjerck Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rTrijntie Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rItie Jacobs aangeverRommelhaven 26
inventaris1674-05-07212145rJacobus Steyndamoverledene
inventaris1674-05-07212145rBauckjen Clases aangever
inventaris1674-05-07212145rburgervaandrigDirck Sjoerds curator ad actum divisionis over
inventaris1674-05-07212145rde drie nagelaten minderjarige kinderen
inventaris1674-05-08212197rBelitie IJsbrands Coddeoverledeneweduwe vanHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rwijlenIsaeck CoddeHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rRemrichien Isaecks CoddeaangeverHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rdr.Barnhardus Swaluwegelastigde vanHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rJan Isbrands Coddecurator overHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rSymon Isaecks CoddeHofstraat 27
inventaris1674-05-14212154rLijsbeth Freeriks overledeneweduwe vanDroogstraat 57
inventaris1674-05-14212154rwijlenArjen Theunis Droogstraat 57
inventaris1674-05-14212154rAyse Arjens Mahiukoopmangeauthoriseerde curatorDroogstraat 57
inventaris1674-05-14212154rJan Freerx mr. schoenmakergeauthoriseerde curatoren overDroogstraat 57
inventaris1674-05-14212154rYtie Arjens aangeverDroogstraat 57
inventaris1674-05-14212154rTheunis Arjens Droogstraat 57
inventaris1674-05-14212154rFreerck Arjens Droogstraat 57
inventaris1674-05-14212154rJan Arjens Droogstraat 57
inventaris1674-05-14212215rgemeensmanSaecke Romckes Gaasmagecommitteerde crediteurBrouwersstraat 1b
inventaris1674-05-14212215roud burgerhopmanClaes Falckengecommitteerde crediteuren vanBrouwersstraat 1b
inventaris1674-05-14212215rGabbe Arjens KuyckoverledeneBrouwersstraat 1b
inventaris1674-06-23212280rScheltje Jelles overledeneweduwe van
inventaris1674-06-23212280rwijlenPiter Reyners
inventaris1674-06-23212280rJan Reyners aangeveroom
inventaris1674-06-23212280rTjeerd Reyners aangeverooms van
inventaris1674-06-23212280rReyner Pieters
inventaris1674-06-23212280rJan Pieters
inventaris1674-07-17212205rSjoerd Tjeerds oud grootschipperoverledeneZuiderhaven 57
inventaris1674-07-17212205rAndries Douwes gehuwd metZuiderhaven 57
inventaris1674-07-17212205rTrijntje Tjeerds aangeverZuiderhaven 57
inventaris1674-07-17212205rUyft Folckerts geauthoriseerde curatorZuiderhaven 57
inventaris1674-07-17212205rHendrick Hendrix geauthoriseerde curatoren overZuiderhaven 57
inventaris1674-07-17212205rde vier nagelaten weeskinderen vanTjeerd Tjeerdsen Zuiderhaven 57
inventaris1674-10-08212180rvroedsmanDoede Steffens mr. schoenmakeroverledenegehuwd metSimon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rN. N. Simon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rGerryt Harmens Molgeauthoriseerde curatorSimon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rPieter Jansen Steengeauthoriseerde curatoren overSimon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rde zes nagelaten weeskinderen Simon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rReynouw Andries aangeverSimon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-13212191rgemeensmanJan Symens geauthoriseerde curator over
inventaris1674-10-13212191rTeedsche Mases gehuwd met
inventaris1674-10-13212191rJan Intes schipper op Sneekoverledene
inventaris1674-10-13212191rJarich Pieters mr. bakkercurator over
inventaris1674-10-13212191rde kinderen vanAte Intes
inventaris1674-10-13212191rTeedsche Sjoerds aangever
inventaris1674-10-13212191rRinscke Ates aangever
inventaris1674-10-15212217rElisabeth Ewerts aangeverweduwe (1) vanGrote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rwijlenFreerck Jacobs Hinxtmr. zeilmakerGrote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rElisabeth Ewerts aangevergehuwd (2) metGrote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rHere Andries Grote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rClaes Freerx Braemgeauthoriseerde curator ad actum divisionis overGrote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rEwert Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rSytske Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-19212237rAntie Jeppes overledenegehuwd met
inventaris1674-10-19212237rRuyrdt Sybes Bontekoewijdschipper
inventaris1674-10-19212237rWillem Jeppes
inventaris1674-10-19212237rFeddrick Jeppes
inventaris1674-10-19212237rTrijntie gerbens aangever
inventaris1674-10-31212331rWeyntien Huyberts aangeverweduwe van
inventaris1674-10-31212331rwijlen mr.Augustinus van Siersma [staat: Ciersma]chirurgijn Admiraliteit in Friesland
inventaris1674-10-31212331rDoytse van Wiaardaluitenant
inventaris1674-10-31212331rJoannes Balckgeauthoriseerde curator over
inventaris1674-10-31212331rWillemijntie Wyaardadochter van
inventaris1674-10-31212331rwijlenHendrick van Wiaardaluitenantoverledenegehuwd met
inventaris1674-10-31212331rwijlenYetske Lieuwes
inventaris1674-11-14212288rJeltje Jans overledeneweduwe van
inventaris1674-11-14212288rwijlenPieter Huyberts koopman
inventaris1674-11-14212288rClaes Rinties koopmanaangeverweduwnaar van
inventaris1674-11-14212288rwijlenLijsbeth Pyters
inventaris1674-11-14212288rJacob Tjebbes Dreyerkoopmangeauthoriseerde curator over
inventaris1674-11-14212288rJan Pyters
inventaris1674-11-14212288rClaes Huyberts koopmangeauthoriseerde curator over
inventaris1674-11-14212288rTjedske Pieters
inventaris1674-11-14212288rJacob Tjebbes Dreyerkoopmangeauthoriseerde curator
inventaris1674-11-14212288rPieter Feddes geauthoriseerde curatoren over
inventaris1674-11-14212288rde dochter van wijlenPieter Tjebbes Dreyer
inventaris1674-11-19212341rIds Pieters meedbrengeroverledeneweduwnaar (1) van
inventaris1674-11-19212341rwijlenPyttie Tjebbes
inventaris1674-11-19212341rvroedsmanJoannes Quicklenborghgeauthoriseerde curator over
inventaris1674-11-19212341rUylckjen Idses
inventaris1674-11-19212341rIds Pieters meedbrengeroverledenegehuwd (2) met
inventaris1674-11-19212341rBerber Jans
inventaris1675-01-21212310rAntie Aedes aangeverweduwe (1) vanVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212310rwijlenTjebbe Jansen mr. tingieterVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212310rReyner Jansen vetermakercurator ad actum divisionis overVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212310rNeeltje Tjebbes Voorstraat 47
inventaris1675-01-21212310rHendrickjen Tjebbes Voorstraat 47
inventaris1675-01-21212310rLieuwe Aesges grootschipperoom vanVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212310rAntie Aedes aangevergehuwd (2) metVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212310rJan Hessels timmermanVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212316rJan Hessels timmermanaangeverweduwnaar (1) vanVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212316rwijlenMartjen Jans Voorstraat 47
inventaris1675-01-21212316rReyner Jansen vetermakercurator overVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212316rde twee voorkinderen vanJan Hessels timmermanaangevergehuwd (2) metVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212316rAntie Aedes Voorstraat 47
inventaris1675-01-29212362rGrietie Jans overledeneweduwe van
inventaris1675-01-29212362rwijlenTelman Meurs
inventaris1675-01-29212362rIeme Betses geauthoriseerde curator over
inventaris1675-01-29212362rDirck Jacobs
inventaris1675-01-29212362rRintie Willems geauthoriseerde curator over
inventaris1675-01-29212362rMarten Aernts
inventaris1675-01-29212362rJan Aernts
inventaris1675-01-29212362rHercke Aernts
inventaris1675-01-29212362rSydsche Martens aangever
inventaris1675-02-01212327rMaycke Douwes overledeneweduwe van
inventaris1675-02-01212327rwijlenPyter Jetses
inventaris1675-02-01212327rGerben Douwes geauthoriseerde curator over
inventaris1675-02-01212327rMeynsch Pyters
inventaris1675-02-01212327rSydsche Pyters aangever
inventaris1675-02-04212265rNeeltie Michiels overledeneweduwe vanHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rwijlenJelle Cornelis Vetzensrentmeester van HarlingenHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rJan Wybrands kleermakergeauthoriseerde curatorHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rHessel Wytses Wassenaeroud rentmeester van Harlingengeauthoriseerde curatoren overHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rAntie Jelles aangeverHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rLiefke Jelles Hoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rSjouckjen Jelles Hoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rMichiel Jelles Hoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rAttje Jelles Hoogstraat 15
inventaris1675-02-05212321rHendrickjen Daniels overledenegehuwd met
inventaris1675-02-05212321rTaeke Taekes koopmanaangever
inventaris1675-02-05212321rgemeensmanDirck Bouwens geauthoriseerde curator over
inventaris1675-02-05212321rDaniel Arjens
inventaris1675-02-25212275rAntje Jacobs overledeneweduwe vanKleine Bredeplaats 8noord
inventaris1675-02-25212275rwijlenJan Willems mr. metselaarKleine Bredeplaats 8noord
inventaris1675-02-25212275rmr.Beernt Stintgeauthoriseerde curator overKleine Bredeplaats 8noord
inventaris1675-02-25212275rSara Minnes Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris1675-05-06212357rFoeckjen Gosses aangeverweduwe (1) van
inventaris1675-05-06212357rClaes Ewerts
inventaris1675-05-06212357rArjen Ewerts curator
inventaris1675-05-06212357rJan Ewerts curatoren over
inventaris1675-05-06212357rGeertie Claessen
inventaris1675-05-06212357rEwert Claessen
inventaris1675-05-06212357rFoeckjen Gosses aangevergehuwd (2) met
inventaris1675-05-06212357rSicke Hettes
inventaris1675-05-11212345rHendrick Jansen glaskoperaangeverweduwnaar (1) vanKerkpoortstraat
inventaris1675-05-11212345rwijlenRuyrdtie Jelles Kerkpoortstraat
inventaris1675-05-11212345rAdriaen Majoor geauthoriseerde curator overKerkpoortstraat
inventaris1675-05-11212345rde drie nagelaten kinderen uit (1) Kerkpoortstraat
inventaris1675-05-11212345rHendrick Jansen glaskoperaangevergehuwd (2) metKerkpoortstraat
inventaris1675-05-11212345rAntie Hanses Kerkpoortstraat
inventaris1675-05-14212351rFrans Joostes trekschipper op Franekeroverledenegehuwd met
inventaris1675-05-14212351rSjoerdtie Pyters aangever
inventaris1675-05-14212351rDouwe Joostes geauthoriseerde curator over
inventaris1675-05-14212351rJoost Fransen
inventaris1675-07-12212367rWillem Jansenvan der Meymr. steenhouweroverledeneZuiderhaven 19zuid
inventaris1675-07-12212367rJoannes QuicklenburghcuratorZuiderhaven 19zuid
inventaris1675-07-12212367rvroedsmanPieter Oldaencurator ad actum divisionis overZuiderhaven 19zuid
inventaris1675-07-12212367rClaeske Willems Zuiderhaven 19zuid
inventaris1675-07-12212367rJan Willems Zuiderhaven 19zuid
inventaris1675-07-12212367rPietie Auckes dienstmaagdaangeverZuiderhaven 19zuid
inventaris1675-08-14212367rWytse Pybesvan Tallumaangeverweduwnaar (1) vanRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rRiemke Dirks Rozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rFedde Tjeerds koopmangeauthoriseerde curator ad actum divisionisRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rJan Freercks bakkergeauthoriseerde curatoren ad actum divisionis overRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rPybe Wytsesvan TallumRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rWytse Pybesvan Tallumaangevergehuwd (2) metRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rNyeske Coerts Rozengracht 17
inventaris1675-08-16212386rJetse IJsbrands mr. scheepstimmermanoverledeneBrouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rTettie Pyters aangevergehuwd metBrouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rJochum Jansen kapiteincurator overBrouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rGeertie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rNeeltie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rIJsbrant Jetses Brouwersstraat 11
inventaris1675-12-02212408rMayke Upkes overledeneweduwe (1) van
inventaris1675-12-02212408rwijlenJochem Boys
inventaris1675-12-02212408rBeern Boyes mr. kuipergeauthoriseerde curator over
inventaris1675-12-02212408rBoye Jochems
inventaris1675-12-02212408rUypcke Jochems
inventaris1675-12-02212408rMayke Upkes overledenegehuwd (2) met
inventaris1675-12-02212408rBeernt Jacobs aangever
inventaris1676-01-12212396rTyttie Davidts aangeverweduwe van
inventaris1676-01-12212396rwijlenRijck Joostes
inventaris1676-01-12212396rSymon Jans smalschipperoverledeneweduwnaar (x) van
inventaris1676-01-12212396rwijlenAntie Jans
inventaris1676-01-12212396rJarich Solkes geauthoriseerde voormomber over
inventaris1676-01-12212396rMaycke Symons
inventaris1676-03-02212428rGeertie Jacobs overledeneweduwe vanNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rburgervaandrigHenryck Feyckesde WitNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rIdtske Auckes aangevergehuwd metNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rReyner Huyberts geauthoriseerde curatorNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rTierck Sanstrageauthoriseerde curatoren overNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rde nagelaten weeskinderen van wijlenClaes Auckes AugustinusgaNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rReyner Huyberts geauthoriseerde curator overNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rhet nagelaten weeskind van wijlenJacob Auckes Noorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rFoeckjen Hendrixde WitaangeverNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rAuckjen Hendrixde WitaangeverNoorderhaven 47
inventaris1676-05-27212413rReyn Zytses apothekeraangeverweduwnaar (1) van
inventaris1676-05-27212413rClaeske Henricioverledene
inventaris1676-05-27212413rds.Joannes Heermapredikantcurator ad actum divisionis over
inventaris1676-05-27212413rSytse Reyns
inventaris1676-05-27212413rReyn Zytses apothekeraangevergehuwd (2) met
inventaris1676-05-27212413rTietske Lantingh
inventaris1676-06-072131rReyner Jansen kaarsenmakeroverledenegehuwd met
inventaris1676-06-072131rAntie Adiusaangever
inventaris1676-06-072131rTaecke Sytses mr. smidgeauthoriseerde curator
inventaris1676-06-072131rWybe Wybes geauthoriseerde curatoren over
inventaris1676-06-072131rJan Reyners
inventaris1676-06-2721321rvroedsmanPyter Hylckes Coolhartoverledenegehuwd metLanen 2
inventaris1676-06-2721321rMaycke Hanses Cartouwaangevergesterkt metLanen 2
inventaris1676-06-2721321rFedde Tjeerdts koopmanLanen 2
inventaris1676-06-2721321rwijlenHylcke Pyters CoolhartgerechtsbodeLanen 2
inventaris1676-06-2721321rburgervaandrigJacobus Goslings notarisgeauthoriseerde curator ad actum divisionis overLanen 2
inventaris1676-06-2721321rHylcke Hylckes Lanen 2
inventaris1676-06-2721321rof tot de thuiskomst vanAlbert Jansen AckerkoopmanLanen 2
inventaris1676-07-03212392rJasper Jansen scheepstimmermanoverledene
inventaris1676-07-03212392rPoppe Alberts aangevergehuwd met
inventaris1676-07-03212392rTrijntie Jans
inventaris1676-07-03212392rburgemeesterHendrick Coenraedts Ludingageauthoriseerde curator over
inventaris1676-07-03212392rJanke Pyters dochter van
inventaris1676-07-03212392rwijlenPytter Jacobs gehuwd met
inventaris1676-07-03212392rwijlenMaycke Jans
inventaris1676-08-2821348rAnne Bouwes CetelaerkoperslageroverledeneKleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rDouwe Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rSytse Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rWillem Jansen Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rburgerhopmanDominicus Cornelygeauthoriseerde curator ad actum divisionis overKleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rMeynert Jansen Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rMaycke Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rDoedtie Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rRinske Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rAntie Henrix gewesen dienstmaagdaangeverKleine Bredeplaats 21
inventaris1676-09-1921376rTiamcke Pouwels aangeverweduwe vanGrote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rRuyrdt Everts HogenhuysgerechtsbodeGrote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rWillem Henrix Vosmakoopmangeauthoriseerde curator ad actum divisionis overGrote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rSijke Ruyrdts Grote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rTiamcke Pouwels aangevergehuwd metGrote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rWouter Gerrits Grote Kerkstraat 28
inventaris1676-11-2721364rJop Dirx gortmaker en makelaaroverledeneweduwnaar (1) vanKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rwijlenGriettie Pytters Kleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364roud burgemeesterLourens Jacobs Asperengeauthoriseerde curator overKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rTrijntie Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rPyter Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rJop Dirx gortmaker en makelaaroverledenegehuwd (2) metKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rHaebeltie Cornelis aangevergesterkt metKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rHarmen Jansen kaagschipperKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rGrietie Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rCornelis Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris1677-01-1021384rJouck Jayties overledeneweduwe vanRaamstraat 5
inventaris1677-01-1021384rwijlenJoost Fijckes Raamstraat 5
inventaris1677-01-1021384rPytter Jacobs mr. huistimmermangeauthoriseerde curator ad actum divisionis overRaamstraat 5
inventaris1677-01-1021384rRomcke Joostes Raamstraat 5
inventaris1677-01-1021384rJacobus Joostes aangeverRaamstraat 5
inventaris1677-02-0921387rmr.Melle Cornelis Mellemaoverledenegehuwd met
inventaris1677-02-0921387rDieucke Claeses aangever
inventaris1677-02-0921387rde Gereformeerde Gemeente legataris
inventaris1677-03-0821397rPhilippus Daniels Eylsemiuskoekebakkeraangeverweduwnaar (1) van
inventaris1677-03-0821397rJeltie Hendrix
inventaris1677-03-0821397rJancke Philippus
inventaris1677-03-0821397rPhilippus Daniels Eylsemiuskoekebakkeraangevergehuwd (2) met
inventaris1677-03-0821397rGritie Gerrits
inventaris1677-07-09213125rMeyle Uylckes mr. bakker en koopmanoverledenegehuwd metGrote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rTrijntye Tjallings Grote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rClaes Huyberts koopmangeauthoriseerde curatorGrote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rHessel Wytzes Wassenaeroud rentmeestergeauthoriseerde curatoren overGrote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rMartien Meyles Grote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rJacobus Meyles Grote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-27213105rLisckien Folckerts overledeneweduwe (1) van
inventaris1677-07-27213105rwijlenYcke Jilderens
inventaris1677-07-27213105rPytter Feddes mr. brouwer en koopmancurator ad actum divisionis over
inventaris1677-07-27213105rLeeuckien Yckes
inventaris1677-07-27213105rJilderen Yckes
inventaris1677-07-27213105rLisckien Folckerts overledenegehuwd (2) met
inventaris1677-07-27213105rFeddrick Fockes aangever
inventaris1677-07-27213105rLiskien Feddrichs
inventaris1677-08-10213175rPhilippus Daniels mr. koekebakkergehuwd met
inventaris1677-08-10213175rGrietie Gerryts aangever
inventaris1677-08-10213175rWilthetus Jelgersma
inventaris1677-10-03213214rJan Sipkes mr. chirurgijngehuwd metBildtstraat 19
inventaris1677-10-03213214rLijsbeth Aukes Bildtstraat 19
inventaris1677-10-03213214rdr.Sibrando Bechiuster assistentie vanBildtstraat 19
inventaris1677-10-03213214rNeeltie Heeres gehuwd metBildtstraat 19
inventaris1677-10-03213214rgemeensmanSweer Thomas Bildtstraat 19
inventaris1677-10-29213109rHessel Jacobs Hinghstmr. gortmakeroverledene
inventaris1677-10-29213109rJan Jansen Reyersmr. gortmakercurator
inventaris1677-10-29213109rReyner Jansen mr. vetermakercuratoren over
inventaris1677-10-29213109rGrietie Hessels aangever
inventaris1677-12-21213144rYnse Abbes smakschipperoverledenegehuwd met
inventaris1677-12-21213144rTrijntie Dirx
inventaris1677-12-21213144rYeme Siouckes geauthoriseerde curator
inventaris1677-12-21213144rAlbert Dirx geauthoriseerde curatoren over
inventaris1677-12-21213144rAbbe Inses
inventaris1677-12-21213144rDirck Inses
inventaris1677-12-21213144rHartman Inses
inventaris1677-12-21213144rEelckjen Inses
inventaris1678-02-22213220rStijntie Sikkes overledeneweduwe vanNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rwijlenEvert Arjens Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rAeltie Jelles gehuwd metNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rJoris Claessen Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rArjen Everts OosterbaanNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rSicke Hettes curator overNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rEvert Claessen Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rPytter Dirx gehuwd metNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rGeertie Claessen Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rSicke Hettes weduwnaar vanNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rwijlenGeertie Everts Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rLijsbeth Everts gehuwd metNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rHeere Andries Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rJelle Edes weduwnaar (x) vanNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rwijlenAntje Everts Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rEdo jelles Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rAent Jelles Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rJan Everts Noorderhaven 18
inventaris1678-03-29213154rTrijntie Harings aangeverweduwe (1) vanPrinsenstraat 4
inventaris1678-03-29213154rwijlenJan Cornelis kompasmakerPrinsenstraat 4
inventaris1678-03-29213154rburgerhopmanTheotardus Sloterdijkcurator ad actum divisionis overPrinsenstraat 4
inventaris1678-03-29213154rCornelis Jansen Prinsenstraat 4
inventaris1678-03-29213154rHaeringh Jansen Prinsenstraat 4
inventaris1678-03-29213154rTrijntie Harings aangevergehuwd (2) metPrinsenstraat 4
inventaris1678-03-29213154rDouwe Bouwes wijdschipperPrinsenstraat 4
inventaris1678-04-16214119roud burgerhopmanWybren Pytters NautaoverledeneVoorstraat 24
inventaris1678-04-16214119r Voorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rds.Petrus Nautapredikantgeauthoriseerde curatorVoorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rZiricus Nautageauthoriseerde curatorenVoorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rWillem Hendrix Vosmageauthoriseerde curator ad actum divisionis overVoorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rLijsbeth Wybrens aangeverVoorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rJan Wybrens Voorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rLambert Wybrens Voorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rWybren Wybrens Voorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rPerikjen Wybrens Voorstraat 24
inventaris1678-05-06213180rPhilippus Daniels mr. koekebakker
inventaris1678-05-06213180rFreerck Jacobs geauthoriseerde curator over
inventaris1678-05-06213180rJanneke Philippus
inventaris1678-05-06213180rTrijntie Harmens weduwe van
inventaris1678-05-06213180rwijlenPieter Eenks
inventaris1678-07-19213167rHendrik Moutsmr. zilversmid
inventaris1678-07-19213167rAntie Hendrix Mouts
inventaris1678-08-26213172roud burgemeester en vroedsmanPytter Claessen overledeneSchritsen 21
inventaris1678-08-26213172rvroedsmanJan Wybrants geauthoriseerde curatorSchritsen 21
inventaris1678-08-26213172rMenelaus Hillebrantsrentmeestergeauthoriseerde curatoren overSchritsen 21
inventaris1678-08-26213172rVitus RingersSchritsen 21
inventaris1678-08-26213172rAeltie Jans aangevergehuwd metSchritsen 21
inventaris1678-08-26213172rJanis Hendrix zakkendragerSchritsen 21
inventaris1678-09-03213224rFedde Donkeraangeverweduwnaar (1) van
inventaris1678-09-03213224rAntje Hiddesde Vries
inventaris1678-09-03213224rFedde Donkeraangevergehuwd (2) met
inventaris1678-09-03213224rAntie Claeses
inventaris1678-09-19213243rJacobus Claessen Braemhoutkoperoverledeneweduwnaar van
inventaris1678-09-19213243rwijlenGrietje Hessels
inventaris1678-09-19213243rFreerk Claessens Braemgeauthoriseerde curator over
inventaris1678-09-19213243rPyttie Jacobs Braem
inventaris1678-09-19213243rTettie Martens huishoudster en dienstbodeaangeverweduwe van
inventaris1678-09-19213243rwijlenWybe Folkerts grootschipper
inventaris1678-10-03213182rJan Foppes koopmanoverledenegehuwd met
inventaris1678-10-03213182rMaertien Gerrits aangevergesterkt met haar neef
inventaris1678-10-03213182rSymen Fransen
inventaris1678-10-03213182rCornelis Arjens Dockingagehuwd (x) met
inventaris1678-10-03213182rGrietie Foppes
inventaris1678-10-03213182rFoppe Cornelis
inventaris1678-10-03213182rFedde Tjeerdts gehuwd met
inventaris1678-10-03213182rJaentie Gerrits weduwe (y) van
inventaris1678-10-03213182rwijlenTheunis Foppes
inventaris1678-10-03213182rGoytien Clases Braemgehuwdmet
inventaris1678-10-03213182rAttie Foppes
inventaris1678-10-03213182rHuibert Claessen Braemgehuwd met
inventaris1678-10-03213182rAntje Foppes
inventaris1678-11-1421496rCathalina du Bois [staat: Dubois]weduwe van
inventaris1678-11-1421496rwijlenWopke Sytsesvan Tallum
inventaris1678-11-1421496rPyttie Wopkes
inventaris1678-11-1421496rJanke Wopkes aangever
inventaris1678-11-1421496rSymen Broers geauthoriseerde curator over
inventaris1678-11-1421496rBroer Jans
inventaris1678-12-1721433rLolckjen Martens overledeneweduwe (1) van
inventaris1678-12-1721433r
inventaris1678-12-1721433rPhilippus Lucas brouwergeauthoriseerde curator over
inventaris1678-12-1721433rAntje Scheltema
inventaris1678-12-1721433rJan Scheltema
inventaris1678-12-1721433rLolckjen Martens overledenegehuwd met
inventaris1678-12-1721433rWillem Claessen aangever
inventaris1679-01-07214198rGeeske Feddes overledeneweduwe vanSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rwijlenSymen Jacobs DonckerSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rFedde Symens Donckergehuwd metSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rAntie Clases aangeverSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rYedske Oedses aangevergehuwd metSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rJacob Symens DonckerSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rwijlenTrijntie Symens Donckergehuwd (x) metSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rwijlenClaes Jansen scheepstimmermanSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rJoannes Hannemagehuwd met en caverende voorSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rSjouckien Clases Schoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rLenert Pyters Graeffgeauthoriseerde curatorSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rHendrick Pieters Donckergeauthoriseerde curatoren overSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rJan Clases Schoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rGeertie Clases Schoolsteeg
inventaris1679-01-10214129rDieuke Ynses overledeneSchritsen 53
inventaris1679-01-10214129rYnse Jeltes Schritsen 53
inventaris1679-01-10214129rJacob Jeltes Schritsen 53
inventaris1679-01-10214129rMayke Doekes dienstmaagdaangeverSchritsen 53
inventaris1679-01-28213229rFeddrick Sipkes grootschipperoverledenegehuwd met
inventaris1679-01-28213229rFongerske Gerrits aangevergeassisteerd door
inventaris1679-01-28213229rSalomon Jans grootschipper
inventaris1679-01-28213229rJan Dirxen zilversmidcrediteur
inventaris1679-01-28213229rCornelis Cornelis crediteurgelastigde van
inventaris1679-01-28213229rJan Everts Hardenborghgrootschippercrediteur
inventaris1679-01-28213229rLieuwe Aisges grootschipper
inventaris1679-01-2921440rGrietie Pytters overledeneweduwe vanHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rwijlenSipke Jans Heiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rFrouck Sipkes Heiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rJan Sipkes grootschipperaangeverHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rHaringh Feykes weduwnaar vanHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rTrijntie Sipkes Heiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rwijlenHendrick Hiddes gehuwd (x) metHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rwijlenAntje Sipkes Heiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rTaeke Sytses mr. grofsmidgeauthoriseerde curator ad actum divisionis overHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rMaertie Hendrix Heiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rTrijntie Hendrix Heiligeweg 68
inventaris1679-01-30213390rAntje Tjeerdts Scholoverledeneweduwe (1) van
inventaris1679-01-30213390rwijlenDouwe Hilles grootschipper
inventaris1679-01-30213390rFreerk Jansen mr. huistimmermangeauthoriseerde curator over
inventaris1679-01-30213390rBauckjen Douwes
inventaris1679-01-30213390rAntje Tjeerdts Scholoverledenegehuwd (2) met
inventaris1679-01-30213390rDirk Bouwens aangever
inventaris1679-01-30213390rTjeerd Dirx
inventaris1679-01-30213390rJanke Jans weduwe van
inventaris1679-01-30213390rwijlenTjeerd Jansen Schol
inventaris1679-02-11213297rFoppe Folckerts overledeneweduwnaar (1) vanVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rwijlenMeyke Jops Voorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rGeertzen Auckes wijdschippergeauthoriseerde curatorVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rSymen Grettingaapothekergeauthoriseerde curatoren overVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rMaycke Foppes Voorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rFolckert Foppes Voorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rJan Foppes Voorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rAeltje Foppes Voorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rFoppe Folckerts overledenegehuwd (2) metVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rTjal Jurjens aangevergesterkt metVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rGerrit Willems mr. huistimmermanVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rTjetske Foppes Voorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rRienskjen Foppes Voorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rJedske Foppes Voorstraat 70
inventaris1679-02-12213304rJanke Reyners Feddemaoverledeneweduwe vanVoorstraat 14
inventaris1679-02-12213304rwijlenGijsbert Jurjens FonteinVoorstraat 14
inventaris1679-02-12213304rJurjen Claessen Fonteyngeauthoriseerde curator overVoorstraat 14
inventaris1679-02-12213304rReyner Gijsberts FonteynVoorstraat 14
inventaris1679-02-12213304rMarijke Gijsberts Fonteyngesterkt met haar neefVoorstraat 14
inventaris1679-02-12213304rReyner Claessen FonteynVoorstraat 14
inventaris1679-02-19213280rClaes Willems BurgeroverledeneVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rJan Dirxen Kuykgeauthoriseerde curator overVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rHans Douwes Voorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rWillem Douwes Voorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rUlbe Cornelis gehuwd metVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rJanke Douwes aangeverVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rSjoerd Eelkes gehuwd metVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rJeltje Douwes aangeverVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rAntie Jilts aangeverweduwe vanVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rwijlenSjoerd Goslinghs Voorstraat 71
inventaris1679-02-27213317rJacob Hendricks HollanderoverledeneRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rdr. Bechiusadvocaatter assistentie vanRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rJense Jeltes weduwnaar vanRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rwijlenMurckjen Jacobs HollanderRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rAntje Hendrix weduwe (x) vanRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rwijlenHendrick Jacobs HollanderaangeverRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rPetrus Sierksmacontrarolleurcurator ex testamento overRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rHendrik Hendricks HollanderRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rPetrus Sierksmacontrarolleurgehuwd metRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rTrijntie Hendriks HollanderaangeverRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rburgervaandrigJacob Hendrix HollanderRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rdr.Philippus BelidaadvocaatRommelhaven 15
inventaris1679-03-042141rSaackle Claessen kaarsmakeroverledenegehuwd met
inventaris1679-03-042141rGeeske Geertsvan Minden
inventaris1679-03-042141rMeye Lolckes curator ad actum divisiones over
inventaris1679-03-042141rde twee minderjarige dochters van de overledene
inventaris1679-03-042141rGerrit van Galeyngelastigde van
inventaris1679-03-042141rPytter Loohypothecair crediteur
inventaris1679-03-09213163rDouwe Bouwes gehuwd met
inventaris1679-03-09213163rTrijntie Harings
inventaris1679-03-11213362rGrietie Sybrens overledeneweduwe van
inventaris1679-03-11213362rwijlenHarmen Claessen
inventaris1679-03-11213362rLijsbeth Jaspers aangevergehuwd met
inventaris1679-03-11213362rGerrit Willems mr. huistimmermangeauthoriseerde curator over
inventaris1679-03-11213362rGijsbert Gerrits
inventaris1679-03-11213362rAntje Reyners aangevergehuwd met
inventaris1679-03-11213362rMinne Symens schipper op Hoorn
inventaris1679-03-1221414rHarmen Thomas Gonggrijpcontrarolleur Admiraliteit in Frieslandoverledeneweduwnaar (1) vanVoorstraat 50
inventaris1679-03-1221414rwijlenBerber Palzes Voorstraat 50
inventaris1679-03-1221414rFedde Tjeerdts geauthoriseerde curator ad actum divisionis overVoorstraat 50
inventaris1679-03-1221414rBavius GonggrijpVoorstraat 50
inventaris1679-03-1221414rHarmen Thomas Gonggrijpcontrarolleur Admiraliteit in Frieslandoverledenegehuwd (2) metVoorstraat 50
inventaris1679-03-1221414rRoelefke Joostes aangeverVoorstraat 50
inventaris1679-03-17214334rAntie Tjeerdts overledeneweduwe vanNoorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rwijlenYpe Sijes Noorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rLolcke Tiennes koopmancurator overNoorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rTjeerd Ypes aangeverNoorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rYebeltie Ypes Noorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rNancke [staat: Baucke] Ypes Noorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rSije Ypes Noorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rTrijntie Ypes Noorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rEybert Jansen smalschippervader vanNoorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rYpe Eyberts kind vanNoorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rwijlenSijke Ypes Noorderhaven 98
inventaris1679-03-1821490rJan Hansen brouwerweduwnaar van
inventaris1679-03-1821490rwijlenYbeltie Broers
inventaris1679-03-1821490rJacob Aerts occuperende voor zijn zoon
inventaris1679-03-1821490rSymen Jacobs geauthoriseerd curator over
inventaris1679-03-1821490rBroer Jans
inventaris1679-03-1821490rWytse Pybers Tallumgelastigde van zijn nicht
inventaris1679-03-1821490rPyttie Wopkes Tallumlastgever van
inventaris1679-03-1821490rTrijntje Arjens aangever
inventaris1679-03-20213395rFedduw Heins overledeneweduwe vanKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rwijlenHendrik Meinerts hondenslagerKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rEmmerick Heins (x)Kerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rAuke Jansen bakkergeauthoriseerde curator overKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rHein Emmerix Kerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rWillem Emmerix Kerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rHeyn Jansen Crolgehuwd metKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rJetske Jetzes aangeverKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rAeltie Ebes Kerkpad 1
inventaris1679-03-20213399vAntie Willems overledeneweduwe van
inventaris1679-03-20213399vwijlenEmmerick Heins
inventaris1679-03-20213399vAuke Jansen curator over
inventaris1679-03-20213399vHeyn Emmericks [staat: Hendrix]
inventaris1679-03-20213399vWillem Emmericks [staat: Hendrix]
inventaris1679-04-2621481vTaco Sytses mr. grofsmidgecommitteerde crediteur
inventaris1679-04-2621481vTjeerd Weyners mr. zeilmakergecommitteerde crediteuren van
inventaris1679-04-2621481vJouwer Louwes overledenegehuwd met
inventaris1679-04-2621481vPytter Gerlofs smakschipper
inventaris1679-04-2621481vRints Aernts aangever
inventaris1679-05-09213408rFrits Pytters schoolmeesteroverledeneSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rPytter Fridtses Schritsen 55
inventaris1679-05-09213408rAntje Fristzes gehuwd metSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rWybe Zytses bootsgezelSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rFridts Fridtses Schritsen 55
inventaris1679-05-09213408rTrijntie Fridtses aangeverSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rClaes Friftses Schritsen 55
inventaris1679-05-14213404rHeyn Oenes ZeemansmalschipperoverledeneScheerstraat 5
inventaris1679-05-14213404rYnse Jeltes geauthoriseerde curator overScheerstraat 5
inventaris1679-05-14213404rOene Heynes Scheerstraat 5
inventaris1679-05-14213404rTrijntie Heyns aangeverScheerstraat 5
inventaris1679-05-16214327rPieter Hendrix zeemtouweroverledeneweduwnaar (1) vanGrote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rHiske Melles Grote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rSymen Grettingageauthoriseerde curator overGrote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rHendrick Pieters Grote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rPieter Hendrix zeemtouweroverledenegehuwd (2) metGrote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rNeincke Wierdts aangeverbijgestaan doorGrote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rFedde Tieerdts koopmanGrote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-27214383rAttie Doyes overledeneweduwe vanZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rwijlen vroedsmanMarten Ockes scheepstimmermanZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383roud burgemeesterTjeerd Bouwens geauthoriseerd curatorZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rSeerp Lammerts koopmangeauthoriseerd curatorZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rburgervaandrigHessel Wytses Wassenaergeauthoriseerd curatoren overZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rMarten Martens Zuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rDoye Martens Zuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rFrans Martens Zuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rAeltie Martens aangeverzuster vanZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rOcke Martens en zijn zwagerZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rJan Symens scheepstimmermanZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rAcke Doyes aangeverZuiderhaven 13
inventaris1679-07-1621477rDirck Jansen Roordamr. zilversmidoverledeneSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477r Schritsen 2
inventaris1679-07-1621477rJan Dirxen Roordamr. zilversmidSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rTheotardus Lantinghnotarister sterking vanSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rJosyntie Overhagenweduwe vanSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rwijlenChristoffel RoordagoudsmidSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rJoannes Tarquinii universele erfgenaam vanSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rwijlen vroedsmanTarquinii Theodori RoordaSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rBottie Dirx Schritsen 2
inventaris1679-07-1621477rNeeltie Sirx aangevergehuwd metSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rvroedsmanSybrandt PauwaangeverSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rTyttie Dirx weduwe vanSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rFreerk MockmaSchritsen 2
inventaris1679-07-16214180rFrans Laessen Hannemacontrarolleuroverledene
inventaris1679-07-16214180rburgemeesterTheodorus Stansius
inventaris1679-07-16214180rds.Jacobus Stansiuspredikantgeauthoriseerde curator over
inventaris1679-07-16214180rArjaentie Fransen Hannema
inventaris1679-07-2421446rdr.Bernhardus Swaluestads medicinae doctoroverledeneweduwnaar vanNoorderhaven 77
inventaris1679-07-2421446rwijlenMemke SwalueNoorderhaven 77
inventaris1679-07-2421446rAeltje SwalueaangeverNoorderhaven 77
inventaris1679-07-2421446roud burgervaandrigHessel Sytses Wassenaergeauthoriseerde curator overNoorderhaven 77
inventaris1679-07-2421446rOtto Bernhardus SwalueNoorderhaven 77
inventaris1679-07-2421446rYttie SwalueNoorderhaven 77
inventaris1679-09-08214297rFrouck Hibbes overledenegehuwd metNoorderhaven 56
inventaris1679-09-08214297rJan Doedes mr. huistimmermanaangeverNoorderhaven 56
inventaris1679-09-08214297rouderlingZierck Gerbens MonsmaNoorderhaven 56
inventaris1679-09-08214297rdiakenHoite Reins alimentarisNoorderhaven 56
inventaris1679-09-08214297rdiakenLolcke jetses alimentares vanNoorderhaven 56
inventaris1679-09-08214297rFrouck Outgers Noorderhaven 56
inventaris1679-10-02214206rJacob Tjebbes Dreyerhoutkoperoverledenegehuwd metNoorderhaven 103
inventaris1679-10-02214206rWytske Freerx aangevergesterkt met haar neefNoorderhaven 103
inventaris1679-10-02214206rFedde Tjeerdts Noorderhaven 103
inventaris1679-10-02214206rPytter Feddes brouwergeauthoriseerde curator overNoorderhaven 103
inventaris1679-10-02214206rMartje Pytters DreyerNoorderhaven 103
inventaris1679-10-28214137rTrijntie Jansvan LaeroverledeneVoorstraat 52
inventaris1679-10-28214137rWopke Jansen Tademacurator overVoorstraat 52
inventaris1679-10-28214137rJan Foppes StiensmaVoorstraat 52
inventaris1679-10-28214137rTjitske Botes aangevergehuwd metVoorstraat 52
inventaris1679-10-28214137rEybert Pytters StiensmaVoorstraat 52
inventaris1679-11-12214161rMaycke Crijns overledeneweduwe (2) vanRomastraat 13
inventaris1679-11-12214161rwijlenHendrick Jansen Romastraat 13
inventaris1679-11-12214161rSjouckjen Hendrix Romastraat 13
inventaris1679-11-12214161rAeltie Gerrits aangeverRomastraat 13
inventaris1679-11-28214141rJoucke Tjeerdts kaagschipperrequireerdeweduwnaar vanZeilmakersstraat 11
inventaris1679-11-28214141rwijlenAntie Lieuwes Zeilmakersstraat 11
inventaris1679-11-28214141rGrietie Lieuwes gehuwd metZeilmakersstraat 11
inventaris1679-11-28214141rCornelis Dirx Zeilmakersstraat 11
inventaris1679-11-28214141rSybrand Kingmacurator ad actum divisionis overZeilmakersstraat 11
inventaris1679-11-28214141rTjeerd Jouckes AptaZeilmakersstraat 11
inventaris1679-11-28214141rTrijntie Jouckes aangeverZeilmakersstraat 11
inventaris1679-12-02214147rYebel Fockes overledeneGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rCornelis Dirx [niet vermeld] Grote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rAntie Tjeerdts weduwe vanGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rwijlenFocke Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rGrietie Dirx gehuwd metGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rClaes Sybes Bontekoewijdschipperbij testament verzochte curator overGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rde kinderen vanWytske Dirx gehuwd metGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147r[burger]majoorGerryt Stoffels MiddachtenGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rMayke Dirx aangeverGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-19214164rClaes Jansen mr. scheepstimmermanoverledeneweduwnaar (1) van
inventaris1679-12-19214164rTrijntie Symens Donker
inventaris1679-12-19214164rJoannes Tjeerdts Hannemagehuwd met
inventaris1679-12-19214164rSjouckjen Clases
inventaris1679-12-19214164rJacob Symens Donkersmalschippergeauthoriseerde curator over
inventaris1679-12-19214164rJan Clases
inventaris1679-12-19214164rGeertie Clases
inventaris1679-12-19214164rClaes Jansen mr. scheepstimmermanoverledenegehuwd (2) met
inventaris1679-12-19214164rWelmoed Heinsaangever
inventaris1680-01-05214169rPytter Jacobs mr. huistimmermanoverledeneweduwnaar (1) vanHeiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rN. N. Heiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rYde Pytters Heiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rFedde Tjeerdts koopmangeauthoriseerde curator ad actum divisionis overHeiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rJacob Pytters Heiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rSymen Jansen dekenkramergeauthoriseerde curator overHeiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rJan Pytters Heiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rPytter Jacobs mr. huistimmermanoverledenegehuwd (2) metHeiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rAecht Pytters aangeverHeiligeweg 21
inventaris1680-01-22214184rLijsbeth Cornelis aangeverweduwe (1) van
inventaris1680-01-22214184rJan Pytters Vinkelboschkapitein
inventaris1680-01-22214184rFedde Tjeerdts geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1680-01-22214184rPytter Jansen
inventaris1680-01-22214184rAntje Jansen
inventaris1680-01-22214184rJan Jansen
inventaris1680-01-22214184rCornelis Jansen
inventaris1680-01-22214184rLijsbeth Cornelis aangevergehuwd (2) met
inventaris1680-01-22214184rJan Symens
inventaris1680-01-27214346rClaes Minnes mr. blokmakerHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rTrijntie Pytters Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rJan Pytters Oldaensgeauthoriseerde curator overHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rTheunis Claessen Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346roud burgemeesterTaco Wybrandts Jellemater assistentie vanHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rReinouke Claeses aangeverweduwe vanHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rAucke Sybes BontekoeHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rCornelis Claessen Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rMinne Claessen Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rRintie Claessen Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rGrietie Gerryts weduwe (x) vanHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rwijlenAllert Claesses Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rJurjen Fonteyngeauthoriseerde curator overHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rSymen Allerts Havenplein 14
inventaris1680-01-29214247rBeytsche Gatses aangeverweduwe (2) vanBildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rwijlenRiemer Geerts Bildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rHeert Riemers Bildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rTettie Riemers Bildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rBeytsche Gatses aangevergehuwd (2) metBildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rSjerck Annes blekerBildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rDieucke Jans gezworen uitdraagsterBildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rDieucke Clases gezworen uitdraagsterBildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-3021632rLijsbeth Joostes overledeneweduwe vanZoutsloot
inventaris1680-01-3021632rwijlenHaye Jansen koopmanZoutsloot
inventaris1680-01-3021632rAbe Pieters koopmangeauthoriseerde curatorZoutsloot
inventaris1680-01-3021632rCornelis Joosten Heynskoopmangeauthoriseerde curatorZoutsloot
inventaris1680-01-3021632rIJsbrandt Joosten Heynskoopmangeauthoriseerde curatoren overZoutsloot
inventaris1680-01-3021632rJoost Hayes aangeverZoutsloot
inventaris1680-01-3021632rJan Hayes Zoutsloot
inventaris1680-02-04214344rJacob Jayties overledeneweduwnaar (1) vanKerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rAntie Riemers Kerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rJacob Jayties overledenegehuwd (2) metKerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rGrietie Jacobs aangeverKerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rJeltie Jacobs weduwe vanKerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rwijlenRippert Jacobs Kerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-06214264rPieter Jelles mr. wieldraaieroverledeneKleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rwijlen JeltePieters kind van de overledeneKleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rJan Wybrandts geauthoriseerde curator ad actum divisionis overKleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rDirck Jeltes Kleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rEelck jeltes Kleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rGrietie Jacobs gehuwd metKleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rJoannes Pytters Kleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rGrietie Pytters aangeverKleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-10214270rMarten Yemes mr. scheepstimmermanoverledeneweduwnaar vanGrote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rwijlenPyttie Jacobs Grote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rWopkjen Claeses aangevergehuwd metGrote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rGerlof Yemes mr. scheepstimmermangeauthoriseerde curator overGrote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rLijsbeth Martens aangeverGrote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rFoockeltie Martens Grote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rAntje Martens Grote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-13214253rRints Willems overledeneweduwe vanZuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rwijlenYde Hylkes CoolhardtkapiteinZuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rwijlenCarst Bastiaens gehuwd (x) metZuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rwijlenGrietie Dircks Zuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rburgerhopmanMenelaus Hillebradtsrentmeester van Harlingengeauthoriseerde curator ad actum divisionis overZuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rAeltie Carstes Zuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rDirk Carstes Zuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rBastiaen Carstes Zuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rburgervaandrigTheodori PosthumusnotarisaangeverZuiderhaven 6
inventaris1680-03-04214276rHis Hendrix uitdraagsteroverledeneweduwe vanGrote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rwijlenRomke Dirx Grote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rvroedsmanJan Wybrens geauthoriseerde curatorGrote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rburgerhopmanCornelis Wijngaerdengeauthoriseerde curatoren overGrote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rGerrit Romkes Grote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rDirck Romkes mr. kuiperGrote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rDoedtje Romkes aangeverGrote Kerkstraat 27
inventaris1680-04-16214308rJan Sybrens Pauwoverledeneweduwnaar (1) van
inventaris1680-04-16214308rN. N.
inventaris1680-04-16214308rTyeerd Jansen Pauw
inventaris1680-04-16214308rJan Sybrens Pauwoverledeneweduwnaar (2) van
inventaris1680-04-16214308rHiltie Jans
inventaris1680-04-16214308rNeeltie Clases gehuwd met
inventaris1680-04-16214308rJacob Jansen grootschipper
inventaris1680-04-16214308rJancke Symens gehuwd met
inventaris1680-04-16214308rJan Jansen
inventaris1680-04-16214308rJancke Jans weduwe van
inventaris1680-04-16214308rwijlenAucke Eeckes
inventaris1680-04-16214308rRinse Jetses Roordageauthoriseerde curator over
inventaris1680-04-16214308rGrietie Jans
inventaris1680-04-19214290rCatalina Duboisweduwe vanGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rWopke Wytsesvan TallumGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rJan Hansen brouwergehuwd (x) metGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rYbeltie Broers Grote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rRinse Jetses Roordageauthoriseerde curator overGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rBroer Jans gesassisteerd doorGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rdr.Sybrandus BechiusadvocaatGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rPyttie Wopkesvan Tallumaangevergehuwd metGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rSymon Jacobs BootsmaaangeverGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rPyttie Wopkesvan Tallumvoor haar zusterGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rwijlenJancke Wopkesvan TallumGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-24214302rJoannis Idzers kaaskoperoverledene
inventaris1680-04-24214302r
inventaris1680-04-24214302rRomcke Johannis
inventaris1680-04-24214302rClaes Fransen gehuwd met
inventaris1680-04-24214302rJesel Joannis
inventaris1680-04-24214302rgemeensmanJacob Jurjensde Langegeauthoriseerde curator over
inventaris1680-04-24214302rIdzert [staat: Joannis] Joannis [staat: Idzerts]
inventaris1680-04-24214302rIdzert Idzerts curator over
inventaris1680-04-24214302rWybe Joannis [staat: Idzerts]
inventaris1680-04-24214302rBerber Jans aangever
inventaris1680-04-26214324rFeddrick Fockes schuitschipperoverledeneweduwnaar (1) van
inventaris1680-04-26214324rMachteltie Sioerdts Sonnemans
inventaris1680-04-26214324rSytse Fockes brouwersknechtgeauthoriseerde curator over
inventaris1680-04-26214324rSioerd Feddricks
inventaris1680-04-26214324rClaeske Feddricks
inventaris1680-04-26214324rFeddrick Fockes schuitschipperoverledenegehuwd met
inventaris1680-04-26214324rDieuwcke Gerryts Orsinga
inventaris1680-04-26214324rJurjen Harmens mr. chirurgijn
inventaris1680-06-17214398rJan Jansen Batompasteibakkeroverledeneweduwnaar (1) van
inventaris1680-06-17214398rSijke
inventaris1680-06-17214398rEelcke Rinnerts Eelcomaoccuperende voor
inventaris1680-06-17214398rAntie Jans
inventaris1680-06-17214398rJan Jansen
inventaris1680-06-17214398rJancke jans
inventaris1680-06-17214398rGrietie Jans
inventaris1680-06-17214398rJan Jansen Batompasteibakkeroverledenegehuwd (2) met
inventaris1680-06-17214398rHendrickien Dirx aangever
inventaris1680-06-28216149rDoetie Symens overledeneweduwe (1) vanZuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rwijlenPytter Gerryts Middachtenequipagemeester AdmiraliteitZuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rClaes Andries mr. kleermakergeauthoriseerde curator ad actum divisionis overZuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rAntie Pyters Zuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rGrietie Pyters Zuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rMayke Pyters Zuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rDoetie Symens overledenegehuwd (2) metZuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rHeyn Piers Weidumabode Admiraliteitvoorstander overZuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rPier Heyns aangeverZuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rAeltie Pieters dienstmaagdaangeverZuiderhaven
inventaris1680-07-05214366rEelckien Annis overledeneweduwe van
inventaris1680-07-05214366rwijlenYde Dircks Alma
inventaris1680-07-05214366rWillem Hendrix geauthoriseerde curator
inventaris1680-07-05214366rSierck Dircks mr. chirurgijngeauthoriseerd curatoren over
inventaris1680-07-05214366rDirck Yedes
inventaris1680-07-05214366rLijsbeth Yedes
inventaris1680-07-05214366rJetske Dircks Almaaangever
inventaris1680-07-27214376rJacob Rogiers Haspelmanscheepstimmermanoverledeneweduwnaar vanHeiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rAntie Haebels Heiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rAebe Jeltes geauthoriseerde curatorHeiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rHaye Jacobs wijdschippergeauthoriseerde curatoren overHeiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rRogier Jacobs haspelmanHeiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rNeeltje Rogiers aangevergehwud metHeiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rHaye Jacobs Heiligeweg 58
inventaris1680-09-272151rClaes Freerx BraamoverledeneNoorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rJacob Romckes BraamNoorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rFroukjen Clases Braamweduwe vanNoorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rwijlenRomcke Jacobs koopmanNoorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rJan Pieters OldaenskoopmanNoorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rSaeckjen Claeses BraamaangeverNoorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rwijlenPieter Jacobs DreyerNoorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rGoytien Claessen BraamkoopmanNoorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rPietie Jacobs Noorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rwijlenJacob Claessen BraamNoorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rwijlenGrietie Hessels Noorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rDieuwke Pytters HoogstraNoorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rwijlenFreerck Claessen BraemNoorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rburgemeesterPieter Pieters OldaensNoorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rDieuwke Pytters HoogstraNoorderhaven 61
inventaris1680-09-272151rPyter Freerx BraemNoorderhaven 61
inventaris1680-10-15216131rFredrick Samuels overledeneLanen 24
inventaris1680-10-15216131rSamuel Fredrix Lanen 24
inventaris1680-10-15216131rWypckien Fredrix Lanen 24
inventaris1680-10-15216131rSalomon Fredrix Lanen 24
inventaris1680-10-15216131rAuke Poppes gehuwd metLanen 24
inventaris1680-10-15216131rAntie Fredrix Lanen 24
inventaris1680-10-15216131rdr.Sixtus Fredrix SleeswijkLanen 24
inventaris1680-10-26214408rJetske Dircks Almaoverledene
inventaris1680-10-26214408rwijlenYede Dircks Almagehuwd (x) met
inventaris1680-10-26214408rwijlenEelkien Annes
inventaris1680-10-26214408rWillem Hendrix Vossmageauthoriseerde curator
inventaris1680-10-26214408rZierck Dirx geauthoriseerde curatoren over
inventaris1680-10-26214408rDerck Yedes Alma
inventaris1680-10-26214408rLijsbeth Yedes Alma
inventaris1680-10-26214418rTrijntie Meyles overledeneweduwe vanLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rwijlenYsaac Bastiaens bakkerLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rTrijntie Bastiaens gehuwd metLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rAlbert Sioerdts scheepstimmermanLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rJan Freercks bakkergeauthoriseerde curator ad actum divisionis overLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rde nagelaten kinderen van wijlenBastiaen Poules Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rSytske Jans gehuwd metLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rBastiaen Abrahams Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rBoukien Abrahams gehuwd metLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rPyter Clasen Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rAntie Cornelis weduwe vanLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rwijlenJacob Sioerdts Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rYntie Jans weduwe vanLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rMeyle Douwes Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rFeyckien Jans gehuwd metLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rDirck Sioerdts Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rReynsch Douwes gehuwd metLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rWillem Jansen Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rYttie Douwes gehuwd metLanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rHans Cornelis Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rHuybert Sioerdts Lanen 85oost
inventaris1680-10-26214418rSusanna Jochems aangeverLanen 85oost
inventaris1680-11-25216403rJoucke Tieerdts kaagschipperoverledeneweduwnaar (1) van
inventaris1680-11-25216403rN. N.
inventaris1680-11-25216403rSybrandt Kingmageauthoriseerde curator over
inventaris1680-11-25216403rTieerdt Jouckes Apta
inventaris1680-11-25216403rJoucke Tieerdts kaagschipperoverledeneweduwnaar (2) van
inventaris1680-11-25216403rHiske Hanses
inventaris1680-11-25216403rFeite Tieerdts geauthoriseerde curator over
inventaris1680-11-25216403rTrijntie Jouckes aangever
inventaris1680-11-25216403rNamle Jouckes
inventaris1680-11-26214426rTetske Minnes overledeneweduwe vanHoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rwijlenDuco Pieters GalamaHoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rFedde Tieerdts geauthoriseerde curatorHoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rAyse Arjens geauthoriseerde curatoren overHoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rSickien Doeckes aangeverHoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rSioucke Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rPyter Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rAeltie Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rTrijntie Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris1680-11-26214426rJeltie Foppes Hoogstraat 1achter
inventaris1680-11-30214447rJanke Jansen overledeneweduwe vanLanen 44
inventaris1680-11-30214447rwijlenTieerd Jansen ScholLanen 44
inventaris1680-11-30214447rwijlenDouwe Hilles gehuwd (x) metLanen 44
inventaris1680-11-30214447rwijlenAntie Tieerdts Lanen 44
inventaris1680-11-30214447rAntie Jacobs aangevergehuwd metLanen 44
inventaris1680-11-30214447rJan Gerryts wijdschippergeauthoriseerde curator overLanen 44
inventaris1680-11-30214447rBauckien Douwes Lanen 44
inventaris1680-11-30214447rDoettie Jacobs aangevergehuwd metLanen 44
inventaris1680-11-30214447rLolke Tieerdts Lanen 44
inventaris1680-12-09214440rClaeske Ypes overledeneweduwe van
inventaris1680-12-09214440rCornelis Arjens makelaar
inventaris1680-12-09214440rTaetske Sweers
inventaris1680-12-09214440rOtte Knijffkoopmangeauthoriseerd curator over
inventaris1680-12-09214440rWouter Ypes
inventaris1680-12-09214440rJuyrjaen Ypes
inventaris1680-12-09214440rCornelis hendrix
inventaris1680-12-09214440rMaertie Ypes
inventaris1680-12-09214440rElbriggien Jurjens gehuwd met
inventaris1680-12-09214440rYsaak Jansen Semvoortaangever
inventaris1680-12-14214436rSaeckien Minses overledeneweduwe van
inventaris1680-12-14214436rwijlenJan Jacobs
inventaris1680-12-14214436rTiomme Jacobs Stickersmamr. kleermakergeauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1680-12-14214436rJacob Jansen
inventaris1680-12-14214436rWillem Jansen
inventaris1680-12-14214436rWillem Andrysde Witmr. glasmakergehuwd met
inventaris1680-12-14214436rAntie Jans aangever
inventaris1680-12-2021661rJan de Jaegerstadstorenblazer en herbergier in de Witte Arendoverledenegehuwd metNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661rMaritie Sierds herbergier in de Witte ArendNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661rAebe Pyters geauthoriseerde curator overNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661rSierd Jansde JaegerNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661rMarijke Jansde JaegerNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661rCornelis Joosten Heynswijnkopernegotiorum gestor wegensNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661rde afwezigeJan de Jaegertrompetter onder ritmeester Van der DoesNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661rde afwezigeCatharina de Jaegergehuwd metNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661r Staphastkorporaal onder overste KingmaNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661rJoanna de Jaegeraangeverweduwe vanNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2021661rwijlen jkr.Cornelis Westreenluitenant van een compagnie te voetNoorderhaven 104
inventaris1680-12-2221610rwijlen vroedsmanJan Symens gehuwd (1) met
inventaris1680-12-2221610rwijlenGrietie Lieuwes
inventaris1680-12-2221610rJan Pyters Oldaensgeauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1680-12-2221610rAeltie Jans aangever
inventaris1680-12-2221610rLieuwe Jans
inventaris1680-12-2221610rLijsbeth Jans
inventaris1680-12-2221610rLijsbeth Cornelis overledeneweduwe (2) van
inventaris1680-12-2221610rwijlenJan Pyters Vinkelboschkapitein Admiraliteit
inventaris1680-12-2221610rCornelis Cornelisde Jongegeauthoriseerde curator
inventaris1680-12-2221610rGerryt Bouwes Schieregeauthoriseerde curatoren over
inventaris1680-12-2221610rPieter Jansen
inventaris1680-12-2221610rAeltie Jansen
inventaris1680-12-2221610rJan Jansen
inventaris1680-12-2221610rCornelis Jansen
inventaris1680-12-2221610rwijlenJan Symens weduwnaar (3) van
inventaris1680-12-2221610rwijlenAntie Pieters
inventaris1680-12-2221610rSeerp Lammerts Swermsgeauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1680-12-2221610rJanke Jans
inventaris1680-12-2221610rSymen Jans
inventaris1680-12-2221610rYnckien Jans
inventaris1680-12-2221610rLijsbeth Cornelis weduwe (4) van
inventaris1680-12-2221610rJan Symens
inventaris1681-01-042161rJarigh Jacobs steenvoerderoverledene
inventaris1681-01-042161rJanke Jarighs aangever
inventaris1681-01-042161rAeltie Jarighs
inventaris1681-01-042161rJacob Jarighs
inventaris1681-01-042161rTrijntie Jarighs
inventaris1681-01-042161rClaes Jarighs
inventaris1681-01-282166rArjen Wobbes overledeneweduwnaar van
inventaris1681-01-282166rwijlenAntie Taekes
inventaris1681-01-282166rHiske Alberts weduwe van
inventaris1681-01-282166rwijlenTaeke Piebes
inventaris1681-01-282166rHiske Alberts bestemoeder van
inventaris1681-01-282166rPhilippijntie Arjens
inventaris1681-01-282166rHiske Arjens
inventaris1681-01-282166rTieerd Lolles gortmakeraangever
inventaris1681-02-02216354rGillis Martens aangeverbroeder van
inventaris1681-02-02216354rTettie Jacobs weduwe (2) van
inventaris1681-02-02216354rJacob Jarichs mr. gortmakeroverledeneweduwnaar (1) van
inventaris1681-02-02216354rwijlenArjaentie Hanses
inventaris1681-02-02216354rObbe Hansen wijdschippergeauthoriseerde curator over
inventaris1681-02-02216354rGrietie Jacobs
inventaris1681-02-02216354rBente Jarichs wijdschippergeauthoriseerde curator over
inventaris1681-02-02216354rJarich Jacobs
inventaris1681-02-02216354rReyner Tjeerdts geauthoriseerde curator over
inventaris1681-02-02216354rArjaentie Jacobs
inventaris1681-02-0321651rSijke Sybes overledeneweduwe (1) vanLanen
inventaris1681-02-0321651rwijlenMarten Clases Lanen
inventaris1681-02-0321651rLolke de Cockmr. schoenmakergeauthoriseerde curator overLanen
inventaris1681-02-0321651rNeeltie Martens Lanen
inventaris1681-02-0321651rMintie Martens Lanen
inventaris1681-02-0321651rSijke Sybes overledenegehuwd (2) metLanen
inventaris1681-02-0321651rClaes Marcus SpruytdistillateuraangeverLanen
inventaris1681-02-10216163rDieucke Gerryts overledeneweduwe vanKleine Bredeplaats 19
inventaris1681-02-10216163rwijlenFeddrick Fockes Kleine Bredeplaats 19
inventaris1681-02-10216163rTrijntie Fockes aangevergehuwd metKleine Bredeplaats 19
inventaris1681-02-10216163rJurjen Harmens geauthoriseerde curator overKleine Bredeplaats 19
inventaris1681-02-10216163rJancke Feddrix Kleine Bredeplaats 19
inventaris1681-02-17216235rMarten Salvis wijdschipperoverledeneZoutsloot
inventaris1681-02-17216235rHendrick Hendrix geauthoriseerde curator overZoutsloot
inventaris1681-02-17216235rMaycke Martens Zoutsloot
inventaris1681-02-17216235rGeertie Martens gehuwd metZoutsloot
inventaris1681-02-17216235rOene Pytters smakschipperZoutsloot
inventaris1681-02-17216235rBauckien Jacobs aangeverZoutsloot
inventaris1681-02-18216200rHaentie Jans Leyenaeroverledene
inventaris1681-02-18216200rGrietie Lieuwes aangevergehuwd met
inventaris1681-02-18216200roud hopmanClaes Jansen Valckenburghgeauthoriseerde curator over
inventaris1681-02-18216200rWelmoed Haentjes
inventaris1681-02-18216200rHessel Haentjes
inventaris1681-02-18216200rHendrick Haentjes
inventaris1681-02-18216200rAmelycke Jans aangeverweduwe van
inventaris1681-02-18216200rwijlenDirck Olpherts
inventaris1681-02-28216106rYnse Jeltes houtkoperoverledeneRommelhaven 9
inventaris1681-02-28216106rClaes Andries koopmangeauthoriseerde curator overRommelhaven 9
inventaris1681-02-28216106rTrijntje Ynses aangeverRommelhaven 9
inventaris1681-02-28216106rhopman Marnstrageauthoriseerde curator overRommelhaven 9
inventaris1681-02-28216106rJelte Ynses Rommelhaven 9
inventaris1681-02-28216106rJacob Ynses Rommelhaven 9
inventaris1681-02-28216106rTrijntie Fridses dienstmaagdaangeverRommelhaven 9
inventaris1681-03-22216206rTietske Gatses overledeneweduwe van
inventaris1681-03-22216206rwijlenFolkert Gerlofs
inventaris1681-03-22216206rYebel Sipkes gehuwd met
inventaris1681-03-22216206rBroer Corneelis
inventaris1681-03-22216206rMeynskien Claesen Jonas
inventaris1681-03-22216206rTytte Tyttis gehuwd met
inventaris1681-03-22216206rTettie Claesen Jonas
inventaris1681-03-22216206rTytte Tyttis occuperende voor zijn zwager
inventaris1681-03-22216206rTaeke Claesen Jonaswijdschipper
inventaris1681-03-22216206rGeertie Sipkes gehuwd met
inventaris1681-03-22216206rSeer? Gerryts
inventaris1681-03-22216206rGeertie Hanses weduwe van
inventaris1681-03-22216206rwijlenTheunis Hendrix
inventaris1681-03-22216206rJan Jacobs weduwe van
inventaris1681-03-22216206rHans Lieuwes
inventaris1681-03-22216206rJan Jacobs moeder van en voorstanderse over
inventaris1681-03-22216206rLieuwe Hanses
inventaris1681-03-22216206rJiskien Hanses
inventaris1681-03-22216206rJan Harings gehuwd met
inventaris1681-03-22216206rGrietie Sybrans
inventaris1681-03-22216206rPyttie Pytters gehuwd met
inventaris1681-03-22216206rFrans Sybrens Jonas
inventaris1681-03-22216206rYttie Jans aangeverweduwe van
inventaris1681-03-22216206rwijlenSierck Sybrens lijnslager
inventaris1681-03-22216206rYttie Jans moeder van en voorstanderse over
inventaris1681-03-22216206rRinske Sierx
inventaris1681-03-22216206rSybren Sierx
inventaris1681-03-22216206rSiouckie Sierx
inventaris1681-03-22216206rAntie Sierx
inventaris1681-03-22216206rFolckert Sierx
inventaris1681-03-22216206rTrijntie Sierx
inventaris1681-03-22216206rReynskien Ypes weduwe van
inventaris1681-03-22216206rwijlenEuwe Euwes
inventaris1681-03-22216206rReynskien Ypes moeder van en voorstanderse over
inventaris1681-03-22216206rGeertie Euwis
inventaris1681-03-22216206rIpe Euwis
inventaris1681-03-22216206rHidde Euwis
inventaris1681-03-22216206rRinske Sinnes
inventaris1681-03-22216206rGrietie Sinnes
inventaris1681-04-11216316rAefke Fockes stadsvroedvrouwoverledeneweduwe van
inventaris1681-04-11216316rwijlenJacob Jans Schink
inventaris1681-04-11216316rRuyrdt Fockes oom en naaste bloedverwant van
inventaris1681-04-11216316rFocke Jacobs
inventaris1681-04-11216316rNeeltie Jacobs aangever
inventaris1681-04-11216316rJoannis Jacobs
inventaris1681-04-15216214rMaycke Gerryts Middachtenoverledene
inventaris1681-04-15216214rFreerck Jacobs ontvanger Vijfdeelen buitendijksgeauthoriseerde curator over
inventaris1681-04-15216214rFolkert Jansen
inventaris1681-04-15216214rGerryt Jansen
inventaris1681-04-15216214rBeytsche Minnes aangever
inventaris1681-05-01216170vWelmoetie Hanses overledeneweduwe vanGrote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vwijlenDirck Jansen IJsenbeeckmr. huistimmermanGrote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vJurjen Clases Fonteingeauthoriseerde curator overGrote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vBrechttie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vTrijntie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vJan Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vClaes Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vAntie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-01216170vAntie Jans IJsenbeeckaangeverGrote Ossenmarkt 15
inventaris1681-05-04216180rDirck Symens mr. scheepstimmermanoverledeneSint Christoffelsteeg
inventaris1681-05-04216180rArjen Crytenburgmr. chirurgijncurator ad actum divisiones overSint Christoffelsteeg
inventaris1681-05-04216180rWyberen Dircks Sint Christoffelsteeg
inventaris1681-05-04216180rGertie Reyns aangeverSint Christoffelsteeg
inventaris1681-05-11216176rFrouck Jans overledeneweduwe van
inventaris1681-05-11216176rwijlenJacob Willems
inventaris1681-05-11216176rCornelis Joosten Heynskoopmangeauthoriseerde curator
inventaris1681-05-11216176rIJsbrant Joosten Heynskoopmangeauthoriseerde curatoren over
inventaris1681-05-11216176rTrijntie Jacobs
inventaris1681-05-11216176rWillemke Jans aangever
inventaris1681-05-19216186rBauckien Sybrens overledeneweduwe (1) vanSchritsen 56
inventaris1681-05-19216186rwijlenAndries Clasen mr. metselaarSchritsen 56
inventaris1681-05-19216186rBauckien Sybrens overledenegehuwd (2) metSchritsen 56
inventaris1681-05-19216186rReyner Pieters mr. schoenmakeraangeverSchritsen 56
inventaris1681-05-19216186rSymen Jacobs smalschippergeauthoriseerde curator overSchritsen 56
inventaris1681-05-19216186rMaycke Andries Schritsen 56
inventaris1681-08-02216191rAlbertie Alberts overledenegehuwd met
inventaris1681-08-02216191rAlbert van Tholenherbergieraangever
inventaris1681-08-02216191rOtte Alberts geauthoriseerde curator over
inventaris1681-08-02216191rHincke Coerts
inventaris1681-08-11216248roud burgerhopmanClaes Jansen Valckenburghmr. brouweroverledenegehuwd metHoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rGrietie Lieuwes aangeverHoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rTjerk Feddrix geauthoriseerde curator ad actum divisionisHoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rFreerck Jacobs geauthoriseerde curator ad actum divisionis overHoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rJan Claesen Hoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rHessel Claesen Hoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rDoedtie Lieuwes aangeverzuster vanHoogstraat 27
inventaris1681-08-11216248rGrietie Lieuwes aangeverHoogstraat 27
inventaris1681-09-05216227rLijsbeth Lammerts overledeneweduwe vanKarremanstraat 10
inventaris1681-09-05216227rwijlenMarten Cornelis Karremanstraat 10
inventaris1681-09-05216227rClaas Lammerts Drostschuitevoerdergeauthoriseerde curator overKarremanstraat 10
inventaris1681-09-05216227rLammert Martens Karremanstraat 10
inventaris1681-09-05216227rGrietie Lammerts aangeverKarremanstraat 10
inventaris1681-09-2021569rPieter Jansen lakenkoperoverledeneweduwnaar vanLanen 19
inventaris1681-09-2021569rwijlenLijsbeth Ripperts Lanen 19
inventaris1681-09-2021569rJan Freerx Backerkoopmanter sterking vanLanen 19
inventaris1681-09-2021569rSybrandt Joosten Heynskoopmanter sterking vanLanen 19
inventaris1681-09-2021569rPyttie Pieters Lanen 19
inventaris1681-09-2021569rWillemijntie Pieters Lanen 19
inventaris1681-09-2021569rJurien Claessen Fonteynkoopmangeauthoriseerde curator overLanen 19
inventaris1681-09-2021569rJan Pieters Lanen 19
inventaris1681-09-2021569rEnoch Pieters Lanen 19
inventaris1681-09-2021569rCornelis Pieters Lanen 19
inventaris1681-09-2021569rTrijntie Pieters Lanen 19
inventaris1681-09-2021569rClaes Andries aangeverLanen 19
inventaris1681-09-2921560rRinnert Eelckes Eelcomaoverledeneweduwnaar van
inventaris1681-09-2921560rwijlenNeeltie Cornelis
inventaris1681-09-2921560rSuffridus Eelcomaadvocaat Hof van Frieslandgeauthoriseerde curator over
inventaris1681-09-2921560rTrijntie Rinnerts Eelcoma
inventaris1681-09-2921560rAntie Rinnerts Eelcomaaangever
inventaris1681-09-2921560rPieter Cornelis trekschipper
inventaris1681-10-07216241rFrans Everts slachteraangeverweduwnaar (1) van
inventaris1681-10-07216241rwijlenMaycke Harmens
inventaris1681-10-07216241rHarmen Wilties bestevader en legitimus tutor over
inventaris1681-10-07216241rJoannis Fransen
inventaris1681-10-07216241rMaycke Fransen
inventaris1681-10-07216241rFrans Everts slachteraangevergehuwd (2) met
inventaris1681-10-07216241rAeltie Jans
inventaris1681-10-07216241rDieucke Jans gezworen uitdraagster
inventaris1681-10-07216241rDieucke Claeses gezworen uitdraagster
inventaris1681-10-10216391vDirck Hessels mr. schoenmakeroverledenegehuwd metVoorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vwijlenAeltie Freerx Voorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vburgemeesterLourens Jacobs Asperengehuwd metVoorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vRiemcke Hessels Voorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vburgervaandrigJan Jacobs Klinckhamergehuwd metVoorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vMaycke Lourens Voorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vAucke Gerrits gehuwd metVoorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vAntie Aerts Voorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vUlbe Tjalckes gehuwd metVoorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vEesche Allerts Voorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vHeere Jans gehuwd metVoorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vFoockel Romckes Voorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vDoecke Doeckes gehuwd metVoorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vRixt Romckes Voorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vClaes Jacobs wijdschippergehuwd metVoorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vTrijntie Romckes Voorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vWypcke Fockes gehuwd metVoorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vLiske Romckes Voorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vRuyrd Fockes geauthoriseerde curatorVoorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vde eerder genoemdeDoecke Doeckes geauthoriseerde curatoren overVoorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vTrijntie Romckes Voorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vFocke Romckes Voorstraat 101
inventaris1681-10-10216391vRinske Jelles diensmaagdaangeverVoorstraat 101
inventaris1681-10-20216400rCornelis Jobs mr. timmermanoverledeneHoogstraat 4
inventaris1681-10-20216400roud burgemeesterTaeke Wybrants Jellemageauthoriseerde curator overHoogstraat 4
inventaris1681-10-20216400rGrietie Cornelis Hoogstraat 4
inventaris1681-10-20216400rTrijntie Cornelis aangeverHoogstraat 4
inventaris1681-10-20216400rNeeltie Cornelis aangeverHoogstraat 4
inventaris1681-11-29216371rGeertie Martens overledeneweduwe vanRommelhaven 18een_ac
inventaris1681-11-29216371rwijlenAndries Sybouts Rommelhaven 18een_ac
inventaris1681-11-29216371rTjeerd Reiners mr. zeilmakergeauthoriseerde curator overRommelhaven 18een_ac
inventaris1681-11-29216371rSybout Andries Rommelhaven 18een_ac
inventaris1681-11-29216371rMarten Andries Rommelhaven 18een_ac
inventaris1681-11-29216371rHylckien Martens aangeverRommelhaven 18een_ac
inventaris1681-11-29216371rSytske Martens aangeverRommelhaven 18een_ac
inventaris1681-12-0721581rDieucke Jans overledeneweduwe van
inventaris1681-12-0721581rwijlenTjeerd Sybrants Suyrigerkoopman
inventaris1681-12-0721581rLammert Joostende Gaveregeadmitteerd landmetergeauthoriseerde curator over
inventaris1681-12-0721581rAmelyke Tjeerdts
inventaris1681-12-0721581rYebeltie Tjeerdts
inventaris1681-12-0721581rGrietie Tjeerdts
inventaris1681-12-0721581rSytske Jacobs dienstmaagdaangever
inventaris1681-12-0721581rTrijntie Claeses dienstmaagdaangever
inventaris1681-12-07216324vTrijntie Pieters weduwe (1) vanNoorderhaven 8
inventaris1681-12-07216324vwijlenJoannis Doeckes mr. blokmakerNoorderhaven 8
inventaris1681-12-07216324vTrijntie Pieters gehuwd (2) metNoorderhaven 8
inventaris1681-12-07216324vTaecke Doeles Noorderhaven 8
inventaris1681-12-07216324vSybren Kingmamr. ijzerkramergeauthoriseerde curator ad actum divisionis overNoorderhaven 8
inventaris1681-12-07216324vde drie kinderen uit (1) Noorderhaven 8
inventaris1681-12-07216324vDieucke Claeses gezworen uitdraagsterNoorderhaven 8
inventaris1681-12-07216324vDieucke Jans gezworen uitdraagsterNoorderhaven 8
inventaris1681-12-15216320rStijntie Gerbens overledeneweduwe van
inventaris1681-12-15216320rwijlenWatze Claesses wieldraaier
inventaris1681-12-15216320rHaringh Gerbens snikschippergeauthoriseerde tutor over
inventaris1681-12-15216320rGerben Watses
inventaris1681-12-15216320rRinske Rinses kraambewaarsteraangever
inventaris1681-12-20216382rTjeerd Wiggers smalschipperoverledenegehuwd metRozengracht 37
inventaris1681-12-20216382rGrietie Pieters aangeverbijgestaan doorRozengracht 37
inventaris1681-12-20216382rvroedsmanJan Wybrandts aangeverRozengracht 37
inventaris1681-12-20216382rClaes Andries koopmangeauthoriseerde curator overRozengracht 37
inventaris1681-12-20216382rTjeerd Tjeerds Rozengracht 37
inventaris1681-12-20216382rEelckjen Tjeerds Rozengracht 37
inventaris1682-01-03216436rAucke Jansen gehuwd (2) met
inventaris1682-01-03216436rAntie Jobs
inventaris1682-03-07216423rMartien Jackles overledeneweduwe vanHeiligeweg 17
inventaris1682-03-07216423rwijlenFecke Aesges trekschipper op DokkumHeiligeweg 17
inventaris1682-03-07216423rJan Joris leerverkoper [staat: leerman]geauthoriseerde curatorHeiligeweg 17
inventaris1682-03-07216423rburgervaandrigArjen Arjens Altenageauthoriseerde curatoren overHeiligeweg 17
inventaris1682-03-07216423rReinskien Feckes Heiligeweg 17
inventaris1682-03-07216423rLijsbeth Jackles aangeverHeiligeweg 17
inventaris1682-03-14215159rAntie Hendriks IJsseloverledeneweduwe vanRommelhaven 1
inventaris1682-03-14215159rwijlen vroedsmanHendrick Jacobs HollanderRommelhaven 1
inventaris1682-03-14215159rburgervaandrigJacob Hendrix HollanderaangeverRommelhaven 1
inventaris1682-03-14215159rPetrus Sierxmacontrarolleurgehuwd metRommelhaven 1
inventaris1682-03-14215159rTrijntie Hendrix HollanderRommelhaven 1
inventaris1682-03-14215159rJan Pieters Oldaenskoopmangeauthoriseerde curator ad actum divisionis overRommelhaven 1
inventaris1682-03-14215159rHendrick Hendrix HollanderRommelhaven 1
inventaris1682-03-27216417rYttie Pieters overledenegehuwd met
inventaris1682-03-27216417rCornelis Jansen Kathsmalschipperaangever
inventaris1682-03-27216417rHans Franses mede voor zijn broeder
inventaris1682-03-27216417rSytse Fransen
inventaris1682-03-27216417rNiew Yedes aangevergehuwd met
inventaris1682-03-27216417rMeyle Albarts
inventaris1682-05-15215230rCornelis Stoffels Middachtengerechtsbodeoverledenegehuwd met
inventaris1682-05-15215230rAeltie Joannis aangever
inventaris1682-05-15215230rStoffel Cornelissen Middachten
inventaris1682-05-15215230rMaertie Cornelissen Middachten
inventaris1682-05-19216408vJetse Johannes scheepstimmrmanoverledenegehuwd metNoorderkade 13
inventaris1682-05-19216408vTrijntie Pytters aangeverNoorderkade 13
inventaris1682-05-19216408vHarmen Joannes mr. timmermancuratorNoorderkade 13
inventaris1682-05-19216408vJan Klaesen curatoren overNoorderkade 13
inventaris1682-05-19216408vJohannes Jetses Noorderkade 13
inventaris1682-05-19216408vClaes Jetses Noorderkade 13
inventaris1682-05-22216419rMelle Jansen wijdschipperoverledenegehuwd met
inventaris1682-05-22216419rGrietie van Bemen
inventaris1682-05-22216419roud burgemeesterAugustinus Pytters geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1682-05-22216419rJan Melles
inventaris1682-05-22216419rBroer Sydses gehuwd met
inventaris1682-05-22216419rHiltie Melles
inventaris1682-05-22216419rGrietie Melles gehuwd met
inventaris1682-05-22216419rGerryt Willems
inventaris1682-05-29215301rAert Willems gortmakeroverledenegehuwd metKarremanstraat 27
inventaris1682-05-29215301rIebeltie Dirx aangeverKarremanstraat 27
inventaris1682-05-29215301rDirck Willems curatorKarremanstraat 27
inventaris1682-05-29215301rClaes Willems curatoren overKarremanstraat 27
inventaris1682-05-29215301rAeffke Aerts Karremanstraat 27
inventaris1682-07-18215203rYmck Uylckes overledeneweduwe vanVijver 3
inventaris1682-07-18215203rwijlenPieter Jansen waagmeesterVijver 3
inventaris1682-07-18215203rwijlenAntie Pieters gehuwd (x) metVijver 3
inventaris1682-07-18215203rwijlen vroedsmanJan Symens Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rburgerhopmanSeerp Lammerts Swermsgeauthoriseerde curator overVijver 3
inventaris1682-07-18215203rJancke Jans Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rSymen Jans Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rImckjen Jans Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rDirk Pieters Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rAntie Pieters Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rwijlenJan Pieters Vinckelboschkapiteingehuwd (y) metVijver 3
inventaris1682-07-18215203rwijlenLijsbeth Cornelissen Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rGerryt Buwes Schyregeauthoriseerde curatorVijver 3
inventaris1682-07-18215203rCornelis Cornelissen geauthoriseerde curator en overVijver 3
inventaris1682-07-18215203rPieter Jansen Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rAntie Jansen Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rJan Jansen Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rCornelis Jansen Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rUylcke Pieters grootschipperVijver 3
inventaris1682-07-18215203rJeltie Huyberts weduwe (z) vanVijver 3
inventaris1682-07-18215203rwijlenPieter Pieters Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rSijke Pieters Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rMaycke Pieters Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rBauckjen Pieters gehuwd metVijver 3
inventaris1682-07-18215203rFaes Olpherts Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rTrijntie Pieters gehuwd metVijver 3
inventaris1682-07-18215203rBaucke Rinses Vijver 3
inventaris1682-07-18215203rGeertie Pieters aangeverVijver 3
inventaris1682-08-23215145rDieucke Jans uitdraagsteroverledeneNieuwstraat 30
inventaris1682-08-23215145rvroedsmanCornelis Wijngaerdengeauthoriseerde curator overNieuwstraat 30
inventaris1682-08-23215145rTrijntie Douwes Nieuwstraat 30
inventaris1682-08-23215145rGritie Douwes Nieuwstraat 30
inventaris1682-08-23215145rGerryt Claesen verderop voorkomende alsNieuwstraat 30
inventaris1682-08-23215145rGerryt VossingaNieuwstraat 30
inventaris1682-08-23215145rTrijntie Claesen verderop voorkomende alsNieuwstraat 30
inventaris1682-08-23215145rTyttie Claeses FossingaNieuwstraat 30
inventaris1682-09-05215273rNeeltie Willems overledeneweduwe van
inventaris1682-09-05215273rwijlenPytter Rieuwerts
inventaris1682-09-05215273rDirck Dircksen curator over
inventaris1682-09-05215273rLyeskje Pytters
inventaris1682-10-14216406rSytske Doedes overledeneweduwe van
inventaris1682-10-14216406rwijlenCornelis Cornelis
inventaris1682-10-14216406rHendrick Hendrix geauthoriseerde curator over
inventaris1682-10-14216406rMarijke Martens
inventaris1682-10-14216406rOene Pieters gehuwd met
inventaris1682-10-14216406rGeertie Martens
inventaris1682-10-14216406rJancke Cornelis aangevergehuwd met
inventaris1682-10-14216406rCornelis Sybes
inventaris1682-11-0221710vJan Everts overledene
inventaris1682-11-04215264rGabbe Pieters aangever
inventaris1682-11-04215264rAntie Hillebrants aangever
inventaris1682-11-27215236rHendrick Lexschuitschipperoverledenegehuwd met
inventaris1682-11-27215236rRinske Pytters aangever
inventaris1682-11-27215236rGrietie Hendricks
inventaris1682-11-27215236rJacob Hendricks
inventaris1682-11-27215236rHessel Hendricks
inventaris1682-12-11216430rAntie Lyckles overledeneweduwe vanNieuwstraat 16
inventaris1682-12-11216430rwijlenJacob Tekes voermanNieuwstraat 16
inventaris1682-12-11216430rPieter Lyckles aangevergeauthoriseerde curator overNieuwstraat 16
inventaris1682-12-11216430rTrijntie Jacobs Nieuwstraat 16
inventaris1682-12-11216430rene oudeSusanna Nieuwstraat 16
inventaris1682-12-29215189rJetske Sibouts overledeneweduwe (1) vanKleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rwijlenSibren Martens Kleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rJan Pieters Oldaensgeauthoriseerde curator overKleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rSybout Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rMarten Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rHessel Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rJetske Sibouts overledenegehuwd (2) metKleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rPieter Pieters GraudakoopmanKleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rGrietie Harmens gezworen waardeersterKleine Bredeplaats 20
inventaris1682-12-29215189rDieucke Jans gezworen waardeersterKleine Bredeplaats 20
inventaris1683-01-12215237rvroedsmanJan Durxen Kuyckaangeverweduwnaar (21) van
inventaris1683-01-12215237rwijlenGeesie Bartels
inventaris1683-01-12215237roud burgemeesterJarigh Pieters Ademageauthoriseerde curatoe ad actum divisionis over
inventaris1683-01-12215237rMaertie Jansen Kuyck
inventaris1683-01-12215237rTrijntie Jansen Kuyck
inventaris1683-01-12215237rDurck Jansen Kuyck
inventaris1683-01-12215237rvroedsmanJan Durxen Kuyckgehuwd (2) met
inventaris1683-01-12215237rJeltie Jans
inventaris1683-01-202171rAnnius Fenemaoud procureur-fiscaaloverledene
inventaris1683-01-202171rJancke Yeves weduwe van
inventaris1683-01-202171rwijlenPoppe Ockes
inventaris1683-01-202171rHere Jans mr. bakkercurator over
inventaris1683-01-202171rMachteltje Tjerx
inventaris1683-01-202171rSijke Broers dienstmaagdaangever
inventaris1683-01-23215243rTyttie Dirx Roordaaangeverweduwe (1) van
inventaris1683-01-23215243rwijlenFreerck Wygers Mockemamr. zilversmid
inventaris1683-01-23215243rJan Folckerts Graudakoopmangeauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1683-01-23215243rde drie minderjarige kinderen
inventaris1683-01-23215243rTyttie Dirx Roordaaangevergehuwd (2) met
inventaris1683-01-23215243rTheodorus Huygen
inventaris1683-01-23215253rJeltie Huiberts overledeneweduwe van
inventaris1683-01-23215253rwijlenPytter Pytters
inventaris1683-01-23215253rgemeensmanThomas Huiberts aangevergeauthoriseerde curator over
inventaris1683-01-23215253rSijke Pytters
inventaris1683-01-23215253rMaycke Pytters
inventaris1683-03-13215255rLupke Harmens weduwe (1) van
inventaris1683-03-13215255rwijlenBroer Sytses
inventaris1683-03-13215255rHarmen Broers
inventaris1683-03-13215255rLupke Harmens gehuwd (2) met
inventaris1683-03-13215255rFeddrick Wybes Kalff
inventaris1683-03-13215255rDieucke Clases gezworen uitdraagster
inventaris1683-03-13215255rGrietie Harmens gezworen uitdraagster
inventaris1683-03-29215276rAntie Jochums overledeneweduwe van
inventaris1683-03-29215276rwijlenJochum Jochums schoolmeester
inventaris1683-03-29215276rgemeensmanJacob jurjensde Langegeauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1683-03-29215276rTrijntie Jochums
inventaris1683-03-29215276rAbraham Jochums
inventaris1683-03-29215276rGeertruyd Pytters aangever
inventaris1683-04-03215259rSymen Jacobs
inventaris1683-04-03215259rDieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris1683-04-03215259rNeeltie Hessels gezworen waardeerster
inventaris1683-04-10215280rSybren Sybrens tingietergehuwd metVoorstraat 55
inventaris1683-04-10215280rAuckie Joostes Voorstraat 55
inventaris1683-04-10215280rBeern Symens mr. tingieterwaardeerderVoorstraat 55
inventaris1683-04-10215280rSymen Abrahams mr. tingieterwaardeerderVoorstraat 55
inventaris1683-05-30215308rJan Fransen mr. gortmakerweduwnaar vanKleine Bredeplaats 16
inventaris1683-05-30215308rwijlenIdwer Jurjens Kleine Bredeplaats 16
inventaris1683-05-30215308rDieucke Clases gezworen uitdraagsterKleine Bredeplaats 16
inventaris1683-05-30215308rNeeltie Hessels gezworen uitdraagsterKleine Bredeplaats 16
inventaris1683-05-30215313rAuckien Doeckes overledeneweduwe vanZoutsloot 54
inventaris1683-05-30215313rwijlenLambert Gerryts KnoopwijdschipperZoutsloot 54
inventaris1683-05-30215313rHendrick Schamperkoopmangeauthoriseerde curator ad actum divisionis overZoutsloot 54
inventaris1683-05-30215313rYttie Lammerts Zoutsloot 54
inventaris1683-05-30215313rGerryt Lammerts Zoutsloot 54
inventaris1683-05-30215313rGryttie Jans aangeverZoutsloot 54
inventaris1683-06-21215328rTheodorus Huygenmr. goudsmidgehuwd met
inventaris1683-06-21215328rTyttie Dircks Roorda
inventaris1683-06-21215328rDieucke Clases gezworen uitdraagster
inventaris1683-06-21215328rNeeltie Hessels gezworen uitdraagster
inventaris1683-08-1821810rJan Jansen Vijselaerkapitein AdmiraliteitoverledeneRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rJacomyna VijselaeraangeverRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rHarmanus Vijselaermr. GoudsmidRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rburgemeesterJoannes Quicklenborghgeauthoriseerde curator overRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rCornelia VijselaerRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rHendricus Fabergehuwd metRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rEva VijselaerRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rJan Hoeffcommissarisoom en curator overRozengracht 19
inventaris1683-08-1821810rde kinderen van wijlenEwert VijselaerRozengracht 19
inventaris1683-10-0121737rWytske Zierks overledeneweduwe van
inventaris1683-10-0121737rwijlenPytter Auckes
inventaris1683-10-0121737rAuck Pytters
inventaris1683-10-0121737rAntie Pytters
inventaris1683-10-0121737rSierk Pytters
inventaris1683-10-0121737rDouwe Pytters
inventaris1683-10-0121737rGrytie Dirx aangever en creditrice
inventaris1683-10-0121737rAntie Tjeerdts aangever en creditrice
inventaris1683-10-1221743rTjumme Jacobs Stickersmamr. kleermakeroverledenegehuwd met
inventaris1683-10-1221743rTrijntie Beerns aangevercurator over
inventaris1683-10-1221743rReyntien Romckesde Voscurator over
inventaris1683-10-1221743rJacobus Tjommes Stickersma
inventaris1683-10-1221743rYsabella Tjommes Stickersma
inventaris1683-10-1221743rBerbrechie Tjommes Stickersma
inventaris1683-10-1221743rJan Tjommes Stickersma
inventaris1683-10-1221743rDieuke Clases gezworen waardeerster
inventaris1683-10-1221743rGryttie Harmens gezworen waardeerster
inventaris1683-11-23218127rArjen Ewerts lijnslager en koopmanoverledene
inventaris1683-11-23218127rMinse Cornelis curator
inventaris1683-11-23218127rSicke Hettes curator
inventaris1683-11-23218127rHeere Andries curatoren over
inventaris1683-11-23218127rClaeske Arjens
inventaris1683-11-23218127rAefke Arjens
inventaris1683-11-23218127rGeertie Arjens
inventaris1683-11-23218127rEwert Arjens aangever goederen in de banengesterkt met
inventaris1683-11-23218127rClaes Jansen
inventaris1683-11-23218127rRuyrdt Ulbes Gerlsmavader van
inventaris1683-11-23218127rUlbe Ruyrdts gehuwd met
inventaris1683-11-23218127rImcke Arjens aangever goederen in het huis
inventaris1684-01-1821754rWytse Sjoerdts koopmanaangevergehuwd met (2)
inventaris1684-01-1821754rNeeltie Cornelisde Jonge
inventaris1684-01-1821754rWytse Sjoerdts koopmanaangeverweduwnaar van (1)
inventaris1684-01-1821754rwijlenGatske Gerryts overledene
inventaris1684-01-1821754rDieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris1684-01-1821754rNeeltie Hessels gezworen waardeerster
inventaris1684-01-2321750rSjoerdt Wybes wijdschipperoverledenegehuwd met
inventaris1684-01-2321750rHolck Tettings aangever
inventaris1684-01-2321750rPyttie Jans weduwe van
inventaris1684-01-2321750rwijlenWybe Sjoerdts
inventaris1684-02-0421765rTrijntie Doedes overledeneweduwe van
inventaris1684-02-0421765rwijlenHendrik Hartmans kaagschipper en koopman
inventaris1684-02-0421765rburgervaandrigAucke Jansen Bangamr. bakkercurator over
inventaris1684-02-0421765rDoede Hendrix
inventaris1684-02-0421765rHendrick Hendrix
inventaris1684-02-0421765rJan Hendrix aangever
inventaris1684-02-11218107rDirck Lieuwes Rozengracht 19
inventaris1684-02-11218107rBauckjen SopingiusRozengracht 19
inventaris1684-02-11218107roud burgerhopmanSymon SloterdijckaangevergelastigdeRozengracht 19
inventaris1684-02-11218107rTjeerdt Sloterdijckaangevergelastigden vanRozengracht 19
inventaris1684-02-11218107rHantke Gales koopmanRozengracht 19
inventaris1684-03-24218233rAntie Tymens overledeneweduwe van
inventaris1684-03-24218233rFeycke Claessen
inventaris1684-03-24218233rWillem Feyckes mr. chirurgijnaangevermede als oom van
inventaris1684-03-24218233rMincke Daniëls dochter van
inventaris1684-03-24218233rwijlenDaniël van der Leymedicinae doctor
inventaris1684-03-24218233rGriettie Claessens gehuwd met
inventaris1684-03-24218233rHans Jacobs mr. chirurgijn
inventaris1684-03-24218233rAttie Steffens
inventaris1684-03-2521836rRienck Ruyrdts overledeneHeiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836roud burgemeesterJan Symens Bijlaengeauthoriseerde curator overHeiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rRuyrdt Jochums en overHeiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rJudith Jochums Heiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rBeytske Jacobs aangeverweduwe vanHeiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rwijlenJochum Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rCornelis Jansen zoon vanHeiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rJan Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rNanneke Joannis dochter vanHeiligeweg 8
inventaris1684-03-2521836rwijlenJoannis Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris1684-04-0221760rLolcke Tjeerts grootschippergehuwd met (2)
inventaris1684-04-0221760rAeltie Jans
inventaris1684-04-0221760rLolcke Tjeerts grootschipperweduwnaar van (1)
inventaris1684-04-0221760rwijlenDoetie Jacobs overledene
inventaris1684-04-0221760rJan Gerrits aangevercurator over
inventaris1684-04-0221760rTjeerdt Lolckes
inventaris1684-04-0221760rBerber Lolckes
inventaris1684-04-0221760rJacob Lolckes
inventaris1684-04-0221760rNeeltje Hessels gezworen waardeerster
inventaris1684-04-0221760rGrytie Harmens gezworen waardeerster
inventaris1684-04-0321830rSibbeltie Jillerts inventarisantgehuwd (2) met
inventaris1684-04-0321830rBeerntie Jansen schipper
inventaris1684-04-0321830rburgervaandrigAucke Jansen Bangageauthoriseerde curator over
inventaris1684-04-0321830rGrietie Hendrix aangeverkind van (1)
inventaris1684-04-0321830rwijlenHendrick Harmens
inventaris1684-04-1721839rReinouke Thijssen overledeneweduwe vanFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rwijlenWytso Beymakapitein AdmiraliteitFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rvroedsmanJacob Gerbens Sprottingageauthoriseerde curator overFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rTyttje Wytses Beymaaangeveren overFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rJoannes Wytses Beymaen overFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rBettje Wytses Beymaen overFranekereind 40
inventaris1684-04-1721839rAntje Wytses BeymaFranekereind 40
inventaris1684-06-1321783rPyttertie Jans overledenegehuwd met (2)Franekereind 8
inventaris1684-06-1321783rSiedts Pytters apothekeraangeverFranekereind 8
inventaris1684-06-1321783rPyttertie Jans overledeneweduwe van (1)Franekereind 8
inventaris1684-06-1321783rwijlen burgemeester HardenburghFranekereind 8
inventaris1684-06-1321783rPhilippus Lucas curator overFranekereind 8
inventaris1684-06-1321783rJan Gerryts HardenborgFranekereind 8
inventaris1684-06-1321783rTjerck Feddrix koopmanter sterking vanFranekereind 8
inventaris1684-06-1321783rAntie Gerryts Hardenburggehuwd metFranekereind 8
inventaris1684-06-1321783rCornelis Willems wijdschipperFranekereind 8
inventaris1684-06-1621779rStijntie Clases overledenegehuwd met
inventaris1684-06-1621779roud burgemeesterRinnert Aerents Wijnsma
inventaris1684-06-1621779rDieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris1684-06-1621779rNeeltie Hessels gezworen waardeerster
inventaris1684-06-2321842rRinse Jetses Roordakoopmanoverledenegehuwd metZuiderhaven
inventaris1684-06-2321842rWytske Freerx aangeverZuiderhaven
inventaris1684-06-2321842rFrans Jetses Roordageauthoriseerde curator overZuiderhaven
inventaris1684-06-2321842rGrietie Rinses RoordaZuiderhaven
inventaris1684-10-02218100roud gemeensmanJacob Juriensde LangelakenkoperoverledeneLanen 82
inventaris1684-10-02218100rvroedsman WijngaerdencuratorLanen 82
inventaris1684-10-02218100rHendrik Pytters Donkercuratores overLanen 82
inventaris1684-10-02218100rTimeus de Langemedicinae doctor en s.s.Theol.candid.Lanen 82
inventaris1684-10-02218100rGrietie Jacobsde LangeaangeverLanen 82
inventaris1684-10-02218100rAuck Lolckes Lanen 82
inventaris1684-11-162181rGrietie Piers overledeneweduwe vanWortelstraat 1
inventaris1684-11-162181rwijlenPieter GroenWortelstraat 1
inventaris1684-11-162181rSjouckjen Nannings aangevergehuwd metWortelstraat 1
inventaris1684-11-162181rHendrick Clasen Wortelstraat 1
inventaris1684-11-162181rTjeerdt Uubles aangehuwde oom vanWortelstraat 1
inventaris1684-11-162181rPier Pieters Wortelstraat 1
inventaris1684-11-162181rGerryt Gouckes koopmangecommitteerdeWortelstraat 1
inventaris1684-11-162181rJacob Pietes mr. bakkergecommitteerden uitWortelstraat 1
inventaris1684-11-162181rde Doopsgezinde Gemeente (Nederduitse Vlaamse en Waterlandse) diaconie alimentatores vanWortelstraat 1
inventaris1684-11-162181rNanneke Nannings Wortelstraat 1
inventaris1684-12-05217120rTheunis Dirks overledeneweduwnaar van
inventaris1684-12-05217120rwijlenFridske Jacobs
inventaris1684-12-05217120rBroer Hendricks curator over
inventaris1684-12-05217120rLijsbeth Theunis
inventaris1684-12-05217120rTheunis Dirks overledeneweduwnaar van
inventaris1684-12-05217120rwijlenGeertje Dircks
inventaris1684-12-05217120rPieter Dircks curator over
inventaris1684-12-05217120rLijsbeth Theunis
inventaris1684-12-05217120rJacob Theunis aangever
inventaris1684-12-05217120rClaes Theunis aangever
inventaris1684-12-11218185rWibrich Heinsoverledenegehuwd metSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rAge Jeltes BaskewijdschipperaangeverSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rFeyke Rienx schuitschipperoom vaders wegen, en curatorSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rReyn Rienx schuitschipperoom vaders wegen, en curatorSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rSytse Heynsschipperoom, en curatorSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rFoppe Heynsschipperooms van, en curatoren overSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rRienk Uylkes nagelaten weeskind vanSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rWibrich Heinsoverledeneweduwe vanSint Odolphisteeg 6
inventaris1684-12-11218185rwijlenUylke Ryenx Sint Odolphisteeg 6
inventaris1685-01-06218121rTjeedtske Clases overledeneweduwe vanZuiderhaven 31
inventaris1685-01-06218121rwijlenLyckle Andries Zuiderhaven 31
inventaris1685-01-06218121rAyse Arjens Mahiuwgeauthoriseerde curatorZuiderhaven 31
inventaris1685-01-06218121rReyer Arjens Mahiuwgeauthoriseerde curatoren overZuiderhaven 31
inventaris1685-01-06218121rPytter Yeges en overZuiderhaven 31
inventaris1685-01-06218121rRixtie Yeges Zuiderhaven 31
inventaris1685-01-06218121rGrietie Alberts aangeverZuiderhaven 31
inventaris1685-02-09217125rFeyte Tjeerts koopman en kaagschipperoverledenegehuwd metRommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rAntie Reyners aangeverRommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rSipke Feytes smalschipperRommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rClaes Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rTeuntie Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rTheunis Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rAbbe Feytes vertegenwoordigd doorRommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rSicke Reins Rommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rZierk Dirx Hylaerdacurator overRommelhaven 2oost
inventaris1685-02-09217125rHoyte Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris1685-02-17218204rElbrichien Jurjens overledenegehuwd met
inventaris1685-02-17218204rIsaac Jansen Steynvoortpasteybakkeraangever
inventaris1685-02-17218204rWouter Jippes mr. glasmaker
inventaris1685-02-17218204rJurjen Jippes tingieter
inventaris1685-02-17218204rvroedsmanSymon Cornelis curator over
inventaris1685-02-17218204rCornelis Jippes
inventaris1685-02-17218204rMaarte Jippes
inventaris1685-02-17218204rSchelte Jacobs mr. bakkercurator over
inventaris1685-02-17218204rHendrick Jippes
inventaris1685-03-03217155rNeeltie Cornelis overledeneweduwe vanHerenknechtenkamerstraat 1
inventaris1685-03-03217155rwijlenJan Lasen Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris1685-03-03217155rLaes Jansen Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris1685-03-03217155rAeffke Ewerts aangeverHerenknechtenkamerstraat 1
inventaris1685-03-03218197rLubbert Pytters mr. schoenmakeroverledene
inventaris1685-03-03218197rSierk Andries brouwerborg van
inventaris1685-03-03218197rGrietie Jans weduwe van
inventaris1685-03-03218197rwijlenDoeke Scheltes
inventaris1685-03-03218197rvroedsmanRuyrdt Ulbes borg van
inventaris1685-03-03218197rRieme Jans weduwe van
inventaris1685-03-03218197rwijlenPytter Cornelis
inventaris1685-03-03218197rvroedsmanRuyrdt Ulbes borg van
inventaris1685-03-03218197rGrietie Jans weduwe van
inventaris1685-03-03218197rPytter Cornelis kleermaker [staat: schroor]
inventaris1685-03-03218197rAnne Jansen mr. schoenmakerzwager en borg van
inventaris1685-03-03218197rLolke Tjeerts grootschipper
inventaris1685-03-05217160rAeltie Johannes overledeneweduwe van
inventaris1685-03-05217160rwijlenCornelis Stoffels Middachtengerechtsbode
inventaris1685-03-05217160rTjerk Feddrix koopmanerfgenaam
inventaris1685-03-05217160rFreerk Jacobs ontvangererfgenamen van
inventaris1685-03-05217160rwijlenPytter Clasen Leyenaerkoopman
inventaris1685-03-05217160rAntie Gretiinga
inventaris1685-03-05217160rFrouckien Rienx
inventaris1685-03-05217160rAatie Rienx
inventaris1685-04-25217168rSjouk Hendrix Hollanderoverledene
inventaris1685-04-25217168rburgervaandrigJacob Hendrix Hollanderhoutkoper
inventaris1685-04-25217168rJelte Ynses houtkoper
inventaris1685-04-25217168rTrijntie Hendrix Hollandergehuwd met
inventaris1685-04-25217168rPetrus Zierxmacontrarolleur
inventaris1685-04-25217168rTrijntie Ynses gehuwd met
inventaris1685-04-25217168rJan Harmens trekschipper op Leeuwarden
inventaris1685-04-25217168rHendrik Rienx Vlasbloemcurator over
inventaris1685-04-25217168rHendrik Hendrix Hollander
inventaris1685-04-25217168rMinne Jansen Marnstracurator over
inventaris1685-04-25217168rJacob Ynses
inventaris1685-04-25217168rSjoertie Jans aangevergehuwd met
inventaris1685-04-25217168rRintie Folkerts
inventaris1685-05-08218244rHarmen Wybes wijdschipperoverledenegehuwd met
inventaris1685-05-08218244rTheuntie Huyberts aangever
inventaris1685-05-08218244rJetse Jelles Stijlgecommitteerde crediteur
inventaris1685-05-08218244rTake Sydtses mr. smidgecommitteerde crediteur
inventaris1685-06-16217229rAntie Hemmes wasvrouwgeinventariseerde
inventaris1685-06-20217175rGeetie IJsbrants overledeneweduwe van
inventaris1685-06-20217175rwijlenAleff Oensen
inventaris1685-06-20217175rBaukjen Aeleffs aangever
inventaris1685-06-20217175rAntie Aeleffs
inventaris1685-06-20217175rMayke Aeleffs
inventaris1685-06-22217222rJoanna de Jagerhospita in de Witte ArendgeinventariseerdeNoorderhaven 104
inventaris1685-06-22217222rLena Thomas dienstmaagdaangeverNoorderhaven 104
inventaris1685-06-26217180rFockjen Jacobs overledeneweduwe van
inventaris1685-06-26217180rwijlenPytter Hendrix molenaar
inventaris1685-06-26217180rGeertie Sipkes aangevergehuwd met
inventaris1685-06-26217180rCornelis Pytters molenaar
inventaris1685-08-28218246rClaes Douwes mr. ankersmidoverledenegehuwd metZuiderhaven
inventaris1685-08-28218246rTrijntie Watses Zuiderhaven
inventaris1685-08-28218246rTjeerd Reynes koopmancrediteurZuiderhaven
inventaris1685-08-28218246rAike Sydses mr. grofsmidcrediteurZuiderhaven
inventaris1685-11-13217191rJoris Freerx Bootshaeckkapitein gewaldigeoverledenegehuwd metSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rGeertie Jacobs aangeverSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rClaeske Joris BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rClaeske Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rJacobus Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rFettie Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1685-11-13217191rFrederick Freerx BootshaeckSchritsen 27
inventaris1686-01-05217182vrJan Reinders rogverschieteroverledenegehuwd metLanen 58
inventaris1686-01-05217182vrAntie Aedes aangeverLanen 58
inventaris1686-01-05217182vrJan Hessels mr. huistimmermancurator overLanen 58
inventaris1686-01-05217182vrReyner Jansen Lanen 58
inventaris1686-01-05217182vrWillemke Jansen Lanen 58
inventaris1686-04-01218261rImcke Rienx overledeneweduwe van
inventaris1686-04-01218261rwijlenHarmen Riemers
inventaris1686-04-01218261rSipke Feytes curator over
inventaris1686-04-01218261rRiemer Harmens
inventaris1686-04-01218261rJetske Rienx aangevergehuwd met
inventaris1686-04-01218261rLieuwe Symens vleeshouweraangevergehuwd met
inventaris1686-04-09217184vGeertie Buwes Farxoverledenegehuwd (2) metNoordijs 15
inventaris1686-04-09217184vds.Tarquinius PoppingapredikantNoordijs 15
inventaris1686-04-09217184vjonkerCasper van FeugencuratorNoordijs 15
inventaris1686-04-09217184vMenelaus Hillebranscuratoren overNoordijs 15
inventaris1686-04-09217184vFoeckjen HillebransNoordijs 15
inventaris1686-04-09217184vAeghjen HillebransNoordijs 15
inventaris1686-04-09217184vJacobus HillebransNoordijs 15
inventaris1686-04-13218252rGrietie Ydes overledeneweduwe vanZeilmakersstraat 19
inventaris1686-04-13218252rwijlenReyn Jansen RuyterwijdschipperZeilmakersstraat 19
inventaris1686-04-13218252rJan Yedes mr. schoenmakervolle oom van en curator overZeilmakersstraat 19
inventaris1686-04-13218252rAeffke Reyns aangeverZeilmakersstraat 19
inventaris1686-04-13218252rMartjen Reyns Zeilmakersstraat 19
inventaris1686-06-12218285rTrijntie Bruyns overledeneweduwe van
inventaris1686-06-12218285rwijlenJan Aleffs
inventaris1686-06-12218285rWybe Fransen mr. bakkercurator over
inventaris1686-06-12218285rAleff Jansen
inventaris1686-06-12218285rLijsbeth Jansen
inventaris1686-06-12218285rBerber Caspers aangeverweduwe van
inventaris1686-06-12218285rwijlenJacob Schotsman
inventaris1686-07-01217233rMaycke Jans overledeneweduwe van
inventaris1686-07-01217233rwijlenJan Joannes panbakker
inventaris1686-07-01217233rSybrandt Feytamamr. plateelbakkercurator
inventaris1686-07-01217233rReyner Jansen mr. zeilmakercuratoren over
inventaris1686-07-01217233rJoannis Jansen
inventaris1686-07-01217233rEltie Jans
inventaris1686-07-01217233rGepke Arjens diensmaagdaangever
inventaris1686-07-13217200vMaaike Arjens overledenegehuwd (2) metVoorstraat 83
inventaris1686-07-13217200vgemeensmanTjeerdt Innes aangeverVoorstraat 83
inventaris1686-07-13217200vTjerck Feddrix curator overVoorstraat 83
inventaris1686-07-13217200vAntie Tjepckes dochter vanVoorstraat 83
inventaris1686-07-13217200vMaaike Arjens over