Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15
  datum boek folio   voorna(a)m(en) patroniem familienaam beroep hoedanigheid relatie huidig adres
inventaris 1673-01-07 212 45r Anna Visschers
inventaris 1673-01-07 212 45r burgemeester Bartel Lantingh
inventaris 1673-04-11 212 36r de. Paulus Bontekoe convooimeester Voorstraat 83
inventaris 1673-04-11 212 36r Hoyte Pytters koopman gecommitteerde crediteur Voorstraat 83
inventaris 1673-04-11 212 36r Cornelis Pouwels Bogarda koopman gecommitteerde crediteur Voorstraat 83
inventaris 1673-04-11 212 36r Jancke Lubberts Latske dienstmaagd Voorstraat 83
inventaris 1673-05-22 212 9r Bouwen Hessels mr. smid overledene weduwnaar van Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r wijlen Trijntie Pytters Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Thomas Auckes gehuwd (x) met Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Antie Bouwes Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Aucke Tomas Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Tjeerd Bouwes geauthoriseerde curator Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Joannes Doeckes geauthoriseerde curatoren over Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Hessel Bouwens Noorderhaven 6
inventaris 1673-05-22 212 9r Trijntie Jans aangever Noorderhaven 6
inventaris 1673-06-03 212 250r Jan Wouters schipper op Sneek overledene
inventaris 1673-06-03 212 250r oud burgervaandrig Jarigh Pieters mr. bakker geauthoriseerde curator over
inventaris 1673-06-03 212 250r Doecke Jans
inventaris 1673-06-03 212 250r Yefke Jans
inventaris 1673-06-03 212 250r Geeske Jans aangever
inventaris 1673-06-05 212 17r Aafke Philips overledene weduwe (1) van
inventaris 1673-06-05 212 17r wijlen Rienck Yedes
inventaris 1673-06-05 212 17r Aafke Philips overledene gehuwd (2) met
inventaris 1673-06-05 212 17r Claes Claesen geauthoriseerde curator over
inventaris 1673-06-05 212 17r Philips Rienx
inventaris 1673-06-05 212 17r Nieske Yedes aangever
inventaris 1673-08-29 212 1r Hiltje Martens overledene gehuwd met
inventaris 1673-08-29 212 1r Hans Jansen brouwer aangever
inventaris 1673-08-29 212 1r Hendrick Hendrix koopman geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris 1673-08-29 212 1r Trijntje Wybes dochter van
inventaris 1673-08-29 212 1r wijlen Wybe Wybes gehuwd met
inventaris 1673-08-29 212 1r wijlen Jeltje Pieters
inventaris 1673-09-09 212 170r burgervaandrig Claes Auckes Augustinusga mr. chirurgijn overledene weduwnaar (1) van Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r N. N. Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Tjerck Sanstra geauthoriseerde curator Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Reyner Huyberts mr. bakker geauthoriseerde curatoren over Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Aucke Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Bouwe Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Claes Auckes Augustinusga mr. chirurgijn overledene gehuwd (2) met Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-09-09 212 170r Lijsbeth Pieters Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris 1673-11-10 212 22r Antie Wybes overledene weduwe (1) van Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r wijlen Symon Claessen Munnekendam Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Symon Lammerts Munnekendam koopman geauthoriseerde curator over Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Trijntie Symens Munnekendam Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Antie Wybes overledene gehuwd (2) met Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-11-10 212 22r Bouwe Annes Zuiderpoort (gebied)
inventaris 1673-12-02 212 56r Gepke Symons overledene weduwe van
inventaris 1673-12-02 212 56r wijlen Foppe Tjerx
inventaris 1673-12-02 212 56r Lammert Claassen geauthoriseerde curator
inventaris 1673-12-02 212 56r Cornelis Claassen geauthoriseerde curator
inventaris 1673-12-02 212 56r Take Syses mr. smid geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1673-12-02 212 56r Aefke Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r Grietie Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r Dirck Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r Tjerck Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r Antie Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r Maycke Foppes
inventaris 1673-12-02 212 56r de Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) legataris
inventaris 1673-12-02 212 56r Auckien Ewerts dienstmaagd aangever
inventaris 1673-12-10 212 81r Jan Jacobs Houtenhuys aangever Zuiderhaven 11
inventaris 1674-01-13 212 161r mr. Augustinus van Siersma chirurgijn Admiraliteit in Friesland overledene gehuwd met Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r Weintien Huyberts aangever Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r Saco van Isinga ontvanger geauthoriseerde curator over Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r Willemijntie Wiaarda nagelaten weeskind van Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r wijlen dr. Hendrick Wiaarda Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r wijlen Ytsche Balck Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r Johannes Balck medisch student Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r Pyttje Gerrits weduwe van Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-01-13 212 161r wijlen Wytse Siersma Kleine Bredeplaats 12
inventaris 1674-02-17 212 123r Geertje Bentes overledene weduwe van Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r wijlen oud burgervaandrig Symon Jelles Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Jarigh Jacobs curator Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Jetze Jelles Stijl curatoren over Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Foeckjen Symens Stijl aangever Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Jelle Symens Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Antje Symens Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-17 212 123r Trijntje Symens Stijl Rozengracht 8
inventaris 1674-02-22 212 245r Syds Freerx rogverschieter overledene weduwnaar (1) van Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r wijlen Antie Pyters Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Baucke Pyters mr. kleermaker [staat: snijder] geauthoriseerde curator Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r huisman Nanne Freerx geauthoriseerde curator over Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Antie Sydses Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Freerck Sydses Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Syds Freerx rogverschieter overledene gehuwd (2) met Molenpad 6
inventaris 1674-02-22 212 245r Jancke Ypes Molenpad 6
inventaris 1674-04-10 212 140r Ytje Boldewijns overledene weduwe van
inventaris 1674-04-10 212 140r Hessel Sybrens
inventaris 1674-04-10 212 140r Oene Boldewijns curator ad actum divisionis
inventaris 1674-04-10 212 140r Marten Yemes curatoren ad actum divisionis over
inventaris 1674-04-10 212 140r Antje Hessels aangever
inventaris 1674-04-10 212 140r Pleuntje Hessels
inventaris 1674-04-10 212 140r Rinske Hessels
inventaris 1674-05-05 212 256r Trijntie Jans overledene weduwe van Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r wijlen Dirck Claessen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Jan Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Fedde Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Jacob Gerryts administrator over Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r de kinderen van wijlen Jacob Gerryts (x) Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Jan Wabbes weduwnaar (y) van Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r wijlen Meylert Gerryts Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Pybe Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Sjoerdt Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Andries Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Lolck Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Bauck Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Teecke Jansen Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r wijlen Tjeerdt Gerryts (z) Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Teedsche Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Tjerck Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Trijntie Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-05 212 256r Itie Jacobs aangever Rommelhaven 26
inventaris 1674-05-07 212 145r Jacobus Steyndam overledene
inventaris 1674-05-07 212 145r Bauckjen Clases aangever
inventaris 1674-05-07 212 145r burgervaandrig Dirck Sjoerds curator ad actum divisionis over
inventaris 1674-05-07 212 145r de drie nagelaten minderjarige kinderen
inventaris 1674-05-08 212 197r Belitie IJsbrands Codde overledene weduwe van Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r wijlen Isaeck Codde Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r Remrichien Isaecks Codde aangever Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r dr. Barnhardus Swaluwe gelastigde van Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r Jan Isbrands Codde curator over Hofstraat 27
inventaris 1674-05-08 212 197r Symon Isaecks Codde Hofstraat 27
inventaris 1674-05-14 212 154r Lijsbeth Freeriks overledene weduwe van Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r wijlen Arjen Theunis Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Ayse Arjens Mahiu koopman geauthoriseerde curator Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Jan Freerx mr. schoenmaker geauthoriseerde curatoren over Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Ytie Arjens aangever Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Theunis Arjens Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Freerck Arjens Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 154r Jan Arjens Droogstraat 57
inventaris 1674-05-14 212 215r gemeensman Saecke Romckes Gaasma gecommitteerde crediteur Brouwersstraat 1b
inventaris 1674-05-14 212 215r oud burgerhopman Claes Falcken gecommitteerde crediteuren van Brouwersstraat 1b
inventaris 1674-05-14 212 215r Gabbe Arjens Kuyck overledene Brouwersstraat 1b
inventaris 1674-06-23 212 280r Scheltje Jelles overledene weduwe van
inventaris 1674-06-23 212 280r wijlen Piter Reyners
inventaris 1674-06-23 212 280r Jan Reyners aangever oom
inventaris 1674-06-23 212 280r Tjeerd Reyners aangever ooms van
inventaris 1674-06-23 212 280r Reyner Pieters
inventaris 1674-06-23 212 280r Jan Pieters
inventaris 1674-07-17 212 205r Sjoerd Tjeerds oud grootschipper overledene Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r Andries Douwes gehuwd met Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r Trijntje Tjeerds aangever Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r Uyft Folckerts geauthoriseerde curator Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r Hendrick Hendrix geauthoriseerde curatoren over Zuiderhaven 57
inventaris 1674-07-17 212 205r de vier nagelaten weeskinderen van Tjeerd Tjeerdsen Zuiderhaven 57
inventaris 1674-10-08 212 180r vroedsman Doede Steffens mr. schoenmaker overledene gehuwd met Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r N. N. Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r Gerryt Harmens Mol geauthoriseerde curator Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r Pieter Jansen Steen geauthoriseerde curatoren over Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r de zes nagelaten weeskinderen Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-08 212 180r Reynouw Andries aangever Simon Stijlstraat 3
inventaris 1674-10-13 212 191r gemeensman Jan Symens geauthoriseerde curator over
inventaris 1674-10-13 212 191r Teedsche Mases gehuwd met
inventaris 1674-10-13 212 191r Jan Intes schipper op Sneek overledene
inventaris 1674-10-13 212 191r Jarich Pieters mr. bakker curator over
inventaris 1674-10-13 212 191r de kinderen van Ate Intes
inventaris 1674-10-13 212 191r Teedsche Sjoerds aangever
inventaris 1674-10-13 212 191r Rinscke Ates aangever
inventaris 1674-10-15 212 217r Elisabeth Ewerts aangever weduwe (1) van Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r wijlen Freerck Jacobs Hinxt mr. zeilmaker Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Elisabeth Ewerts aangever gehuwd (2) met Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Here Andries Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Claes Freerx Braem geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Ewert Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-15 212 217r Sytske Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris 1674-10-19 212 237r Antie Jeppes overledene gehuwd met
inventaris 1674-10-19 212 237r Ruyrdt Sybes Bontekoe wijdschipper
inventaris 1674-10-19 212 237r Willem Jeppes
inventaris 1674-10-19 212 237r Feddrick Jeppes
inventaris 1674-10-19 212 237r Trijntie gerbens aangever
inventaris 1674-10-31 212 331r Weyntien Huyberts aangever weduwe van
inventaris 1674-10-31 212 331r wijlen mr. Augustinus van Siersma [staat: Ciersma] chirurgijn Admiraliteit in Friesland
inventaris 1674-10-31 212 331r Doytse van Wiaarda luitenant
inventaris 1674-10-31 212 331r Joannes Balck geauthoriseerde curator over
inventaris 1674-10-31 212 331r Willemijntie Wyaarda dochter van
inventaris 1674-10-31 212 331r wijlen Hendrick van Wiaarda luitenant overledene gehuwd met
inventaris 1674-10-31 212 331r wijlen Yetske Lieuwes
inventaris 1674-11-14 212 288r Jeltje Jans overledene weduwe van
inventaris 1674-11-14 212 288r wijlen Pieter Huyberts koopman
inventaris 1674-11-14 212 288r Claes Rinties koopman aangever weduwnaar van
inventaris 1674-11-14 212 288r wijlen Lijsbeth Pyters
inventaris 1674-11-14 212 288r Jacob Tjebbes Dreyer koopman geauthoriseerde curator over
inventaris 1674-11-14 212 288r Jan Pyters
inventaris 1674-11-14 212 288r Claes Huyberts koopman geauthoriseerde curator over
inventaris 1674-11-14 212 288r Tjedske Pieters
inventaris 1674-11-14 212 288r Jacob Tjebbes Dreyer koopman geauthoriseerde curator
inventaris 1674-11-14 212 288r Pieter Feddes geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1674-11-14 212 288r de dochter van wijlen Pieter Tjebbes Dreyer
inventaris 1674-11-19 212 341r Ids Pieters meedbrenger overledene weduwnaar (1) van
inventaris 1674-11-19 212 341r wijlen Pyttie Tjebbes
inventaris 1674-11-19 212 341r vroedsman Joannes Quicklenborgh geauthoriseerde curator over
inventaris 1674-11-19 212 341r Uylckjen Idses
inventaris 1674-11-19 212 341r Ids Pieters meedbrenger overledene gehuwd (2) met
inventaris 1674-11-19 212 341r Berber Jans
inventaris 1675-01-21 212 310r Antie Aedes aangever weduwe (1) van Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r wijlen Tjebbe Jansen mr. tingieter Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Reyner Jansen vetermaker curator ad actum divisionis over Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Neeltje Tjebbes Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Hendrickjen Tjebbes Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Lieuwe Aesges grootschipper oom van Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Antie Aedes aangever gehuwd (2) met Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 310r Jan Hessels timmerman Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r Jan Hessels timmerman aangever weduwnaar (1) van Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r wijlen Martjen Jans Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r Reyner Jansen vetermaker curator over Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r de twee voorkinderen van Jan Hessels timmerman aangever gehuwd (2) met Voorstraat 47
inventaris 1675-01-21 212 316r Antie Aedes Voorstraat 47
inventaris 1675-01-29 212 362r Grietie Jans overledene weduwe van
inventaris 1675-01-29 212 362r wijlen Telman Meurs
inventaris 1675-01-29 212 362r Ieme Betses geauthoriseerde curator over
inventaris 1675-01-29 212 362r Dirck Jacobs
inventaris 1675-01-29 212 362r Rintie Willems geauthoriseerde curator over
inventaris 1675-01-29 212 362r Marten Aernts
inventaris 1675-01-29 212 362r Jan Aernts
inventaris 1675-01-29 212 362r Hercke Aernts
inventaris 1675-01-29 212 362r Sydsche Martens aangever
inventaris 1675-02-01 212 327r Maycke Douwes overledene weduwe van
inventaris 1675-02-01 212 327r wijlen Pyter Jetses
inventaris 1675-02-01 212 327r Gerben Douwes geauthoriseerde curator over
inventaris 1675-02-01 212 327r Meynsch Pyters
inventaris 1675-02-01 212 327r Sydsche Pyters aangever
inventaris 1675-02-04 212 265r Neeltie Michiels overledene weduwe van Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r wijlen Jelle Cornelis Vetzens rentmeester van Harlingen Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Jan Wybrands kleermaker geauthoriseerde curator Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Hessel Wytses Wassenaer oud rentmeester van Harlingen geauthoriseerde curatoren over Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Antie Jelles aangever Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Liefke Jelles Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Sjouckjen Jelles Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Michiel Jelles Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-04 212 265r Attje Jelles Hoogstraat 15
inventaris 1675-02-05 212 321r Hendrickjen Daniels overledene gehuwd met
inventaris 1675-02-05 212 321r Taeke Taekes koopman aangever
inventaris 1675-02-05 212 321r gemeensman Dirck Bouwens geauthoriseerde curator over
inventaris 1675-02-05 212 321r Daniel Arjens
inventaris 1675-02-25 212 275r Antje Jacobs overledene weduwe van Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1675-02-25 212 275r wijlen Jan Willems mr. metselaar Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1675-02-25 212 275r mr. Beernt Stint geauthoriseerde curator over Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1675-02-25 212 275r Sara Minnes Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris 1675-05-06 212 357r Foeckjen Gosses aangever weduwe (1) van
inventaris 1675-05-06 212 357r Claes Ewerts
inventaris 1675-05-06 212 357r Arjen Ewerts curator
inventaris 1675-05-06 212 357r Jan Ewerts curatoren over
inventaris 1675-05-06 212 357r Geertie Claessen
inventaris 1675-05-06 212 357r Ewert Claessen
inventaris 1675-05-06 212 357r Foeckjen Gosses aangever gehuwd (2) met
inventaris 1675-05-06 212 357r Sicke Hettes
inventaris 1675-05-11 212 345r Hendrick Jansen glaskoper aangever weduwnaar (1) van Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r wijlen Ruyrdtie Jelles Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r Adriaen Majoor geauthoriseerde curator over Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r de drie nagelaten kinderen uit (1) Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r Hendrick Jansen glaskoper aangever gehuwd (2) met Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-11 212 345r Antie Hanses Kerkpoortstraat
inventaris 1675-05-14 212 351r Frans Joostes trekschipper op Franeker overledene gehuwd met
inventaris 1675-05-14 212 351r Sjoerdtie Pyters aangever
inventaris 1675-05-14 212 351r Douwe Joostes geauthoriseerde curator over
inventaris 1675-05-14 212 351r Joost Fransen
inventaris 1675-07-12 212 367r Willem Jansen van der Mey mr. steenhouwer overledene Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r Joannes Quicklenburgh curator Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r vroedsman Pieter Oldaen curator ad actum divisionis over Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r Claeske Willems Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r Jan Willems Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-07-12 212 367r Pietie Auckes dienstmaagd aangever Zuiderhaven 19zuid
inventaris 1675-08-14 212 367r Wytse Pybes van Tallum aangever weduwnaar (1) van Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Riemke Dirks Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Fedde Tjeerds koopman geauthoriseerde curator ad actum divisionis Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Jan Freercks bakker geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Pybe Wytses van Tallum Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Wytse Pybes van Tallum aangever gehuwd (2) met Rozengracht 17
inventaris 1675-08-14 212 367r Nyeske Coerts Rozengracht 17
inventaris 1675-08-16 212 386r Jetse IJsbrands mr. scheepstimmerman overleden Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r Tettie Pyters aangever gehuwd met Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r Jochum Jansen kapitein curator over Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r Geertie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r Neeltie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris 1675-08-16 212 386r IJsbrant Jetses Brouwersstraat 11
inventaris 1675-12-02 212 408r Mayke Upkes overledene weduwe (1) van
inventaris 1675-12-02 212 408r wijlen Jochem Boys
inventaris 1675-12-02 212 408r Beern Boyes mr. kuiper geauthoriseerde curator over
inventaris 1675-12-02 212 408r Boye Jochems
inventaris 1675-12-02 212 408r Uypcke Jochems
inventaris 1675-12-02 212 408r Mayke Upkes overledene gehuwd (2) met
inventaris 1675-12-02 212 408r Beernt Jacobs aangever
inventaris 1676-01-12 212 396r Tyttie Davidts aangever weduwe van
inventaris 1676-01-12 212 396r wijlen Rijck Joostes
inventaris 1676-01-12 212 396r Symon Jans smalschipper overledene weduwnaar (x) van
inventaris 1676-01-12 212 396r wijlen Antie Jans
inventaris 1676-01-12 212 396r Jarich Solkes geauthoriseerde voormomber over
inventaris 1676-01-12 212 396r Maycke Symons
inventaris 1676-03-02 212 428r Geertie Jacobs overledene weduwe van Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r burgervaandrig Henryck Feyckes de Wit Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Idtske Auckes aangever gehuwd met Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Reyner Huyberts geauthoriseerde curator Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Tierck Sanstra geauthoriseerde curatoren over Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r de nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Auckes Augustinusga Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Reyner Huyberts geauthoriseerde curator over Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Auckes Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Foeckjen Hendrix de Wit aangever Noorderhaven 47
inventaris 1676-03-02 212 428r Auckjen Hendrix de Wit aangever Noorderhaven 47
inventaris 1676-05-27 212 413r Reyn Zytses apotheker aangever weduwnaar (1) van
inventaris 1676-05-27 212 413r Claeske Henrici overledene
inventaris 1676-05-27 212 413r ds. Joannes Heerma predikant curator ad actum divisionis over
inventaris 1676-05-27 212 413r Sytse Reyns
inventaris 1676-05-27 212 413r Reyn Zytses apotheker aangever gehuwd (2) met
inventaris 1676-05-27 212 413r Tietske Lantingh
inventaris 1676-06-07 213 1r Reyner Jansen kaarsenmaker overledene gehuwd met
inventaris 1676-06-07 213 1r Antie Adius aangever
inventaris 1676-06-07 213 1r Taecke Sytses mr. smid geauthoriseerde curator
inventaris 1676-06-07 213 1r Wybe Wybes geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1676-06-07 213 1r Jan Reyners
inventaris 1676-06-27 213 21r vroedsman Pyter Hylckes Coolhart overledene gehuwd met Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r Maycke Hanses Cartouw aangever gesterkt met Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r Fedde Tjeerdts koopman Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r wijlen Hylcke Pyters Coolhart gerechtsbode Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r burgervaandrig Jacobus Goslings notaris geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r Hylcke Hylckes Lanen 2
inventaris 1676-06-27 213 21r of tot de thuiskomst van Albert Jansen Acker koopman Lanen 2
inventaris 1676-07-03 212 392r Jasper Jansen scheepstimmerman overleden
inventaris 1676-07-03 212 392r Poppe Alberts aangever gehuwd met
inventaris 1676-07-03 212 392r Trijntie Jans
inventaris 1676-07-03 212 392r burgemeester Hendrick Coenraedts Ludinga geauthoriseerde curator over
inventaris 1676-07-03 212 392r Janke Pyters dochter van
inventaris 1676-07-03 212 392r wijlen Pytter Jacobs gehuwd met
inventaris 1676-07-03 212 392r wijlen Maycke Jans
inventaris 1676-08-28 213 48r Anne Bouwes Cetelaer koperslager overledene Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Douwe Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Sytse Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Willem Jansen Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r burgerhopman Dominicus Cornely geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Meynert Jansen Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Maycke Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Doedtie Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Rinske Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-08-28 213 48r Antie Henrix gewesen dienstmaagd aangever Kleine Bredeplaats 21
inventaris 1676-09-19 213 76r Tiamcke Pouwels aangever weduwe van Grote Kerkstraat 28
inventaris 1676-09-19 213 76r Ruyrdt Everts Hogenhuys gerechtsbode Grote Kerkstraat 28
inventaris 1676-09-19 213 76r Willem Henrix Vosma koopman geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Grote Kerkstraat 28
inventaris 1676-09-19 213 76r Sijke Ruyrdts Grote Kerkstraat 28
inventaris 1676-09-19 213 76r Tiamcke Pouwels aangever gehuwd met Grote Kerkstraat 28
inventaris 1676-09-19 213 76r Wouter Gerrits Grote Kerkstraat 28
inventaris 1676-11-27 213 64r Jop Dirx gortmaker en makelaar overledene weduwnaar (1) van Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r wijlen Griettie Pytters Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r oud burgemeester Lourens Jacobs Asperen geauthoriseerde curator over Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Trijntie Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Pyter Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Jop Dirx gortmaker en makelaar overledene gehuwd (2) met Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Haebeltie Cornelis aangever gesterkt met Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Harmen Jansen kaagschipper Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Grietie Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1676-11-27 213 64r Cornelis Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1677-01-10 213 84r Jouck Jayties overledene weduwe van Raamstraat 5
inventaris 1677-01-10 213 84r wijlen Joost Fijckes Raamstraat 5
inventaris 1677-01-10 213 84r Pytter Jacobs mr. huistimmerman geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Raamstraat 5
inventaris 1677-01-10 213 84r Romcke Joostes Raamstraat 5
inventaris 1677-01-10 213 84r Jacobus Joostes aangever Raamstraat 5
inventaris 1677-02-09 213 87r mr. Melle Cornelis Mellema overledene gehuwd met
inventaris 1677-02-09 213 87r Dieucke Claeses aangever
inventaris 1677-02-09 213 87r de Gereformeerde Gemeente legataris
inventaris 1677-03-08 213 97r Philippus Daniels Eylsemius koekebakker aangever weduwnaar (1) van
inventaris 1677-03-08 213 97r Jeltie Hendrix
inventaris 1677-03-08 213 97r Jancke Philippus
inventaris 1677-03-08 213 97r Philippus Daniels Eylsemius koekebakker aangever gehuwd (2) met
inventaris 1677-03-08 213 97r Gritie Gerrits
inventaris 1677-07-09 213 125r Meyle Uylckes mr. bakker en koopman overledene gehuwd met Grote Bredeplaats 19
inventaris 1677-07-09 213 125r Trijntye Tjallings Grote Bredeplaats 19
inventaris 1677-07-09 213 125r Claes Huyberts koopman geauthoriseerde curator Grote Bredeplaats 19
inventaris 1677-07-09 213 125r Hessel Wytzes Wassenaer oud rentmeester geauthoriseerde curatoren over Grote Bredeplaats 19
inventaris 1677-07-09 213 125r Martien Meyles Grote Bredeplaats 19
inventaris 1677-07-09 213 125r Jacobus Meyles Grote Bredeplaats 19
inventaris 1677-07-27 213 105r Lisckien Folckerts overledene weduwe (1) van
inventaris 1677-07-27 213 105r wijlen Ycke Jilderens
inventaris 1677-07-27 213 105r Pytter Feddes mr. brouwer en koopman curator ad actum divisionis over
inventaris 1677-07-27 213 105r Leeuckien Yckes
inventaris 1677-07-27 213 105r Jilderen Yckes
inventaris 1677-07-27 213 105r Lisckien Folckerts overledene gehuwd (2) met
inventaris 1677-07-27 213 105r Feddrick Fockes aangever
inventaris 1677-07-27 213 105r Liskien Feddrichs
inventaris 1677-08-10 213 175r Philippus Daniels mr. koekebakker gehuwd met
inventaris 1677-08-10 213 175r Grietie Gerryts aangever
inventaris 1677-08-10 213 175r Wilthetus Jelgersma
inventaris 1677-10-03 213 214r Jan Sipkes mr. chirurgijn gehuwd met 19
inventaris 1677-10-03 213 214r Lijsbeth Aukes 19
inventaris 1677-10-03 213 214r dr. Sibrando Bechius ter assistentie van 19
inventaris 1677-10-03 213 214r Neeltie Heeres gehuwd met 19
inventaris 1677-10-03 213 214r gemeensman Sweer Thomas 19
inventaris 1677-10-29 213 109r Hessel Jacobs Hinghst mr. gortmaker overledene
inventaris 1677-10-29 213 109r Jan Jansen Reyers mr. gortmaker curator
inventaris 1677-10-29 213 109r Reyner Jansen mr. vetermaker curatoren over
inventaris 1677-10-29 213 109r Grietie Hessels aangever
inventaris 1677-12-21 213 144r Ynse Abbes smakschipper overledene gehuwd met
inventaris 1677-12-21 213 144r Trijntie Dirx
inventaris 1677-12-21 213 144r Yeme Siouckes geauthoriseerde curator
inventaris 1677-12-21 213 144r Albert Dirx geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1677-12-21 213 144r Abbe Inses
inventaris 1677-12-21 213 144r Dirck Inses
inventaris 1677-12-21 213 144r Hartman Inses
inventaris 1677-12-21 213 144r Eelckjen Inses
inventaris 1678-02-22 213 220r Stijntie Sikkes overledene weduwe van Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r wijlen Evert Arjens Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Aeltie Jelles gehuwd met Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Joris Claessen Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Arjen Everts Oosterbaan Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Sicke Hettes curator over Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Evert Claessen Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Pytter Dirx gehuwd met Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Geertie Claessen Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Sicke Hettes weduwnaar van Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r wijlen Geertie Everts Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Lijsbeth Everts gehuwd met Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Heere Andries Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Jelle Edes weduwnaar (x) van Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r wijlen Antje Everts Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Edo jelles Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Aent Jelles Noorderhaven 18
inventaris 1678-02-22 213 220r Jan Everts Noorderhaven 18
inventaris 1678-03-29 213 154r Trijntie Harings aangever weduwe (1) van Prinsenstraat 4
inventaris 1678-03-29 213 154r wijlen Jan Cornelis kompasmaker Prinsenstraat 4
inventaris 1678-03-29 213 154r burgerhopman Theotardus Sloterdijk curator ad actum divisionis over Prinsenstraat 4
inventaris 1678-03-29 213 154r Cornelis Jansen Prinsenstraat 4
inventaris 1678-03-29 213 154r Haeringh Jansen Prinsenstraat 4
inventaris 1678-03-29 213 154r Trijntie Harings aangever gehuwd (2) met Prinsenstraat 4
inventaris 1678-03-29 213 154r Douwe Bouwes wijdschipper Prinsenstraat 4
inventaris 1678-04-16 214 119r oud burgerhopman Wybren Pytters Nauta overledene Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r ds. Petrus Nauta predikant geauthoriseerde curator Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Ziricus Nauta geauthoriseerde curatoren Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Willem Hendrix Vosma geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Lijsbeth Wybrens aangever Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Jan Wybrens Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Lambert Wybrens Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Wybren Wybrens Voorstraat 24
inventaris 1678-04-16 214 119r Perikjen Wybrens Voorstraat 24
inventaris 1678-05-06 213 180r Philippus Daniels mr. koekebakker
inventaris 1678-05-06 213 180r Freerck Jacobs geauthoriseerde curator over
inventaris 1678-05-06 213 180r Janneke Philippus
inventaris 1678-05-06 213 180r Trijntie Harmens weduwe van
inventaris 1678-05-06 213 180r wijlen Pieter Eenks
inventaris 1678-07-19 213 167r Hendrik Mouts mr. zilversmid
inventaris 1678-07-19 213 167r Antie Hendrix Mouts
inventaris 1678-08-26 213 172r oud burgemeester en vroedsman Pytter Claessen overledene Schritsen 21
inventaris 1678-08-26 213 172r vroedsman Jan Wybrants geauthoriseerde curator Schritsen 21
inventaris 1678-08-26 213 172r Menelaus Hillebrants rentmeester geauthoriseerde curatoren over Schritsen 21
inventaris 1678-08-26 213 172r Vitus Ringers Schritsen 21
inventaris 1678-08-26 213 172r Aeltie Jans aangever gehuwd met Schritsen 21
inventaris 1678-08-26 213 172r Janis Hendrix zakkendrager Schritsen 21
inventaris 1678-09-03 213 224r Fedde Donker aangever weduwnaar (1) van
inventaris 1678-09-03 213 224r Antje Hiddes de Vries
inventaris 1678-09-03 213 224r Fedde Donker aangever gehuwd (2) met
inventaris 1678-09-03 213 224r Antie Claeses
inventaris 1678-09-19 213 243r Jacobus Claessen Braem houtkoper overledene weduwnaar van
inventaris 1678-09-19 213 243r wijlen Grietje Hessels
inventaris 1678-09-19 213 243r Freerk Claessens Braem geauthoriseerde curator over
inventaris 1678-09-19 213 243r Pyttie Jacobs Braem
inventaris 1678-09-19 213 243r Tettie Martens huishoudster en dienstbode aangever weduwe van
inventaris 1678-09-19 213 243r wijlen Wybe Folkerts grootschipper
inventaris 1678-10-03 213 182r Jan Foppes koopman overledene gehuwd met
inventaris 1678-10-03 213 182r Maertien Gerrits aangever gesterkt met haar neef
inventaris 1678-10-03 213 182r Symen Fransen
inventaris 1678-10-03 213 182r Cornelis Arjens Dockinga gehuwd (x) met
inventaris 1678-10-03 213 182r Grietie Foppes
inventaris 1678-10-03 213 182r Foppe Cornelis
inventaris 1678-10-03 213 182r Fedde Tjeerdts gehuwd met
inventaris 1678-10-03 213 182r Jaentie Gerrits weduwe (y) van
inventaris 1678-10-03 213 182r wijlen Theunis Foppes
inventaris 1678-10-03 213 182r Goytien Clases Braem gehuwdmet
inventaris 1678-10-03 213 182r Attie Foppes
inventaris 1678-10-03 213 182r Huibert Claessen Braem gehuwd met
inventaris 1678-10-03 213 182r Antje Foppes
inventaris 1678-11-14 214 96r Cathalina du Bois [staat: Dubois] weduwe van
inventaris 1678-11-14 214 96r wijlen Wopke Sytses van Tallum
inventaris 1678-11-14 214 96r Pyttie Wopkes
inventaris 1678-11-14 214 96r Janke Wopkes aangever
inventaris 1678-11-14 214 96r Symen Broers geauthoriseerde curator over
inventaris 1678-11-14 214 96r Broer Jans
inventaris 1678-12-17 214 33r Lolckjen Martens overledene weduwe (1) van
inventaris 1678-12-17 214 33r
inventaris 1678-12-17 214 33r Philippus Lucas brouwer geauthoriseerde curator over
inventaris 1678-12-17 214 33r Antje Scheltema
inventaris 1678-12-17 214 33r Jan Scheltema
inventaris 1678-12-17 214 33r Lolckjen Martens overledene gehuwd met
inventaris 1678-12-17 214 33r Willem Claessen aangever
inventaris 1679-01-07 214 198r Geeske Feddes overledene weduwe van Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r wijlen Symen Jacobs Doncker Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Fedde Symens Doncker gehuwd met Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Antie Clases aangever Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Yedske Oedses aangever gehuwd met Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Jacob Symens Doncker Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r wijlen Trijntie Symens Doncker gehuwd (x) met Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r wijlen Claes Jansen scheepstimmerman Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Joannes Hannema gehuwd met en caverende voor Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Sjouckien Clases Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Lenert Pyters Graeff geauthoriseerde curator Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Hendrick Pieters Doncker geauthoriseerde curatoren over Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Jan Clases Schoolsteeg
inventaris 1679-01-07 214 198r Geertie Clases Schoolsteeg
inventaris 1679-01-10 214 129r Dieuke Ynses overledene Schritsen 53
inventaris 1679-01-10 214 129r Ynse Jeltes Schritsen 53
inventaris 1679-01-10 214 129r Jacob Jeltes Schritsen 53
inventaris 1679-01-10 214 129r Mayke Doekes dienstmaagd aangever Schritsen 53
inventaris 1679-01-28 213 229r Feddrick Sipkes grootschipper overledene gehuwd met
inventaris 1679-01-28 213 229r Fongerske Gerrits aangever geassisteerd door
inventaris 1679-01-28 213 229r Salomon Jans grootschipper
inventaris 1679-01-28 213 229r Jan Dirxen zilversmid crediteur
inventaris 1679-01-28 213 229r Cornelis Cornelis crediteur gelastigde van
inventaris 1679-01-28 213 229r Jan Everts Hardenborgh grootschipper crediteur
inventaris 1679-01-28 213 229r Lieuwe Aisges grootschipper
inventaris 1679-01-29 214 40r Grietie Pytters overledene weduwe van Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r wijlen Sipke Jans Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r Frouck Sipkes Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r Jan Sipkes grootschipper aangever Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r Haringh Feykes weduwnaar van Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r Trijntie Sipkes Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r wijlen Hendrick Hiddes gehuwd (x) met Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r wijlen Antje Sipkes Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r Taeke Sytses mr. grofsmid geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r Maertie Hendrix Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-29 214 40r Trijntie Hendrix Heiligeweg 68
inventaris 1679-01-30 213 390r Antje Tjeerdts Schol overledene weduwe (1) van
inventaris 1679-01-30 213 390r wijlen Douwe Hilles grootschipper
inventaris 1679-01-30 213 390r Freerk Jansen mr. huistimmerman geauthoriseerde curator over
inventaris 1679-01-30 213 390r Bauckjen Douwes
inventaris 1679-01-30 213 390r Antje Tjeerdts Schol overledene gehuwd (2) met
inventaris 1679-01-30 213 390r Dirk Bouwens aangever
inventaris 1679-01-30 213 390r Tjeerd Dirx
inventaris 1679-01-30 213 390r Janke Jans weduwe van
inventaris 1679-01-30 213 390r wijlen Tjeerd Jansen Schol
inventaris 1679-02-11 213 297r Foppe Folckerts overledene weduwnaar (1) van Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r wijlen Meyke Jops Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Geertzen Auckes wijdschipper geauthoriseerde curator Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Symen Grettinga apotheker geauthoriseerde curatoren over Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Maycke Foppes Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Folckert Foppes Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Jan Foppes Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Aeltje Foppes Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Foppe Folckerts overledene gehuwd (2) met Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Tjal Jurjens aangever gesterkt met Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Gerrit Willems mr. huistimmerman Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Tjetske Foppes Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Rienskjen Foppes Voorstraat 70
inventaris 1679-02-11 213 297r Jedske Foppes Voorstraat 70
inventaris 1679-02-12 213 304r Janke Reyners Feddema overledene weduwe van Voorstraat 14
inventaris 1679-02-12 213 304r wijlen Gijsbert Jurjens Fontein Voorstraat 14
inventaris 1679-02-12 213 304r Jurjen Claessen Fonteyn geauthoriseerde curator over Voorstraat 14
inventaris 1679-02-12 213 304r Reyner Gijsberts Fonteyn Voorstraat 14
inventaris 1679-02-12 213 304r Marijke Gijsberts Fonteyn gesterkt met haar neef Voorstraat 14
inventaris 1679-02-12 213 304r Reyner Claessen Fonteyn Voorstraat 14
inventaris 1679-02-19 213 280r Claes Willems Burger overledene Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Jan Dirxen Kuyk geauthoriseerde curator over Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Hans Douwes Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Willem Douwes Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Ulbe Cornelis gehuwd met Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Janke Douwes aangever Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Sjoerd Eelkes gehuwd met Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Jeltje Douwes aangever Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r Antie Jilts aangever weduwe van Voorstraat 71
inventaris 1679-02-19 213 280r wijlen Sjoerd Goslinghs Voorstraat 71
inventaris 1679-02-27 213 317r Jacob Hendricks Hollander overledene Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r dr. Bechius advocaat ter assistentie van Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r Jense Jeltes weduwnaar van Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r wijlen Murckjen Jacobs Hollander Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r Antje Hendrix weduwe (x) van Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r wijlen Hendrick Jacobs Hollander aangever Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r Petrus Sierksma contrarolleur curator ex testamento over Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r Hendrik Hendricks Hollander Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r Petrus Sierksma contrarolleur gehuwd met Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r Trijntie Hendriks Hollander aangever Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander Rommelhaven 15
inventaris 1679-02-27 213 317r dr. Philippus Belida advocaat Rommelhaven 15
inventaris 1679-03-04 214 1r Saackle Claessen kaarsmaker overledene gehuwd met
inventaris 1679-03-04 214 1r Geeske Geerts van Minden
inventaris 1679-03-04 214 1r Meye Lolckes curator ad actum divisiones over
inventaris 1679-03-04 214 1r de twee minderjarige dochters van de overledene
inventaris 1679-03-04 214 1r Gerrit van Galeyn gelastigde van
inventaris 1679-03-04 214 1r Pytter Loo hypothecair crediteur
inventaris 1679-03-09 213 163r Douwe Bouwes gehuwd met
inventaris 1679-03-09 213 163r Trijntie Harings
inventaris 1679-03-11 213 362r Grietie Sybrens overledene weduwe van
inventaris 1679-03-11 213 362r wijlen Harmen Claessen
inventaris 1679-03-11 213 362r Lijsbeth Jaspers aangever gehuwd met
inventaris 1679-03-11 213 362r Gerrit Willems mr. huistimmerman geauthoriseerde curator over
inventaris 1679-03-11 213 362r Gijsbert Gerrits
inventaris 1679-03-11 213 362r Antje Reyners aangever gehuwd met
inventaris 1679-03-11 213 362r Minne Symens schipper op Hoorn
inventaris 1679-03-12 214 14r Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur Admiraliteit in Friesland overledene weduwnaar (1) van Voorstraat 50
inventaris 1679-03-12 214 14r wijlen Berber Palzes Voorstraat 50
inventaris 1679-03-12 214 14r Fedde Tjeerdts geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Voorstraat 50
inventaris 1679-03-12 214 14r Bavius Gonggrijp Voorstraat 50
inventaris 1679-03-12 214 14r Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur Admiraliteit in Friesland overledene gehuwd (2) met Voorstraat 50
inventaris 1679-03-12 214 14r Roelefke Joostes aangever Voorstraat 50
inventaris 1679-03-17 214 334r Antie Tjeerdts overledene weduwe van Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r wijlen Ype Sijes Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Lolcke Tiennes koopman curator over Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Tjeerd Ypes aangever Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Yebeltie Ypes Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Nancke [staat: Baucke] Ypes Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Sije Ypes Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Trijntie Ypes Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Eybert Jansen smalschipper vader van Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r Ype Eyberts kind van Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-17 214 334r wijlen Sijke Ypes Noorderhaven 98
inventaris 1679-03-18 214 90r Jan Hansen brouwer weduwnaar van
inventaris 1679-03-18 214 90r wijlen Ybeltie Broers
inventaris 1679-03-18 214 90r Jacob Aerts occuperende voor zijn zoon
inventaris 1679-03-18 214 90r Symen Jacobs geauthoriseerd curator over
inventaris 1679-03-18 214 90r Broer Jans
inventaris 1679-03-18 214 90r Wytse Pybers Tallum gelastigde van zijn nicht
inventaris 1679-03-18 214 90r Pyttie Wopkes Tallum lastgever van
inventaris 1679-03-18 214 90r Trijntje Arjens aangever
inventaris 1679-03-20 213 395r Fedduw Heins overledene weduwe van Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r wijlen Hendrik Meinerts hondenslager Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Emmerick Heins (x) Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Auke Jansen bakker geauthoriseerde curator over Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Hein Emmerix Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Willem Emmerix Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Heyn Jansen Crol gehuwd met Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Jetske Jetzes aangever Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 395r Aeltie Ebes Kerkpad 1
inventaris 1679-03-20 213 399v Antie Willems overledene weduwe van
inventaris 1679-03-20 213 399v wijlen Emmerick Heins
inventaris 1679-03-20 213 399v Auke Jansen curator over
inventaris 1679-03-20 213 399v Heyn Emmericks [staat: Hendrix]
inventaris 1679-03-20 213 399v Willem Emmericks [staat: Hendrix]
inventaris 1679-04-26 214 81v Taco Sytses mr. grofsmid gecommitteerde crediteur
inventaris 1679-04-26 214 81v Tjeerd Weyners mr. zeilmaker gecommitteerde crediteuren van
inventaris 1679-04-26 214 81v Jouwer Louwes overledene gehuwd met
inventaris 1679-04-26 214 81v Pytter Gerlofs smakschipper
inventaris 1679-04-26 214 81v Rints Aernts aangever
inventaris 1679-05-09 213 408r Frits Pytters schoolmeester overledene Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Pytter Fridtses Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Antje Fristzes gehuwd met Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Wybe Zytses bootsgezel Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Fridts Fridtses Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Trijntie Fridtses aangever Schritsen 55
inventaris 1679-05-09 213 408r Claes Friftses Schritsen 55
inventaris 1679-05-14 213 404r Heyn Oenes Zeeman smalschipper overledene Scheerstraat 5
inventaris 1679-05-14 213 404r Ynse Jeltes geauthoriseerde curator over Scheerstraat 5
inventaris 1679-05-14 213 404r Oene Heynes Scheerstraat 5
inventaris 1679-05-14 213 404r Trijntie Heyns aangever Scheerstraat 5
inventaris 1679-05-16 214 327r Pieter Hendrix zeemtouwer overledene weduwnaar (1) van Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-05-16 214 327r Hiske Melles Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-05-16 214 327r Symen Grettinga geauthoriseerde curator over Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-05-16 214 327r Hendrick Pieters Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-05-16 214 327r Pieter Hendrix zeemtouwer overledene gehuwd (2) met Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-05-16 214 327r Neincke Wierdts aangever bijgestaan door Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-05-16 214 327r Fedde Tieerdts koopman Grote Kerkstraat 24
inventaris 1679-05-27 214 383r Attie Doyes overledene weduwe van Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r wijlen vroedsman Marten Ockes scheepstimmerman Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r oud burgemeester Tjeerd Bouwens geauthoriseerd curator Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Seerp Lammerts koopman geauthoriseerd curator Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r burgervaandrig Hessel Wytses Wassenaer geauthoriseerd curatoren over Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Marten Martens Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Doye Martens Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Frans Martens Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Aeltie Martens aangever zuster van Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Ocke Martens en zijn zwager Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Jan Symens scheepstimmerman Zuiderhaven 13
inventaris 1679-05-27 214 383r Acke Doyes aangever Zuiderhaven 13
inventaris 1679-07-16 214 77r Dirck Jansen Roorda mr. zilversmid overledene Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Jan Dirxen Roorda mr. zilversmid Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Theotardus Lantingh notaris ter sterking van Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Josyntie Overhagen weduwe van Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r wijlen Christoffel Roorda goudsmid Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Joannes Tarquinii universele erfgenaam van Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r wijlen vroedsman Tarquinii Theodori Roorda Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Bottie Dirx Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Neeltie Sirx aangever gehuwd met Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r vroedsman Sybrandt Pauw aangever Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Tyttie Dirx weduwe van Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 77r Freerk Mockma Schritsen 2
inventaris 1679-07-16 214 180r Frans Laessen Hannema contrarolleur overledene
inventaris 1679-07-16 214 180r burgemeester Theodorus Stansius
inventaris 1679-07-16 214 180r ds. Jacobus Stansius predikant geauthoriseerde curator over
inventaris 1679-07-16 214 180r Arjaentie Fransen Hannema
inventaris 1679-07-24 214 46r dr. Bernhardus Swalue stads medicinae doctor overledene weduwnaar van Noorderhaven 77
inventaris 1679-07-24 214 46r wijlen Memke Swalue Noorderhaven 77
inventaris 1679-07-24 214 46r Aeltje Swalue aangever Noorderhaven 77
inventaris 1679-07-24 214 46r oud burgervaandrig Hessel Sytses Wassenaer geauthoriseerde curator over Noorderhaven 77
inventaris 1679-07-24 214 46r Otto Bernhardus Swalue Noorderhaven 77
inventaris 1679-07-24 214 46r Yttie Swalue Noorderhaven 77
inventaris 1679-09-08 214 297r Frouck Hibbes overledene gehuwd met Noorderhaven 56
inventaris 1679-09-08 214 297r Jan Doedes mr. huistimmerman aangever Noorderhaven 56
inventaris 1679-09-08 214 297r ouderling Zierck Gerbens Monsma Noorderhaven 56
inventaris 1679-09-08 214 297r diaken Hoite Reins alimentaris Noorderhaven 56
inventaris 1679-09-08 214 297r diaken Lolcke jetses alimentares van Noorderhaven 56
inventaris 1679-09-08 214 297r Frouck Outgers Noorderhaven 56
inventaris 1679-10-02 214 206r Jacob Tjebbes Dreyer houtkoper overledene gehuwd met Noorderhaven 103
inventaris 1679-10-02 214 206r Wytske Freerx aangever gesterkt met haar neef Noorderhaven 103
inventaris 1679-10-02 214 206r Fedde Tjeerdts Noorderhaven 103
inventaris 1679-10-02 214 206r Pytter Feddes brouwer geauthoriseerde curator over Noorderhaven 103
inventaris 1679-10-02 214 206r Martje Pytters Dreyer Noorderhaven 103
inventaris 1679-10-28 214 137r Trijntie Jans van Laer overledene Voorstraat 52
inventaris 1679-10-28 214 137r Wopke Jansen Tadema curator over Voorstraat 52
inventaris 1679-10-28 214 137r Jan Foppes Stiensma Voorstraat 52
inventaris 1679-10-28 214 137r Tjitske Botes aangever gehuwd met Voorstraat 52
inventaris 1679-10-28 214 137r Eybert Pytters Stiensma Voorstraat 52
inventaris 1679-11-12 214 161r Maycke Crijns overledene weduwe (2) van Romastraat 13
inventaris 1679-11-12 214 161r wijlen Hendrick Jansen Romastraat 13
inventaris 1679-11-12 214 161r Sjouckjen Hendrix Romastraat 13
inventaris 1679-11-12 214 161r Aeltie Gerrits aangever Romastraat 13
inventaris 1679-11-28 214 141r Joucke Tjeerdts kaagschipper requireerde weduwnaar van Zeilmakersstraat 11
inventaris 1679-11-28 214 141r wijlen Antie Lieuwes Zeilmakersstraat 11
inventaris 1679-11-28 214 141r Grietie Lieuwes gehuwd met Zeilmakersstraat 11
inventaris 1679-11-28 214 141r Cornelis Dirx Zeilmakersstraat 11
inventaris 1679-11-28 214 141r Sybrand Kingma curator ad actum divisionis over Zeilmakersstraat 11
inventaris 1679-11-28 214 141r Tjeerd Jouckes Apta Zeilmakersstraat 11
inventaris 1679-11-28 214 141r Trijntie Jouckes aangever Zeilmakersstraat 11
inventaris 1679-12-02 214 147r Yebel Fockes overledene Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r Cornelis Dirx [niet vermeld] Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r Antie Tjeerdts weduwe van Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r wijlen Focke Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r Grietie Dirx gehuwd met Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r Claes Sybes Bontekoe wijdschipper bij testament verzochte curator over Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r de kinderen van Wytske Dirx gehuwd met Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r [burger]majoor Gerryt Stoffels Middachten Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-02 214 147r Mayke Dirx aangever Grote Bredeplaats 13
inventaris 1679-12-19 214 164r Claes Jansen mr. scheepstimmerman overledene weduwnaar (1) van
inventaris 1679-12-19 214 164r Trijntie Symens Donker
inventaris 1679-12-19 214 164r Joannes Tjeerdts Hannema gehuwd met
inventaris 1679-12-19 214 164r Sjouckjen Clases
inventaris 1679-12-19 214 164r Jacob Symens Donker smalschipper geauthoriseerde curator over
inventaris 1679-12-19 214 164r Jan Clases
inventaris 1679-12-19 214 164r Geertie Clases
inventaris 1679-12-19 214 164r Claes Jansen mr. scheepstimmerman overledene gehuwd (2) met
inventaris 1679-12-19 214 164r Welmoed Heins aangever
inventaris 1680-01-05 214 169r Pytter Jacobs mr. huistimmerman overledene weduwnaar (1) van Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r N. N. Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Yde Pytters Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Fedde Tjeerdts koopman geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Jacob Pytters Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Symen Jansen dekenkramer geauthoriseerde curator over Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Jan Pytters Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Pytter Jacobs mr. huistimmerman overledene gehuwd (2) met Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-05 214 169r Aecht Pytters aangever Heiligeweg 21
inventaris 1680-01-22 214 184r Lijsbeth Cornelis aangever weduwe (1) van
inventaris 1680-01-22 214 184r Jan Pytters Vinkelbosch kapitein
inventaris 1680-01-22 214 184r Fedde Tjeerdts geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris 1680-01-22 214 184r Pytter Jansen
inventaris 1680-01-22 214 184r Antje Jansen
inventaris 1680-01-22 214 184r Jan Jansen
inventaris 1680-01-22 214 184r Cornelis Jansen
inventaris 1680-01-22 214 184r Lijsbeth Cornelis aangever gehuwd (2) met
inventaris 1680-01-22 214 184r Jan Symens
inventaris 1680-01-27 214 346r Claes Minnes mr. blokmaker Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Trijntie Pytters Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Jan Pytters Oldaens geauthoriseerde curator over Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Theunis Claessen Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r oud burgemeester Taco Wybrandts Jellema ter assistentie van Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Reinouke Claeses aangever weduwe van Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Aucke Sybes Bontekoe Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Cornelis Claessen Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Minne Claessen Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Rintie Claessen Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Grietie Gerryts weduwe (x) van Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r wijlen Allert Claesses Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Jurjen Fonteyn geauthoriseerde curator over Havenplein 14
inventaris 1680-01-27 214 346r Symen Allerts Havenplein 14
inventaris 1680-01-29 214 247r Beytsche Gatses aangever weduwe (2) van Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r wijlen Riemer Geerts Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r Heert Riemers Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r Tettie Riemers Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r Beytsche Gatses aangever gehuwd (2) met Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r Sjerck Annes bleker Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r Dieucke Jans gezworen uitdraagster Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-29 214 247r Dieucke Clases gezworen uitdraagster Bildtpoort (gebied)
inventaris 1680-01-30 216 32r Lijsbeth Joostes overledene weduwe van Zoutsloot
inventaris 1680-01-30 216 32r wijlen Haye Jansen koopman Zoutsloot
inventaris 1680-01-30 216 32r Abe Pieters koopman geauthoriseerde curator Zoutsloot
inventaris 1680-01-30 216 32r Cornelis Joosten Heyns koopman geauthoriseerde curator Zoutsloot
inventaris 1680-01-30 216 32r IJsbrandt Joosten Heyns koopman geauthoriseerde curatoren over Zoutsloot
inventaris 1680-01-30 216 32r Joost Hayes aangever Zoutsloot
inventaris 1680-01-30 216 32r Jan Hayes Zoutsloot
inventaris 1680-02-04 214 344r Jacob Jayties overledene weduwnaar (1) van Kerkpoortstraat 13
inventaris 1680-02-04 214 344r Antie Riemers Kerkpoortstraat 13
inventaris 1680-02-04 214 344r Jacob Jayties overledene gehuwd (2) met Kerkpoortstraat 13
inventaris 1680-02-04 214 344r Grietie Jacobs aangever Kerkpoortstraat 13
inventaris 1680-02-04 214 344r Jeltie Jacobs weduwe van Kerkpoortstraat 13
inventaris 1680-02-04 214 344r wijlen Rippert Jacobs Kerkpoortstraat 13
inventaris 1680-02-06 214 264r Pieter Jelles mr. wieldraaier overledene Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-06 214 264r wijlen Jelte Pieters kind van de overledene Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-06 214 264r Jan Wybrandts geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-06 214 264r Dirck Jeltes Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-06 214 264r Eelck jeltes Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-06 214 264r Grietie Jacobs gehuwd met Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-06 214 264r Joannes Pytters Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-06 214 264r Grietie Pytters aangever Kleine Kerkstraat 6
inventaris 1680-02-10 214 270r Marten Yemes mr. scheepstimmerman overledene weduwnaar van Grote Kerkstraat 16
inventaris 1680-02-10 214 270r wijlen Pyttie Jacobs Grote Kerkstraat 16
inventaris 1680-02-10 214 270r Wopkjen Claeses aangever gehuwd met Grote Kerkstraat 16
inventaris 1680-02-10 214 270r Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman geauthoriseerde curator over Grote Kerkstraat 16
inventaris 1680-02-10 214 270r Lijsbeth Martens aangever Grote Kerkstraat 16
inventaris 1680-02-10 214 270r Foockeltie Martens Grote Kerkstraat 16
inventaris 1680-02-10 214 270r Antje Martens Grote Kerkstraat 16
inventaris 1680-02-13 214 253r Rints Willems overledene weduwe van Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r wijlen Yde Hylkes Coolhardt kapitein Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r wijlen Carst Bastiaens gehuwd (x) met Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r wijlen Grietie Dircks Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r burgerhopman Menelaus Hillebradts rentmeester van Harlingen geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r Aeltie Carstes Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r Dirk Carstes Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r Bastiaen Carstes Zuiderhaven 6
inventaris 1680-02-13 214 253r burgervaandrig Theodori Posthumus notaris aangever Zuiderhaven 6
inventaris 1680-03-04 214 276r His Hendrix uitdraagster overledene weduwe van Grote Kerkstraat 27
inventaris 1680-03-04 214 276r wijlen Romke Dirx Grote Kerkstraat 27
inventaris 1680-03-04 214 276r vroedsman Jan Wybrens geauthoriseerde curator Grote Kerkstraat 27
inventaris 1680-03-04 214 276r burgerhopman Cornelis Wijngaerden geauthoriseerde curatoren over Grote Kerkstraat 27
inventaris 1680-03-04 214 276r Gerrit Romkes Grote Kerkstraat 27
inventaris 1680-03-04 214 276r Dirck Romkes mr. kuiper Grote Kerkstraat 27
inventaris 1680-03-04 214 276r Doedtje Romkes aangever Grote Kerkstraat 27
inventaris 1680-04-16 214 308r Jan Sybrens Pauw overledene weduwnaar (1) van
inventaris 1680-04-16 214 308r N. N.
inventaris 1680-04-16 214 308r Tyeerd Jansen Pauw
inventaris 1680-04-16 214 308r Jan Sybrens Pauw overledene weduwnaar (2) van
inventaris 1680-04-16 214 308r Hiltie Jans
inventaris 1680-04-16 214 308r Neeltie Clases gehuwd met
inventaris 1680-04-16 214 308r Jacob Jansen grootschipper
inventaris 1680-04-16 214 308r Jancke Symens gehuwd met
inventaris 1680-04-16 214 308r Jan Jansen
inventaris 1680-04-16 214 308r Jancke Jans weduwe van
inventaris 1680-04-16 214 308r wijlen Aucke Eeckes
inventaris 1680-04-16 214 308r Rinse Jetses Roorda geauthoriseerde curator over
inventaris 1680-04-16 214 308r Grietie Jans
inventaris 1680-04-19 214 290r Catalina Dubois weduwe van Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Wopke Wytses van Tallum Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Jan Hansen brouwer gehuwd (x) met Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Ybeltie Broers Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Rinse Jetses Roorda geauthoriseerde curator over Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Broer Jans gesassisteerd door Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r dr. Sybrandus Bechius advocaat Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Pyttie Wopkes van Tallum aangever gehuwd met Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Symon Jacobs Bootsma aangever Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r Pyttie Wopkes van Tallum voor haar zuster Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-19 214 290r wijlen Jancke Wopkes van Tallum Grote Bredeplaats 1
inventaris 1680-04-24 214 302r Joannis Idzers kaaskoper overledene
inventaris 1680-04-24 214 302r
inventaris 1680-04-24 214 302r Romcke Johannis
inventaris 1680-04-24 214 302r Claes Fransen gehuwd met
inventaris 1680-04-24 214 302r Jesel Joannis
inventaris 1680-04-24 214 302r gemeensman Jacob Jurjens de Lange geauthoriseerde curator over
inventaris 1680-04-24 214 302r Idzert [staat: Joannis] Joannis [staat: Idzerts]
inventaris 1680-04-24 214 302r Idzert Idzerts curator over
inventaris 1680-04-24 214 302r Wybe Joannis [staat: Idzerts]
inventaris 1680-04-24 214 302r Berber Jans aangever
inventaris 1680-04-26 214 324r Feddrick Fockes schuitschipper overledene weduwnaar (1) van
inventaris 1680-04-26 214 324r Machteltie Sioerdts Sonnemans
inventaris 1680-04-26 214 324r Sytse Fockes brouwersknecht geauthoriseerde curator over
inventaris 1680-04-26 214 324r Sioerd Feddricks
inventaris 1680-04-26 214 324r Claeske Feddricks
inventaris 1680-04-26 214 324r Feddrick Fockes schuitschipper overledene gehuwd met
inventaris 1680-04-26 214 324r Dieuwcke Gerryts Orsinga
inventaris 1680-04-26 214 324r Jurjen Harmens mr. chirurgijn
inventaris 1680-06-17 214 398r Jan Jansen Batom pasteibakker overledene weduwnaar (1) van
inventaris 1680-06-17 214 398r Sijke
inventaris 1680-06-17 214 398r Eelcke Rinnerts Eelcoma occuperende voor
inventaris 1680-06-17 214 398r Antie Jans
inventaris 1680-06-17 214 398r Jan Jansen
inventaris 1680-06-17 214 398r Jancke jans
inventaris 1680-06-17 214 398r Grietie Jans
inventaris 1680-06-17 214 398r Jan Jansen Batom pasteibakker overledene gehuwd (2) met
inventaris 1680-06-17 214 398r Hendrickien Dirx aangever
inventaris 1680-06-28 216 149r Doetie Symens overledene weduwe (1) van Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r wijlen Pytter Gerryts Middachten equipagemeester Admiraliteit Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Claes Andries mr. kleermaker geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Antie Pyters Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Grietie Pyters Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Mayke Pyters Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Doetie Symens overledene gehuwd (2) met Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Heyn Piers Weiduma bode Admiraliteit voorstander over Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Pier Heyns aangever Zuiderhaven
inventaris 1680-06-28 216 149r Aeltie Pieters dienstmaagd aangever Zuiderhaven
inventaris 1680-07-05 214 366r Eelckien Annis overledene weduwe van
inventaris 1680-07-05 214 366r wijlen Yde Dircks Alma
inventaris 1680-07-05 214 366r Willem Hendrix geauthoriseerde curator
inventaris 1680-07-05 214 366r Sierck Dircks mr. chirurgijn geauthoriseerd curatoren over
inventaris 1680-07-05 214 366r Dirck Yedes
inventaris 1680-07-05 214 366r Lijsbeth Yedes
inventaris 1680-07-05 214 366r Jetske Dircks Alma aangever
inventaris 1680-07-27 214 376r Jacob Rogiers Haspelman scheepstimmerman overledene weduwnaar van Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Antie Haebels Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Aebe Jeltes geauthoriseerde curator Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Haye Jacobs wijdschipper geauthoriseerde curatoren over Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Rogier Jacobs haspelman Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Neeltje Rogiers aangever gehwud met Heiligeweg 58
inventaris 1680-07-27 214 376r Haye Jacobs Heiligeweg 58
inventaris 1680-09-27 215 1r Claes Freerx Braam overledene Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Jacob Romckes Braam Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Froukjen Clases Braam weduwe van Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Romcke Jacobs koopman Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Jan Pieters Oldaens koopman Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Saeckjen Claeses Braam aangever Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Pieter Jacobs Dreyer Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Goytien Claessen Braam koopman Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Pietie Jacobs Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Jacob Claessen Braam Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Grietie Hessels Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Dieuwke Pytters Hoogstra Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r wijlen Freerck Claessen Braem Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r burgemeester Pieter Pieters Oldaens Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Dieuwke Pytters Hoogstra Noorderhaven 61
inventaris 1680-09-27 215 1r Pyter Freerx Braem Noorderhaven 61
inventaris 1680-10-15 216 131r Fredrick Samuels overledene Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r Samuel Fredrix Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r Wypckien Fredrix Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r Salomon Fredrix Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r Auke Poppes gehuwd met Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r Antie Fredrix Lanen 24
inventaris 1680-10-15 216 131r dr. Sixtus Fredrix Sleeswijk Lanen 24
inventaris 1680-10-26 214 408r Jetske Dircks Alma overledene
inventaris 1680-10-26 214 408r wijlen Yede Dircks Alma gehuwd (x) met
inventaris 1680-10-26 214 408r wijlen Eelkien Annes
inventaris 1680-10-26 214 408r Willem Hendrix Vossma geauthoriseerde curator
inventaris 1680-10-26 214 408r Zierck Dirx geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1680-10-26 214 408r Derck Yedes Alma
inventaris 1680-10-26 214 408r Lijsbeth Yedes Alma
inventaris 1680-10-26 214 418r Trijntie Meyles overledene weduwe van Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r wijlen Ysaac Bastiaens bakker Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Trijntie Bastiaens gehuwd met Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Albert Sioerdts scheepstimmerman Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Jan Freercks bakker geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r de nagelaten kinderen van wijlen Bastiaen Poules Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Sytske Jans gehuwd met Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Bastiaen Abrahams Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Boukien Abrahams gehuwd met Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Pyter Clasen Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Antie Cornelis weduwe van Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r wijlen Jacob Sioerdts Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Yntie Jans weduwe van Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Meyle Douwes Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Feyckien Jans gehuwd met Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Dirck Sioerdts Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Reynsch Douwes gehuwd met Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Willem Jansen Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Yttie Douwes gehuwd met Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Hans Cornelis Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Huybert Sioerdts Lanen 85oost
inventaris 1680-10-26 214 418r Susanna Jochems aangever Lanen 85oost
inventaris 1680-11-25 216 403r Joucke Tieerdts kaagschipper overledene weduwnaar (1) van
inventaris 1680-11-25 216 403r N. N.
inventaris 1680-11-25 216 403r Sybrandt Kingma geauthoriseerde curator over
inventaris 1680-11-25 216 403r Tieerdt Jouckes Apta
inventaris 1680-11-25 216 403r Joucke Tieerdts kaagschipper overledene weduwnaar (2) van
inventaris 1680-11-25 216 403r Hiske Hanses
inventaris 1680-11-25 216 403r Feite Tieerdts geauthoriseerde curator over
inventaris 1680-11-25 216 403r Trijntie Jouckes aangever
inventaris 1680-11-25 216 403r Namle Jouckes
inventaris 1680-11-26 214 426r Tetske Minnes overledene weduwe van Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r wijlen Duco Pieters Galama Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Fedde Tieerdts geauthoriseerde curator Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Ayse Arjens geauthoriseerde curatoren over Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Sickien Doeckes aangever Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Sioucke Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Pyter Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Aeltie Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Trijntie Doeckes Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-26 214 426r Jeltie Foppes Hoogstraat 1achter
inventaris 1680-11-30 214 447r Janke Jansen overledene weduwe van Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r wijlen Tieerd Jansen Schol Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r wijlen Douwe Hilles gehuwd (x) met Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r wijlen Antie Tieerdts Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r Antie Jacobs aangever gehuwd met Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r Jan Gerryts wijdschipper geauthoriseerde curator over Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r Bauckien Douwes Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r Doettie Jacobs aangever gehuwd met Lanen 44
inventaris 1680-11-30 214 447r Lolke Tieerdts Lanen 44
inventaris 1680-12-09 214 440r Claeske Ypes overledene weduwe van
inventaris 1680-12-09 214 440r Cornelis Arjens makelaar
inventaris 1680-12-09 214 440r Taetske Sweers
inventaris 1680-12-09 214 440r Otte Knijff koopman geauthoriseerd curator over
inventaris 1680-12-09 214 440r Wouter Ypes
inventaris 1680-12-09 214 440r Juyrjaen Ypes
inventaris 1680-12-09 214 440r Cornelis hendrix
inventaris 1680-12-09 214 440r Maertie Ypes
inventaris 1680-12-09 214 440r Elbriggien Jurjens gehuwd met
inventaris 1680-12-09 214 440r Ysaak Jansen Semvoort aangever
inventaris 1680-12-14 214 436r Saeckien Minses overledene weduwe van
inventaris 1680-12-14 214 436r wijlen Jan Jacobs
inventaris 1680-12-14 214 436r Tiomme Jacobs Stickersma mr. kleermaker geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris 1680-12-14 214 436r Jacob Jansen
inventaris 1680-12-14 214 436r Willem Jansen
inventaris 1680-12-14 214 436r Willem Andrys de Wit mr. glasmaker gehuwd met
inventaris 1680-12-14 214 436r Antie Jans aangever
inventaris 1680-12-20 216 61r Jan de Jaeger stadstorenblazer en herbergier in de Witte Arend overledene gehuwd met Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Maritie Sierds herbergier in de Witte Arend Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Aebe Pyters geauthoriseerde curator over Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Sierd Jans de Jaeger Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Marijke Jans de Jaeger Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Cornelis Joosten Heyns wijnkoper negotiorum gestor wegens Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r de afwezige Jan de Jaeger trompetter onder ritmeester Van der Does Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r de afwezige Catharina de Jaeger gehuwd met Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Staphast korporaal onder overste Kingma Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r Joanna de Jaeger aangever weduwe van Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-20 216 61r wijlen jkr. Cornelis Westreen luitenant van een compagnie te voet Noorderhaven 104
inventaris 1680-12-22 216 10r wijlen vroedsman Jan Symens gehuwd (1) met
inventaris 1680-12-22 216 10r wijlen Grietie Lieuwes
inventaris 1680-12-22 216 10r Jan Pyters Oldaens geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris 1680-12-22 216 10r Aeltie Jans aangever
inventaris 1680-12-22 216 10r Lieuwe Jans
inventaris 1680-12-22 216 10r Lijsbeth Jans
inventaris 1680-12-22 216 10r Lijsbeth Cornelis overledene weduwe (2) van
inventaris 1680-12-22 216 10r wijlen Jan Pyters Vinkelbosch kapitein Admiraliteit
inventaris 1680-12-22 216 10r Cornelis Cornelis de Jonge geauthoriseerde curator
inventaris 1680-12-22 216 10r Gerryt Bouwes Schiere geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1680-12-22 216 10r Pieter Jansen
inventaris 1680-12-22 216 10r Aeltie Jansen
inventaris 1680-12-22 216 10r Jan Jansen
inventaris 1680-12-22 216 10r Cornelis Jansen
inventaris 1680-12-22 216 10r wijlen Jan Symens weduwnaar (3) van
inventaris 1680-12-22 216 10r wijlen Antie Pieters
inventaris 1680-12-22 216 10r Seerp Lammerts Swerms geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris 1680-12-22 216 10r Janke Jans
inventaris 1680-12-22 216 10r Symen Jans
inventaris 1680-12-22 216 10r Ynckien Jans
inventaris 1680-12-22 216 10r Lijsbeth Cornelis weduwe (4) van
inventaris 1680-12-22 216 10r Jan Symens
inventaris 1681-01-04 216 1r Jarigh Jacobs steenvoerder overledene
inventaris 1681-01-04 216 1r Janke Jarighs aangever
inventaris 1681-01-04 216 1r Aeltie Jarighs
inventaris 1681-01-04 216 1r Jacob Jarighs
inventaris 1681-01-04 216 1r Trijntie Jarighs
inventaris 1681-01-04 216 1r Claes Jarighs
inventaris 1681-01-28 216 6r Arjen Wobbes overledene weduwnaar van
inventaris 1681-01-28 216 6r wijlen Antie Taekes
inventaris 1681-01-28 216 6r Hiske Alberts weduwe van
inventaris 1681-01-28 216 6r wijlen Taeke Piebes
inventaris 1681-01-28 216 6r Hiske Alberts bestemoeder van
inventaris 1681-01-28 216 6r Philippijntie Arjens
inventaris 1681-01-28 216 6r Hiske Arjens
inventaris 1681-01-28 216 6r Tieerd Lolles gortmaker aangever
inventaris 1681-02-02 216 354r Gillis Martens aangever broeder van
inventaris 1681-02-02 216 354r Tettie Jacobs weduwe (2) van
inventaris 1681-02-02 216 354r Jacob Jarichs mr. gortmaker overledene weduwnaar (1) van
inventaris 1681-02-02 216 354r wijlen Arjaentie Hanses
inventaris 1681-02-02 216 354r Obbe Hansen wijdschipper geauthoriseerde curator over
inventaris 1681-02-02 216 354r Grietie Jacobs
inventaris 1681-02-02 216 354r Bente Jarichs wijdschipper geauthoriseerde curator over
inventaris 1681-02-02 216 354r Jarich Jacobs
inventaris 1681-02-02 216 354r Reyner Tjeerdts geauthoriseerde curator over
inventaris 1681-02-02 216 354r Arjaentie Jacobs
inventaris 1681-02-03 216 51r Sijke Sybes overledene weduwe (1) van Lanen
inventaris 1681-02-03 216 51r wijlen Marten Clases Lanen
inventaris 1681-02-03 216 51r Lolke de Cock mr. schoenmaker geauthoriseerde curator over Lanen
inventaris 1681-02-03 216 51r Neeltie Martens Lanen
inventaris 1681-02-03 216 51r Mintie Martens Lanen
inventaris 1681-02-03 216 51r Sijke Sybes overledene gehuwd (2) met Lanen
inventaris 1681-02-03 216 51r Claes Marcus Spruyt distillateur aangever Lanen
inventaris 1681-02-10 216 163r Dieucke Gerryts overledene weduwe van Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1681-02-10 216 163r wijlen Feddrick Fockes Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1681-02-10 216 163r Trijntie Fockes aangever gehuwd met Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1681-02-10 216 163r Jurjen Harmens geauthoriseerde curator over Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1681-02-10 216 163r Jancke Feddrix Kleine Bredeplaats 19
inventaris 1681-02-17 216 235r Marten Salvis wijdschipper overledene Zoutsloot
inventaris 1681-02-17 216 235r Hendrick Hendrix geauthoriseerde curator over Zoutsloot
inventaris 1681-02-17 216 235r Maycke Martens Zoutsloot
inventaris 1681-02-17 216 235r Geertie Martens gehuwd met Zoutsloot
inventaris 1681-02-17 216 235r Oene Pytters smakschipper Zoutsloot
inventaris 1681-02-17 216 235r Bauckien Jacobs aangever Zoutsloot
inventaris 1681-02-18 216 200r Haentie Jans Leyenaer overledene
inventaris 1681-02-18 216 200r Grietie Lieuwes aangever gehuwd met
inventaris 1681-02-18 216 200r oud hopman Claes Jansen Valckenburgh geauthoriseerde curator over
inventaris 1681-02-18 216 200r Welmoed Haentjes
inventaris 1681-02-18 216 200r Hessel Haentjes
inventaris 1681-02-18 216 200r Hendrick Haentjes
inventaris 1681-02-18 216 200r Amelycke Jans aangever weduwe van
inventaris 1681-02-18 216 200r wijlen Dirck Olpherts
inventaris 1681-02-28 216 106r Ynse Jeltes houtkoper overledene Rommelhaven 9
inventaris 1681-02-28 216 106r Claes Andries koopman geauthoriseerde curator over Rommelhaven 9
inventaris 1681-02-28 216 106r Trijntje Ynses aangever Rommelhaven 9
inventaris 1681-02-28 216 106r hopman Marnstra geauthoriseerde curator over Rommelhaven 9
inventaris 1681-02-28 216 106r Jelte Ynses Rommelhaven 9
inventaris 1681-02-28 216 106r Jacob Ynses Rommelhaven 9
inventaris 1681-02-28 216 106r Trijntie Fridses dienstmaagd aangever Rommelhaven 9
inventaris 1681-03-22 216 206r Tietske Gatses overledene weduwe van
inventaris 1681-03-22 216 206r wijlen Folkert Gerlofs
inventaris 1681-03-22 216 206r Yebel Sipkes gehuwd met
inventaris 1681-03-22 216 206r Broer Corneelis
inventaris 1681-03-22 216 206r Meynskien Claesen Jonas
inventaris 1681-03-22 216 206r Tytte Tyttis gehuwd met
inventaris 1681-03-22 216 206r Tettie Claesen Jonas
inventaris 1681-03-22 216 206r Tytte Tyttis occuperende voor zijn zwager
inventaris 1681-03-22 216 206r Taeke Claesen Jonas wijdschipper
inventaris 1681-03-22 216 206r Geertie Sipkes gehuwd met
inventaris 1681-03-22 216 206r Seer? Gerryts
inventaris 1681-03-22 216 206r Geertie Hanses weduwe van
inventaris 1681-03-22 216 206r wijlen Theunis Hendrix
inventaris 1681-03-22 216 206r Jan Jacobs weduwe van
inventaris 1681-03-22 216 206r Hans Lieuwes
inventaris 1681-03-22 216 206r Jan Jacobs moeder van en voorstanderse over
inventaris 1681-03-22 216 206r Lieuwe Hanses
inventaris 1681-03-22 216 206r Jiskien Hanses
inventaris 1681-03-22 216 206r Jan Harings gehuwd met
inventaris 1681-03-22 216 206r Grietie Sybrans
inventaris 1681-03-22 216 206r Pyttie Pytters gehuwd met
inventaris 1681-03-22 216 206r Frans Sybrens Jonas
inventaris 1681-03-22 216 206r Yttie Jans aangever weduwe van
inventaris 1681-03-22 216 206r wijlen Sierck Sybrens lijnslager
inventaris 1681-03-22 216 206r Yttie Jans moeder van en voorstanderse over
inventaris 1681-03-22 216 206r Rinske Sierx
inventaris 1681-03-22 216 206r Sybren Sierx
inventaris 1681-03-22 216 206r Siouckie Sierx
inventaris 1681-03-22 216 206r Antie Sierx
inventaris 1681-03-22 216 206r Folckert Sierx
inventaris 1681-03-22 216 206r Trijntie Sierx
inventaris 1681-03-22 216 206r Reynskien Ypes weduwe van
inventaris 1681-03-22 216 206r wijlen Euwe Euwes
inventaris 1681-03-22 216 206r Reynskien Ypes moeder van en voorstanderse over
inventaris 1681-03-22 216 206r Geertie Euwis
inventaris 1681-03-22 216 206r Ipe Euwis
inventaris 1681-03-22 216 206r Hidde Euwis
inventaris 1681-03-22 216 206r Rinske Sinnes
inventaris 1681-03-22 216 206r Grietie Sinnes
inventaris 1681-04-11 216 316r Aefke Fockes stadsvroedvrouw overledene weduwe van
inventaris 1681-04-11 216 316r wijlen Jacob Jans Schink
inventaris 1681-04-11 216 316r Ruyrdt Fockes oom en naaste bloedverwant van
inventaris 1681-04-11 216 316r Focke Jacobs
inventaris 1681-04-11 216 316r Neeltie Jacobs aangever
inventaris 1681-04-11 216 316r Joannis Jacobs
inventaris 1681-04-15 216 214r Maycke Gerryts Middachten overledene
inventaris 1681-04-15 216 214r Freerck Jacobs ontvanger Vijfdeelen buitendijks geauthoriseerde curator over
inventaris 1681-04-15 216 214r Folkert Jansen
inventaris 1681-04-15 216 214r Gerryt Jansen
inventaris 1681-04-15 216 214r Beytsche Minnes aangever
inventaris 1681-05-01 216 170v Welmoetie Hanses overledene weduwe van Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v wijlen Dirck Jansen IJsenbeeck mr. huistimmerman Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Jurjen Clases Fontein geauthoriseerde curator over Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Brechttie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Trijntie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Jan Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Claes Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Antie Dircks Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-01 216 170v Antie Jans IJsenbeeck aangever Grote Ossenmarkt 15
inventaris 1681-05-04 216 180r Dirck Symens mr. scheepstimmerman overledene Sint Christoffelsteeg
inventaris 1681-05-04 216 180r Arjen Crytenburg mr. chirurgijn curator ad actum divisiones over Sint Christoffelsteeg
inventaris 1681-05-04 216 180r Wyberen Dircks Sint Christoffelsteeg
inventaris 1681-05-04 216 180r Gertie Reyns aangever Sint Christoffelsteeg
inventaris 1681-05-11 216 176r Frouck Jans overledene weduwe van
inventaris 1681-05-11 216 176r wijlen Jacob Willems
inventaris 1681-05-11 216 176r Cornelis Joosten Heyns koopman geauthoriseerde curator
inventaris 1681-05-11 216 176r IJsbrant Joosten Heyns koopman geauthoriseerde curatoren over
inventaris 1681-05-11 216 176r Trijntie Jacobs
inventaris 1681-05-11 216 176r Willemke Jans aangever
inventaris 1681-05-19 216 186r Bauckien Sybrens overledene weduwe (1) van Schritsen 56
inventaris 1681-05-19 216 186r wijlen Andries Clasen mr. metselaar Schritsen 56
inventaris 1681-05-19 216 186r Bauckien Sybrens overledene gehuwd (2) met Schritsen 56
inventaris 1681-05-19 216 186r Reyner Pieters mr. schoenmaker aangever Schritsen 56
inventaris 1681-05-19 216 186r Symen Jacobs smalschipper geauthoriseerde curator over Schritsen 56
inventaris 1681-05-19 216 186r Maycke Andries Schritsen 56
inventaris 1681-08-02 216 191r Albertie Alberts overledene gehuwd met
inventaris 1681-08-02 216 191r Albert van Tholen herbergier aangever
inventaris 1681-08-02 216 191r Otte Alberts geauthoriseerde curator over
inventaris 1681-08-02 216 191r Hincke Coerts
inventaris 1681-08-11 216 248r oud burgerhopman Claes Jansen Valckenburgh mr. brouwer overledene gehuwd met Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r Grietie Lieuwes aangever Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r Tjerk Feddrix geauthoriseerde curator ad actum divisionis Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r Freerck Jacobs geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r Jan Claesen Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r Hessel Claesen Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r Doedtie Lieuwes aangever zuster van Hoogstraat 27
inventaris 1681-08-11 216 248r Grietie Lieuwes aangever Hoogstraat 27
inventaris 1681-09-05 216 227r Lijsbeth Lammerts overledene weduwe van Karremanstraat 10
inventaris 1681-09-05 216 227r wijlen Marten Cornelis Karremanstraat 10
inventaris 1681-09-05 216 227r Claas Lammerts Drost schuitevoerder geauthoriseerde curator over Karremanstraat 10
inventaris 1681-09-05 216 227r Lammert Martens Karremanstraat 10
inventaris 1681-09-05 216 227r Grietie Lammerts aangever Karremanstraat 10
inventaris 1681-09-20 215 69r Pieter Jansen lakenkoper overledene weduwnaar van Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r wijlen Lijsbeth Ripperts Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Jan Freerx Backer koopman ter sterking van Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Sybrandt Joosten Heyns koopman ter sterking van Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Pyttie Pieters Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Willemijntie Pieters Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Jurien Claessen Fonteyn koopman geauthoriseerde curator over Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Jan Pieters Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Enoch Pieters Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Cornelis Pieters Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Trijntie Pieters Lanen 19
inventaris 1681-09-20 215 69r Claes Andries aangever Lanen 19
inventaris 1681-09-29 215 60r Rinnert Eelckes Eelcoma overledene weduwnaar van
inventaris 1681-09-29 215 60r wijlen Neeltie Cornelis
inventaris 1681-09-29 215 60r Suffridus Eelcoma advocaat Hof van Friesland geauthoriseerde curator over
inventaris 1681-09-29 215 60r Trijntie Rinnerts Eelcoma
inventaris 1681-09-29 215 60r Antie Rinnerts Eelcoma aangever
inventaris 1681-09-29 215 60r Pieter Cornelis trekschipper
inventaris 1681-10-07 216 241r Frans Everts slachter aangever weduwnaar (1) van
inventaris 1681-10-07 216 241r wijlen Maycke Harmens
inventaris 1681-10-07 216 241r Harmen Wilties bestevader en legitimus tutor over
inventaris 1681-10-07 216 241r Joannis Fransen
inventaris 1681-10-07 216 241r Maycke Fransen
inventaris 1681-10-07 216 241r Frans Everts slachter aangever gehuwd (2) met
inventaris 1681-10-07 216 241r Aeltie Jans
inventaris 1681-10-07 216 241r Dieucke Jans gezworen uitdraagster
inventaris 1681-10-07 216 241r Dieucke Claeses gezworen uitdraagster
inventaris 1681-10-10 216 391v Dirck Hessels mr. schoenmaker overledene gehuwd met Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v wijlen Aeltie Freerx Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v burgemeester Lourens Jacobs Asperen gehuwd met Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Riemcke Hessels Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v burgervaandrig Jan Jacobs Klinckhamer gehuwd met Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Maycke Lourens Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Aucke Gerrits gehuwd met Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Antie Aerts Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Ulbe Tjalckes gehuwd met Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Eesche Allerts Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Heere Jans gehuwd met Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Foockel Romckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Doecke Doeckes gehuwd met Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Rixt Romckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Claes Jacobs wijdschipper gehuwd met Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Trijntie Romckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Wypcke Fockes gehuwd met Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Liske Romckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Ruyrd Fockes geauthoriseerde curator Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v de eerder genoemde Doecke Doeckes geauthoriseerde curatoren over Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Trijntie Romckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Focke Romckes Voorstraat 101
inventaris 1681-10-10 216 391v Rinske Jelles diensmaagd aangever Voorstraat 101
inventaris 1681-10-20 216 400r Cornelis Jobs mr. timmerman overledene Hoogstraat 4
inventaris 1681-10-20 216 400r oud burgemeester Taeke Wybrants Jellema geauthoriseerde curator over Hoogstraat 4
inventaris 1681-10-20 216 400r Grietie Cornelis Hoogstraat 4
inventaris 1681-10-20 216 400r Trijntie Cornelis aangever Hoogstraat 4
inventaris 1681-10-20 216 400r Neeltie Cornelis aangever Hoogstraat 4
inventaris 1681-11-29 216 371r Geertie Martens overledene weduwe van Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1681-11-29 216 371r wijlen Andries Sybouts Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1681-11-29 216 371r Tjeerd Reiners mr. zeilmaker geauthoriseerde curator over Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1681-11-29 216 371r Sybout Andries Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1681-11-29 216 371r Marten Andries Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1681-11-29 216 371r Hylckien Martens aangever Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1681-11-29 216 371r Sytske Martens aangever Rommelhaven 18een_ac
inventaris 1681-12-07 215 81r Dieucke Jans overledene weduwe van
inventaris 1681-12-07 215 81r wijlen Tjeerd Sybrants Suyriger koopman
inventaris 1681-12-07 215 81r Lammert Joosten de Gavere geadmitteerd landmeter geauthoriseerde curator over
inventaris 1681-12-07 215 81r Amelyke Tjeerdts
inventaris 1681-12-07 215 81r Yebeltie Tjeerdts
inventaris 1681-12-07 215 81r Grietie Tjeerdts
inventaris 1681-12-07 215 81r Sytske Jacobs dienstmaagd aangever
inventaris 1681-12-07 215 81r Trijntie Claeses dienstmaagd aangever
inventaris 1681-12-07 216 324v Trijntie Pieters weduwe (1) van Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-07 216 324v wijlen Joannis Doeckes mr. blokmaker Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-07 216 324v Trijntie Pieters gehuwd (2) met Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-07 216 324v Taecke Doeles Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-07 216 324v Sybren Kingma mr. ijzerkramer geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-07 216 324v de drie kinderen uit (1) Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-07 216 324v Dieucke Claeses gezworen uitdraagster Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-07 216 324v Dieucke Jans gezworen uitdraagster Noorderhaven 8
inventaris 1681-12-15 216 320r Stijntie Gerbens overledene weduwe van
inventaris 1681-12-15 216 320r wijlen Watze Claesses wieldraaier
inventaris 1681-12-15 216 320r Haringh Gerbens snikschipper geauthoriseerde tutor over
inventaris 1681-12-15 216 320r Gerben Watses
inventaris 1681-12-15 216 320r Rinske Rinses kraambewaarster aangever
inventaris 1681-12-20 216 382r Tjeerd Wiggers smalschipper overledene gehuwd met Rozengracht 37
inventaris 1681-12-20 216 382r Grietie Pieters aangever bijgestaan door Rozengracht 37
inventaris 1681-12-20 216 382r vroedsman Jan Wybrandts aangever Rozengracht 37
inventaris 1681-12-20 216 382r Claes Andries koopman geauthoriseerde curator over Rozengracht 37
inventaris 1681-12-20 216 382r Tjeerd Tjeerds Rozengracht 37
inventaris 1681-12-20 216 382r Eelckjen Tjeerds Rozengracht 37
inventaris 1682-01-03 216 436r Aucke Jansen gehuwd (2) met
inventaris 1682-01-03 216 436r Antie Jobs
inventaris 1682-03-07 216 423r Martien Jackles overledene weduwe van Heiligeweg 17
inventaris 1682-03-07 216 423r wijlen Fecke Aesges trekschipper op Dokkum Heiligeweg 17
inventaris 1682-03-07 216 423r Jan Joris leerverkoper [staat: leerman] geauthoriseerde curator Heiligeweg 17
inventaris 1682-03-07 216 423r burgervaandrig Arjen Arjens Altena geauthoriseerde curatoren over Heiligeweg 17
inventaris 1682-03-07 216 423r Reinskien Feckes Heiligeweg 17
inventaris 1682-03-07 216 423r Lijsbeth Jackles aangever Heiligeweg 17
inventaris 1682-03-14 215 159r Antie Hendriks IJssel overledene weduwe van Rommelhaven 1
inventaris 1682-03-14 215 159r wijlen vroedsman Hendrick Jacobs Hollander Rommelhaven 1
inventaris 1682-03-14 215 159r burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander aangever Rommelhaven 1
inventaris 1682-03-14 215 159r Petrus Sierxma contrarolleur gehuwd met Rommelhaven 1
inventaris 1682-03-14 215 159r Trijntie Hendrix Hollander Rommelhaven 1
inventaris 1682-03-14 215 159r Jan Pieters Oldaens koopman geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Rommelhaven 1
inventaris 1682-03-14 215 159r Hendrick Hendrix Hollander Rommelhaven 1
inventaris 1682-03-27 216 417r Yttie Pieters overledene gehuwd met
inventaris 1682-03-27 216 417r Cornelis Jansen Kath smalschipper aangever
inventaris 1682-03-27 216 417r Hans Franses mede voor zijn broeder
inventaris 1682-03-27 216 417r Sytse Fransen
inventaris 1682-03-27 216 417r Niew Yedes aangever gehuwd met
inventaris 1682-03-27 216 417r Meyle Albarts
inventaris 1682-05-15 215 230r Cornelis Stoffels Middachten gerechtsbode overledene gehuwd met
inventaris 1682-05-15 215 230r Aeltie Joannis aangever
inventaris 1682-05-15 215 230r Stoffel Cornelissen Middachten
inventaris 1682-05-15 215 230r Maertie Cornelissen Middachten
inventaris 1682-05-19 216 408v Jetse Johannes scheepstimmrman overledene gehuwd met Noorderkade 13
inventaris 1682-05-19 216 408v Trijntie Pytters aangever Noorderkade 13
inventaris 1682-05-19 216 408v Harmen Joannes mr. timmerman curator Noorderkade 13
inventaris 1682-05-19 216 408v Jan Klaesen curatoren over Noorderkade 13
inventaris 1682-05-19 216 408v Johannes Jetses Noorderkade 13
inventaris 1682-05-19 216 408v Claes Jetses Noorderkade 13
inventaris 1682-05-22 216 419r Melle Jansen wijdschipper overledene gehuwd met
inventaris 1682-05-22 216 419r Grietie van Bemen
inventaris 1682-05-22 216 419r oud burgemeester Augustinus Pytters geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris 1682-05-22 216 419r Jan Melles
inventaris 1682-05-22 216 419r Broer Sydses gehuwd met
inventaris 1682-05-22 216 419r Hiltie Melles
inventaris 1682-05-22 216 419r Grietie Melles gehuwd met
inventaris 1682-05-22 216 419r Gerryt Willems
inventaris 1682-05-29 215 301r Aert Willems gortmaker overledene gehuwd met Karremanstraat 27
inventaris 1682-05-29 215 301r Iebeltie Dirx aangever Karremanstraat 27
inventaris 1682-05-29 215 301r Dirck Willems curator Karremanstraat 27
inventaris 1682-05-29 215 301r Claes Willems curatoren over Karremanstraat 27
inventaris 1682-05-29 215 301r Aeffke Aerts Karremanstraat 27
inventaris 1682-07-18 215 203r Ymck Uylckes overledene weduwe van Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen Pieter Jansen waagmeester Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen Antie Pieters gehuwd (x) met Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen vroedsman Jan Symens Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r burgerhopman Seerp Lammerts Swerms geauthoriseerde curator over Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Jancke Jans Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Symen Jans Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Imckjen Jans Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Dirk Pieters Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Antie Pieters Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen Jan Pieters Vinckelbosch kapitein gehuwd (y) met Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen Lijsbeth Cornelissen Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Gerryt Buwes Schyre geauthoriseerde curator Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Cornelis Cornelissen geauthoriseerde curator en over Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Pieter Jansen Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Antie Jansen Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Jan Jansen Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Cornelis Jansen Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Uylcke Pieters grootschipper Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Jeltie Huyberts weduwe (z) van Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r wijlen Pieter Pieters Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Sijke Pieters Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Maycke Pieters Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Bauckjen Pieters gehuwd met Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Faes Olpherts Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Trijntie Pieters gehuwd met Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Baucke Rinses Vijver 3
inventaris 1682-07-18 215 203r Geertie Pieters aangever Vijver 3
inventaris 1682-08-23 215 145r Dieucke Jans uitdraagster overledene Nieuwstraat 30
inventaris 1682-08-23 215 145r vroedsman Cornelis Wijngaerden geauthoriseerde curator over Nieuwstraat 30
inventaris 1682-08-23 215 145r Trijntie Douwes Nieuwstraat 30
inventaris 1682-08-23 215 145r Gritie Douwes Nieuwstraat 30
inventaris 1682-08-23 215 145r Gerryt Claesen verderop voorkomende als Nieuwstraat 30
inventaris 1682-08-23 215 145r Gerryt Vossinga Nieuwstraat 30
inventaris 1682-08-23 215 145r Trijntie Claesen verderop voorkomende als Nieuwstraat 30
inventaris 1682-08-23 215 145r Tyttie Claeses Fossinga Nieuwstraat 30
inventaris 1682-09-05 215 273r Neeltie Willems overledene weduwe van
inventaris 1682-09-05 215 273r wijlen Pytter Rieuwerts
inventaris 1682-09-05 215 273r Dirck Dircksen curator over
inventaris 1682-09-05 215 273r Lyeskje Pytters
inventaris 1682-10-14 216 406r Sytske Doedes overledene weduwe van
inventaris 1682-10-14 216 406r wijlen Cornelis Cornelis
inventaris 1682-10-14 216 406r Hendrick Hendrix geauthoriseerde curator over
inventaris 1682-10-14 216 406r Marijke Martens
inventaris 1682-10-14 216 406r Oene Pieters gehuwd met
inventaris 1682-10-14 216 406r Geertie Martens
inventaris 1682-10-14 216 406r Jancke Cornelis aangever gehuwd met
inventaris 1682-10-14 216 406r Cornelis Sybes
inventaris 1682-11-02 217 10v Jan Everts overledene
inventaris 1682-11-04 215 264r Gabbe Pieters aangever
inventaris 1682-11-04 215 264r Antie Hillebrants aangever
inventaris 1682-11-27 215 236r Hendrick Lex schuitschipper overledene gehuwd met
inventaris 1682-11-27 215 236r Rinske Pytters aangever
inventaris 1682-11-27 215 236r Grietie Hendricks
inventaris 1682-11-27 215 236r Jacob Hendricks
inventaris 1682-11-27 215 236r Hessel Hendricks
inventaris 1682-12-11 216 430r Antie Lyckles overledene weduwe van Nieuwstraat 16
inventaris 1682-12-11 216 430r wijlen Jacob Tekes voerman Nieuwstraat 16
inventaris 1682-12-11 216 430r Pieter Lyckles aangever geauthoriseerde curator over Nieuwstraat 16
inventaris 1682-12-11 216 430r Trijntie Jacobs Nieuwstraat 16
inventaris 1682-12-11 216 430r ene oude Susanna Nieuwstraat 16
inventaris 1682-12-29 215 189r Jetske Sibouts overledene weduwe (1) van Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r wijlen Sibren Martens Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Jan Pieters Oldaens geauthoriseerde curator over Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Sybout Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Marten Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Hessel Sybrens Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Jetske Sibouts overledene gehuwd (2) met Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Pieter Pieters Grauda koopman Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Grietie Harmens gezworen waardeerster Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1682-12-29 215 189r Dieucke Jans gezworen waardeerster Kleine Bredeplaats 20
inventaris 1683-01-12 215 237r vroedsman Jan Durxen Kuyck aangever weduwnaar (21) van
inventaris 1683-01-12 215 237r wijlen Geesie Bartels
inventaris 1683-01-12 215 237r oud burgemeester Jarigh Pieters Adema geauthoriseerde curatoe ad actum divisionis over
inventaris 1683-01-12 215 237r Maertie Jansen Kuyck
inventaris 1683-01-12 215 237r Trijntie Jansen Kuyck
inventaris 1683-01-12 215 237r Durck Jansen Kuyck
inventaris 1683-01-12 215 237r vroedsman Jan Durxen Kuyck gehuwd (2) met
inventaris 1683-01-12 215 237r Jeltie Jans
inventaris 1683-01-20 217 1r Annius Fenema oud procureur-fiscaal overledene
inventaris 1683-01-20 217 1r Jancke Yeves weduwe van
inventaris 1683-01-20 217 1r wijlen Poppe Ockes
inventaris 1683-01-20 217 1r Here Jans mr. bakker curator over
inventaris 1683-01-20 217 1r Machteltje Tjerx
inventaris 1683-01-20 217 1r Sijke Broers dienstmaagd aangever
inventaris 1683-01-23 215 243r Tyttie Dirx Roorda aangever weduwe (1) van
inventaris 1683-01-23 215 243r wijlen Freerck Wygers Mockema mr. zilversmid
inventaris 1683-01-23 215 243r Jan Folckerts Grauda koopman geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris 1683-01-23 215 243r de drie minderjarige kinderen
inventaris 1683-01-23 215 243r Tyttie Dirx Roorda aangever gehuwd (2) met
inventaris 1683-01-23 215 243r Theodorus Huygen
inventaris 1683-01-23 215 253r Jeltie Huiberts overledene weduwe van
inventaris 1683-01-23 215 253r wijlen Pytter Pytters
inventaris 1683-01-23 215 253r gemeensman Thomas Huiberts aangever geauthoriseerde curator over
inventaris 1683-01-23 215 253r Sijke Pytters
inventaris 1683-01-23 215 253r Maycke Pytters
inventaris 1683-03-13 215 255r Lupke Harmens weduwe (1) van
inventaris 1683-03-13 215 255r wijlen Broer Sytses
inventaris 1683-03-13 215 255r Harmen Broers
inventaris 1683-03-13 215 255r Lupke Harmens gehuwd (2) met
inventaris 1683-03-13 215 255r Feddrick Wybes Kalff
inventaris 1683-03-13 215 255r Dieucke Clases gezworen uitdraagster
inventaris 1683-03-13 215 255r Grietie Harmens gezworen uitdraagster
inventaris 1683-03-29 215 276r Antie Jochums overledene weduwe van
inventaris 1683-03-29 215 276r wijlen Jochum Jochums schoolmeester
inventaris 1683-03-29 215 276r gemeensman Jacob jurjens de Lange geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris 1683-03-29 215 276r Trijntie Jochums
inventaris 1683-03-29 215 276r Abraham Jochums
inventaris 1683-03-29 215 276r Geertruyd Pytters aangever
inventaris 1683-04-03 215 259r Symen Jacobs
inventaris 1683-04-03 215 259r Dieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris 1683-04-03 215 259r Neeltie Hessels gezworen waardeerster
inventaris 1683-04-10 215 280r Sybren Sybrens tingieter gehuwd met Voorstraat 55
inventaris 1683-04-10 215 280r Auckie Joostes Voorstraat 55
inventaris 1683-04-10 215 280r Beern Symens mr. tingieter waardeerder Voorstraat 55
inventaris 1683-04-10 215 280r Symen Abrahams mr. tingieter waardeerder Voorstraat 55
inventaris 1683-05-30 215 308r Jan Fransen mr. gortmaker weduwnaar van Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1683-05-30 215 308r wijlen Idwer Jurjens Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1683-05-30 215 308r Dieucke Clases gezworen uitdraagster Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1683-05-30 215 308r Neeltie Hessels gezworen uitdraagster Kleine Bredeplaats 16
inventaris 1683-05-30 215 313r Auckien Doeckes overledene weduwe van Zoutsloot 54
inventaris 1683-05-30 215 313r wijlen Lambert Gerryts Knoop wijdschipper Zoutsloot 54
inventaris 1683-05-30 215 313r Hendrick Schamper koopman geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Zoutsloot 54
inventaris 1683-05-30 215 313r Yttie Lammerts Zoutsloot 54
inventaris 1683-05-30 215 313r Gerryt Lammerts Zoutsloot 54
inventaris 1683-05-30 215 313r Gryttie Jans aangever Zoutsloot 54
inventaris 1683-06-21 215 328r Theodorus Huygen mr. goudsmid gehuwd met
inventaris 1683-06-21 215 328r Tyttie Dircks Roorda
inventaris 1683-06-21 215 328r Dieucke Clases gezworen uitdraagster
inventaris 1683-06-21 215 328r Neeltie Hessels gezworen uitdraagster
inventaris 1683-08-18 218 10r Jan Jansen Vijselaer kapitein Admiraliteit overledene Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Jacomyna Vijselaer aangever Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Harmanus Vijselaer mr. Goudsmid Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r burgemeester Joannes Quicklenborgh geauthoriseerde curator over Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Cornelia Vijselaer Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Hendricus Faber gehuwd met Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Eva Vijselaer Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r Jan Hoeff commissaris oom en curator over Rozengracht 19
inventaris 1683-08-18 218 10r de kinderen van wijlen Ewert Vijselaer Rozengracht 19
inventaris 1683-10-01 217 37r Wytske Zierks overledene weduwe van
inventaris 1683-10-01 217 37r wijlen Pytter Auckes
inventaris 1683-10-01 217 37r Auck Pytters
inventaris 1683-10-01 217 37r Antie Pytters
inventaris 1683-10-01 217 37r Sierk Pytters
inventaris 1683-10-01 217 37r Douwe Pytters
inventaris 1683-10-01 217 37r Grytie Dirx aangever en creditrice
inventaris 1683-10-01 217 37r Antie Tjeerdts aangever en creditrice
inventaris 1683-10-12 217 43r Tjumme Jacobs Stickersma mr. kleermaker overledene gehuwd met
inventaris 1683-10-12 217 43r Trijntie Beerns aangever curator over
inventaris 1683-10-12 217 43r Reyntien Romckes de Vos curator over
inventaris 1683-10-12 217 43r Jacobus Tjommes Stickersma
inventaris 1683-10-12 217 43r Ysabella Tjommes Stickersma
inventaris 1683-10-12 217 43r Berbrechie Tjommes Stickersma
inventaris 1683-10-12 217 43r Jan Tjommes Stickersma
inventaris 1683-10-12 217 43r Dieuke Clases gezworen waardeerster
inventaris 1683-10-12 217 43r Gryttie Harmens gezworen waardeerster
inventaris 1683-11-23 218 127r Arjen Ewerts lijnslager en koopman overledene
inventaris 1683-11-23 218 127r Minse Cornelis curator
inventaris 1683-11-23 218 127r Sicke Hettes curator
inventaris 1683-11-23 218 127r Heere Andries curatoren over
inventaris 1683-11-23 218 127r Claeske Arjens
inventaris 1683-11-23 218 127r Aefke Arjens
inventaris 1683-11-23 218 127r Geertie Arjens
inventaris 1683-11-23 218 127r Ewert Arjens aangever goederen in de banen gesterkt met
inventaris 1683-11-23 218 127r Claes Jansen
inventaris 1683-11-23 218 127r Ruyrdt Ulbes Gerlsma vader van
inventaris 1683-11-23 218 127r Ulbe Ruyrdts gehuwd met
inventaris 1683-11-23 218 127r Imcke Arjens aangever goederen in het huis
inventaris 1684-01-18 217 54r Wytse Sjoerdts koopman aangever gehuwd met (2)
inventaris 1684-01-18 217 54r Neeltie Cornelis de Jonge
inventaris 1684-01-18 217 54r Wytse Sjoerdts koopman aangever weduwnaar van (1)
inventaris 1684-01-18 217 54r wijlen Gatske Gerryts overledene
inventaris 1684-01-18 217 54r Dieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris 1684-01-18 217 54r Neeltie Hessels gezworen waardeerster
inventaris 1684-01-23 217 50r Sjoerdt Wybes wijdschipper overledene gehuwd met
inventaris 1684-01-23 217 50r Holck Tettings aangever
inventaris 1684-01-23 217 50r Pyttie Jans weduwe van
inventaris 1684-01-23 217 50r wijlen Wybe Sjoerdts
inventaris 1684-02-04 217 65r Trijntie Doedes overledene weduwe van
inventaris 1684-02-04 217 65r wijlen Hendrik Hartmans kaagschipper en koopman
inventaris 1684-02-04 217 65r burgervaandrig Aucke Jansen Banga mr. bakker curator over
inventaris 1684-02-04 217 65r Doede Hendrix
inventaris 1684-02-04 217 65r Hendrick Hendrix
inventaris 1684-02-04 217 65r Jan Hendrix aangever
inventaris 1684-02-11 218 107r Dirck Lieuwes Rozengracht 19
inventaris 1684-02-11 218 107r Bauckjen Sopingius Rozengracht 19
inventaris 1684-02-11 218 107r oud burgerhopman Symon Sloterdijck aangever gelastigde Rozengracht 19
inventaris 1684-02-11 218 107r Tjeerdt Sloterdijck aangever gelastigden van Rozengracht 19
inventaris 1684-02-11 218 107r Hantke Gales koopman Rozengracht 19
inventaris 1684-03-24 218 233r Antie Tymens overledene weduwe van
inventaris 1684-03-24 218 233r Feycke Claessen
inventaris 1684-03-24 218 233r Willem Feyckes mr. chirurgijn aangever mede als oom van
inventaris 1684-03-24 218 233r Mincke Daniëls dochter van
inventaris 1684-03-24 218 233r wijlen Daniël van der Ley medicinae doctor
inventaris 1684-03-24 218 233r Griettie Claessens gehuwd met
inventaris 1684-03-24 218 233r Hans Jacobs mr. chirurgijn
inventaris 1684-03-24 218 233r Attie Steffens
inventaris 1684-03-25 218 36r Rienck Ruyrdts overledene Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r oud burgemeester Jan Symens Bijlaen geauthoriseerde curator over Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r Ruyrdt Jochums en over Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r Judith Jochums Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r Beytske Jacobs aangever weduwe van Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r wijlen Jochum Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r Cornelis Jansen zoon van Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r Jan Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r Nanneke Joannis dochter van Heiligeweg 8
inventaris 1684-03-25 218 36r wijlen Joannis Ruyrdts Heiligeweg 8
inventaris 1684-04-02 217 60r Lolcke Tjeerts grootschipper gehuwd met (2)
inventaris 1684-04-02 217 60r Aeltie Jans
inventaris 1684-04-02 217 60r Lolcke Tjeerts grootschipper weduwnaar van (1)
inventaris 1684-04-02 217 60r wijlen Doetie Jacobs overledene
inventaris 1684-04-02 217 60r Jan Gerrits aangever curator over
inventaris 1684-04-02 217 60r Tjeerdt Lolckes
inventaris 1684-04-02 217 60r Berber Lolckes
inventaris 1684-04-02 217 60r Jacob Lolckes
inventaris 1684-04-02 217 60r Neeltje Hessels gezworen waardeerster
inventaris 1684-04-02 217 60r Grytie Harmens gezworen waardeerster
inventaris 1684-04-03 218 30r Sibbeltie Jillerts inventarisant gehuwd (2) met
inventaris 1684-04-03 218 30r Beerntie Jansen schipper
inventaris 1684-04-03 218 30r burgervaandrig Aucke Jansen Banga geauthoriseerde curator over
inventaris 1684-04-03 218 30r Grietie Hendrix aangever kind van (1)
inventaris 1684-04-03 218 30r wijlen Hendrick Harmens
inventaris 1684-04-17 218 39r Reinouke Thijssen overledene weduwe van Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r wijlen Wytso Beyma kapitein Admiraliteit Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r vroedsman Jacob Gerbens Sprottinga geauthoriseerde curator over Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r Tyttje Wytses Beyma aangever en over Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r Joannes Wytses Beyma en over Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r Bettje Wytses Beyma en over Franekereind 40
inventaris 1684-04-17 218 39r Antje Wytses Beyma Franekereind 40
inventaris 1684-06-13 217 83r Pyttertie Jans overledene gehuwd met (2) Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r Siedts Pytters apotheker aangever Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r Pyttertie Jans overledene weduwe van (1) Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r wijlen burgemeester Hardenburgh Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r Philippus Lucas curator over Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r Jan Gerryts Hardenborg Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r Tjerck Feddrix koopman ter sterking van Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r Antie Gerryts Hardenburg gehuwd met Franekereind 8
inventaris 1684-06-13 217 83r Cornelis Willems wijdschipper Franekereind 8
inventaris 1684-06-16 217 79r Stijntie Clases overledene gehuwd met
inventaris 1684-06-16 217 79r oud burgemeester Rinnert Aerents Wijnsma
inventaris 1684-06-16 217 79r Dieucke Clases gezworen waardeerster
inventaris 1684-06-16 217 79r Neeltie Hessels gezworen waardeerster
inventaris 1684-06-23 218 42r Rinse Jetses Roorda koopman overledene gehuwd met Zuiderhaven
inventaris 1684-06-23 218 42r Wytske Freerx aangever Zuiderhaven
inventaris 1684-06-23 218 42r Frans Jetses Roorda geauthoriseerde curator over Zuiderhaven
inventaris 1684-06-23 218 42r Grietie Rinses Roorda Zuiderhaven
inventaris 1684-10-02 218 100r oud gemeensman Jacob Juriens de Lange lakenkoper overledene Lanen 82
inventaris 1684-10-02 218 100r vroedsman Wijngaerden curator Lanen 82
inventaris 1684-10-02 218 100r Hendrik Pytters Donker curatores over Lanen 82
inventaris 1684-10-02 218 100r Timeus de Lange medicinae doctor en s.s.Theol.candid. Lanen 82
inventaris 1684-10-02 218 100r Grietie Jacobs de Lange aangever Lanen 82
inventaris 1684-10-02 218 100r Auck Lolckes Lanen 82
inventaris 1684-11-16 218 1r Grietie Piers overledene weduwe van Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r wijlen Pieter Groen Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r Sjouckjen Nannings aangever gehuwd met Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r Hendrick Clasen Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r Tjeerdt Uubles aangehuwde oom van Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r Pier Pieters Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r Gerryt Gouckes koopman gecommitteerde Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r Jacob Pietes mr. bakker gecommitteerden uit Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r de Doopsgezinde Gemeente (Nederduitse Vlaamse en Waterlandse) diaconie alimentatores van Wortelstraat 1
inventaris 1684-11-16 218 1r Nanneke Nannings Wortelstraat 1
inventaris 1684-12-05 217 120r Theunis Dirks overledene weduwnaar van
inventaris 1684-12-05 217 120r wijlen Fridske Jacobs
inventaris 1684-12-05 217 120r Broer Hendricks curator over
inventaris 1684-12-05 217 120r Lijsbeth Theunis
inventaris 1684-12-05 217 120r Theunis Dirks overledene weduwnaar van
inventaris 1684-12-05 217 120r wijlen Geertje Dircks
inventaris 1684-12-05 217 120r Pieter Dircks curator over
inventaris 1684-12-05 217 120r Lijsbeth Theunis
inventaris 1684-12-05 217 120r Jacob Theunis aangever
inventaris 1684-12-05 217 120r Claes Theunis aangever
inventaris 1684-12-11 218 185r Wibrich Heins overledene gehuwd met Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Age Jeltes Baske wijdschipper aangever Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Feyke Rienx schuitschipper oom vaders wegen, en curator Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Reyn Rienx schuitschipper oom vaders wegen, en curator Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Sytse Heyns schipper oom, en curator Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Foppe Heyns schipper ooms van, en curatoren over Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Rienk Uylkes nagelaten weeskind van Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r Wibrich Heins overledene weduwe van Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1684-12-11 218 185r wijlen Uylke Ryenx Sint Odolphisteeg 6
inventaris 1685-01-06 218 121r Tjeedtske Clases overledene weduwe van Zuiderhaven 31
inventaris 1685-01-06 218 121r wijlen Lyckle Andries Zuiderhaven 31
inventaris 1685-01-06 218 121r Ayse Arjens Mahiuw geauthoriseerde curator Zuiderhaven 31
inventaris 1685-01-06 218 121r Reyer Arjens Mahiuw geauthoriseerde curatoren over Zuiderhaven 31
inventaris 1685-01-06 218 121r Pytter Yeges en over Zuiderhaven 31
inventaris 1685-01-06 218 121r Rixtie Yeges Zuiderhaven 31
inventaris 1685-01-06 218 121r Grietie Alberts aangever Zuiderhaven 31
inventaris 1685-02-09 217 125r Feyte Tjeerts koopman en kaagschipper overledene gehuwd met Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Antie Reyners aangever Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Sipke Feytes smalschipper Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Claes Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Teuntie Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Theunis Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Abbe Feytes vertegenwoordigd door Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Sicke Reins Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Zierk Dirx Hylaerda curator over Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-09 217 125r Hoyte Feytes Rommelhaven 2oost
inventaris 1685-02-17 218 204r Elbrichien Jurjens overledene gehuwd met
inventaris 1685-02-17 218 204r Isaac Jansen Steynvoort pasteybakker aangever
inventaris 1685-02-17 218 204r Wouter Jippes mr. glasmaker
inventaris 1685-02-17 218 204r Jurjen Jippes tingieter
inventaris 1685-02-17 218 204r vroedsman Symon Cornelis curator over
inventaris 1685-02-17 218 204r Cornelis Jippes
inventaris 1685-02-17 218 204r Maarte Jippes
inventaris 1685-02-17 218 204r Schelte Jacobs mr. bakker curator over
inventaris 1685-02-17 218 204r Hendrick Jippes
inventaris 1685-03-03 217 155r Neeltie Cornelis overledene weduwe van Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris 1685-03-03 217 155r wijlen Jan Lasen Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris 1685-03-03 217 155r Laes Jansen Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris 1685-03-03 217 155r Aeffke Ewerts aangever Herenknechtenkamerstraat 1
inventaris 1685-03-03 218 197r Lubbert Pytters mr. schoenmaker overledene
inventaris 1685-03-03 218 197r Sierk Andries brouwer borg van
inventaris 1685-03-03 218 197r Grietie Jans weduwe van
inventaris 1685-03-03 218 197r wijlen Doeke Scheltes
inventaris 1685-03-03 218 197r vroedsman Ruyrdt Ulbes borg van
inventaris 1685-03-03 218 197r Rieme Jans weduwe van
inventaris 1685-03-03 218 197r wijlen Pytter Cornelis
inventaris 1685-03-03 218 197r vroedsman Ruyrdt Ulbes borg van
inventaris 1685-03-03 218 197r Grietie Jans weduwe van
inventaris 1685-03-03 218 197r Pytter Cornelis kleermaker [staat: schroor]
inventaris 1685-03-03 218 197r Anne Jansen mr. schoenmaker zwager en borg van
inventaris 1685-03-03 218 197r Lolke Tjeerts grootschipper
inventaris 1685-03-05 217 160r Aeltie Johannes overledene weduwe van
inventaris 1685-03-05 217 160r wijlen Cornelis Stoffels Middachten gerechtsbode
inventaris 1685-03-05 217 160r Tjerk Feddrix koopman erfgenaam
inventaris 1685-03-05 217 160r Freerk Jacobs ontvanger erfgenamen van
inventaris 1685-03-05 217 160r wijlen Pytter Clasen Leyenaer koopman
inventaris 1685-03-05 217 160r Antie Gretiinga
inventaris 1685-03-05 217 160r Frouckien Rienx
inventaris 1685-03-05 217 160r Aatie Rienx
inventaris 1685-04-25 217 168r Sjouk Hendrix Hollander overledene
inventaris 1685-04-25 217 168r burgervaandrig Jacob Hendrix Hollander houtkoper
inventaris 1685-04-25 217 168r Jelte Ynses houtkoper
inventaris 1685-04-25 217 168r Trijntie Hendrix Hollander gehuwd met
inventaris 1685-04-25 217 168r Petrus Zierxma contrarolleur
inventaris 1685-04-25 217 168r Trijntie Ynses gehuwd met
inventaris 1685-04-25 217 168r Jan Harmens trekschipper op Leeuwarden
inventaris 1685-04-25 217 168r Hendrik Rienx Vlasbloem curator over
inventaris 1685-04-25 217 168r Hendrik Hendrix Hollander
inventaris 1685-04-25 217 168r Minne Jansen Marnstra curator over
inventaris 1685-04-25 217 168r Jacob Ynses
inventaris 1685-04-25 217 168r Sjoertie Jans aangever gehuwd met
inventaris 1685-04-25 217 168r Rintie Folkerts
inventaris 1685-05-08 218 244r Harmen Wybes wijdschipper overledene gehuwd met
inventaris 1685-05-08 218 244r Theuntie Huyberts aangever
inventaris 1685-05-08 218 244r Jetse Jelles Stijl gecommitteerde crediteur
inventaris 1685-05-08 218 244r Take Sydtses mr. smid gecommitteerde crediteur
inventaris 1685-06-16 217 229r Antie Hemmes wasvrouw geinventariseerde
inventaris 1685-06-20 217 175r Geetie IJsbrants overledene weduwe van
inventaris 1685-06-20 217 175r wijlen Aleff Oensen
inventaris 1685-06-20 217 175r Baukjen Aeleffs aangever
inventaris 1685-06-20 217 175r Antie Aeleffs
inventaris 1685-06-20 217 175r Mayke Aeleffs
inventaris 1685-06-22 217 222r Joanna de Jager hospita in de Witte Arend geinventariseerde Noorderhaven 104
inventaris 1685-06-22 217 222r Lena Thomas dienstmaagd aangever Noorderhaven 104
inventaris 1685-06-26 217 180r Fockjen Jacobs overledene weduwe van
inventaris 1685-06-26 217 180r wijlen Pytter Hendrix molenaar
inventaris 1685-06-26 217 180r Geertie Sipkes aangever gehuwd met
inventaris 1685-06-26 217 180r Cornelis Pytters molenaar
inventaris 1685-08-28 218 246r Claes Douwes mr. ankersmid overledene gehuwd met Zuiderhaven
inventaris 1685-08-28 218 246r Trijntie Watses Zuiderhaven
inventaris 1685-08-28 218 246r Tjeerd Reynes koopman crediteur Zuiderhaven
inventaris 1685-08-28 218 246r Aike Sydses mr. grofsmid crediteur Zuiderhaven
inventaris 1685-11-13 217 191r Joris Freerx Bootshaeck kapitein gewaldige overledene gehuwd met Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Geertie Jacobs aangever Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Claeske Joris Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Claeske Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Jacobus Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Fettie Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1685-11-13 217 191r Frederick Freerx Bootshaeck Schritsen 27
inventaris 1686-01-05 217 182vr Jan Reinders rogverschieter overledene gehuwd met Lanen 58
inventaris 1686-01-05 217 182vr Antie Aedes aangever Lanen 58
inventaris 1686-01-05 217 182vr Jan Hessels mr. huistimmerman curator over Lanen 58
inventaris 1686-01-05 217 182vr Reyner Jansen Lanen 58
inventaris 1686-01-05 217 182vr Willemke Jansen Lanen 58
inventaris 1686-04-01 218 261r Imcke Rienx overledene weduwe van
inventaris 1686-04-01 218 261r wijlen Harmen Riemers
inventaris 1686-04-01 218 261r Sipke Feytes curator over
inventaris 1686-04-01 218 261r Riemer Harmens
inventaris 1686-04-01 218 261r Jetske Rienx aangever gehuwd met
inventaris 1686-04-01 218 261r Lieuwe Symens vleeshouwer aangever gehuwd met
inventaris 1686-04-09 217 184v Geertie Buwes Farx overledene gehuwd (2) met Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v ds. Tarquinius Poppinga predikant Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v jonker Casper van Feugen curator Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v Menelaus Hillebrans curatoren over Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v Foeckjen Hillebrans Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v Aeghjen Hillebrans Noordijs 15
inventaris 1686-04-09 217 184v Jacobus Hillebrans Noordijs 15
inventaris 1686-04-13 218 252r Grietie Ydes overledene weduwe van Zeilmakersstraat 19
inventaris 1686-04-13 218 252r wijlen Reyn Jansen Ruyter wijdschipper Zeilmakersstraat 19
inventaris 1686-04-13 218 252r Jan Yedes mr. schoenmaker volle oom van en curator over Zeilmakersstraat 19
inventaris 1686-04-13 218 252r Aeffke Reyns aangever Zeilmakersstraat 19
inventaris 1686-04-13 218 252r Martjen Reyns Zeilmakersstraat 19
inventaris 1686-06-12 218 285r Trijntie Bruyns overledene weduwe van
inventaris 1686-06-12 218 285r wijlen Jan Aleffs
inventaris 1686-06-12 218 285r Wybe Fransen mr. bakker curator over
inventaris 1686-06-12 218 285r Aleff Jansen
inventaris 1686-06-12 218 285r Lijsbeth Jansen
inventaris 1686-06-12 218 285r Berber Caspers aangever weduwe van
inventaris 1686-06-12 218 285r wijlen Jacob Schotsman
inventaris 1686-07-01 217 233r Maycke Jans overledene weduwe van
inventaris 1686-07-01 217 233r wijlen Jan Joannes panbakker
inventaris 1686-07-01 217 233r Sybrandt Feytama mr. plateelbakker curator
inventaris 1686-07-01 217 233r Reyner Jansen mr. zeilmaker curatoren over
inventaris 1686-07-01 217 233r Joannis Jansen
inventaris 1686-07-01 217 233r Eltie Jans
inventaris 1686-07-01 217 233r Gepke Arjens diensmaagd aangever
inventaris 1686-07-13 217 200v Maaike Arjens overledene gehuwd (2) met Voorstraat 83
inventaris 1686-07-13 217 200v gemeensman Tjeerdt Innes aangever Voorstraat 83
inventaris 1686-07-13 217 200v Tjerck Feddrix curator over Voorstraat 83
inventaris 1686-07-13 217 200v Antie Tjepckes dochter van Voorstraat 83
inventaris 1686-07-13 217 200v Maaike Arjens overledene weduwe (1) van Voorstraat 83
inventaris 1686-07-13 217 200v wijlen Tjepke Dirx Voorstraat 83
inventaris 1686-10-07 217 241r Haentie Douwes curator Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r Baucke Bauckes curatoren over Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r Hincke Taekes aangever dochter van Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r Lioedtske Feyckes overledene weduwe (1) van Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r wijlen Take Douwes Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r oud burgemeester Tjeerd Bouwens curator over Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r Pytter Lamberts zoon van Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r Lioedtske Feyckes overledene weduwe (2) van Scheerstraat 12
inventaris 1686-10-07 217 241r wijlen vroedsman Lammert Pytters IJckama mr. smid Scheerstraat 12
inventaris 1686-12-20 218 279r Sicke Coerts mr. bakker overledene weduwnaar van Franekereind 32
inventaris 1686-12-20 218 279r wijlen Hiske Ruyrdts Franekereind 32
inventaris 1686-12-20 218 279r Hilbrandt Ruyrdts Riewall oom van en curator over Franekereind 32
inventaris 1686-12-20 218 279r Ruyrdt Sickes Franekereind 32
inventaris 1686-12-20 218 279r Dieucke Claesses gezworen uitdraagster aangever Franekereind 32
inventaris 1686-12-20 218 279r Neeltie Hessels gezworen uitdraagster aangever Franekereind 32
inventaris 1686-12-28 218 274r Jillis Pytters Boshak grootschipper overledene gehuwd met Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Betske Gerrits aangever Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Jillis Pytters Boshak grootschipper overledene eerder gehuwd met Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r wijlen Griettie Harmens Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Jurrien Harmens mr. ledezetter volle oom van en curator Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Aleff Gerrits Potter mr. pottenbakker curatoren over Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Jan Jillis Schritsen 27
inventaris 1686-12-28 218 274r Lijsbet Jillis Schritsen 27