Harlingen, inventarisatieboeken

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-06-24 09:18:17
 datumboekfolio voorna(a)m(en)patroniemfamilienaamberoephoedanigheidrelatiehuidig adres
inventaris1657-10-1620314rJeltie Thomas inventarisantweduwe van
inventaris1657-10-1620314rwijlenTijs Nannes
inventaris1657-10-1620314rTieerd Jelles requirantgehuwd met
inventaris1657-10-1620314rAntie Tymens aangever
inventaris1657-10-1620314rburgerhopmanHendrick Coenraets requirant q.q.curator ad actum divisionis over
inventaris1657-10-1620314rde vier nagelaten weeskinderen van wijlenIntie Tymens requirantgehuwd met
inventaris1657-10-1620314rwijlenCrijn Tomis
inventaris1657-12-07203131vGrietje Victoors requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1657-12-07203131vwijlenHette Feickes
inventaris1657-12-07203131vGrietje Victoors requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1657-12-07203131vDoecke Jans
inventaris1657-12-07203131vPieter Hettes requirant
inventaris1657-12-07203131vJasper Dircx requirant q.q.geauthoriseerde curator over
inventaris1657-12-07203131vVictoor Hettes requirant
inventaris1657-12-07203131vGertie Hettes requirant
inventaris1657-12-07203131vFeicke Hettes requirant
inventaris1658-01-15203211rAeltie Dircx inventarisantweduwe van
inventaris1658-01-15203211rwijlenMinne Ruierdts
inventaris1658-01-15203211rPytter Minnes requirant
inventaris1658-01-15203211rGosse Joannes requirant q.q.curator over de twee kinderen van zijn dochter
inventaris1658-01-15203211rAeltie Gosses requirantweduwe van
inventaris1658-01-15203211rwijlenCornelis Minnes
inventaris1658-01-15203211rHarmannus Sopingiusrequirant q.q.vader en wettelijke voorstander over zijn kind bij
inventaris1658-01-15203211rwijlenAeltie Minnes
inventaris1658-01-15203211rHeyn Fransen Visscherrequirantgehuwd met
inventaris1658-01-15203211rTietske Minnes
inventaris1658-01-15203211rWillem Clasenvan Heusenrequirantgehuwd met
inventaris1658-01-15203211rMaria Minnes
inventaris1658-01-15203211rdr.Aeneas Minnelaides
inventaris1658-01-15203211rDirck Minnes
inventaris1658-01-15203211rRinske Jans aangever
inventaris1658-01-2220310vAeltie Clases inventarisantweduwe vanVijver 10
inventaris1658-01-2220310vwijlenJan Jaspers Vijver 10
inventaris1658-01-2220310vJasper Jans requirant en aangeverVijver 10
inventaris1658-01-2220310vRogier Haspelmanrequirant q.q.geauthoriseerde curator ad actum divisionis overVijver 10
inventaris1658-01-2220310vJancke Pytters requirantnagelaten weeskind vanVijver 10
inventaris1658-01-2220310vwijlenMaycke Jans gehuwd metVijver 10
inventaris1658-01-2220310vPytter Jacobs Vijver 10
inventaris1658-02-042031rTiet Willems requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1658-02-042031rDaeniell Jelles
inventaris1658-02-0520338vgezworen gemeensmanJochum Dircx Backerinventarisantgehuwd metRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vTrintie Aernts requirant en aangeverRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vDouue Freercks requirantgehuwd metRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vTrintie Jochums BackerrequirantRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vGreolt Ages requirant q.q.geauthoriseerde curator overRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vDirck Jochums BackerrequirantRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vHein Oenes requirantgehuwd metRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vLisbeth Jochums requirantRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vRinnert Riencx requirantgehuwd metRommelhaven 8
inventaris1658-02-0520338vAntie Jochums requirantRommelhaven 8
inventaris1658-02-112033vOedts Fockes requireerdeweduwnaar (1) van
inventaris1658-02-112033vwijlenWypcke Heyns
inventaris1658-02-112033vOedts Fockes requireerdegehuwd (2) met
inventaris1658-02-112033vTiets Lipckes aangever
inventaris1658-02-1520328rJacob Hansen requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1658-02-1520328rSijke Huiberts aangever
inventaris1658-02-1520328rJacob Hansen requireerdeweduwnaar (1) van
inventaris1658-02-1520328rwijlenTietscke Iges
inventaris1658-02-1520328rYge Stoffels requirant
inventaris1658-02-1620363vLourens Goitiens requireerde en aangeverweduwnaar (1) vanRomastraat 3
inventaris1658-02-1620363vwijlenTialcke Tialckes Romastraat 3
inventaris1658-02-1620363vLourens Goitiens requireerde en aangevergehuwd (2) metRomastraat 3
inventaris1658-02-1620363vHittie Johannis Romastraat 3
inventaris1658-02-1620363vJan Jacobs koopmanrequirant q.q.geauthoriseerde curatorRomastraat 3
inventaris1658-02-1620363vJacob Isbrandts koopmanrequirant q.q.geauthoriseerde curatoren overRomastraat 3
inventaris1658-02-1620363vde twee nagelaten weeskinderen van wijlenTialckje Tialckes requirantRomastraat 3
inventaris1658-02-1920320rJochum Ruierdts requireerde en aangeverweduwnaar (1) van
inventaris1658-02-1920320rwijlenJudick Jurriens
inventaris1658-02-1920320rJacob Juriens lakenkoperrequirant q.q.geauthoriseerde curator over
inventaris1658-02-1920320rGeertie Jochums requirant
inventaris1658-02-1920320rJochum Ruierdts requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1658-02-1920320rBeytske Jacobs aangever
inventaris1658-03-04203198rwijlenSytse Lous gehuwd met
inventaris1658-03-04203198rwijlenJancke Michiels
inventaris1658-03-04203198rJan Groenrequirant q.q.geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1658-03-04203198rPitter Fransen requirant q.q.geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
inventaris1658-03-04203198rHiltie Sytses
inventaris1658-03-04203198rMaike Lous aangever
inventaris1658-03-04203198rAnke Hans aangever
inventaris1658-03-2220361rDirckien Dircx requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1658-03-2220361rwijlenSymen Bauckes
inventaris1658-03-2220361rDirckien Dircx requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1658-03-2220361rSicke Wybes
inventaris1658-03-2220361rDirck Jansen sergeantrequirantgehuwd met
inventaris1658-03-2220361rAntie Symens
inventaris1658-03-2220361rClaes Tadses requirant q.q.geauthoriseerde curator over
inventaris1658-03-2220361rDirck Symens
inventaris1658-04-0620370rJacob Jansen Haselarrequireerde en aangeverweduwnaar (1) van
inventaris1658-04-0620370rwijlenTrijntie Sickes
inventaris1658-04-0620370rJacob Jansen Haselarrequireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1658-04-0620370rTeetske Ulbes gesterkt met haar zwager
inventaris1658-04-0620370rPieter Tiettes koopman
inventaris1658-04-0620370rSicke Scheltes requirant en aangever
inventaris1658-04-0820368rSipcke Tiercx inventarisant
inventaris1658-04-0820368rWillem Pytters requirant q.q.geauthoriseerde curator ad hunc actum over
inventaris1658-04-0820368rWelmoedt Sipckes requirant
inventaris1658-04-1320393vAgge Gerrits Ensoud stadsbodeinventarisant
inventaris1658-04-1320393vTarquinio Theodoriinotarisrequirant q.q.gestubstitueerde laasthebbende van
inventaris1658-04-1320393vburgemeesterFranciscus Hoitingarequirant q.q.originele procurant van
inventaris1658-04-1320393vHarmen Agges Ensrequirant
inventaris1658-04-1320393vMarcus Agges Ensrequirant en aangever
inventaris1658-04-1320393vGellius Wetsentiusrequirant q.q.curator ad actum divisionis over
inventaris1658-04-1320393vAeltie Agges Ensrequirant en aangever
inventaris1658-04-23203276rTieetske Ulbes requireerde en aangeverweduwe (1) vanFranekereind 16
inventaris1658-04-23203276rwijlenCornelis Wijnerts Franekereind 16
inventaris1658-04-23203276rTieetske Ulbes requireerde en aangevergehuwd (2) metFranekereind 16
inventaris1658-04-23203276rburgervaandrigJacob Jansen HaselaerFranekereind 16
inventaris1658-04-23203276rJelmer Olpherts requirantFranekereind 16
inventaris1658-04-27203113rItie Eelkes requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1658-04-27203113rwijlenGerryt Cornelis
inventaris1658-04-27203113rItie Eelkes requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1658-04-27203113rRuierd Ulbes
inventaris1658-04-27203113rBartel Douues requirant q.q.geadsocieerde curator over
inventaris1658-04-27203113rTrijntie Gerryts requiranten over
inventaris1658-04-27203113rGerrytie Gerryts requirant
inventaris1658-04-2920371rUylck Hebbes inventarisantKerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rFrouckien Hebbes requirantgehuwd metKerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rJan Sioerdts SchutKerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rGepke Hebbes requirant en aangeverweduwe vanKerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rwijlenEesge Harmens Kerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rHendrick Hendricks requirantbestevader en legitimus tutor overKerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rFrouckien Outgers nagelaten weeskind vanKerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rwijlenOutger Hebbes gehuwd metKerkpoortstraat 9
inventaris1658-04-2920371rwijlenAttie Hendricx Kerkpoortstraat 9
inventaris1658-05-2720389vJan Teunis inventarisant
inventaris1658-05-2720389vPyter Ebes koopmanrequirant
inventaris1658-05-27203103rGeert Albertsvan Minnenrequireerde en aangeverweduwnaar (1) vanKleine Bredeplaats 2
inventaris1658-05-27203103rwijlenAntie Jans Kleine Bredeplaats 2
inventaris1658-05-27203103rGeert Albertsvan Minnenrequireerde en aangevergehuwd (2) metKleine Bredeplaats 2
inventaris1658-05-27203103rEva ViroKleine Bredeplaats 2
inventaris1658-05-27203103rJacob Juriens requirant q.q.geauthoriseerde curator ad actum divisionis overKleine Bredeplaats 2
inventaris1658-05-27203103rde twee nagelaten weeskinderen van wijlenAntie Jans requirantKleine Bredeplaats 2
inventaris1658-06-0420379vAege Ritserts schipper op LeeuwardeninventarisantNieuwstraat 50
inventaris1658-06-0420379vJelle Cornelis VetzentiusrequirantNieuwstraat 50
inventaris1658-06-0420379vAnsck Ritserts aangeverNieuwstraat 50
inventaris1658-06-0720385rLammert Sioerdts inventarisantweduwnaar (1) vanNieuwstraat 36
inventaris1658-06-0720385rwijlenOck Jacobs zuster vanNieuwstraat 36
inventaris1658-06-0720385rSirck Jacobs requirantNieuwstraat 36
inventaris1658-06-0720385rLammert Sioerdts inventarisantgehuwd (2) metNieuwstraat 36
inventaris1658-06-0720385rBauckien Tijsses requirant en aangevergesterkt metNieuwstraat 36
inventaris1658-06-0720385rHendrick Jansen HengeveltNieuwstraat 36
inventaris1658-07-27203120vEmcke Ariens requireerdeweduwe (1) van
inventaris1658-07-27203120vwijlenHendrick Onnes
inventaris1658-07-27203120vEmcke Ariens requireerdegehuwd (2) met
inventaris1658-07-27203120vRintie Clasen
inventaris1658-07-27203120vLieuue Iemes requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1658-07-27203120vJan Hessels
inventaris1658-07-27203120vLoetske Gerbens aangever
inventaris1658-08-06203142vJacobus van Schaeckrequireerdegehuwd met
inventaris1658-08-06203142vFijcke Jans Faberaangever
inventaris1658-08-06203142vde gezamenlijke crediteuren vanJacobus van Schaeckrequirant
inventaris1658-08-12203165rOtte Pieters requireerdegehuwd met
inventaris1658-08-12203165rNeeltie Pytters aangever
inventaris1658-08-12203165rde gezamenlijke crediteuren vanOtte Pieters requirant
inventaris1658-09-02203497rRintk Hoites Walpartrequireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1658-09-02203497rwijlen burgerhopman en vroedsmanHarmen Sakes Idsinga
inventaris1658-09-02203497rRintk Hoites Walpartrequireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1658-09-02203497rTimen Pietersen Steurcommandeur Admiraliteit
inventaris1658-09-27203206rHebcke Carstes requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1658-09-27203206rwijlenHans Martens
inventaris1658-09-27203206rHebcke Carstes requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1658-09-27203206rAbraham Rinties houtmolenaar
inventaris1658-09-27203206rCarst Pitters requirantbestevader over
inventaris1658-09-27203206rHans Martens
inventaris1658-10-22203175vAeltie Minnes inventarisantweduwe vanDroogstraat 51
inventaris1658-10-22203175vwijlenCornelis TrompetterDroogstraat 51
inventaris1658-10-22203175vde weesvoogden van HarlingenrequirantDroogstraat 51
inventaris1658-10-22203175vSibrich Aetes Droogstraat 51
inventaris1658-10-28203202vHarmannus Suppingiusinventarisant
inventaris1658-10-28203202vgezworen gemeensmanFocco Heemstrarequirant q.q.
inventaris1658-10-28203202vSaske Oeges aangever
inventaris1658-11-09203179vLeuue Abbes inventarisantgehuwd metNieuwstraat 21
inventaris1658-11-09203179vSieuw Martens aangeverNieuwstraat 21
inventaris1658-11-09203179vSybe Foppes requirantgehuwd metNieuwstraat 21
inventaris1658-11-09203179vAnttie Leuues Nieuwstraat 21
inventaris1658-11-11203187rmr.Mevis Salvus Rolwagenchirugijn
inventaris1658-11-11203187rAntie Willems aangeveren haar zuster
inventaris1658-11-11203187rMarijke Willems
inventaris1658-11-13203183vTrintie Pitters inventarisantweduwe vanNieuwstraat 37
inventaris1658-11-13203183vwijlenSeerp Sybes Nieuwstraat 37
inventaris1658-11-13203183vCornelis Pitters requirant q.q.geauthoriseerde curator overNieuwstraat 37
inventaris1658-11-13203183vSybe Seerps Nieuwstraat 37
inventaris1658-11-13203183vPitter Seerps Nieuwstraat 37
inventaris1658-11-13203183vAeff Jans aangeverNieuwstraat 37
inventaris1658-11-13203183vJanneke Michiels inventarisantNieuwstraat 37
inventaris1659-01-0220468vAeltie Freddricx inventarisantgehuwd (2) metHeiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vSioerdt Tiepckes Heiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vgemeensmanHendrick Coenraadts requirantcuratorHeiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vJan Willems doodgraverrequirantcuratoren overHeiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vJan Elbrigs nagelaten weeskind vanHeiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vwijlenAeltie Feddricx inventarisantweduwe (1) vanHeiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vwijlenHelbrich Jans Heiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vSioerdt Tiepckes aangeverHeiligeweg 6
inventaris1659-01-0220468vJancke Pytters aangeverHeiligeweg 6
inventaris1659-01-18203263rMayke Stoffels requireerde en aangeverweduwe (1) vanHoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rwijlenIsbrant Isbrandts Hoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rMayke Stoffels requireerde en aangevergehuwd (2) metHoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rGabbe Arriens Hoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rJacob IJsbrands requirantHoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rGeertje IJsbrands gehuwd metHoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rAleff Oenses Hoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rAntje IJsbrands gehuwd metHoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rIJsbrand Ulbes kapiteinHoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rLijsbeth IJsbrands Hoogstraat 4
inventaris1659-01-18203263rCornelis MiddachtengerechtsbodeHoogstraat 4
inventaris1659-01-26203254rJantien Boeles inventarisantSint Jacobstraat 3
inventaris1659-01-26203254rDirck Clasen requirantSint Jacobstraat 3
inventaris1659-01-26203254rCornelis Dousende BoerrequirantSint Jacobstraat 3
inventaris1659-01-26203254rIede Dircx AlmarequirantSint Jacobstraat 3
inventaris1659-01-26203254rIttie Clases Sint Jacobstraat 3
inventaris1659-02-05203464rFoppe Foppes wijdschipperrequirant
inventaris1659-02-05203464rBuwe Annes wijdschipperrequirant
inventaris1659-02-05203464rSweerd Thomas wijdschipperrequirant
inventaris1659-02-05203464rReiner Arriens mr. scheepstimmermanrequirant
inventaris1659-02-05203464rJan Sibrens mr. scheepstimmermanrequirant
inventaris1659-02-05203464rRogier Jacobs Haspelmanmr. scheepstimmermanrequirant
inventaris1659-02-05203464rJan Eercx kapitein
inventaris1659-02-05203464rHarmen Synes Nautaequipagemeester Admiraliteitrequirant
inventaris1659-02-05203464rCornelis Wingaerdenrequirant
inventaris1659-02-05203464rPieter Juckes requirant
inventaris1659-02-05203464rBenjamin Jansen requirant
inventaris1659-02-05203464rBeern Gerrits requirant
inventaris1659-02-29203404rburgemeesterAbraham Bontekoeinventarisantgehuwd met
inventaris1659-02-29203404rMargarita van Marsumaangever
inventaris1659-02-29203404rFoppe Foppes rentmeester van het weeshuisrequirant q.q.
inventaris1659-03-14203392rAntie Jans
inventaris1659-03-14203392r
inventaris1659-03-14203392rAntie Jans requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1659-03-14203392rDouue Broers
inventaris1659-03-14203392rAntie Jans requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1659-03-14203392rwijlenJan Jansen
inventaris1659-03-14203487rDouue Broers requirant en aangeverweduwnaar (1) van
inventaris1659-03-14203487rwijlenTyam Hendricks
inventaris1659-03-14203487rDouue Broers requirant en aangevergehuwd (2) met
inventaris1659-03-14203487rAntie Jans
inventaris1659-04-27203398rSaackien Jans requireerdeweduwe (1) van
inventaris1659-04-27203398rwijlenBaucke Doedes
inventaris1659-04-27203398rSaackien Jans requireerdegehuwd (2) met
inventaris1659-04-27203398rDirck Abbes Pottie
inventaris1659-04-29203329rJan Jacobsde Adamrequireerdegeauthoriseerde curatorZuiderhaven 33
inventaris1659-04-29203329rFrans Jacobsde Adamrequireerdegeauthoriseerde curatoren overZuiderhaven 33
inventaris1659-04-29203329rde twee nagelaten weeskinderen van wijlenPytter Jacobsde Adaminventarisantgehuwd metZuiderhaven 33
inventaris1659-04-29203329rMaycke Clases requirant en aangevergesterkt met haar broederZuiderhaven 33
inventaris1659-04-29203329rClaas Clasen requirant q.q.Zuiderhaven 33
inventaris1659-04-29203329rMaycke Clases requirantgesterkt met haar zwagerZuiderhaven 33
inventaris1659-04-29203329rPytter Tiebbes requirant q.q.Zuiderhaven 33
inventaris1659-05-02203270rJacob Pybes mr. stadstimmermanrequireerde en aangeverweduwnaar (1) vanBrouwersstraat 7
inventaris1659-05-02203270rwijlenDieucke Meinses Brouwersstraat 7
inventaris1659-05-02203270rJacob Pybes mr. stadstimmermanrequireerde en aangevergehuwd (2) metBrouwersstraat 7
inventaris1659-05-02203270rWypcke Annes Brouwersstraat 7
inventaris1659-05-02203270rMevis Pybes requirantoom en gauthoriseerde curator overBrouwersstraat 7
inventaris1659-05-05203395rDirck Abbes Pottierequireerde en aangevergehuwd met
inventaris1659-05-05203395rSaeckien Jans
inventaris1659-05-26203285rAndris Hendricx mr. lijnslagerinventarisantweduwnaar (1) vanAnjelierstraat 1
inventaris1659-05-26203285rwijlenLisbeth Folckerts Anjelierstraat 1
inventaris1659-05-26203285rWybe Joostes requirantAnjelierstraat 1
inventaris1659-05-26203285rAndris Hendricx mr. lijnslagerinventarisantgehuwd (2) metAnjelierstraat 1
inventaris1659-05-26203285rGosselyckien Greelts Anjelierstraat 1
inventaris1659-06-16203291vTietsken Liuues inventarisantgehuwd met
inventaris1659-06-16203291vJan Sybrens requirant en aangever
inventaris1659-06-16203291vHiltie Martens requirant
inventaris1659-06-16203291vHarmen Hessels requirant
inventaris1659-06-16203291vJan Symens requirant
inventaris1659-06-16203291vFrans Jacobs Stippercurator
inventaris1659-06-19203294vFokeltie Bouwes requireerdeweduwe (1) van
inventaris1659-06-19203294vwijlen vroedsmanLaes Lasen
inventaris1659-06-19203294voud burgemeesterBouwe Thomes requirant
inventaris1659-06-19203294vFokeltie Bouwes requireerdegehuwd (2) met
inventaris1659-06-19203294vSerp Lambarts Swerms
inventaris1659-06-19203294vFrans Lasen Hannemarequirant
inventaris1659-06-19203294vAucke Jansen Haselaerrequirantgehuwd met
inventaris1659-06-19203294vFettie Lases requirant
inventaris1659-06-19203294vVultetus Taconis Jelgersmarequirantgehuwd met
inventaris1659-06-19203294vStijntie Lases requirant
inventaris1659-06-28203401rAntie Pytters inventarisant
inventaris1659-06-28203401rPytter Sybes requirant en aangever
inventaris1659-07-03204183rWybe Egberts Snellertinventarisantweduwnaar (1) van
inventaris1659-07-03204183rwijlenTrintie Teunis
inventaris1659-07-03204183rEbe Pytters koopmanrequirant q.q.geauthoriseerde curator over
inventaris1659-07-03204183rTrintie Wybes requiranten over
inventaris1659-07-03204183rTeunis Wybes requirant
inventaris1659-07-03204183roud burgemeesterJan Everts Bijencorffrequireerde q.q.ter sterking van
inventaris1659-07-03204183rIttie Reyners requireerde en aangeverweduwe van
inventaris1659-07-03204183rwijlenWybe Egberts Snellertinventarisant
inventaris1659-07-22203361rGijsbert Lammerts Swermsrequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1659-07-22203361rde twee nagelaten weeskinderen vanJouke Tierds requireerde en aangeverweduwnaar (1) van
inventaris1659-07-22203361rwijlenAntie Liuues
inventaris1659-07-22203361rJouke Tierds requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1659-07-22203361rHiske Hanses
inventaris1659-07-25203370rWybe Jacobs timmermaninventarisantFranekereind 30oost
inventaris1659-07-29203346rJackele Pybes Sinnemarequireerde en aangeverweduwnaar (1) van
inventaris1659-07-29203346rClaeske Bonersinventarisant
inventaris1659-07-29203346rPyter Joris Phiphronrequirant q.q.gelastigde van
inventaris1659-07-29203346rmajoorEvert Bonertrequirant
inventaris1659-07-29203346rJackele Pybes Sinnemarequireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1659-07-29203346rMaertie Hendricx Hingevelt
inventaris1659-07-29203373rWibren Jansen Huismanrequirant q.q.geauthoriseerde curatorHeiligeweg 58
inventaris1659-07-29203373rMeinte Douues requirant q.q.geauthoriseerde curatoren overHeiligeweg 58
inventaris1659-07-29203373rhet nagelaten weeskind van wijlenSymen Wybrandts inventarisantweduwnaar vanHeiligeweg 58
inventaris1659-07-29203373rwijlenGrietie Douues Heiligeweg 58
inventaris1659-07-29203373rTettie Iedes aangeverHeiligeweg 58
inventaris1659-08-1920436rSaske Douwes inventarisantweduwe (1) vanNieuwstraat 58
inventaris1659-08-1920436rwijlenDouwe Bauckes Nieuwstraat 58
inventaris1659-08-1920436rSaske Douwes inventarisantweduwe (2) vanNieuwstraat 58
inventaris1659-08-1920436rwijlenPieter Pieters Nieuwstraat 58
inventaris1659-08-1920436rAttie Alberts aangeverNieuwstraat 58
inventaris1659-08-31203389vIttie Ypes inventarisantgehuwd met
inventaris1659-08-31203389vSybe Jacobs requireerde en aangever
inventaris1659-08-31203389vHarmen Synes equipagemeester Admiraliteitrequirant q.q.geauthoriseerde curator
inventaris1659-08-31203389vHylke Joannis Hanekuyckkoopmanrequirant q.q.geauthoriseerde curatoren over
inventaris1659-08-31203389vwijlenIttie Ypes inventarisant
inventaris1659-09-05203389rAeltie inventarisantweduwe van
inventaris1659-09-05203389rwijlenJan schoenlapper
inventaris1659-09-05203389rLijsbeth Daniels aangever
inventaris1659-09-13203388rEttie Jans inventarisant
inventaris1659-09-13203388roud burgemeesterPytter Claessen requirant q.q.geauthoriseerde curator over
inventaris1659-09-13203388rGrietie Jans requirant
inventaris1659-09-13203388roud burgemeesterPytter Claessen requirant q.q.geauthoriseerde curator over
inventaris1659-09-13203388rJan Meinerts requirant
inventaris1659-09-13203388rJan Joannis Hannemaaangever
inventaris1659-10-18203381rPyttertie Joris inventarisantgehuwd met
inventaris1659-10-18203381rObbe Hoytes requirant en aangever
inventaris1659-10-18203381rWybrant Jansen Huysmanrequirant q.q.curator over
inventaris1659-10-18203381rJan Cornelis requirant
inventaris1659-10-18203381rSytske Obbes requirant en aangever
inventaris1659-11-21203470rCornelis Jansen kuiperinventarisantweduwnaar (1) van
inventaris1659-11-21203470rwijlenMaycke Andris
inventaris1659-11-21203470rClaes Jurien Fonteinrequirant q.q.geauthoriseerde curator over
inventaris1659-11-21203470rAeltie Cornelis requirant en aangever
inventaris1659-11-21203470rCornelis Jansen kuiperinventarisantweduwnaar (2) van
inventaris1659-11-21203470rwijlenSiouckien IJsbrandts
inventaris1659-11-21203470rGisbert Juriens Fonteinrequirant q.q.geauthoriseerde curator over
inventaris1659-11-21203470rBauckien Cornelis requirant
inventaris1659-11-21203470rCornelis Jansen kuiperinventarisantgehuwd (3) met
inventaris1659-11-21203470rClaeske Jans requirant en aangeververtegenwoordigd door
inventaris1659-11-21203470rPytter Joris Pyphronrequirant q.q.
inventaris1659-11-2120424rCornelis Jansen kuiperinventarisantgehuwd metBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rClaeske Jans requirant en aangeverbijgestaan doorBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rPytter Joris Pyphronrequirant q.q.Brouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rClaes Juriens Fonteinrequirant q.q.curator overBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rAeltien [staat: Ittie] Cornelis requirant en aangeverdochter vanBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rwijlenMaycke Andries weduwe (1) vanBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rCornelis Jansen kuiperinventarisantBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rGisbert Juriens Fonteinrequirant q.q.curator overBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rBauckien Cornelis requirantdochter vanBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rSiouckien Isbrandts weduwe (2) vanBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-2120424rCornelis Jansen kuiperinventarisantBrouwersstraat 25
inventaris1659-11-28203474rPytter Everts requirant q.q.curatorNoorderhaven 40
inventaris1659-11-28203474rPytter Cornelis Bonckrequirant q.q.curatoren overNoorderhaven 40
inventaris1659-11-28203474rde drie nagelaten weeskinderenClaes Claessen koopmaninventarisantweduwnaar vanNoorderhaven 40
inventaris1659-11-28203474rwijlenTrintie Wygers Noorderhaven 40
inventaris1659-11-28203474rAntie Aenes requireerdebijgestaan doorNoorderhaven 40
inventaris1659-11-28203474rEvert Doedes requireerde q.q.Noorderhaven 40
inventaris1659-11-2820410vPytter Everts requirant q.q.curatorNoorderhaven 40
inventaris1659-11-2820410vPytter Cornelis Bonckrequirant q.q.curatoren overNoorderhaven 40
inventaris1659-11-2820410vde drie nagelaten weeskinderenClaes Claessen koopmaninventarisantweduwnaar vanNoorderhaven 40
inventaris1659-11-2820410vwijlenTrintie Wygers Noorderhaven 40
inventaris1659-11-2820410vAntie Aenes requireerdebijgestaan doorNoorderhaven 40
inventaris1659-11-2820410vEvert Doedes requireerde q.q.Noorderhaven 40
inventaris1659-12-082041rTruitie Tetes inventarisant
inventaris1659-12-082041rIge Haringhs aangever
inventaris1659-12-122044rBaucktien Pytters inventarisantweduwe van
inventaris1659-12-122044rwijlenJan Beerns
inventaris1659-12-122044rPytter Jansen Vinckelbosch
inventaris1659-12-122044rLubbert Jansen Vinckelbosch
inventaris1659-12-122044rJan Beerntsen Vinckelbosch
inventaris1659-12-122044rMary Johannis aangever
inventaris1659-12-162048rSaske Oeges requireerdeweduwe van
inventaris1659-12-162048rwijlenDirck Minnes
inventaris1659-12-162048rSaske Oeges requireerdegehuwd met
inventaris1659-12-162048rJoucke Fetties
inventaris1659-12-162048rHylcke Joannis Hanekuyckkoopmanrequirant q.q.curator over
inventaris1659-12-162048rhet weeskind van wijlenDirck Minnes requirant
inventaris1659-12-3120421rSioucke Douues aangeverweduwe vanHofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rwijlenSalvis Sydses Hofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rSioucke Douues aangevergehuwd metHofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rSymen Aenes Hofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rJacob Sydses requirantoom en curator overHofstraat 1
inventaris1659-12-3120421rhet nagelaten weeskind van wijlenSalvis Sydses Hofstraat 1
inventaris1660-02-0320428rMaycke Lieuwes inventarisantgehuwd metVijver 3
inventaris1660-02-0320428rSioerd Claesen Schiererequireerdegehuwd (2) metVijver 3
inventaris1660-02-0320428rAntje Jans Vijver 3
inventaris1660-02-0320428rLieuwe Jansen aangeverbestevader overVijver 3
inventaris1660-02-0320428rde weeskinderen van wijlenMaycke Lieuwes gehuwd metVijver 3
inventaris1660-02-0320428rSioerd Claesen SchiereVijver 3
inventaris1660-02-0320428rAnske Sioerdts aangevermoeder vanVijver 3
inventaris1660-02-0320428rSioerd Claesen SchiereVijver 3
inventaris1660-02-1020458rBeert Tiepckes schipperinventarisantNoordijs 6
inventaris1660-02-1020458rJitie Ruierdts requirantNoordijs 6
inventaris1660-02-1020458rDirck Tiepckes requirant en aangeverNoordijs 6
inventaris1660-02-1020458rIttie Tiepckes requirantNoordijs 6
inventaris1660-02-1020458rTiepcke Claessen requirantNoordijs 6
inventaris1660-02-2020448rAntie Douwes inventarisant
inventaris1660-02-2020448rJacob Isbrandts requirant en voogd over
inventaris1660-02-2020448rde twee nagelaten weeskinderen van wijlenAntie Douwes
inventaris1660-02-2020448rMaritie Tieerdts
inventaris1660-03-0120450rSeerp Esges aangever, weduwnaar van
inventaris1660-03-0120450rSijcke Sybrens inventarisant
inventaris1660-03-1020463rAntie Sioerdts inventarisant
inventaris1660-03-1020463rMaycke Jous requirant en aangever
inventaris1660-03-1020463rAntie Theunis requirant
inventaris1660-03-1520483rEpeus Kiestranotarisinventarisant
inventaris1660-03-1520483rPytter Joris Pyphronkoopmanrequirant
inventaris1660-03-1520483rJelske Reins
inventaris1660-03-20204260vYbel Jelles geinventariseerde en aangeverweduwe (1) vanNoordijs 25
inventaris1660-03-20204260vwijlenJan Lammerts Noordijs 25
inventaris1660-03-20204260vYbel Jelles geinventariseerde en aangevergehuwd (2) metNoordijs 25
inventaris1660-03-20204260vburgervaandrigWillem Hendricx VosmaNoordijs 25
inventaris1660-03-20204260vJelle Tieert koopmanrequirant q.q.curator ad actum divisionisNoordijs 25
inventaris1660-03-20204260vJan Reiners zeilmakerrequirant q.q.curatoren ad actum divisiones overNoordijs 25
inventaris1660-03-20204260vDieucke Jans requirantNoordijs 25
inventaris1660-03-2120475rMaycke Gerryts inventarisantgehuwd met
inventaris1660-03-2120475rGerryt Gerryts aangever
inventaris1660-03-2920479rBauckien Tijsen inventarisantweduwe vanNieuwstraat 34
inventaris1660-03-2920479rwijlenLammert CruissebroerNieuwstraat 34
inventaris1660-04-02204146rAntie Symens requireerde
inventaris1660-04-02204146rFock Saskes requirantgesterkt met
inventaris1660-04-02204146rJan van Swollnotaris
inventaris1660-04-02204146rPytter Jansen waagmeestergetuige
inventaris1660-04-02204146rPitter Pitters Ackerslootgetuige
inventaris1660-04-02204146rCornelis Scheltes getuige
inventaris1660-04-02204149rAntie Symens requireerde
inventaris1660-04-02204149rFock Saskes requirant
inventaris1660-04-05204152rHein Gerrytsvan der Bijllinventarisantgehuwd (2) met
inventaris1660-04-05204152rAeltie van Hemertrequirantweduwe (1) van
inventaris1660-04-05204152rwijlenDionisius Pontanus
inventaris1660-04-05204152rAeltie van Hemertrequirantgesterkt met
inventaris1660-04-05204152rdr.Franciscus Canterraad fiscaal Admiraliteit
inventaris1660-04-05204152rGerryt Heinsvan der Bijllrequireerde
inventaris1660-04-05204152rJan Heinsvan der Bijllrequireerde
inventaris1660-04-05204152rCornelis Ariensvan Doccumgauthoriseerde curator over
inventaris1660-04-05204152rCornelis Heinsvan der Bijllrequireerde
inventaris1660-04-12204190rGrietie Pitters inventarisant
inventaris1660-04-12204190rDirck Claesen requirantopzichter
inventaris1660-04-12204190rJacob Dircx requirantopzichter
inventaris1660-04-12204190rRoloff Pybes requirantopzichters van
inventaris1660-04-12204190rdeJan Jacobs Gemeente
inventaris1660-04-12204190rAntie Ruirdts aangever
inventaris1660-04-12204190rHootske Dircx getuige
inventaris1660-04-18204143rPytter Pytters rogverschieterinventarisant
inventaris1660-04-20204193rburgemeesterLenert Cornelis Croddebosinventarisantgehuwd metVoorstraat 31
inventaris1660-04-20204193rAechie Tierds aangeverVoorstraat 31
inventaris1660-04-20204193rburgervaandrigHarmen Pytters Falckrequirant q.q.geauthoriseerde curator overVoorstraat 31
inventaris1660-04-20204193rLourens Pytters requirantVoorstraat 31
inventaris1660-04-20204193rArrien Watses gehuwd metVoorstraat 31
inventaris1660-04-20204193rMaertie Abbes requirantVoorstraat 31
inventaris1660-04-20204193rUlcke Pytters gehuwd metVoorstraat 31
inventaris1660-04-20204193rMaertie Pytters requirantVoorstraat 31
inventaris1660-04-20204193rburgervaandrigHendrick Feikckesde Witoccuperende voorVoorstraat 31
inventaris1660-04-20204193rLenert Abbes requirantVoorstraat 31
inventaris1660-05-12204220rGriet Victoors inventarisantgehuwd (2) met
inventaris1660-05-12204220rDoecke Jansen requireerde en aangever
inventaris1660-05-12204220rGriet Victoors inventarisantweduwe (1) van
inventaris1660-05-12204220rwijlenHette Feyckes
inventaris1660-05-12204220rJasper Ercx requirant q.q.geauthoriseerde curator over
inventaris1660-05-12204220rVictoor Hettes requiranten over
inventaris1660-05-12204220rGeertie Hettes requirant en aangeveren over
inventaris1660-05-12204220rFeycke Hettes requirant
inventaris1660-05-12204220rPytter Hettes requirant
inventaris1660-06-05204202rAntie Lieuwes inventarisant
inventaris1660-06-05204202rDirck Claessen requirant q.q.voorstander
inventaris1660-06-05204202rJacob Dircx requirant q.q.voorstanders van
inventaris1660-06-05204202rJan Jansen
inventaris1660-06-21204284rMarike Heres requireerde en aangeverweduwe (1) vanGrote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-06-21204284rwijlenTitte Hoytes Grote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-06-21204284rMarike Heres requireerde en aangevergehuwd (2) metGrote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-06-21204284rCornelis Tomes Grote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-06-21204284rHylcke Hoytes requirant q.q.geauthoriseerde curator ad actum divisionis overGrote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-06-21204284rJancke Tittes requirantGrote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-06-21204284rLieuck Tittes requirantGrote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-06-21204284rJeltie Tittes requirantGrote Ossenmarkt 1a
inventaris1660-07-03204205rFreerck Dircxvan Hemerthoutkoperinventarisantgehuwd metNoorderhaven 61
inventaris1660-07-03204205rSaske Winckes requireerdeNoorderhaven 61
inventaris1660-07-03204205rJan Lolles requirant q.q.geauthoriseerde curator jure sanguinisNoorderhaven 61
inventaris1660-07-03204205rHans Obbesde Bockrequirant q.q.geauthoriseerde curatoren jure sanguinis overNoorderhaven 61
inventaris1660-07-03204205rde nagelaten weeskinderen van wijlenPytter Freercxvan HemertrequirantNoorderhaven 61
inventaris1660-07-03204205rFrans Jacobsde Adamrequirantgesubstitueerde curatorNoorderhaven 61
inventaris1660-07-03204205rPytter Everts requirantgesubstitueerde curatoren overNoorderhaven 61
inventaris1660-07-03204205rhet sterfhuis van wijlenFreerck Dircxvan HemerthoutkoperinventarisantNoorderhaven 61
inventaris1660-07-11204367rvroedsmanWytse Machiels requireerdegehuwd (2) metRozengracht 18
inventaris1660-07-11204367rGertie Wybes aangeverRozengracht 18
inventaris1660-07-11204367rburgervaandrigJelle Vetzensiusrequirant q.q.geauthoriseerde curator ad actum divisionis overRozengracht 18
inventaris1660-07-11204367rde twee voorkinderen vanWytse Machiels requireerdeweduwnaar (1) vanRozengracht 18
inventaris1660-07-11204367rwijlenTietske Hessels Rozengracht 18
inventaris1660-07-13204373rGeertie Wybes requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1660-07-13204373rwijlenSioerd Jansen
inventaris1660-07-13204373rGeertie Wybes requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1660-07-13204373rWytze Machiels
inventaris1660-07-13204373rEvert Doedes requirant
inventaris1660-07-14204234rSipcke Reins inventarisantgehuwd met
inventaris1660-07-14204234rGriettie Andris requireerdegesterkt met haar zwager
inventaris1660-07-14204234rWytse Michiels requireerde q.q.
inventaris1660-07-14204234rHoyte Hoytes requirantgehuwd met
inventaris1660-07-14204234rTrientie Cornelis
inventaris1660-07-14204234rAbe Ritskes requirant q.q.curator over
inventaris1660-07-14204234rPytter Dircx requirant
inventaris1660-07-14204234rCornelis Dircx requirant
inventaris1660-07-14204234rWillem Dircx requirant
inventaris1660-07-14204234rAbe Ritskes requirant q.q.tutor over
inventaris1660-07-14204234rAmarenske Cornelis requirant
inventaris1660-07-14204234rTieerd Bentes geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1660-07-14204234rJan Jansen IJsenbeecqgeauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
inventaris1660-07-14204234rNeeltie Cornelis requirant
inventaris1660-07-14204234rwijlenReinckie Sipckes gehuwd met
inventaris1660-07-14204234rwijlenCornelis Dircx
inventaris1660-08-27204250rHendrick Moutsmr. goudsmidrequireerde en aangevergehuwd (2) metVoorstraat 63
inventaris1660-08-27204250rAntie Jans requireerde en aangeverVoorstraat 63
inventaris1660-08-27204250rHendrick Moutsmr. goudsmidrequireerde en aangeverweduwnaar (1) vanVoorstraat 63
inventaris1660-08-27204250rwijlenAntie Jacobs VorsenburghgeinventariseerdeVoorstraat 63
inventaris1660-08-27204250rRippert Jacobs requirant en geauthoriseerde curator overVoorstraat 63
inventaris1660-08-27204250rTrintie Hendricx MoutsVoorstraat 63
inventaris1660-08-27204250rAntie Hendricx MoutsVoorstraat 63
inventaris1660-08-27204250rHendrick Hendricx MoutsVoorstraat 63
inventaris1660-08-28204299vPyttie Reyners geinventariseerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1660-08-28204299vwijlenPybe Willems
inventaris1660-08-28204299vPyttie Reyners geinventariseerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1660-08-28204299vSipcke Hendricx mr. metselaar
inventaris1660-08-28204299vWillem Pitters requirant q.q.bestevader en legitimus tutor over
inventaris1660-08-28204299vhet nagelaten weeskind van wijlenPybe Willems requirant
inventaris1660-09-04204296rSipcke Hendricx mr. metselaargeinventariseerdegehuwd (2) metBrouwersstraat 11
inventaris1660-09-04204296rPyttie Reyners Brouwersstraat 11
inventaris1660-10-01204313rHarmcke Jans inventarisantgehuwd met
inventaris1660-10-01204313rLolcke Jetses aangever
inventaris1660-10-01204313rmr.Nicolaus Jarichiddesrequirant q.q.geauthoriseerde curator over
inventaris1660-10-01204313rde nagelaten weeskinderen van wijlenRoleff Claessen requirantgehuwd met
inventaris1660-10-01204313rwijlenTrijntie [staat: Antie] Jans requirant
inventaris1660-10-01204313rAeltie Jans requirant en aangever
inventaris1660-10-04204310rGeertie Geles inventarisantgehuwd met
inventaris1660-10-04204310rHessel Jappes aangever
inventaris1660-12-09204281rTrintie Bottes inventarisantweduwe vanSchritsen 58
inventaris1660-12-09204281rwijlenSibren Claessen Schritsen 58
inventaris1660-12-09204281rAntie Pitters Schritsen 58
inventaris1660-12-09204281rHis Pitters Schritsen 58
inventaris1660-12-09204281rAge Wierts gehuwd metSchritsen 58
inventaris1660-12-09204281rTrintie Saeckles Schritsen 58
inventaris1660-12-09204281rCornelis Pitters Schritsen 58
inventaris1660-12-09204281rBotte Hessels Schritsen 58
inventaris1661-00-00204451rWillem Hendrix Vosmarequireerde en aangevergehuwd (2) metVoorstraat 95
inventaris1661-00-00204451rIbel Jelles Voorstraat 95
inventaris1661-00-00204451rJelle Tieerds getuigeVoorstraat 95
inventaris1661-01-04204289vWybe Jacobs mr. timmermaninventarisantweduwnaar van
inventaris1661-01-04204289vwijlenWaltie Hendricx
inventaris1661-01-04204289vHendrick Willems requirant q.q.geauthoriseerde curator
inventaris1661-01-04204289vPitter Jacobs requirant q.q.geauthoriseerde curatoren over
inventaris1661-01-04204289vJacob Wybes requirant
inventaris1661-01-04204289vMarten Wybes requirant
inventaris1661-01-04204289vTiets Annes aangever
inventaris1661-01-16204347rAntie Gerryts inventarisantgehuwd met
inventaris1661-01-16204347rDoede Minnes aangever
inventaris1661-02-02204321rBeitske Gatses requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1661-02-02204321rwijlenRiemer Heres
inventaris1661-02-02204321rBeitske Gatses requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1661-02-02204321rSierck Annes
inventaris1661-02-02204321rFedde Tieerds lakenkoperrequirant q.q.curator over
inventaris1661-02-02204321rHeert Riemers requirant
inventaris1661-02-02204321rTettie Riemers requirant
inventaris1661-02-08204316rCornelis Pieters mr. scheepstimmermanrequireerde en aangeverweduwnaar (1) van
inventaris1661-02-08204316rwijlenWypk Ages
inventaris1661-02-08204316rCornelis Pieters mr. scheepstimmermanrequireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1661-02-08204316rGepkje Alberts
inventaris1661-02-08204316rJoost Pieters requirant q.q.geauthoriseerde tutor over
inventaris1661-02-08204316rde drie nagelaten kinderen van wijlenWypk Ages requirant
inventaris1661-03-03204341vAntie Lammerts geinventariseerdegehuwd met
inventaris1661-03-03204341vJan Jansen mr. korfmaker
inventaris1661-03-14204337vJan Jansen mr. korfmakergeinventariseerdegehuwd metKleine Kerkstraat 8
inventaris1661-03-14204337vAnnetie Lambarts Kleine Kerkstraat 8
inventaris1661-03-25204351rClaercke Jans inventarisantgehuwd met
inventaris1661-03-25204351rJelmer Siercx aangever
inventaris1661-03-25204351rMarten Innes requirant q.q.zwager en ter sterking van
inventaris1661-03-25204351rLijsbeth Jans requirantweduwe van
inventaris1661-03-25204351rwijlenJacob Jacobs
inventaris1661-03-25204351rde kinderen vanThomas Jansen requirant
inventaris1661-04-01204331rSioerd Tiepckes geinventariseerdegehwud metHeiligeweg 6
inventaris1661-04-01204331rAmerinske Aswerus Heiligeweg 6
inventaris1661-04-04204363rPhilippijntie Arriens requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1661-04-04204363rFrans Jacobsde Adam
inventaris1661-04-04204363rburgemeesterJoost van Voordarequirant q.q.curator ad actum divisionis
inventaris1661-04-04204363rWillem Hendricx Vosmarequirant q.q.curatoren ad actum divisionis over
inventaris1661-04-04204363rArrien Wobbes requiranten over
inventaris1661-04-04204363rAntie Wobbes requirant
inventaris1661-04-04204363rPhilippijntie Arriens requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1661-04-04204363rwijlenWobbe Tieerds
inventaris1661-04-09204360rSijcke Hiddes inventarisantweduwe van
inventaris1661-04-09204360rwijlenYede Remmerz
inventaris1661-04-09204360rTrijntie Sapes aangever
inventaris1661-04-09204412rSibrandt Hessels requireerde en aangeverweduwnaar (1) van
inventaris1661-04-09204412rwijlenMaycke Gouckes
inventaris1661-04-09204412rClaaes Gerrits Braemrequirant
inventaris1661-04-09204412rSibrandt Hessels requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1661-04-09204412rJouck Romckes
inventaris1661-04-09204412rRienck Romckes getuige
inventaris1661-04-11204334vAmerinske Asswerus geinventariseerdegehuwd met
inventaris1661-04-11204334vSioerd Tiepckes
inventaris1661-04-17204381rAlbart Sybes Groenrequireerdegehuwd (2) met
inventaris1661-04-17204381rAntie Jansen aangever
inventaris1661-04-17204385rAntie Jansen requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1661-04-17204385rwijlenPitter Andris
inventaris1661-04-17204385rAntie Jansen requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1661-04-17204385rAlbart Sybes Groen
inventaris1661-05-31204391rImck Bartels requireerdegehuwd met
inventaris1661-05-31204391rAndris Bouuens
inventaris1661-07-06204417rOutger Douwes schipper op Bolswardinventarisantweduwnaar van
inventaris1661-07-06204417rRinske Hanses
inventaris1661-07-06204417rHein Sierx requirantvader en wettige voorstander van
inventaris1661-07-06204417rzijn twee kinderen bijAuck Douues
inventaris1661-07-06204417rPitter Annes requirantgehuwd met
inventaris1661-07-06204417rDoedtie Douues
inventaris1661-07-06204417rTrintie Louws aangever
inventaris1661-07-16204445rSytske Wopkes inventarisant
inventaris1661-07-16204445rLiuue Wopkes requirant
inventaris1661-07-16204445rde huisvrouw vanLiuue Wopkes aangever
inventaris1661-07-16204445rhet weeskind van wijlenClaas Jansen requirantgehuwd met
inventaris1661-07-16204445rwijlenLupkje Wopkes
inventaris1661-07-16204445rLupkje Jans requirantnagelaten dochter van
inventaris1661-07-16204445rwijlenJan Wopkes
inventaris1661-07-23204438vTrintie Hanses requireerdeweduwe van
inventaris1661-07-23204438vwijlenCornelis Bonck
inventaris1661-10-08204426rLaas Pytters requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1661-10-08204426rElbrichtie Reyners Pybema
inventaris1661-10-08204426rJelle Tieerds requirant q.q.bestevader en curator ad actum divisionis over
inventaris1661-10-08204426rSytske Laeses requirantdochter van
inventaris1661-10-08204426rLaas Pytters requireerde en aangeverweduwnaar (1) van
inventaris1661-10-08204426rwijlenDieucke Jelles
inventaris1661-10-192051rEbe Ritskes inventarisantweduwnaar van
inventaris1661-10-192051rwijlenAntie Jans
inventaris1661-10-192051rRintie Claesen koopmancurator
inventaris1661-10-192051rHans Jansen koopmancuratoren over
inventaris1661-10-192051rAntie Ebes
inventaris1661-10-192051rJetske Lolles aangever
inventaris1661-10-22204435rElbrichtie Reiners requireerde en aangevergehuwd met
inventaris1661-10-22204435rLaes Pytters
inventaris1661-10-29203507rJan Claesen Groeninventarisantgehuwd met
inventaris1661-10-29203507rClaeske Rinnerts aangever
inventaris1661-10-29203507rJan Clasen Botgetuigecurator
inventaris1661-10-29203507rHidde Ritskes getuigecuratoren over
inventaris1661-10-29203507rHiltie Sytses het weeskind van
inventaris1661-10-29203507rwijlenSytse Lous
inventaris1662-01-0820529rAntie Eyses inventarisantgehuwd metGrote Ossenmarkt 8
inventaris1662-01-0820529rJoannis Nettes aangeverGrote Ossenmarkt 8
inventaris1662-01-0820529rJan Beerns WesterdijckrequirantGrote Ossenmarkt 8
inventaris1662-01-0820529rGeertie Harmens dienstmaagdaangeverGrote Ossenmarkt 8
inventaris1662-02-1320573rJancke Sents inventarisantgehuwd metSchritsen 1west
inventaris1662-02-1320573rRein Pitersde HaanaangeverSchritsen 1west
inventaris1662-02-1320573rJan Reins requirantcurator overSchritsen 1west
inventaris1662-02-1320573rAeltie Reins requirantSchritsen 1west
inventaris1662-02-1320573rLisbet Reins requirantSchritsen 1west
inventaris1662-03-0420547rTeuinis Claessen gehuwd met
inventaris1662-03-0420547rAnske Andris aangever
inventaris1662-04-0820589rJan Pieters koemelkerinventarisantgehuwd metMolenpad 1
inventaris1662-04-0820589rFrouck Clases aangeverMolenpad 1
inventaris1662-04-0820589rPitter Jansen requirantMolenpad 1
inventaris1662-04-0820589rJan Witses requirantweduwnaar vanMolenpad 1
inventaris1662-04-0820589rwijlenSaske Jans Molenpad 1
inventaris1662-04-0820589rDouwe Jacobs uitdragerrequirant q.q.curator ad actum divisionis overMolenpad 1
inventaris1662-04-0820589rde drie kinderen van wijlenClaas Jansen requirantMolenpad 1
inventaris1662-04-1020555rAnske Orcks inventarisant
inventaris1662-04-1020555rTrijn Ysacks aangeverweduwe van
inventaris1662-04-1020555rwijlenJacob Tedes
inventaris1662-04-1020555rTeke Sytses requirantnamens
inventaris1662-04-1020555rdeDoopsgezinde (Jan Jacobsgezinde) Gemeentealimenatores van
inventaris1662-04-1020555rTrijntje Pieers
inventaris1662-04-1020598rWillem Jan Nardusinventarisantgehuwd met
inventaris1662-04-1020598rFokel Willems eerder gehuwd met
inventaris1662-04-1020598rRitske Jeppes bierdrager
inventaris1662-04-1320550vJan Dirx inventarisantweduwnaar van
inventaris1662-04-1320550vwijlenSaeck Crijns
inventaris1662-04-1320550vDiucke Sipkes aangevergehuwd met
inventaris1662-04-1320550vTeke Crijns aangeveroom van en curator over
inventaris1662-04-1320550vDiucke Jans
inventaris1662-04-1320550vTrijntje Claes aangever
inventaris1662-04-2220560rPytter Sybes inventarisantSchoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rGeert Pytters aangeverSchoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rSybe Feddes requireerdezoon vanSchoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rwijlenAntie Pytters Schoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rPytter Witses requireerdevader vanSchoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rWitse Pytters zoon vanSchoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rwijlenAntie Pytters Schoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rPouwels Jansen requireerdeweeskind vanSchoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rYtie Pieters weduwe vanSchoolsteeg
inventaris1662-04-2220560rwijlenJan Pouwels Schoolsteeg
inventaris1662-04-2220594rPieter Folckerts inventarisantgehuwd met
inventaris1662-04-2220594rMayke IJsbrants aangever
inventaris1662-04-2220594rLammert Pyters grofsmidrequirantcurator over
inventaris1662-04-2220594rLammert Pieters
inventaris1662-04-24205215rwijlenTyetske Cornelis inventarisantgehuwd metHofstraat
inventaris1662-04-24205215rHein Claasen Hofstraat
inventaris1662-04-24205215rSicke Clasen requirant q.q.oomHofstraat
inventaris1662-04-24205215rPier Clasen requirant q.q.oomen overHofstraat
inventaris1662-04-24205215rde twee kinderen van wijlenTyetske Cornelis requirantHofstraat
inventaris1662-04-2920564rAntie Symens inventarisantgehuwd met
inventaris1662-04-2920564rTierd Jelles Koesmaaangever
inventaris1662-04-2920564rPytter Aernts blokmakerrequirantcurator over
inventaris1662-04-2920564rTrijntie Tieerds
inventaris1662-04-2920564rTite Tieerds
inventaris1662-04-2920564rTimen Tieerds
inventaris1662-04-2920564rTierd Jelles Koesmagehuwd met
inventaris1662-04-2920564rAuckien Merckes Vogelsang
inventaris1662-05-27205134rds.Theodorus Paludanuspastoor te Pingjumrequirant q.q.curator
inventaris1662-05-27205134rFolckert Jacobs requirant q.q.curatoren over
inventaris1662-05-27205134rRintje Douues requiranterfgenaam ab intestato
inventaris1662-05-27205134rGerben Douues requiranterfgenamen ab intestato van
inventaris1662-05-27205134rDiucke Douues inventarisantgehuwd met
inventaris1662-05-27205134rWillem Gijsberts requireerde en aangever
inventaris1662-06-11205217rwijlenAntie Bruyns inventarisantgehuwd (2) met
inventaris1662-06-11205217rJacob Hendriks requireerde en aangever
inventaris1662-06-11205217rwijlenAntie Bruyns inventarisantweduwe (1) van
inventaris1662-06-11205217rwijlenAbraham Andries
inventaris1662-07-14205219rwijlenNeeltie Formers inventarisantweduwe van
inventaris1662-07-14205219rwijlenLiuue Cornelis
inventaris1662-07-14205219rCornelis Cornelis requirant q.q.oom vaders wegen
inventaris1662-07-14205219rUlcke Formers requirant q.q.moeders wegen over
inventaris1662-07-14205219rCornelis Liuues requirant
inventaris1662-07-14205219rGrietie Liuues aangeverweduwe van
inventaris1662-07-14205219rwijlenCornelis Cornelis
inventaris1662-07-26205115rGeurt Joostes Cartoubouwmeesterinventarisantgehuwd met
inventaris1662-07-26205115rAntie Egberts requireerde en aangever
inventaris1662-07-26205115rvroedsmanWytse Machiels requirant q.q.curator ad actum divisionis over
inventaris1662-07-26205115rBeerntie Sioerds Aerdenburgrequirant
inventaris1662-07-26205115rMaike Hanses aangever
inventaris1662-07-28205107rGerrit Lammerts Knoopchercher van de havenpachtinventarisant
inventaris1662-07-28205107rde weduwe en erfgenamen van wijlenGerrit Lammerts Knooprequirant
inventaris1662-09-152061rHarmen Johannes brugmaninventarisantweduwnaar van
inventaris1662-09-152061rwijlenAntie Foppes
inventaris1662-09-152061rAntie Foppes requirant
inventaris1662-09-25205153rAart Clasen gorterrequireerde en aangeverweduwnaar (1) van
inventaris1662-09-25205153rwijlenIske Hessels
inventaris1662-09-25205153rDurk Hessels requirant q.q.tutor
inventaris1662-09-25205153rLourens Jacobs requirant q.q.tutoren over
inventaris1662-09-25205153rhet nagelaten kind van wijlenIske Hessels requirant
inventaris1662-09-25205153rAart Clasen requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1662-09-25205153rOrsel Jans
inventaris1662-10-02205124vStoffel Clasen requirant q.q.curator ad actum divisionis over
inventaris1662-10-02205124vJanke Jans requirantdochter van
inventaris1662-10-02205124vWapke Ates requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1662-10-02205124vwijlenJan Clasen
inventaris1662-10-02205124vWapke Ates requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1662-10-02205124vBartel Pyters
inventaris1662-10-07205129rAntie Reiners requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1662-10-07205129rwijlenHarmen Harmens
inventaris1662-10-07205129rClaeske Harmens requireerdekind van (1)
inventaris1662-10-07205129rAntie Reiners requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1662-10-07205129rJan Bos
inventaris1662-11-19205147rmr.Niclaas Jarigs requirant q.q.curator ad actum divisionis over
inventaris1662-11-19205147rJan Dirxen Gipsonrequirantnagelaten weeskind van
inventaris1662-11-19205147rOrsel Jans requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1662-11-19205147rwijlenDirck Jansen Gipson
inventaris1662-11-19205147rOrsel Jans requireerde en aangevergeuwd (2) met
inventaris1662-11-19205147rAert Clasen
inventaris1662-11-27205159rRein Pytersde HaeninventarisantSchritsen 1west
inventaris1662-11-27205159rgezworen gemeensmanDirck Sibrans Longerhourequirant q.q.curatorSchritsen 1west
inventaris1662-11-27205159rvroedsmanTierck Hiddes requirant q.q.curatoren overSchritsen 1west
inventaris1662-11-27205159rAeltie Reins requirant en aangeverSchritsen 1west
inventaris1662-11-27205159rLijsbet Reins requirantSchritsen 1west
inventaris1662-12-11205143rFilippus Edes requirant q.q.curator
inventaris1662-12-11205143rOentie Ockes requirant q.q.tutor over
inventaris1662-12-11205143rde onmondige nagelaten weeskinderen van wijlenRuird Doitses gehuwd met
inventaris1662-12-11205143rJancke Bastiaens requireerde en aangever
inventaris1663-01-2920610vFrans Jacobs inventarisantgehuwd met
inventaris1663-01-2920610vPytie Bauckes requireerde en aangever
inventaris1663-01-2920610vBotte Jacobs requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1663-01-2920610vJacob Fransen
inventaris1663-01-3120615rDirk Tiepkes inventarisantHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rYde Dirx Almarequirantgeauthoriseerde curator overHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rGatske Dirx Hofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rT. Theodorinotarister assistentie vanHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rMarike Arrjens requirantgehuwd metHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rTiepke Dirx Hofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rwijlenBeert Tiepkes erflaterHofstraat 47west
inventaris1663-01-3120615rAeltie Wygers aangeverHofstraat 47west
inventaris1663-02-24205169rBauckien Reins Bientiemainventarisantweduwe van
inventaris1663-02-24205169rwijlen gemeensmanRiemer Jurriens Wijnggaerden
inventaris1663-02-24205169rds.Gerco Johannes predikantrequirant q.q.curator over
inventaris1663-02-24205169rRein Riemers Wijngaerdenrequirant
inventaris1663-02-24205169rGrietie Piers dienstmaagdaangever
inventaris1663-03-1720619rBottje Reins inventarisantweduwe van
inventaris1663-03-1720619rwijlenSirck feddes
inventaris1663-03-1720619rBauke Reins requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1663-03-1720619rJacob Sirx en over
inventaris1663-03-1720619rReyn Sirx
inventaris1663-03-1720619rGrytie Claeses dienstmaagdaangever
inventaris1663-03-18205199rwijlenGeert Willems inventarisant
inventaris1663-03-18205199rHendrik Hendrix requirant q.q.curator over
inventaris1663-03-18205199rde vier nagelaten kindskinderen van wijlenGeert Willems requirant
inventaris1663-03-18205199rJurtie Martens aangever
inventaris1663-04-02205190rDoeke Tietes
inventaris1663-04-02205190rClaas Cornelis requirant q.q.curator
inventaris1663-04-02205190rPytter Tiebbes Dreyerrequirant q.q.curatoren over
inventaris1663-04-02205190rde vier nagelaten weeskinderen van wijlenDoeke Tietes requirant
inventaris1663-04-02205190rTrijntie Doekes aangever
inventaris1663-04-0620625rRiemcke Clases inventarisantweduwe van
inventaris1663-04-0620625rwijlenLuitien Halbes requireerde en aangever
inventaris1663-04-0620625rJacob Lous requirant
inventaris1663-04-0620625rRein Lous requirant
inventaris1663-04-0620625rMayke Lous requirant
inventaris1663-04-0620625rRent Lous requirant
inventaris1663-04-0620625rYpke Lous requirant
inventaris1663-04-0620625rHendrik Harmens requirantweduwnaar van
inventaris1663-04-0620625rwijlenYbeltie Lous
inventaris1663-04-0620625rSioerd Hendrix
inventaris1663-04-0620625rAfke Tierx weeskind van
inventaris1663-04-0620625rwijlenTierk Lous
inventaris1663-04-1420644vTrijntie Doekes inventarisantdochter van
inventaris1663-04-1420644vwijlenDoeke Tytes
inventaris1663-04-1420644vdeweesvoogden van Harlingenrequirantnamens
inventaris1663-04-1420644vMaike Doekes
inventaris1663-04-1420644vSijke Tytes aangever
inventaris1663-04-1520632rTrijntie Piers inventarisantweduwe van
inventaris1663-04-1520632rwijlenRienk Tierks
inventaris1663-04-1520632rSioerdtie Doedes
inventaris1663-04-1520632rJetske Piers aangever
inventaris1663-04-2920636rThijs Gijsberts inventarisantgehuwd met
inventaris1663-04-2920636rTrijntie Jans requireerde en aangever
inventaris1663-04-2920636rLijntie Arrients requirantvoorspraak van
inventaris1663-04-2920636rArrjen Gijsberts
inventaris1663-05-02205195rwijlen majoorEvert Bonerinventarisantgehuwd met
inventaris1663-05-02205195rSytske Doedes Sinsmarequireerde
inventaris1663-05-02205195rAntie Boners
inventaris1663-05-02205195rJackele Pybes Sinnemarequirant q.q.weduwnaar van
inventaris1663-05-02205195rwijlenClaeske Boner
inventaris1663-05-2520641vPytter Hansen smidinventarisantgehuwd met
inventaris1663-05-2520641vSoetje Broers aangever
inventaris1663-05-2520641vvroedsmanRiemer Tonis requirant en crediteur
inventaris1663-07-2720654rHendrik Coenraeds Luidingarequirantoom en geauthoriseerde curator over
inventaris1663-07-2720654rde twee nagelaten weeskinderen vanJanneke Voordarequireerdeweduwe (1) van
inventaris1663-07-2720654rwijlenAeke Abbes
inventaris1663-07-2720654rJanneke Voordarequireerdegehuwd (2) met
inventaris1663-07-2720654rJan Simons lakenkoperrequireerde
inventaris1663-07-28206123rFeddrick Beerns inventarisantgehuwd met
inventaris1663-07-28206123rSicke Jansen requireerde en aangever
inventaris1663-07-28206123rEelke Rinnerts requirantgeauthoriseerde curator
inventaris1663-07-28206123rPyter Tiebbes requirantgeauthoriseerde curatoren over
inventaris1663-07-28206123rPyter Feddrix en over
inventaris1663-07-28206123rMartien Feddrix en over
inventaris1663-07-28206123rHendrick Feddrix
inventaris1663-09-2920648rEgbert Clasen wieldraaierinventarisant
inventaris1663-09-2920648rMaria Egberts requirant en aangevermede namens
inventaris1663-09-2920648rHeleena Egberts
inventaris1663-09-2920648rJan Egberts
inventaris1663-09-2920648rClaas Egberts
inventaris1663-09-2920648rJan Alberts requirantmede namens zijn zuster
inventaris1663-09-2920648rClaeske Alberts
inventaris1663-10-13206126rGeertie Folckerts inventarisant
inventaris1663-10-13206126rJan Simens requirantcurator
inventaris1663-10-13206126rFolkerts Jansen requirantcuratoren over
inventaris1663-10-13206126rJohannes Harmens en over
inventaris1663-10-13206126rHendrik Harmens
inventaris1663-10-13206126rAbbe Luyties requirantvoogd van
inventaris1663-10-13206126rGrietie Harmens
inventaris1663-10-2020673vwijlenJacob Jansen geinventariseerdeZoutsloot 20
inventaris1663-10-2020673vwijlenGrytie Reyners geinventariseerdeZoutsloot 20
inventaris1663-10-2020673vJop Jansen requirantcuratorZoutsloot 20
inventaris1663-10-2020673vJan Reinerts requirantcuratoren overZoutsloot 20
inventaris1663-10-2020673vJan Jacobs Zoutsloot 20
inventaris1663-10-2020673vAntie Reinerts aangeverZoutsloot 20
inventaris1663-10-30206129rAtie Jans requirantweduwe (1) van
inventaris1663-10-30206129rwijlenPoppe Rinnerts
inventaris1663-10-30206129rBaeft Poppes requireerde
inventaris1663-10-30206129rAtie Jans requirantgehuwd (2) met
inventaris1663-10-30206129rJan Clasen
inventaris1663-11-1320669rRinsck Hiddes inventarisantgestorven op
inventaris1663-11-1320669rhet tichelwerk vanWillem Hendrix Fosma
inventaris1663-11-1320669rdeDoopsgezinde (Jan Jacobs) Gemeente
inventaris1663-11-2520683rOrsel Hendricks inventarisantweduwe (1) vanSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rwijlenHenderick Jansen Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rhetGerecht van HarlingenwegensSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rOrsel Aleffs Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJan Aleffs Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJan Hendrix Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJaeike Pieters Donckergehuwd metSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rLeendert Pieters GraeffSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rHenderick DonckerSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJan DonckerSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rhet nagelaten weeskind van wijlenJacob Donker Schritsen 42
inventaris1663-11-2520683rJelle Iepkes commandeurgehuwd metSchritsen 42
inventaris1663-11-2520683rHendericktie Pieters DonckerSchritsen 42
inventaris1663-11-2720692vGoitien Sytses requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1663-11-2720692vhet nagelaten weeskind van wijlenPyttie Jans inventarisantweduwe (1) van
inventaris1663-11-2720692vwijlenPyter Clasen
inventaris1663-11-2720692vPyttie Jans inventarisantgehuwd (2) met
inventaris1663-11-2720692vJetse Jelles molenaarrequireerde en aangever
inventaris1663-12-1420697rSjoerdt Tjeerds inventarisantgehuwd met
inventaris1663-12-1420697rGeertje Jacobs requireerde en aangevergesterkt met
inventaris1663-12-1420697rJacob IJsbrants
inventaris1663-12-1420697rAllert Tieerds requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1663-12-1420697rReier Sjoerds en over
inventaris1663-12-1420697rGrytie Sjoerds
inventaris1663-12-2220690rTied Willems geinventariseerdegehuwd met
inventaris1663-12-2220690rSteffen Abbes mr. schoenmaker
inventaris1664-00-00206236rSioucke Ipes weduwe (1) van
inventaris1664-00-00206236rwijlenHeere Haies
inventaris1664-00-00206236rSioucke Ipes gehuwd (2) met
inventaris1664-00-00206236rHarmen Wessels
inventaris1664-02-25206151rSjoerdt Tjeerds lakenkoperinventarisantgehuwd met
inventaris1664-02-25206151rGeertje Jacobs
inventaris1664-02-25206151rReyer Sjoerds
inventaris1664-02-25206151rGeertje Sjoerds
inventaris1664-03-29206134rBuwe Annes requireerde en aangeverweduwnaar (1) van
inventaris1664-03-29206134rwijlenSytske Sytses
inventaris1664-03-29206134rAntje Wybes weduwe (1) van
inventaris1664-03-29206134rwijlenSymen Claessen
inventaris1664-03-29206134rBuwe Annes requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1664-03-29206134rAntje Wybes
inventaris1664-03-29206134rAnne Buwes requirantbestevader en curator over
inventaris1664-03-29206134rSydts Buwes en over
inventaris1664-03-29206134rDouwe Buwes
inventaris1664-04-28206174vTettie Reins Bientiemainventarisantweduwe vanNoorderhaven 100
inventaris1664-04-28206174vwijlen burgerhopmanFrans van KylNoorderhaven 100
inventaris1664-04-28206174vEwert Pieters predikantrequirantgeauthoriseerde curatorNoorderhaven 100
inventaris1664-04-28206174vburgervaandrigHendrick Feikesde Wittrequirantgeauthoriseerde curatoren overNoorderhaven 100
inventaris1664-04-28206174vde vier nagelaten weeskinderen van wijlenTettie Reins BientiemainventarisantNoorderhaven 100
inventaris1664-05-11206169rRippert Heynsschipper op Bolswardinventarisantweduwnaar van
inventaris1664-05-11206169rwijlenAeltie Vormers
inventaris1664-05-11206169rHaje Pybes Sinnemarequirantgeauthoriseerde curator
inventaris1664-05-11206169rSymen Heynsrequirantgeauthoriseerde curatoren over
inventaris1664-05-11206169rNeeltje Ripperts
inventaris1664-05-11206169rSjouck Gerrits aangever
inventaris1664-07-08206215rJeltie Wijnties inventarisantweduwe van
inventaris1664-07-08206215rwijlenRienck Wybes kuiper
inventaris1664-07-08206215rDoedtie Riencs gehuwd met
inventaris1664-07-08206215rPytter Luytiens Roordamr. smid
inventaris1664-07-08206215rWybe Riencs
inventaris1664-07-08206215rWijntie Riencks
inventaris1664-07-08206215rJan Rienx
inventaris1664-07-11206219rJelle Abes schuitvaarderinventarisantgehuwd met
inventaris1664-07-11206219rSytske Pytters aangever
inventaris1664-07-26206225rDirck Abbes Pottieinventarisantgehuwd met
inventaris1664-07-26206225rSaackien Jans aangever
inventaris1664-07-26206225rNeeltje Dircks gehuwd met
inventaris1664-07-26206225rJoannes Tjebbes
inventaris1664-07-26206225rHans Dirks
inventaris1664-07-26206225rJetse Dirks
inventaris1664-07-26206225rAbbe Dirks
inventaris1664-07-26206225rLourens Dirks
inventaris1664-07-26206225rYefke Dircks
inventaris1664-08-23206197rRintie Jans wijdschipperinventarisantweduwnaar van
inventaris1664-08-23206197rwijlenGerbrich Harmens
inventaris1664-08-23206197rHarmen Harmens grootschipperrequirant
inventaris1664-08-23206197rTuenis Jansen requirant
inventaris1664-08-23206197rLijsbeth Tuenis aangever
inventaris1664-10-01206232rTrijntie Andries inventarisantweduwe van
inventaris1664-10-01206232rwijlenCornelis Clasen bezemmaker
inventaris1664-10-01206232rHaitse Sioerds requirantvader van
inventaris1664-10-01206232rAntie Jaitses
inventaris1664-10-01206232rNeeltie Wybes aangever
inventaris1664-10-03206297rClaes Pytters requireerdegehuwd met
inventaris1664-10-03206297rLioeske Hendrix requireerde en aangever
inventaris1664-10-03206297rTheodorus Kethrequirant
inventaris1664-10-21206209rClaaske Pieters inventarisantweduwe vanVoorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rwijlenHarmen Harmens Voorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rJan Claessen requirantgehuwd metVoorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rRigstie Harmens Voorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rHiltie Harmens requirantVoorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rFoppe Tiercks requirantcurator ad actum divisionis overVoorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rde drie nagelaten weeskinderen van wijlenPytter Harmens Voorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rTuenis Jansen requiranttutor overVoorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rhet nagelaten weeskind van wijlenGerbrich Harmens Voorstraat 72
inventaris1664-10-21206209rwijlenZybren Harmens Voorstraat 72
inventaris1664-10-25206264rRinske Jans requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1664-10-25206264rwijlenReiner Jansen
inventaris1664-10-25206264rvroedsmanWopke Jansen Ackerrequirant q.q.oom en geauthorseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1664-10-25206264rde twee nagelaten weeskinderen vanReiner Jansen requirant
inventaris1664-10-25206264rRinske Jans requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1664-10-25206264rAlbert Sybes Groen
inventaris1664-11-02206254rTrijntie Jans weduwe (1) van
inventaris1664-11-02206254rwijlenJan Hendrix wijdschipper
inventaris1664-11-02206254rvroedsmanJacob Juriensde Langerequirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1664-11-02206254rJetse Jacobs Donckerrequirantcurator over
inventaris1664-11-02206254rHendrick Jans
inventaris1664-11-02206254rIttie Jans
inventaris1664-11-02206254rTrijntie Jans gehuwd (2) met
inventaris1664-11-02206254rDirck Auckes
inventaris1664-11-02206254rTrijntie Hettes requireerde en aangeverweduwe van
inventaris1664-11-02206254rwijlenJan Hendrix
inventaris1664-11-04206203rwijlenHarmen Harmens gehuwd met
inventaris1664-11-04206203rwijlenAriaentie Dircks
inventaris1664-11-04206203rFoppe Tiercks requirantcurator ad actum divisionis over
inventaris1664-11-04206203rde drie nagelaten weeskinderen van wijlenPytter Harmens
inventaris1664-11-04206203rTuenis Jansen requirantcurator over
inventaris1664-11-04206203rhet nagelaten weeskind van wijlenRintie Jansen gehuwd met
inventaris1664-11-04206203rwijlenGerbrig Harmens
inventaris1664-11-04206203rJan Clasen requirantgehuwd met
inventaris1664-11-04206203rRigstie Harmens
inventaris1664-11-04206203rHiltie Harmens requirant
inventaris1664-11-04206203rIbel Fockes requireerde
inventaris1664-11-14206243rAucke Douwes requireerdeweduwnaar (1) van
inventaris1664-11-14206243rwijlenWobbel Tomas
inventaris1664-11-14206243rSweer Tomas requirantoom en geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1664-11-14206243rTomas Auckes en over
inventaris1664-11-14206243rRigst Auckes en over
inventaris1664-11-14206243rTeetske Auckes en over
inventaris1664-11-14206243rLijsbet Auckes
inventaris1664-11-14206243rAucke Douwes requireerdegehuwd (2) met
inventaris1664-11-14206243rAefke Jacobs
inventaris1664-11-14206243rJouck Sweerts aangever
inventaris1664-11-15206247rAefke Jacobs requireerde en aangeverweduwe (1) van
inventaris1664-11-15206247rwijlenJan Hendrix
inventaris1664-11-15206247rRuird Martens requirantgeauthoriseerde curator ad actum over
inventaris1664-11-15206247rAntie Jans en over
inventaris1664-11-15206247rJetske Jans
inventaris1664-11-15206247rAefke Jacobs requireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1664-11-15206247rAucke Douwes
inventaris1664-12-03206241rSijke Dirx inventarisant
inventaris1664-12-03206241rSybren Sibrens requirantgelastigde van
inventaris1664-12-03206241rdeDoopsgezinde (Jan Jacobs) Gemeente
inventaris1664-12-03206241rSaeck Dirx aangever
inventaris1664-12-07206292rJetske [staat: Janke] Hanses inventarisantweduwe van
inventaris1664-12-07206292rwijlenSipke Sytses
inventaris1664-12-07206292rgemeensmanHere Reins requirantbloedtvrind
inventaris1664-12-07206292rvroedsmanReiner Lolckes requirantbloedtvrinden van
inventaris1664-12-07206292rde twee weeskinderen van wijlenJetske Hanses
inventaris1664-12-07206292rClaeske Martens aangever
inventaris1664-12-19206274rwijlenSybbeltie Piers inventarisantgehuwd metScheffersplein 25
inventaris1664-12-19206274rLeucke Martens requireerde en aangeverScheffersplein 25
inventaris1664-12-19206274rJaan Feddes requirant q.q.geauthoriseerde curator overScheffersplein 25
inventaris1664-12-19206274rFedde Jelles requirantScheffersplein 25
inventaris1664-12-22206280rwijlenLijn Lowys inventarisant
inventaris1664-12-22206280rTrijntie Hendrix requirant
inventaris1665-01-09206283rwijlenMettie Clases inventarisantgehuwd met
inventaris1665-01-09206283rHylke Martens requireerde en aangever
inventaris1665-01-09206283rPytter Jurrits requirant q.q.geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1665-01-09206283rde twee nagelaten weeskinderen van wijlenMettie Clases requirant
inventaris1665-01-16206288rwijlenInte Joostes sleefmakerinventarisantweduwnaar (1) van
inventaris1665-01-16206288rwijlenTyttie Heins
inventaris1665-01-16206288rDoue Joostes requirant q.q.oom en curator
inventaris1665-01-16206288rFrans Joostes requirant q.q.omen en curatoren over
inventaris1665-01-16206288rhet nagelaten weeskind van wijlenTyttie Heins requirant
inventaris1665-01-16206288rwijlenInte Joostes sleefmakerinventarisantgehuwd (2) met
inventaris1665-01-16206288rJetske Andries requireerde en aangever
inventaris1665-01-26206303rBartel Willems metselaarinventarisant
inventaris1665-01-26206303rWillem Bartels
inventaris1665-01-26206303rAntie Willems aangevergehuwd met
inventaris1665-01-26206303rGerrit Sichelhoornsoldaat
inventaris1665-02-06206356rwijlenAlbart Sybes Groeninventarisantgehuwd metVoorstraat 8
inventaris1665-02-06206356rAntie Jans requirantVoorstraat 8
inventaris1665-02-06206356rGhijsbart Jurians Fonteinrequirant q.q.geauthoriseerde corator overVoorstraat 8
inventaris1665-02-06206356rde nagelaten weeskinderen van wijlenAntie Jans requirantgehuwd metVoorstraat 8
inventaris1665-02-06206356rPytter Andrys Voorstraat 8
inventaris1665-02-17206354rwijlenSioerd Tiommes grootschipperinventarisantLanen 74
inventaris1665-02-17206354rHaye Tiommes aangeveroom en geauthoriseerde curatorLanen 74
inventaris1665-02-17206354rEling Sickes oomen en geauthoriseerde curatoren overLanen 74
inventaris1665-02-17206354rTrijntie Sioerdts Lanen 74
inventaris1665-02-20206206rwijlenGerrit Wouters inventarisantgehuwd metNoordijs 10
inventaris1665-02-20206206rwijlenAefke Cornelis inventarisantNoordijs 10
inventaris1665-02-20206206rAbel Pytters koopmanrequirant q.q.curatorNoordijs 10
inventaris1665-02-20206206rEelke Rinnerts koopmanrequirant q.q.curatoren overNoordijs 10
inventaris1665-02-20206206rBeert Gerrits requirantNoordijs 10
inventaris1665-02-20206206rDirck Gerrits requirantNoordijs 10
inventaris1665-02-20206206rWouter Gerrits requirant en aangeverNoordijs 10
inventaris1665-02-20206206rCornelis Gerrits requirantNoordijs 10
inventaris1665-02-21206217rwijlen burgemeesterPybe Hayes inventarisantgehuwd metNoorderhaven 110
inventaris1665-02-21206217rwijlenDiucke Jelles inventarisantNoorderhaven 110
inventaris1665-02-21206217rds.Suffridus Sinnemapredikant te Sexbierumrequirant q.q.curator overNoorderhaven 110
inventaris1665-02-21206217rHaringh Pybes requirant en aangeverNoorderhaven 110
inventaris1665-02-21206217roude burgemeester Knijffrequirant q.q.curator overNoorderhaven 110
inventaris1665-02-21206217rSiouckien Pybes requirant en aangeverNoorderhaven 110
inventaris1665-02-21206217rHaye Pybes requirant en aangeverNoorderhaven 110
inventaris1665-02-21206217rJackle Pybes requirant en aangeverNoorderhaven 110
inventaris1665-03-05206366vwijlenGrietie Sioerdts naaisterinventarisant
inventaris1665-03-05206366vWibrich Feies requirantgehuwd met
inventaris1665-03-05206366vClaas Joannes
inventaris1665-03-07206331rN. N. inventarisantgehuwd met
inventaris1665-03-07206331rJan Idtserts kaaskoperaangever
inventaris1665-04-11206340rCornelis Dirxen aangeverweduwnaar van
inventaris1665-04-11206340rNencke Obbes inventarisant
inventaris1665-04-11206340rCornelis Dirxen aangevergehuwd met
inventaris1665-04-11206340rTrijntie Jacobs
inventaris1665-05-12206236rwijlenGrietie Sickingainventarisant
inventaris1665-05-13206365rwijlenTrijntie Martens inventarisantweduwe vanWilliam Boothstraat 39
inventaris1665-05-13206365rwijlenSierck Feckes William Boothstraat 39
inventaris1665-05-13206365rJetscke Jans erfgenaam en aangeverWilliam Boothstraat 39
inventaris1665-05-13206365rGovert Jansen erfgenaamvader van zijn kind bijWilliam Boothstraat 39
inventaris1665-05-13206365rSibrich Jans erfgenaamWilliam Boothstraat 39
inventaris1665-05-13206365rTietscke Sierx erfgenaamWilliam Boothstraat 39
inventaris1665-05-13206365rPytter Jansen bakkererfgenaamWilliam Boothstraat 39
inventaris1665-05-17206334rGijsbart Lambarts Swermsgrootveerschipperinventarisantgehuwd metHeiligeweg 20
inventaris1665-05-17206334rAntie Lieuwes inventarisantHeiligeweg 20
inventaris1665-05-17206334rsr.Jacob Dircks koopmanrequirantHeiligeweg 20
inventaris1665-05-27206350rwijlenJochum Jochums inventarisantgehuwd met
inventaris1665-05-27206350rClaeske Lenerts aangever
inventaris1665-05-27206350rChristiaan Banckertrequirantgehuwd met
inventaris1665-05-27206350rAuckien Jacobs
inventaris1665-05-27206350rTrijntie Jacobs
inventaris1665-05-27206350rGeertie Jacobs
inventaris1665-05-27206350rPytter Jacobs
inventaris1665-06-12206345rwijlenJan Harmens schipper op Franekerinventarisantgehuwd met
inventaris1665-06-12206345rJeltie Sybrens aangever
inventaris1665-06-12206345rElscke Harmens
inventaris1665-06-12206345rSybren Jacobs
inventaris1665-12-18206368rwijlenGatscke Innes inventarisantweduwe vanLanen 72
inventaris1665-12-18206368rwijlenTiamcke Alles Lanen 72
inventaris1665-12-18206368rInte glasmakerLanen 72
inventaris1665-12-18206368rOcke Innes bakkerrequirant q.q.geauthoriseerde curator overLanen 72
inventaris1665-12-18206368rHotscke Tiamckes requirantLanen 72
inventaris1665-12-18206368rHiscke Innes aangeverLanen 72
inventaris1666-02-1320739rItie Reiners inventarisantlaatst weduwe van
inventaris1666-02-1320739rwijlenWibe Egberts
inventaris1666-02-1420729rTrijntie Hanses inventarisantweduwe van
inventaris1666-02-1420729rwijlenNanne Jansen stadssmid
inventaris1666-02-1420729rAlbert Clasen wagenmeestergehuwd met
inventaris1666-02-1420729rMaicke Nannes
inventaris1666-02-1420729rVrouck Hanses aangeverweduwe van
inventaris1666-02-1420729rwijlenJoannes Nanny Faberrector
inventaris1666-02-1420729rHenricus Nanny Faberapothekeraangevergehuwd met
inventaris1666-02-1420729rJoannes Faberchirurgijn
inventaris1666-02-2120715rAbbe Eppes inventarisantweduwnaar van
inventaris1666-02-2120715rwijlenAnna Jacobs
inventaris1666-02-2120715rTamme Foppes
inventaris1666-02-2120715rAbel Jansen requirant
inventaris1666-02-2120715rGeertruit Henricus gehuwd met
inventaris1666-02-2120715rSybe Jacobs
inventaris1666-02-2220798rSipke Hendrix mr. metselaarinventarisant
inventaris1666-02-2220798rJurjen Tuyges requirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1666-02-2220798rDirck Bouwes requirantgeauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
inventaris1666-02-2220798rde nagelaten weeskinderen van wijlenSipke Hendrix mr. metselaarinventarisant
inventaris1666-02-23206372rwijlenSeerp Eesges inventarisant
inventaris1666-02-23206372rburgervaandrigJacobus Voordabrouwerrequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1666-02-23206372rEesge Seerps
inventaris1666-03-0020722vJancke Crijns inventarisantweduwe (1) van
inventaris1666-03-0020722vwijlenCornelis Roest
inventaris1666-03-0020722vJancke Crijns inventarisantgehuwd (2) met
inventaris1666-03-0020722vAbel Bartholomaeus
inventaris1666-03-0720746rwijlenWillem Duits
inventaris1666-03-1520743arDoede Albarts inventarisant
inventaris1666-03-262071rWytske Freerx aangeverweduwe (1) van
inventaris1666-03-262071rwijlenClaas Pytters Elbedakoopman
inventaris1666-03-262071rClaes Huyberts koopmanrequirantgeauthoriseerde tutor ad actum divisionis over
inventaris1666-03-262071rHuybert Claessen
inventaris1666-03-262071rWytske Freerx aangevergehuwd (2) met
inventaris1666-03-262071rJacob Tjebbes Dreyerkoopman
inventaris1666-03-2920755rwijlenJan Feddes kangietergeinventariseerdegehuwd met
inventaris1666-03-2920755rwijlenLeentie Lenerts geinventariseerde
inventaris1666-03-2920755rHein Tiebbes requirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1666-03-2920755rDirck Piers requirantgeauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
inventaris1666-03-2920755rUilckien Jans en over
inventaris1666-03-2920755rHiltie Jans en over
inventaris1666-03-2920755rTrijntie Jans
inventaris1666-03-2920755rAnsck Lammerts aangever
inventaris1666-03-3120751rWybe Clasen inventarisantweduwnaar van
inventaris1666-03-3120751rwijlenDieuke Tuenis
inventaris1666-03-3120751rClaas Joannies requirant
inventaris1666-04-1220735rDirck Clasen timmermaninventarisantweduwnaar van
inventaris1666-04-1220735rwijlenLijsbeth Tiepkes
inventaris1666-04-1220735rRinscke Dircks
inventaris1666-04-1220735rDirck Clasen timmermaninventarisantgehuwd met
inventaris1666-04-1220735rHiltie Coenes aangever
inventaris1666-04-19207132rAeltie Jacobs inventarisantweduwe van
inventaris1666-04-19207132rwijlenHans Pouwels
inventaris1666-04-19207132rJacob Hansen mr. tabakspijpmakerrequirantcurator
inventaris1666-04-19207132rMarten Ockes mr. scheepstimmermancuratoren over
inventaris1666-04-19207132rHans Pouwels zoon van
inventaris1666-04-19207132rPoules Hansen
inventaris1666-04-19207132rGertie Uilckes dienstmaagdaangever
inventaris1666-04-2120759rArjaentie Pytters bakkersedebiteurweduwe van
inventaris1666-04-2120759rwijlenCornelis Bastiaens
inventaris1666-04-2120759roud burgemeesterGellius Wetsensiusgelastigde crediteur
inventaris1666-05-0520766rburgerhopmanHarmen Grettingastadsbouwmeesterrequireerdegehuwd met
inventaris1666-05-0520766rAefcke Tiercks
inventaris1666-05-0520766rburgemeesterJan Knijffrequirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1666-05-0520766rburgemeesterHeere Obbes requirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1666-05-0520766rJacob Wybes requirantgeauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
inventaris1666-05-0520766rde goederen vanAefcke Tiercks
inventaris1666-05-2120778rwijlenHendrick Wiaerdageinventariseerde
inventaris1666-05-2120778rwijlenItscke Lieuwes geinventariseerde
inventaris1666-06-17207165rBroer Lieuwes mr. schoenmakerinventarisantweduwnaar van
inventaris1666-06-17207165rwijlenTrijntie Jans
inventaris1666-06-17207165rTieert Tieertsen wijdschipperrequirantcurator ad hunc actum over
inventaris1666-06-17207165rde twee nagelaten weeskinderen van wijlenBroer Lieuwes mr. schoenmakerinventarisantweduwnaar van
inventaris1666-06-17207165rwijlenTrijntie Jans
inventaris1666-06-17207165rAntie Jans aangever
inventaris1666-07-06207138rYge Stoffels grootschipperinventarisantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rPytter Iges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rHeere Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rWybe Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rAndries Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rHidde Yges requirantHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rJacob Hansen tabakspijpmakerrequirantweduwnaar vanHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rwijlenTiesck Yges Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rwijlenAafke Yges gehuwd metHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138r[wijlen]Bokke Joostes Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rburgemeesterWytse Michiels requirantcurator ad actum divisionis overHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rTuenes Bokkes en overHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rSytske Bokkes en overHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rJetske Bokkes Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rwijlenAafke Yges gehuwd metHondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138r[wijlen]Aete Ates Hondenstraat 8
inventaris1666-07-06207138rAate Aates Hondenstraat 8
inventaris1666-07-13207157rHendrick Hendricks koolkoperinventarisantgehuwd metHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rJeltie Wytses requireerde en aangeverHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rMaurus Symes requirantvader vanHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rGertie Maurus Heiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rSymen Maurus requirantHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rJan Dircksenvan Buitenrequirantcurator ad actum divisionis overHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rDirckien Hendrix Heiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rMaurus Symens requirantgelastigde vanHeiligeweg 46
inventaris1666-07-13207157rFrouck Outgers Heiligeweg 46
inventaris1666-07-23207152rJetscke Andries inventarisantweduwe van
inventaris1666-07-23207152rwijlenInte Joostes
inventaris1666-07-23207152rFrans Joostes requirantcurator
inventaris1666-07-23207152rDouwe Joostes requirantcuratoren over
inventaris1666-07-23207152rTettie Intes
inventaris1666-07-23207152rTrijntie Dirx aangever
inventaris1666-08-07207182rIge Harings geinventariseerde
inventaris1666-08-07207182rLolcke Obbes
inventaris1666-08-07207182rFloris Jansen
inventaris1666-08-11207169rHilbrant Pytters wijdschipperinventarisant
inventaris1666-08-11207169rJan Freerckx bakkerrequirantgeauthoriseerde curator
inventaris1666-08-11207169rRinnert Rienx wijdschippergeauthoriseerde curatoren over
inventaris1666-08-11207169rde drie nagelaten weeskinderen van wijlenHilbrant Pytters wijdschipperinventarisant
inventaris1666-08-11207169rAntie Floris aangever
inventaris1666-08-11207169rAntie Jochems aangever
inventaris1666-09-082080vburgervaandrigHendrick Feickesde Wittinventarisantweduwnaar (1) van
inventaris1666-09-082080vN. N.
inventaris1666-09-082080vJan Feickes ontvanger van Sint Anna Parochierequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1666-09-082080vLijsbeth Hendericksde Witt
inventaris1666-09-082080vburgervaandrigHendrick Feickesde Wittinventarisantgehuwd (2) met
inventaris1666-09-082080vGertie Jacobs requireerdemoeder en legitima tutrix over
inventaris1666-09-082080vAuckien Hendriksde Witten over
inventaris1666-09-082080vFockien Hendriksde Witt
inventaris1666-09-10207105rSytse Gerbens brouwerinventarisantweduwnaar vanLanen 36
inventaris1666-09-10207105rwijlenGrietie Gerlofs Lanen 36
inventaris1666-09-10207105rFedde Tieerts koopmancurator overLanen 36
inventaris1666-09-10207105rDirck Gerlofs aangeverLanen 36
inventaris1666-09-10207105rJan Gerlofs DekenLanen 36
inventaris1666-09-10207105rRiemcke Gerlofs weduwe vanLanen 36
inventaris1666-09-10207105rwijlenGerben Gatties Lanen 36
inventaris1666-09-10207105rLijsbet Cornelis aangeverLanen 36
inventaris1666-09-21207246rWybe Jansen Pelserschipperinventarisant
inventaris1666-09-21207246rFocckien Jans
inventaris1666-09-21207246rJan Reiners zeilmakerrequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1666-09-21207246rhet achtergelaten kind van wijlenWybe Jansen Pelserschipperinventarisant
inventaris1666-09-21207246rLijsbeth Jans aangever
inventaris1666-09-27207188rRinske Clases weduwe (1) van
inventaris1666-09-27207188rwijlenSioerd Rinses grootschippergeinventariseerde
inventaris1666-09-27207188rhetGerecht van Harlingensprekende voor
inventaris1666-09-27207188rwijlenClaes Sioerds
inventaris1666-09-27207188rwijlenRinse Sioerds
inventaris1666-09-27207188rRinske Clases gehuwd (2) met
inventaris1666-09-27207188rSibbel Jans
inventaris1666-09-27207208rJilderen Hiddes smalschipperinventarisantgehuwd met
inventaris1666-09-27207208rMary Lieuwes requireerde en aangever
inventaris1666-09-27207208rHidde Jilderens requirant
inventaris1666-09-27207208rIde Jilderens requirant
inventaris1666-09-27207208rGovert Hendricks requirantgehuwd met
inventaris1666-09-27207208rLolck Jilderens
inventaris1666-09-27207208rhetGerecht van Harlingenrequirantwegens
inventaris1666-09-27207208rIpe Jilderens
inventaris1666-09-27207208rBauck Jilderens
inventaris1666-10-00207239arWillem Clasens geinventariseerde
inventaris1666-10-05207175rLijsbet Rienx inventarisantweduwe van
inventaris1666-10-05207175rwijlenGerryt Sents
inventaris1666-10-05207175rPytter Tyebbes Dreierkoopmanrequirantcurator ad actum over
inventaris1666-10-05207175rGerrit Pytters
inventaris1666-10-05207175rNeeltie Pytters aangevergehuwd met
inventaris1666-10-05207175rHein Rienx
inventaris1666-10-16207203rTied Doedes inventarisantweduwe vanSchritsen
inventaris1666-10-16207203rwijlenPytter Johannes Schritsen
inventaris1666-10-16207203rWillem Dircks requirantgeauthoriseerde curator overSchritsen
inventaris1666-10-16207203rDoede Doedes Schritsen
inventaris1666-10-19207231rPytter Douwes inventarisantgehuwd met
inventaris1666-10-19207231rAntie Auckes requirant en aangevergesterkt met
inventaris1666-10-19207231rRogier Jacobs
inventaris1666-10-19207231rDoede Bauckes requirantgehuwd met
inventaris1666-10-19207231rAriaantie Pytters
inventaris1666-10-19207231rDouwe Pytters bakker
inventaris1666-10-19207231rCornelis Laesen Coordewagenrequirantgehuwd met
inventaris1666-10-19207231rGryttie Pytters
inventaris1666-10-19207231rHans Jansen requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1666-10-19207231rAntie Pytters
inventaris1666-11-13207216rwijlenGerrit Cornelis geinventariseerdegehuwd metHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rwijlenTrijntie Douwes geinventariseerdeHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rTomas Wybes voorstanderHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rClaes Huiberts voorstanders vanHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rdeDoopsgezinde (Blauwe Schuurs) GemeenteHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rDirck Douwes herbergierHoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rBottie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rJeltie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rSibbrich Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rTrijntie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rJeltie Cornelis Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207216rJancke Goitiens Hoogstraat 6
inventaris1666-11-13207249rJacob Jansende Cockinventarisantgehuwd metLanen 70
inventaris1666-11-13207249rClaeske Lolles aangevergesterkt met haar broederLanen 70
inventaris1666-11-13207249rJan Lolles Lanen 70
inventaris1666-11-13207249rWillem Jacobsde CockrequirantLanen 70
inventaris1666-11-13207249rhetGerecht van HarlingenrequirantnamensLanen 70
inventaris1666-11-13207249rJan Jacobsde CockLanen 70
inventaris1666-11-13207249rFedde Tieerds requirantgeauthoriseerde curator overLanen 70
inventaris1666-11-13207249rLolle Jacobsde CockLanen 70
inventaris1666-11-15207270rAeltie Minnes Lanen
inventaris1666-11-15207270rAndries Claesen requirantgelastigdeLanen
inventaris1666-11-15207270rRuierd Martens requirantgelastigden vanLanen
inventaris1666-11-15207270rdeDoopsgezinde (Blauwe Schuurs) GemeenteLanen
inventaris1666-11-15207270rWytske Jules aangeverLanen
inventaris1666-11-21207308rFolckert Hemkes wijdschipperinventarisantweduwnaar (1) van
inventaris1666-11-21207308rwijlenRinske Willems
inventaris1666-11-21207308rLeeuck Hanses requirantweduwe van
inventaris1666-11-21207308rwijlenWillem Folckerts
inventaris1666-11-21207308rSymon Folckerts requirantgehuwd met
inventaris1666-11-21207308rGertie Jans
inventaris1666-11-21207308rGeeske Folckerts
inventaris1666-11-21207308rFolckert Hemkes wijdschipperinventarisantweduwnaar (2) van
inventaris1666-11-21207308rwijlenLeuck Jelles
inventaris1666-11-21207308rIke Jilderens requirantgehuwd met
inventaris1666-11-21207308rLisk Folckerts
inventaris1666-11-21207308rhetGerecht van Harlingenrequirantnamens
inventaris1666-11-21207308rBauke Folckerts
inventaris1666-11-21207308rFolckert Hemkes wijdschipperinventarisantgehuwd (3) met
inventaris1666-11-21207308rLijsbeth Jans aangever
inventaris1666-11-27207297rGattie Gerbens stadsmakelaarinventarisantweduwnaar vanNoorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rwijlenWybrichien Douwes Noorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rgemeensmanWopke Jansen Ackerrequirantgelastigde van zijn broederNoorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rAllert Jansen gehuwd metNoorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rAntie Gatzes Noorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rFedde Tieerds koopmanter sterking vanNoorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rRiemcke Gerloffs requirant en aangeverweduwe vanNoorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rwijlenGerben Gatties Noorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rEelcke Rinnerts koopmanrequirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis overNoorderhaven 80
inventaris1666-11-27207297rHincke Gattjes aangeverNoorderhaven 80
inventaris1666-12-06207327rEelcke Arents inventarisantweduwe van
inventaris1666-12-06207327rwijlenPytter Meier
inventaris1666-12-06207327rDirck Hendricks requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1666-12-06207327rArent Jansen
inventaris1666-12-06207327rArent Jansen aangever
inventaris1666-12-10207314rAuck Jans inventarisantweduwe vanVijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rwijlenPytter Clasen Vijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rLieuwe Jansen requirantcurator overVijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rDoeke Gerkes en overVijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rde twee nagelaten kinderen van wijlenRuierd Hillebrants kapiteinVijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rhetGerecht van HarlingenrequirantnamensVijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rde nagelaten weeskinderen van wijlenJancke Pytters Vijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rClaes Pytters requireerdegehuwd metVijverstraat 30
inventaris1666-12-10207314rYpke Louws aangeverVijverstraat 30
inventaris1666-12-20208311rFijcke Jans inventarisantgehuwd met
inventaris1666-12-20208311rUlbe Wypkes makelaar
inventaris1666-12-20208311rHiltie Keimpes requirantgehuwd met
inventaris1666-12-20208311rTuige Juriens
inventaris1666-12-20208311rRippert Jacobs Forsenburghmr. bakkerwaardeerder bakkersgereedschappen
inventaris1666-12-20208311rTaecke Wybrants mr. bakkerwaardeerder bakkersgereedschappen
inventaris1667-01-02207274rTierck Hiddesde Friesluitenant-admiraal Admiraliteitgehuwd metSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rNanneke Atzes Sint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rdr.Franciscus Canterrequirantgeauthoriseerde curatorSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rBarent Hiddesde Frieskapitein Admiraliteitrequirantgeauthoriseerde curatoren overSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rde drie nagelaten weeskinderen van wijlenTierck Hiddesde Friesluitenant-admiraal Admiraliteitgehuwd metSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rNanneke Atzes Sint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rGerryt Sybrants dienstknechtaangeverSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-02207274rAntie Andries dienstmaagdaangeverSint Jacobstraat 9
inventaris1667-01-10207331rYme Bartels inventarisant
inventaris1667-01-10207331rHakke Sickes curator over
inventaris1667-01-10207331rhet nagelaten weeskind van wijlenYme Bartels inventarisant
inventaris1667-01-17207335rMarike Sibrens inventarisantHavenplein 18oost
inventaris1667-01-17207335rTrijntie Sipkes aangeverHavenplein 18oost
inventaris1667-01-17207335rJeltie Wybbes aangeverHavenplein 18oost
inventaris1667-01-21207348rwijlenSimon Anes leidekkerweduwnaar(1) vanHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rwijlenMaicke Michiels Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rJoost Michiels kapiteinrequirantgeauthoriseerde curator overHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rJancke Simons Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rGijsbert Douwes requirantcurator overHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rhet nagelaten kind van wijlenSiouckien Douwes weduwe (1) vanHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rwijlenSalvus Sydses Hofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rGijsbert Douwes requirantcurator overHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rde twee kinderen van wijlenSiouckien Douwes gehuwd metHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rwijlenSimon Anes leidekkerHofstraat 1
inventaris1667-01-21207348rYfk Joannis aangeverHofstraat 1
inventaris1667-01-22207357rFrans Jacobsde Adamgleibakkerinventarisantweduwnaar (1) vanZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rwijlenFongerke Arjens Zuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rJan Jacobsde AdamrequirantZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rSybrandus Feitemarequirantcurator overZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rArjaantie Fransende Adamen overZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rHeiltie Fransende AdamZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rFrans Jacobsde Adamgleibakkerinventarisantweduwnaar (2) vanZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rwijlenAdriaantie Pytters AckerslootZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rJacob Fransende AdamrequireerdeZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rFrans Jacobsde Adamgleibakkerinventarisantgehuwd (3) metZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rPhilippijntie Arjens aangeverZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rAntie Wobbes aangevervoordochter vanZuiderhaven 71
inventaris1667-01-22207357rPhilippijntie Arjens aangeverZuiderhaven 71
inventaris1667-01-23207340rHylck Aates kapitein van de turfmeetstersinventarisantweduwe vanNoordijs 27
inventaris1667-01-23207340rwijlenEdger Feddes BangaNoordijs 27
inventaris1667-01-23207340roud burgemeesterBuwe Thomas requirantgeauthoriseerde curator overNoordijs 27
inventaris1667-01-23207340rFedde Edgers aangeveren overNoordijs 27
inventaris1667-01-23207340rFeickien Edgers aangeveren overNoordijs 27
inventaris1667-01-23207340rAate Edgers en overNoordijs 27
inventaris1667-01-23207340rMartien Edgers Noordijs 27
inventaris1667-01-25207373rAlbert Sybes Groeninventarisantweduwnaar (1) van
inventaris1667-01-25207373rwijlenArjaantie Arjens
inventaris1667-01-25207373rClaas Lammerts requirantoom en geauthoriseerde curator over
inventaris1667-01-25207373rItie Alberts
inventaris1667-01-25207373rAlbert Sybes Groeninventarisantweduwnaar (2) van
inventaris1667-01-25207373rwijlenAntie Jans
inventaris1667-01-25207373rPytter Sybes Groenoom en geauthoriseerde curator over
inventaris1667-01-25207373rAntie Albarts
inventaris1667-01-25207373rWobbel Sybes requireerde en aangever
inventaris1667-01-26207321rTied Willems inventarisantgehuwd met
inventaris1667-01-26207321rSteffen Abbes mr. schoemakeraangever
inventaris1667-01-26207321rPieter Jansen requirantgecommitteerde
inventaris1667-01-26207321rHenrick Henricks requirantgecommitteerden van
inventaris1667-01-26207321rdeDoopsgezinde (Blauwe Schuurs) Gemeentegeauthoriseerde curatoren over
inventaris1667-01-26207321rPieter Jelles
inventaris1667-01-29207386rHendrick Jochems assistent Admiraliteitinventarisantweduwnaar van
inventaris1667-01-29207386rwijlenAntie Hendricks
inventaris1667-01-29207392rwijlenHendrick Jansen Hingeveltmr. bakkergeinventariseerdegehuwd metHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rwijlenLijsbet Dircks geinventariseerdeHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rRintie Douwes wijdschipperrequirantgeauthoriseerde curator overHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rAaltie Hendrix HingeveltaangeverHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rJackle Pybes Sinnemarequirantgehuwd metHofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rMaartie Hendrix Hofstraat 16
inventaris1667-01-29207392rTrijntie Hendrix HingeveltrequirantHofstraat 16
inventaris1667-01-29208132rArien Watses bakkerinventarisantweduwnaar (1) vanHeiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rwijlenBerber Tuenes Heiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rJeppe Dirx requirantcurator overHeiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rBerber Ariens Heiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rArien Watses bakkerinventarisantgehuwd (2) metHeiligeweg 24
inventaris1667-01-29208132rMaartien Abes Heiligeweg 24
inventaris1667-01-29208202rGoslyck Meinerts turfdragerinventarisantweduwnaar (1) vanGardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rwijlenTrijntie Sioerds Gardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rSybe Goslicks Gardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rSjoerd Goslicks Gardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rGoslyck Meinerts turfdragerinventarisantgehuwd (2) metGardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rTjeertie Jacobs Gardenierstraat
inventaris1667-01-29208202rTrijntie Goslicks Gardenierstraat
inventaris1667-02-1520827rLenert Jacobs gehuwd met
inventaris1667-02-1520827rAffke Jans
inventaris1667-02-1520827rJan Jansen luitenant ter zeerequirantoudoom en curator
inventaris1667-02-1520827rJochem Jansen luitenant ter zeerequirantoudoomen en curatoren over
inventaris1667-02-1520827rAafke Doeckes
inventaris1667-02-1520827rSjoerdtie Annes aangever
inventaris1667-02-1520827rFettie Pytters aangever
inventaris1667-02-1520837rClaes Gerrits Bramiusapothekerinventarisantgehuwd metVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rSioerdtie Sjoerds aangeverVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rgemeensmanWopke Jansen Ackerrequirantgehuwd metVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rFoockeltie Clases BraamVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rGoucke Clases BraamrequirantVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rBavius Schultetusapothekerrequirantgehuwd metVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rTrijntie Clases BraamVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rReiner Sjoerds requirantgehuwd metVoorstraat 54
inventaris1667-02-1520837rItie Clases BraamVoorstraat 54
inventaris1667-02-22207403rGerlof Tytes wevergeinventariseerde
inventaris1667-02-22207403rJeltie vlastergeinventariseerde
inventaris1667-02-22207403rTrijntie Falentijn geinventariseerde
inventaris1667-02-22207403rJan Jacobs requirantdiaken
inventaris1667-02-22207403rPytter Ackerslootrequirantdiaken van
inventaris1667-02-22207403rdeDoopsgezinde (Blauwe Schuurs) Gemeente
inventaris1667-02-2620898rEling Sickes schipper op Leeuwardeninventarisant
inventaris1667-02-2620898rRinske Sickes aangever
inventaris1667-02-2620898rHaie Tiommes requirantcurator over
inventaris1667-02-2620898rTrijntie Sjoerds
inventaris1667-02-2620898rJan Cornelis requirantgehuwd met
inventaris1667-02-2620898rTrijntie Harings
inventaris1667-02-2620898rhetGerecht van Harlingenrequirantsprekende voor
inventaris1667-02-2620898rJan Harings
inventaris1667-02-26208141rOene Carstes rogdragerinventarisant
inventaris1667-02-26208141rCarst Jacobs requirant
inventaris1667-02-26208141rAlbert Jacobs requirant
inventaris1667-02-26208141roud burgemeesterPytter Wybrants requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1667-02-26208141rAntie Jacobs
inventaris1667-02-26208141rLijntie Hendrix aangever
inventaris1667-03-07208104rWillem Willems requirantgeauthoriseerde curator
inventaris1667-03-07208104rJacob Pytters geauthoriseerde curatoren over
inventaris1667-03-07208104rde drie nagelaten weekinderen van wijlenJarich C lasen Sappeslachtergehuwd met
inventaris1667-03-07208104rwijlenMayke Pytters
inventaris1667-03-07208104rJanke Pytters aangever
inventaris1667-03-092091rFrans Hendricks inventarisant
inventaris1667-03-092091rTrintie Fransen aangevergehuwd met
inventaris1667-03-092091rCornelis Clasen aangever
inventaris1667-03-21208118rJan Eelkes CrollinnenweverHofstraat 41
inventaris1667-03-21208118rHein Jansen Crolrequirantmede sprekende voorHofstraat 41
inventaris1667-03-21208118rHarmen Jansen Hofstraat 41
inventaris1667-03-21208118rTrijntie Jans Hofstraat 41
inventaris1667-03-212097rLammert Reins inventarisantweduwnaar vanKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rwijlenPluentie Boldewijns Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rvroedsmanHans Keimpes geauthoriseerde curator ad actum divisionisKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rFedde Tieerdts koopmangeauthoriseerde curatoren ad actum divisionis overKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rRien Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rBoldewijn Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rJan Coenraedts mr. bakkerweduwnaar vanKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rwijlenGeertie Lammerts Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rwijlenBerber Jans Kleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rLammert Reins inventarisantgehuwd metKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rTrintie Jacobs gesterkt metKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097roud burgemeesterWytse Michiels en metKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-212097rDomenicu CornelyKleine Bredeplaats 17
inventaris1667-03-28208122rAntie Gijsberts inventarisantweduwe (1) van
inventaris1667-03-28208122rwijlenRintie Pytters
inventaris1667-03-28208122rClaas Minnes requirantoom en geauthoriseerde curator
inventaris1667-03-28208122rSicke Fransen requirantoomen en geauthoriseerde curators over
inventaris1667-03-28208122rGijsbert Rinties
inventaris1667-03-28208122rAntie Gijsberts inventarisantgehuwd (2) met
inventaris1667-03-28208122rwijlenJan Joris zeemtouwerrequireerdevader en voorstander over
inventaris1667-03-28208122rRinskie Jans
inventaris1667-03-28208122rTrijntie Jans
inventaris1667-04-0120864roud burgemeesterClaas Sanstrainventarisantgehuwd met
inventaris1667-04-0120864rYtie van Kyllrequireerdemoeder van
inventaris1667-04-0120864rGerben Sanstragesterkt met
inventaris1667-04-0120864rPytter Joris Piphronkoopmancurator ad actum divisionis
inventaris1667-04-0120864roud burgemeesterJan Ruierds Sanstrarequirant
inventaris1667-04-03208295rAuck Pytters gehuwd met
inventaris1667-04-03208295rCornelis Heins
inventaris1667-04-03208295rJan Freerx bakkerrequirant
inventaris1667-04-03208295rTieerd Bentes Boncqbakkerrequirant
inventaris1667-04-05208141rFrouck Hendrix inventarisantweduwe van
inventaris1667-04-05208141rwijlenLieuwe Lieuwes
inventaris1667-04-05208141rHendrick Lieuwes requirant
inventaris1667-04-05208141rJan Clasen Wyniarequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1667-04-05208141rGrietie Luietes dochter van
inventaris1667-04-05208141rwijlenLuietie Lieuwes
inventaris1667-04-05208156rTiebbe Ipes inventarisantgehuwd metHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rLijsbeth Jans aangeverHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rHincke Tiebbes requirantHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rHendrick Hendricks glasmakerrequirantgeauthoriseerde curator overHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rIpe Tiebbes Hofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rRippert Jacobs Forsenburghrequirantgeauthoriseerde curator overHofstraat 37
inventaris1667-04-05208156rJan Tiebbes Hofstraat 37
inventaris1667-04-26208161rTiepke Dirx inventarisantgehuwd metKerkpoortstraat 59
inventaris1667-04-26208161rMarijke Ariens requireerdeKerkpoortstraat 59
inventaris1667-04-26208161rClaas Wopkes requirantgeauthoriseerde curator overKerkpoortstraat 59
inventaris1667-04-26208161rAntie Tiepkes Kerkpoortstraat 59
inventaris1667-05-02208184rBeernt Jansen bakkerdebiteurgehuwd met
inventaris1667-05-02208184rElske Harmens debiteur
inventaris1667-05-02208184rvroedsman de Langegecommitteerde crediteur
inventaris1667-05-02208184rSybrant Hessels gecommitteerde crediteur
inventaris1667-05-07208190rGryttie Gijsberts geinventariseerdeweduwe (1) van
inventaris1667-05-07208190rGerrit Gijsberts mr. stadstimmermansknecht
inventaris1667-05-07208190rWillem Gijsberts requirantoom en geauthoriseerde curator
inventaris1667-05-07208190rPytter Gijsberts requirantoomen en geauthoriseerde curatoren over
inventaris1667-05-07208190rGijsbert Gerrits
inventaris1667-05-07208190rGryttie Gijsberts geinventariseerdegehwud (2) met
inventaris1667-05-07208190rHarmen Clasen
inventaris1667-05-17208196rHendrick Rienx inventarisantgeshuwd met
inventaris1667-05-17208196rTrijntie Jilles aangever
inventaris1667-05-17208196rdeDoopsgezinde (Blauwe Schuurs) Gemeente weesvoogdijrequirant
inventaris1667-05-17208196rdeDoopsgezinde (Blauwe Schuurs) Gemeente weesvoogdij
inventaris1667-05-2020935rStijntie Vitus [staat: Vits] Enamainventarisantgehuwd met
inventaris1667-05-2020935rHendrickus Ringersstadsbode
inventaris1667-05-2020935rJan Gerlooffs
inventaris1667-05-2020935rVitus Ringers
inventaris1667-05-31209167roud burgemeesterJan Ruierds Sanstrainventarisant
inventaris1667-06-0120928rWillem Ariens bakkergeinventariseerdeBildtpoort (gebied)
inventaris1667-06-04208208vDoede Piers kuiperinventarisantweduwnaar vanLanen 21
inventaris1667-06-04208208vwijlenGeertie Clases Lanen 21
inventaris1667-06-08208242rTjebbe Herkes gortmakerinventarisantgehuwd met
inventaris1667-06-08208242rPyttie Tekes aangever
inventaris1667-06-1220921rWolbrig Hendricks inventarisantweduwe vanMoriaanstraat
inventaris1667-06-1220921rwijlenJurjen Ottes Moriaanstraat
inventaris1667-06-1220921rGerloff Keyserrequirantoom en geauthoriseerde curator overMoriaanstraat
inventaris1667-06-1220921rAntie Jurjens Moriaanstraat
inventaris1667-06-1220921rMartien Willems aangeverMoriaanstraat
inventaris1667-06-1220921rJannetie Willems aangeverMoriaanstraat
inventaris1667-06-13208219rvroedsmanHeere Reins scheepstimmerman
inventaris1667-06-13208219rvroedsmanHans Keimpes requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1667-06-13208219rde nagelaten weeskinderen van wijlenHendrick Wybes gehuwd met
inventaris1667-06-13208219rwijlenUilck Heeres
inventaris1667-06-13208219rSipke Heeres
inventaris1667-06-13208219rHendrickien Heeres
inventaris1667-06-18208227rAntie Minnes inventarisantweduwe (1) van
inventaris1667-06-18208227rwijlenJan
inventaris1667-06-18208227rGatske Jans
inventaris1667-06-18208227rAntie Minnes inventarisantgehuwd met
inventaris1667-06-18208227rSible Dirx
inventaris1667-06-18208227rAuckien Joannis requirant
inventaris1667-06-18208227rDirckien Wybes requirant
inventaris1667-06-21208234rJan Sybrens grootschippergeinventariseerdegehuwd met
inventaris1667-06-21208234rHiltie Jans geinventariseerde
inventaris1667-06-21208234rSybren Jansen
inventaris1667-06-21208234rTieerd Jans
inventaris1667-06-21208234rFrans Jans
inventaris1667-06-21208234rJacob Jansen
inventaris1667-06-21208234rJan Jansen
inventaris1667-06-21208234rJancke Jans
inventaris1667-06-21208234rGrietie Jans
inventaris1667-06-25208253rDouwe Broers scheepstimmermaninventarisantgehuwd met
inventaris1667-06-25208253rAntie Jans requireerde
inventaris1667-06-25208253rJan Hendrix requirantoom en curator over
inventaris1667-06-25208253rIbeltie Douwes en over
inventaris1667-06-25208253rClaes Douwes
inventaris1667-06-25208253rClaes Huyberts curator ad actum divisionis
inventaris1667-07-02208248rLusie Mathijs inventarisantgehuwd met
inventaris1667-07-02208248rJan van Bondel
inventaris1667-07-02208248rDed Pytters requirantbestemoeder van haar dochters kinderen bij
inventaris1667-07-02208248rRuyerd Andrys
inventaris1667-07-02208248rTrijntie Harmens requirant
inventaris1667-07-02208248rMarijke Jans requirant
inventaris1667-07-22209116rWillem Dircks brouwerinventarisantgehwud metKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rAntie Jans aangeverKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rburgemeesterAugustinus Pieters requirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rWytso Stevens makelaarrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rHoite Hoytes koopmanrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rRinnert Eelkes EelkemakoopmanrequirantKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rPieter Cornelis brouwerrequirantgeassisteerd metKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rdr. HesselingaKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rTieerd Bentes Boncqkoopmangeauthoriseerde curator overKerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-07-22209116rAmarenske Cornelis Kerkpoort (gebied) 22
inventaris1667-08-13208262rBroer Jacobs trekschipper op Leeuwardeninventarisant
inventaris1667-08-13208262rRuierd Fockes requirantgeauthoriseerde curator
inventaris1667-08-13208262rRomcke Romkes koekbakkerrequirantgeauthoriseerde curatoren over
inventaris1667-08-13208262rAeltie Broers
inventaris1667-08-13208262rBeidske Ruierds aangever
inventaris1667-08-13208262rMettie Fockes aangever
inventaris1667-08-30208270rAuke Douwes wijdschipperinventarisantgehuwd met
inventaris1667-08-30208270rAefke Jacobs
inventaris1667-08-30208270rSweer Tomas wijdschipperrequirantoom en curator
inventaris1667-08-30208270rRintie Douwes wijdschipperrequirantoomen en curatoren over
inventaris1667-08-30208270rde twee nagelaten kinderen van wijlenAuke Douwes wijdschipperinventarisantgehuwd met
inventaris1667-08-30208270rAefke Jacobs
inventaris1667-09-00208301rLeentie Gorris inventarisantweduwe van
inventaris1667-09-00208301rwijlenIppe Thijssen
inventaris1667-09-00208301rDouwe Gorris requirantoom en geauthoriseerde curator over
inventaris1667-09-00208301rTijs Ipees aangeveren van
inventaris1667-09-00208301rFrouck Ippes aangeveren van
inventaris1667-09-00208301rTietske Ippes
inventaris1667-09-10208284rJeppe Willems trekschipperinventarisantgehuwd met
inventaris1667-09-10208284rMoercke Dircks aangever
inventaris1667-09-10208284rJacob Reiners requirantgeauthoriseerde curator
inventaris1667-09-10208284rJan Dircksen Cuyckbakkerrequirantgeauthoriseerde curatoren over
inventaris1667-09-10208284rde drie nagelaten kinderen van wijlenJeppe Willems trekschipperinventarisantgehuwd met
inventaris1667-09-10208284rMoercke Dircks aangever
inventaris1667-10-14208358rWillem Coenes weduwnaar (1) van
inventaris1667-10-14208358rwijlenClaeske Jans geinventariseerde
inventaris1667-10-14208358rJan Jacobs Schoestersmalschipperrequirantbestevader en curator over
inventaris1667-10-14208358rde vier nagelaten weeskinderen van wijlenWillem Coenes weduwnaar (1) van
inventaris1667-10-14208358rwijlenClaeske Jans geinventariseerde
inventaris1667-10-14208358rWillem Coenes gehuwd (2) met
inventaris1667-10-14208358rFokeltie Willems
inventaris1667-11-0820944rTerquinius Theodori notarisweduwnaar van
inventaris1667-11-0820944rwijlenGrietie Foppes
inventaris1667-11-0820944rFoppe Foppes rentmeesterbestevader en geauthoriseerde curator over
inventaris1667-11-0820944rJoannes Terquinii
inventaris1667-12-02208363rwijlenTierck Bauckes geinventariseerdegehuwd met
inventaris1667-12-02208363rwijlenJancke Innes geinventariseerde
inventaris1667-12-02208363rHidde Tierx requirant
inventaris1667-12-02208363rJacob Pytters bakkercurator
inventaris1667-12-02208363rJan Jansen Reiierscuratoren over
inventaris1667-12-02208363rLiscke Tierx en over
inventaris1667-12-02208363rJancke Tierx
inventaris1667-12-02208363rIdtie Innes requirant
inventaris1667-12-12208369rIpke Jelles inventarisantgehuwd met
inventaris1667-12-12208369rAnna Heres requireerdegesterkt met
inventaris1667-12-12208369rJan Symens lakenkoper
inventaris1667-12-12208369rvroedsmanClaes Jansen Faberrequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1667-12-12208369rJanke Ipkes
inventaris1667-12-12208369rvroedsmanPytter Hylkes requirantvader en voorstander over
inventaris1667-12-12208369rHylcke Pytters zoon van
inventaris1667-12-12208369rwijlenRinske Ipkes
inventaris1667-12-12208369rFrans Heins Costerrequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1667-12-12208369rTrijntie Juriens dochter van
inventaris1667-12-12208369rwijlenTeetske Ipkes
inventaris1667-12-12208369rHendrik Pytters Donckergeauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1667-12-12208369rde drie nagelaten weeskinderen vanHendrickien Pytters Donckergetuigeweduwe van
inventaris1667-12-12208369rwijlenJelle Ipkesde Haenkapitein van een korps mariniers
inventaris1667-12-12208369rSytske Ipkes requirantgehuwd met
inventaris1667-12-12208369rMinne Heins mr. kistmaker
inventaris1668-01-08208342rSijcke Winters inventarisantweduwe van
inventaris1668-01-08208342rwijlenLyckle Piers Haulama
inventaris1668-01-08208342rHendrik Jansen mr. schilderwaardeerder schilderijen
inventaris1668-01-08208342rGeertie Albertsvan Minnenhoosverkopergetuige
inventaris1668-03-06208377rwijlenJob Jansen geinventariseerdegehuwd met
inventaris1668-03-06208377rwijlenSytske Lykles geinventariseerde
inventaris1668-03-06208377rHylcke Joannes Hanekuikrequirantcurator ad actum divisionis
inventaris1668-03-06208377rJan Symens lakenkoperrequirantcuratoren ad actum divisionis over
inventaris1668-03-06208377rWytske Jops aangever
inventaris1668-03-06208377rPyttie Jops
inventaris1668-03-06208377rLyckeltie Jops
inventaris1668-03-06208377rEelckien Jops
inventaris1668-03-06208377rFoppe Foppes requirantweduwnaar van
inventaris1668-03-06208377rwijlenFijcke Jops
inventaris1668-04-0320990rBeatryx Lammerts inventarisantweduwe vanNoorderhaven 104
inventaris1668-04-0320990rwijlenAndrys van der Boechorstkapitein Admiraliteit in FrieslandNoorderhaven 104
inventaris1668-04-0320990rCornelius van der Boechorstsecretarisrequirantgeauthoriseerde curatorNoorderhaven 104
inventaris1668-04-0320990rvroedsmanHendrick Hendricks requirantgeauthoriseerde curatoren overNoorderhaven 104
inventaris1668-04-0320990rLambartus van der BoechorstNoorderhaven 104
inventaris1668-04-0320990rBeatryx Lammerts inventarisantgehuwd metNoorderhaven 104
inventaris1668-04-0320990rJan Symons aangeverNoorderhaven 104
inventaris1668-05-02208390rStijntie Ariens inventarisantweduwe vanLanen 62
inventaris1668-05-02208390rwijlen oud burgemeesterJoost van der VoordaLanen 62
inventaris1668-05-02208390rvroedsmanJacob van der VoordarequirantLanen 62
inventaris1668-05-02208390rvroedsmanHendrick Coenraets Ludingarequirantoom en curator overLanen 62
inventaris1668-05-02208390rde twee nagelaten weeskinderen van wijlenJanneke Voordaweduwe vanLanen 62
inventaris1668-05-02208390rwijlen vroedsmanAeke Abbes Lanen 62
inventaris1668-05-02208390rJan Symens lakenkoperrequirantweduwnaar vanLanen 62
inventaris1668-05-02208390rwijlenJanneke VoordaLanen 62
inventaris1668-05-04208403rHarmen Joannes brugmaninventarisantgehuwd met
inventaris1668-05-04208403rAntie Dirx aangever
inventaris1668-05-04208403rburgemeesterHarmen Synes Nautarequirant
inventaris1668-05-16209415rBauk Gosses aangeverweduwe (1) van
inventaris1668-05-16209415rwijlenJan Tjeerds bleker
inventaris1668-05-16209415rImke Jans
inventaris1668-05-16209415rBauk Gosses aangevergehuwd (2) met
inventaris1668-05-16209415rYde Jacobs
inventaris1668-06-04209169roud burgemeesterJan Ruierds Sanstrainventarisantweduwnaar van
inventaris1668-06-04209169rwijlenMaria van Zijll
inventaris1668-06-04209169rvroedsmanRein Jolckes curator ad actum divisionis
inventaris1668-06-04209169rRuiert Sanstrakapitein
inventaris1668-06-04209169rTierck Sanstra
inventaris1668-06-04209169rCleis Sanstraaangever
inventaris1668-06-04209169rDirk Jacobs Kievitkoopmanvoogd over
inventaris1668-06-04209169rPyttie Sanstra
inventaris1668-06-04209169rMinnelaus Hilbrandts gehuwd met
inventaris1668-06-04209169rJanke Sanstra
inventaris1668-06-04209169rJacobus Sanstra
inventaris1668-06-04209391rPytter Tjalkes inventarisantgehuwd met
inventaris1668-06-04209391rDieuke Ages aangever
inventaris1668-06-04209391rFrans Tjalkes requirantoom en geauthoriseerde curator
inventaris1668-06-04209391rJelte Ruirdts requirantooms en geauthoriseerde curatoren over
inventaris1668-06-04209391rRuirdt Pytters
inventaris1668-06-22209225rAntie Jans geinventariseerdeweduwe van
inventaris1668-06-22209225rwijlenArjen Heeres Cleintie
inventaris1668-06-22209225rAntie Jans geinventariseerdegehuwd met
inventaris1668-06-22209225rUlbe Wypkes stadsmakelaar
inventaris1668-06-22209399rUlbe Wypkes stadsmakelaargehuwd met
inventaris1668-06-22209399rAntie Jans
inventaris1668-07-03209127rAntie Lammerts inventarisantweduwe vanJan Ruurdstraat 5
inventaris1668-07-03209127rwijlenGorryt Gorryts smalschipperJan Ruurdstraat 5
inventaris1668-07-03209127rGosse Jansen voorstanderJan Ruurdstraat 5
inventaris1668-07-03209127rTeeke Sytses voorstanderJan Ruurdstraat 5
inventaris1668-07-03209127rPytter AckerslootvoorstanderJan Ruurdstraat 5
inventaris1668-07-03209127rFoppe Tiercks voorstanders vanJan Ruurdstraat 5
inventaris1668-07-03209127rdeJan Jacobs gemeente armenJan Ruurdstraat 5
inventaris1668-07-21209135rHincke Heeres geinventariseerdeweduwe (1) van
inventaris1668-07-21209135rwijlenPytter Jansen
inventaris1668-07-21209135rHarmen joannes oom en geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1668-07-21209135rJanke Pytters en over
inventaris1668-07-21209135rHeere Pytters en over
inventaris1668-07-21209135rSytske Pytters
inventaris1668-07-21209135rHincke Heeres geinventariseerdegehuwd (2) met
inventaris1668-07-21209135rJoannes Jansen
inventaris1668-07-21209135rMartien Willems waardeerster winkelwaren
inventaris1668-07-21209135rTrijntie Siouckes waardeerster winkelwaren
inventaris1668-07-23209158rJancke Claesen geinventariseerdeweduwe (1) van
inventaris1668-07-23209158rwijlenLubbert Tijssen spijkermaker
inventaris1668-07-23209158rJancke Claesen geinventariseerdegehuwd (2) met
inventaris1668-07-23209158rSipke Heeres
inventaris1668-07-23209163rSipke Heeres mr. scheepstimmermangeinventariseerdeweduwnaar (1) vanGrote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-23209163rwijlenMartien Dirx Grote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-23209163rDirk Sipkes Grote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-23209163rSipke Heeres mr. scheepstimmermangeinventariseerdegehuwd (2) metGrote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-23209163rJanke Clasen Grote Ossenmarkt 14
inventaris1668-07-31209385rHendrick Pytters Ringersgerechtsbodeinventarisant
inventaris1668-07-31209385rJan Gerlofs requirantoom en geauthoriseerde curator over
inventaris1668-07-31209385rVitus [staat Wytus] Ringers
inventaris1668-07-31209385rgemeensmanPytter Claessen aangever
inventaris1668-08-28209353rDouwe Douwes oud bierhaler op Haarleminventarisantgehuwd met
inventaris1668-08-28209353rItie Lenerts requireerde
inventaris1668-08-28209353rDouwe Douwes requirant
inventaris1668-08-28209353rJan Foppes requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1668-08-28209353rMeyn Dircks
inventaris1668-08-28209353rGrietie Douwes
inventaris1668-08-28209353rAeltie Nannes requirantweduwe van
inventaris1668-08-28209353rwijlenJarig Douwes
inventaris1668-08-28209353rSioerd Wybes requirantweduwnaar van
inventaris1668-08-28209353rwijlenNeeltie Douwes
inventaris1668-09-00209377rWybe Wybrantdts brouwerinventarisantweduwnaar van
inventaris1668-09-00209377rwijlenJeltie Pytters
inventaris1668-09-00209377rHans Jansen requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1668-09-00209377rTrijntie Wybes requirant
inventaris1668-09-00209377rHytie Martens aangever
inventaris1668-09-08209329rItie Clases Braemaangeverweduwe (1) van
inventaris1668-09-08209329rwijlenReyer Sjoerds
inventaris1668-09-08209329rFedde Tjeerds koopmanrequirantgeauthoriseerde tutor over
inventaris1668-09-08209329rGrittie Reyers
inventaris1668-09-08209329rItie Clases Braemaamgevergehuwd (2) met
inventaris1668-09-08209329rBente Tjeerds Bonk
inventaris1668-09-22209325rEuwe Ages houtmolenaargeinventariseerdeweduwnaar (1) van
inventaris1668-09-22209325rwijlenWillemke Willems
inventaris1668-09-22209325rvroedsmanHendrik Hendrix curator ad actum divisionis
inventaris1668-09-22209325rTied Yves
inventaris1668-09-22209325rHylke Ages
inventaris1668-09-22209325rEuwe Ages houtmolenaargeinventariseerdegehuwd (2) met
inventaris1668-09-22209325rTrijntie Philips
inventaris1668-09-22209325rAlbert Annes waardeerder houtmolen
inventaris1668-09-22209325rJan Pieters waardeerder houtmolen
inventaris1668-10-14209197rYfke Joannes Tjesmainventarisantweduwe vanVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rwijlenFrans Reiners TemplarVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rClaes Juiens Fonteinrequirantgeauthoriseerde curator overVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rYfke Jelles Jeddemaen overVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rReiner Jelles Jeddemaen overVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rAntie Jelles JeddemaVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rwijlenJelle Reiners Jeddemagehuwd metVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rwijlenTrijntie Fransen TemplerVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rJacobus Tiessemarequirantgeauthoriseerde curator overVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rAntie Jansen Agricolaen overVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rJan Jansen AgricolaVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rwijlenJan Jansen Agricolagehuwd metVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rwijlenAegtien Fransen TempelerVoorstraat 25
inventaris1668-10-14209197rElisabeth Yppes dienstmaagdaangeverVoorstraat 25
inventaris1668-10-15209268rvroedsmanGerrit Sickes Orsingageinventariseerdeweduwnaar (1) van
inventaris1668-10-15209268rwijlenAntie Heeres
inventaris1668-10-15209268rburgervaandrig mr.Augustinus Siersmacurator ad actum divisionis
inventaris1668-10-15209268rvroedsmanGerrit Sickes Orsingageinventariseerdegehuwd (2) met
inventaris1668-10-15209268rGryttie Jans
inventaris1668-10-27209339rDoede Pytters gortmakerinventarisantgehuwd met
inventaris1668-10-27209339rGryttie Hendrix
inventaris1668-10-27209339rvroedsmanLourens Jacobsvan Asperenrequirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1668-10-27209339rBuwe Doedes
inventaris1668-10-27209339rArjen Gijsberts requirantgehuwd met
inventaris1668-10-27209339rTrijntie Doedes
inventaris1668-10-27209339rSymon Ages requirantweduwnaar van
inventaris1668-10-27209339rwijlenBauckjen Doedes
inventaris1668-10-27209339rSaeckjen Symens
inventaris1668-10-27209339rBauk Seerps gehuwd met
inventaris1668-10-27209339rDoede Hendrix
inventaris1668-11-24209211rWypk Jans geinventariseerde
inventaris1668-11-30209250rJan Wybes Calfgrootveerschippergeinventariseerdeweduwnaar (1) van
inventaris1668-11-30209250rwijlenRinske Jans
inventaris1668-11-30209250rHaye Jansen houtkopercurator ad actum divisionis over
inventaris1668-11-30209250rTrijntie Jans en over
inventaris1668-11-30209250rWybe Jans
inventaris1668-11-30209250rJan Wybes Calfgrootveerschippergeinventariseerdegehuwd (2) met
inventaris1668-11-30209250rSiouckien Doies
inventaris1668-12-02209278rSiouckien Dojes geinventariseerdeweduwe (1) van
inventaris1668-12-02209278rwijlenGerloff Fransen
inventaris1668-12-02209278rJan Foppes koopmantutor ad hunc actum over
inventaris1668-12-02209278rAke Gerlofs
inventaris1668-12-02209278rSiouckien Dojes geinventariseerdegehuwd (2) met
inventaris1668-12-02209278rJan Wybes Calf
inventaris1668-12-03209304rSibrant Hessels koopmaninventarisantweduwnaar van
inventaris1668-12-03209304rwijlenMaycke Gouckes
inventaris1668-12-03209304rMarten Tiepkes brouwerrequirantgeauthoriseerde curator
inventaris1668-12-03209304rJacob Clasen Braemrequirantgeauthoriseerde curatoren over
inventaris1668-12-03209304rGouke Sibrants
inventaris1668-12-03209304rHessel Sibrants
inventaris1668-12-03209304rSibrant Hessels koopmaninventarisantweduwnaar van
inventaris1668-12-03209304rJouckien Romckes
inventaris1668-12-03209304rPyttie Sibrants
inventaris1668-12-03209304rGerrit Romkes geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1668-12-03209304rPytter Pytters geauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1668-12-05208399rJurrien Siborghrequiranteerst geregistreerde crediteur van
inventaris1668-12-05208399rWytske Isbrants herbergiersegeinventariseerde
inventaris1668-12-14209240rStoffel Clasen inventarisantgehuwd metKleine Bredeplaats 18
inventaris1668-12-14209240rHylkien Ates aangeverKleine Bredeplaats 18
inventaris1668-12-14209240rPytter Iges grootschipperrequirantgeauthoriseerde curator overKleine Bredeplaats 18
inventaris1668-12-14209240rJanke Jans Kleine Bredeplaats 18
inventaris1668-12-22209232rAntie Pytters geinventariseerdeweduwe van
inventaris1668-12-22209232rwijlenPytter Dirxen Cruis
inventaris1668-12-22209232rAntie Pytters geinventariseerdegehuwd met
inventaris1668-12-22209232rJan Symens wijdschipper
inventaris1668-12-22209232rJeppe Dirxen requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1668-12-22209232rAntie Pytters en over
inventaris1668-12-22209232rDirk Pytters
inventaris1669-01-11209364rTjeerd Bentes Bonckinventarisantgehuwd metVoorstraat 1
inventaris1669-01-11209364rHiltie Jacobs requireerdegesterkt met haar zwagerVoorstraat 1
inventaris1669-01-11209364rHarinch Egberts requireerdegesterkt metVoorstraat 1
inventaris1669-01-11209364rBente Tjeerdts BonckrequirantVoorstraat 1
inventaris1669-01-11209364rTeunis Claessen requirantgeauthoriseerde curator overVoorstraat 1
inventaris1669-01-11209364rAntie Tjeerdts BonckrequirantVoorstraat 1
inventaris1669-01-11209364rFedde Tjeerts requireerdegeauthoriseerde curator ad actum divisionis overVoorstraat 1
inventaris1669-01-11209364rOtte Tjeerds BonckrequireerdeVoorstraat 1
inventaris1669-01-12209260rIns Jans inventarisantgehuwd met
inventaris1669-01-12209260rJan Bartels Cocqoud commandeur
inventaris1669-01-12209260rReiner Arjens occuperende voor
inventaris1669-01-12209260rLuitjen Tjerx
inventaris1669-01-12209260rCornelis Reiners
inventaris1669-01-12209260rAlbert Gerrits
inventaris1669-01-12209260rJacob Liuwes
inventaris1669-01-13209292rHinne Wybrants bakkergeinventariseerdeweduwnaar (1) van
inventaris1669-01-13209292rwijlenGryttie Cornelis
inventaris1669-01-13209292rHinne Wybrants bakkergeinventariseerdegehuwd (2) met
inventaris1669-01-13209292rTrijntie Annes
inventaris1669-01-13209292rPytter jellis wieldraaiergeauthoriseerde tutor ad actum divisionis
inventaris1669-01-13209292rHendrik Pytters Donkergeauthoriseerde tutoren ad actum divisionis over
inventaris1669-01-13209292rHylckien Hinnes
inventaris1669-03-22209409rWillem Pytters oud lichtervoerderinventarisantgehuwd met
inventaris1669-03-22209409rAntie Fransen aangever
inventaris1669-03-22209409rDoutien Willems requirantweduwe van
inventaris1669-03-22209409rwijlenMelle Sickes
inventaris1669-03-22209409rPytter Tjebbes Dreyerkoopmanrequirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis
inventaris1669-03-22209409rTaecke Wybrandts requirantgeauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over
inventaris1669-03-22209409rBottie Wybes requirantweeskind van
inventaris1669-03-22209409rwijlenPybe Willems
inventaris1669-03-25209372rGosse Ybles lichtervoerderinventarisant
inventaris1669-03-25209372rTijs Ubles [staat: Obkes] mr. bakkerrequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1669-03-25209372rGrietie Claesses
inventaris1669-03-25209372rEelk Heeres aangevergehuwd met
inventaris1669-03-25209372rHeere Oenes
inventaris1669-04-262101rAntie Adiusaangeverweduwe van
inventaris1669-04-262101rwijlenRoelef Pybes
inventaris1669-04-262101rAntie Adiusaangevergehuwd met
inventaris1669-04-262101rReyner Jans
inventaris1669-04-262101rPytter Ewerts gauthoriseerde tutor
inventaris1669-04-262101rWybbe Wybbes gauthoriseerde tutoren over
inventaris1669-04-262101rHendrick Roelofs en van
inventaris1669-04-262101rBente Roelofs
inventaris1669-05-05210332rAntie Tonis inventarisantweduwe vanVoorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rwijlenWillem Claesen BurgerVoorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rClaes Sipkes Amelanderrequirantweduwnaar vanVoorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rMartien Willems Voorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rTeuntie Claeses Voorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rClaes Willems BurgerVoorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rmr.Goslingh Stienstragehuwd metVoorstraat 71
inventaris1669-05-05210332rMaycke Martens Voorstraat 71
inventaris1669-06-3021010rAafke Heyns inventarisantweduwe van
inventaris1669-06-3021010rwijlenArent Silvester
inventaris1669-06-3021010rTjallingh Heyns curator over
inventaris1669-06-3021010rAntie Arents
inventaris1669-07-1521014rOluff Dircks inventarisantweduwe van
inventaris1669-07-1521014rwijlenJoannes Taeckes
inventaris1669-07-1521014rTaecke Taeckes requirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1669-07-1521014rTaecke Joannis
inventaris1669-07-1521014rJan Freercks bakkergecommitteerde crediteur
inventaris1669-07-1521014rClaes Cornelis bakkergecommitteerde crediteur
inventaris1669-07-1521014rNeeltie Hessels aangever
inventaris1669-07-3021030rPyttie Willems baksterinventarisantweduwe van
inventaris1669-07-3021030rwijlenAnne Sipkes bakker
inventaris1669-07-3021030rClaes Huyberts gecommitteerde crediteur
inventaris1669-07-3021030rPieter Tjebbes Dreyergecommitteerde crediteur
inventaris1669-07-3021030rYbel Reyners aangever
inventaris1669-09-12210217rNeeltie Reyners inventarisantgehuwd metBrouwersstraat 14
inventaris1669-09-12210217rHobbe Gerbens Brouwersstraat 14
inventaris1669-09-12210217rwijlenClaes Claesen bakkerBrouwersstraat 14
inventaris1669-09-2721020rJan Heerts Fenemamr. goudsmidinventarisantSint Jacobstraat 12
inventaris1669-09-2721020rAllert Kirgmanaangevergeathoriseerde voormomber overSint Jacobstraat 12
inventaris1669-09-2721020rJoannes Fosen overSint Jacobstraat 12
inventaris1669-09-2721020rMarijcke FosSint Jacobstraat 12
inventaris1669-09-2721020rAgnietie FenemaaangeverSint Jacobstraat 12
inventaris1669-10-1021094rJan Freerx bakkergeauthoriseerde curator over
inventaris1669-10-1021094rJancke Saskes inventarisantweduwe van
inventaris1669-10-1021094rwijlenWillem Jacobs
inventaris1669-10-1021094rJacob Willems aangever
inventaris1669-10-2621035rDirck Sjoerdts bakkerweduwnaar van
inventaris1669-10-2621035rwijlenAeltie Reyners inventarisant
inventaris1669-10-2621035rDirck Sjoerdts bakkergehuwd met
inventaris1669-10-2621035rTrijntie Jacobs
inventaris1669-10-2621035rAndrys Jansen aangeveraangehuwde oom over
inventaris1669-10-2621035rJancke Dircks en over
inventaris1669-10-2621035rSjoerd Dircks
inventaris1669-11-1921047rDirck Jacobs mr. schoenmakerinventarisantgehuwd met
inventaris1669-11-1921047rFouckien Foppes aangever
inventaris1669-11-1921047rJarich Jacobs aangever
inventaris1669-11-1921047rGrytie Jacobs aangever
inventaris1669-11-1921047rBouwen Hessels mr. stadssmidcurator over
inventaris1669-11-1921047rTrijntie Dircks
inventaris1669-11-2321057rClaes Sipckes Amelanderschipperinventarisantgehuwd metHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rMartien Bentes aangeverHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rJeltie Syttes aangevergehuwd metHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rCornelis Claeses AmelanderHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rJan Gerrits gortmakeraangevercurator overHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rTeuntie Claeses Hoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rClaes Sipckes Amelanderschipperinventarisantweduwnaar vanHoogstraat 31
inventaris1669-11-2321057rwijlenMartien Willems Hoogstraat 31
inventaris1669-12-1021070rMaycke Claeses inventarisantweduwe vanFranekereind 14
inventaris1669-12-1021070rwijlenPytter Jacobsde AdamFranekereind 14
inventaris1669-12-1021070rClaes Claesen Bilkertgeauthoriseerde curator overFranekereind 14
inventaris1669-12-1021070rAttie Pyttersde AdamaangeverFranekereind 14
inventaris1670-01-1121088rHylck Oeges inventarisantPeterseliestraat
inventaris1670-01-1121088rAebe Pytters gelastigde crediteurPeterseliestraat
inventaris1670-01-1121088rHarmen Pieters brouwergelastigde crediteurPeterseliestraat
inventaris1670-01-11210100rReynouw Gosses inventarisantgehuwd metHeiligeweg 56
inventaris1670-01-11210100rClaes Feyckes gortmakerHeiligeweg 56
inventaris1670-01-11210100rYde Jacobs aangevergehuwd metHeiligeweg 56
inventaris1670-01-11210100rBauck Gosses Heiligeweg 56
inventaris1670-01-19210164rJaekle Pybes Sinnemageinventariseerdegehuwd met
inventaris1670-01-19210164rMaertien Hendrix geinventariseerde
inventaris1670-01-28210133rWynert Poppes koopmaninventarisantgehuwd met
inventaris1670-01-28210133rMartien Hanses aangever
inventaris1670-01-28210133rAuke Poppes requirant
inventaris1670-01-28210133rTied Poppes requirantmoeder van
inventaris1670-01-28210133rOege Jacobs
inventaris1670-01-28210133rWybrant Oeges zoon van
inventaris1670-01-28210133rOege Poppes
inventaris1670-01-28210133rEelck Alles requirantgehuwd met
inventaris1670-01-28210133rJan Sybrens
inventaris1670-01-28210133rOege Alles requirant
inventaris1670-01-28210133rDieuke Alles requirantgehuwd met
inventaris1670-01-28210133rMinne Ockes
inventaris1670-01-28210133rRitske Alles requirantgehuwd met
inventaris1670-01-28210133rReyn Ockes
inventaris1670-01-28210133rScholte Alles requirantgehuwd met
inventaris1670-01-28210133rOege Jacobs
inventaris1670-01-28210133rYts Poppes
inventaris1670-01-29210171rJan Freerx gehuwd met
inventaris1670-01-29210171rRixtie Sybrens
inventaris1670-01-29210171rGale Sybrans aangeveroom van
inventaris1670-01-29210171rSybren Jansen
inventaris1670-02-23210160rWickien Cornelis inventarisant
inventaris1670-02-23210160rBauckien Willems aangever
inventaris1670-03-31210210rRodmer Jarichs inventarisantgehuwd metHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rSjouck IJsbrants aangeverHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rPytter Ewerts geauthoriseerde curator overHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rLijsbeth Rodmers requirantHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rPyttie Rodmers requirantgehuwd metHoogstraat 34
inventaris1670-03-31210210rPytter Jelles wieldraaierHoogstraat 34
inventaris1670-04-14210226rBuricius Belidageinventariseerdegehuwd metSimon Stijlstraat 3
inventaris1670-04-14210226rLijsbeth Hendrixde WitgeinventariseerdeSimon Stijlstraat 3
inventaris1670-04-16210251rJan Walings inventarisant
inventaris1670-04-28210238rwijlenDouwe Cornelis galjootschippergeinventariseerdegehuwd met
inventaris1670-04-28210238rwijlenGrietie Foppes geinventariseerde
inventaris1670-04-28210238rReyner Jansen geauthoriseerde tutor
inventaris1670-04-28210238rGerrit Thijssen geauthoriseerde tutoren over
inventaris1670-04-28210238rNeeltie Douwes en over
inventaris1670-04-28210238rMartien Douwes
inventaris1670-04-28210238rAeltie Allerts aangever
inventaris1670-04-28210238rJan Pytters Oldaens
inventaris1670-05-06210261rCornelis Paulus Bogaerdageinventariseerdeweduwnaar van
inventaris1670-05-06210261rwijlenMartien Claeses
inventaris1670-05-06210261rClaes Huiberts bestevader en curator ad actum divisionis over
inventaris1670-05-06210261rPaulus Cornelis Bogaerdaen over
inventaris1670-05-06210261rTjedtsche Cornelis Bogaerda
inventaris1670-05-06210261rCornelis Paulus Bogaerdageinventariseerdegehuwd met
inventaris1670-05-06210261rTrijntie Pytters Laquart
inventaris1670-05-09210303rDoede Sydtses inventarisantweduwnaar vanBildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rwijlenJeltie Tjeerdts Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rGosse Jansen requirantBildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rTeecke Sytses requirantBildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rImck Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rAuckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rSinckjen Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rWelmoed Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rMary Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-09210303rSytsche Doedes Bildtstraat 18
inventaris1670-05-14210253rPytter Tzjallings voermaninventarisantweduwnaar vanZoutsloot 45
inventaris1670-05-14210253rwijlenHotsche Folkerts Zoutsloot 45
inventaris1670-05-14210253rAte Tzjallings requirantgeauthoriseerde curator overZoutsloot 45
inventaris1670-05-14210253rLeentie Pytters en overZoutsloot 45
inventaris1670-05-14210253rTzjalling Pytters Zoutsloot 45
inventaris1670-05-14210253rFokel Tzjallings aangeverZoutsloot 45
inventaris1670-05-14210253rYntie Hartogs dienstmaagdaangeverZoutsloot 45
inventaris1670-05-21210178rTrijntie Pytters geinventariseerdeweduwe van
inventaris1670-05-21210178rAllert Tjeerts koopmangehuwd met
inventaris1670-05-21210178rBartel Cleysen Lantinghrequirantcurator ad actum divisionis over
inventaris1670-05-21210178rAeltie Allerts gehuwd met
inventaris1670-05-21210178rDominicus Lantingh
inventaris1670-05-21210178rFreeck Jacobs requirantgehuwd met
inventaris1670-05-21210178rGrietie Allerts
inventaris1670-05-21210178rFredde Tjeerts koopmancurator ad actum divisionis over
inventaris1670-05-21210178rTjeerd Allerts
inventaris1670-05-21210178rTrijntie Pytters geinventariseerdegehuwd met
inventaris1670-05-21210178rCornelis Pouwels Bogaerda
inventaris1670-06-02210271rWarner Egberts inventarisantKruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rPytter Jelles requirantcurator overKruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rEgbert Warners Kruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rdeweesvoogden van der Harlingenrequirantalimentatores vanKruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rHiltie Warners Kruisstraat 3
inventaris1670-06-02210271rHittie Jans dienstmaagdaangeverKruisstraat 3
inventaris1670-07-07210278rJan Martens zoutmetergeinventariseerdeweduwnaar van
inventaris1670-07-07210278rwijlenTettie Sydses
inventaris1670-07-07210278rJan Martens zoutmetergeinventariseerdegehuwd met
inventaris1670-07-07210278rPybe Broers
inventaris1670-08-02210309rHitte Sipkes inventarisantweduwe van
inventaris1670-08-02210309rwijlenPouwels Jansen Hobbekees [staat: Hobbekes]
inventaris1670-08-02210309rJan Botrequirantgecommitteerde
inventaris1670-08-02210309rTaeke Zytses mr. smidrequirantgecommitteerden van
inventaris1670-08-02210309rdeJan Jacobs gemeente
inventaris1670-08-12210282rHendrick Hobbes geinventariseerdeweduwnaar vanBoth Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210282rwijlenBauck Reiners Both Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210282rHendrick Hobbes geinventariseerdegehuwd metBoth Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210282rWelmoed Jacobs Both Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210286rWelmoed Jacobs geinventariseerdeweduwe vanBoth Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210286rwijlenLieuwe* Reiners* Both Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210286rWelmoed Jacobs geinventariseerdegehuwd metBoth Apothekerstraat
inventaris1670-08-12210286rHendrick Hobbes Both Apothekerstraat
inventaris1670-08-18210290rPytter Jacobs Rodastadsroepergeinventariseerdegehuwd metNoorderhaven 112
inventaris1670-08-18210290rElche Hanses geinventariseerdeNoorderhaven 112
inventaris1670-08-18210290rFrederick Samuels gecommitteerde crediteurNoorderhaven 112
inventaris1670-08-18210290rJan Symons lakenkopergecommitteerde crediteurNoorderhaven 112
inventaris1670-08-18210290rClaes Jans gecommitteerde crediteurNoorderhaven 112
inventaris1670-09-09210314rAeltie Hotses inventarisantweduwe van
inventaris1670-09-09210314rwijlenSjoert Tjeerds Suirger
inventaris1670-09-09210314rburgerhopmanWybrant Pytters requirantweduwnaar van
inventaris1670-09-09210314rwijlenAeltie Jans
inventaris1670-09-09210314rGerrit Gouckes koopmanrequirantgeauthoriseerde curator over
inventaris1670-09-09210314rde kinderen vanAndries Jansen
inventaris1670-09-09210314rTjeerdt Sybrants Suirgergeauthoriseerde curator over
inventaris1670-09-09210314rde kinderen van wijlenWarner Jansen
inventaris1670-09-12210297rSydts Freercks rogverschieteraangevergehuwd metMolenpad 6
inventaris1670-09-12210297rJantien Ypes Molenpad 6
inventaris1670-09-12210297rBaucke Pytters mr. kleermakergetuigeoom vanMolenpad 6
inventaris1670-09-12210297rde twee kinderen vanSydts Freercks rogverschieteraangeverweduwnaar vanMolenpad 6
inventaris1670-09-12210297rwijlenAntie Pytters Molenpad 6
inventaris1670-10-08210340rJetsche Leuckis inventarisantgehuwd met
inventaris1670-10-08210340rJacob Joannes
inventaris1670-10-292111rTrijntie Jacobs inventarisantweduwe vanBrouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rwijlenJan MullentieBrouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rJan Arents mr. kuiperBrouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rAtse Dirx portier [staat: poorter]Brouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rDirck Bouwens geauthoriseerde curator overBrouwersstraat 19achter
inventaris1670-10-292111rAntie Jans MullentieBrouwersstraat 19achter
inventaris1670-11-10210344rRixtie Harmens inventarisantgehuwd metRommelhaven 18twee_achter
inventaris1670-11-10210344rSipke Gijsberts scheepstimmermanaangeverRommelhaven 18twee_achter
inventaris1670-11-10210344rRienck Harmens requirantgeauthoriseerde curator overRommelhaven 18twee_achter
inventaris1670-11-10210344rYcke Baukes Rommelhaven 18twee_achter
inventaris1670-12-05210351rAntie Allerts inventarisantweduwe van
inventaris1670-12-05210351rwijlenHendrick Jansen Kip
inventaris1670-12-05210351rFedde Tjaerdts koopman
inventaris1670-12-05210351rJan Foppes koopman
inventaris1670-12-05210351rAntie Jansen aangever
inventaris1670-12-23210356rHans Eeuwes distelateurinventarisant
inventaris1670-12-23210356rEelco Rinnerts koopmanaangevercurator over
inventaris1670-12-23210356rGeertie Hanses
inventaris1670-12-25210407rSjoukjen Dooyes inventarisantgehuwd met
inventaris1670-12-25210407rJan Wybes Calffaangever
inventaris1670-12-25210407rJan Foppes koopmangeauthoriseerde curator
inventaris1670-12-25210407rSjoerd Joannis grootveerschippergeauthoriseerde curatoren over
inventaris1670-12-25210407rAafke Gerloffs requirant
inventaris1671-01-02210363rAntie Rijx inventarisantweduwe vanFranekereind 23
inventaris1671-01-02210363rwijlenAucke Jacobs metselaarFranekereind 23
inventaris1671-01-02210363rPytter Jansen Franekereind 23
inventaris1671-01-02210363rJan Jansen Franekereind 23
inventaris1671-01-02210363rGerben Jansen Franekereind 23
inventaris1671-01-02210363rCiprianus NicolainotarisFranekereind 23
inventaris1671-01-02210363rPyttie Piers Franekereind 23
inventaris1671-01-02210363rAntie Emmerix Franekereind 23
inventaris1671-01-05210383rPietter Tjebbes Dreyerrequireerdeter sterking van
inventaris1671-01-05210383rPyttertie Jans geinventariseerde en aangeverweduwe van
inventaris1671-01-05210383rwijlen burgemeesterGerrit Hardenborg
inventaris1671-01-05210383rPyttertie Jans geinventariseerde en aangevergehuwd met
inventaris1671-01-05210383rSyds Pytters apotheker
inventaris1671-01-05210383rPieter Gerrits Middachtenequipagemeesterrequirantoom en geauthoriseerde curator over
inventaris1671-01-05210383rAntie Gerrits Hardenburgen over
inventaris1671-01-05210383rJan Gerrits Hardenburg
inventaris1671-01-09210367rwijlenClaes Jurriens Fonteyngeinventariseerdegehuwd metZuiderhaven 2
inventaris1671-01-09210367rwijlenAntie Reyners JeddemageinventariseerdeZuiderhaven 2
inventaris1671-01-09210367rFreerck Claesen Braemrequirant q.q.geauthoriseerde curator overZuiderhaven 2
inventaris1671-01-09210367rReyner Claesen FonteynrequirantZuiderhaven 2
inventaris1671-01-09210367rJurrien Claesen Fonteynrequireerde en aangeverZuiderhaven 2
inventaris1671-01-11211112rJanke Auckes Golinventarisant
inventaris1671-01-11211112rReyner Pytters mr. schoenmakergeauthoriseerde curator over
inventaris1671-01-11211112rAntie Pytters aangever
inventaris1671-01-11211112roud gemeensmanWopke Jans Ackercurator ad actum divisionis over
inventaris1671-01-11211112rAuke Bartels
inventaris1671-01-11211112rWillem Bartels
inventaris1671-01-11211112rAntie Bartels
inventaris1671-03-08211100rAntie Wobbes inventarisantgehuwd met
inventaris1671-03-08211100rAlbert Taeckes koopman
inventaris1671-03-222118rPytter Jacobs mr. timmermanaangeverweduwnaar (1) vanHeiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rwijlenTrijntie Gatses Heiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rSymen Jansen dekenkramergeauthoriseerde curatorHeiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rPytter Gatses geauthoriseerde curatoren overHeiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rde drie nagelaten kinderen uit (1) Heiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rPytter Jacobs mr. timmermanaangevergehuwd (2) metHeiligeweg 21
inventaris1671-03-222118rAecht Pytters Heiligeweg 21
inventaris1671-04-0821144rKeympe Jacobs visjagerinventarisantgehuwd (2) metHondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rGrietie Arriens aangeverweduwe (x) vanHondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rwijlenHaye Folckerts Hondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rAntie Hayes aangeverHondenstraat 6
inventaris1671-04-0821144rHarmen Pytters brouwerHondenstraat 6
inventaris1671-04-2721131rSijcke Hennes inventarisantweduwe van
inventaris1671-04-2721131rwijlenArien Thonis
inventaris1671-04-2721131rTheunis Ariens aangever
inventaris1671-05-1521137rHaje Hendrix veerschipper op Bolswardinventarisantweduwnaar van
inventaris1671-05-1521137rwijlenTjeetse Sybrens
inventaris1671-05-1521137rburgemeesterHans Keympes geauthoriseerde curator over
inventaris1671-05-1521137rHendrik Hajes
inventaris1671-05-1521137rPieter IJsbrandts grootveerschipperaangeverweduwnaar (1) van
inventaris1671-05-1521137rwijlenAeffke Rijckerts
inventaris1671-05-1521137rRijckert Tjebbes bestevader van
inventaris1671-05-1521137rde twee nagelaten kinderen uit (1)
inventaris1671-05-1521137rPieter IJsbrandts grootveerschipperaangevergehuwd (2) met
inventaris1671-05-1521137rMeyke Simens
inventaris1671-05-3021180rLambart van der Bouckhorstinventarisantgehuwd met
inventaris1671-05-3021180rSytske Monsmaaangever
inventaris1671-05-3021180rCornelius Walsweercurator ex testamento over
inventaris1671-05-3021180rMarya Steur
inventaris1671-05-3021180rCornelius Walsweergelastigde van
inventaris1671-05-3021180rHester van der Bouckhorstgehuwd met
inventaris1671-05-3021180rArdriaan Steur
inventaris1671-05-3021180rCouke Lamberts weduwe van
inventaris1671-05-3021180rwijlenJoost Imesde Gavere
inventaris1671-05-3021180rCornelius Joosten Heynsgecommitteerde crediteur
inventaris1671-05-3021180rIJsbrant Joosten Heynsgecommitteerde crediteur
inventaris1671-05-3021180rJan Simons gecommitteerde crediteur
inventaris1671-05-3021180roud burgemeester Vetsens
inventaris1671-05-3021180roud burgemeester Knijff
inventaris1671-06-28211190rPyter Claesen inventarisant
inventaris1671-06-28211190rJan Scheltes aangevergehuwd met
inventaris1671-06-28211190rYdts Pyters
inventaris1671-06-28211190rClaes Sybrens ter sterking
inventaris1671-06-28211190rAge Sybrens ter sterking van
inventaris1671-06-28211190rYbel Sybrens weduwe van
inventaris1671-06-28211190rwijlenMinck Pyters
inventaris1671-06-28211200rBotie Jans inventarisantweduwe vanKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rwijlenHere Symens kosterKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rNeeltie Heeres laatst weduwe vanKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rwijlenRuirdt Hillebrants commandeurKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rSaercke Heres aangeverweduwe vanKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rwijlenCarst Carsten Kleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rElsche heres gehuwd metKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rJan Janes Kleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rvroedsmanGerrit Sickes Orsingaweduwnaar vanKleine Bredeplaats 12
inventaris1671-06-28211200rwijlenAntie Heres Kleine Bredeplaats 12
inventaris1671-08-1621138rKeympe Jacobs visjagerinventarisantweduwnaar (1) van
inventaris1671-08-1621138rwijlenSytske Jans
inventaris1671-08-1621138rburgemeesterHans Keympes curator over
inventaris1671-08-1621138rJan Keympes
inventaris1671-08-1621138rAntie Keympes
inventaris1671-10-10211216rSaco Sybesde Boerschuit- of lichtermaninventarisant
inventaris1671-10-10211216rJan Doedes mr. huistimmermanaangevergeauthoriseerde curator over
inventaris1671-10-10211216rSjouckjen Heeres weeskind van
inventaris1671-10-10211216rwijlenHere Doedes gehuwd met
inventaris1671-10-10211216rwijlenJancke Sakes
inventaris1671-10-13211107rAert Claessen inventarisantweduwnaar (1) van
inventaris1671-10-13211107rwijlenYeffke Hessels
inventaris1671-10-13211107rAnske Jacobs timmermanoom
inventaris1671-10-13211107rDirck Hessels schoenmakeromen van
inventaris1671-10-13211107rAntie Aerts
inventaris1671-10-13211107rAert Claessen inventarisantgehuwd (2) met
inventaris1671-10-13211107rOrseltie Jans aangever
inventaris1671-10-13211107rClaerke Aerts
inventaris1671-10-1921148rBaernt Hiddesde Vrieskapitein Admiraliteit in Frieslandaangeverweduwnaar (1) van
inventaris1671-10-1921148rEelckjen Siertsvan der Leyinventarisant
inventaris1671-10-1921148rFeycke Claesenvan der Leycurator ad actum divisionis over
inventaris1671-10-1921148rSiert Beerntsde Vries
inventaris1671-10-1921148rBaernt Hiddesde Vrieskapitein Admiraliteit in Frieslandaangevergehuwd (2) met
inventaris1671-10-2121172rAnna Jentzma
inventaris1671-10-2121172rBaernt Hiddesde Vrieskapiteingehuwd met
inventaris1671-10-2121172rAnna Jentzma
inventaris1671-11-1721117rJan Lolles inventarisantweduwnaar vanZuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rwijlenJisk Obbes Zuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rLolle Jans Zuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rMaertie Jans Zuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rTjeskjen Jans Zuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rObbe Jans Zuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rPytter Jelles wieldraaiercurator overZuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rMarten Jans Zuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rCornelis Stoffels Middachtenweduwnaar vanZuiderhaven
inventaris1671-11-1721117rwijlenLijsbeth Jans aangeverZuiderhaven
inventaris1671-12-11211166rDirck Gerbens mr. schoenmakerinventarisantVoorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rJan Freerkx oudoomVoorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rAbe Pytters oudomen vanVoorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rGerloff Jansen Voorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rCornelis Joosten HeynscuratorVoorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rIJsbrandt Joosten Heynscuratoren overVoorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rde goederen van wijlenJoost Dirx Voorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rRiemke Dirx aangevergehuwd metVoorstraat 99
inventaris1671-12-11211166rWytze Pybbes TallumVoorstraat 99
inventaris1672-02-17211116rRinske Eylerts inventarisantgehuwd met
inventaris1672-02-17211116rEylerdt Crombecksoldaat onder Van Ockinga
inventaris1672-02-17211116rEefke Gerloffs aangevergehuwd met
inventaris1672-02-17211116rClaes Goyties
inventaris1672-04-19211250rWytso Meynerts inventarisant
inventaris1672-04-19211250rLolle Jacobsde Cockrequirant q.q.curator over
inventaris1672-04-19211250rFedde Wytses requirant
inventaris1672-04-19211250rde overige meerderjarige kinderen requirant en aangever
inventaris1672-06-18211179rYmck Bartels inventarisantweduwe van
inventaris1672-06-18211179rwijlenAndries Bouwens
inventaris1672-06-18211179rHylckjen Sjoerds aangevergehuwd met
inventaris1672-06-18211179rLammert Thomas Salverda [staat: Salvada]
inventaris1672-10-07211121roud burgemeesterGellius Vetzensiusprocureur postulantinventarisantLanen 54
inventaris1672-10-07211121rJurrien Syborghgehuwd metLanen 54
inventaris1672-10-07211121rAntie VetzensiusLanen 54
inventaris1672-10-07211121rGeert Albartsvan Mindengeauthoriseerde curator overLanen 54
inventaris1672-10-07211121rde drie nagelaten kinderen van wijlenTheodorus Vetzensiusfiscaalgehuwd metLanen 54
inventaris1672-10-07211121rGeeske Geertsvan MindenLanen 54
inventaris1672-10-07211121rmr.Cornelius VetzensiusLanen 54
inventaris1672-10-07211121rPyttes Jelles wieldraaiergeauthoriseerde curator overLanen 54
inventaris1672-10-07211121rJacobus VetzensiusLanen 54
inventaris1672-10-07211121rJan Wybrandts geauthoriseerde curator overLanen 54
inventaris1672-10-07211121rAbrahamus VetzensiusLanen 54
inventaris1672-10-07211121rDirkjen Jans dienstmaagdLanen 54
inventaris1672-10-15211186rTjeerdt Jelles inventarisantgehuwd met
inventaris1672-10-15211186rAuckjen Merckes Vogelsanghaangever
inventaris1672-10-15211186rPyter Aerns mr. blokmakercurator over
inventaris1672-10-15211186rde nagelaten kinderen van de inventarisant
inventaris1672-11-22211334rPetronella Valeriiinventarisantweduwe (1) vanBrouwersstraat 13
inventaris1672-11-22211334rTarquinius ten PostBrouwersstraat 13
inventaris1672-11-22211334rds.Gerco Joannisgeauthoriseerde curator ad actum divisionis overBrouwersstraat 13
inventaris1672-11-22211334rJoannes ten PostBrouwersstraat 13
inventaris1672-11-22211334rPetronella Valeriiinventarisantgehuwd (2) metBrouwersstraat 13
inventaris1672-11-22211334rds.Theodorus PaludanuspredikantaangeverBrouwersstraat 13
inventaris1672-12-12211378rTjeerd Tjeerdsen grootwijdschipperinventarisantweduwnaar vanSchritsen 7
inventaris1672-12-12211378rwijlenYdtsche Folckerts Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rSjoerd Tjeerdts geauthoriseerde curatorSchritsen 7
inventaris1672-12-12211378rHendrick Hendrix geauthoriseerde curatorSchritsen 7
inventaris1672-12-12211378rUift Folkerts geauthoriseerde curatoren overSchritsen 7
inventaris1672-12-12211378rTjeerd Tjeerts Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rFolkert Tjeerts Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rPoppe Tjeerts Schritsen 7
inventaris1672-12-12211378rIpe Tjeerts Schritsen 7
inventaris1672-12-19211194rTrijntie Andries inventarisantweduwe van
inventaris1672-12-19211194rwijlenHans Hendrix bakker
inventaris1672-12-19211194rJan Dircks mr. bakkergeauthoriseerde curator over
inventaris1672-12-19211194rRixtie Hansen
inventaris1672-12-19211194rGrietie Arjens aangever
inventaris1672-12-19211194rGooyckjens Sickes aangever
inventaris1673-01-07211419rUylckjen Pyters inventarisantweduwe van
inventaris1673-01-07211419rwijlenPyter Pyters commissaris der trekschepen
inventaris1673-01-07211419rJan Pyters
inventaris1673-01-07211419rGrytje Pyters aangevergehuwd met
inventaris1673-01-07211419rJob Dirx mr. gortmakeraangever
inventaris1673-01-0721245rAnna Visschers
inventaris1673-01-0721245rburgemeesterBartel Lantingh
inventaris1673-01-14211255rJetse Pyckes schipper op Franekerweduwnaar (1) van
inventaris1673-01-14211255rwijlenJetsche Jochums
inventaris1673-01-14211255rTaeke Wybrens Jellemacurator over
inventaris1673-01-14211255rTrijntje Jetzes
inventaris1673-01-14211255rAntje Jetzes
inventaris1673-01-14211255rTjamcke Jetzes
inventaris1673-01-14211255rAeltje Jetzes
inventaris1673-01-14211255rJetse Pyckes schipper op Franekergehuwd (2) met
inventaris1673-01-14211255rTrijntje Arjens aangever
inventaris1673-01-14211255rHans Jansen geauthoriseerde curator over
inventaris1673-01-14211255rPyke Jetzes
inventaris1673-01-14211255rJetsche Jetzes
inventaris1673-02-10211208rBaucke Zierx mr. schoenmakerinventarisantgehuwd met
inventaris1673-02-10211208rYbeltie Jacobs
inventaris1673-02-10211208rwijlenNeeltie Jans
inventaris1673-02-10211208rHarmen Thomas Gonggrijpcontrarolleurter sterking van
inventaris1673-02-10211208rSybrigh Jans weduwe van
inventaris1673-02-10211208rwijlenBeernt Jacobs
inventaris1673-02-10211208rHessel Wabes weduwnaar van
inventaris1673-02-10211208rwijlenAntie Jacobs
inventaris1673-02-10211208rClaes Stennerts mr. stadstimmermangeauthoriseerde curator over
inventaris1673-02-10211208rGerben Piers zoon van
inventaris1673-02-10211208rwijlenPier Gerbens gehuwd met
inventaris1673-02-10211208rwijlenAntie Jacobs
inventaris1673-02-10211208rJan Dirx curator over
inventaris1673-02-10211208rGerryt Harmens zoon van
inventaris1673-02-10211208rwijlenHarmen Atses [staat: Piers] gehuwd met
inventaris1673-02-10211208rwijlenAntie Jacobs
inventaris1673-02-10211208rAuck Oenes aangever
inventaris1673-02-10211219rNanne Keympes mr. kistmakerinventarisant
inventaris1673-02-10211219rRintie Claessen koopmangeauthoriseerde curator
inventaris1673-02-10211219rFedde Tjeerdts geauthoriseerde curatoren over
inventaris1673-02-10211219rRinsche Jarighs
inventaris1673-02-10211219rKeympe Jarighs
inventaris1673-02-10211219rGrietie Jarighs
inventaris1673-02-10211219rJan Jarighs
inventaris1673-02-13211259rMarten Hayes wijdschipperinventarisant
inventaris1673-02-13211259rSipke Andries mr. schuitmakergeauthoriseerde curator over
inventaris1673-02-13211259rTjetske Martens
inventaris1673-02-13211259rAntje Tjeerdts aangever
inventaris1673-02-14211309rAntje Jans inventarisantgehuwd met
inventaris1673-02-14211309rUlbe Wypckes makelaar (stads-)
inventaris1673-02-14211309rRints Poppes
inventaris1673-02-14211309rTrijntie Wybes requirant en aangever
inventaris1673-02-21211227rHamcke Minnes inventarisantgehuwd met
inventaris1673-02-21211227rvroedsmanDirck Bouwens aangever
inventaris1673-03-07211282rJelte Ruirdts inventarisantweduwnaar van
inventaris1673-03-07211282rwijlenTrijntie Rienx
inventaris1673-03-07211282rJan Rienx
inventaris1673-03-07211282rde gezamenlijke weesvoogden geauthoriseerde curatoren over
inventaris1673-03-07211282rRuirdt Pyters
inventaris1673-03-07211282rMartien Pyters aangever
inventaris1673-03-11211292roud vroedsmanPytter Pytters Oldaenrequireerde en aangeverweduwnaar (1) van
inventaris1673-03-11211292rwijlenGeertje Pytters
inventaris1673-03-11211292rFreerck Claessen Braamrequirant q.q.curator ad actum divisionis over
inventaris1673-03-11211292rGrietje Pytters Oldaenrequirant
inventaris1673-03-11211292rFreerck Claessen Braamrequirant q.q.curator ad actum divisionis over
inventaris1673-03-11211292roud vroedsmanPytter Pytters Oldaenrequireerde en aangevergehuwd (2) met
inventaris1673-03-11211292rBeeuckje Sybes
inventaris1673-03-17211271rGosse Jansen opsiender
inventaris1673-03-17211271rPyter Pytters Ackerslootopsienders van
inventaris1673-03-17211271rde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) requirantalimentatores van
inventaris1673-03-17211271rde zes nagelaten weeskinderen vanRieme Wilties inventarisantweduwe van
inventaris1673-03-17211271rwijlenTjerck Ruirdts
inventaris1673-03-17211271rBauck Pytters dienstmaagdaangever
inventaris1673-03-21211300rDouwe Douwes wijdschipperinventarisantweduwnaar (1) vanZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rwijlenHylck Jans Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGrietie Douwes gehuwd metZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rJan Hendrix Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rDouwe Douwes wijdschipperinventarisantweduwnaar (2) vanZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rwijlenSimck Doyes Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.geauthoriseerde curator overZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rJan Douwes requirantZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.geauthoriseerde curator overZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rDouwe Douwes requirantZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.geauthoriseerde curator overZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rDirck Douwes requirantZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rGooitjen [staat: Gootjen] Claessen Braamkoopmanrequirant q.q.geauthoriseerde curator overZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rAeltie Douwes requirant en aangevergehuwd metZeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-21211300rRinse Harmens Zeilmakersstraat 13
inventaris1673-03-25211274rPytter Tjebbes Dreyerkoopmaninventarisant
inventaris1673-03-25211274rJacob Tjebbes geauthoriseerde curator
inventaris1673-03-25211274rPyter Feddes geauthoriseerde curators over
inventaris1673-03-25211274rMartien Pyters
inventaris1673-03-25211274rMaycke Gerrits aangever
inventaris1673-03-27211398rAeltje Hendrix inventarisantweduwe vanFranekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rwijlenBoele Gouckes Franekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rGoucke Boeles gehuwd metFranekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rHaaske Thomas aangeverFranekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rGerryt Gouckes koopmangeauthoriseerde curator overFranekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rHendrick Boeles Franekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rFedde Boeles Franekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rGerloff Boeles Franekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rHendrick Sytses zoon vanFranekereind 29oost
inventaris1673-03-27211398rwijlenAefke Boeles Franekereind 29oost
inventaris1673-04-11211349rJelle Herckes schipper op LeeuwardeninventarisantFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rTjeerd Herckes (x)Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rYve Tjeerdts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rSaap Tjeerdts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rHarmen Pyters brouwergeauthoriseerde curator overFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rClaes Tjeerdts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rTrijntie Tjeerdts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rHylck Tjeerdts aangevergesterkt metFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rburgerhopmanD. CorneliiFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rwijlenRinsch Herckes (y)Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rburgervaandrigGoytjen Zytses Crooncurator ad actum divisionis overFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rTjerck Meynerts Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rwijlenHendrick Herckes (z)Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rburgerhopmanTheotardus Lantinghnotariscurator ad actum divisionis overFranekereind 6
inventaris1673-04-11211349rSaap Hendricks Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rSjouck Hendrix Franekereind 6
inventaris1673-04-11211349rBruin Hendrix Franekereind 6
inventaris1673-04-1121236rdr.Paulus BontekoeconvooimeesterVoorstraat 83
inventaris1673-04-1121236rHoyte Pytters koopmangecommitteerde crediteurVoorstraat 83
inventaris1673-04-1121236rCornelis Pouwels Bogardakoopmangecommitteerde crediteurVoorstraat 83
inventaris1673-04-1121236rJancke Lubberts LatskedienstmaagdVoorstraat 83
inventaris1673-04-25211388rJacob Auckes trekschipper op Leeuwardeninventarisantweduwnaar van
inventaris1673-04-25211388rwijlenTrijntje Sjoerdts Sonneman
inventaris1673-04-25211388rburgervaandrig mr.Claes Auckes Augustinusgageauthoriseerde curator over
inventaris1673-04-25211388rAucke Jacobs
inventaris1673-04-25211388rGeertje Jacobs
inventaris1673-05-222129rBouwen Hessels mr. smidinventarisantweduwnaar vanNoorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rwijlenTrijntie Pytters Noorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rThomas Auckes gehuwd (x) metNoorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rAntie Bouwes Noorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rAucke Tomas Noorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rTjeerd Bouwes geauthoriseerde curatorNoorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rJoannes Doeckes geauthoriseerde curatoren overNoorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rHessel Bouwens Noorderhaven 6
inventaris1673-05-222129rTrijntie Jans aangeverNoorderhaven 6
inventaris1673-05-23211392rJarich Gerryts gehuwd metVijverstraat 12
inventaris1673-05-23211392rGrietje Willems Vijverstraat 12
inventaris1673-06-03212250rJan Wouters schipper op Sneekinventarisant
inventaris1673-06-03212250roud burgervaandrigJarigh Pieters mr. bakkergeauthoriseerde curator over
inventaris1673-06-03212250rDoecke Jans
inventaris1673-06-03212250rYefke Jans
inventaris1673-06-03212250rGeeske Jans aangever
inventaris1673-06-0521217rAafke Philips inventarisantweduwe (1) van
inventaris1673-06-0521217rwijlenRienck Yedes
inventaris1673-06-0521217rAafke Philips inventarisantgehuwd (2) met
inventaris1673-06-0521217rClaes Claesen geauthoriseerde curator over
inventaris1673-06-0521217rPhilips Rienx
inventaris1673-06-0521217rNieske Yedes aangever
inventaris1673-06-16211363rPytter Pytters Ackerslootgeauthoriseerde curatorSchritsen 5
inventaris1673-06-16211363rWybe Wybes geauthoriseerde curator overSchritsen 5
inventaris1673-06-16211363rde drie nagelaten kinderen vanSjoerdt Feyckes schipper op Dokkumweduwnaar (1) vanSchritsen 5
inventaris1673-06-16211363rwijlenAefke Iskes Schritsen 5
inventaris1673-06-16211363rSjoerdt Feyckes schipper op Dokkumgehuwd (2) metSchritsen 5
inventaris1673-06-16211363rLeentie Ides Schritsen 5
inventaris1673-07-03211369rTydtje Tydtes inventarisant
inventaris1673-07-03211369rDavid van Meeuwen
inventaris1673-07-03211369rGerryt van Ringveltaangever
inventaris1673-08-292121rHiltje Martens inventarisantgehuwd met
inventaris1673-08-292121rHans Jansen brouweraangever
inventaris1673-08-292121rHendrick Hendrix koopmangeauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1673-08-292121rTrijntje Wybes dochter van
inventaris1673-08-292121rwijlenWybe Wybes gehuwd met
inventaris1673-08-292121rwijlenJeltje Pieters
inventaris1673-09-04211403rPieter de Horngeauthoriseerde curator overKleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-04211403rde vijf nagelaten kinderen vanJacobus Barratymr. horlogemakeraangeverweduwnaar (1) vanKleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-04211403rMaycke Gijsberts Kleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-04211403rJacobus Barratymr. horlogemakeraangevergehuwd (2) metKleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-04211403rAeltje Ages Kleine Bredeplaats 15
inventaris1673-09-09212170rburgervaandrigClaes Auckes Augustinusgamr. chirurgijninventarisantweduwnaar (1) vanSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rN. N. Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rTjerck Sanstrageauthoriseerde curatorSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rReyner Huyberts mr. bakkergeauthoriseerde curatoren overSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rAucke Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rBouwe Clases Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rClaes Auckes Augustinusgamr. chirurgijninventarisantgehuwd (2) metSint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-09212170rLijsbeth Pieters Sint Jacobstraat 10zuid
inventaris1673-09-26211413rSijke Sybes aangeverweduwe (1) vanLanen 85west
inventaris1673-09-26211413rwijlenMarten Claessen Lanen 85west
inventaris1673-09-26211413roud gemeensmanJacob Jurjensde Langegeauthoriseerde curator ad actum divisionis overLanen 85west
inventaris1673-09-26211413rNeeltje Martens Lanen 85west
inventaris1673-09-26211413rMintie Martens Lanen 85west
inventaris1673-09-26211413rSijke Sybes aangevergehuwd (2) metLanen 85west
inventaris1673-09-26211413rClaes Marcus SpruitLanen 85west
inventaris1673-10-01211410rCarst Batiaens inventarisantweduwnaar van
inventaris1673-10-01211410rwijlenGrietje Dirx
inventaris1673-10-01211410rTheodorus Theodori Posthumusgeauthoriseerde curator over
inventaris1673-10-01211410rAertje Carstes
inventaris1673-10-01211410rDirck Carstes
inventaris1673-10-01211410rBastiaen Carstes
inventaris1673-10-01211410rRints Willems aangeverweduwe van
inventaris1673-10-01211410rYede Hylckes Coolhartkapitein
inventaris1673-11-1021222rAntie Wybes inventarisantweduwe (1) vanZuiderpoort (gebied)
inventaris1673-11-1021222rwijlenSymon Claessen MunnekendamZuiderpoort (gebied)
inventaris1673-11-1021222rSymon Lammerts Munnekendamkoopmangeauthoriseerde curator overZuiderpoort (gebied)
inventaris1673-11-1021222rTrijntie Symens MunnekendamZuiderpoort (gebied)
inventaris1673-11-1021222rAntie Wybes inventarisantgehuwd (2) metZuiderpoort (gebied)
inventaris1673-11-1021222rBouwe Annes Zuiderpoort (gebied)
inventaris1673-12-0221256rGepke Symons inventarisantweduwe van
inventaris1673-12-0221256rwijlenFoppe Tjerx
inventaris1673-12-0221256rLammert Claassen geauthoriseerde curator
inventaris1673-12-0221256rCornelis Claassen geauthoriseerde curator
inventaris1673-12-0221256rTake Syses mr. smidgeauthoriseerde curatoren over
inventaris1673-12-0221256rAefke Foppes
inventaris1673-12-0221256rGrietie Foppes
inventaris1673-12-0221256rDirck Foppes
inventaris1673-12-0221256rTjerck Foppes
inventaris1673-12-0221256rAntie Foppes
inventaris1673-12-0221256rMaycke Foppes
inventaris1673-12-0221256rde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs) legataris
inventaris1673-12-0221256rAuckien Ewerts dienstmaagdaangever
inventaris1673-12-1021281rJan Jacobs HoutenhuysaangeverZuiderhaven 11
inventaris1674-01-13212161rmr.Augustinus van Siersmachirurgijn Admiraliteit in Frieslandinventarisantgehuwd metKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rWeintien Huyberts aangeverKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rSaco van Isingaontvangergeauthoriseerde curator overKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rWillemijntie Wiaardanagelaten weeskind vanKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rwijlen dr.Hendrick WiaardaKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rwijlenYtsche BalckKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rJohannes Balckmedisch studentKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rPyttje Gerrits weduwe vanKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-01-13212161rwijlenWytse SiersmaKleine Bredeplaats 12
inventaris1674-02-17212123rGeertje Bentes inventarisantweduwe vanRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rwijlen oud burgervaandrigSymon Jelles StijlRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rJarigh Jacobs curatorRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rJetze Jelles Stijlcuratoren overRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rFoeckjen Symens StijlaangeverRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rJelle Symens StijlRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rAntje Symens StijlRozengracht 8
inventaris1674-02-17212123rTrijntje Symens StijlRozengracht 8
inventaris1674-02-22212245rSyds Freerx rogverschieterinventarisantweduwnaar (1) vanMolenpad 6
inventaris1674-02-22212245rwijlenAntie Pyters Molenpad 6
inventaris1674-02-22212245rBaucke Pyters mr. kleermaker [staat: snijder]geauthoriseerde curatorMolenpad 6
inventaris1674-02-22212245rhuismanNanne Freerx geauthoriseerde curator overMolenpad 6
inventaris1674-02-22212245rAntie Sydses Molenpad 6
inventaris1674-02-22212245rFreerck Sydses Molenpad 6
inventaris1674-02-22212245rSyds Freerx rogverschieterinventarisantgehuwd (2) metMolenpad 6
inventaris1674-02-22212245rJancke Ypes Molenpad 6
inventaris1674-04-10212140rYtje Boldewijns inventarisantweduwe van
inventaris1674-04-10212140rHessel Sybrens
inventaris1674-04-10212140rOene Boldewijns curator ad actum divisionis
inventaris1674-04-10212140rMarten Yemes curatoren ad actum divisionis over
inventaris1674-04-10212140rAntje Hessels aangever
inventaris1674-04-10212140rPleuntje Hessels
inventaris1674-04-10212140rRinske Hessels
inventaris1674-05-05212256rTrijntie Jans inventarisantweduwe vanRommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rwijlenDirck Claessen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rJan Gerryts Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rFedde Gerryts Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rJacob Gerryts administrator overRommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rde kinderen van wijlenJacob Gerryts (x)Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rJan Wabbes weduwnaar (y) vanRommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rwijlenMeylert Gerryts Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rPybe Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rSjoerdt Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rAndries Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rLolck Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rBauck Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rTeecke Jansen Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rwijlenTjeerdt Gerryts (z)Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rTeedsche Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rTjerck Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rTrijntie Tjeerds Rommelhaven 26
inventaris1674-05-05212256rItie Jacobs aangeverRommelhaven 26
inventaris1674-05-07212145rJacobus Steyndaminventarisant
inventaris1674-05-07212145rBauckjen Clases aangever
inventaris1674-05-07212145rburgervaandrigDirck Sjoerds
inventaris1674-05-08212197rBelitie IJsbrands Coddeinventarisantweduwe vanHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rwijlenIsaeck CoddeHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rRemrichien Isaecks CoddeaangeverHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rdr.Barnhardus Swaluwegelastigde vanHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rJan Isbrands Coddecurator overHofstraat 27
inventaris1674-05-08212197rSymon Isaecks CoddeHofstraat 27
inventaris1674-05-14212154rLijsbeth Freeriks inventarisantweduwe vanDroogstraat 57
inventaris1674-05-14212154rwijlenArjen Theunis Droogstraat 57
inventaris1674-05-14212154rAyse Arjens Mahiukoopmangeauthoriseerde curatorDroogstraat 57
inventaris1674-05-14212154rJan Freerx mr. schoenmakergeauthoriseerde curatoren overDroogstraat 57
inventaris1674-05-14212154rYtie Arjens aangeverDroogstraat 57
inventaris1674-05-14212154rTheunis Arjens Droogstraat 57
inventaris1674-05-14212154rFreerck Arjens Droogstraat 57
inventaris1674-05-14212154rJan Arjens Droogstraat 57
inventaris1674-05-14212215rgemeensmanSaecke Romckes Gaasmagecommitteerde crediteurBrouwersstraat 1b
inventaris1674-05-14212215roud burgerhopmanClaes Falckengecommitteerde crediteuren vanBrouwersstraat 1b
inventaris1674-05-14212215rGabbe Arjens KuyckinventarisantBrouwersstraat 1b
inventaris1674-06-23212280rScheltje Jelles inventarisantweduwe van
inventaris1674-06-23212280rwijlenPiter Reyners
inventaris1674-06-23212280rJan Reyners aangeveroom
inventaris1674-06-23212280rTjeerd Reyners aangeverooms van
inventaris1674-06-23212280rReyner Pieters
inventaris1674-06-23212280rJan Pieters
inventaris1674-07-17212205rSjoerd Tjeerds oud grootschipperinventarisantZuiderhaven 57
inventaris1674-07-17212205rAndries Douwes gehuwd metZuiderhaven 57
inventaris1674-07-17212205rTrijntje Tjeerds aangeverZuiderhaven 57
inventaris1674-07-17212205rUyft Folckerts geauthoriseerde curatorZuiderhaven 57
inventaris1674-07-17212205rHendrick Hendrix geauthoriseerde curatoren overZuiderhaven 57
inventaris1674-07-17212205rde vier nagelaten weeskinderen vanTjeerd Tjeerdsen Zuiderhaven 57
inventaris1674-10-08212180rvroedsmanDoede Steffens mr. schoenmakerinventarisantgehuwd metSimon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rN. N. Simon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rGerryt Harmens Molgeauthoriseerde curatorSimon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rPieter Jansen Steengeauthoriseerde curatoren overSimon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rde zes nagelaten weeskinderen van wijlenDoede Steffens mr. schoenmakerinventarisantSimon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-08212180rReynouw Andries aangeverSimon Stijlstraat 3
inventaris1674-10-13212191rgemeensmanJan Symens geauthoriseerde curator over
inventaris1674-10-13212191rTeedsche Mases gehuwd met
inventaris1674-10-13212191rJan Intes schipper op Sneekinventarisant
inventaris1674-10-13212191rJarich Pieters mr. bakkercurator over
inventaris1674-10-13212191rde kinderen vanAte Intes
inventaris1674-10-13212191rTeedsche Sjoerds aangever
inventaris1674-10-13212191rRinscke Ates aangever
inventaris1674-10-15212217rElisabeth Ewerts aangeverweduwe (1) vanGrote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rwijlenFreerck Jacobs Hinxtmr. zeilmakerGrote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rElisabeth Ewerts aangevergehuwd (2) metGrote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rHere Andries Grote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rClaes Freerx Braemgeauthoriseerde curator ad actum divisionis overGrote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rEwert Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-15212217rSytske Freerx Grote Bredeplaats 2
inventaris1674-10-19212237rAntie Jeppes inventarisantgehuwd met
inventaris1674-10-19212237rRuyrdt Sybes Bontekoewijdschipper
inventaris1674-10-19212237rWillem Jeppes
inventaris1674-10-19212237rFeddrick Jeppes
inventaris1674-10-19212237rTrijntie gerbens aangever
inventaris1674-10-31212331rWeyntien Huyberts aangeverweduwe van
inventaris1674-10-31212331rwijlen mr.Augustinus van Siersma [staat: Ciersma]chirurgijn Admiraliteit in Friesland
inventaris1674-10-31212331rDoytse van Wiaardaluitenant
inventaris1674-10-31212331rJoannes Balckgeauthoriseerde curator over
inventaris1674-10-31212331rWillemijntie Wyaardadochter van
inventaris1674-10-31212331rwijlenHendrick van Wiaardaluitenantinventarisantgehuwd met
inventaris1674-10-31212331rwijlenYetske Lieuwes
inventaris1674-11-14212288rJeltje Jans inventarisantweduwe van
inventaris1674-11-14212288rwijlenPieter Huyberts koopman
inventaris1674-11-14212288rClaes Rinties koopmanaangeverweduwnaar van
inventaris1674-11-14212288rwijlenLijsbeth Pyters
inventaris1674-11-14212288rJacob Tjebbes Dreyerkoopmangeauthoriseerde curator over
inventaris1674-11-14212288rJan Pyters
inventaris1674-11-14212288rClaes Huyberts koopmangeauthoriseerde curator over
inventaris1674-11-14212288rTjedske Pieters
inventaris1674-11-14212288rJacob Tjebbes Dreyerkoopmangeauthoriseerde curator
inventaris1674-11-14212288rPieter Feddes geauthoriseerde curatoren over
inventaris1674-11-14212288rde dochter van wijlenPieter Tjebbes Dreyer
inventaris1674-11-19212341rIds Pieters meedbrengerinventarisantweduwnaar (1) van
inventaris1674-11-19212341rwijlenPyttie Tjebbes
inventaris1674-11-19212341rvroedsmanJoannes Quicklenborghgeauthoriseerde curator over
inventaris1674-11-19212341rUylckjen Idses
inventaris1674-11-19212341rIds Pieters meedbrengerinventarisantgehuwd (2) met
inventaris1674-11-19212341rBerber Jans
inventaris1675-01-21212310rAntie Aedes aangeverweduwe (1) vanVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212310rwijlenTjebbe Jansen mr. tingieterVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212310rReyner Jansen vetermakercurator ad actum divisionis overVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212310rNeeltje Tjebbes Voorstraat 47
inventaris1675-01-21212310rHendrickjen Tjebbes Voorstraat 47
inventaris1675-01-21212310rLieuwe Aesges grootschipperoom vanVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212310rAntie Aedes aangevergehuwd (2) metVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212310rJan Hessels timmermanVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212316rJan Hessels timmermanaangeverweduwnaar (1) vanVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212316rwijlenMartjen Jans Voorstraat 47
inventaris1675-01-21212316rReyner Jansen vetermakercurator overVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212316rde twee voorkinderen vanJan Hessels timmermanaangevergehuwd (2) metVoorstraat 47
inventaris1675-01-21212316rAntie Aedes Voorstraat 47
inventaris1675-01-29212362rGrietie Jans inventarisantweduwe van
inventaris1675-01-29212362rwijlenTelman Meurs
inventaris1675-01-29212362rIeme Betses geauthoriseerde curator over
inventaris1675-01-29212362rDirck Jacobs
inventaris1675-01-29212362rRintie Willems geauthoriseerde curator over
inventaris1675-01-29212362rMarten Aernts
inventaris1675-01-29212362rJan Aernts
inventaris1675-01-29212362rHercke Aernts
inventaris1675-01-29212362rSydsche Martens aangever
inventaris1675-02-01212327rMaycke Douwes inventarisantweduwe van
inventaris1675-02-01212327rwijlenPyter Jetses
inventaris1675-02-01212327rGerben Douwes geauthoriseerde curator over
inventaris1675-02-01212327rMeynsch Pyters
inventaris1675-02-01212327rSydsche Pyters aangever
inventaris1675-02-04212265rNeeltie Michiels inventarisantweduwe vanHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rwijlenJelle Cornelis Vetzensrentmeester van HarlingenHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rJan Wybrands kleermakergeauthoriseerde curatorHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rHessel Wytses Wassenaeroud rentmeester van Harlingengeauthoriseerde curatoren overHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rAntie Jelles aangeverHoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rLiefke Jelles Hoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rSjouckjen Jelles Hoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rMichiel Jelles Hoogstraat 15
inventaris1675-02-04212265rAttje Jelles Hoogstraat 15
inventaris1675-02-05212321rHendrickjen Daniels inventarisantgehuwd met
inventaris1675-02-05212321rTaeke Taekes koopmanaangever
inventaris1675-02-05212321rgemeensmanDirck Bouwens geauthoriseerde curator over
inventaris1675-02-05212321rDaniel Arjens
inventaris1675-02-25212275rAntje Jacobs inventarisantweduwe vanKleine Bredeplaats 8noord
inventaris1675-02-25212275rwijlenJan Willems mr. metselaarKleine Bredeplaats 8noord
inventaris1675-02-25212275rmr.Beernt Stintgeauthoriseerde curator overKleine Bredeplaats 8noord
inventaris1675-02-25212275rSara Minnes Kleine Bredeplaats 8noord
inventaris1675-05-06212357rFoeckjen Gosses aangeverweduwe (1) van
inventaris1675-05-06212357rClaes Ewerts
inventaris1675-05-06212357rArjen Ewerts curator
inventaris1675-05-06212357rJan Ewerts curatoren over
inventaris1675-05-06212357rGeertie Claessen
inventaris1675-05-06212357rEwert Claessen
inventaris1675-05-06212357rFoeckjen Gosses aangevergehuwd (2) met
inventaris1675-05-06212357rSicke Hettes
inventaris1675-05-11212345rHendrick Jansen glaskoperaangeverweduwnaar (1) vanKerkpoortstraat
inventaris1675-05-11212345rwijlenRuyrdtie Jelles Kerkpoortstraat
inventaris1675-05-11212345rAdriaen Majoor requirantKerkpoortstraat
inventaris1675-05-11212345rHendrick Jansen glaskoperaangevergehuwd (2) metKerkpoortstraat
inventaris1675-05-11212345rAntie Hanses Kerkpoortstraat
inventaris1675-05-14212351rFrans Joostes trekschipper op Franekerinventarisantgehuwd met
inventaris1675-05-14212351rSjoerdtie Pyters aangever
inventaris1675-05-14212351rDouwe Joostes geauthoriseerde curator over
inventaris1675-05-14212351rJoost Fransen
inventaris1675-07-12212367rWillem Jansenvan der Meymr. steenhouwerinventarisantZuiderhaven 19zuid
inventaris1675-07-12212367rJoannes QuicklenburghcuratorZuiderhaven 19zuid
inventaris1675-07-12212367rvroedsmanPieter Oldaencurator ad actum divisionis overZuiderhaven 19zuid
inventaris1675-07-12212367rClaeske Willems Zuiderhaven 19zuid
inventaris1675-07-12212367rJan Willems Zuiderhaven 19zuid
inventaris1675-07-12212367rPietie Auckes dienstmaagdaangeverZuiderhaven 19zuid
inventaris1675-08-14212367rWytse Pybesvan Tallumaangeverweduwnaar (1) vanRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rRiemke Dirks Rozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rFedde Tjeerds koopmangeauthoriseerde curator ad actum divisionisRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rJan Freercks bakkergeauthoriseerde curatoren ad actum divisionis overRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rPybe Wytsesvan TallumRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rWytse Pybesvan Tallumaangevergehuwd (2) metRozengracht 17
inventaris1675-08-14212367rNyeske Coerts Rozengracht 17
inventaris1675-08-16212386rJetse IJsbrands mr. scheepstimmermaninventarisantBrouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rTettie Pyters aangevergehuwd metBrouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rJochum Jansen kapiteincurator overBrouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rGeertie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rNeeltie Jetses Brouwersstraat 11
inventaris1675-08-16212386rIJsbrant Jetses Brouwersstraat 11
inventaris1675-12-02212408rMayke Upkes inventarisantweduwe (1) van
inventaris1675-12-02212408rwijlenJochem Boys
inventaris1675-12-02212408rBeern Boyes mr. kuipergeauthoriseerde curator over
inventaris1675-12-02212408rBoye Jochems
inventaris1675-12-02212408rUypcke Jochems
inventaris1675-12-02212408rMayke Upkes inventarisantgehuwd (2) met
inventaris1675-12-02212408rBeernt Jacobs aangever
inventaris1676-01-12212396rTyttie Davidts aangeverweduwe van
inventaris1676-01-12212396rwijlenRijck Joostes
inventaris1676-01-12212396rSymon Jans smalschipperinventarisantweduwnaar (x) van
inventaris1676-01-12212396rwijlenAntie Jans
inventaris1676-01-12212396rJarich Solkes geauthoriseerde voormomber over
inventaris1676-01-12212396rMaycke Symons
inventaris1676-03-02212428rGeertie Jacobs inventarisantweduwe vanNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rburgervaandrigHenryck Feyckesde WitNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rIdtske Auckes aangevergehuwd metNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rReyner Huyberts geauthoriseerde curatorNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rTierck Sanstrageauthoriseerde curatoren overNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rde nagelaten weeskinderen van wijlenClaes Auckes AugustinusgaNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rReyner Huyberts geauthoriseerde curator overNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rhet nagelaten weeskind van wijlenJacob Auckes Noorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rFoeckjen Hendrixde WitaangeverNoorderhaven 47
inventaris1676-03-02212428rAuckjen Hendrixde WitaangeverNoorderhaven 47
inventaris1676-05-27212413rReyn Zytses apothekeraangeverweduwnaar (1) van
inventaris1676-05-27212413rClaeske Henriciinventarisant
inventaris1676-05-27212413rds.Joannes Heermapredikantcurator ad actum divisionis over
inventaris1676-05-27212413rSytse Reyns
inventaris1676-05-27212413rReyn Zytses apothekeraangevergehuwd (2) met
inventaris1676-05-27212413rTietske Lantingh
inventaris1676-06-072131rReyner Jansen kaarsenmakerinventarisantgehuwd met
inventaris1676-06-072131rAntie Adiusaangever
inventaris1676-06-072131rTaecke Sytses mr. smidgeauthoriseerde curator
inventaris1676-06-072131rWybe Wybes geauthoriseerde curatoren over
inventaris1676-06-072131rJan Reyners
inventaris1676-06-2721321rvroedsmanPyter Hylckes Coolhartinventarisantgehuwd metLanen 2
inventaris1676-06-2721321rMaycke Hanses Cartouwaangevergesterkt metLanen 2
inventaris1676-06-2721321rFedde Tjeerdts koopmanLanen 2
inventaris1676-06-2721321rwijlenHylcke Pyters CoolhartgerechtsbodeLanen 2
inventaris1676-06-2721321rburgervaandrigJacobus Goslings notarisgeauthoriseerde curator ad actum divisionis overLanen 2
inventaris1676-06-2721321rHylcke Hylckes Lanen 2
inventaris1676-06-2721321rof tot de thuiskomst vanAlbert Jansen AckerkoopmanLanen 2
inventaris1676-07-03212392rJasper Jansen scheepstimmermaninventarisant
inventaris1676-07-03212392rPoppe Alberts aangevergehuwd met
inventaris1676-07-03212392rTrijntie Jans
inventaris1676-07-03212392rburgemeesterHendrick Coenraedts Ludingageauthoriseerde curator over
inventaris1676-07-03212392rJanke Pyters dochter van
inventaris1676-07-03212392rwijlenPytter Jacobs gehuwd met
inventaris1676-07-03212392rwijlenMaycke Jans
inventaris1676-08-2821348rAnne Bouwes CetelaerkoperslagerinventarisantKleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rDouwe Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rSytse Bouwes Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rWillem Jansen Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rburgerhopmanDominicus Cornelygeauthoriseerde curator ad actum divisionis overKleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rMeynert Jansen Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rMaycke Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rDoedtie Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rRinske Jans Kleine Bredeplaats 21
inventaris1676-08-2821348rAntie Henrix gewesen dienstmaagdaangeverKleine Bredeplaats 21
inventaris1676-09-1921376rTiamcke Pouwels aangeverweduwe vanGrote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rRuyrdt Everts HogenhuysgerechtsbodeGrote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rWillem Henrix Vosmakoopmangeauthoriseerde curator ad actum divisionis overGrote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rSijke Ruyrdts Grote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rTiamcke Pouwels aangevergehuwd metGrote Kerkstraat 28
inventaris1676-09-1921376rWouter Gerrits Grote Kerkstraat 28
inventaris1676-11-2721364rJop Dirx gortmaker en makelaarinventarisantweduwnaar (1) vanKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rwijlenGriettie Pytters Kleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364roud burgemeesterLourens Jacobs Asperengeauthoriseerde curator overKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rTrijntie Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rPyter Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rJop Dirx gortmaker en makelaarinventarisantgehuwd (2) metKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rHaebeltie Cornelis aangevergesterkt metKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rHarmen Jansen kaagschipperKleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rGrietie Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris1676-11-2721364rCornelis Jops Kleine Bredeplaats 16
inventaris1677-01-1021384rJouck Jayties inventarisantweduwe vanRaamstraat 5
inventaris1677-01-1021384rwijlenJoost Fijckes Raamstraat 5
inventaris1677-01-1021384rPytter Jacobs mr. huistimmermangeauthoriseerde curator ad actum divisionis overRaamstraat 5
inventaris1677-01-1021384rRomcke Joostes Raamstraat 5
inventaris1677-01-1021384rJacobus Joostes aangeverRaamstraat 5
inventaris1677-02-0921387rmr.Melle Cornelis Mellemainventarisantgehuwd met
inventaris1677-02-0921387rDieucke Claeses aangever
inventaris1677-02-0921387rde Gereformeerde Gemeente legataris
inventaris1677-03-0821397rPhilippus Daniels Eylsemiuskoekebakkeraangeverweduwnaar (1) van
inventaris1677-03-0821397rJeltie Hendrix
inventaris1677-03-0821397rJancke Philippus
inventaris1677-03-0821397rPhilippus Daniels Eylsemiuskoekebakkeraangevergehuwd (2) met
inventaris1677-03-0821397rGritie Gerrits
inventaris1677-07-09213125rMeyle Uylckes mr. bakker en koopmaninventarisantgehuwd metGrote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rTrijntye Tjallings Grote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rClaes Huyberts koopmangeauthoriseerde curatorGrote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rHessel Wytzes Wassenaeroud rentmeestergeauthoriseerde curatoren overGrote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rMartien Meyles Grote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-09213125rJacobus Meyles Grote Bredeplaats 19
inventaris1677-07-27213105rLisckien Folckerts inventarisantweduwe (1) van
inventaris1677-07-27213105rwijlenYcke Jilderens
inventaris1677-07-27213105rPytter Feddes mr. brouwer en koopmancurator ad actum divisionis over
inventaris1677-07-27213105rLeeuckien Yckes
inventaris1677-07-27213105rJilderen Yckes
inventaris1677-07-27213105rLisckien Folckerts inventarisantgehuwd (2) met
inventaris1677-07-27213105rFeddrick Fockes aangever
inventaris1677-07-27213105rLiskien Feddrichs
inventaris1677-08-10213175rPhilippus Daniels mr. koekebakkergehuwd met
inventaris1677-08-10213175rGrietie Gerryts aangever
inventaris1677-08-10213175rWilthetus Jelgersma
inventaris1677-10-03213214rJan Sipkes mr. chirurgijngehuwd metBildtstraat 19
inventaris1677-10-03213214rLijsbeth Aukes Bildtstraat 19
inventaris1677-10-03213214rdr.Sibrando Bechiuster assistentie vanBildtstraat 19
inventaris1677-10-03213214rNeeltie Heeres gehuwd metBildtstraat 19
inventaris1677-10-03213214rgemeensmanSweer Thomas Bildtstraat 19
inventaris1677-10-29213109rHessel Jacobs Hinghstmr. gortmakerinventarisant
inventaris1677-10-29213109rJan Jansen Reyersmr. gortmakercurator
inventaris1677-10-29213109rReyner Jansen mr. vetermakercuratoren over
inventaris1677-10-29213109rGrietie Hessels aangever
inventaris1677-12-21213144rYnse Abbes smakschipperinventarisantgehuwd met
inventaris1677-12-21213144rTrijntie Dirx
inventaris1677-12-21213144rYeme Siouckes geauthoriseerde curator
inventaris1677-12-21213144rAlbert Dirx geauthoriseerde curatoren over
inventaris1677-12-21213144rAbbe Inses
inventaris1677-12-21213144rDirck Inses
inventaris1677-12-21213144rHartman Inses
inventaris1677-12-21213144rEelckjen Inses
inventaris1678-02-22213220rStijntie Sikkes inventarisantweduwe vanNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rwijlenEvert Arjens Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rAeltie Jelles gehuwd metNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rJoris Claessen Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rArjen Everts OosterbaanNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rSicke Hettes curator overNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rEvert Claessen Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rPytter Dirx gehuwd metNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rGeertie Claessen Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rSicke Hettes weduwnaar vanNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rwijlenGeertie Everts Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rLijsbeth Everts gehuwd metNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rHeere Andries Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rJelle Edes weduwnaar (x) vanNoorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rwijlenAntje Everts Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rEdo jelles Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rAent Jelles Noorderhaven 18
inventaris1678-02-22213220rJan Everts Noorderhaven 18
inventaris1678-03-29213154rTrijntie Harings aangeverweduwe (1) vanPrinsenstraat 4
inventaris1678-03-29213154rwijlenJan Cornelis kompasmakerPrinsenstraat 4
inventaris1678-03-29213154rburgerhopmanTheotardus Sloterdijkcurator ad actum divisionis overPrinsenstraat 4
inventaris1678-03-29213154rCornelis Jansen Prinsenstraat 4
inventaris1678-03-29213154rHaeringh Jansen Prinsenstraat 4
inventaris1678-03-29213154rTrijntie Harings aangevergehuwd (2) metPrinsenstraat 4
inventaris1678-03-29213154rDouwe Bouwes wijdschipperPrinsenstraat 4
inventaris1678-04-16214119roud burgerhopmanWybren Pytters NautainventarisantVoorstraat 24
inventaris1678-04-16214119r Voorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rds.Petrus Nautapredikantgeauthoriseerde curatorVoorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rZiricus Nautageauthoriseerde curatorenVoorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rWillem Hendrix Vosmageauthoriseerde curator ad actum divisionis overVoorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rLijsbeth Wybrens aangeverVoorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rJan Wybrens Voorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rLambert Wybrens Voorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rWybren Wybrens Voorstraat 24
inventaris1678-04-16214119rPerikjen Wybrens Voorstraat 24
inventaris1678-05-06213180rPhilippus Daniels mr. koekebakker
inventaris1678-05-06213180rFreerck Jacobs geauthoriseerde curator over
inventaris1678-05-06213180rJanneke Philippus
inventaris1678-05-06213180rTrijntie Harmens weduwe van
inventaris1678-05-06213180rwijlenPieter Eenks
inventaris1678-07-19213167rHendrik Moutsmr. zilversmidVoorstraat 63
inventaris1678-07-19213167rAntie Hendrix MoutsVoorstraat 63
inventaris1678-08-26213172roud burgemeester en vroedsmanPytter Claessen inventarisantSchritsen 21
inventaris1678-08-26213172rvroedsmanJan Wybrants geauthoriseerde curatorSchritsen 21
inventaris1678-08-26213172rMenelaus Hillebrantsrentmeestergeauthoriseerde curatoren overSchritsen 21
inventaris1678-08-26213172rVitus RingersSchritsen 21
inventaris1678-08-26213172rAeltie Jans aangevergehuwd metSchritsen 21
inventaris1678-08-26213172rJanis Hendrix zakkendragerSchritsen 21
inventaris1678-09-03213224rFedde Donkeraangeverweduwnaar (1) van
inventaris1678-09-03213224rAntje Hiddesde Vries
inventaris1678-09-03213224rFedde Donkeraangevergehuwd (2) met
inventaris1678-09-03213224rAntie Claeses
inventaris1678-09-19213243rJacobus Claessen Braemhoutkoperinventarisantweduwnaar van
inventaris1678-09-19213243rwijlenGrietje Hessels
inventaris1678-09-19213243rFreerk Claessens Braemgeauthoriseerde curator over
inventaris1678-09-19213243rPyttie Jacobs Braem
inventaris1678-09-19213243rTettie Martens huishoudster en dienstbodeaangeverweduwe van
inventaris1678-09-19213243rwijlenWybe Folkerts grootschipper
inventaris1678-10-03213182rJan Foppes koopmaninventarisantgehuwd met
inventaris1678-10-03213182rMaertien Gerrits aangevergesterkt met haar neef
inventaris1678-10-03213182rSymen Fransen
inventaris1678-10-03213182rCornelis Arjens Dockingagehuwd (x) met
inventaris1678-10-03213182rGrietie Foppes
inventaris1678-10-03213182rFoppe Cornelis
inventaris1678-10-03213182rFedde Tjeerdts gehuwd met
inventaris1678-10-03213182rJaentie Gerrits weduwe (y) van
inventaris1678-10-03213182rwijlenTheunis Foppes
inventaris1678-10-03213182rGoytien Clases Braemgehuwdmet
inventaris1678-10-03213182rAttie Foppes
inventaris1678-10-03213182rHuibert Claessen Braemgehuwd met
inventaris1678-10-03213182rAntje Foppes
inventaris1678-11-1421496rCathalina du Bois [staat: Dubois]weduwe van
inventaris1678-11-1421496rwijlenWopke Sytsesvan Tallum
inventaris1678-11-1421496rPyttie Wopkes
inventaris1678-11-1421496rJanke Wopkes aangever
inventaris1678-11-1421496rSymen Broers geauthoriseerde curator over
inventaris1678-11-1421496rBroer Jans
inventaris1678-12-1721433rLolckjen Martens inventarisantweduwe (1) van
inventaris1678-12-1721433r
inventaris1678-12-1721433rPhilippus Lucas brouwerrequirant q.q.geauthoriseerde curator over
inventaris1678-12-1721433rAntje Scheltemarequirant
inventaris1678-12-1721433rPhilippus Lucas brouwerrequirant q.q.geauthoriseerde curator over
inventaris1678-12-1721433rJan Scheltemarequirant
inventaris1678-12-1721433rLolckjen Martens inventarisantgehuwd met
inventaris1678-12-1721433rWillem Claessen aangever
inventaris1679-01-07214198rGeeske Feddes inventarisantweduwe vanSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rwijlenSymen Jacobs DonckerSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rFedde Symens Donckergehuwd metSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rAntie Clases aangeverSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rYedske Oedses aangevergehuwd metSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rJacob Symens DonckerSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rwijlenTrijntie Symens Donckergehuwd (x) metSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rwijlenClaes Jansen scheepstimmermanSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rJoannes Hannemagehuwd met en caverende voorSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rSjouckien Clases Schoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rLenert Pyters Graeffgeauthoriseerde curatorSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rHendrick Pieters Donckergeauthoriseerde curatoren overSchoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rJan Clases Schoolsteeg
inventaris1679-01-07214198rGeertie Clases Schoolsteeg
inventaris1679-01-10214129rDieuke Ynses inventarisantSchritsen 53
inventaris1679-01-10214129rYnse Jeltes Schritsen 53
inventaris1679-01-10214129rJacob Jeltes Schritsen 53
inventaris1679-01-10214129rMayke Doekes dienstmaagdaangeverSchritsen 53
inventaris1679-01-28213229rFeddrick Sipkes grootschipperinventarisantgehuwd met
inventaris1679-01-28213229rFongerske Gerrits aangevergeassisteerd door
inventaris1679-01-28213229rSalomon Jans grootschipper
inventaris1679-01-28213229rJan Dirxen zilversmidcrediteur
inventaris1679-01-28213229rCornelis Cornelis crediteurgelastigde van
inventaris1679-01-28213229rJan Everts Hardenborghgrootschippercrediteur
inventaris1679-01-28213229rLieuwe Aisges grootschipper
inventaris1679-01-2921440rGrietie Pytters inventarisantweduwe vanHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rwijlenSipke Jans Heiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rFrouck Sipkes Heiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rJan Sipkes grootschipperaangeverHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rHaringh Feykes requirantweduwnaar vanHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rTrijntie Sipkes requirantHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rwijlenHendrick Hiddes requirantgehuwd (x) metHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rwijlenAntje Sipkes requirantHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rTaeke Sytses mr. grofsmidrequirantgeauthoriseerde curator ad actum divisionis overHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rMaertie Hendrix requirantHeiligeweg 68
inventaris1679-01-2921440rTrijntie Hendrix requirantHeiligeweg 68
inventaris1679-01-30213390rAntje Tjeerdts Scholinventarisantweduwe (1) van
inventaris1679-01-30213390rwijlenDouwe Hilles grootschipper
inventaris1679-01-30213390rFreerk Jansen mr. huistimmermangeauthoriseerde curator over
inventaris1679-01-30213390rBauckjen Douwes
inventaris1679-01-30213390rAntje Tjeerdts Scholinventarisantgehuwd (2) met
inventaris1679-01-30213390rDirk Bouwens aangever
inventaris1679-01-30213390rTjeerd Dirx
inventaris1679-01-30213390rJanke Jans weduwe van
inventaris1679-01-30213390rwijlenTjeerd Jansen Schol
inventaris1679-02-11213297rFoppe Folckerts inventarisantweduwnaar (1) vanVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rwijlenMeyke Jops Voorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rGeertzen Auckes wijdschipperrequirant q.q.geauthoriseerde curatorVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rSymen Grettingaapothekerrequirant q.q.geauthoriseerde curatoren overVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rMaycke Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rFolckert Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rJan Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rAeltje Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rFoppe Folckerts inventarisantgehuwd (2) metVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rTjal Jurjens requirant en aangevergesterkt metVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rGerrit Willems mr. huistimmermanVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rTjetske Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rRienskjen Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1679-02-11213297rJedske Foppes requirantVoorstraat 70
inventaris1679-02-12213304rJanke Reyners Feddemainventarisantweduwe vanVoorstraat 14
inventaris1679-02-12213304rwijlenGijsbert Jurjens FonteinVoorstraat 14
inventaris1679-02-12213304rJurjen Claessen Fonteyngeauthoriseerde curator overVoorstraat 14
inventaris1679-02-12213304rReyner Gijsberts FonteynVoorstraat 14
inventaris1679-02-12213304rMarijke Gijsberts Fonteyngesterkt met haar neefVoorstraat 14
inventaris1679-02-12213304rReyner Claessen FonteynVoorstraat 14
inventaris1679-02-19213280rClaes Willems BurgerinventarisantVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rJan Dirxen Kuykgeauthoriseerde curator overVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rHans Douwes Voorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rWillem Douwes Voorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rUlbe Cornelis gehuwd metVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rJanke Douwes aangeverVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rSjoerd Eelkes gehuwd metVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rJeltje Douwes aangeverVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rAntie Jilts aangeverweduwe vanVoorstraat 71
inventaris1679-02-19213280rwijlenSjoerd Goslinghs Voorstraat 71
inventaris1679-02-27213317rJacob Hendricks HollanderinventarisantRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rdr. Bechiusadvocaatter assistentie vanRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rJense Jeltes weduwnaar vanRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rwijlenMurckjen Jacobs HollanderRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rAntje Hendrix requirant en aangeverweduwe (x) vanRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rwijlenHendrick Jacobs HollanderRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rPetrus Sierksmacontrarolleurcurator ex testamento overRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rHendrik Hendricks HollanderRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rPetrus Sierksmacontrarolleurgehuwd metRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rTrijntie Hendriks Hollanderrequirant en aangeverRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rburgervaandrigJacob Hendrix HollanderrequirantRommelhaven 15
inventaris1679-02-27213317rdr.Philippus BelidaadvocaatRommelhaven 15
inventaris1679-03-042141rSaackle Claessen kaarsmakerinventarisantgehuwd met
inventaris1679-03-042141rGeeske Geertsvan Minden
inventaris1679-03-042141rMeye Lolckes requirant
inventaris1679-03-042141rGerrit van Galeyngelastigde van
inventaris1679-03-042141rPytter Loohypothecair crediteur
inventaris1679-03-09213163rDouwe Bouwes gehuwd met
inventaris1679-03-09213163rTrijntie Harings
inventaris1679-03-11213362rGrietie Sybrens inventarisantweduwe van
inventaris1679-03-11213362rwijlenHarmen Claessen
inventaris1679-03-11213362rLijsbeth Jaspers requirant en aangevergehuwd met
inventaris1679-03-11213362rGerrit Willems mr. huistimmermanrequirant q.q.geauthoriseerde curator over
inventaris1679-03-11213362rGijsbert Gerrits requirant
inventaris1679-03-11213362rAntje Reyners requirant en aangevergehuwd met
inventaris1679-03-11213362rMinne Symens schipper op Hoorn
inventaris1679-03-1221414rHarmen Thomas Gonggrijpcontrarolleur Admiraliteit in Frieslandinventarisantweduwnaar (1) vanVoorstraat 50
inventaris1679-03-1221414rwijlenBerber Palzes Voorstraat 50
inventaris1679-03-1221414rFedde Tjeerdts requirant q.q.geauthoriseerde curator ad actum divisionis overVoorstraat 50
inventaris1679-03-1221414rBavius GonggrijprequirantVoorstraat 50
inventaris1679-03-1221414rHarmen Thomas Gonggrijpcontrarolleur Admiraliteit in Frieslandinventarisantgehuwd (2) metVoorstraat 50
inventaris1679-03-1221414rRoelefke Joostes aangeverVoorstraat 50
inventaris1679-03-17214334rAntie Tjeerdts inventarisantweduwe vanNoorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rwijlenYpe Sijes Noorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rLolcke Tiennes koopmancurator overNoorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rTjeerd Ypes aangeverNoorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rYebeltie Ypes Noorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rNancke [staat: Baucke] Ypes Noorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rSije Ypes Noorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rTrijntie Ypes Noorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rEybert Jansen smalschippervader vanNoorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rYpe Eyberts kind vanNoorderhaven 98
inventaris1679-03-17214334rwijlenSijke Ypes Noorderhaven 98
inventaris1679-03-1821490rJan Hansen brouwerweduwnaar van
inventaris1679-03-1821490rwijlenYbeltie Broers
inventaris1679-03-1821490rJacob Aerts occuperende voor zijn zoon
inventaris1679-03-1821490rSymen Jacobs geauthoriseerd curator over
inventaris1679-03-1821490rBroer Jans
inventaris1679-03-1821490rWytse Pybers Tallumgelastigde van zijn nicht
inventaris1679-03-1821490rPyttie Wopkes Tallumlastgever van
inventaris1679-03-1821490rTrijntje Arjens aangever
inventaris1679-03-20213395rFedduw Heins inventarisantweduwe vanKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rwijlenHendrik Meinerts hondenslagerKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rEmmerick Heins (x)Kerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rAuke Jansen bakkerrequirant q.q.geauthoriseerde curator overKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rHein Emmerix requirantKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rAuke Jansen bakkerrequirant q.q.geauthoriseerde curator overKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rWillem Emmerix requirantKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rJetske Jetzes aangevergehuwd metKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rHeyn Jansen CrolKerkpad 1
inventaris1679-03-20213395rAeltie Ebes Kerkpad 1
inventaris1679-03-20213399vAntie Willems inventarisantweduwe van
inventaris1679-03-20213399vwijlenEmmerick Heins
inventaris1679-03-20213399vAuke Jansen requirant q.q.curator over
inventaris1679-03-20213399vHeyn Emmericks [staat: Hendrix] requirant
inventaris1679-03-20213399vAuke Jansen requirant q.q.curator over
inventaris1679-03-20213399vWillem Emmericks [staat: Hendrix] requirant
inventaris1679-04-2621481vTaco Sytses mr. grofsmidgecommitteerde crediteur
inventaris1679-04-2621481vTjeerd Weyners mr. zeilmakergecommitteerde crediteuren van
inventaris1679-04-2621481vJouwer Louwes inventarisantgehuwd met
inventaris1679-04-2621481vPytter Gerlofs smakschipper
inventaris1679-04-2621481vRints Aernts aangever
inventaris1679-05-09213408rFrits Pytters schoolmeesterinventarisantSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rPytter Fridtses requirantSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rAntje Fristzes requirantgehuwd metSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rWybe Zytses bootsgezelrequirantSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rFridts Fridtses requirantSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rTrijntie Fridtses requirant en aangeverSchritsen 55
inventaris1679-05-09213408rClaes Friftses requirantSchritsen 55
inventaris1679-05-14213404rHeyn Oenes ZeemansmalschipperinventarisantScheerstraat 5
inventaris1679-05-14213404rYnse Jeltes requirant q.q.geauthoriseerde curator overScheerstraat 5
inventaris1679-05-14213404rOene Heynes requirantScheerstraat 5
inventaris1679-05-14213404rTrijntie Heyns requirant en aangeverScheerstraat 5
inventaris1679-05-16214327rPieter Hendrix zeemtouwerinventarisantweduwnaar (1) vanGrote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rHiske Melles Grote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rSymen Grettingageauthoriseerde curator overGrote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rHendrick Pieters Grote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rPieter Hendrix zeemtouwerinventarisantgehuwd (2) metGrote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rNeincke Wierdts aangeverbijgestaan doorGrote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-16214327rFedde Tieerdts koopmanGrote Kerkstraat 24
inventaris1679-05-27214383rAttie Doyes inventarisantweduwe vanZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rwijlen vroedsmanMarten Ockes scheepstimmermanZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383roud burgemeesterTjeerd Bouwens geauthoriseerd curatorZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rSeerp Lammerts koopmangeauthoriseerd curatorZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rburgervaandrigHessel Wytses Wassenaergeauthoriseerd curatoren overZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rMarten Martens Zuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rDoye Martens Zuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rFrans Martens Zuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rAeltie Martens aangeverzuster vanZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rOcke Martens en zijn zwagerZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rJan Symens scheepstimmermanZuiderhaven 13
inventaris1679-05-27214383rAcke Doyes aangeverZuiderhaven 13
inventaris1679-07-1621477rDirck Jansen Roordamr. zilversmidinventarisantSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477r Schritsen 2
inventaris1679-07-1621477rJan Dirxen Roordamr. zilversmidSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rTheotardus Lantinghnotarister sterking vanSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rJosyntie Overhagenweduwe vanSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rwijlenChristoffel RoordagoudsmidSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rJoannes Tarquinii universele erfgenaam vanSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rwijlen vroedsmanTarquinii Theodori RoordaSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rBottie Dirx Schritsen 2
inventaris1679-07-1621477rNeeltie Sirx aangevergehuwd metSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rvroedsmanSybrandt PauwaangeverSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rTyttie Dirx weduwe vanSchritsen 2
inventaris1679-07-1621477rFreerk MockmaSchritsen 2
inventaris1679-07-16214180rFrans Laessen Hannemacontrarolleurinventarisant
inventaris1679-07-16214180rburgemeesterTheodorus Stansius
inventaris1679-07-16214180rds.Jacobus Stansiuspredikantgeauthoriseerde curator over
inventaris1679-07-16214180rArjaentie Fransen Hannema
inventaris1679-07-2421446rdr.Bernhardus Swaluestads medicinae doctorinventarisantweduwnaar vanNoorderhaven 77
inventaris1679-07-2421446rwijlenMemke SwalueNoorderhaven 77
inventaris1679-07-2421446rAeltje SwalueaangeverNoorderhaven 77
inventaris1679-07-2421446roud burgervaandrigHessel Sytses Wassenaergeauthoriseerde curator overNoorderhaven 77
inventaris1679-07-2421446rOtto Bernhardus SwalueNoorderhaven 77
inventaris1679-07-2421446rYttie SwalueNoorderhaven 77
inventaris1679-09-08214297rFrouck Hibbes inventarisantgehuwd metNoorderhaven 56
inventaris1679-09-08214297rJan Doedes mr. huistimmermanaangeverNoorderhaven 56
inventaris1679-09-08214297rouderlingZierck Gerbens MonsmaNoorderhaven 56
inventaris1679-09-08214297rdiakenHoite Reins alimentarisNoorderhaven 56
inventaris1679-09-08214297rdiakenLolcke jetses alimentares vanNoorderhaven 56
inventaris1679-09-08214297rFrouck Outgers Noorderhaven 56
inventaris1679-10-02214206rJacob Tjebbes Dreyerhoutkoperinventarisantgehuwd metNoorderhaven 103
inventaris1679-10-02214206rWytske Freerx aangevergesterkt met haar neefNoorderhaven 103
inventaris1679-10-02214206rFedde Tjeerdts Noorderhaven 103
inventaris1679-10-02214206rPytter Feddes brouwergeauthoriseerde curator overNoorderhaven 103
inventaris1679-10-02214206rMartje Pytters DreyerNoorderhaven 103
inventaris1679-10-28214137rTrijntie Jansvan LaerinventarisantVoorstraat 52
inventaris1679-10-28214137rWopke Jansen Tademacurator overVoorstraat 52
inventaris1679-10-28214137rJan Foppes StiensmaVoorstraat 52
inventaris1679-10-28214137rTjitske Botes aangevergehuwd metVoorstraat 52
inventaris1679-10-28214137rEybert Pytters StiensmaVoorstraat 52
inventaris1679-11-12214161rMaycke Crijns inventarisantweduwe (2) vanRomastraat 13
inventaris1679-11-12214161rwijlenHendrick Jansen Romastraat 13
inventaris1679-11-12214161rSjouckjen Hendrix Romastraat 13
inventaris1679-11-12214161rAeltie Gerrits aangeverRomastraat 13
inventaris1679-11-28214141rJoucke Tjeerdts kaagschipperrequireerdeweduwnaar vanZeilmakersstraat 11
inventaris1679-11-28214141rwijlenAntie Lieuwes Zeilmakersstraat 11
inventaris1679-11-28214141rGrietie Lieuwes gehuwd metZeilmakersstraat 11
inventaris1679-11-28214141rCornelis Dirx Zeilmakersstraat 11
inventaris1679-11-28214141rSybrand Kingmacurator ad actum divisionis overZeilmakersstraat 11
inventaris1679-11-28214141rTjeerd Jouckes AptaZeilmakersstraat 11
inventaris1679-11-28214141rTrijntie Jouckes aangeverZeilmakersstraat 11
inventaris1679-12-02214147rYebel Fockes inventarisantGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rCornelis Dirx [niet vermeld] Grote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rAntie Tjeerdts weduwe vanGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rwijlenFocke Dirx Grote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rGrietie Dirx gehuwd metGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rClaes Sybes Bontekoewijdschipperbij testament verzochte curator overGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rde kinderen vanWytske Dirx gehuwd metGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147r[burger]majoorGerryt Stoffels MiddachtenGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-02214147rMayke Dirx aangeverGrote Bredeplaats 13
inventaris1679-12-19214164rClaes Jansen mr. scheepstimmermaninventarisantweduwnaar (1) van
inventaris1679-12-19214164rTrijntie Symens Donker
inventaris1679-12-19214164rJoannes Tjeerdts Hannemagehuwd met
inventaris1679-12-19214164rSjouckjen Clases
inventaris1679-12-19214164rJacob Symens Donkersmalschippergeauthoriseerde curator over
inventaris1679-12-19214164rJan Clases
inventaris1679-12-19214164rGeertie Clases
inventaris1679-12-19214164rClaes Jansen mr. scheepstimmermaninventarisantgehuwd (2) met
inventaris1679-12-19214164rWelmoed Heinsaangever
inventaris1680-01-05214169rPytter Jacobs mr. huistimmermaninventarisantweduwnaar (1) vanHeiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rN. N. Heiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rYde Pytters Heiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rFedde Tjeerdts koopmangeauthoriseerde curator ad actum divisionis overHeiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rJacob Pytters Heiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rSymen Jansen dekenkramergeauthoriseerde curator overHeiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rJan Pytters Heiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rPytter Jacobs mr. huistimmermaninventarisantgehuwd (2) metHeiligeweg 21
inventaris1680-01-05214169rAecht Pytters aangeverHeiligeweg 21
inventaris1680-01-22214184rLijsbeth Cornelis aangeverweduwe (1) van
inventaris1680-01-22214184rJan Pytters Vinkelboschkapitein
inventaris1680-01-22214184rFedde Tjeerdts geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
inventaris1680-01-22214184rPytter Jansen
inventaris1680-01-22214184rAntje Jansen
inventaris1680-01-22214184rJan Jansen
inventaris1680-01-22214184rCornelis Jansen
inventaris1680-01-22214184rLijsbeth Cornelis aangevergehuwd (2) met
inventaris1680-01-22214184rJan Symens
inventaris1680-01-27214346rClaes Minnes mr. blokmakerHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rTrijntie Pytters Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rJan Pytters Oldaensgeauthoriseerde curator overHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rTheunis Claessen Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346roud burgemeesterTaco Wybrandts Jellemater assistentie vanHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rReinouke Claeses aangeverweduwe vanHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rAucke Sybes BontekoeHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rCornelis Claessen Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rMinne Claessen Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rRintie Claessen Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rGrietie Gerryts weduwe (x) vanHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rwijlenAllert Claesses Havenplein 14
inventaris1680-01-27214346rJurjen Fonteyngeauthoriseerde curator overHavenplein 14
inventaris1680-01-27214346rSymen Allerts Havenplein 14
inventaris1680-01-29214247rBeytsche Gatses aangeverweduwe (2) vanBildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rwijlenRiemer Geerts Bildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rHeert Riemers Bildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rTettie Riemers Bildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rBeytsche Gatses aangevergehuwd (2) metBildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rSjerck Annes blekerBildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rDieucke Jans gezworen uitdraagsterBildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-29214247rDieucke Clases gezworen uitdraagsterBildtpoort (gebied)
inventaris1680-01-3021632rLijsbeth Joostes inventarisantweduwe vanZoutsloot
inventaris1680-01-3021632rwijlenHaye Jansen koopmanZoutsloot
inventaris1680-01-3021632rAbe Pieters koopmangeauthoriseerde curatorZoutsloot
inventaris1680-01-3021632rCornelis Joosten Heynskoopmangeauthoriseerde curatorZoutsloot
inventaris1680-01-3021632rIJsbrandt Joosten Heynskoopmangeauthoriseerde curatoren overZoutsloot
inventaris1680-01-3021632rJoost Hayes aangeverZoutsloot
inventaris1680-01-3021632rJan Hayes Zoutsloot
inventaris1680-02-04214344rJacob Jayties inventarisantweduwnaar (1) vanKerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rAntie Riemers Kerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rJacob Jayties inventarisantgehuwd (2) metKerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rGrietie Jacobs aangeverKerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rJeltie Jacobs weduwe vanKerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-04214344rwijlenRippert Jacobs Kerkpoortstraat 13
inventaris1680-02-06214264rPieter Jelles mr. wieldraaierinventarisantKleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rwijlen JeltePieters kind van de inventarisantKleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rJan Wybrandts geauthoriseerde curator ad actum divisionis overKleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rDirck Jeltes Kleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rEelck jeltes Kleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rGrietie Jacobs gehuwd metKleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rJoannes Pytters Kleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-06214264rGrietie Pytters aangeverKleine Kerkstraat 6
inventaris1680-02-10214270rMarten Yemes mr. scheepstimmermaninventarisantweduwnaar vanGrote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rwijlenPyttie Jacobs Grote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rWopkjen Claeses aangevergehuwd metGrote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rGerlof Yemes mr. scheepstimmermangeauthoriseerde curator overGrote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rLijsbeth Martens aangeverGrote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rFoockeltie Martens Grote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-10214270rAntje Martens Grote Kerkstraat 16
inventaris1680-02-13214253rRints Willems inventarisantweduwe vanZuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rwijlenYde Hylkes CoolhardtkapiteinZuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rwijlenCarst Bastiaens gehuwd (x) metZuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rwijlenGrietie Dircks Zuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rburgerhopmanMenelaus Hillebradtsrentmeester van Harlingengeauthoriseerde curator ad actum divisionis overZuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rAeltie Carstes Zuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rDirk Carstes Zuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rBastiaen Carstes Zuiderhaven 6
inventaris1680-02-13214253rburgervaandrigTheodori PosthumusnotarisaangeverZuiderhaven 6
inventaris1680-03-04214276rHis Hendrix uitdraagsterinventarisantweduwe vanGrote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rwijlenRomke Dirx Grote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rvroedsmanJan Wybrens geauthoriseerde curatorGrote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rburgerhopmanCornelis Wijngaerdengeauthoriseerde curatoren overGrote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rGerrit Romkes Grote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rDirck Romkes mr. kuiperGrote Kerkstraat 27
inventaris1680-03-04214276rDoedtje Romkes aangeverGrote Kerkstraat 27
inventaris1680-04-16214308rJan Sybrens Pauwinventarisantweduwnaar (1) van
inventaris1680-04-16214308rN. N.
inventaris1680-04-16214308rTyeerd Jansen Pauw
inventaris1680-04-16214308rJan Sybrens Pauwinventarisantweduwnaar (2) van
inventaris1680-04-16214308rHiltie Jans
inventaris1680-04-16214308rNeeltie Clases gehuwd met
inventaris1680-04-16214308rJacob Jansen grootschipper
inventaris1680-04-16214308rJancke Symens gehuwd met
inventaris1680-04-16214308rJan Jansen
inventaris1680-04-16214308rJancke Jans weduwe van
inventaris1680-04-16214308rwijlenAucke Eeckes
inventaris1680-04-16214308rRinse Jetses Roordageauthoriseerde curator over
inventaris1680-04-16214308rGrietie Jans
inventaris1680-04-19214290rCatalina Duboisweduwe vanGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rWopke Wytsesvan TallumGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rJan Hansen brouwergehuwd (x) metGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rYbeltie Broers Grote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rRinse Jetses Roordageauthoriseerde curator overGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rBroer Jans gesassisteerd doorGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rdr.Sybrandus BechiusadvocaatGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rPyttie Wopkesvan Tallumaangevergehuwd metGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rSymon Jacobs BootsmaaangeverGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rPyttie Wopkesvan Tallumvoor haar zusterGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-19214290rwijlenJancke Wopkesvan TallumGrote Bredeplaats 1
inventaris1680-04-24214302rJoannis Idzers kaaskoperinventarisant
inventaris1680-04-24214302r
inventaris1680-04-24214302rRomcke Johannis
inventaris1680-04-24214302rClaes Fransen gehuwd met
inventaris1680-04-24214302rJesel Joannis
inventaris1680-04-24214302rgemeensmanJacob Jurjensde Langegeauthoriseerde curator over
inventaris1680-04-24214302rIdzert [staat: Joannis] Joannis [staat: Idzerts]
inventaris1680-04-24214302rIdzert Idzerts curator over
inventaris1680-04-24214302rWybe Joannis [staat: Idzerts]
inventaris1680-04-24214302rBerber Jans aangever
inventaris1680-04-26214324rFeddrick Fockes schuitschipperinventarisantweduwnaar (1) van
inventaris1680-04-26214324rMachteltie Sioerdts Sonnemans
inventaris1680-04-26214324rSytse Fockes brouwersknechtgeauthoriseerde curator over
inventaris1680-04-26214324rSioerd Feddricks
inventaris1680-04-26214324rClaeske Feddricks
inventaris1680-04-26214324rFeddrick Fockes schuitschipperinventarisantgehuwd met
inventaris1680-04-26214324rDieuwcke Gerryts Orsinga
inventaris1680-04-26214324rJurjen Harmens mr. chirurgijn
inventaris1680-06-17214398rJan Jansen Batompasteibakkerinventarisantweduwnaar (1) van
inventaris1680-06-17214398rSijke
inventaris1680-06-17214398rEelcke Rinnerts Eelcomaoccuperende voor
inventaris1680-06-17214398rAntie Jans
inventaris1680-06-17214398rJan Jansen
inventaris1680-06-17214398rJancke jans
inventaris1680-06-17214398rGrietie Jans
inventaris1680-06-17214398rJan Jansen Batompasteibakkerinventarisantgehuwd (2) met
inventaris1680-06-17214398rHendrickien Dirx aangever
inventaris1680-06-28216149rDoetie Symens inventarisantweduwe (1) vanZuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rwijlenPytter Gerryts Middachtenequipagemeester AdmiraliteitZuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rClaes Andries mr. kleermakergeauthoriseerde curator ad actum divisionis overZuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rAntie Pyters Zuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rGrietie Pyters Zuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rMayke Pyters Zuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rDoetie Symens inventarisantgehuwd (2) metZuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rHeyn Piers Weidumabode Admiraliteitvoorstander overZuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rPier Heyns aangeverZuiderhaven
inventaris1680-06-28216149rAeltie Pieters dienstmaagdaangeverZuiderhaven
inventaris1680-07-05214366rEelckien Annis inventarisantweduwe van
inventaris1680-07-05214366rwijlenYde Dircks Alma
inventaris1680-07-05214366rWillem Hendrix geauthoriseerde curator
inventaris1680-07-05214366rSierck Dircks mr. chirurgijngeauthoriseerd curatoren over
inventaris1680-07-05214366rDirck Yedes
inventaris1680-07-05214366rLijsbeth Yedes
inventaris1680-07-05214366rJetske Dircks Almaaangever
inventaris1680-07-27214376rJacob Rogiers Haspelmanscheepstimmermaninventarisantweduwnaar vanHeiligeweg 58
inventaris1680-07-27214376rAntie Haebels Heiligeweg 58
invent