Harlingen, personele impositie 1578 (Tresoar toegang 3 inv.nr. 1127)

'Register, Quoyer ende taux vande personale impositie der Burgeren ende ingesetenen van Harlingen in plaetse vanden schattinge opt dragen vant zijden ende vluweelen laekens onlangs bijden generale Staten geraempt geweest.'

Lijst van de namen die onder 'Harlingen' voorkomen in de zgn. personele impositie die rond 1578 geheven werd. De personele impositie was een belasting op het dragen van zijde en fluweel. Aangezien alleen gegoede burgers zich dit konden veroorloven, bevat deze lijst maar een beperkt aantal namen.

Het bedrag van de heffing is vermeld in caroliguldens (cg) en stuivers (st).

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  



voornaam patroniem familienaam   bedrag (gulden)
Aesge Harmens CG 4:00
Agge pelser CG 1:10
Albert Alberts CG 0:10
Albert Jans CG 0:15
Albert Lamberts CG 6:00
Alle Heynes CG 2:00
Allerdt Auckes CG 3:00
Allerdt Jans CG 1:00
Andries korffmaeker CG 1:00
Andries Egels CG 1:10
Andries Seerps exchysmeester CG 6:00
Anna Jarichs wed. CG 0:15
Anna Sytses wed. CG 6:00
Anne Jacobs CG 3:00
Anne Reyns CG 1:00
Anneken Blauwers CG 1:00
Appollonia Knippers CG 2:00
Arendt barbier mr. CG 1:00
Arian Heeres CG 0:10
Arian Olifier CG 1:10
Arian Willems CG 1:10
Arys Pyeters CG 0:10
Augustinus laekencooper CG 1:10
Baeffken wed. dyrck lamberts CG 1:10
Baerndt slotmaeker CG 0:10
Barbar Sybrandts CG 0:10
Baucke Watzes CG 0:15
Bente Pybes CG 1:10
Broer Lamberts CG 0:10
Caerle Cornelis CG 0:10
Calleken Lyeuwe wed. CG 0:10
Claes kangieter CG 0:10
Claes Folckerts CG 6:00
Claes Freercks CG 1:10
Claes Geleyns CG 0:10
Claes Lyeuwes CG 0:15
Claes Tanis CG 4:00
Claes Thoenis CG 1:00
Cornelis Coenincx CG 6:00
Cornelis Meuis CG 1:10
Cornelis Ockes CG 2:00
Dierck Willems CG 0:10
Doede Jarichs CG 3:00
Dominicus Jans CG 0:10
Douwe Melis CG 1:00
Dyrck Hendricks CG 1:00
Dyrck Jans CG 3:00
Dyrck Lamberts baeffken, wed. CG 1:10
Dyrck Lucas CG 2:00
Dyrck Taekes CG 0:10
Ede Grates CG 0:10
Eelcke Lolckes CG 1:00
Euert Dyrcks CG 0:15
Euert Jacobs CG 1:10
Floris Willems CG 1:10
Frans Adams CG 3:00
Frans Jans CG 5:00
Frouck Odses wed. CG 2:00
Gatse Sybrandts CG 0:10
Gerbrandt Walckema mr. CG 3:00
Gerbrandt Gosses CG 6:00
Gerbrandt Jorns CG 0:10
Gerbrandt Tyaerdts CG 0:10
Gerrydt Harmens CG 1:00
Geys Willems CG 6:00
Gijssbert Heymans CG 0:15
Gosse hoedmaeker CG 1:00
Hanke Cornelis CG 1:00
Hans fisker CG 0:10
Hans Hans CG 2:10
Harckules crudnier CG 0:15
Harckules Pyeters CG 0:10
Harmen Hoenichman CG 0:10
Harmen Harmens CG 0:15
Hendrick Creeft CG 0:10
Hendrick Sannes CG 1:10
Hessel Coenerdts CG 1:00
Hobbe Lyeuwes CG 4:00
Hylcke brouwer CG 0:15
Jacob backer CG 2:00
Jacob Ring, de CG 1:10
Jan Stael van mastricht CG 1:00
Jan Claes CG 0:15
Jan Euerts CG 1:05
Jan Jans CG 0:10
Jan Jans brouwer CG 0:10
Jan Pybes CG 2:00
Jan Pyeters CG 3:00
Jan Reyners CG 1:00
Jan Tyepckes CG 0:15
Jelle Romckes CG 1:00
Jildert Paels CG 0:15
Jime backer CG 1:00
Jochem wielmaecker CG 0:15
Jochem Abbes CG 1:10
Joest Feyckes CG 0:15
Johannes Feyckes CG 0:15
Johannes Guilhelmi mr. CG 1:15
Joost Boens CG 3:00
Juv Douwes CG 0:15
Lijssbet Lenerts CG 3:00
Lubbert Allerdts CG 0:10
Marten mesmaeker CG 1:00
Marten Jacobs CG 1:10
Mathijss Gouerts CG 3:00
Mathijss Willems CG 6:00
Meuis Dyrcks CG 1:10
Meynert Pyeters CG 1:10
Meynert Rycx CG 3:00
Michiel Intes CG 1:00
Neel Abbes wed. CG 1:00
Oestrum Willems CG 1:10
Offe Tyercks CG 1:10
Pyeter Felkes CG 0:15
Pyeter Ypes CG 2:00
Pyeter Jans CG 0:15
Pyeter Jans CG 1:10
Pyeter Lubberts CG 6:00
Pyeter Oedts zoons van wed. CG 1:00
Pyeter Reyns CG 1:00
Reiner Minnes CG 1:00
Reyner Claes CG 6:00
Reyner Jans CG 1:00
Reyner Pyeters CG 3:00
Reyner Reyners CG 1:00
Rogier Jans CG 2:00
Romcke Oenes CG 1:10
Rommert Sybrandts CG 1:00
Rynck Arians wed. CG 6:00
Rynse Martens CG 0:10
Ryurdt Wopckes CG 1:00
Saekle Pyeters CG 0:10
Schelte Hessels CG 2:00
Seerp Sybrandts CG 3:00
Sicke Claes Brandtsma CG 2:00
Stoffel Syurdts CG 1:00
Sybrandt schoenmaeker CG 1:10
Sybrandt Feddricks CG 1:10
Sybrandt Pyers CG 6:00
Symon Gerrydts CG 3:00
Symon Harmens CG 3:00
Sypcke Ryurdts CG 1:10
Syppe Poppes CG 3:00
Syurdt Lyeuwes CG 2:00
Syurdt Syrcks CG 3:00
Taeke Tyepckes CG 0:10
Thijss Saltcooten, van CG 0:10
Thoenis Kunst CG 1:00
Thoenis Jacobs CG 2:00
Tiesse Pyers CG 1:10
Tijss Folckerts wed. CG 5:00
Tijss Taekes wed. CG 1:10
Tijss Tijsses wed. CG 1:00
Tijsske Tyebbes CG 1:10
Tyaerdt Claes van dockum CG 3:00
Tyaerdt Jans CG 1:10
Tyaerdt Sannes CG 0:15
Tyalcke Claes CG 1:10
Tyalff Hessels CG 1:00
Tyebbe Syurdts mr. CG 3:00
Tyerck Jans CG 1:00
Wijnoldt Lyeuwes CG 1:10
Willem baecker CG 6:00
Willem Thoenis CG 0:15
Wopke Taekles CG 3:00
Wouter Andries CG 1:10
Wybe Jans CG 1:00
Wybren Jans CG 0:10
Wyerdt Syurdts CG 3:00
Wypck Symons CG 1:00
Yde Reyns CG 1:10