Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)
Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moet toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, 'alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge' [...] 'onfangen ende geheven'. In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het 'gemaal'), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting geïnd. Het totale bedrag aan inkomsten was blijkbaar te laag en bij iedereen is daarom een verhoging van 1/6 van het oorspronkelijke bedrag aangetekend. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

De bevolking is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat 'kwartier' voor de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in acht kwartieren en de zgn. 'Buytenbuirt' (hier kwartier 9).
In de kolom 'beroep' staat nooit 'burgemeester' of 'vroedsman' omdat dat geen beroepen is maar een functie.
Bij de namen komt veelvuldig 'cum uxore' voor, dat betekent met echtgeno(o)t(e).
In de kolom 'aanslag' staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens, stuivers en penningen. Een caroligulden was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen 'volw.' en 'kind.' staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom 'folio' vermeldt de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaanm waarbij 'r' staat voor recto (de voorkant van het blad) en 'v' staat voor verso, de achterkant van het blad.

"Opteekeninge der familien en persoenen in de Stad Harlingen mitsgaeders quotisatie over deselve genoomen naar de consumptie en ter uytleeveringhe van dese Stads aenslagh ter summa van [niet ingevuld] in de neegen mael hondert duysent guldens bij de afschaffinge der pachten verlooren; opgemaakt volgens placcaet van de 30e December 1748.
Staende op de eerste colomme de naemen der hoofden van de familien met enige oplossinge van hun bestaen, op de tweede het getal der persoonen tot dat huisgesin behoorende boven de 12 jaeren oude, op de darde de jongere dan 12 jaeren en op de vierde des selvs aenslagh in de quotisatie."

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opkwartier 1  kwartier 2  kwartier 3  kwartier 4  kwartier 5  kwartier 6  kwartier 7  kwartier 8  Buytenbuirtvermeld
kwartier
voornaam patroniem familienaamgeschat
oud adres
geschat adresberoepomschrijvingaanslagverhogingvolwkindfolio
1 Janke Gerbens een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg211r
1 Janke Gerbens een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg211r
1 Jacob Cornelis man en vrouKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Jacob Cornelis man en vrouZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Weltje Wopkes Kerkpoortstraat 5vistehuisbringster6:12:00 cg1:12:00 cg101r
1 Weltje Wopkes Zuiderhaven 40vistehuisbringster6:12:00 cg1:12:00 cg101r
1 Tjeerdtje Pieters een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg101r
1 Tjeerdtje Pieters een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg101r
1 Hubert Jetses met sijn vrouw1-003Noorderhaven 7matroos11:09:00 cg2:09:00 cg201r
1 Jurjen Claeses alleen sijndeKerkpoortstraat 5makelaeroud en hebbende een seer gering bestaen11:12:00 cg2:12:00 cg101r
1 Jurjen Claeses alleen sijndeZuiderhaven 40makelaeroud en hebbende een seer gering bestaen11:12:00 cg2:12:00 cg101r
1 Pieter Gerardus man en vrouwKerkpoortstraat 5metselaar, mr. en een klein winkeltje19:14:00 cg3:14:00 cg201r
1 Pieter Gerardus man en vrouwZuiderhaven 40metselaar, mr. en een klein winkeltje19:14:00 cg3:14:00 cg201r
1 Oene Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Oene Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg221r
1 Jarigh Fransen Kerkpoortstraat 5arbeider12:13:00 cg2:13:00 cg201r
1 Jarigh Fransen Zuiderhaven 40arbeider12:13:00 cg2:13:00 cg201r
1 Douwe Simons 1-004Noorderhaven 9schipper voerende een galjootbestaet wel35:09:00 cg5:09:00 cg231v
1 Keimpe Jansen man en vrouwKerkpoortstraat 5glaesenmaeker, mr.van een gemeen bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg201v
1 Keimpe Jansen man en vrouwZuiderhaven 40glaesenmaeker, mr.van een gemeen bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg201v
1 Sjoerd Harmens cum uxore1-006Noorderhaven 13schoenmaeker, mr.bestaet wel20:09:00 cg3:09:00 cg201v
1 Hans Reynders weduwe1-007Noorderhaven 15naystereen suinigh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg101v
1 Jan Hansen cum uxore1-007Noorderhaven 15matroos11:09:00 cg2:09:00 cg201v
1 Roelof Meynderts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221v
1 Roelof Meynderts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg221v
1 Carst Pieters weduwe1-008Noorderhaven 17bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg101v
1 Jacob Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg231v
1 Jacob Claesen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg231v
1 Maeyke Tjeerds een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer gering10:04:00 cg1:04:00 cg202r
1 Maeyke Tjeerds een weduweZuiderhaven 40bestaet seer gering10:04:00 cg1:04:00 cg202r
1 Marten Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipper op een schuitevan geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg202r
1 Marten Jansen cum uxoreZuiderhaven 40setschipper op een schuitevan geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg202r
1 Cornelis Block cum uxoreKerkpoortstraat 5glaesemaeker, mr.van gering bestaen20:08:00 cg3:08:00 cg212r
1 Cornelis Block cum uxoreZuiderhaven 40glaesemaeker, mr.van gering bestaen20:08:00 cg3:08:00 cg212r
1 Pieter Carsten sijnde alleen1-008Noorderhaven 17arbeider9:01:00 cg1:01:00 cg102r
1 Frans Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydereen geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg202r
1 Frans Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40arbeydereen geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg202r
1 Dirk Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg232r
1 Dirk Harmens cum uxoreZuiderhaven 40matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg232r
1 Minke Gabbes Kerkpoortstraat 5naystervan geringh bestaen7:16:00 cg1:16:00 cg102r
1 Minke Gabbes Zuiderhaven 40naystervan geringh bestaen7:16:00 cg1:16:00 cg102r
1 Pieter R. van Arum cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmansschrijver22:11:00 cg3:11:00 cg202r
1 Pieter R. van Arum cum uxoreZuiderhaven 40coopmansschrijver22:11:00 cg3:11:00 cg202r
1 Trijntje Oosterbaan vrijsterKerkpoortstraat 5een gemeen bestaen13:10:00 cg2:10:00 cg102v
1 Trijntje Oosterbaan vrijsterZuiderhaven 40een gemeen bestaen13:10:00 cg2:10:00 cg102v
1 Janneke Johannes een bejaarde vrijsterKerkpoortstraat 5arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Janneke Johannes een bejaarde vrijsterZuiderhaven 40arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Dirk Jacobs cum uxore1-013Noorderhaven 27kladschilder20:09:00 cg3:09:00 cg432v
1 Dirk Jacobs cum uxore1-013Zeepziederstraat 1kladschilder20:09:00 cg3:09:00 cg432v
1 Jan Douwes weduwe1-014Noorderhaven 29zeylmaekersevan een gemeen bestaen44:08:00 cg7:08:00 cg302v
1 Tjebbe Sybrens Kerkpoortstraat 5zeylmaekersknegt9:01:00 cg1:01:00 cg102v
1 Tjebbe Sybrens Zuiderhaven 40zeylmaekersknegt9:01:00 cg1:01:00 cg102v
1 Frans Goitjens cum uxoreKerkpoortstraat 5grofsmidgeringh15:01:00 cg2:01:00 cg302v
1 Frans Goitjens cum uxoreZuiderhaven 40grofsmidgeringh15:01:00 cg2:01:00 cg302v
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Noorderhaven 31van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Droogstraat 2van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Droogstraat 1van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1 Gerrit Douwes weduwe1-017Droogstraat 3van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg102v
1vroedsman Stephanus cum uxore1-019Noorderhaven 31wijnkooperbestaet reedelijk wel70:16:00 cg11:16:00 cg442v
1 Freerk van der Hout cum uxore1-020Noorderhaven 33coopmanbestaet wel146:03:00 cg24:03:00 cg1013r
1 Hein Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper op een galjootbestaet taemelijk wel40:09:00 cg6:09:00 cg233r
1 Hein Joukes cum uxoreZuiderhaven 40schipper op een galjootbestaet taemelijk wel40:09:00 cg6:09:00 cg233r
1 Sjoerd Wessels cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg413r
1 Sjoerd Wessels cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg413r
1 Sybe Aukes weduwe1-021Noorderhaven 35visafdraegster6:12:00 cg1:12:00 cg103r
1 Coene Visscher Kerkpoortstraat 5soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg003r
1 Coene Visscher Zuiderhaven 40soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg003r
1 Dirk Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg213r
1 Dirk Claeses cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg213r
1 Tjalling Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapper20:00:00 cg3:00:00 cg203r
1 Tjalling Jansen cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapper20:00:00 cg3:00:00 cg203r
1 Bente IJsenbeeck cum uxore1-022Noorderhaven 37brouwer, mr.een gemeen bestaen36:09:00 cg6:09:00 cg343r
1 Jan Egberts Kerkpoortstraat 5pannebackersknegt, mr.19:13:00 cg3:13:00 cg313r
1 Jan Egberts Zuiderhaven 40pannebackersknegt, mr.19:13:00 cg3:13:00 cg313r
1 Tettje Douwes een weduweKerkpoortstraat 5genietende alimentatie0:00:00 cg0:00:00 cg103v
1 Tettje Douwes een weduweZuiderhaven 40genietende alimentatie0:00:00 cg0:00:00 cg103v
1 Feddrik A. Mahui 1-024Noorderhaven 39wel begoedight126:01:00 cg21:01:00 cg203v
1 Romke Wassenaar 1-025Noorderhaven 41glaesemaeker, mr.een gemeen bestaen28:07:00 cg4:07:00 cg313v
1 Wytse Wassenaar Kerkpoortstraat 5veerschippers gildeboodeeen gering bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg103v
1 Wytse Wassenaar Zuiderhaven 40veerschippers gildeboodeeen gering bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg103v
1 Junius Alema cum uxore1-026Noorderhaven 43wel begoedigt133:05:00 cg22:05:00 cg403v
1 Dries Jansen Kerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet wel55:09:00 cg9:09:00 cg403v
1 Dries Jansen Zuiderhaven 40beurtschipperbestaet wel55:09:00 cg9:09:00 cg403v
1 Evert Hanekuik cum uxore1-028Noorderhaven 47bontreederwel begoedight102:09:00 cg17:09:00 cg313v
1 Yke Goverts weduwe [d.i. Trijntje Scheltes]1-029Noorderhaven 49lijnslaegersebestaet wel45:00:00 cg7:00:00 cg303v
1 Jan Pieters Oldaan cum uxore1-030Noorderhaven 51coopmanbestaet wel en begoedight106:11:00 cg17:11:00 cg304r
1 Willem Pieters Mouter 1-031Noorderhaven 53wel begoedigt141:13:00 cg23:13:00 cg404r
1 Auke J. Bakker cum uxore1-032Noorderhaven 55coopmanbestaet wel en begoedight150:00:00 cg25:00:00 cg314r
1 Sierk Tolsma cum uxore1-033Noorderhaven 57wel begoedight137:01:00 cg22:01:00 cg324r
1 Claas Jacobs cum uxore1-034Noorderhaven 57beurtschippervan gemeen bestaen30:05:00 cg5:05:00 cg324r
1 Douwe Hanekuik cum uxore1-036Noorderhaven 59seepsiederwel begoedigt135:15:00 cg22:15:00 cg334r
1 Douwe Hanekuik cum uxore1-036Noorderhaven 61seepsiederwel begoedigt135:15:00 cg22:15:00 cg334r
1 Douwe Hanekuik cum uxore1-036Zeilmakersstraat 20seepsiederwel begoedigt135:15:00 cg22:15:00 cg334r
1 Wybren Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt, mr.18:00:00 cg3:00:00 cg214r
1 Wybren Hessels cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt, mr.18:00:00 cg3:00:00 cg214r
1 Lijsbeth Boskhak Kerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg204v
1 Lijsbeth Boskhak Zuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg204v
1 Ernst Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever15:06:00 cg2:06:00 cg214v
1 Ernst Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever15:06:00 cg2:06:00 cg214v
1 Ysask Fokkes cum uxoreKerkpoortstraat 5wever11:13:00 cg2:13:00 cg414v
1 Ysask Fokkes cum uxoreZuiderhaven 40wever11:13:00 cg2:13:00 cg414v
1 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg224v
1 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg224v
1 Willem Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg424v
1 Willem Simons cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg424v
1 Hendrik Annes weduweKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg434v
1 Hendrik Annes weduweZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg434v
1 Pieter Laeses cum uxoreKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg434v
1 Pieter Laeses cum uxoreZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg434v
1 Sander Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtpauper11:13:00 cg2:13:00 cg424v
1 Sander Jansen cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtpauper11:13:00 cg2:13:00 cg424v
1 [niet ingevuld] [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg004v
1 [niet ingevuld] [niet ingevuld] Zuiderhaven 40soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg004v
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 1pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 3pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 5pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 7pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 9pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Oeds Lolkes cum uxore1-045Zoutsloot 11pauper of gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg405r
1 Auke Hylkes cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg225r
1 Auke Hylkes cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg225r
1 Dieuke Pieters 1-046Zeilmakersstraat 1naystereen geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg105r
1 Hendrik Jarigs cum uxoreKerkpoortstraat 5leerloyersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg225r
1 Hendrik Jarigs cum uxoreZuiderhaven 40leerloyersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg225r
1 IJsbrand Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 IJsbrand Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 Sjoerd Tjebbes Kerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg205r
1 Sjoerd Tjebbes Zuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg205r
1 Dirk Roelofs cum uxore1-048 matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225r
1 Tyttje Simons een weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg205r
1 Tyttje Simons een weduweZuiderhaven 40arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg205r
1 Minne Ruurds cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwverversknegt11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 Minne Ruurds cum uxoreZuiderhaven 40blauwverversknegt11:13:00 cg2:13:00 cg415r
1 Hylkjen Fongers Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg105r
1 Hylkjen Fongers Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg105r
1 [niet ingevuld] [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg005v
1 [niet ingevuld] [niet ingevuld] Zuiderhaven 40soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg005v
1 Bartel Gerrits weduweKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg205v
1 Bartel Gerrits weduweZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg205v
1 [niet ingevuld] [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg005v
1 [niet ingevuld] [niet ingevuld] Zuiderhaven 40soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg005v
1 Poulus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg205v
1 Poulus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg205v
1 Dirk Ypkes cum uxore1-051Bargebuurtspoortje 12schuitschipperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg305v
1 Jelle Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225v
1 Jelle Ottes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg225v
1 Tjerk Jans cum uxore1-052Zoutsloot 23steenvoe[r]dergemeen bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg225v
1 Taeke Sikkes cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg225v
1 Taeke Sikkes cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg225v
1 Gerrit Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gleijbakkersknegtbestaet gemeen20:00:00 cg3:00:00 cg405v
1 Gerrit Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gleijbakkersknegtbestaet gemeen20:00:00 cg3:00:00 cg405v
1 Willem Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg346r
1 Willem Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg346r
1 Ymkjen Pieters Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Ymkjen Pieters Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Sjoerdtje Saekles Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Sjoerdtje Saekles Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Jilles Bakker cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaar11:09:00 cg2:09:00 cg206r
1 Jilles Bakker cum uxoreZuiderhaven 40metselaar11:09:00 cg2:09:00 cg206r
1 Laas Piers Kerkpoortstraat 5bestaet seer gering en wint niets7:17:00 cg1:17:00 cg106r
1 Laas Piers Zuiderhaven 40bestaet seer gering en wint niets7:17:00 cg1:17:00 cg106r
1 Dirk Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg226r
1 Dirk Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg226r
1 Okke Doedes cum uxore1-040Zoutsloot 21turfdraeger16:13:00 cg2:13:00 cg316r
1 Yttje Sikkes Kerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Yttje Sikkes Zuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg106r
1 Lolke Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg416v
1 Lolke Beernts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg416v
1 Oede Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg306v
1 Oede Pytters cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg306v
1 Keympe Saekes cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg346v
1 Keympe Saekes cum uxoreZuiderhaven 40bootsgesel11:13:00 cg2:13:00 cg346v
1 Douwe Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegt20:17:00 cg3:17:00 cg516v
1 Douwe Arjens cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegt20:17:00 cg3:17:00 cg516v
1 Douwe Beernts weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg106v
1 Douwe Beernts weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg106v
1 Johannes Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5stokersknegt19:05:00 cg3:05:00 cg506v
1 Johannes Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40stokersknegt19:05:00 cg3:05:00 cg506v
1 Sikke Ypkes cum uxoreKerkpoortstraat 5molenaer, mr.bestaet wel30:00:00 cg5:00:00 cg216v
1 Sikke Ypkes cum uxoreZuiderhaven 40molenaer, mr.bestaet wel30:00:00 cg5:00:00 cg216v
1 Pieter Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Pieter Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Rein Gerlofs cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Rein Gerlofs cum uxoreZuiderhaven 40wever15:00:00 cg2:00:00 cg216v
1 Hendrik Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg207r
1 Hendrik Alberts cum uxoreZuiderhaven 40wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg207r
1 Wouter Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaerbestaet geringh18:06:00 cg3:06:00 cg217r
1 Wouter Hessels cum uxoreZuiderhaven 40metselaerbestaet geringh18:06:00 cg3:06:00 cg217r
1 Heere Wybrens cum uxore1-056Vissersstraat 6metselaarbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg237r
1 Yde Keyser Kerkpoortstraat 5soldaetgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg537r
1 Yde Keyser Zuiderhaven 40soldaetgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg537r
1 Antje Lenses Kerkpoortstraat 5viswijffpauper6:16:00 cg1:16:00 cg227r
1 Antje Lenses Zuiderhaven 40viswijffpauper6:16:00 cg1:16:00 cg227r
1 Jacob Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg307r
1 Jacob Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder11:13:00 cg2:13:00 cg307r
1 Harmen Blom cum uxoreKerkpoortstraat 5wever13:13:00 cg2:13:00 cg317r
1 Harmen Blom cum uxoreZuiderhaven 40wever13:13:00 cg2:13:00 cg317r
1 Yffke Huberts een weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg207r
1 Yffke Huberts een weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg207r
1 Coert Jansen cum uxore1-061Zoutsloot 27blauwferwersknegt30:00:00 cg5:00:00 cg607r
1 Steffen Elias cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Steffen Elias cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Jacob Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg217v
1 Jacob Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg217v
1 Engelbertus Klinkert cum uxoreKerkpoortstraat 5chergier, geweesen14:09:00 cg2:09:00 cg207v
1 Engelbertus Klinkert cum uxoreZuiderhaven 40chergier, geweesen14:09:00 cg2:09:00 cg207v
1 Sybe Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos17:13:00 cg3:13:00 cg227v
1 Sybe Simons cum uxoreZuiderhaven 40matroos17:13:00 cg3:13:00 cg227v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Vissersstraat 14setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 31setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 33setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 35setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Gerben Douwes cum uxore1-061/4Zoutsloot 37setschipper op een smack26:01:00 cg4:01:00 cg247v
1 Yetske Cornelis Kerkpoortstraat 5vlegstereen geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg107v
1 Yetske Cornelis Zuiderhaven 40vlegstereen geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg107v
1 Claas Jacobs cum uxore1-062Zoutsloot 28turfdraeger20:00:00 cg3:00:00 cg417v
1 Eylart Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Eylart Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg227v
1 Janneke Jans Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Janneke Jans Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Hendrik Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg318r
1 Hendrik Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg318r
1 Sjoerd Joukes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Sjoerd Joukes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Jan Christ. Pootenbergh cum uxoreKerkpoortstraat 5galjootschipper30:00:00 cg5:00:00 cg208r
1 Jan Christ. Pootenbergh cum uxoreZuiderhaven 40galjootschipper30:00:00 cg5:00:00 cg208r
1 Harmen Warners cum uxore1-064/2Zoutsloot 18wever11:09:00 cg2:09:00 cg208r
1 Tjeerd Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5sethschipper30:00:00 cg5:00:00 cg238r
1 Tjeerd Joukes cum uxoreZuiderhaven 40sethschipper30:00:00 cg5:00:00 cg238r
1 Jouke Johannes weduwe1-065Zeilmakersstraat 11gering bestaan6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Jouke Johannes weduwe1-065Zoutsloot 41gering bestaan6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Jouke Johannes weduwe1-065Zoutsloot 16gering bestaan6:12:00 cg1:12:00 cg108r
1 Tjebbe Gerrits cum uxore1-066Zeilmakersstraat 13schuitschipper30:00:00 cg5:00:00 cg428r
1 Wybren Ulbes Kerkpoortstraat 5pauper, gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg108r
1 Wybren Ulbes Zuiderhaven 40pauper, gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg108r
1 Okke Jarighs cum uxoreKerkpoortstraat 5fluitschipperbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg208v
1 Okke Jarighs cum uxoreZuiderhaven 40fluitschipperbestaet gemeen25:00:00 cg4:00:00 cg208v
1 Douwe Wybes weduwe1-068Zeilmakersstraat 17viswijff6:12:00 cg1:12:00 cg318v
1 Walte Hayes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoon22:17:00 cg3:17:00 cg608v
1 Walte Hayes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoon22:17:00 cg3:17:00 cg608v
1 Jan Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg208v
1 Jan Alberts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg208v
1 Foeke Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoon timmerman18:00:00 cg3:00:00 cg208v
1 Foeke Claeses cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoon timmerman18:00:00 cg3:00:00 cg208v
1 Jilles Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg218v
1 Jilles Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg218v
1 Sytse Poelstra cum uxoreKerkpoortstraat 5peerdepiceurbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg328v
1 Sytse Poelstra cum uxoreZuiderhaven 40peerdepiceurbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg328v
1 Claas Foekes Kerkpoortstraat 5setschipper op een galjoot25:00:00 cg4:00:00 cg209r
1 Claas Foekes Zuiderhaven 40setschipper op een galjoot25:00:00 cg4:00:00 cg209r
1 Pieter Alefs cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschippergemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg309r
1 Pieter Alefs cum uxoreZuiderhaven 40schuitschippergemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg309r
1 Claas Haukema weduwe1-072Noorderhaven 63winkeliersebestaet wel18:19:00 cg3:19:00 cg109r
1 Claas Oosterbaan 1-074Noorderhaven 67wel begoedight122:17:00 cg20:17:00 cg319r
1 Johannes Elgersma 1-075Noorderhaven 69beurtschippereen gemeen bestaen55:07:00 cg9:07:00 cg519r
1 Claas Fontein woont tot Rie soo deselve voorgeeft1-076Noorderhaven 710:00:00 cg0:00:00 cg009r
1 Jacob Wouters Kerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg109r
1 Jacob Wouters Zuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg109r
1ds. Pierson cum uxore1-078Noorderhaven 75wel begoedigt177:01:00 cg29:01:00 cg609r
1ds. Pierson cum uxore1-078Noorderhaven 75wel begoedigt177:01:00 cg29:01:00 cg609r
1vroedsman Hillema cum uxore, tot Fraenequer aengegeevenKerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg009v
1vroedsman Hillema cum uxore, tot Fraenequer aengegeevenZuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg009v
1 Jan Pieters Oldaen of suikerrafineerderije, voor knegt en meydKerkpoortstraat 519:04:00 cg3:04:00 cg209v
1 Jan Pieters Oldaen of suikerrafineerderije, voor knegt en meydZuiderhaven 4019:04:00 cg3:04:00 cg209v
1 Dirk Raeven Kerkpoortstraat 57:05:00 cg1:05:00 cg009v
1 Dirk Raeven Zuiderhaven 407:05:00 cg1:05:00 cg009v
1 Harmen van Vlie 1-083 glaesemaeker, mr.gemeen bestaen17:05:00 cg3:05:00 cg419v
1 Wybe Piers cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Wybe Piers cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Jan Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Jan Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Harmke Warners een weduweKerkpoortstraat 5pauper7:04:00 cg1:04:00 cg209v
1 Harmke Warners een weduweZuiderhaven 40pauper7:04:00 cg1:04:00 cg209v
1 Freerk Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoolkinders, houteen seer geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Freerk Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40schoolkinders, houteen seer geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg209v
1 Wybe Dirks cum uxore1-085Bildtstraat 18backer, mr.een gemeen bestaen22:00:00 cg3:00:00 cg219v
1 Remmert Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, vaert voor18:00:00 cg3:00:00 cg2110r
1 Remmert Theunis cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, vaert voor18:00:00 cg3:00:00 cg2110r
1 Saetske Hansen een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
1 Saetske Hansen een weduweZuiderhaven 40arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
1 Jan Doekes Kerkpoortstraat 5scheepstimmermaneen gemeen bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1010r
1 Jan Doekes Zuiderhaven 40scheepstimmermaneen gemeen bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1010r
1 Antje Doekes een weduweKerkpoortstraat 5een geringh bestaen7:04:00 cg1:04:00 cg2010r
1 Antje Doekes een weduweZuiderhaven 40een geringh bestaen7:04:00 cg1:04:00 cg2010r
1 Reynder Pieters cum uxore1-088Bildtstraat 12coopman winkeliervan reedelijk goed bestaen66:16:00 cg11:16:00 cg4110r
1 Minne Abes 1-088/2Bildtstraat 1een geringh persoon11:01:00 cg2:01:00 cg1210r
1 Abe Minnes Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2210r
1 Abe Minnes Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2210r
1 Samuel Hendriks Kerkpoortstraat 5grofsmidgering bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2010r
1 Samuel Hendriks Zuiderhaven 40grofsmidgering bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2010r
1 Pier Beernts vrouwKerkpoortstraat 5pauper6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
1 Pier Beernts vrouwZuiderhaven 40pauper6:12:00 cg1:12:00 cg1010r
1 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0010v
1 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0010v
1 Pieter Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5weever21:13:00 cg3:13:00 cg4010v
1 Pieter Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40weever21:13:00 cg3:13:00 cg4010v
1 Gerryt Gerrits cum uxore1-091Bildtstraat 5schoenmaeker, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2210v
1 Rinske Gerryts een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsternotoir arm0:00:00 cg0:00:00 cg1010v
1 Rinske Gerryts een weduweZuiderhaven 40arbeydsternotoir arm0:00:00 cg0:00:00 cg1010v
1 Hartman Hartmans cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2210v
1 Hartman Hartmans cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2210v
1 Geertje Jacobs Kerkpoortstraat 5een gering winkeltie en sober bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1010v
1 Geertje Jacobs Zuiderhaven 40een gering winkeltie en sober bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1010v
1 Sierk Folkerts weduwe1-094Bildtstraat 11winkelneeringe, doendegemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2010v
1 Antje Cornelis een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster8:04:00 cg1:04:00 cg1110v
1 Antje Cornelis een weduweZuiderhaven 40arbeydster8:04:00 cg1:04:00 cg1110v
1 Claas Ottes cum uxore1-095Zoutsloot 43een geringh bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2011r
1 Otte Aukes 1-095Zoutsloot 43beurtschipper, oldmaetigh bestaen17:00:00 cg3:00:00 cg1011r
1 Janke Wybes een weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinvan een seer geringh bestaen22:17:00 cg3:17:00 cg6211r
1 Janke Wybes een weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleinvan een seer geringh bestaen22:17:00 cg3:17:00 cg6211r
1 Lammert Martens 1-097Zoutsloot 47besit niet meer als sijn personeel wint niets9:13:00 cg1:13:00 cg1011r
1 Keympe Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoon13:05:00 cg2:05:00 cg2311r
1 Keympe Johannes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoon13:05:00 cg2:05:00 cg2311r
1 Aeltje Wybes een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1011r
1 Aeltje Wybes een weduweZuiderhaven 40arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1011r
1 Wigle de Vries cum uxore1-098Zoutsloot 49strandmeester binnendijx44:14:00 cg7:14:00 cg2411r
1vroedsman Meye H. Meyer 1-099Zoutsloot 51schipperbestaet wel48:07:00 cg8:07:00 cg2011r
1 Betze Cornelis 1-100Zoutsloot 53coopmanbestaet reedelijk36:12:00 cg6:12:00 cg2011v
1 Trijntje Jentjes een weduwe1-101Zoutsloot 55arbeydster6:12:00 cg1:12:00 cg1011v
1 Marten Lammerts weduwe1-102Zoutsloot 57stijffsterseer gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1211v
1 Zeeger Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtseer gering van bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2011v
1 Zeeger Theunis cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtseer gering van bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2011v
1 Sybren Symons 1-103Zoutsloot 59schipper, oldeen gering bestaen als niets hebbende als 't geene waer op in 't personeel staet en wint niets10:17:00 cg1:17:00 cg1011v
1 Lieuwe Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2011v
1 Lieuwe Jansen cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2011v
1 Thijs Ulbes cum uxoreKerkpoortstraat 5modderleyker17:06:00 cg3:06:00 cg3011v
1 Thijs Ulbes cum uxoreZuiderhaven 40modderleyker17:06:00 cg3:06:00 cg3011v
1 Jelte Jeltes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2111v
1 Jelte Jeltes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2111v
1 Hendrik Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2312r
1 Hendrik Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2312r
1 Lieuwe Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2012r
1 Lieuwe Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2012r
1 Fijke Broers een weduweKerkpoortstraat 5turfmeetstervan geringh bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2012r
1 Fijke Broers een weduweZuiderhaven 40turfmeetstervan geringh bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2012r
1 Tjeerd Claeses weduweKerkpoortstraat 5seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1112r
1 Tjeerd Claeses weduweZuiderhaven 40seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1112r
1 Claas van Velsen cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.gemeen bestaen23:13:00 cg4:13:00 cg2212r
1 Claas van Velsen cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.gemeen bestaen23:13:00 cg4:13:00 cg2212r
1 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0012r
1 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0012r
1 Willem Josephs cum uxoreKerkpoortstraat 5weever16:00:00 cg2:00:00 cg2212r
1 Willem Josephs cum uxoreZuiderhaven 40weever16:00:00 cg2:00:00 cg2212r
1 Hendrik Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger en winkelier17:08:00 cg3:08:00 cg2112r
1 Hendrik Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger en winkelier17:08:00 cg3:08:00 cg2112r
1 Jan Willems Kerkpoortstraat 5scheepstimmermangemeen van bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1012v
1 Jan Willems Zuiderhaven 40scheepstimmermangemeen van bestaen18:00:00 cg3:00:00 cg1012v
1 Jan Claeses weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2012v
1 Jan Claeses weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2012v
1 Gryttje Willems Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2212v
1 Gryttje Willems Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2212v
1 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever16:00:00 cg2:00:00 cg2112v
1 Jacob Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg5312v
1 Jacob Dirks cum uxoreZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg5312v
1 Sikke Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4112v
1 Sikke Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4112v
1 Jan Louws cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2112v
1 Jan Louws cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2112v
1 Wopke Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5pottebackersknegt18:17:00 cg3:17:00 cg4213r
1 Wopke Jansen cum uxoreZuiderhaven 40pottebackersknegt18:17:00 cg3:17:00 cg4213r
1 Wybren Wybes cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2313r
1 Wybren Wybes cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2313r
1 Cornelis Dirks cum uxore1-115Karremanstraat 8matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4013r
1 Cornelis Dirks cum uxore1-115Karremanstraat 10matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4013r
1 Pyttje Warners een weduwe [van Jan Theunis]Kerkpoortstraat 5van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2013r
1 Pyttje Warners een weduwe [van Jan Theunis]Zuiderhaven 40van een seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2013r
1 Pieter Thomas weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2013r
1 Pieter Thomas weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2013r
1 Claas Gerbens 1-116 wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3013r
1 Sipke Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5weever18:00:00 cg3:00:00 cg2213r
1 Sipke Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40weever18:00:00 cg3:00:00 cg2213r
1 Ruurd Jans weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3013r
1 Ruurd Jans weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3013r
1 Gerrit Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2313v
1 Gerrit Johannes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2313v
1 Lieuwe Alles cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Lieuwe Alles cum uxoreZuiderhaven 40wolkammersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Sybren Pytters weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2013v
1 Sybren Pytters weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2013v
1 Theunis Jilts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
1 Theunis Jilts cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
1 Klaas Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbackersknegt17:05:00 cg3:05:00 cg4113v
1 Klaas Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40suikerbackersknegt17:05:00 cg3:05:00 cg4113v
1 Claes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtseer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Claes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtseer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Douwe Bolta cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Douwe Bolta cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2213v
1 Dirk Bolta cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapper11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
1 Dirk Bolta cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapper11:09:00 cg2:09:00 cg2013v
1 Ruurd Hillebrandts cum uxoreKerkpoortstraat 5zeylmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg6114r
1 Ruurd Hillebrandts cum uxoreZuiderhaven 40zeylmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg6114r
1 Fedde Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverwort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2014r
1 Fedde Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40weeverwort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2014r
1 Age Jaenus Kerkpoortstraat 5weverbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg1014r
1 Age Jaenus Zuiderhaven 40weverbestaet gering7:17:00 cg1:17:00 cg1014r
1 Jacob Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegt13:01:00 cg2:01:00 cg2114r
1 Jacob Harmens cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegt13:01:00 cg2:01:00 cg2114r
1 Dieuke Martens Kerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1014r
1 Dieuke Martens Zuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1014r
1 Jacob Hendriks Kerkpoortstraat 5wevermet sijn broeder Feyke Hendriks11:13:00 cg2:13:00 cg2214r
1 Jacob Hendriks Zuiderhaven 40wevermet sijn broeder Feyke Hendriks11:13:00 cg2:13:00 cg2214r
1 Gerrit Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3414r
1 Gerrit Dirks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3414r
1 Lijsbeth Claeses Kerkpoortstraat 5spinsterseer gering van bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1014r
1 Lijsbeth Claeses Zuiderhaven 40spinsterseer gering van bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1014r
1 Grytje Jans een weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1014r
1 Grytje Jans een weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1014r
1 Gijsbert Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5leertouwerbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3014r
1 Gijsbert Johannes cum uxoreZuiderhaven 40leertouwerbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3014r
1 Eeltje Rinses cum uxoreKerkpoortstraat 5hovenierbestaet gemeen30:07:00 cg5:07:00 cg4014v
1 Eeltje Rinses cum uxoreZuiderhaven 40hovenierbestaet gemeen30:07:00 cg5:07:00 cg4014v
1 Rein Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2214v
1 Rein Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2214v
1 Joost Hendrix 1-120Zoutsloot 42weeverbestaet wel22:00:00 cg3:00:00 cg1114v
1 Ype Zijes 1-121Zoutsloot 40baantjersknegt, mr.18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
1 Tjeerdtje Ritskes Kerkpoortstraat 5nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
1 Tjeerdtje Ritskes Zuiderhaven 40nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
1 Hendrina Hendriks Kerkpoortstraat 5nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
1 Hendrina Hendriks Zuiderhaven 40nayster6:12:00 cg1:12:00 cg1014v
1 Heere Heeres cum uxore1-123Zoutsloot 34metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
1 Heere Heeres cum uxore1-123Zoutsloot 36metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
1 Heere Heeres cum uxore1-123Droogstraat 45metselaar, mr.bestaet reedelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2014v
1 Jelger Elias cum uxoreKerkpoortstraat 5worden gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2014v
1 Jelger Elias cum uxoreZuiderhaven 40worden gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2014v
1 Ruird Hessels cum uxore1-122Zoutsloot 38gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3114v
1 Anne Eelkes Bakker Kerkpoortstraat 5kalkbrander, mr.bestaet gemeen35:04:00 cg6:04:00 cg5215r
1 Anne Eelkes Bakker Zuiderhaven 40kalkbrander, mr.bestaet gemeen35:04:00 cg6:04:00 cg5215r
1 Jan Gerlofs Builart cum uxore1-126Bildtstraat 13bakker, mr.bestaet wel65:00:00 cg11:00:00 cg5215r
1 Jacob Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5soutdraeger20:08:00 cg3:08:00 cg2115r
1 Jacob Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40soutdraeger20:08:00 cg3:08:00 cg2115r
1 Hidde Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt14:13:00 cg2:13:00 cg4115r
1 Hidde Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt14:13:00 cg2:13:00 cg4115r
1 Jacob Eyberts cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipper en winkelierbestaen reedelijk28:07:00 cg4:07:00 cg2015r
1 Jacob Eyberts cum uxoreZuiderhaven 40trekschipper en winkelierbestaen reedelijk28:07:00 cg4:07:00 cg2015r
1 Leendert Buisman cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet reedelijk wel35:00:00 cg6:00:00 cg3015r
1 Leendert Buisman cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet reedelijk wel35:00:00 cg6:00:00 cg3015r
1 Albert de Vries cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschipperbestaet gemeen14:08:00 cg2:08:00 cg4015r
1 Albert de Vries cum uxoreZuiderhaven 40schuitschipperbestaet gemeen14:08:00 cg2:08:00 cg4015r
1 Jan Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:00:00 cg3:00:00 cg2315r
1 Jan Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weever20:00:00 cg3:00:00 cg2315r
1 Jurjen Christiaans cum uxoreKerkpoortstraat 5baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg4115v
1 Jurjen Christiaans cum uxoreZuiderhaven 40baentjersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg4115v
1 Geertje Uilkes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2015v
1 Geertje Uilkes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2015v
1 Arjen Aris cum uxoreKerkpoortstraat 5weewerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2015v
1 Arjen Aris cum uxoreZuiderhaven 40weewerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2015v
1 Hessel Sybrens Hingst Kerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1015v
1 Hessel Sybrens Hingst Zuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1015v
1 Hendrik Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman17:00:00 cg3:00:00 cg2015v
1 Hendrik Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman17:00:00 cg3:00:00 cg2015v
1 Anske Sybes cum uxore1-132Droogstraat 51metselaar, mr.bestaet reedelijk25:14:00 cg4:14:00 cg2015v
1 Barent Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3115v
1 Barent Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3115v
1 Jan Symons cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaermaetig van bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2215v
1 Jan Symons cum uxoreZuiderhaven 40metselaermaetig van bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2215v
1 Dirk Annes weduweKerkpoortstraat 5costerinne van de doopsgesinde gemeente19:08:00 cg3:08:00 cg3016r
1 Dirk Annes weduweZuiderhaven 40costerinne van de doopsgesinde gemeente19:08:00 cg3:08:00 cg3016r
1 Gerben Jetses weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2116r
1 Gerben Jetses weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2116r
1 Geertje Tjallings een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1216r
1 Geertje Tjallings een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1216r
1 Freerk Lolkes cum uxoreKerkpoortstraat 5worden gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2016r
1 Freerk Lolkes cum uxoreZuiderhaven 40worden gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2016r
1 Claas Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2316r
1 Claas Pieters cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2316r
1 Jocchum Cornelis Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2016r
1 Jocchum Cornelis Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2016r
1 Minke Ritskes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1016r
1 Minke Ritskes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1016r
1 Wybe Fongers Kerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3016r
1 Wybe Fongers Zuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3016r
1 Haye Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg4016v
1 Haye Willems cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg4016v
1 Hendrik Zeegers cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2016v
1 Hendrik Zeegers cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2016v
1 IJsbrand Thomas cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbackersknegtbestaet seer geringh13:01:00 cg2:01:00 cg2116v
1 IJsbrand Thomas cum uxoreZuiderhaven 40suikerbackersknegtbestaet seer geringh13:01:00 cg2:01:00 cg2116v
1 Ybeltje Jans 1-140 wasterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1016v
1 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bierdraeger20:09:00 cg3:09:00 cg2016v
1 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bierdraeger20:09:00 cg3:09:00 cg2016v
1 Grytje Hendriks Kerkpoortstraat 5spoelsterpauper6:12:00 cg1:12:00 cg1016v
1 Grytje Hendriks Zuiderhaven 40spoelsterpauper6:12:00 cg1:12:00 cg1016v
1 Hendrik Faber cum uxore1-142Bildtstraat 23ijsersmid, mr.bestaet taemelijk26:16:00 cg4:16:00 cg3216v
1 Hendrik Faber cum uxore1-142Noorderhaven 83ijsersmid, mr.bestaet taemelijk26:16:00 cg4:16:00 cg3216v
1 Hendrik Faber cum uxore1-142Noorderhaven 83ijsersmid, mr.bestaet taemelijk26:16:00 cg4:16:00 cg3216v
1 Pieter Lensius cum uxore1-143 chirurgijn, mr.bestaet reedelijk30:00:00 cg5:00:00 cg2116v
1 Meyer Markus cum uxoreKerkpoortstraat 5vleeshouwerbestaende geringh24:14:00 cg4:14:00 cg3217r
1 Meyer Markus cum uxoreZuiderhaven 40vleeshouwerbestaende geringh24:14:00 cg4:14:00 cg3217r
1 Jacob Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5winkeliergeringh van bestaen19:05:00 cg3:05:00 cg5017r
1 Jacob Lourens cum uxoreZuiderhaven 40winkeliergeringh van bestaen19:05:00 cg3:05:00 cg5017r
1 Jan Harmens Speltje cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet reedelijk35:00:00 cg6:00:00 cg2217r
1 Jan Harmens Speltje cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet reedelijk35:00:00 cg6:00:00 cg2217r
1 Jacob Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper, oldbestaet wel68:01:00 cg11:01:00 cg5217r
1 Jacob Simons cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper, oldbestaet wel68:01:00 cg11:01:00 cg5217r
1 Zeelis Stijl Kerkpoortstraat 5rentenierwelgesteld18:19:00 cg3:19:00 cg1017r
1 Zeelis Stijl Zuiderhaven 40rentenierwelgesteld18:19:00 cg3:19:00 cg1017r
1 Jan Bretton cum uxore1-146Noorderhaven 91rentenierwel bestaend86:17:00 cg14:17:00 cg4117r
1 Klaes Zytses 1-147Noorderhaven 93bontreeder, mr.wel in staat50:15:00 cg8:15:00 cg3017r
1 Gryttje Jans Kerkpoortstraat 5redelijk in staat12:00:00 cg2:00:00 cg1017r
1 Gryttje Jans Zuiderhaven 40redelijk in staat12:00:00 cg2:00:00 cg1017r
1 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0017v
1 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0017v
1burgemeester Hiddema 1-149Noorderhaven 97een begoedigd man106:11:00 cg17:11:00 cg3017v
1 Jetse Roorda cum uxore1-150Noorderhaven 99wel begoedight168:00:00 cg28:00:00 cg4117v
1 Jan Sandstra cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2017v
1 Jan Sandstra cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2017v
1 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0017v
1 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0017v
1 Pieter Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.gemeen van bestaen17:13:00 cg3:13:00 cg2217v
1 Pieter Dirks cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.gemeen van bestaen17:13:00 cg3:13:00 cg2217v
1 Theunis Remmerts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos17:06:00 cg3:06:00 cg3017v
1 Theunis Remmerts cum uxoreZuiderhaven 40matroos17:06:00 cg3:06:00 cg3017v
1 Rients Jansen weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet nae haer doen reedelijk wel11:04:00 cg2:04:00 cg1117v
1 Rients Jansen weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet nae haer doen reedelijk wel11:04:00 cg2:04:00 cg1117v
1 Douwe Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2018r
1 Douwe Alberts cum uxoreZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2018r
1 Jan Hessels Kerkpoortstraat 5arbeyder in hout7:17:00 cg1:17:00 cg1018r
1 Jan Hessels Zuiderhaven 40arbeyder in hout7:17:00 cg1:17:00 cg1018r
1 Jan Jansen Damast cum uxore1-152Noorderhaven 105weeverbestaet reedelijk wel25:00:00 cg4:00:00 cg4018r
1 Antje Jelles Kerkpoortstraat 5wort gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg1018r
1 Antje Jelles Zuiderhaven 40wort gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg1018r
1 Jan Jansen Amlander cum uxoreKerkpoortstraat 5smalschipperbestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2118r
1 Jan Jansen Amlander cum uxoreZuiderhaven 40smalschipperbestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2118r
1 Pieter Johannes weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2018r
1 Pieter Johannes weduweZuiderhaven 40arbeydstervan gering bestaen10:04:00 cg1:04:00 cg2018r
1 Ytske Wybrens een weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1018r
1 Ytske Wybrens een weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1018r
1 Eeltje Tjallings cum uxoreKerkpoortstraat 5houtsjouwerbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg2218r
1 Eeltje Tjallings cum uxoreZuiderhaven 40houtsjouwerbestaet seer gering11:13:00 cg2:13:00 cg2218r
1 Hinke Taekes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1018v
1 Hinke Taekes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1018v
1 Janneke Jelles een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1018v
1 Janneke Jelles een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1018v
1 Trijntje Wybrens Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1218v
1 Trijntje Wybrens Zuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1218v
1 Trijntje Dirks een weduweKerkpoortstraat 5pauper6:12:00 cg1:12:00 cg1018v
1 Trijntje Dirks een weduweZuiderhaven 40pauper6:12:00 cg1:12:00 cg1018v
1 Willem Symons Kerkpoortstraat 5houtsjouwerbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1018v
1 Willem Symons Zuiderhaven 40houtsjouwerbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1018v
1 Pytter Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2118v
1 Pytter Hansen cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2118v
2 Sytse Gerrits Kerkpoortstraat 5onderbaes op een panwerk19:01:00 cg3:01:00 cg2119v
2 Sytse Gerrits Zuiderhaven 40onderbaes op een panwerk19:01:00 cg3:01:00 cg2119v
2 Jacob Ebbes cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2419v
2 Jacob Ebbes cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2419v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
2 Dirk Riemers cum uxoreKerkpoortstraat 5schoolkinders, houdtvan een gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2019v
2 Dirk Riemers cum uxoreZuiderhaven 40schoolkinders, houdtvan een gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2019v
2 Douwe Ypkes cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
2 Douwe Ypkes cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt15:16:00 cg2:16:00 cg2019v
2 Sipke Arjens weduweKerkpoortstraat 5van een gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg3019v
2 Sipke Arjens weduweZuiderhaven 40van een gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg3019v
2 Theunis Arjens Kerkpoortstraat 5visafdraegervan een geringh bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1019v
2 Theunis Arjens Zuiderhaven 40visafdraegervan een geringh bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1019v
2 Bernhardus Siccama Kerkpoortstraat 5kooperslaagersknegt9:01:00 cg1:01:00 cg1019v
2 Bernhardus Siccama Zuiderhaven 40kooperslaagersknegt9:01:00 cg1:01:00 cg1019v
2 Johan Jansen cum uxore2-004Zoutsloot 95matroosbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2119v
2 Eelke Jelles 2-004/2Zoutsloot 93timmerman, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
2 Douwe Luitjens weduwe2-005Zoutsloot 91bestaet suinigh6:16:00 cg1:16:00 cg2220r
2 Sipke Saekes cum uxore2-006Zoutsloot 89matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg4120r
2 Hendrik Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenierbestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
2 Hendrik Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40rentenierbestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2020r
2 Uilke Anskes cum uxore2-008Zoutsloot 85metselaar, mr.bestaet redelijk23:15:00 cg4:15:00 cg2020r
2 Joost Johannes weduweKerkpoortstraat 5naystervan een geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg4020r
2 Joost Johannes weduweZuiderhaven 40naystervan een geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg4020r
2 Simon Sybrens cum uxore2-010Zoutsloot 79trekschipper op Leeuwarden et vice versavan een maetigh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2020r
2 Albert Doedes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanvan een maetigh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2020r
2 Albert Doedes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanvan een maetigh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2020r
2 Pieter Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever18:09:00 cg3:09:00 cg3420v
2 Pieter Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weever18:09:00 cg3:09:00 cg3420v
2 Jan Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever12:13:00 cg2:13:00 cg2020v
2 Jan Claesen cum uxoreZuiderhaven 40wever12:13:00 cg2:13:00 cg2020v
2 Klaas Rommerts cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt14:17:00 cg2:17:00 cg2420v
2 Klaas Rommerts cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt14:17:00 cg2:17:00 cg2420v
2 Jan Trompetter cum uxore2-013Zoutsloot 67beurtschipper, oldbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2020v
2 Jan Trompetter de jonge2-013Zoutsloot 67beurtschippervan een redelijk bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg1020v
2 Janke Gorrits Kerkpoortstraat 5naystervan een gemeen bestaen8:17:00 cg1:17:00 cg1020v
2 Janke Gorrits Zuiderhaven 40naystervan een gemeen bestaen8:17:00 cg1:17:00 cg1020v
2 Thomas Lammerts cum uxore2-014Karremanstraat 13weeverbestaet reedelijk26:15:00 cg4:15:00 cg3020v
2 Thomas Lammerts cum uxore2-014Karremanstraat 15weeverbestaet reedelijk26:15:00 cg4:15:00 cg3020v
2 Thomas Lammerts cum uxore2-014Karremanstraat 17weeverbestaet reedelijk26:15:00 cg4:15:00 cg3020v
2 Jan Oenes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3220v
2 Jan Oenes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3220v
2 Grytje Freerks een weduweKerkpoortstraat 5van een geringh bestaen alias pauper6:16:00 cg1:16:00 cg3021r
2 Grytje Freerks een weduweZuiderhaven 40van een geringh bestaen alias pauper6:16:00 cg1:16:00 cg3021r
2 Jan Matroosje weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1321r
2 Jan Matroosje weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1321r
2 Beytske Willems een weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2021r
2 Beytske Willems een weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2021r
2 Jan Fokkes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3021r
2 Jan Fokkes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3021r
2 Ype Durks cum uxore2-017 matroos15:05:00 cg2:05:00 cg4021r
2 Mayke Jacobs een weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1121r
2 Mayke Jacobs een weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1121r
2 Arent Steevens cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweever, mr.17:13:00 cg3:13:00 cg2221r
2 Arent Steevens cum uxoreZuiderhaven 40bontweever, mr.17:13:00 cg3:13:00 cg2221r
2 Albert Jelles Kerkpoortstraat 5bestaet gemeen, leeft van sijn renten10:02:00 cg1:02:00 cg1021r
2 Albert Jelles Zuiderhaven 40bestaet gemeen, leeft van sijn renten10:02:00 cg1:02:00 cg1021r
2 Willem Willems weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2021v
2 Willem Willems weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2021v
2 Klaeske Lolkes een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1021v
2 Klaeske Lolkes een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1021v
2 Andries Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3321v
2 Andries Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3321v
2 Grytje Gerbens een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1021v
2 Grytje Gerbens een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1021v
2 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:06:00 cg2:06:00 cg2121v
2 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:06:00 cg2:06:00 cg2121v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5wevervan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2621v
2 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40wevervan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2621v
2 Jan Claesen Kool cum uxoreKerkpoortstraat 5rogmeeterbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2221v
2 Jan Claesen Kool cum uxoreZuiderhaven 40rogmeeterbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2221v
2 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweverbestaet sober18:17:00 cg3:17:00 cg4221v
2 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bontweverbestaet sober18:17:00 cg3:17:00 cg4221v
2 Feyke Fransen weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2022r
2 Feyke Fransen weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2022r
2 Jan Harmens weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet heel soober6:16:00 cg1:16:00 cg1122r
2 Jan Harmens weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet heel soober6:16:00 cg1:16:00 cg1122r
2 Harmen Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5wevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2122r
2 Harmen Claesen cum uxoreZuiderhaven 40wevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2122r
2 Sybren Sipkes Kerkpoortstraat 5wevervan geringh bestaen18:16:00 cg3:16:00 cg2022r
2 Sybren Sipkes Zuiderhaven 40wevervan geringh bestaen18:16:00 cg3:16:00 cg2022r
2 Pier Harkes cum uxoreKerkpoortstraat 5wever, mr.24:00:00 cg4:00:00 cg4122r
2 Pier Harkes cum uxoreZuiderhaven 40wever, mr.24:00:00 cg4:00:00 cg4122r
2 Jan Jansen Kalf cum uxore2-024 bestaet maetigh23:15:00 cg4:15:00 cg3022r
2 Beernt Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weever, mr.19:01:00 cg3:01:00 cg2122r
2 Beernt Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weever, mr.19:01:00 cg3:01:00 cg2122r
2 Jan Johannes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2022r
2 Jan Johannes weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2022r
2 Jacob Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder20:03:00 cg3:03:00 cg3022v
2 Jacob Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder20:03:00 cg3:03:00 cg3022v
2 Remmert Huberts Kerkpoortstraat 5bestaet geringh11:12:00 cg2:12:00 cg1022v
2 Remmert Huberts Zuiderhaven 40bestaet geringh11:12:00 cg2:12:00 cg1022v
2 Hendrik Stiphout cum uxoreKerkpoortstraat 5weever18:03:00 cg3:03:00 cg2122v
2 Hendrik Stiphout cum uxoreZuiderhaven 40weever18:03:00 cg3:03:00 cg2122v
2 Pieter Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5bontweeverbestaet wel39:03:00 cg6:03:00 cg2422v
2 Pieter Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40bontweeverbestaet wel39:03:00 cg6:03:00 cg2422v
2 Klaes Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg4022v
2 Klaes Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg4022v
2 Simon Meyles cum uxore2-027 molenaar, mr.bestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2322v
2 Jan Kerkpoortstraat 5molenaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1022v
2 Jan Zuiderhaven 40molenaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1022v
2 Haentje Willems 2-028 baantjersknegtbestaet redelijk16:01:00 cg2:01:00 cg1122v
2 Bartel Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2122v
2 Bartel Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2122v
2 Gerrit Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5wever15:01:00 cg2:01:00 cg2023r
2 Gerrit Jansen cum uxoreZuiderhaven 40wever15:01:00 cg2:01:00 cg2023r
2 Harmen Harmens cum uxore2-028/2 weever15:06:00 cg2:06:00 cg2123r
2 Gerrit Jansen cum uxore2-028/3 weever17:00:00 cg2:00:00 cg2023r
2 Foppe Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwferwersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2323r
2 Foppe Pytters cum uxoreZuiderhaven 40blauwferwersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2323r
2 Doeke Symons cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr. en pannebakker31:14:00 cg5:14:00 cg3223r
2 Doeke Symons cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr. en pannebakker31:14:00 cg5:14:00 cg3223r
2 Trijntje Ypkes 2-032 naysterbestaet taemelijk9:12:00 cg1:12:00 cg1023r
2 Maeyke Bentes 2-032 nayster9:12:00 cg1:12:00 cg1023r
2 Pier Andries weduwe2-033Zoutsloot 58van een soober bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1023r
2 Gerben Heeres cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2123v
2 Gerben Heeres cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2123v
2 Jan Baentjer cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegt en gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4523v
2 Jan Baentjer cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegt en gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4523v
2 Jan Ydes de Groot cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper28:11:00 cg4:11:00 cg2023v
2 Jan Ydes de Groot cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper28:11:00 cg4:11:00 cg2023v
2 Pieter Waeterman cum uxoreKerkpoortstraat 5galliootschipper32:00:00 cg5:00:00 cg3023v
2 Pieter Waeterman cum uxoreZuiderhaven 40galliootschipper32:00:00 cg5:00:00 cg3023v
2 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0023v
2 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0023v
2 Gerrit Christiaans weduweKerkpoortstraat 5groenteverkoopsterbestaet soober6:12:00 cg1:12:00 cg1023v
2 Gerrit Christiaans weduweZuiderhaven 40groenteverkoopsterbestaet soober6:12:00 cg1:12:00 cg1023v
2 Henningh Cornelis cum uxore2-038Karremanstraat 21van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3023v
2 Nanningh Hendriks cum uxore2-039Karremanstraat 23schuitschippervan een reedelijk goed bestaen29:04:00 cg4:04:00 cg5023v
2 Jocchum Eelkes cum uxoreKerkpoortstraat 5van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2024r
2 Jocchum Eelkes cum uxoreZuiderhaven 40van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2024r
2 Cornelius Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier27:13:00 cg4:13:00 cg3324r
2 Cornelius Lourens cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier27:13:00 cg4:13:00 cg3324r
2 Jentje Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg4024r
2 Jentje Dirks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg4024r
2 Pieter Sleef weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1024r
2 Pieter Sleef weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1024r
2 Govert Reinders cum uxore2-043Droogstraat 61koemelkervan geringh bestaen15:05:00 cg2:05:00 cg4324r
2 Gerben Lolles weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1024r
2 Gerben Lolles weduweZuiderhaven 40arbeydstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1024r
2 Eeltje Hotses cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2424r
2 Eeltje Hotses cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt15:05:00 cg2:05:00 cg2424r
2 Leendert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever19:13:00 cg3:13:00 cg3124r
2 Leendert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever19:13:00 cg3:13:00 cg3124r
2 Jelle Jocchums cum uxore2-050 scheepstimmerman20:09:00 cg3:09:00 cg4324v
2 Albert Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5schuytschipper16:17:00 cg2:17:00 cg2324v
2 Albert Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40schuytschipper16:17:00 cg2:17:00 cg2324v
2 Wybe Durks cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Wybe Durks cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Jurjen Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Jurjen Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2124v
2 Johannes Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos12:13:00 cg2:13:00 cg2024v
2 Johannes Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40matroos12:13:00 cg2:13:00 cg2024v
2ds. Meyer cum uxoreKerkpoortstraat 5praedicant, lutersche36:07:00 cg6:07:00 cg3024v
2ds. Meyer cum uxoreZuiderhaven 40praedicant, lutersche36:07:00 cg6:07:00 cg3024v
2 Tjebbe Dreyer cum uxore2-055Hoogstraat 3coopman en zoutsiedergoed van bestaen64:08:00 cg10:08:00 cg4024v
2 Hinke Dreyer 2-055Hoogstraat 3rentenierschebestaet taemelijk17:14:00 cg3:14:00 cg1024v
2dr. Stinstra cum uxore2-056Hoogstraat 5medicine dr.bestaet heel wel120:00:00 cg20:00:00 cg4425r
2 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2125r
2 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2125r
2 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0025r
2 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0025r
2 Ulbe Jans Menalda cum uxore2-059Hoogstraat 11trekschippereen goed bestaen32:15:00 cg5:15:00 cg2025r
2 Pieter Pool Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1025r
2 Pieter Pool Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1025r
2 Haytse Claeses weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1025r
2 Haytse Claeses weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1025r
2 Jan Simons cum uxore2-060Hoogstraat 13bakker, mr.36:12:00 cg6:12:00 cg4125r
2 Claas Norel cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet geringh20:01:00 cg3:01:00 cg2225r
2 Claas Norel cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet geringh20:01:00 cg3:01:00 cg2225r
2 Jurre Jans weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1025v
2 Jurre Jans weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1025v
2 Harmen Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjers15:05:00 cg2:05:00 cg2325v
2 Harmen Alberts cum uxoreZuiderhaven 40kooltjers15:05:00 cg2:05:00 cg2325v
2 Tuimelaer Kerkpoortstraat 5sergiant0:00:00 cg0:00:00 cg0025v
2 Tuimelaer Zuiderhaven 40sergiant0:00:00 cg0:00:00 cg0025v
2 Rimmert Rommerts cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2425v
2 Rimmert Rommerts cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2425v
2 Ysaak Roosen cum uxore2-064Hoogstraat 23ferwerbestaet maetigh50:08:00 cg8:08:00 cg3225v
2 Haye Gerkes cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammer, mr.bestaet wel51:11:00 cg8:11:00 cg4225v
2 Haye Gerkes cum uxoreZuiderhaven 40wolkammer, mr.bestaet wel51:11:00 cg8:11:00 cg4225v
2 Tytte Ruirds cum uxore2-065Hoogstraat 25stalmanvan reedelijk bestaen45:00:00 cg7:00:00 cg3425v
2 Ype Feykes Kerkpoortstraat 5geen bedrijfbestaet wel17:04:00 cg2:04:00 cg1026r
2 Ype Feykes Zuiderhaven 40geen bedrijfbestaet wel17:04:00 cg2:04:00 cg1026r
2 Yie Feykes vrijgezel2-065Hoogstraat 25van sober bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1026r
2 Feyte Hoytes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3226r
2 Feyte Hoytes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3226r
2 Engeltje Doedes een weduwe2-066Wortelstraat 9naysterbestaet seer zoober6:12:00 cg1:12:00 cg2026r
2 Engeltje Doedes een weduwe2-066Wortelstraat 11naysterbestaet seer zoober6:12:00 cg1:12:00 cg2026r
2 Jan Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2326r
2 Jan Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2326r
2 Baernt Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2226r
2 Baernt Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2226r
2 Rinske Symons Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3026r
2 Rinske Symons Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3026r
2 Quintje Jans Kerkpoortstraat 5bestaet seer geringh en wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1026r
2 Quintje Jans Zuiderhaven 40bestaet seer geringh en wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1026r
2 Jan Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3126v
2 Jan Simons cum uxoreZuiderhaven 40kuipersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3126v
2 Jocchum Jansen cum uxore2-088/2 pottebackersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2226v
2 Harmen Arents cum uxore2-087Wortelstraat 8weever20:17:00 cg3:17:00 cg5126v
2 Antje Allerts een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2026v
2 Antje Allerts een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2026v
2 Frans Beernts 2-085/2Zoutsloot 98weever17:00:00 cg2:00:00 cg2026v
2 Johannes Steffens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4526v
2 Johannes Steffens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4526v
2 Abe Lenses cum uxoreKerkpoortstraat 5ruilerbuiter18:17:00 cg3:17:00 cg2426v
2 Abe Lenses cum uxoreZuiderhaven 40ruilerbuiter18:17:00 cg3:17:00 cg2426v
2 Wopke Hanses Kerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2226v
2 Wopke Hanses Zuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2226v
2 Bauke Cornelus cum uxore2-068/2 trekschipper15:16:00 cg2:16:00 cg2027r
2 Gyke Simons cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2427r
2 Gyke Simons cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2427r
2 Harmen Hendriks cum uxore2-069Wortelstraat 13weever18:16:00 cg3:16:00 cg2027r
2 Harmen Hendriks cum uxore2-069Wortelstraat 15weever18:16:00 cg3:16:00 cg2027r
2 Harmen Velthuys Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Harmen Velthuys Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Claas Harmens 2-070Zoutsloot 88weever19:01:00 cg3:01:00 cg2127r
2 Claas Harmens 2-070Herenwaltje 11weever19:01:00 cg3:01:00 cg2127r
2 Hendrik Coelman Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Hendrik Coelman Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Beernt Beernts cum uxore2-071/2 weever20:03:00 cg3:03:00 cg3027r
2 Jan Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Jan Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027r
2 Taeke Pytters cum uxore2-073Zoutsloot 78weever11:09:00 cg2:09:00 cg2027v
2 Claas Wopkes weduweKerkpoortstraat 5spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2027v
2 Claas Wopkes weduweZuiderhaven 40spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2027v
2 Geert Geerts Kerkpoortstraat 5pannebakkersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027v
2 Geert Geerts Zuiderhaven 40pannebakkersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1027v
2 Gorrit Dirks weduweKerkpoortstraat 5waschteroud en bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1027v
2 Gorrit Dirks weduweZuiderhaven 40waschteroud en bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1027v
2 Wyger Cornelus cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwferversknegt14:13:00 cg2:13:00 cg2327v
2 Wyger Cornelus cum uxoreZuiderhaven 40blauwferversknegt14:13:00 cg2:13:00 cg2327v
2 Sybout Douwes weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1227v
2 Sybout Douwes weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1227v
2 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weever11:13:00 cg2:13:00 cg2127v
2 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weever11:13:00 cg2:13:00 cg2127v
2 Jetske Jans Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1027v
2 Jetske Jans Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1027v
2 Jaerig Arjens cum uxore2-078Herenwaltje 13brouwersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Jaerig Arjens cum uxore2-078Hoogstraat 27brouwersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Jan Cramer Kerkpoortstraat 5brouwer, mr.een gemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg3228r
2 Jan Cramer Zuiderhaven 40brouwer, mr.een gemeen bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg3228r
2 Roelof Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger14:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Roelof Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger14:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Klaas Willems weduweKerkpoortstraat 5scheerster6:16:00 cg1:16:00 cg2028r
2 Klaas Willems weduweZuiderhaven 40scheerster6:16:00 cg1:16:00 cg2028r
2 Pieter Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2528r
2 Pieter Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2528r
2 Jan Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2028r
2 Jan Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40alimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2028r
2 Urk Freedriks cum uxore2-080Hoogstraat 31schoen- en leestmaeker14:09:00 cg2:09:00 cg2028r
2 Marten Hessels weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3028r
2 Marten Hessels weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3028r
2 Anthoni Eises cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3028v
2 Anthoni Eises cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraeger11:13:00 cg2:13:00 cg3028v
2 Heere Meyles cum uxoreKerkpoortstraat 5blauwferwersknegt18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Heere Meyles cum uxoreZuiderhaven 40blauwferwersknegt18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Andries Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5turfvaarder18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Andries Jansen cum uxoreZuiderhaven 40turfvaarder18:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Johannes Ypes weduwe2-082Hoogstraat 35winkelierschebestaet wel18:00:00 cg3:00:00 cg1028v
2 Hendrik Heermans cum uxoreKerkpoortstraat 5redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand22:00:00 cg3:00:00 cg2128v
2 Hendrik Heermans cum uxoreZuiderhaven 40redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand22:00:00 cg3:00:00 cg2128v
2 Jacob Hettes 2-083Hoogstraat 37bakker, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2028v
2 Taewis Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5bakkersknegt20:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Taewis Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40bakkersknegt20:00:00 cg3:00:00 cg2028v
2 Pieter Arents vrouwKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1028v
2 Pieter Arents vrouwZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1028v
2 Hans Johannes Kerkpoortstraat 5wagenmaeker, mr.bestaet maetigh24:00:00 cg4:00:00 cg3029r
2 Hans Johannes Zuiderhaven 40wagenmaeker, mr.bestaet maetigh24:00:00 cg4:00:00 cg3029r
2 Hendrik Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5panneboeterbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg2029r
2 Hendrik Everts cum uxoreZuiderhaven 40panneboeterbestaet maetigh25:00:00 cg4:00:00 cg2029r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weever17:06:00 cg2:06:00 cg3029r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weever17:06:00 cg2:06:00 cg3029r
2 Bauke Jilts cum uxore2-090Hoogstraat 45winkelier en weeverbestaet reedelijk wel21:00:00 cg3:00:00 cg2129r
2 Jan Caspers cum uxore2-091Hoogstraat 47weever17:08:00 cg2:08:00 cg2129r
2 Harmen Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Harmen Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weverbestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2229r
2 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weverbestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2229r
2 Augustijn Sticker Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Augustijn Sticker Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029r
2 Heere Gerbens cum uxore2-093Hoogstraat 51stalman22:00:00 cg3:00:00 cg3029v
2 Frans Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5weever, mr.23:13:00 cg3:13:00 cg2229v
2 Frans Willems cum uxoreZuiderhaven 40weever, mr.23:13:00 cg3:13:00 cg2229v
2 Harmen ten Veen Kerkpoortstraat 5weversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029v
2 Harmen ten Veen Zuiderhaven 40weversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1029v
2 Claas Jansen weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbesit niets en wint zeer weingh6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Claas Jansen weduweZuiderhaven 40spoelsterbesit niets en wint zeer weingh6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Minne Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2329v
2 Minne Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2329v
2 Bouwe Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegt17:09:00 cg2:09:00 cg2329v
2 Bouwe Claeses cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegt17:09:00 cg2:09:00 cg2329v
2 Oene Fokkes cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:03:00 cg3:03:00 cg3029v
2 Oene Fokkes cum uxoreZuiderhaven 40weever20:03:00 cg3:03:00 cg3029v
2 Johantie Sjoerds Kerkpoortstraat 5naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Johantie Sjoerds Zuiderhaven 40naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1029v
2 Harmen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
2 Harmen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weever20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
2 Maertje Theunis Kerkpoortstraat 5spoelster6:12:00 cg1:12:00 cg1030r
2 Maertje Theunis Zuiderhaven 40spoelster6:12:00 cg1:12:00 cg1030r
2 Alle Jacobs cum uxore2-097Hoogstraat 38ijsersmid, mr.20:17:00 cg3:17:00 cg5130r
2 Jan Gerrits en suster2-098Hoogstraat 36van gemeen bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg2030r
2 Jacob Poppes cum uxore2-099Hoogstraat 34turfvoerder20:03:00 cg3:03:00 cg3030r
2 Hendrik Merkus cum uxoreKerkpoortstraat 5weever19:05:00 cg3:05:00 cg5030r
2 Hendrik Merkus cum uxoreZuiderhaven 40weever19:05:00 cg3:05:00 cg5030r
2 Tjeerd Sandstra cum uxore2-100Hoogstraat 32turfdraeger17:00:00 cg2:00:00 cg2030r
2 Douwe Gosses weduwe2-101Scheerstraat 11winkeltje, kleinbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg1330r
2 Aeltje Jelles een weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1030v
2 Aeltje Jelles een weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1030v
2 Pytter Gerbens 2-102Hoogstraat 30coopman en winkelier33:14:00 cg5:14:00 cg2030v
2 Age Cornelis cum uxore2-103Hoogstraat 30turf- en sakkedraeger15:13:00 cg2:13:00 cg4030v
2 Jan Jansen de Groot Kerkpoortstraat 5paruikmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2130v
2 Jan Jansen de Groot Zuiderhaven 40paruikmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2130v
2 Aukjen Willems een weduweKerkpoortstraat 5haerv(l)egster6:16:00 cg1:16:00 cg1030v
2 Aukjen Willems een weduweZuiderhaven 40haerv(l)egster6:16:00 cg1:16:00 cg1030v
2 Gerrit Jacobs weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1030v
2 Gerrit Jacobs weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1030v
2 Klaas Joosten en suster2-105Hoogstraat 26bestaen redelijk30:07:00 cg5:07:00 cg3030v
2 Hendrik Duman cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbakkersknegt18:03:00 cg3:03:00 cg2130v
2 Hendrik Duman cum uxoreZuiderhaven 40suikerbakkersknegt18:03:00 cg3:03:00 cg2130v
2 Hans Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2231r
2 Hans Hansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2231r
2 Jan Pieters weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterseer geringh van bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2231r
2 Jan Pieters weduweZuiderhaven 40arbeydsterseer geringh van bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2231r
2 Wybe Pieters vrijgeselKerkpoortstraat 5ticchellaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
2 Wybe Pieters vrijgeselZuiderhaven 40ticchellaersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
2 Jan Beernts cum uxore2-108Herenwaltje 15matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4131r
2 Roelof Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2131r
2 Roelof Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2131r
2 Hendrik Harmens Kerkpoortstraat 5setschipper17:13:00 cg2:13:00 cg2231r
2 Hendrik Harmens Zuiderhaven 40setschipper17:13:00 cg2:13:00 cg2231r
2 Lammert Jansen Kerkpoortstraat 5sakkedraeger7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
2 Lammert Jansen Zuiderhaven 40sakkedraeger7:17:00 cg1:17:00 cg1031r
2 Sytske Jans Kerkpoortstraat 5arbeydstervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1031r
2 Sytske Jans Zuiderhaven 40arbeydstervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1031r
2 Pytter Beernts cum uxore2-110Herenwaltje 19stoelwindervan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg5031r
2 Wybe Wybes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2231r
2 Wybe Wybes weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2231r
2 Antje Heeres Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
2 Antje Heeres Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
2 Edsger Tyttes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2131v
2 Edsger Tyttes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2131v
2 Auke Aukes Kerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2031v
2 Auke Aukes Zuiderhaven 40gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2031v
2 Trijntje Jans een weduweKerkpoortstraat 5blauferfsterbestaet taemelijk16:00:00 cg2:00:00 cg1031v
2 Trijntje Jans een weduweZuiderhaven 40blauferfsterbestaet taemelijk16:00:00 cg2:00:00 cg1031v
2 Dirk Gerrits weduwe2-132Scheerstraat 5naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg2031v
2 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2331v
2 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2331v
2 Lammert Andeles cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman16:13:00 cg2:13:00 cg3131v
2 Lammert Andeles cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman16:13:00 cg2:13:00 cg3131v
2 Evert Sybrens weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
2 Evert Sybrens weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1031v
2 Jan Jansen Kerkpoortstraat 5weeverbestaet wel24:16:00 cg4:16:00 cg3032r
2 Jan Jansen Zuiderhaven 40weeverbestaet wel24:16:00 cg4:16:00 cg3032r
2 Theunis Ziegers cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3032r
2 Theunis Ziegers cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3032r
2 Lieuwe Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Lieuwe Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Jan Jacobs weduwe2-136Scheerstraat 10smidswinkel, houdende eenbestaet gemeen20:09:00 cg3:09:00 cg4332r
2 Symon Douwes Kerkpoortstraat 5matroos op 't Princejagt17:00:00 cg2:00:00 cg1232r
2 Symon Douwes Zuiderhaven 40matroos op 't Princejagt17:00:00 cg2:00:00 cg1232r
2 Cornelis Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Cornelis Dirks cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Jan Hendriks weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1332r
2 Jan Hendriks weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1332r
2 Dirk Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weever17:00:00 cg2:00:00 cg2032r
2 Dirk Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weever17:00:00 cg2:00:00 cg2032r
2 Jan Eerks cum uxoreKerkpoortstraat 5schildener en ferwer11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Jan Eerks cum uxoreZuiderhaven 40schildener en ferwer11:13:00 cg2:13:00 cg2132r
2 Willem Gerbens cum uxore2-138Scheerstraat 6bootsgesel11:09:00 cg2:09:00 cg2032v
2 Hinke Mosch Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1032v
2 Hinke Mosch Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1032v
2 Janke Cornelus Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1032v
2 Janke Cornelus Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1032v
2 Tjerk Jurjens Kerkpoortstraat 5metselaer, mr. en winkelier26:15:00 cg4:15:00 cg3032v
2 Tjerk Jurjens Zuiderhaven 40metselaer, mr. en winkelier26:15:00 cg4:15:00 cg3032v
2 Minne de Wilda 2-111Hoogstraat 20bakker, mr.26:15:00 cg4:15:00 cg3032v
2 Jan Sybes Kerkpoortstraat 5trekschipperbestaet taemelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2032v
2 Jan Sybes Zuiderhaven 40trekschipperbestaet taemelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2032v
2 Tjeerd Cornelis weduweKerkpoortstraat 5winkeltje9:00:00 cg1:00:00 cg1032v
2 Tjeerd Cornelis weduweZuiderhaven 40winkeltje9:00:00 cg1:00:00 cg1032v
2 Antje Tjeerds Kerkpoortstraat 5bestaet taemelijk wel9:00:00 cg1:00:00 cg1032v
2 Antje Tjeerds Zuiderhaven 40bestaet taemelijk wel9:00:00 cg1:00:00 cg1032v
2 Dirk Lourens cum uxoreKerkpoortstraat 5koopmanskneght19:13:00 cg3:13:00 cg3133r
2 Dirk Lourens cum uxoreZuiderhaven 40koopmanskneght19:13:00 cg3:13:00 cg3133r
2 Pieter Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand29:09:00 cg4:09:00 cg3033r
2 Pieter Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.redelijk wel doch tegenwoordig niets bij de hand29:09:00 cg4:09:00 cg3033r
2 Dirk Pieters weduweKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel13:07:00 cg2:07:00 cg1033r
2 Dirk Pieters weduweZuiderhaven 40bestaet maetigh wel13:07:00 cg2:07:00 cg1033r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40turfdraeger11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Anthoni Gerardi weduwe2-116Hoogstraat 10bestaet redelijk wel20:00:00 cg3:00:00 cg2033r
2 Jacob Jaspers cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2033r
2 Jacob Jaspers cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2033r
2 Hessel Jelles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Hessel Jelles cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2233r
2 Trijntje Boontes Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1033r
2 Trijntje Boontes Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1033r
2 Lamkjen Daniëls een weduweKerkpoortstraat 5arbeydster6:16:00 cg1:16:00 cg2033v
2 Lamkjen Daniëls een weduweZuiderhaven 40arbeydster6:16:00 cg1:16:00 cg2033v
2 Hidde Wybes weduwe, sittende met kindersKerkpoortstraat 5nayster12:04:00 cg2:04:00 cg1033v
2 Hidde Wybes weduwe, sittende met kindersZuiderhaven 40nayster12:04:00 cg2:04:00 cg1033v
2 Jacob Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman15:13:00 cg2:13:00 cg2033v
2 Jacob Ypes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman15:13:00 cg2:13:00 cg2033v
2 Cornelis Sipkes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2033v
2 Cornelis Sipkes weduweZuiderhaven 40gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2033v
2 Claes Wouters weduweKerkpoortstraat 5melktapster6:16:00 cg1:16:00 cg1133v
2 Claes Wouters weduweZuiderhaven 40melktapster6:16:00 cg1:16:00 cg1133v
2 Theunis Jelles weduwe2-121Rozemarijnstraat 3potwinkeltje, klein12:13:00 cg2:13:00 cg2033v
2 Ruird Jeltes 2-122Noorderhaven 109bontreeder en coopman39:19:00 cg6:19:00 cg2033v
2burgemeester Munter weduwe2-123Noorderhaven 111wel begoedight80:00:00 cg13:00:00 cg2033v
2 Jan Roorda 2-124Noorderhaven 113schrijverwel begoedigt168:10:00 cg28:10:00 cg2034r
2 Sytske Ruurds een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1034r
2 Sytske Ruurds een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1034r
2 Bauke Reinders cum uxoreKerkpoortstraat 5modderleyker20:00:00 cg3:00:00 cg3034r
2 Bauke Reinders cum uxoreZuiderhaven 40modderleyker20:00:00 cg3:00:00 cg3034r
2 Rinse Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
2 Rinse Douwes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
2 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5ticchelaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2234r
2 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40ticchelaersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2234r
2 Doede Sierks cum uxore2-126Rommelhaven 3boode van 't smal schippersgild16:11:00 cg3:11:00 cg2034r
2 Wybren Sierks 2-126Rommelhaven 3rentenierbestaet gemeen11:12:00 cg2:12:00 cg1034r
2 Jan Allerts cum uxoreKerkpoortstraat 5sackmaeker11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
2 Jan Allerts cum uxoreZuiderhaven 40sackmaeker11:09:00 cg2:09:00 cg2034r
2 Taede Steensma cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4034v
2 Taede Steensma cum uxoreZuiderhaven 40bestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4034v
2 Yde Pytters cum uxore2-128Rommelhaven 7schipper, old en coopman in kalk en steenbestaet reedelijk wel31:07:00 cg5:07:00 cg2034v
2 Sybout Sierks cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper31:02:00 cg5:02:00 cg2334v
2 Sybout Sierks cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper31:02:00 cg5:02:00 cg2334v
2 Minne Feddes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder17:05:00 cg2:05:00 cg2134v
2 Minne Feddes cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder17:05:00 cg2:05:00 cg2134v
2 Schelte Arjens cum uxore2-131Rommelhaven 15Breemer vaerder35:05:00 cg5:05:00 cg4434v
2 Hylke Orks cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2334v
2 Hylke Orks cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2334v
2 Albert Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg3034v
2 Albert Pieters cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg3034v
2 Tjietske Heremyt Kerkpoortstraat 5kraemwaerdster6:16:00 cg1:16:00 cg1134v
2 Tjietske Heremyt Zuiderhaven 40kraemwaerdster6:16:00 cg1:16:00 cg1134v
2 Tjeerd Ates cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet seer gering11:09:00 cg2:09:00 cg2135r
2 Tjeerd Ates cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet seer gering11:09:00 cg2:09:00 cg2135r
2 Jacob Hibma cum uxoreKerkpoortstraat 5coopman en pannebakkerbestaet redelijk wel90:00:00 cg15:00:00 cg3335r
2 Jacob Hibma cum uxoreZuiderhaven 40coopman en pannebakkerbestaet redelijk wel90:00:00 cg15:00:00 cg3335r
2burgemeester Weima weduwe2-144Noordijs 5ticchellaerskewel begoedigdt78:19:00 cg13:19:00 cg3035r
2burgemeester Tabes Kerkpoortstraat 5bestaet wel20:12:00 cg3:12:00 cg1035r
2burgemeester Tabes Zuiderhaven 40bestaet wel20:12:00 cg3:12:00 cg1035r
2 Jan Andries 2-145Noordijs 9timmerman, mr.van gemeen bestaen28:00:00 cg4:00:00 cg2135r
2 Jan Andries 2-145Noordijs 9timmerman, mr.van gemeen bestaen28:00:00 cg4:00:00 cg2135r
2burgemeester Menalda weduwe2-146Noordijs 11soutsiedersche55:00:00 cg9:00:00 cg2035r
2 Feytema cum uxore2-147William Boothstraat 10coopman; gleybakkerbestaet heel wel en van vermogen140:00:00 cg23:00:00 cg3135r
2 Feytema cum uxore2-147William Boothstraat 12coopman; gleybakkerbestaet heel wel en van vermogen140:00:00 cg23:00:00 cg3135r
2 Feytema cum uxore2-147William Boothstraat 8coopman; gleybakkerbestaet heel wel en van vermogen140:00:00 cg23:00:00 cg3135r
2 Feytema cum uxore2-147William Boothstraat 8coopman; gleybakkerbestaet heel wel en van vermogen140:00:00 cg23:00:00 cg3135r
2 Feytema cum uxore2-147Noordijs 11coopman; gleybakkerbestaet heel wel en van vermogen140:00:00 cg23:00:00 cg3135r
2 Jacob Hanekuik cum uxore2-148Noordijs 13coopman en bontreederbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg3235r
2 Claas R. Mahui 2-149Noordijs 15begoedight en vermoogend man180:00:00 cg30:00:00 cg2035v
2 Joost Zeeman cum uxoreKerkpoortstraat 5geregtsboode33:02:00 cg5:02:00 cg3235v
2 Joost Zeeman cum uxoreZuiderhaven 40geregtsboode33:02:00 cg5:02:00 cg3235v
2 Emmetje Thomas Kerkpoortstraat 5rentenierschebestaet taemelijk11:12:00 cg2:12:00 cg1035v
2 Emmetje Thomas Zuiderhaven 40rentenierschebestaet taemelijk11:12:00 cg2:12:00 cg1035v
2 Jarigh Jacobs weduwe2-151Noordijs 19olislaegerse in compagniebestaen wel160:00:00 cg26:00:00 cg7035v
2 Freerk Scheltinga weduwe2-152Noordijs 21lijnslaegerschebestaet reedelijk wel70:00:00 cg11:00:00 cg6035v
2burgemeester Lanting weduwe2-153 renteniersche39:19:00 cg6:19:00 cg2035v
2 Romke Lantingh 2-153 procureurbestaet gemeen27:08:00 cg4:08:00 cg2135v
2 Wybe Haenekuik weduweKerkpoortstraat 5rentenierschebestaet wel57:04:00 cg9:04:00 cg2035v
2 Wybe Haenekuik weduweZuiderhaven 40rentenierschebestaet wel57:04:00 cg9:04:00 cg2035v
2 Jan Hendriks weduwe2-156Noordijs 25bestaet seer geringh17:06:00 cg2:06:00 cg3036r
2 Jacob Norel Kerkpoortstraat 5loodegieter, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg3136r
2 Jacob Norel Zuiderhaven 40loodegieter, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg3136r
2oud burgemeester Veersma cum uxore2-158Franekereind 1winkelierbestaet geringh en heeft weinig inkoomen29:04:00 cg4:04:00 cg4236r
2 Symon Stijl cum uxore2-159Franekereind 3bontreederbestaet wel98:03:00 cg16:03:00 cg3036r
2 Sloterdijk cum uxore2-160Franekereind 5convoymeesterwel begoedigt176:09:00 cg29:09:00 cg5036r
2 Alef van der Meulen cum uxore2-161Franekereind 7apothecariusbestaet wel84:13:00 cg14:13:00 cg4036r
2 Everardus Wiaerda Kerkpoortstraat 5silversmid, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg2136r
2 Everardus Wiaerda Zuiderhaven 40silversmid, mr.30:00:00 cg5:00:00 cg2136r
2 Sjoerd Hendriks cum uxore2-163Franekereind 11schipper en coopman50:00:00 cg8:00:00 cg3036r
2 Sjoerd Hendriks cum uxore2-163Franekereind 13schipper en coopman50:00:00 cg8:00:00 cg3036r
2 Tjepke Gratema Kerkpoortstraat 5133:17:00 cg22:17:00 cg0036v
2 Tjepke Gratema Zuiderhaven 40133:17:00 cg22:17:00 cg0036v
2 Styntje Jacobs een weduwe2-168 gealimenteerd door goede vrinden0:00:00 cg0:00:00 cg1036v
2 Klaas Louwrens cum uxoreKerkpoortstraat 5rogverschieter11:13:00 cg2:13:00 cg3136v
2 Klaas Louwrens cum uxoreZuiderhaven 40rogverschieter11:13:00 cg2:13:00 cg3136v
2 Heere Rinkes cum uxore2-169William Boothstraat 6bontreederwel begoedight80:00:00 cg13:00:00 cg3036v
2 Heere Rinkes cum uxore2-169William Boothstraat 6bontreederwel begoedight80:00:00 cg13:00:00 cg3036v
2 Freerk Hendriks cum uxore2-170 weever en coopman in taback33:04:00 cg5:04:00 cg3036v
2 Sible Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5wever20:09:00 cg3:09:00 cg2036v
2 Sible Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40wever20:09:00 cg3:09:00 cg2036v
2 Tjalling Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2036v
2 Tjalling Geerts cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2036v
2 Claaske Alles een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1036v
2 Claaske Alles een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1036v
2 Arjen Bottes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeider11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
2 Arjen Bottes cum uxoreZuiderhaven 40arbeider11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
2 Cornelis Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5waegenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2137r
2 Cornelis Pytters cum uxoreZuiderhaven 40waegenmaekersknegt11:13:00 cg2:13:00 cg2137r
2 Lieuwe Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipper24:15:00 cg4:15:00 cg2137r
2 Lieuwe Willems cum uxoreZuiderhaven 40trekschipper24:15:00 cg4:15:00 cg2137r
2 Hendrik Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5leerloyer24:16:00 cg4:16:00 cg3037r
2 Hendrik Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40leerloyer24:16:00 cg4:16:00 cg3037r
2 Sjoerd van der Hout Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1037r
2 Sjoerd van der Hout Zuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1037r
2 Fokke Lolkes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
2 Fokke Lolkes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2037r
2 Jan Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5weever20:00:00 cg3:00:00 cg2337r
2 Jan Everts cum uxoreZuiderhaven 40weever20:00:00 cg3:00:00 cg2337r
2 Heere Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5waterhaelder voor een zoutkeet20:01:00 cg3:01:00 cg2237r
2 Heere Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40waterhaelder voor een zoutkeet20:01:00 cg3:01:00 cg2237r
2 Sybrigjen Hessels Kerkpoortstraat 5keetmaegdt6:12:00 cg1:12:00 cg1037r
2 Sybrigjen Hessels Zuiderhaven 40keetmaegdt6:12:00 cg1:12:00 cg1037r
2 Cornelus Ecoma cum uxore2-176 stadsschoolmeesterbestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg2337v
2 Broer Baukes cum uxore2-177 coopman en rentenierwel gesteldt63:16:00 cg10:16:00 cg3037v
2 Aeghjen Claeses Kerkpoortstraat 5meyd van Broer Baukes0:00:00 cg0:00:00 cg0037v
2 Aeghjen Claeses Zuiderhaven 40meyd van Broer Baukes0:00:00 cg0:00:00 cg0037v
2 Jan Micchiels cum uxoreKerkpoortstraat 5binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys11:12:00 cg2:12:00 cg2037v
2 Jan Micchiels cum uxoreZuiderhaven 40binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys11:12:00 cg2:12:00 cg2037v
2 Tjalling Tjallings cum uxore2-183William Boothstraat 39trekschipper23:13:00 cg3:13:00 cg2237v
2 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5smid, mr. en sleeper10:17:00 cg1:17:00 cg1037v
2 Jan Hendriks Zuiderhaven 40smid, mr. en sleeper10:17:00 cg1:17:00 cg1037v
2 Melle Ynses cum uxore2-184Franekereind 17coopman en winkelierbestaet wel50:09:00 cg8:09:00 cg4037v
2 Gerrit Offringa cum uxore2-185Franekereind 19bakker, mr.37:09:00 cg6:09:00 cg3237v
2 Douwe Gabbes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr. en winkelier22:03:00 cg3:03:00 cg2237v
2 Douwe Gabbes cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr. en winkelier22:03:00 cg3:03:00 cg2237v
3 Jan Hansen wonende in de keet van dr. Tjallingii cum soc.Kerkpoortstraat 5bestaen gering11:13:00 cg2:13:00 cg3038v
3 Jan Hansen wonende in de keet van dr. Tjallingii cum soc.Zuiderhaven 40bestaen gering11:13:00 cg2:13:00 cg3038v
3 Tjamke Sierks weduweKerkpoortstraat 5oppermaegd in keet van burgemeester Ripmabestaet maetigh12:04:00 cg2:04:00 cg1038v
3 Tjamke Sierks weduweZuiderhaven 40oppermaegd in keet van burgemeester Ripmabestaet maetigh12:04:00 cg2:04:00 cg1038v
3 Janke Huberts Kerkpoortstraat 5ondermaegdbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
3 Janke Huberts Zuiderhaven 40ondermaegdbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
3 Johan Pytters 3-005Scheffersplein 9keet, in Ferwerdabestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2038v
3 Antje Kerkpoortstraat 5dienstmaegd in de keetbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
3 Antje Zuiderhaven 40dienstmaegd in de keetbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1038v
3 Pytter Johannes 3-005Scheffersplein 9ruilbuiterbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2238v
3 Pieter Saekes Kerkpoortstraat 5brouwer, mr.bestaet nu maetigh37:09:00 cg6:09:00 cg3238v
3 Pieter Saekes Zuiderhaven 40brouwer, mr.bestaet nu maetigh37:09:00 cg6:09:00 cg3238v
3 Beernt Jansen belast met een swaer huisgesinKerkpoortstraat 5weever, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg1538v
3 Beernt Jansen belast met een swaer huisgesinZuiderhaven 40weever, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg1538v
3 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weever, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2239r
3 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weever, mr.gemeen bestaen20:01:00 cg3:01:00 cg2239r
3 Pieke Zacharias cum uxore3-010Oosterkeetstraat 11rogmeeterbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3039r
3 Hendrik Fransen cum uxore3-011Oosterkeetstraat 5timmerman, mr.bestaet maetigh21:15:00 cg3:15:00 cg2139r
3 Karst Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2139r
3 Karst Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2139r
3 Gerrit Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5smid, mr.van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2239r
3 Gerrit Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40smid, mr.van seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2239r
3 Lammert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaat, miliare11:13:00 cg2:13:00 cg3039r
3 Lammert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40soldaat, miliare11:13:00 cg2:13:00 cg3039r
3 Wopke Johannes cum uxore3-013Lombardstraat 8turfdraeger, trekschipper en winkelierbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg3039r
3 Jilt Baukes weduwe3-015 turfmeetstereen seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1039r
3 Ynskjen Jilts een weduwe3-015 spoelsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1239v
3 Kornelus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevermaetig bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2039v
3 Kornelus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevermaetig bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2039v
3 Freerk Ates cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk28:09:00 cg4:09:00 cg2239v
3 Freerk Ates cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk28:09:00 cg4:09:00 cg2239v
3 Cornelis Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2039v
3 Cornelis Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2039v
3 Jan Alberts cum uxore3-019/3Nieuwstraat 3weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2439v
3 Hendrik Jansen cum uxore3-018 weevergeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2439v
3 Harmen Jansen cum uxore3-017 weevergering bestaen17:17:00 cg3:17:00 cg2439v
3 Hendrik Jansen Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1139v
3 Hendrik Jansen Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1139v
3 Meyndert Cobus cum uxore3-019 weeverbestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg3039v
3 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
3 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
3 Jurjen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5geringh bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
3 Jurjen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40geringh bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2140r
3 Antje Gerrits Kerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1040r
3 Antje Gerrits Zuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1040r
3 Bouwe Gerryts Kerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1040r
3 Bouwe Gerryts Zuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1040r
3 Lieuwe Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5240r
3 Lieuwe Dirks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5240r
3 Jan Wichuys cum uxore3-033/2Nieuwstraat 18weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2240r
3 Feyke Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, een klein winkeltje17:13:00 cg2:13:00 cg2240r
3 Feyke Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, een klein winkeltje17:13:00 cg2:13:00 cg2240r
3 Hendrik Alberts cum uxore3-025Nieuwstraat 13weeverbestaet geringh16:09:00 cg2:09:00 cg2540v
3 Gerryt Jurjens cum uxore3-026Nieuwstraat 19bestaet maetigh18:16:00 cg3:16:00 cg2040v
3 Pieter Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5turffdraeger en weevervan maetigh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2240v
3 Pieter Claeses cum uxoreZuiderhaven 40turffdraeger en weevervan maetigh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2240v
3 Bauke Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4040v
3 Bauke Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4040v
3 Claas Jansen cum uxore3-029Nieuwstraat 29kan just sijn kost winnen17:08:00 cg2:08:00 cg2140v
3 Jan Rijks Kerkpoortstraat 5sleefmaekerbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1140v
3 Jan Rijks Zuiderhaven 40sleefmaekerbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1140v
3 Hendrik Beernts cum uxore, beswaert met een swaer huisgesin3-030Nieuwstraat 33weever22:17:00 cg3:17:00 cg6440v
3 Jan de Wit weduwe3-031Nieuwstraat 35weeversche, mr.geringh bestaen11:01:00 cg1:01:00 cg1240v
3 Claas Yges Kerkpoortstraat 5arbeyderbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg2241r
3 Claas Yges Zuiderhaven 40arbeyderbestaet soober11:13:00 cg2:13:00 cg2241r
3 Keimpe Bouwes Kerkpoortstraat 5knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestalsoober bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2041r
3 Keimpe Bouwes Zuiderhaven 40knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestalsoober bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2041r
3 Claas Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2041r
3 Claas Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2041r
3 Hendrik Everts 3-039Nieuwstraat 38metselaersknegt, mr.van soober bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2141r
3 Albert Janus cum uxore3-038Nieuwstraat 36weeverbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4041r
3 Jacob Ydes weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2241r
3 Jacob Ydes weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2241r
3 Pieter Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtvan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3441r
3 Pieter Jansen cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtvan seer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3441r
3 Minne Ages cum uxore3-035/2Nieuwstraat 30schipper, Sneekerbestaen gering11:13:00 cg2:13:00 cg4041r
3 Jan de Boer 3-035Nieuwstraat 28turfdraegerbestaet nae sijn doen redelijk wel18:01:00 cg3:01:00 cg2041r
3 Wessel Gerrits cum uxore3-034Nieuwstraat 26weeverbestaet gemeen22:14:00 cg3:14:00 cg2341v
3 Reynder Jansen cum uxore3-033/4Nieuwstraat 22weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Reynder Jansen cum uxore3-033/4Nieuwstraat 24weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Jan Coenraeds cum uxore3-033/3Nieuwstraat 20weevergeringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2341v
3 Jan Hendriks Boekholt cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Jan Hendriks Boekholt cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2141v
3 Harmen Everts cum uxore3-033 bestaet taemelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2041v
3 Gerryt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh16:05:00 cg2:05:00 cg2341v
3 Gerryt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh16:05:00 cg2:05:00 cg2341v
3 Steeven Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh14:13:00 cg2:13:00 cg2241v
3 Steeven Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh14:13:00 cg2:13:00 cg2241v
3 Swerus Ruirds cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2141v
3 Swerus Ruirds cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2141v
3 Theunis Roosendaal Kerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1042r
3 Theunis Roosendaal Zuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk10:17:00 cg1:17:00 cg1042r
3[doorgehaald] Klaeske Kerkpoortstraat 5dienstmaegd in de keet van burgem. Menalda wed.bestaet geringh0:00:00 cg0:00:00 cg0042r
3[doorgehaald] Klaeske Zuiderhaven 40dienstmaegd in de keet van burgem. Menalda wed.bestaet geringh0:00:00 cg0:00:00 cg0042r
3 Johannes Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet redelijk20:03:00 cg3:03:00 cg3042r
3 Johannes Johannes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet redelijk20:03:00 cg3:03:00 cg3042r
3 Harmen Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegtseer gering11:13:00 cg2:13:00 cg1242r
3 Harmen Beernts Zuiderhaven 40weeversknegtseer gering11:13:00 cg2:13:00 cg1242r
3 Tjietske Robijns een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1242r
3 Tjietske Robijns een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1242r
3 Gatse Tjallings cum uxoreKerkpoortstraat 5koordewerkerbestaet gemeen bestaen [sic]17:00:00 cg2:00:00 cg2042r
3 Gatse Tjallings cum uxoreZuiderhaven 40koordewerkerbestaet gemeen bestaen [sic]17:00:00 cg2:00:00 cg2042r
3 Yisk Sjoerds Kerkpoortstraat 5bovenmaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1042r
3 Yisk Sjoerds Zuiderhaven 40bovenmaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1042r
3 Rink Sybrens Kerkpoortstraat 5ondermaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1042r
3 Rink Sybrens Zuiderhaven 40ondermaegd in de keet van de Hr. Fonteinbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1042r
3 Meyndert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2042r
3 Meyndert Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2042r
3 Trijntje Fransen een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3042v
3 Trijntje Fransen een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3042v
3 Meyndert Urks cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 Meyndert Urks cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0042v
3 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0042v
3 Hans Jacobs cum uxore3-055Nieuwstraat 52schoenlapperbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg5242v
3 Albert Jansen 3-038Nieuwstraat 36soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg0042v
3 Pytter Plas Kerkpoortstraat 5soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg0042v
3 Pytter Plas Zuiderhaven 40soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg0042v
3 Willem Jansen weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1142v
3 Willem Jansen weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1142v
3 Jacob Christiaans weduwe3-054Nieuwstraat 54bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1042v
3 Lieuwe Jacobs Kerkpoortstraat 5weeversknegtvan gering bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1042v
3 Lieuwe Jacobs Zuiderhaven 40weeversknegtvan gering bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1042v
3 Johannes Fransbergen cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet reedelijk14:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 Johannes Fransbergen cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet reedelijk14:09:00 cg2:09:00 cg2042v
3 Sjoerd Lammerts weduweKerkpoortstraat 5winkeltie, kleingering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1242v
3 Sjoerd Lammerts weduweZuiderhaven 40winkeltie, kleingering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1242v
3 Jan Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5portierbestaet wel33:05:00 cg5:05:00 cg2243r
3 Jan Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40portierbestaet wel33:05:00 cg5:05:00 cg2243r
3 Tjeerd Gerrits cum uxore3-051Nieuwstraat 62sleepersknegtbestaet gering12:13:00 cg2:13:00 cg2043r
3 Minne Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3343r
3 Minne Pytters cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3343r
3 Marten Hansen weduweKerkpoortstraat 5winkeltie, eenbestaet gering13:06:00 cg2:06:00 cg1243r
3 Marten Hansen weduweZuiderhaven 40winkeltie, eenbestaet gering13:06:00 cg2:06:00 cg1243r
3 Cornelis Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3243r
3 Cornelis Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3243r
3 Fredrik Jans Kerkpoortstraat 5soldaet, de vrouw een winkeltjebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1043r
3 Fredrik Jans Zuiderhaven 40soldaet, de vrouw een winkeltjebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1043r
3 Jan Arents cum uxore3-046Franekereind 27weeverbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg2343r
3vroedsman Claes Leystra cum uxore3-045Franekereind 25winkelierbestaet wel45:00:00 cg7:00:00 cg3043r
3 Rienk Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5herbergierbestaet reedelijk wel54:07:00 cg9:07:00 cg3043v
3 Rienk Hansen cum uxoreZuiderhaven 40herbergierbestaet reedelijk wel54:07:00 cg9:07:00 cg3043v
3 Lourens Lents cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaet ten oorlogh, vaert alsbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2143v
3 Lourens Lents cum uxoreZuiderhaven 40soldaet ten oorlogh, vaert alsbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2143v
3 Jetse Dirks Kerkpoortstraat 5schoenmaekerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3343v
3 Jetse Dirks Zuiderhaven 40schoenmaekerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3343v
3 Wypk Gerkes Kerkpoortstraat 5ondermeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1043v
3 Wypk Gerkes Zuiderhaven 40ondermeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1043v
3 Pieter Abels Kerkpoortstraat 5bovenmeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1043v
3 Pieter Abels Zuiderhaven 40bovenmeyd in de keet van Freerk Fonteynbestaet reedelijk7:16:00 cg1:16:00 cg1043v
3 Pieter Thomas cum uxore, belast met een swaer huisgesinKerkpoortstraat 5arbeyderseer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4443v
3 Pieter Thomas cum uxore, belast met een swaer huisgesinZuiderhaven 40arbeyderseer geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4443v
3 Pieter Joekes vrijgeselKerkpoortstraat 5uytdraegerbestaet reedelijk11:12:00 cg1:12:00 cg1043v
3 Pieter Joekes vrijgeselZuiderhaven 40uytdraegerbestaet reedelijk11:12:00 cg1:12:00 cg1043v
3 Piebe Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2443v
3 Piebe Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2443v
3 Jacob Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5blikslager, mr.bestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg2144r
3 Jacob Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40blikslager, mr.bestaet maetigh13:01:00 cg2:01:00 cg2144r
3 Symon Dekker weduweKerkpoortstraat 5gladmangelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1244r
3 Symon Dekker weduweZuiderhaven 40gladmangelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1244r
3 Sjoerd Olpherts weduweKerkpoortstraat 5uitdraegsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3444r
3 Sjoerd Olpherts weduweZuiderhaven 40uitdraegsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3444r
3 Johannes Douwes 3-066Grote Kerkstraat 31uitdraegerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg1144r
3 Hendrik Wolles cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3044r
3 Hendrik Wolles cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3044r
3 Christiaen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3444r
3 Christiaen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3444r
3 Tjallingh Sopingius cum uxoreKerkpoortstraat 5costerbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg3044r
3 Tjallingh Sopingius cum uxoreZuiderhaven 40costerbestaet maetigh29:09:00 cg4:09:00 cg3044r
3 Hans Warners cum uxoreKerkpoortstraat 5spinbaes op de stad spinsolderbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg3044r
3 Hans Warners cum uxoreZuiderhaven 40spinbaes op de stad spinsolderbestaet reedelijk23:15:00 cg3:15:00 cg3044r
3 Harmen Jansen weduweKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1244v
3 Harmen Jansen weduweZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1244v
3 Jan Beernts weduwe3-074Kerkpoortstraat 5wort gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg1044v
3 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2144v
3 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2144v
3 Pytter Jansen Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2044v
3 Pytter Jansen Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2044v
3 Dieuke Aukes 3-072Grote Kerkstraat 41winkeltje, een kleinbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1044v
3 Riemke Aukes 3-072Grote Kerkstraat 41bestaet geringh en wint niets0:00:00 cg0:00:00 cg1044v
3 Hendrik Lieuwes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3044v
3 Hendrik Lieuwes weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3044v
3 Tobias Cornelus cum uxore3-131 pannebakkersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3044v
3 Anne Wybes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet suinigh11:09:00 cg2:09:00 cg2045r
3 Anne Wybes cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet suinigh11:09:00 cg2:09:00 cg2045r
3[doorgehaald] Wessel Kerkpoortstraat 5soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg0045r
3[doorgehaald] Wessel Zuiderhaven 40soldaet0:00:00 cg0:00:00 cg0045r
3 Jan Beernts cum uxore3-074Kerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
3 Beernt Alpherts cum uxore3-075Kerkpoortstraat 7weeverbestaet reedelijk doch heeft door meedelijd vier weeskinderen tot sijn last genoomen30:00:00 cg5:00:00 cg4245r
3 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
3 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh18:03:00 cg3:03:00 cg2145r
3 Julianus Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk wel15:16:00 cg2:16:00 cg2045r
3 Julianus Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk wel15:16:00 cg2:16:00 cg2045r
3 Geert Harmens cum uxore3-078 weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg5045r
3 Claas Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5145r
3 Claas Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5145r
3 Alef Wybes cum uxore3-079Kerkpoortstraat 9weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2245v
3 Alef Wybes cum uxore3-079Kerkpoortstraat 11weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2245v
3 Evert Jansen cum uxore3-080Kerkpoortstraat 9weeverbestaet maetigh20:05:00 cg3:05:00 cg4145v
3 Frans Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3245v
3 Frans Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3245v
3 Jilles Pieters cum uxore3-077Kerkpoortstraat 15weeverbestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2045v
3 Gerryt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg3045v
3 Gerryt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh17:06:00 cg2:06:00 cg3045v
3 Wybe Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2145v
3 Wybe Harmens cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2145v
3 Arent Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg4145v
3 Arent Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg4145v
3 Jan Gerrits cum uxore3-082 weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2245v
3 Dirk Claesen cum uxore3-084 weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg3146r
3 Christiaan Anthoni cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4246r
3 Christiaan Anthoni cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4246r
3 Ewert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Ewert Willems cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Jan Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet redelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Jan Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet redelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2346r
3 Mattheus van Gerven cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3046r
3 Mattheus van Gerven cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3046r
3 Leentje Tijssen een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2046r
3 Leentje Tijssen een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2046r
3 Rimmert Luitjens weduwe3-088Moriaanstraat 3bestaet reedelijk wel9:01:00 cg1:01:00 cg1046r
3 Rimmert Luitjens weduwe3-088Kerkpoortstraat 35bestaet reedelijk wel9:01:00 cg1:01:00 cg1046r
3 Loiter Jans weduwe met de knegt3-088/2Kerkpoortstraat 37weeverschebestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2046r
3 Albert Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2046v
3 Albert Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2046v
3 Joseph Josephs cum uxoreKerkpoortstraat 5bollebuisjebakkerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg5046v
3 Joseph Josephs cum uxoreZuiderhaven 40bollebuisjebakkerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg5046v
3 Jan Willems cum uxore3-093Moriaanstraat 4weeverbestaet maetigh15:01:00 cg2:01:00 cg3046v
3 Steeven Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2146v
3 Steeven Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2146v
3 Rients Hendriks cum uxore3-095Kerkpoortstraat 41weeverwort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg4146v
3 Evert Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2346v
3 Evert Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2346v
3 Jan Beernts weduwe cum soc.Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4246v
3 Jan Beernts weduwe cum soc.Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4246v
3 Harmen Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2246v
3 Harmen Jans cum uxoreZuiderhaven 40weevergeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2246v
3 Jan Arents cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Arents cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Tijssen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Tijssen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2247r
3 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg2047r
3 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg2047r
3 Willem Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Willem Willems cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Willem Nannings cum uxore3-102Molenpad 11weeversbaasbestaet wel nae sijn doen15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Beernt Lammerts 3-103Molenpad 9bestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3047r
3 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Jan Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Jan Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147r
3 Tjeerd Oebles cum uxore waer onder een costgangerKerkpoortstraat 5weeverbestaet redelijk wel21:13:00 cg3:13:00 cg4047v
3 Tjeerd Oebles cum uxore waer onder een costgangerZuiderhaven 40weeverbestaet redelijk wel21:13:00 cg3:13:00 cg4047v
3 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk22:01:00 cg3:01:00 cg3147v
3 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk22:01:00 cg3:01:00 cg3147v
3 Gerrit Jansen cum uxore3-106Molenpad 16weeverbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2147v
3 Folkert Jans weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1347v
3 Folkert Jans weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1347v
3 Caspar Christiaens cum uxore3-107 weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4147v
3 Dirk van Weerd cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2047v
3 Dirk van Weerd cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2047v
3 Hendrik Warners cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3147v
3 Hendrik Warners cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3147v
3 Jacob Gerrits weduwe3-111Kerkpoortstraat 53gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2047v
3 Hans Jetses weduwe3-112Kerkpoortstraat 55backerinnebestaet just om haer cost te winnen19:15:00 cg3:15:00 cg1248r
3 Jan Beernts weduweKerkpoortstraat 5winkeltje, kleingealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2148r
3 Jan Beernts weduweZuiderhaven 40winkeltje, kleingealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2148r
3 Gerryt Beernts weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1048r
3 Gerryt Beernts weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1048r
3 Gerryt Hendriks weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1048r
3 Gerryt Hendriks weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1048r
3 Jolte Jelles weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1348r
3 Jolte Jelles weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1348r
3 Gerryt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2248r
3 Gerryt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2248r
3 Rutger Tjerks cum uxore3-115Rapenburg 1matroos11:13:00 cg2:13:00 cg3348r
3 Gerrit Hendriks 3-116Rapenburg 3weeverbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2348r
3 Coenraad Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:05:00 cg2:05:00 cg4148v
3 Coenraad Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:05:00 cg2:05:00 cg4148v
3 Allert Adriaans cum uxore3-117Rapenburg 5weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2048v
3 Steffen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Steffen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet taemelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2048v
3 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet taemelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2048v
3 Hendrik Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Hendrik Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Jan Poppes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Jan Poppes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2148v
3 Engbert Baernts weduwe, belast met een swaerd huisgesinKerkpoortstraat 5bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3448v
3 Engbert Baernts weduwe, belast met een swaerd huisgesinZuiderhaven 40bestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3448v
3 Jan Sipkes Buma 3-119Kerkpoortstraat 18winkeltiegeringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2148v
3 Gerrit Harmens weduwe, met een knegt3-119/2Kerkpoortstraat 14weverinnegering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2149r
3 Gerrit Harmens weduwe, met een knegt3-119/2Kerkpoortstraat 16weverinnegering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2149r
3 Hendrik Jansen cum uxore3-119/3Kerkpoortstraat 12weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2049r
3 Louw Taeaekes cum uxore3-120Kerkpoortstraat 10weeverbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3349r
3 Evert Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2249r
3 Evert Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2249r
3 Dirk Cornelis cum uxore3-121Kerkpoortstraat 2sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk wel31:09:00 cg5:09:00 cg2249r
3 Harmen Gerrits 3-123Fabrieksstraat 26weeverbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg2049r
3 Beernt Hendriks cum uxore3-124Fabrieksstraat 24weeverbestaet reedelijk wel19:08:00 cg3:08:00 cg3049r
3 Roelof Tijssens weduwe3-124/2 gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3049r
3 Harmen Hendriks cum uxore3-124/3 weeverbestaet taemelijk21:05:00 cg3:05:00 cg2249v
3 Harmen Gerrits cum uxore3-125 weeverbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
3 Hendrik Gerrits cum uxore3-119/3Kerkpoortstraat 12weeverbestaet maetigh17:13:00 cg2:13:00 cg2249v
3 Haytse Wouters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4049v
3 Haytse Wouters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4049v
3 Gerrit Jansen cum uxore3-120/2Kerkpoortstraat 8weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2249v
3 Tjerk Rutgers weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1049v
3 Tjerk Rutgers weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1049v
3 Jan Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaen taemelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2049v
3 Jan Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaen taemelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2049v
3 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
3 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaen maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg2049v
3 Joris Baernts cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3150r
3 Joris Baernts cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3150r
3 Rein Feytes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Rein Feytes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Pieter Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2250r
3 Pieter Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2250r
3 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0050r
3 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0050r
3 Sytse Andries cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Sytse Andries cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet reedelijk15:06:00 cg2:06:00 cg2150r
3 Beernt Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos op 't Princejagtbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4050r
3 Beernt Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroos op 't Princejagtbestaet reedelijk15:13:00 cg2:13:00 cg4050r
3 Sikke Jelles weduwe3-137Lammert Warndersteeg 6weeverinnebestaet gemeen6:16:00 cg1:16:00 cg3150r
3 Baernt Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh17:17:00 cg3:17:00 cg2450r
3 Baernt Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh17:17:00 cg3:17:00 cg2450r
3 Hendrik Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2050v
3 Hendrik Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2050v
3 Folkert Doekles cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:13:00 cg2:13:00 cg4050v
3 Folkert Doekles cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:13:00 cg2:13:00 cg4050v
3 Cornelis Gerrits weduweKerkpoortstraat 5weeverinnebestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg4050v
3 Cornelis Gerrits weduweZuiderhaven 40weeverinnebestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg4050v
3 Hendrik Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2250v
3 Hendrik Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2250v
3 Trijntje Dirks een weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1050v
3 Trijntje Dirks een weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1050v
3 Dirk Rooseboom cum uxore3-141 weeverbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg3050v
3 Jan Lenningh cum uxore3-149Franekereind 40rentenier52:17:00 cg8:17:00 cg2050v
3 Pieter Joosten cum uxore3-151Franekereind 36turfdraeger12:13:00 cg2:13:00 cg2050v
3 Liefke Jacobs een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Liefke Jacobs een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Hendrik Jan Douwes weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3051r
3 Hendrik Jan Douwes weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3051r
3 Uilkjen Cornelis met haer broederKerkpoortstraat 5bestaen geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2051r
3 Uilkjen Cornelis met haer broederZuiderhaven 40bestaen geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2051r
3 Sybe Pytters weduwe3-152Franekereind 34naysterbestaet reedelijk wel15:01:00 cg2:01:00 cg2051r
3 Hans Jansen weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Hans Jansen weduweZuiderhaven 40naysterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1051r
3 Thomas Waterbeecq cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
3 Thomas Waterbeecq cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
3 Goitse Rinses cum uxoreKerkpoortstraat 5hoveniersknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
3 Goitse Rinses cum uxoreZuiderhaven 40hoveniersknegtbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2351r
3 Albert Jansen Kalkman Kerkpoortstraat 5rentenierbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2051r
3 Albert Jansen Kalkman Zuiderhaven 40rentenierbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2051r
3 Hendrik Jansen cum uxore3-155Franekereind 28soutdraegerbestaet maetigh15:05:00 cg2:05:00 cg3251v
3 Wiltje Pytters cum uxore3-158 hoedemaekersknegtbestaen seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2051v
3 Ruird Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5keetwerkerbestaen reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2251v
3 Ruird Pytters cum uxoreZuiderhaven 40keetwerkerbestaen reedelijk wel15:17:00 cg2:17:00 cg2251v
3 Claaske Hobbes een weduweKerkpoortstraat 5wasterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4051v
3 Claaske Hobbes een weduweZuiderhaven 40wasterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4051v
3 Lodewijk Gerrits weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1251v
3 Lodewijk Gerrits weduweZuiderhaven 40arbeydstergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1251v
3 Sjoerd Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3151v
3 Sjoerd Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg3151v
3 Hendrik Janus cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2251v
3 Hendrik Janus cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2251v
3 Jan Gerbens weduweKerkpoortstraat 5wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3051v
3 Jan Gerbens weduweZuiderhaven 40wort gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3051v
3 Jan Wouters cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3252r
3 Jan Wouters cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3252r
3 Theunis Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2252r
3 Theunis Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2252r
3 Augustinus Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2252r
3 Augustinus Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk15:17:00 cg2:17:00 cg2252r
3 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0052r
3 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0052r
3 Pytter Joris cum uxoreKerkpoortstraat 5gortmaekersknegtgering van bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg2052r
3 Pytter Joris cum uxoreZuiderhaven 40gortmaekersknegtgering van bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg2052r
3 Pieter Jansen burger c.u.Kerkpoortstraat 5een welgesteld burger25:14:00 cg4:14:00 cg2052r
3 Pieter Jansen burger c.u.Zuiderhaven 40een welgesteld burger25:14:00 cg4:14:00 cg2052r
3 Jelger Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5koemelkerbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2152r
3 Jelger Hessels cum uxoreZuiderhaven 40koemelkerbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2152r
3 Adam Goslings cum uxore3-168Lammert Warndersteeg 18metselaersknegtgemeen van bestaen15:13:00 cg2:13:00 cg4052r
3 Marten Beernts weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2052v
3 Marten Beernts weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2052v
3 Poulus Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos17:06:00 cg2:06:00 cg3052v
3 Poulus Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos17:06:00 cg2:06:00 cg3052v
3 Saepe Theunis weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
3 Saepe Theunis weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
3 Hendrikjen Daniëls een weduwe3-170Lammert Warndersteeg 14gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3152v
3 Gooitjen Jans weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2052v
3 Gooitjen Jans weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2052v
3 Grietje Daniëls Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet reedelijk nae haer doen6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
3 Grietje Daniëls Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet reedelijk nae haer doen6:12:00 cg1:12:00 cg1052v
3 Albert Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2052v
3 Albert Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk12:13:00 cg2:13:00 cg2052v
3 Trijntje Roukes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3252v
3 Trijntje Roukes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3252v
3 Hendrik Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtgemeen bestaen14:05:00 cg2:05:00 cg2153r
3 Hendrik Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtgemeen bestaen14:05:00 cg2:05:00 cg2153r
3 Pieter Hendriks weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3153r
3 Pieter Hendriks weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3153r
3 Gerlof Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5aschkarreman en sakkedraegerbestaen gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2053r
3 Gerlof Jansen cum uxoreZuiderhaven 40aschkarreman en sakkedraegerbestaen gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2053r
3 Cobus Fransen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4453r
3 Cobus Fransen cum uxoreZuiderhaven 40weevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4453r
3 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3353r
3 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3353r
3 Uilke Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipervan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4153r
3 Uilke Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kuipervan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg4153r
3 Cornelis Cornelis cum uxore3-179 gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2053r
3 Broer Tjeerds Kerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet reedelijk16:01:00 cg2:01:00 cg1153r
3 Broer Tjeerds Zuiderhaven 40sakkedraegerbestaet reedelijk16:01:00 cg2:01:00 cg1153r
3 Jentje Fransen Kerkpoortstraat 5arbeyder en sjouwerbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1053v
3 Jentje Fransen Zuiderhaven 40arbeyder en sjouwerbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1053v
3 Cornelis Fransen cum uxore3-181 weeverbestaet maetigh doch aen de geringe kant15:05:00 cg2:05:00 cg3253v
3 Boote Okkes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3053v
3 Boote Okkes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3053v
3 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5blauverwersknegtbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg3053v
3 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40blauverwersknegtbestaet reedelijk15:01:00 cg2:01:00 cg3053v
3 Claas Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4253v
3 Claas Arjens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg4253v
3 Tytte Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5zoutkeet, werken inbestaen geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4253v
3 Tytte Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40zoutkeet, werken inbestaen geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4253v
3 Symon Jacobs weduweKerkpoortstraat 5rentenierske dogh bestaet meede van onderwijs te geven in de Gods dienst14:09:00 cg2:09:00 cg2053v
3 Symon Jacobs weduweZuiderhaven 40rentenierske dogh bestaet meede van onderwijs te geven in de Gods dienst14:09:00 cg2:09:00 cg2053v
3hopman Haesenhoek 3-187Franekereind 14chirurgijn, mr.bestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg2053v
3vroedsman Baksma cum uxore3-187Franekereind 14rentenier36:12:00 cg6:12:00 cg2053v
3 Jan Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet gemeen18:13:00 cg3:13:00 cg4054r
3 Jan Pieters cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet gemeen18:13:00 cg3:13:00 cg4054r
3 Rein Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg2054r
3 Rein Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg2054r
3 Gerlof Ymes cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet seer gering, door vrinden onderhouden11:13:00 cg2:13:00 cg3054r
3 Gerlof Ymes cum uxoreZuiderhaven 40bestaet seer gering, door vrinden onderhouden11:13:00 cg2:13:00 cg3054r
3 Hylke Hanekuyk weduwe3-190Franekereind 8een welgesteld burgersche96:07:00 cg16:07:00 cg5054r
3 Hans Mensis cum uxoreKerkpoortstraat 5cooltjerbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
3 Hans Mensis cum uxoreZuiderhaven 40cooltjerbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
3 Abbe Rinses weduwe3-192Franekereind 4winkeltie, kleinbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2154r
3 Feyte Tjommes cum uxore3-193Franekereind 2scheepstimmermanbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4154r
3 Gerben Jansen cum uxore3-194Heiligeweg 70bakker, mr.bestaet wel46:15:00 cg7:15:00 cg5254r
3 Bauke Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet redelijk nae sijn doen17:00:00 cg2:00:00 cg2054v
3 Bauke Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet redelijk nae sijn doen17:00:00 cg2:00:00 cg2054v
3 Tjebbe Heerkes cum uxore3-196Heiligeweg 66kuiper, mr.bestaet gemeen19:01:00 cg3:01:00 cg2154v
3 Hendrik Claever cum uxoreKerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3054v
3 Hendrik Claever cum uxoreZuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet reedelijk19:08:00 cg3:08:00 cg3054v
3 Joris Aarts cum uxore3-198Heiligeweg 62gortmaeker, mr.bestaet reedelijk wel29:09:00 cg4:09:00 cg3054v
3 Freerk Fontein 3-199Heiligeweg 60zoutsiederbestaet seer wel152:07:00 cg25:07:00 cg4254v
3 Douwe Sybes 3-200Heiligeweg 60schoenlapperbestaet seer geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1054v
3 Fedde Haerings cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg0054v
3 Fedde Haerings cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg0054v
3 Sybren Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2054v
3 Sybren Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2054v
3 Jan Jansen de Boer 3-201Heiligeweg 58soutdraegerbestaet gemeen15:01:00 cg2:01:00 cg3054v
3 Sybren Jocchums cum uxore3-202Heiligeweg 56soutdraegerbestaet maetig25:00:00 cg4:00:00 cg2354v
3 Antje Mooy Kerkpoortstraat 5oud en bestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg1055r
3 Antje Mooy Zuiderhaven 40oud en bestaet seer gering6:12:00 cg1:12:00 cg1055r
3 Otte Johannes weduwe3-203Heiligeweg 54winkeltjebestaet nae haer doen heel wel17:00:00 cg2:00:00 cg1055r
3 Jan Schoonebeecq cum uxore3-204Heiligeweg 52chirurgijn, mr.bestaet reedelijk25:00:00 cg4:00:00 cg2155r
3 Eeke Sjoerds 3-205Heiligeweg 50turfdraeger en geleybackersknegtbestaet reedelijk wel17:00:00 cg2:00:00 cg1055r
3 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0055r
3 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0055r
3hopman Poort weduwe3-206Heiligeweg 48sonder bedrijffheeft een maetigh bestaen25:00:00 cg4:00:00 cg1155r
3 Lijsbert Remmerts een weduwe3-159Franekereind 26seer geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2055r
3 Claes Jansen Kerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg1055r
3 Claes Jansen Zuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg1055r
3 Maeyke Willems een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet armtlijk6:16:00 cg1:16:00 cg2055r
3 Maeyke Willems een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet armtlijk6:16:00 cg1:16:00 cg2055r
3 Tjerk Lolkes 3-207/2Heiligeweg 46sakkedraegerbestaet reedelijk wel nae sijn doen18:01:00 cg3:01:00 cg2055v
3 Johannes Freedriks cum uxore3-207/3Kruisstraat 1setschipperbestaet reedelijk25:00:00 cg4:00:00 cg3155v
3de Hr. Beuker cum uxoreKerkpoortstraat 5commys generaelwel begoedight203:04:00 cg33:04:00 cg5255v
3de Hr. Beuker cum uxoreZuiderhaven 40commys generaelwel begoedight203:04:00 cg33:04:00 cg5255v
4 Hester Castelhorn Kerkpoortstraat 5winkeltje, kleinbestaet geringh10:17:00 cg1:17:00 cg1056v
4 Hester Castelhorn Zuiderhaven 40winkeltje, kleinbestaet geringh10:17:00 cg1:17:00 cg1056v
4 Grytje Talma vrijsterKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel29:03:00 cg4:03:00 cg1056v
4 Grytje Talma vrijsterZuiderhaven 40bestaet maetigh wel29:03:00 cg4:03:00 cg1056v
4 Ype Broers cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet maetigh18:13:00 cg3:13:00 cg4056v
4 Ype Broers cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraegerbestaet maetigh18:13:00 cg3:13:00 cg4056v
4 Schulse Kerkpoortstraat 5conrectorbestaet maetigh36:12:00 cg6:12:00 cg2056v
4 Schulse Zuiderhaven 40conrectorbestaet maetigh36:12:00 cg6:12:00 cg2056v
4 Cornelius van Velsen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2056v
4 Cornelius van Velsen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2056v
4 Tjerk IJsenbeek cum uxore4-005Schritsen 52timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2056v
4 Tjerk IJsenbeek cum uxore4-005Schritsen 52timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2056v
4 Jan Lammerts weduwe4-006Schritsen 52winkeltje, kleinbestaet maetig wel10:17:00 cg1:17:00 cg1056v
4 Jaene van Sloten weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet wel44:06:00 cg7:06:00 cg3056v
4 Jaene van Sloten weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet wel44:06:00 cg7:06:00 cg3056v
4 Hendrik Reidhorst cum uxore4-008 bestaet maetigh22:09:00 cg3:09:00 cg5257r
4 Yde Ydes cum uxore4-009 matroos15:17:00 cg2:17:00 cg2257r
4 Ruird Hotses cum uxoreKerkpoortstraat 5bootsgeselvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3057r
4 Ruird Hotses cum uxoreZuiderhaven 40bootsgeselvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3057r
4 Lammert Dirks cum uxore4-011Carl Visschersteeg 4schoenmaekersknegtvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2057r
4 Kornelia Kuik Kerkpoortstraat 5van een gering bestaen10:17:00 cg1:17:00 cg1057r
4 Kornelia Kuik Zuiderhaven 40van een gering bestaen10:17:00 cg1:17:00 cg1057r
4 Ettie Willems Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1057r
4 Ettie Willems Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1057r
4 Hendrik Kamphuys cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3457r
4 Hendrik Kamphuys cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3457r
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0057r
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0057r
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2057v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2057v
4 Hans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg2457v
4 Hans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg2457v
4 Taeke Yntes weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1057v
4 Taeke Yntes weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1057v
4 Lieuwe Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5slaegersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2257v
4 Lieuwe Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40slaegersknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2257v
4 Marten Dirks Kerkpoortstraat 5setschippervan geringh bestaen24:03:00 cg4:03:00 cg3157v
4 Marten Dirks Zuiderhaven 40setschippervan geringh bestaen24:03:00 cg4:03:00 cg3157v
4 Ruird Simons weduwe4-021Brouwersstraat 2backerinnebestaet reedelijk wel41:15:00 cg6:15:00 cg3057v
4 Gerben Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh wel22:11:00 cg3:11:00 cg2057v
4 Gerben Pytters cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh wel22:11:00 cg3:11:00 cg2057v
4 Auke Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5bierdraegerbestaet geringh21:01:00 cg3:01:00 cg3057v
4 Auke Claeses cum uxoreZuiderhaven 40bierdraegerbestaet geringh21:01:00 cg3:01:00 cg3057v
4 Dirk Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5kooperslaegergering22:03:00 cg3:03:00 cg2258r
4 Dirk Hessels cum uxoreZuiderhaven 40kooperslaegergering22:03:00 cg3:03:00 cg2258r
4 Dirk Agema weduweKerkpoortstraat 5winkelierschevan redelijk bestaen27:13:00 cg4:13:00 cg3058r
4 Dirk Agema weduweZuiderhaven 40winkelierschevan redelijk bestaen27:13:00 cg4:13:00 cg3058r
4 Trijntje Pytters Kerkpoortstraat 5breydsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1058r
4 Trijntje Pytters Zuiderhaven 40breydsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1058r
4 Antje Jentjes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2058r
4 Antje Jentjes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2058r
4 Freerk Pieters cum uxore4-025Brouwersstraat 12matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2358r
4 Antje Abbes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg1058r
4 Antje Abbes Zuiderhaven 40naysterbestaet maetigh wel14:15:00 cg2:15:00 cg1058r
4 Harmen Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaetgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3258r
4 Harmen Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40soldaetgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3258r
4 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kuipervan gering bestaen17:09:00 cg2:09:00 cg2358v
4 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kuipervan gering bestaen17:09:00 cg2:09:00 cg2358v
4 Johannes Acoma cum uxore4-026Brouwersstraat 12apothecariusbestaet maetigh wel25:00:00 cg4:00:00 cg2058v
4 Tjebbe Spannenburgh cum uxore4-027Brouwersstraat 14tinnegieterbestaet maetigh wel25:00:00 cg4:00:00 cg2058v
4 Gerlof Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5blauferwer, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2058v
4 Gerlof Alberts cum uxoreZuiderhaven 40blauferwer, mr.bestaet reedelijk wel30:00:00 cg5:00:00 cg2058v
4 Douwe Reins de Veth 4-029Brouwersstraat 18bakker, mr., coopman en distillateurbestaet wel56:09:00 cg9:09:00 cg4058v
4 Beert Brouwer Kerkpoortstraat 5winkeliervan gemeen bestaen22:11:00 cg3:11:00 cg2058v
4 Beert Brouwer Zuiderhaven 40winkeliervan gemeen bestaen22:11:00 cg3:11:00 cg2058v
4 Jan Hendriks cum uxore, belast met een swaer huisgesinKerkpoortstraat 5brouwer, mr.65:02:00 cg10:02:00 cg9158v
4 Jan Hendriks cum uxore, belast met een swaer huisgesinZuiderhaven 40brouwer, mr.65:02:00 cg10:02:00 cg9158v
4 Age Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet maetigh wel21:01:00 cg3:01:00 cg3058v
4 Age Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet maetigh wel21:01:00 cg3:01:00 cg3058v
4 Ybeltje Broers Kerkpoortstraat 5winkeliersebestaet wel24:15:00 cg4:15:00 cg1058v
4 Ybeltje Broers Zuiderhaven 40winkeliersebestaet wel24:15:00 cg4:15:00 cg1058v
4 Eeke Jans Menalda cum uxore4-034Brouwersstraat 26bakker, mr.bestaet wel58:01:00 cg9:01:00 cg3159r
4 Theunis Jansen cum uxore4-035Zuiderhaven 83koemelkerbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg2259r
4 Theunis Jansen cum uxore4-035Brouwersstraat 28koemelkerbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg2259r
4 Thomas Meyer cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet maetigh wel43:17:00 cg7:17:00 cg4059r
4 Thomas Meyer cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet maetigh wel43:17:00 cg7:17:00 cg4059r
4ds. Harkenroth cum uxore4-037Zuiderhaven 77bestaet wel110:00:00 cg18:00:00 cg6059r
4 Pieter Gelinda 4-036Zuiderhaven 79bontreeder, mr.bestaet wel71:15:00 cg11:15:00 cg3059r
4 Pieter Gelinda 4-036Zuiderhaven 79bontreeder, mr.bestaet wel71:15:00 cg11:15:00 cg3059r
4 IJsbrand Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosseer gering van bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2259r
4 IJsbrand Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40matroosseer gering van bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2259r
4 Grytje Cornelis Kerkpoortstraat 5gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2159r
4 Grytje Cornelis Zuiderhaven 40gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2159r
4 Trijntje Alberts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet seer sober6:12:00 cg1:12:00 cg1059r
4 Trijntje Alberts Zuiderhaven 40naysterbestaet seer sober6:12:00 cg1:12:00 cg1059r
4 Geert Ruyter Kerkpoortstraat 5soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0059v
4 Geert Ruyter Zuiderhaven 40soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0059v
4 Anthony de Groot 4-039Zuiderhaven 75pryster, roomschbestaet wel78:13:00 cg13:13:00 cg4059v
4burgemeester Schrik weduwe, is overledenKerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0059v
4burgemeester Schrik weduwe, is overledenZuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0059v
4 Trijntje Douwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1059v
4 Trijntje Douwes Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1059v
4burgemeester Brouwer 4-041Zuiderhaven 73captein op 't Prince Jagtbestaet wel70:00:00 cg11:00:00 cg2059v
4 Hidde Brouwer cum uxore4-041Zuiderhaven 73hofmeester op 't Prince Jagtbestaet wel36:12:00 cg6:12:00 cg2059v
4burgemeester van der Brugh 4-042Zuiderhaven 73bontreederbestaet wel86:17:00 cg14:17:00 cg4159v
4 Pier Wouters 4-043Raamstraat 5schuitschipperbestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg3059v
4 Uilke Meelis cum uxore4-044Raamstraat 3waegenaerbestaet geringh20:00:00 cg3:00:00 cg2359v
4 Gosse Jans weduwe4-045Raamstraat 1van geringh bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1060r
4 Marijke Sydses Kerkpoortstraat 56:12:00 cg1:12:00 cg1060r
4 Marijke Sydses Zuiderhaven 406:12:00 cg1:12:00 cg1060r
4 Hendrik Jielles cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2060r
4 Hendrik Jielles cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2060r
4 Poulus Dirks cum uxore4-046Schritsen 50timmerman, mr.bestaet maetig wel27:15:00 cg4:15:00 cg2160r
4 Wybe Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtvan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2160r
4 Wybe Claeses cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtvan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2160r
4 Jan Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering bestaen22:09:00 cg3:09:00 cg5260r
4 Jan Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering bestaen22:09:00 cg3:09:00 cg5260r
4 Fedde Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyderarm11:13:00 cg2:13:00 cg5060r
4 Fedde Jansen cum uxoreZuiderhaven 40arbeyderarm11:13:00 cg2:13:00 cg5060r
4 Pieter Douwes cum uxore4-049Hofstraat 31gleybackersknegtbestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2060r
4 Antje Douwes een weduwe4-050Hofstraat 33naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1060v
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
4 Gerrit Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Gerrit Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Pieter Eelkes cum uxore4-052Hofstraat 37timmermansknegtsober17:08:00 cg2:08:00 cg2160v
4 Harmen Ysraels weduwe4-054Hofstraat 45weverinnebestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Jan Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Jan Wouters cum uxore4-055Hofstraat 47weeverbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg3060v
4 Albert Holthuys Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Albert Holthuys Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1060v
4 Gerrit Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversoober17:13:00 cg2:13:00 cg2260v
4 Gerrit Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeversoober17:13:00 cg2:13:00 cg2260v
4 Harmen Jans Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Harmen Jans Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Coenraad Fredenburgh Kerkpoortstraat 5soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0061r
4 Coenraad Fredenburgh Zuiderhaven 40soldaet onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0061r
4 Gerrit Steffens cum uxore4-056Rapenburg 22weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
4 Engbert Beerns Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Engbert Beerns Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
4 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2061r
4 Beernt Steevens Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Beernt Steevens Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061r
4 Frans Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverarm11:13:00 cg2:13:00 cg2261r
4 Frans Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverarm11:13:00 cg2:13:00 cg2261r
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0061r
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0061r
4 Frans Adriaens weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2161v
4 Frans Adriaens weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2161v
4 Harmen Portier Kerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel78:19:00 cg13:19:00 cg3061v
4 Harmen Portier Zuiderhaven 40coopmanbestaet wel78:19:00 cg13:19:00 cg3061v
4 Hendrik Reints Kerkpoortstraat 5weevergering10:02:00 cg2:02:00 cg1061v
4 Hendrik Reints Zuiderhaven 40weevergering10:02:00 cg2:02:00 cg1061v
4 Hein Wytses cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegt14:09:00 cg2:09:00 cg2061v
4 Hein Wytses cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegt14:09:00 cg2:09:00 cg2061v
4 Gerrit Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering19:01:00 cg3:01:00 cg2461v
4 Gerrit Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weevergering19:01:00 cg3:01:00 cg2461v
4 Wessel Geerts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Wessel Geerts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Jan Blom cum uxore4-065Rapenburg 6weevergering20:17:00 cg3:17:00 cg5161v
4 Hendrik Lucas Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Hendrik Lucas Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1061v
4 Hendrik Gerryts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Hendrik Gerryts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Beernts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Beernt Beernts Loman cum uxore4-066Rapenburg 6weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
4 Beernt Kock Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Beernt Kock Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Frans Bruins Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Frans Bruins Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062r
4 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
4 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weevergering21:01:00 cg3:01:00 cg3062r
4 Theunis Wouters 4-068Kerkpoortstraat 57turfdraegerbestaet geringh19:05:00 cg3:05:00 cg1262r
4 Jacob Jansen cum uxore4-069Kerkpoortstraat 59winkelierbestaet wel36:12:00 cg6:12:00 cg2062v
4 Jan Ottes 4-070Kerkpoortstraat 65weeverbestaet maetig wel22:00:00 cg3:00:00 cg2062v
4 Gerrit Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Gerrit Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Warner Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Warner Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Harmen Jansen cum uxore4-071Kerkpoortstraat 67weevergering19:17:00 cg3:17:00 cg3362v
4 Frans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2062v
4 Frans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2062v
4 Jan Gleys Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Jan Gleys Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1062v
4 Schelte Bruyns cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2262v
4 Schelte Bruyns cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2262v
4 Willem Prins weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4162v
4 Willem Prins weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4162v
4 Baukjen Lammerts een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1063r
4 Baukjen Lammerts een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1063r
4 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2263r
4 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2263r
4 Lieuwe Dirks weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1163r
4 Lieuwe Dirks weduweZuiderhaven 40arbeydsterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1163r
4 Evert Jansen cum uxore4-074Rozengracht 37ijsersmidgering19:01:00 cg3:01:00 cg2463r
4 Jan Huser cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3063r
4 Jan Huser cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3063r
4 Jacob Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2063r
4 Jacob Annes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2063r
4 Ulbe Sjoukes cum uxoreKerkpoortstraat 5waegenaerbestaet geringh24:13:00 cg4:13:00 cg4363r
4 Ulbe Sjoukes cum uxoreZuiderhaven 40waegenaerbestaet geringh24:13:00 cg4:13:00 cg4363r
4 Taede Dirks cum uxore4-077Hofstraat 32weeverbestaet geringh14:09:00 cg2:09:00 cg2063r
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0063v
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0063v
4 IJsbrand Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2163v
4 IJsbrand Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2163v
4 Hendrik Harmens weduweKerkpoortstraat 5weeverinnegering6:16:00 cg1:16:00 cg1163v
4 Hendrik Harmens weduweZuiderhaven 40weeverinnegering6:16:00 cg1:16:00 cg1163v
4 Gerrit Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Gerrit Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Beernt Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Beernt Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Theunis Weslingh cum uxore4-083Rozenstraat 1bontreeder, mr. en winkelierbestaet reedelijk wel50:00:00 cg8:00:00 cg5163v
4 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1063v
4 Age Wybes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergeringh11:13:00 cg2:13:00 cg4063v
4 Age Wybes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergeringh11:13:00 cg2:13:00 cg4063v
4 Wouter Jans 4-084Hofstraat 6weevergemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1064r
4 Wouter Jans 4-084Rozengracht 23weevergemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1064r
4 Albert Seerps weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Albert Seerps weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Monse Meynderts Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064r
4 Monse Meynderts Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064r
4 Sent Ypes cum uxore4-085Hofstraat 8haerweever, mr.bestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2064r
4 Sent Ypes cum uxore4-085Rozengracht 31haerweever, mr.bestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2064r
4 Sjoerd Aerdenburgh cum uxore4-086Hofstraat 10winkelierbestaet maetigh wel46:11:00 cg7:11:00 cg3064r
4 Hiltje Jurjens een weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Hiltje Jurjens een weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg2064r
4 Micchiel Romkes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydersober11:13:00 cg2:13:00 cg3464r
4 Micchiel Romkes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydersober11:13:00 cg2:13:00 cg3464r
4 Ane Claeses cum uxore4-091 oud en arm en kan niets winnen12:13:00 cg2:13:00 cg2064r
4 Dirk Craemer cum uxore4-093Hofstraat 16winkelierbestaet maetigh wel33:04:00 cg5:04:00 cg3064r
4 Jan Rients cum uxore4-094Hofstraat 14weeverbestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg2064v
4 Marten Beernts Kerkpoortstraat 5weeversknegtvan soober bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Marten Beernts Zuiderhaven 40weeversknegtvan soober bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Hendrik Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3064v
4 Hendrik Alberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3064v
4 Joseph Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Joseph Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Lubbert Steevens Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Lubbert Steevens Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Berber Haentjes een weduwe4-096Kerkpad 34van gering bestaen17:06:00 cg2:06:00 cg3064v
4 Casper Caspers cum uxore4-097Kerkpad 32weevergering15:08:00 cg2:08:00 cg2064v
4 Christiaen Door Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Christiaen Door Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Beernt Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Beernt Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1064v
4 Harmen Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering20:10:00 cg3:10:00 cg3264v
4 Harmen Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weevergering20:10:00 cg3:10:00 cg3264v
4 Beernt Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Beernt Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Hendrik Claeses weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3065r
4 Hendrik Claeses weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3065r
4 Jan Zacharias cum uxoreKerkpoortstraat 5schoolmeestervan geringh bestaen18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
4 Jan Zacharias cum uxoreZuiderhaven 40schoolmeestervan geringh bestaen18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
4 Pieter Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2165r
4 Pieter Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:08:00 cg2:08:00 cg2165r
4 Willem Thomas cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtgering11:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Willem Thomas cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtgering11:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Pytter Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg2065r
4 Pytter Jetses cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtgering11:09:00 cg2:09:00 cg2065r
4 Beernt Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverseer gering17:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Beernt Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverseer gering17:13:00 cg2:13:00 cg2265r
4 Frans Adams cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:06:00 cg2:06:00 cg2165r
4 Frans Adams cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:06:00 cg2:06:00 cg2165r
4 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065r
4 Hendrik de Wit cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
4 Hendrik de Wit cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh18:09:00 cg3:09:00 cg3465r
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 10weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 12weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 14weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 16weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Hubert Pieters 4-104Vianen 18weeverbestaet maetigh wel9:13:00 cg1:13:00 cg1065v
4 Enghbert Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Enghbert Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:09:00 cg2:09:00 cg2065v
4 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:09:00 cg2:09:00 cg2065v
4 Beernt Jansen weduweKerkpoortstraat 5een arme vrouw6:16:00 cg1:16:00 cg3065v
4 Beernt Jansen weduweZuiderhaven 40een arme vrouw6:16:00 cg1:16:00 cg3065v
4 Claas Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:17:00 cg2:17:00 cg2265v
4 Claas Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:17:00 cg2:17:00 cg2265v
4 Sipke Aedes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2065v
4 Sipke Aedes cum uxoreZuiderhaven 40weevergering15:16:00 cg2:16:00 cg2065v
4 Hendrik Adams weduwe4-105/2Vianen 4weeverinnebestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Beernt Naegel Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Beernt Naegel Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1065v
4 Gerrit Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg3066r
4 Gerrit Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:06:00 cg2:06:00 cg3066r
4 Gijsbert Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg3066r
4 Gijsbert Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg3066r
4 Haytse Wybrens cum uxore4-107Romastraat 12weverbestaet geringh19:17:00 cg3:17:00 cg4066r
4 Tjalling Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaen seer geringh en is arm11:13:00 cg2:13:00 cg3366r
4 Tjalling Dirks cum uxoreZuiderhaven 40bestaen seer geringh en is arm11:13:00 cg2:13:00 cg3366r
4 Jan Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2066r
4 Jan Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2066r
4 Auke Jans weduwe4-108/2Romastraat 8een seer arme vrouw6:16:00 cg1:16:00 cg1366r
4 Eybert Ypes Kerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2066r
4 Eybert Ypes Zuiderhaven 40weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2066r
4 Abraham Bouman Kerkpoortstraat 5soldaet, geappointeerde7:17:00 cg1:17:00 cg1066r
4 Abraham Bouman Zuiderhaven 40soldaet, geappointeerde7:17:00 cg1:17:00 cg1066r
4 Carel Bouman cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeyder in een zoutkeetbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
4 Carel Bouman cum uxoreZuiderhaven 40arbeyder in een zoutkeetbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
4 Arent Schuirman cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
4 Arent Schuirman cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2166v
4[doorgehaald] Theodorus Gerrits Kerkpoortstraat 5tamboer in 't regiment van Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0066v
4[doorgehaald] Theodorus Gerrits Zuiderhaven 40tamboer in 't regiment van Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0066v
4 Jan Beernts cum uxore4-115Romastraat 2weeverbestaet geringh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
4 Cornelus Martens weduweKerkpoortstraat 5arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1066v
4 Cornelus Martens weduweZuiderhaven 40arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1066v
4 Jan Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh18:03:00 cg3:03:00 cg2166v
4 Jan Annes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh18:03:00 cg3:03:00 cg2166v
4 Harmen Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
4 Harmen Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2066v
4 Jan Roelofs cum uxore4-118Both Apothekerstraat 15weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2266v
4 Gerrit Jansen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067r
4 Gerrit Jansen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067r
4 Douwe Douwes cum uxore4-118/2Both Apothekerstraat 15riedmaekerheeft een maetigh bestaen27:09:00 cg4:09:00 cg2167r
4 Jurjen Fongers cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermangeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2067r
4 Jurjen Fongers cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermangeringh bestaen15:16:00 cg2:16:00 cg2067r
4 Johannes Lodewijks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3167r
4 Johannes Lodewijks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3167r
4 Broer Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2267r
4 Broer Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2267r
4 Gosse Tjebbes cum uxore4-121Hofstraat 9huistimmermanbestaet teamelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3067r
4 Gosse Tjebbes cum uxore4-121Hofstraat 11huistimmermanbestaet teamelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3067r
4 Joris Ottes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2167r
4 Joris Ottes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2167r
4 Pytter Pyters weduweKerkpoortstraat 5spoelstergering19:05:00 cg3:05:00 cg5067r
4 Pytter Pyters weduweZuiderhaven 40spoelstergering19:05:00 cg3:05:00 cg5067r
4 IJsbrand Ypes cum uxore4-122Hofstraat 15smidsknegtgering11:13:00 cg2:13:00 cg2267v
4ds. Piekenbroek 4-124Hofstraat 17bestaet van sijn beroep66:13:00 cg11:13:00 cg3067v
4 Hendrik Jansen cum uxore4-125Hofstraat 19weevergeringh15:16:00 cg2:16:00 cg2067v
4 Jan Hendriks cum uxore4-125Hofstraat 19weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2267v
4 Harmen Beernts cum uxore4-126Hofstraat 19weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2267v
4 Jacob Jarigs cum uxore4-127Hofstraat 21weeverbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2067v
4 Harmen van Wessum Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067v
4 Harmen van Wessum Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1067v
4 Bonne Douwes cum uxore4-128Hofstraat 21schoenmaeker, mr.van een maetigh bestaen28:05:00 cg4:05:00 cg2367v
4 Albert Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg3067v
4 Albert Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg3067v
4 Johannes Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2368r
4 Johannes Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2368r
4 Regt Symons cum uxore4-131Hofstraat 25vaerendspersoonseer geringh20:09:00 cg3:09:00 cg4368r
4 Jacob Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschippervan maetigh bestaen33:14:00 cg5:14:00 cg4168r
4 Jacob Pytters cum uxoreZuiderhaven 40beurtschippervan maetigh bestaen33:14:00 cg5:14:00 cg4168r
4[doorgehaald] Hendrik Jansen weduwe, is Berber Haentjes fol. 64vKerkpoortstraat 5bestaet gemeen0:00:00 cg0:00:00 cg3068r
4[doorgehaald] Hendrik Jansen weduwe, is Berber Haentjes fol. 64vZuiderhaven 40bestaet gemeen0:00:00 cg0:00:00 cg3068r
4 Crobinus Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1068r
4 Crobinus Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1068r
4 Yttje Beerns Kerkpoortstraat 5wort gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg1268r
4 Yttje Beerns Zuiderhaven 40wort gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg1268r
4 Antoni Vink cum uxore4-134Hofstraat 10schipslaeperbestaet maetig wel31:04:00 cg5:04:00 cg2168r
4 Trijntje Jans een weduweKerkpoortstraat 5een arme vrouw6:12:00 cg1:12:00 cg1068r
4 Trijntje Jans een weduweZuiderhaven 40een arme vrouw6:12:00 cg1:12:00 cg1068r
4 Jan Broers cum uxore4-139Hofstraat 12sackedraegerbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg2068v
4 Ype Meynderts cum uxore4-140 gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2068v
4 Zytje Douwes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg6368v
4 Zytje Douwes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg6368v
4 Jurjen Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2068v
4 Jurjen Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2068v
4 Rinske Gerryts Kerkpoortstraat 5groenteverkoopsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1068v
4 Rinske Gerryts Zuiderhaven 40groenteverkoopsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1068v
4 Antje Tijssen een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1068v
4 Antje Tijssen een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1068v
4 Ewout Franck cum uxoreKerkpoortstraat 5hovenierbestaet geringh19:13:00 cg3:13:00 cg3168v
4 Ewout Franck cum uxoreZuiderhaven 40hovenierbestaet geringh19:13:00 cg3:13:00 cg3168v
4 Cornelis Mensis weduwe4-142 gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2068v
4 Jan van Blessum cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg2669r
4 Jan van Blessum cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh18:01:00 cg3:01:00 cg2669r
4 Olphert Everts cum uxore4-144Heiligeweg 4bakker, mr.bestaet sober24:03:00 cg4:03:00 cg2369r
4 Johannes de Waart 4-145Heiligeweg 2kock op 't admiraliteyts Jagtvan maetigh bestaen33:04:00 cg5:04:00 cg4369r
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0069r
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0069r
4 Albert Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5bontreederbestaet maetigh wel42:09:00 cg7:09:00 cg3269r
4 Albert Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40bontreederbestaet maetigh wel42:09:00 cg7:09:00 cg3269r
4 Sikke Siderius weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2069r
4 Sikke Siderius weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2069r
4 Frans Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, Bolswerdervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2169r
4 Frans Hessels cum uxoreZuiderhaven 40schipper, Bolswerdervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2169r
4 Hauke Hilles Kerkpoortstraat 5schipper, Bolswarderbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1069r
4 Hauke Hilles Zuiderhaven 40schipper, Bolswarderbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1069r
4 E. Nieuwenhuis Kerkpoortstraat 5capteinbestaet wel77:11:00 cg12:11:00 cg3469v
4 E. Nieuwenhuis Zuiderhaven 40capteinbestaet wel77:11:00 cg12:11:00 cg3469v
4burgemeester Hoogeboom cum uxore4-150Brouwersstraat 7koekebakker, mr.bestaet wel39:19:00 cg6:19:00 cg2069v
4vroedsman Siderius weduwe4-151Brouwersstraat 9bestaet wel41:15:00 cg6:15:00 cg3069v
4 Lolle Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5blauferversknegtbestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2069v
4 Lolle Heyns cum uxoreZuiderhaven 40blauferversknegtbestaet maetigh wel20:09:00 cg3:09:00 cg2069v
4 Geeske Jans een weduwe4-153Brouwersstraat 13winkeltje, kleinbestaet maetigh12:13:00 cg2:13:00 cg2069v
4 Gerryt Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2069v
4 Gerryt Pieters cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2069v
4 Jan Wiglinghuisen cum uxoreKerkpoortstraat 5wijnsteekersknegtbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2369v
4 Jan Wiglinghuisen cum uxoreZuiderhaven 40wijnsteekersknegtbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2369v
4 Dirk Bartlingh cum uxore4-155Brouwersstraat 17varkenslaegervan maetigh bestaen34:09:00 cg5:09:00 cg2569v
4 Jan Harmens cum uxore4-156Brouwersstraat 19blauferver, mr.van maetigh bestaen20:08:00 cg3:08:00 cg2170r
4 Gerben Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5waegenmaekerbestaet maetigh wel18:16:00 cg3:16:00 cg2070r
4 Gerben Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40waegenmaekerbestaet maetigh wel18:16:00 cg3:16:00 cg2070r
4 Arjen Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2070r
4 Arjen Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2070r
4 Wessel Keimpma cum uxoreKerkpoortstraat 5adsistent van het collegie ter admiraliteit25:00:00 cg4:00:00 cg2170r
4 Wessel Keimpma cum uxoreZuiderhaven 40adsistent van het collegie ter admiraliteit25:00:00 cg4:00:00 cg2170r
4 Gepke Jans een weduweKerkpoortstraat 5bestaet wel57:13:00 cg9:13:00 cg3070r
4 Gepke Jans een weduweZuiderhaven 40bestaet wel57:13:00 cg9:13:00 cg3070r
4 Johannes Lambertus cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2270r
4 Johannes Lambertus cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2270r
4 Claes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3070r
4 Claes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3070r
4 Pybe Monses weduweKerkpoortstraat 5arbeydstervan geringh bestaen en wert gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2070r
4 Pybe Monses weduweZuiderhaven 40arbeydstervan geringh bestaen en wert gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2070r
4 Swaentje Fokkes een weduweKerkpoortstraat 5vroedvrouwbestaet maetigh15:01:00 cg2:01:00 cg2070v
4 Swaentje Fokkes een weduweZuiderhaven 40vroedvrouwbestaet maetigh15:01:00 cg2:01:00 cg2070v
4 Trijntje Harmens Kerkpoortstraat 5stijffstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1070v
4 Trijntje Harmens Zuiderhaven 40stijffstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1070v
4 Jetse Ottes 4-161Hofstraat 1vaerendspersoon als scheepstimmermanvan een gemeen bestaen15:08:00 cg2:08:00 cg1270v
4 Claes Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2370v
4 Claes Claesen cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2370v
4 Meyndert Hansen cum uxore4-163Hofstraat 5vaerendspersoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3070v
4 Robijn Johannes Kerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Robijn Johannes Zuiderhaven 40weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Frans Johannes Kerkpoortstraat 5weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4 Frans Johannes Zuiderhaven 40weevergeringh bestaen9:01:00 cg1:01:00 cg1070v
4dr. Tjallingii cum uxoreKerkpoortstraat 5advocaatbestaet maetigh51:07:00 cg8:07:00 cg3370v
4dr. Tjallingii cum uxoreZuiderhaven 40advocaatbestaet maetigh51:07:00 cg8:07:00 cg3370v
4 Tjebbe Gosses cum uxore4-165Zuiderplein 3timmerman, mr.bestaet maetigh24:16:00 cg4:16:00 cg3071r
4 Harmen Hendriks Kerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1071r
4 Harmen Hendriks Zuiderhaven 40brouwersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1071r
4 Johannes Andrys cum uxore4-166Zuiderplein 5molenmaekerbestaet maetigh wel33:11:00 cg5:11:00 cg4271r
4 Hiltje Keimpes een weduweKerkpoortstraat 5gealimentteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1071r
4 Hiltje Keimpes een weduweZuiderhaven 40gealimentteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1071r
4 Roelof Wetsens weduweKerkpoortstraat 5spoelstersijnde arm6:16:00 cg1:16:00 cg1271r
4 Roelof Wetsens weduweZuiderhaven 40spoelstersijnde arm6:16:00 cg1:16:00 cg1271r
4 Sjouke Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5schipslaeperhebbende een maetigh bestaen26:12:00 cg4:12:00 cg2371r
4 Sjouke Martens cum uxoreZuiderhaven 40schipslaeperhebbende een maetigh bestaen26:12:00 cg4:12:00 cg2371r
4 Jacob Joukes cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoon als scheepstimmermanvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2071r
4 Jacob Joukes cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoon als scheepstimmermanvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2071r
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0071r
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0071r
4oud burgemeester Buma cum uxore4-166/4Rozengracht 5bestaet wel88:17:00 cg14:17:00 cg5071v
4 Doitse Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2171v
4 Doitse Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2171v
4 Pieter Scheltema Kerkpoortstraat 5weeversbaesvan geringh bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2271v
4 Pieter Scheltema Zuiderhaven 40weeversbaesvan geringh bestaen22:03:00 cg3:03:00 cg2271v
4 Jurjen Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtvan geringh bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg4371v
4 Jurjen Everts cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtvan geringh bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg4371v
4 Theodorus Bensonides cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeidersober11:13:00 cg2:13:00 cg3071v
4 Theodorus Bensonides cum uxoreZuiderhaven 40arbeidersober11:13:00 cg2:13:00 cg3071v
4 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2271v
4 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2271v
4 Gerrit Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Gerrit Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Beernt Jurjens Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Beernt Jurjens Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1071v
4 Jan [niet ingevuld] Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Jan [niet ingevuld] Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Heere Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2172r
4 Heere Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen15:06:00 cg2:06:00 cg2172r
4 Willem Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering10:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Willem Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weevergering10:17:00 cg1:17:00 cg1072r
4 Philippus Bos cum uxoreKerkpoortstraat 5van een maetig bestaen22:11:00 cg3:11:00 cg2072r
4 Philippus Bos cum uxoreZuiderhaven 40van een maetig bestaen22:11:00 cg3:11:00 cg2072r
4 Beernt Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverseer gering13:05:00 cg2:05:00 cg2372r
4 Beernt Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weeverseer gering13:05:00 cg2:05:00 cg2372r
4 Willem van Cassel cum uxoreKerkpoortstraat 5blauferverbestaet reedelijk wel54:07:00 cg9:07:00 cg3072r
4 Willem van Cassel cum uxoreZuiderhaven 40blauferverbestaet reedelijk wel54:07:00 cg9:07:00 cg3072r
4 Harmen Jansen Braemers 4-172 weevergering18:01:00 cg3:01:00 cg1372r
4 Harmen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering20:00:00 cg3:00:00 cg2372r
4 Harmen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering20:00:00 cg3:00:00 cg2372r
4[doorgehaald] Jan Gerrits staet in 't 5de quartier op fol. 89 de laeste post4-171/2 0:00:00 cg0:00:00 cg0072v
4 Beernt Jansen cum uxore4-171/2 weevervan maetigh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2072v
4 Jan Hendriks 4-171Rozengracht 19weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Jan Hendriks 4-171Rozengracht 21weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Theunis Alberts Kerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Theunis Alberts Zuiderhaven 40weeverbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1072v
4 Allert Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5molenaer, mr.bestaet maetigh28:12:00 cg4:12:00 cg3272v
4 Allert Geerts cum uxoreZuiderhaven 40molenaer, mr.bestaet maetigh28:12:00 cg4:12:00 cg3272v
4 Sjoerd Rommerts cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackersknegt, mr.bestaet matigh wel19:08:00 cg3:08:00 cg3072v
4 Sjoerd Rommerts cum uxoreZuiderhaven 40pannebackersknegt, mr.bestaet matigh wel19:08:00 cg3:08:00 cg3072v
4 Johannes Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebackerskneght, mr.bestaet matigh nae sijn doen19:13:00 cg3:13:00 cg3172v
4 Johannes Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40pannebackerskneght, mr.bestaet matigh nae sijn doen19:13:00 cg3:13:00 cg3172v
4 Beernt Burgerts cum uxore4-179Rozengracht 20weevergering23:13:00 cg3:13:00 cg4572v
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0073r
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0073r
4 Willem Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering doch werkt met diverse getouwen26:01:00 cg4:01:00 cg4273r
4 Willem Johannes cum uxoreZuiderhaven 40weevergering doch werkt met diverse getouwen26:01:00 cg4:01:00 cg4273r
4 Harmen Schoppen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073r
4 Harmen Schoppen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073r
4 Lubbert Beernts cum uxore4-182Rozengracht 16arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3073r
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0073r
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0073r
4 Hubert Kerkpoortstraat 5luitenant0:00:00 cg0:00:00 cg0073r
4 Hubert Zuiderhaven 40luitenant0:00:00 cg0:00:00 cg0073r
4 Fokke Simons cum uxore4-185Rozengracht 8timmerman, mr.bestaet maetig wel36:07:00 cg6:07:00 cg3073r
4 Fokke Simons cum uxore4-185Spinhuisstraat 13timmerman, mr.bestaet maetig wel36:07:00 cg6:07:00 cg3073r
4 Egbert Heydkamp cum uxore4-186Rozengracht 4admiraliteytsboodebestaet maetig wel43:17:00 cg7:17:00 cg4073r
4 Jacob Tjallings cum uxore4-187Rozengracht 6timmermanbestaet gemeen23:12:00 cg3:12:00 cg2273v
4 Cornelis Cornelis Kerkpoortstraat 5arbeydergering7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Cornelis Cornelis Zuiderhaven 40arbeydergering7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Saeke Ydes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2473v
4 Saeke Ydes cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2473v
4 Ruird Rintjes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3373v
4 Ruird Rintjes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3373v
4 Taeke Jelles cum uxore4-188Spinhuisstraat 1weeverbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg3073v
4 Jan Dirks Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Jan Dirks Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1073v
4 Dirk Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2073v
4 Dirk Dirks cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2073v
4 Freerk Ruirds cum uxoreKerkpoortstraat 5bakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2273v
4 Freerk Ruirds cum uxoreZuiderhaven 40bakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2273v
4 Pytter Baernt van Wijdenburgh 4-195Steenhouwersstraat 2ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteytwel begoedight374:15:00 cg62:15:00 cg8074r
4 Pytter Baernt van Wijdenburgh 4-195Steenhouwersstraat 4ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteytwel begoedight374:15:00 cg62:15:00 cg8074r
4 Pytter Baernt van Wijdenburgh 4-195Steenhouwersstraat 6ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteytwel begoedight374:15:00 cg62:15:00 cg8074r
4 Pytter Baernt van Wijdenburgh 4-195Zuiderhaven 52ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteytwel begoedight374:15:00 cg62:15:00 cg8074r
4 Petronella van Idsinga met zoon secretaris Beima4-194 bestaet wel203:12:00 cg33:12:00 cg6074r
4 Hessel Sytses weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3174r
4 Hessel Sytses weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3174r
4 Janneke Harmens een weduweKerkpoortstraat 5seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1174r
4 Janneke Harmens een weduweZuiderhaven 40seer gering6:16:00 cg1:16:00 cg1174r
4 Tinckinck Kerkpoortstraat 5equipagemeesterbestaet wel141:01:00 cg23:01:00 cg5074r
4 Tinckinck Zuiderhaven 40equipagemeesterbestaet wel141:01:00 cg23:01:00 cg5074r
4 Bonnefacius van der Haar cum uxoreKerkpoortstraat 5raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslantbestaet wel281:13:00 cg46:13:00 cg6274r
4 Bonnefacius van der Haar cum uxoreZuiderhaven 40raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslantbestaet wel281:13:00 cg46:13:00 cg6274r
4 Robijn Arjens cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenierbestaet wel114:01:00 cg19:01:00 cg3074r
4 Robijn Arjens cum uxoreZuiderhaven 40rentenierbestaet wel114:01:00 cg19:01:00 cg3074r
4 Fokke Tjeerds cum uxore4-189Zuiderhaven 42houtkooperbestaet maetigh wel71:17:00 cg12:17:00 cg4174r
4 Gerlof Pytters dogter4-201Zuiderhaven 38bestaet wel63:01:00 cg10:01:00 cg2074v
4 Gerlof Pytters dogter4-201Zuiderhaven 38bestaet wel63:01:00 cg10:01:00 cg2074v
4 Hendrik Hendriks cum uxore4-200Zuiderhaven 38weeverbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2274v
4 Hendrik Arents 4-199Schoolstraat 1weevergering10:13:00 cg1:13:00 cg1174v
4 Ulbe Ypes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2074v
4 Ulbe Ypes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2074v
4 Wybren Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3274v
4 Wybren Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3274v
4 Jacob Johannes cum uxore4-198Zuiderhaven 52ytigmeestervan gering bestaen29:04:00 cg4:04:00 cg4274v
4faendrik van der Fuik nihil nicKerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0074v
4faendrik van der Fuik nihil nicZuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0074v
4 Simon Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanvan gering bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2174v
4 Simon Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanvan gering bestaen19:01:00 cg3:01:00 cg2174v
4 Jan Luitjens cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerend persoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2275r
4 Jan Luitjens cum uxoreZuiderhaven 40vaerend persoonvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2275r
4 Mayke Ewouds een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2075r
4 Mayke Ewouds een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2075r
4 Jacob Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2575r
4 Jacob Claesen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2575r
4 Cornelis Hendriks cum uxore4-220Zuiderhaven 38ijsersmid, mr.bestaet maetigh22:14:00 cg3:14:00 cg2375r
4 Yve Heeres cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2375r
4 Yve Heeres cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2375r
4 Bente Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2175r
4 Bente Beernts cum uxoreZuiderhaven 40weevergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2175r
4 Albert Feckes cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3475r
4 Albert Feckes cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg3475r
4 Gerrit Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh19:08:00 cg3:08:00 cg3075r
4 Gerrit Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh19:08:00 cg3:08:00 cg3075r
4 Beernt Lomans Kerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1075v
4 Beernt Lomans Zuiderhaven 40weeverbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg1075v
4 Frans Mathijssen cum uxore4-215/2Zuiderhaven 38weeverbestaet geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4275v
4 Goytjen Geerts Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2275v
4 Goytjen Geerts Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2275v
4 Jan Doorn weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1075v
4 Jan Doorn weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1075v
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0075v
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0075v
4 Henne Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapperbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2075v
4 Henne Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapperbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg2075v
4 Claas Harmens weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3375v
4 Claas Harmens weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3375v
4 Cornelis van Beemen nae opgetekendKerkpoortstraat 511:09:00 cg2:09:00 cg2075v
4 Cornelis van Beemen nae opgetekendZuiderhaven 4011:09:00 cg2:09:00 cg2075v
4 Dirk Scheltinga 4-202Schoolstraat 2vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteytbestaet wel106:11:00 cg17:11:00 cg3075v
4 Geert Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4176r
4 Geert Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh17:05:00 cg2:05:00 cg4176r
4 Salomon Jongma Kerkpoortstraat 5bontreederbestaen wel42:19:00 cg7:19:00 cg2076r
4 Salomon Jongma Zuiderhaven 40bontreederbestaen wel42:19:00 cg7:19:00 cg2076r
4 Hendrik Jongma Kerkpoortstraat 5houtkooperbestaet wel76:05:00 cg12:05:00 cg2376r
4 Hendrik Jongma Zuiderhaven 40houtkooperbestaet wel76:05:00 cg12:05:00 cg2376r
4 Evert Oosterbaan 4-211 coopmanbestaet wel89:03:00 cg14:03:00 cg3076r
4 Janke Gerrits een weduweKerkpoortstraat 5arm6:12:00 cg1:12:00 cg1076r
4 Janke Gerrits een weduweZuiderhaven 40arm6:12:00 cg1:12:00 cg1076r
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0076r
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0076r
4 Heere Martens Kerkpoortstraat 5baentjersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg0076r
4 Heere Martens Zuiderhaven 40baentjersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg0076r
4 Hesseltje een weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1076r
4 Hesseltje een weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1076r
4 Pals Bokkes 4-223 scheepstimmermanbestaet geringh11:01:00 cg1:01:00 cg1276r
4 Jan Beernts Kerkpoortstraat 5weverbestaet maetigh10:17:00 cg1:17:00 cg1076r
4 Jan Beernts Zuiderhaven 40weverbestaet maetigh10:17:00 cg1:17:00 cg1076r
4 Trijntje Fokkes een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1176v
4 Trijntje Fokkes een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1176v
4 Freerk Wybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh19:00:00 cg3:00:00 cg2076v
4 Freerk Wybrens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh19:00:00 cg3:00:00 cg2076v
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0076v
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0076v
4 Carst Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2276v
4 Carst Hansen cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:13:00 cg2:13:00 cg2276v
4 Frans Zeeman weduweKerkpoortstraat 5sonder bedrijfvan gemeen bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg2076v
4 Frans Zeeman weduweZuiderhaven 40sonder bedrijfvan gemeen bestaen20:09:00 cg3:09:00 cg2076v
4 Obmeyer Kerkpoortstraat 5captein luitenant0:00:00 cg0:00:00 cg0076v
4 Obmeyer Zuiderhaven 40captein luitenant0:00:00 cg0:00:00 cg0076v
4 Hillebrandi Kerkpoortstraat 5faendrik0:00:00 cg0:00:00 cg0076v
4 Hillebrandi Zuiderhaven 40faendrik0:00:00 cg0:00:00 cg0076v
4 Folkert Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanwel begoedigt195:17:00 cg33:17:00 cg4576v
4 Folkert Pytters cum uxoreZuiderhaven 40coopmanwel begoedigt195:17:00 cg33:17:00 cg4576v
4 Pieter Gerlofs weduwe4-230Zuiderhaven 76wel begoedight106:11:00 cg17:11:00 cg3077r
4faendrik S. Nauta cum uxore4-231Zuiderhaven 74strandmeesterbestaet maetigh wel52:19:00 cg8:19:00 cg3477r
4 Pytter Keimpes de jonge4-233Zuiderhaven 70coopmanbestaet wel54:07:00 cg9:07:00 cg3077r
4 Johannes Haentjes weduweKerkpoortstraat 5van gering bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3077r
4 Johannes Haentjes weduweZuiderhaven 40van gering bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3077r
4 Pytter Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaekerbestaet maetigh15:17:00 cg2:17:00 cg2277r
4 Pytter Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaekerbestaet maetigh15:17:00 cg2:17:00 cg2277r
4 Rinse Pytters cum uxore4-235Zuiderstraat 22scheepstimmermanbestaet reedelijk wel18:16:00 cg3:16:00 cg2077r
4 Stoffel Saekes weduwe4-236Zuiderstraat 20bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg2077r
4 Jacobus Pytters cum uxore4-237 molenmaekersknegtbestaet gemeen18:17:00 cg3:17:00 cg4277r
4 Fekke Joosten cum uxore4-238Zuiderstraat 18weeverbestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2077v
4 Jan Bierma cum uxore4-239Zuiderstraat 16cantoorknegtvan gemeen bestaen22:13:00 cg3:13:00 cg3477v
4 Benne Tomas cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg3077v
4 Benne Tomas cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg3077v
4 Claas Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2077v
4 Claas Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2077v
4 Hendrik Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5ijsersmid, mr.bestaet reedelijk wel20:09:00 cg3:09:00 cg2077v
4 Hendrik Dirks cum uxoreZuiderhaven 40ijsersmid, mr.bestaet reedelijk wel20:09:00 cg3:09:00 cg2077v
4 Pieter Meetje cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet wel77:01:00 cg12:01:00 cg5277v
4 Pieter Meetje cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet wel77:01:00 cg12:01:00 cg5277v
4 Cornelia Ameels Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg1177v
4 Cornelia Ameels Zuiderhaven 40naysterbestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg1177v
4 Jacob Jansen weduweKerkpoortstraat 5winkeltiebestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg2077v
4 Jacob Jansen weduweZuiderhaven 40winkeltiebestaet gering6:16:00 cg1:16:00 cg2077v
4 Lieuwe Sybes cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2078r
4 Lieuwe Sybes cum uxoreZuiderhaven 40bestaet maetigh15:16:00 cg2:16:00 cg2078r
4 Wyntjen Rost cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergering11:09:00 cg2:09:00 cg2078r
4 Wyntjen Rost cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergering11:09:00 cg2:09:00 cg2078r
4 Hendrik Jansen 4-244 weevergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1278r
4 Sybe Lieuwes cum uxore4-245 arbeydergering17:06:00 cg2:06:00 cg3078r
4 Wypke Jans cum uxore4-245/2Zuidersteeg 9beurtschipperskneghtvan sober bestaen16:17:00 cg2:17:00 cg3378r
4 Heyn Harings cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2178r
4 Heyn Harings cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2178r
4 Otte Hettes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen14:13:00 cg2:13:00 cg2278r
4 Otte Hettes cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen14:13:00 cg2:13:00 cg2278r
4 Hendrik Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3078r
4 Hendrik Martens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg3078r
4 Aeltje Jans Kerkpoortstraat 5molenaerschebestaet maetigh wel31:14:00 cg5:14:00 cg3278v
4 Aeltje Jans Zuiderhaven 40molenaerschebestaet maetigh wel31:14:00 cg5:14:00 cg3278v
4 Ruird Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg2078v
4 Ruird Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg2078v
4 Doitse Anis cum uxore4-250 scheepstimmermanvan geringh bestaen17:05:00 cg2:05:00 cg4178v
4 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3478v
4 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3478v
4 Abe Jacobs weduwe4-253Zuiderstraat 8bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1078v
4 Hendrik Frank cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering15:00:00 cg2:00:00 cg2178v
4 Hendrik Frank cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering15:00:00 cg2:00:00 cg2178v
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0078v
4 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0078v
4 Schelte Tyttes weduwe4-255Zuiderstraat 13winkelierschevan geringh bestaen8:09:00 cg1:09:00 cg2078v
4 Ype IJsbrands cum uxore4-256Zuiderstraat 15ijsersmidbestaet maetigh12:13:00 cg2:13:00 cg2079r
4 Jurjen Carsten cum uxore4-257Zuiderstraat 17wagenaer en herbergierbestaet wel60:01:00 cg10:01:00 cg4079r
4 Jurjen Carsten cum uxore4-257Zuiderstraat 19wagenaer en herbergierbestaet wel60:01:00 cg10:01:00 cg4079r
4 Jacobus Reeman Kerkpoortstraat 5trompetter op 't Prince Jagtbestaet van sijn tractement22:11:00 cg3:11:00 cg2079r
4 Jacobus Reeman Zuiderhaven 40trompetter op 't Prince Jagtbestaet van sijn tractement22:11:00 cg3:11:00 cg2079r
4 Jetse Wouters cum uxore4-259Zuiderstraat 23schipperbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg2179r
4 Jetse Wouters cum uxore4-259Zuiderstraat 25schipperbestaet maetigh wel30:00:00 cg5:00:00 cg2179r
4 Douwe Portier cum uxoreKerkpoortstraat 5zeylmaekersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2679r
4 Douwe Portier cum uxoreZuiderhaven 40zeylmaekersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2679r
4 Wybren Douwes cum uxore4-260Zuiderstraat 27bakker, mr.bestaet maetigh11:13:00 cg2:13:00 cg2179r
4 Dirk Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendpersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2479r
4 Dirk Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40vaerendpersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2479r
4 Antje Douwes Kerkpoortstraat 5winkeltjevan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2279r
4 Antje Douwes Zuiderhaven 40winkeltjevan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2279r
5 Albert Joekkes cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3480r
5 Albert Joekkes cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3480r
5 Cornelis Jacobus cum uxore5-001Voorstraat 94turfdraegerbestaet reedelijk27:03:00 cg4:03:00 cg3180r
5 Jelle Stijl 5-002Voorstraat 92bontreeder, mr.wel begoedigt71:09:00 cg15:09:00 cg2080r
5 Gouke Sybrens Hingst cum uxore5-003Voorstraat 90laekenkooperbestaet wel56:01:00 cg9:01:00 cg2280r
5 Jetske van Taeaeken Kerkpoortstraat 5winkeltjebestaet geringh11:12:00 cg2:12:00 cg1080r
5 Jetske van Taeaeken Zuiderhaven 40winkeltjebestaet geringh11:12:00 cg2:12:00 cg1080r
5 Dirk Hendriks cum uxore5-003Voorstraat 90bakker, mr.bestaet reedelijk37:11:00 cg6:11:00 cg3380r
5 Hendrik Harmens weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer gemeen15:13:00 cg2:13:00 cg1080r
5 Hendrik Harmens weduweZuiderhaven 40bestaet seer gemeen15:13:00 cg2:13:00 cg1080r
5 van Dalsen 5-006Voorstraat 84contrarolleurbestaet wel96:15:00 cg16:15:00 cg3180r
5 Douwe Pieters cum uxore, hieronder twee slaepers5-006Voorstraat 84trekschipper en schoenmaker26:00:00 cg4:00:00 cg5080v
5 Lieuwe Piers weduweKerkpoortstraat 5winkelierschebestaet wel doch burgerlijk32:15:00 cg5:15:00 cg2080v
5 Lieuwe Piers weduweZuiderhaven 40winkelierschebestaet wel doch burgerlijk32:15:00 cg5:15:00 cg2080v
5burgemeester Laquart weduwe5-008Voorstraat 80bontreederschebestaet reedelijk wel85:00:00 cg14:00:00 cg4080v
5 Kleys Lantingh cum uxore5-009Voorstraat 78coopmanbestaet reedelijk wel70:00:00 cg11:00:00 cg3280v
5 Willem Westerhof 5-010Voorstraat 76laekenkooperbestaet maetigh40:00:00 cg6:00:00 cg2080v
5 Binjamin Levi cum uxore5-011Voorstraat 76hoedschoenmaekerbestaet gemeen22:01:00 cg3:01:00 cg2480v
5 Hans Meynderts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2180v
5 Hans Meynderts cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2180v
5 Jan Lammerts doghtersKerkpoortstraat 5gealimenteerdt met turf0:00:00 cg0:00:00 cg2080v
5 Jan Lammerts doghtersZuiderhaven 40gealimenteerdt met turf0:00:00 cg0:00:00 cg2080v
5 Pier Baentjer weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4181r
5 Pier Baentjer weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg4181r
5 Simon Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirman, vaerend alsbestaen geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2181r
5 Simon Claeses cum uxoreZuiderhaven 40stuirman, vaerend alsbestaen geringh15:06:00 cg2:06:00 cg2181r
5 Tjeerd Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2081r
5 Tjeerd Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2081r
5 Hille Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet gemeen21:09:00 cg3:09:00 cg4181r
5 Hille Claeses cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet gemeen21:09:00 cg3:09:00 cg4181r
5 Drogenham weduweKerkpoortstraat 5baekenmeestergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3081r
5 Drogenham weduweZuiderhaven 40baekenmeestergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3081r
5 Grytje Claeses met haer manKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3081r
5 Grytje Claeses met haer manZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3081r
5 Keimpe Bouwes 5-016Kleine Kerkstraat 18coordewerkerbestaet gemeen13:05:00 cg2:05:00 cg1081r
5 Jildert Sipkes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2081r
5 Jildert Sipkes weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2081r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0081v
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0081v
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0081v
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0081v
5 Lieuwe Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5cooperslaeger, mr.bestaet gering17:00:00 cg2:00:00 cg2081v
5 Lieuwe Everts cum uxoreZuiderhaven 40cooperslaeger, mr.bestaet gering17:00:00 cg2:00:00 cg2081v
5 Dirk Beernts cum uxore5-019Kleine Kerkstraat 8korfmaeker, mr.bestaet gemeen24:16:00 cg4:16:00 cg3081v
5 Dirk Uilkes weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4081v
5 Dirk Uilkes weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4081v
5 Wyger Jarigs cum uxore5-020Kleine Kerkstraat 6weeverbestaet geringh18:17:00 cg3:17:00 cg4281v
5 Hyke Jarigs Kerkpoortstraat 5postgering6:12:00 cg1:12:00 cg0081v
5 Hyke Jarigs Zuiderhaven 40postgering6:12:00 cg1:12:00 cg0081v
5 Jelte Douwes cum uxore5-021Kleine Kerkstraat 6wieldrayergemeen bestaen23:16:00 cg3:16:00 cg2181v
5 Reynder Pytters weduwe5-023Kleine Kerkstraat 4arbeydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1081v
5 Pytter Reynders cum uxore5-023Kleine Kerkstraat 4timmermanbestaet gemeen21:15:00 cg3:15:00 cg2182r
5 Arjen Wassenaer cum uxore5-024Voorstraat 74coopman en winkelierbestaet maetig wel64:01:00 cg10:01:00 cg4382r
5 Hiltje Douwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet sober6:12:00 cg1:12:00 cg1082r
5 Hiltje Douwes Zuiderhaven 40naysterbestaet sober6:12:00 cg1:12:00 cg1082r
5 Gerrit Gerrits weduwe5-025Voorstraat 72winkelierschebestaet gemeen41:09:00 cg6:09:00 cg5082r
5 Roelof Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaen wel30:14:00 cg5:14:00 cg2082r
5 Roelof Jansen cum uxoreZuiderhaven 40bestaen wel30:14:00 cg5:14:00 cg2082r
5 Petrus van Gent cum uxoreKerkpoortstraat 5gortmaeker, mr.bestaet gemeen53:07:00 cg8:07:00 cg4282r
5 Petrus van Gent cum uxoreZuiderhaven 40gortmaeker, mr.bestaet gemeen53:07:00 cg8:07:00 cg4282r
5 Gijsbert Wildschut cum uxore5-027Voorstraat 68bontreeder, mr.bestaet heel wel150:00:00 cg25:00:00 cg5282r
5 Jarigh Westra 5-028Voorstraat 66laekenkooperbestaet wel92:07:00 cg15:07:00 cg3282r
5 Simon Stinstra weduwe, d.i. Berber Jans5-029Voorstraat 64wel begoedight150:00:00 cg25:00:00 cg4082v
5 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5zeefmaeker, mr.bestaet maetigh35:19:00 cg6:19:00 cg2282v
5 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40zeefmaeker, mr.bestaet maetigh35:19:00 cg6:19:00 cg2282v
5 Harmen Hessels cum uxoreKerkpoortstraat 5boekebinder, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2082v
5 Harmen Hessels cum uxoreZuiderhaven 40boekebinder, mr.bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2082v
5 Marten Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2082v
5 Marten Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2082v
5 Sipke Dirks cum uxore5-031Simon Stijlstraat 1arbeydervan gering bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2082v
5 Feyke Collinga cum uxore5-032Simon Stijlstraat 3boendermaeker, mr.bestaet gemeen47:03:00 cg7:03:00 cg6082v
5 Claes Doedes cum uxore5-033Simon Stijlstraat 5schoenmaeker, mr. en turfdragerbestaet gemeen29:09:00 cg4:09:00 cg3082v
5 Bernardus Aedsgers cum uxoreKerkpoortstraat 5helpbakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2083r
5 Bernardus Aedsgers cum uxoreZuiderhaven 40helpbakkersknegt11:09:00 cg2:09:00 cg2083r
5[doorgehaald] de heer Engelbert Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leeve0:00:00 cg0:00:00 cg0083r
5[doorgehaald] de heer Engelbert Zuiderhaven 40luitenant onder Leeve0:00:00 cg0:00:00 cg0083r
5[doorgehaald] Kleyn weduwe en ervenKerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0083r
5[doorgehaald] Kleyn weduwe en ervenZuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0083r
5 Gerrit Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg2183r
5 Gerrit Claeses cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet gemeen17:08:00 cg2:08:00 cg2183r
5 Jan Blauw cum uxore5-035Simon Stijlstraat 9bestaet maetigh30:16:00 cg5:16:00 cg3083r
5 Johannes Baltus cum uxore5-038Grote Kerkstraat 11ruilbuiterbestaet gemeen25:03:00 cg4:03:00 cg2283r
5 Pieter Hendriks cum uxore5-039Grote Kerkstraat 13coopman in papierbestaet redelijk wel35:00:00 cg5:00:00 cg2083r
5 Pieter Hendriks cum uxore5-039Grote Kerkstraat 13coopman in papierbestaet redelijk wel35:00:00 cg5:00:00 cg2083r
5 Dirk Hendriks weduwe5-040Grote Kerkstraat 15van gemeen bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg1083r
5 Jaye Tjallings met sijn broederKerkpoortstraat 5wolkammersknegt en schoenmaekersknegt17:00:00 cg2:00:00 cg2083r
5 Jaye Tjallings met sijn broederZuiderhaven 40wolkammersknegt en schoenmaekersknegt17:00:00 cg2:00:00 cg2083r
5 Beernt Dirks cum uxore5-041Grote Kerkstraat 17korfdraeger, mr.bestaet [niet ingevuld]15:16:00 cg2:16:00 cg2083v
5 Beernt Dirks cum uxore5-041Grote Kerkstraat 17korfdraeger, mr.bestaet [niet ingevuld]15:16:00 cg2:16:00 cg2083v
5 Hans Abrahams cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaen sober11:13:00 cg2:13:00 cg2583v
5 Hans Abrahams cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaen sober11:13:00 cg2:13:00 cg2583v
5 Jan Claesen Kerkpoortstraat 5vaerendspersoon11:09:00 cg2:09:00 cg2083v
5 Jan Claesen Zuiderhaven 40vaerendspersoon11:09:00 cg2:09:00 cg2083v
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0083v
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0083v
5 Trijntje Feykes Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
5 Trijntje Feykes Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
5 Marijke Davids Kerkpoortstraat 5arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
5 Marijke Davids Zuiderhaven 40arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1083v
5 Tjallingh Hylkes cum uxore5-043Grote Kerkstraat 21weeverbestaet gemeen12:13:00 cg2:13:00 cg2083v
5 Marten Everts Kerkpoortstraat 5schoenmaekersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1083v
5 Marten Everts Zuiderhaven 40schoenmaekersknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1083v
5 Tjeerd Tjeerds cum uxore5-044Grote Kerkstraat 23bakker, mr.bestaet wel43:17:00 cg7:17:00 cg4083v
5 Rinse Tjepkes cum uxoreKerkpoortstraat 5stalknegt van Vosmabestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2084r
5 Rinse Tjepkes cum uxoreZuiderhaven 40stalknegt van Vosmabestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2084r
5 Styntje Gerbens Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg0084r
5 Styntje Gerbens Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg0084r
5 Jan Sikkes Kerkpoortstraat 5sakkedraegergering7:17:00 cg1:17:00 cg1084r
5 Jan Sikkes Zuiderhaven 40sakkedraegergering7:17:00 cg1:17:00 cg1084r
5 Rintje de Vos cum uxoreKerkpoortstraat 5van gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2184r
5 Rintje de Vos cum uxoreZuiderhaven 40van gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg2184r
5 Lijsbert Pytters Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1084r
5 Lijsbert Pytters Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1084r
5 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2084r
5 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2084r
5 Baernt Hendriks weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3084r
5 Baernt Hendriks weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3084r
5 Jan Heeres Kerkpoortstraat 5wolkammerbestaet redelijk wel50:15:00 cg8:15:00 cg5084r
5 Jan Heeres Zuiderhaven 40wolkammerbestaet redelijk wel50:15:00 cg8:15:00 cg5084r
5 Lykle Reytses cum uxoreKerkpoortstraat 5ferwer, mr.bestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2184r
5 Lykle Reytses cum uxoreZuiderhaven 40ferwer, mr.bestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2184r
5 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3384r
5 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3384r
5burgemeester van Sloten weduweKerkpoortstraat 5bestaet wel18:19:00 cg3:19:00 cg1084v
5burgemeester van Sloten weduweZuiderhaven 40bestaet wel18:19:00 cg3:19:00 cg1084v
5 Claes Ydes Wijngaerden cum uxore5-050Heiligeweg 27schoolmeesterbestaet gemeen19:13:00 cg3:13:00 cg3184v
5 Abel Dirks 5-053Grote Kerkstraat 24schoenmaeker, mr.bestaet [niet ingevuld]18:16:00 cg3:16:00 cg2084v
5 Abel Dirks 5-053Heiligeweg 19schoenmaeker, mr.bestaet [niet ingevuld]18:16:00 cg3:16:00 cg2084v
5 Antje Hendriks een weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2084v
5 Antje Hendriks een weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2084v
5 Jan Uilkes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1084v
5 Jan Uilkes weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1084v
5 Berber van Beemen Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1084v
5 Berber van Beemen Zuiderhaven 40naysterbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg1084v
5 Johannes van Zeyst cum uxoreKerkpoortstraat 5toornblaeserbestaet gemeen18:17:00 cg3:17:00 cg4284v
5 Johannes van Zeyst cum uxoreZuiderhaven 40toornblaeserbestaet gemeen18:17:00 cg3:17:00 cg4284v
5 Gerrit Roelofs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2284v
5 Gerrit Roelofs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2284v
5 Jacob Jerimias cum uxore5-055Grote Kerkstraat 20stoeldrayer, mr.bestaet maetigh25:14:00 cg4:14:00 cg2084v
5 Adriaenus Swart Kerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2285r
5 Adriaenus Swart Zuiderhaven 40matroosbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2285r
5 Jan Bouwes cum uxore5-056Grote Kerkstraat 18coopman en trekschipperbestaet wel43:17:00 cg7:17:00 cg4085r
5 Beytske Sybes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet wel6:12:00 cg1:12:00 cg1085r
5 Beytske Sybes Zuiderhaven 40naysterbestaet wel6:12:00 cg1:12:00 cg1085r
5 Claes Haerings cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerenspersoonbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg2085r
5 Claes Haerings cum uxoreZuiderhaven 40vaerenspersoonbestaet maetigh11:09:00 cg2:09:00 cg2085r
5 Symon Arjens weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3085r
5 Symon Arjens weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3085r
5 Jan Schonebeecq weduwe5-058Grote Kerkstraat 14bestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2085r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0085r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0085r
5 Hylkjen Abbes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1085r
5 Hylkjen Abbes Zuiderhaven 40naysterbestaet reedelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1085r
5 Jan Tjeerds weduweKerkpoortstraat 5stoelsetsterbestaet gemeen9:12:00 cg1:12:00 cg1085v
5 Jan Tjeerds weduweZuiderhaven 40stoelsetsterbestaet gemeen9:12:00 cg1:12:00 cg1085v
5 Wuist Kerkpoortstraat 5chergiant onder Lewe0:00:00 cg0:00:00 cg0085v
5 Wuist Zuiderhaven 40chergiant onder Lewe0:00:00 cg0:00:00 cg0085v
5 Lijsbert Tjallings een weduweKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1085v
5 Lijsbert Tjallings een weduweZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1085v
5 Jacob Joosten cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaekerbestaet sober11:09:00 cg2:09:00 cg2185v
5 Jacob Joosten cum uxoreZuiderhaven 40kleermaekerbestaet sober11:09:00 cg2:09:00 cg2185v
5 Pieter Jocchums cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2085v
5 Pieter Jocchums cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2085v
5 Marten Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2185v
5 Marten Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg2185v
5 Willem Anthoni cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh18:16:00 cg3:16:00 cg2085v
5 Willem Anthoni cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh18:16:00 cg3:16:00 cg2085v
5 Jan Hendriks Kerkpoortstraat 5weeversknegt bij Willem Anthoni7:17:00 cg1:17:00 cg1085v
5 Jan Hendriks Zuiderhaven 40weeversknegt bij Willem Anthoni7:17:00 cg1:17:00 cg1085v
5 Yffke Willems een weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1086r
5 Yffke Willems een weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet seer geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1086r
5 Jan Claeses cum uxore5-061Grote Kerkstraat 4winkelier en schoenmakerbestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2086r
5 Arnoldus Ydes cum uxoreKerkpoortstraat 5sakkedraegerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Arnoldus Ydes cum uxoreZuiderhaven 40sakkedraegerbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Dirk Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg2086r
5 Dirk Pytters cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg2086r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0086r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0086r
5 Dirk Alberts cum uxore5-062Grote Kerkstraat 2weeverbestaet geringh18:05:00 cg3:05:00 cg3286r
5 Pieter Bokkes cum uxore5-063Lanen 87arbeyderbestaet sober17:06:00 cg2:06:00 cg3086r
5 Jan Rients cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Jan Rients cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2186r
5 Hans Uilkes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5086v
5 Hans Uilkes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg5086v
5 Jelle Eeltjes cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammersknegtbestaet gering14:05:00 cg2:05:00 cg2186v
5 Jelle Eeltjes cum uxoreZuiderhaven 40wolkammersknegtbestaet gering14:05:00 cg2:05:00 cg2186v
5 Heyn Freerks cum uxore5-065Lanen 93timmermanbestaet reedelijk wel22:11:00 cg3:11:00 cg2086v
5 Jan Claesen 5-065/2Lanen 86metselaerbestaet reedelijk wel23:15:00 cg3:15:00 cg2086v
5 Folkert Jacobs cum uxore5-065/3Lanen 84slotmaeker, mr.bestaet gemeen26:00:00 cg4:00:00 cg5086v
5 Jan Boelen Kerkpoortstraat 5door vrinden onderhouden7:17:00 cg1:17:00 cg1086v
5 Jan Boelen Zuiderhaven 40door vrinden onderhouden7:17:00 cg1:17:00 cg1086v
5 Hessel Hayes cum uxore5-066Lanen 82coordewerkerbestaet gemeen23:15:00 cg3:15:00 cg3086v
5 Christiaen Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet geringh25:01:00 cg4:01:00 cg4486v
5 Christiaen Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet geringh25:01:00 cg4:01:00 cg4486v
5 Albert Gerrits weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1086v
5 Albert Gerrits weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1086v
5 Uilke Foekes cum uxore5-068Lanen 82schoenlapperbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2087r
5 Douwe Jansen weduwe5-069Spekmarkt 1winkelierschebestaet wel27:09:00 cg4:09:00 cg2187r
5 Wopke Aedsgers cum uxore5-069Spekmarkt 1matroos op 't admiraliteytsjagtbestaet gemeen21:05:00 cg3:05:00 cg2287r
5 Pieter Jacobs weduweKerkpoortstraat 5bestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1087r
5 Pieter Jacobs weduweZuiderhaven 40bestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1087r
5 Janke Wildschut 5-070Heiligeweg 1vlegsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1087r
5 Rein Sjoukes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3087r
5 Rein Sjoukes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3087r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0087r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0087r
5 Jan Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2087r
5 Jan Jetses cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2087r
5 Jarigh Adema 5-072Heiligeweg 5constaepel, winkelier en merkmeesterbestaet redelijk wel14:15:00 cg2:15:00 cg1087v
5 Philippus Swart 5-073Heiligeweg 7voorsanger van Groote Kerkbestaet wel39:19:00 cg6:19:00 cg2087v
5oud hopman Agema cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet wel50:15:00 cg8:15:00 cg3087v
5oud hopman Agema cum uxoreZuiderhaven 40bestaet wel50:15:00 cg8:15:00 cg3087v
5 Jan Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Jan Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Grytje Jans Kerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1087v
5 Grytje Jans Zuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1087v
5 Claas Scheltes cum uxoreKerkpoortstraat 5huistimmermansknegtbestaet seer geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4087v
5 Claas Scheltes cum uxoreZuiderhaven 40huistimmermansknegtbestaet seer geringh15:13:00 cg2:13:00 cg4087v
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0087v
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0087v
5 Heere Hoytes cum uxore5-076Heiligeweg 13turfvoerdervan gemeen bestaen21:09:00 cg3:09:00 cg4187v
5 Tymon Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 Tymon Pytters cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg2287v
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0088r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0088r
5 Jan Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschipperbestaet maetig23:15:00 cg3:15:00 cg3088r
5 Jan Hansen cum uxoreZuiderhaven 40trekschipperbestaet maetig23:15:00 cg3:15:00 cg3088r
5 Sieuke Jacobs zie Jan HansenKerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0088r
5 Sieuke Jacobs zie Jan HansenZuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0088r
5 Cornelis Olderman cum uxoreKerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2088r
5 Cornelis Olderman cum uxoreZuiderhaven 40brouwersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2088r
5 Jetske Jans Kerkpoortstraat 5naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1088r
5 Jetske Jans Zuiderhaven 40naystervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1088r
5 Hylke Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3488r
5 Hylke Harmens cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3488r
5 Cornelis Pieters Kerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088r
5 Cornelis Pieters Zuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088r
5 Floris Pieters cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen16:05:00 cg2:05:00 cg2388r
5 Floris Pieters cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen16:05:00 cg2:05:00 cg2388r
5 Willem Ruirds Kerkpoortstraat 5potwinkelbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088v
5 Willem Ruirds Zuiderhaven 40potwinkelbestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg1088v
5 Claes Brouwer weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg3088v
5 Claes Brouwer weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg3088v
5 Pieter Hayes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2088v
5 Pieter Hayes cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen14:09:00 cg2:09:00 cg2088v
5 Hendrik Poulus 5-081Grote Kerkstraat 32hoveniervan gemeen bestaen29:09:00 cg4:09:00 cg3088v
5 Keimpe Tjeerds cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.bestaet wel41:15:00 cg6:15:00 cg3088v
5 Keimpe Tjeerds cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.bestaet wel41:15:00 cg6:15:00 cg3088v
5 Jacob Dirks 5-082Grote Kerkstraat 36maekelaervan reedelijk bestaen13:05:00 cg2:05:00 cg1088v
5 Jacob Sybes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2088v
5 Jacob Sybes cum uxoreZuiderhaven 40timmermanvan gemeen bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg2088v
5 Beernt Hendriks cum uxore5-084Grote Kerkstraat 38weeverbestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg2088v
5 Cornelis Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3089r
5 Cornelis Annes cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk21:01:00 cg3:01:00 cg3089r
5 Evert Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5riedmaekerbestaet wel20:09:00 cg3:09:00 cg2089r
5 Evert Poulus cum uxoreZuiderhaven 40riedmaekerbestaet wel20:09:00 cg3:09:00 cg2089r
5 Roelof Harmens weduweKerkpoortstraat 5weverinnebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1189r
5 Roelof Harmens weduweZuiderhaven 40weverinnebestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1189r
5 Gerritie Sierks Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1289r
5 Gerritie Sierks Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1289r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0089r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0089r
5 Allert Krol cum uxore5-087Grote Kerkstraat 46ruilbuiterbestaet gemeen15:13:00 cg2:13:00 cg4089r
5 Janke Doekes Kerkpoortstraat 5gladmangelstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1089r
5 Janke Doekes Zuiderhaven 40gladmangelstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1089r
5 Willem Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen19:17:00 cg3:17:00 cg4089r
5 Willem Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen19:17:00 cg3:17:00 cg4089r
5 Jan Gerrits Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1089r
5 Jan Gerrits Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1089r
5 Beernt Beernts cum uxore5-088Kerkpad 1weeverbestaet geringh15:01:00 cg2:01:00 cg2089v
5 Jelle Lykles cum uxore5-089Kerkpad 4doodgraeverbestaet reedelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg3089v
5 Pieter Ulbes Kerkpoortstraat 5nettebreyderbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1089v
5 Pieter Ulbes Zuiderhaven 40nettebreyderbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1089v
5 Jan Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2489v
5 Jan Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2489v
5 Caspar Hendriks cum uxore5-090Kerkpad 12matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2089v
5juffrouw Hilloma Kerkpoortstraat 5van goed bestaen32:15:00 cg5:15:00 cg2089v
5juffrouw Hilloma Zuiderhaven 40van goed bestaen32:15:00 cg5:15:00 cg2089v
5 Harmen Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3089v
5 Harmen Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3089v
5 Freerk Lucas cum uxore5-093 0weeverbestaet reedelijk17:13:00 cg2:13:00 cg2289v
5 Fedde Reins weduwe5-094 0weeverinnevan gering bestaen15:01:00 cg2:01:00 cg3090r
5 Claas Mattheus weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3090r
5 Claas Mattheus weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg3090r
5 Harmen Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2290r
5 Harmen Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevergering17:13:00 cg2:13:00 cg2290r
5 Caspar Dirks cum uxore5-096/3 0weeversknegtvan gemeen bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2090r
5 Marten Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2190r
5 Marten Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2190r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0090r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0090r
5 Jan Wybrens weduwe5-096/2 0spoelstergering6:12:00 cg1:12:00 cg1090r
5 Hendrik van Heesen Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1090r
5 Hendrik van Heesen Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1090r
5 Jocchum Meyes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg6090v
5 Jocchum Meyes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg6090v
5 Jan Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg3390v
5 Jan Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40sjouwergering11:13:00 cg2:13:00 cg3390v
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0090v
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0090v
5 Minne Cornelis Kerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3090v
5 Minne Cornelis Zuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg3090v
5 Lijsbert Lolles een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1090v
5 Lijsbert Lolles een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1090v
5 Hiltje Jans een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1090v
5 Hiltje Jans een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1090v
5 Jacob Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2290v
5 Jacob Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg2290v
5 Pytter Jacobs cum uxore5-100/3 0sakkedraegerbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2090v
5 Tjeerd Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan gemeen bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2090v
5 Tjeerd Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan gemeen bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2090v
5 Harrit Eeuwes cum uxore5-101 0turfdraegerbestaet maetigh19:13:00 cg3:13:00 cg3191r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0091r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0091r
5 Lammert Teyes cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg3091r
5 Lammert Teyes cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg3091r
5 Fedde Claesen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet soober12:13:00 cg2:13:00 cg2091r
5 Fedde Claesen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet soober12:13:00 cg2:13:00 cg2091r
5 Hendrik Daniëls cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdragerbestaet geringh17:09:00 cg2:09:00 cg2391r
5 Hendrik Daniëls cum uxoreZuiderhaven 40turfdragerbestaet geringh17:09:00 cg2:09:00 cg2391r
5 Gerrit Aarents cum uxore5-102/2 0weeverbestaet gemeen20:17:00 cg3:17:00 cg2491r
5 Elske Hoef een weduweKerkpoortstraat 5gladmangelstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1091r
5 Elske Hoef een weduweZuiderhaven 40gladmangelstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg1091r
5 Jan Jelles cum uxore5-103Gardenierstraat 3matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg6091r
5 Haye Keympes cum uxore5-104Gardenierstraat 3bierdraegerbestaet gemeen18:16:00 cg3:16:00 cg2091v
5 Freerk Tjeerds cum uxore5-104/2Gardenierstraat 5sakkedraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4191v
5 Antje Pytters Kerkpoortstraat 5spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1091v
5 Antje Pytters Zuiderhaven 40spoelstervan geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1091v
5 Jan Jansen van Haarlem cum uxore5-105/2 weever, mr.bestaet reedelijk29:09:00 cg4:09:00 cg3091v
5 Pytter Huberts cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2291v
5 Pytter Huberts cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2291v
5 Beernt Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:06:00 cg2:06:00 cg3091v
5 Beernt Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:06:00 cg2:06:00 cg3091v
5 Hendrik Gerbens weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1491v
5 Hendrik Gerbens weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1491v
5 Christoffel Christiaens cum uxore5-106 weeverbestaet geringh17:17:00 cg9:17:00 cg3191v
5 Marten Martens cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2292r
5 Marten Martens cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2292r
5 Heere Adams cum uxoreKerkpoortstraat 5sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
5 Heere Adams cum uxoreZuiderhaven 40sjouwerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
5 Aeltje Gerrits Kerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg1092r
5 Aeltje Gerrits Zuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg1092r
5 Jan Roelofs cum uxore5-107/2Borstelsteeg 10wevergealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg4092r
5 Trijntje Hiddes een weduweKerkpoortstraat 5soutkeet, werkt in devan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1292r
5 Trijntje Hiddes een weduweZuiderhaven 40soutkeet, werkt in devan geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg1292r
5 Sjoerd Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
5 Sjoerd Annes cum uxoreZuiderhaven 40matroos11:09:00 cg2:09:00 cg2092r
5[doorgehaald] Antje Reydsma zie Jacobus SteevensKerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0092r
5[doorgehaald] Antje Reydsma zie Jacobus SteevensZuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0092r
5 Haentje Jacobs cum uxore5-110/3 matroosvan geringh bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg3092r
5 Hendrik Eyberts cum uxore5-110/4 weeverbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg2092v
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0092v
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0092v
5 Ymke Dirks cum uxore5-111 matroosgealimenteerd met turf0:00:00 cg0:00:00 cg5292v
5 Hessel Jacobs cum uxore5-112 gealimenteerd met turf0:00:00 cg0:00:00 cg3092v
5 Willem Boneta cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd met turf0:00:00 cg0:00:00 cg4292v
5 Willem Boneta cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd met turf0:00:00 cg0:00:00 cg4292v
5 Haye Boeles cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet geringh16:17:00 cg2:17:00 cg3392v
5 Haye Boeles cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet geringh16:17:00 cg2:17:00 cg3392v
5 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5weevervan geringh bestaen21:17:00 cg3:17:00 cg4292v
5 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40weevervan geringh bestaen21:17:00 cg3:17:00 cg4292v
5 Jacob Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2292v
5 Jacob Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2292v
5 Aefke Nanninghs de weduweKerkpoortstraat 5capmaeksterbestaet gemeen12:13:00 cg2:13:00 cg2093r
5 Aefke Nanninghs de weduweZuiderhaven 40capmaeksterbestaet gemeen12:13:00 cg2:13:00 cg2093r
5 Robijn Cornelis cum uxore5-112/4Heiligeweg 34sleefmaeker, mr.bestaet redelijk18:01:00 cg3:01:00 cg2093r
5 Joost Popta weduwe5-112/5Heiligeweg 32naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg1093r
5 Reynder Jansen weduwe5-115Heiligeweg 30winkeltjebestaet wel29:03:00 cg4:03:00 cg4093r
5 Fokke Martens c.u., swaeger en dogterKerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0093r
5 Fokke Martens c.u., swaeger en dogterZuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0093r
5 Jacob Jelles cum uxore5-116Heiligeweg 28slotmaeker, mr.bestaet maetigh20:01:00 cg3:01:00 cg2293r
5 Willem Claesen cum uxore5-117Heiligeweg 26winkelierbestaet gemeen19:08:00 cg3:08:00 cg3093r
5 Jacob Willems cum uxore5-118Heiligeweg 24trekschipperbestaet reedelijk36:03:00 cg6:03:00 cg4193r
5 Gerrit Geerts cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermannestaet gemeen22:00:00 cg3:00:00 cg2393r
5 Gerrit Geerts cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermannestaet gemeen22:00:00 cg3:00:00 cg2393r
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg0093v
5 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg0093v
5 Doekle Wybes cum uxore5-120Heiligeweg 20schuitschipperbestaet reedelijk wel39:07:00 cg6:07:00 cg6093v
5 Pier Heyns 5-121Heiligeweg 16brouwer, mr.bestaet wel66:13:00 cg11:13:00 cg3093v
5 Pier Heyns 5-121Heiligeweg 18brouwer, mr.bestaet wel66:13:00 cg11:13:00 cg3093v
5 Douwe Martens weduwe5-122Heiligeweg 14arbeydsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1093v
5 Harmen Lucas Kerkpoortstraat 5weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1093v
5 Harmen Lucas Zuiderhaven 40weeversknegt7:17:00 cg1:17:00 cg1093v
5 Freerk Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen bestaen18:03:00 cg3:03:00 cg2193v
5 Freerk Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen bestaen18:03:00 cg3:03:00 cg2193v
5 Bonne Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2293v
5 Bonne Theunis cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh17:13:00 cg2:13:00 cg2293v
5oud burgemeester Roosen 5-123Heiligeweg 12bestaet wel39:19:00 cg6:19:00 cg2093v
5 Boote Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5turfvoerdervan reedelijk bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2093v
5 Boote Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40turfvoerdervan reedelijk bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg2093v
5 Gerrit Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2194r
5 Gerrit Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh20:00:00 cg3:00:00 cg2194r
5 Jan Beffkes cum uxoreKerkpoortstraat 5soldaat, de mangealimenteerdt met turf0:00:00 cg0:00:00 cg3094r
5 Jan Beffkes cum uxoreZuiderhaven 40soldaat, de mangealimenteerdt met turf0:00:00 cg0:00:00 cg3094r
5 Tjietske Lolles een weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2094r
5 Tjietske Lolles een weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg2094r
5 Femme Hansen cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2494r
5 Femme Hansen cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2494r
5 Andries Olpherts Kerkpoortstraat 5matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg0:09:00 cg2194r
5 Andries Olpherts Zuiderhaven 40matroosvan geringh bestaen11:09:00 cg0:09:00 cg2194r
5 Antje Claeses een weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2194r
5 Antje Claeses een weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2194r
5 Willem Gerrits Kerkpoortstraat 5brouwersknegtbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3294r
5 Willem Gerrits Zuiderhaven 40brouwersknegtbestaet gemeen18:05:00 cg3:05:00 cg3294r
5 Dieuke Uilkes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1094r
5 Dieuke Uilkes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1094r
5 Gerrit Willems weduwe5-126Spekmarkt 6bestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1094v
5 Douwe Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2294v
5 Douwe Claeses cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:13:00 cg2:13:00 cg2294v
5 Frans Jansen cum uxore5-127Spekmarkt 4coopmanbestaet reedelijk wel36:07:00 cg6:07:00 cg3094v
5 Wybren Bartels Kerkpoortstraat 5uirwerkmaekerbestaet gemeen9:01:00 cg1:01:00 cg1094v
5 Wybren Bartels Zuiderhaven 40uirwerkmaekerbestaet gemeen9:01:00 cg1:01:00 cg1094v
5 Trijntje Sipkes een weduweKerkpoortstraat 5van seer sober bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2294v
5 Trijntje Sipkes een weduweZuiderhaven 40van seer sober bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg2294v
5 Jan Peima 5-129Lanen 80gerechtsboodebestaet reedelijk22:11:00 cg3:11:00 cg2094v
5 Doede Sikkes weduweKerkpoortstraat 5bestaet gemeen11:12:00 cg2:12:00 cg1094v
5 Doede Sikkes weduweZuiderhaven 40bestaet gemeen11:12:00 cg2:12:00 cg1094v
5 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5glijbakkersknegtbestaet gemeen14:13:00 cg2:13:00 cg2294v
5 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40glijbakkersknegtbestaet gemeen14:13:00 cg2:13:00 cg2294v
5 Willem Baernts cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipper en coopmanbestaet reedelijk wel31:09:00 cg5:09:00 cg2294v
5 Willem Baernts cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipper en coopmanbestaet reedelijk wel31:09:00 cg5:09:00 cg2294v
5 Grytje Heeremyt een weduweKerkpoortstraat 5stijffsterbestaet maetigh16:12:00 cg1:12:00 cg1095r
5 Grytje Heeremyt een weduweZuiderhaven 40stijffsterbestaet maetigh16:12:00 cg1:12:00 cg1095r
5 Jan Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2195r
5 Jan Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2195r
5 Gerben Menses weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2095r
5 Gerben Menses weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg2095r
5 Dirk Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk18:16:00 cg3:16:00 cg2095r
5 Dirk Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaeker, mr.bestaet reedelijk18:16:00 cg3:16:00 cg2095r
5 Feyte Christiaens weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1095r
5 Feyte Christiaens weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1095r
5 Jacob Lolles weduwe5-141Lanen 70leerloyerschebestaet wel53:09:00 cg8:09:00 cg3195r
5 Gerben Wigles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2095r
5 Gerben Wigles cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2095r
5 Thijs Nanninghs cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonvan gemeen bestaen20:00:00 cg3:00:00 cg2395r
5 Thijs Nanninghs cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonvan gemeen bestaen20:00:00 cg3:00:00 cg2395r
5 Christiaen Temmer cum uxore5-143Lanen 64paruikemaeker, mr.bestaet redelijk18:01:00 cg3:01:00 cg2095v
5 Yttje Sikkes Kerkpoortstraat 5bestaet seer soober6:12:00 cg1:12:00 cg1095v
5 Yttje Sikkes Zuiderhaven 40bestaet seer soober6:12:00 cg1:12:00 cg1095v
5 Meye Saakes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2195v
5 Meye Saakes cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg2195v
5 Jan Kuik cum uxoreKerkpoortstraat 5bakker, mr.bestaet soober18:16:00 cg3:16:00 cg2095v
5 Jan Kuik cum uxoreZuiderhaven 40bakker, mr.bestaet soober18:16:00 cg3:16:00 cg2095v
5 Jan Wijngaerden cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg2095v
5 Jan Wijngaerden cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet maetigh20:09:00 cg3:09:00 cg2095v
5 Pytter Sytses cum uxoreKerkpoortstraat 5bestaet seer sober11:13:00 cg2:13:00 cg2495v
5 Pytter Sytses cum uxoreZuiderhaven 40bestaet seer sober11:13:00 cg2:13:00 cg2495v
5 Sybrand F. Camsma cum uxore5-153Lanen 58bestaet wel88:17:00 cg14:17:00 cg5095v
5 Johannes Bensonides cum uxore5-154Lanen 56bakker van de armekaemerbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg2096r
5 Claes Ydes Kerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1096r
5 Claes Ydes Zuiderhaven 40matroosbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg1096r
5 Eeltje Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2096r
5 Eeltje Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2096r
5 Jaepjen Pytters Kerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1196r
5 Jaepjen Pytters Zuiderhaven 40turfmeetsterbestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg1196r
5 Jan Harmens 5-155Lanen 54schoolmeesterbestaet maetigh21:04:00 cg3:04:00 cg2096r
5 Marten Jansen weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1096r
5 Marten Jansen weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg1096r
5 Jan Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5kuiperbestaet reedelijk17:08:00 cg2:08:00 cg2196r
5 Jan Harmens cum uxoreZuiderhaven 40kuiperbestaet reedelijk17:08:00 cg2:08:00 cg2196r
5 IJsbrand Cornelis weduweKerkpoortstraat 5winkeltie, klein9:16:00 cg1:16:00 cg2096r
5 IJsbrand Cornelis weduweZuiderhaven 40winkeltie, klein9:16:00 cg1:16:00 cg2096r
5 Keympe Reydsma cum uxore5-159Lanen 46bakker, mr.bestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg5196v
5 Trocks Kerkpoortstraat 5chergiant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0096v
5 Trocks Zuiderhaven 40chergiant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0096v
5 Johannes Schaaf cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosvan reedelijk bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2096v
5 Johannes Schaaf cum uxoreZuiderhaven 40matroosvan reedelijk bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg2096v
5 Wybe Doekles cum uxoreKerkpoortstraat 5schuitschipperbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2096v
5 Wybe Doekles cum uxoreZuiderhaven 40schuitschipperbestaet gemeen17:00:00 cg2:00:00 cg2096v
5 Sybout Buma 5-161Lanen 42silversmid, mr.bestaet heel wel48:07:00 cg8:07:00 cg2096v
5 Jacob Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2296v
5 Jacob Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet gemeen17:13:00 cg2:13:00 cg2296v
5 Meyndert Lieuwes cum uxoreKerkpoortstraat 5wolkammersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg4096v
5 Meyndert Lieuwes cum uxoreZuiderhaven 40wolkammersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg4096v
5 Hendrik Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerman, vaerd voorbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2196v
5 Hendrik Dirks cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerman, vaerd voorbestaet maetigh15:06:00 cg2:06:00 cg2196v
5 Romke Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet gemeen26:16:00 cg4:16:00 cg3297r
5 Romke Jansen cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet gemeen26:16:00 cg4:16:00 cg3297r
5 Tijs Hendriks cum uxore5-164Lanen 36scheepstimmerknegtbestaet gemeen24:01:00 cg4:01:00 cg4097r
5 Freerk Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2497r
5 Freerk Jans cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtgealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg2497r
5 Sjoerd Johannes cum uxore5-165Lanen 34timmerman, mr.bestaet wel32:00:00 cg5:00:00 cg3097r
5 Theunis Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5verkenslaegerbestaet gemeen20:09:00 cg3:09:00 cg2097r
5 Theunis Dirks cum uxoreZuiderhaven 40verkenslaegerbestaet gemeen20:09:00 cg3:09:00 cg2097r
5 Okke Bootes cum uxore5-167Lanen 30weeversknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2197r
5 Okke Bootes cum uxore5-167Lanen 30weeversknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg2197r
5 Lucas Bos cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3497r
5 Lucas Bos cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg3497r
5 Pieter Cornelis 5-168Jekelsteeg 1wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg2297r
5 Aeghjen Sybes Kerkpoortstraat 5gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2097r
5 Aeghjen Sybes Zuiderhaven 40gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg2097r
5 Gerben Aukes weduweKerkpoortstraat 5van gemeen bestaen18:13:00 cg3:13:00 cg4097v
5 Gerben Aukes weduweZuiderhaven 40van gemeen bestaen18:13:00 cg3:13:00 cg4097v
5 Trijntje Lieuwes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg1097v
5 Trijntje Lieuwes Zuiderhaven 40naysterbestaet reedelijk6:12:00 cg1:12:00 cg1097v
5 Taeke Dijxma cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg2097v
5 Taeke Dijxma cum uxoreZuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg2097v
5 Schelte Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermanbestaet geringh16:09:00 cg2:09:00 cg2597v
5 Schelte Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40timmermanbestaet geringh16:09:00 cg2:09:00 cg2597v
5 Abraham Wijngaerden cum uxoreKerkpoortstraat 5knoopmaeker, mr.bestaet reedelijk wel29:09:00 cg4:09:00 cg3097v
5 Abraham Wijngaerden cum uxoreZuiderhaven 40knoopmaeker, mr.bestaet reedelijk wel29:09:00 cg4:09:00 cg3097v
5 Anskjen Andles 5-172Schritsen 29bestaet reedelijk11:12:00 cg2:12:00 cg1097v
5 Sara Andries Kerkpoortstraat 5naysterbestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg1097v
5 Sara Andries Zuiderhaven 40naysterbestaet wel14:15:00 cg2:15:00 cg1097v
5 Emke Johannes Kerkpoortstraat 5stijffsterbestaet [niet ingevuld]11:12:00 cg2:12:00 cg1097v
5 Emke Johannes Zuiderhaven 40stijffsterbestaet [niet ingevuld]11:12:00 cg2:12:00 cg1097v
5 Jelle Jetses cum uxore5-173Schritsen 31rentenier36:00:00 cg6:00:00 cg2098r
5 Harmen van der Geest 5-175Schritsen 35admiraliteytsboode, oldbestaet maetigh wel28:07:00 cg4:07:00 cg2098r
5 Gennip Kerkpoortstraat 5faendrik onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0098r
5 Gennip Zuiderhaven 40faendrik onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg0098r
5 Jan Hessels Swart cum uxore5-176Schritsen 37schipper, geweesenvan een goed bestaen30:14:00 cg5:14:00 cg2098r
5 Sjoerd Wybrens weduweKerkpoortstraat 5van een goed bestaen48:15:00 cg8:15:00 cg2198r
5 Sjoerd Wybrens weduweZuiderhaven 40van een goed bestaen48:15:00 cg8:15:00 cg2198r
5 Sytske Claeses een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1098r
5 Sytske Claeses een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg1098r
5 Antje Feddes Kerkpoortstraat 5van een goed bestaen14:15:00 cg2:15:00 cg1098r
5 Antje Feddes Zuiderhaven 40van een goed bestaen14:15:00 cg2:15:00 cg1098r
5 Wytse Cornelus cum uxoreKerkpoortstraat 5pottebackerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2098r
5 Wytse Cornelus cum uxoreZuiderhaven 40pottebackerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg2098r
5 Jan Wybrens Kerkpoortstraat 5kleermaeker, mr.bestaet wel18:04:00 cg3:04:00 cg1098v
5 Jan Wybrens Zuiderhaven 40kleermaeker, mr.bestaet wel18:04:00 cg3:04:00 cg1098v
5 Hessel Doekles cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, oldbestaet wel28:07:00 cg4:07:00 cg2098v
5 Hessel Doekles cum uxoreZuiderhaven 40schipper, oldbestaet wel28:07:00 cg4:07:00 cg2098v
5 Hendrik Martens weduweKerkpoortstraat 5turfmeetsterbestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg5198v
5 Hendrik Martens weduweZuiderhaven 40turfmeetsterbestaet soober6:16:00 cg1:16:00 cg5198v
5 Lammert Sybrens cum uxore5-148Schritsen 49scheepstimmerknegtbestaet reedelijk20:05:00 cg3:05:00 cg4198v
5 Jarigh Gelinde cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybackerbestaet heel wel50:00:00 cg8:00:00 cg2098v
5 Jarigh Gelinde cum uxoreZuiderhaven 40gleybackerbestaet heel wel50:00:00 cg8:00:00 cg2098v
5 Foeke Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybakkersknegtbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2198v
5 Foeke Johannes cum uxoreZuiderhaven 40gleybakkersknegtbestaet gemeen15:06:00 cg2:06:00 cg2198v
5 Tettje Gerbens een weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
5 Tettje Gerbens een weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
5 Lijsbert Claeses Kerkpoortstraat 5naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
5 Lijsbert Claeses Zuiderhaven 40naystervan gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1098v
5 Dieuke Sipkes een weduweKerkpoortstraat 5van gemeen bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3099r
5 Dieuke Sipkes een weduweZuiderhaven 40van gemeen bestaen12:01:00 cg2:01:00 cg3099r
5 Hendrikjen Jans Claver Kerkpoortstraat 5van gemeen bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1099r
5 Hendrikjen Jans Claver Zuiderhaven 40van gemeen bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg1099r
5 Gerrit Sipkes Kerkpoortstraat 5silversmidsknegtgemeen bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
5 Gerrit Sipkes Zuiderhaven 40silversmidsknegtgemeen bestaen7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
5 Lolke Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5setschipperbestaet gemeen28:05:00 cg4:05:00 cg2399r
5 Lolke Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40setschipperbestaet gemeen28:05:00 cg4:05:00 cg2399r
5 Hendrik Poulus cum uxoreKerkpoortstraat 5arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2099r
5 Hendrik Poulus cum uxoreZuiderhaven 40arbeydergering11:09:00 cg2:09:00 cg2099r
5 Antje Claeses Kerkpoortstraat 5winkeltjebestaet maetig wel13:05:00 cg2:05:00 cg1099r
5 Antje Claeses Zuiderhaven 40winkeltjebestaet maetig wel13:05:00 cg2:05:00 cg1099r
5 Styntje Rinnerts Kerkpoortstraat 5naysterbestaet reedelijk wel7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
5 Styntje Rinnerts Zuiderhaven 40naysterbestaet reedelijk wel7:17:00 cg1:17:00 cg1099r
5 Jan Lammerts cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenlapperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4099r
5 Jan Lammerts cum uxoreZuiderhaven 40schoenlapperbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg4099r
5 Sytse Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmerbaesvan goed bestaen40:00:00 cg6:00:00 cg4099v
5 Sytse Annes cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmerbaesvan goed bestaen40:00:00 cg6:00:00 cg4099v
5 Daniël Christoffels 5-132/2Schritsen 65van gemeen bestaen9:09:00 cg1:09:00 cg1199v
5 Pieter Daniëls cum uxore5-132/2Schritsen 65winkelier en paruikmakerbestaet gemeen15:01:00 cg2:01:00 cg2099v
5 Jelle Pytters Kerkpoortstraat 5schoenmoekersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1099v
5 Jelle Pytters Zuiderhaven 40schoenmoekersknegtbestaet geringh7:17:00 cg1:17:00 cg1099v
6 Gerryt Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5uitdraegerbestaet wel25:00:00 cg4:00:00 cg20101r
6 Gerryt Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40uitdraegerbestaet wel25:00:00 cg4:00:00 cg20101r
6 Sjoerd Talma Kerkpoortstraat 5coopmanwel begoedigt160:00:00 cg26:00:00 cg41101r
6 Sjoerd Talma Zuiderhaven 40coopmanwel begoedigt160:00:00 cg26:00:00 cg41101r
6 Sjoerd Hannema cum uxoreKerkpoortstraat 5bontreederbestaet heel wel152:07:00 cg25:07:00 cg42101r
6 Sjoerd Hannema cum uxoreZuiderhaven 40bontreederbestaet heel wel152:07:00 cg25:07:00 cg42101r
6 Cornelis Brouwer cum uxoreKerkpoortstraat 5bontreederbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg30101r
6 Cornelis Brouwer cum uxoreZuiderhaven 40bontreederbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg30101r
6 Eelke Wildschut cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanwel begoedigt100:00:00 cg16:00:00 cg30101r
6 Eelke Wildschut cum uxoreZuiderhaven 40coopmanwel begoedigt100:00:00 cg16:00:00 cg30101r
6 Claas Willems Hoogstraeten Kerkpoortstraat 5laekenkoopervan wel bestaen125:00:00 cg20:00:00 cg60101r
6 Claas Willems Hoogstraeten Zuiderhaven 40laekenkoopervan wel bestaen125:00:00 cg20:00:00 cg60101r
6 Huge Gerrits cum uxoreKerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg30101r
6 Huge Gerrits cum uxoreZuiderhaven 40coopmanbestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg30101r
6 Jacob Radsma cum uxoreKerkpoortstraat 5horlogiemaeker, mr.bestaet burgerlijk23:15:00 cg3:15:00 cg20101r
6 Jacob Radsma cum uxoreZuiderhaven 40horlogiemaeker, mr.bestaet burgerlijk23:15:00 cg3:15:00 cg20101r
6 Jacob Harmens Kerkpoortstraat 5rentenier18:19:00 cg3:19:00 cg10101v
6 Jacob Harmens Zuiderhaven 40rentenier18:19:00 cg3:19:00 cg10101v
6 Jan Alema cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet wel30:14:00 cg5:14:00 cg20101v
6 Jan Alema cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet wel30:14:00 cg5:14:00 cg20101v
6 Sipke Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5boomwagterbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg30101v
6 Sipke Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40boomwagterbestaet geringh19:08:00 cg3:08:00 cg30101v
6 Gerard Suringar weduweKerkpoortstraat 5zoutsiederschevan wel bestaen120:17:00 cg20:17:00 cg22101v
6 Gerard Suringar weduweZuiderhaven 40zoutsiederschevan wel bestaen120:17:00 cg20:17:00 cg22101v
6 Tjeerd van der Sluis Kerkpoortstraat 5coopmanbestaet wel130:11:00 cg21:11:00 cg50101v
6 Tjeerd van der Sluis Zuiderhaven 40coopmanbestaet wel130:11:00 cg21:11:00 cg50101v
6 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg00101v
6 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg00101v
6 Froukjen Braam Kerkpoortstraat 5wel begoedight156:07:00 cg26:07:00 cg30101v
6 Froukjen Braam Zuiderhaven 40wel begoedight156:07:00 cg26:07:00 cg30101v
6 Caye Slaepkool cum uxore6-018Voorstraat 36herbergier en kockbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg40101v
6 Caye Slaepkool cum uxore6-018Sint Odolphisteeg 3herbergier en kockbestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg40101v
6 Pyttje Heeres Kerkpoortstraat 5stijffsterbestaet geringh6:12:00 cg7:12:00 cg20102r
6 Pyttje Heeres Zuiderhaven 40stijffsterbestaet geringh6:12:00 cg7:12:00 cg20102r
6 Yde Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5helpbakkerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20102r
6 Yde Pytters cum uxoreZuiderhaven 40helpbakkerbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20102r
6 Wybe Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41102r
6 Wybe Jansen cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41102r
6 Douwe Jansen weduwe6-020Voorstraat 34bakkerinne, mr.bestaet wel36:07:00 cg6:07:00 cg30102r
6 Pytter Ferwerda cum uxore6-021Voorstraat 32coffyschenkerbestaet reedelijk60:00:00 cg10:00:00 cg30102r
6 Pytter Heyns Kerkpoortstraat 5kleermaker, mr.bestaet reedelijk wel28:07:00 cg4:07:00 cg20102r
6 Pytter Heyns Zuiderhaven 40kleermaker, mr.bestaet reedelijk wel28:07:00 cg4:07:00 cg20102r
6 Gerardus Luppus Kerkpoortstraat 5luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00102r
6 Gerardus Luppus Zuiderhaven 40luitenant onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00102r
6vroedsman Dirk Winia cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenier42:19:00 cg7:19:00 cg20102r
6vroedsman Dirk Winia cum uxoreZuiderhaven 40rentenier42:19:00 cg7:19:00 cg20102r
6 Boote Oebles c.u.Kerkpoortstraat 5oud en van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20102v
6 Boote Oebles c.u.Zuiderhaven 40oud en van geringh bestaen11:09:00 cg2:09:00 cg20102v
6 Sybrigjen Hiddes een weduweKerkpoortstraat 5melkverkoopstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20102v
6 Sybrigjen Hiddes een weduweZuiderhaven 40melkverkoopstergering6:16:00 cg1:16:00 cg20102v
6 Jan Thomas IJsenbeecq weduweKerkpoortstraat 5laekenkoopersebestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg21102v
6 Jan Thomas IJsenbeecq weduweZuiderhaven 40laekenkoopersebestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg21102v
6 Freedrik Schotsman 6-024Voorstraat 26boekedrukkerbestaet wel28:07:00 cg4:07:00 cg20102v
6 Jan Hooghland cum uxoreKerkpoortstraat 5boekedrukkerbestaet reedelijk33:09:00 cg5:09:00 cg31102v
6 Jan Hooghland cum uxoreZuiderhaven 40boekedrukkerbestaet reedelijk33:09:00 cg5:09:00 cg31102v
6 Rengers Kerkpoortstraat 5majoor onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00102v
6 Rengers Zuiderhaven 40majoor onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00102v
6 Walrich Kerkpoortstraat 5notaris; 2de clerq van de admiraliteytbestaet wel70:00:00 cg11:00:00 cg20102v
6 Walrich Zuiderhaven 40notaris; 2de clerq van de admiraliteytbestaet wel70:00:00 cg11:00:00 cg20102v
6 Claas Nauta cum uxore6-027Voorstraat 22distillateur, mr.bestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg33102v
6secretaris Braam deese post in Barradeel aangegeven soo gesegt heeft6-028Voorstraat 20secretaris0:00:00 cg0:00:00 cg00102v
6juffers Vermeersch 6-029Voorstraat 18wel begoedight141:01:00 cg23:01:00 cg50103r
6 Bartel Oedses cum uxoreKerkpoortstraat 5hoveniervan gering bestaen23:01:00 cg3:01:00 cg42103r
6 Bartel Oedses cum uxoreZuiderhaven 40hoveniervan gering bestaen23:01:00 cg3:01:00 cg42103r
6 Susanna Hayes Kerkpoortstraat 5vlegtsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10103r
6 Susanna Hayes Zuiderhaven 40vlegtsterseer gering6:12:00 cg1:12:00 cg10103r
6 Sytse Harkes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg22103r
6 Sytse Harkes weduweZuiderhaven 40gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg22103r
6 Jan Sybrens cum uxore6-030Voorstraat 16adsistentbestaet geringh19:17:00 cg3:17:00 cg40103r
6 Wybrandus van Itsma cum uxoreKerkpoortstraat 5wel begoedigt150:00:00 cg30:00:00 cg40103r
6 Wybrandus van Itsma cum uxoreZuiderhaven 40wel begoedigt150:00:00 cg30:00:00 cg40103r
6 Johannes Ferwerda cum uxore6-032Voorstraat 12coopman en zoutsiederbestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg30103r
6 Coenders Kerkpoortstraat 5cap(tn) onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00103r
6 Coenders Zuiderhaven 40cap(tn) onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00103r
6vroedsman Siccama cum uxore6-033Voorstraat 10tinnegieter, mr.bestaet wel55:09:00 cg9:09:00 cg40103v
6 Jan Scheltema weduwe6-033Voorstraat 10renteniersche22:01:00 cg3:01:00 cg10103v
6burgemeester Rijpema weduwe, waeronder de zoon geweesen praedicant6-034Voorstraat 8zoutsiedersewel bestaend150:00:00 cg30:00:00 cg60103v
6vroedsman Radsma cum uxore6-039Kleine Bredeplaats 3horlogiemaeker, mr.bestaet wel45:00:00 cg7:00:00 cg32103v
6 Hoyte Broers cum uxoreKerkpoortstraat 5koekebacker, mr.bestaet wel50:15:00 cg8:15:00 cg30103v
6 Hoyte Broers cum uxoreZuiderhaven 40koekebacker, mr.bestaet wel50:15:00 cg8:15:00 cg30103v
6 Jouke Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg20103v
6 Jouke Douwes cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet geringh17:00:00 cg2:00:00 cg20103v
6 Aeltje Jans Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
6 Aeltje Jans Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
6 Sytske Kerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
6 Sytske Zuiderhaven 40arbeydsterbestaet gering6:12:00 cg1:12:00 cg10103v
6 Watze Haenstra cum uxoreKerkpoortstraat 5kooperslaeger, mr.bestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg32103v
6 Watze Haenstra cum uxoreZuiderhaven 40kooperslaeger, mr.bestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg32103v
6 Douwe Jacobs Kerkpoortstraat 5renteniergemeen20:12:00 cg3:12:00 cg10104r
6 Douwe Jacobs Zuiderhaven 40renteniergemeen20:12:00 cg3:12:00 cg10104r
6 Tjeerd Radsma Kerkpoortstraat 5horlogiemaeker, mr.bestaet reedelijk wel32:15:00 cg5:15:00 cg20104r
6 Tjeerd Radsma Zuiderhaven 40horlogiemaeker, mr.bestaet reedelijk wel32:15:00 cg5:15:00 cg20104r
6 Joseph van Norden cum uxore6-040Kleine Bredeplaats 5winkelierbestaet geringh40:00:00 cg6:00:00 cg30104r
6 Rein Hoytes Brouwer cum uxore6-041Kleine Bredeplaats 7waegmeesterbestaet wel72:01:00 cg12:01:00 cg40104r
6burgemeester Bretton weduwe6-042Kleine Bredeplaats 9bestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg20104r
6 Douwe Zeilmaeker cum uxoreKerkpoortstraat 5setschippervan gering bestaen31:09:00 cg5:09:00 cg22104r
6 Douwe Zeilmaeker cum uxoreZuiderhaven 40setschippervan gering bestaen31:09:00 cg5:09:00 cg22104r
6 Reinder Jans vrouwKerkpoortstraat 5matroosvan seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg20104r
6 Reinder Jans vrouwZuiderhaven 40matroosvan seer gering bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg20104r
6 Warner Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5vaerendspersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23104r
6 Warner Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40vaerendspersoonbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23104r
6 Jan Heins cum uxore6-044Kleine Bredeplaats 13winkelier en schoolmeesterbestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg20104v
6 Pyttje Jans een weduweKerkpoortstraat 5renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Pyttje Jans een weduweZuiderhaven 40renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Teuntje Feykes Kerkpoortstraat 5renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Teuntje Feykes Zuiderhaven 40renteniersche22:05:00 cg3:05:00 cg10104v
6 Pytter Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5sleefmaekerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg20104v
6 Pytter Alberts cum uxoreZuiderhaven 40sleefmaekerbestaet gemeen22:11:00 cg3:11:00 cg20104v
6 Gerrit Keimpes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg22104v
6 Gerrit Keimpes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg22104v
6 Wyger Alberts cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet gemeen21:05:00 cg3:05:00 cg22104v
6 Wyger Alberts cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet gemeen21:05:00 cg3:05:00 cg22104v
6 Wouter Jetses cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet matigh25:00:00 cg4:00:00 cg20104v
6 Wouter Jetses cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet matigh25:00:00 cg4:00:00 cg20104v
6 Oeds Gijsberts cum uxoreKerkpoortstraat 5weeverbestaet wel18:00:00 cg3:00:00 cg20104v
6 Oeds Gijsberts cum uxoreZuiderhaven 40weeverbestaet wel18:00:00 cg3:00:00 cg20104v
6 Jurjen Okkes cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaervan gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg21105r
6 Jurjen Okkes cum uxoreZuiderhaven 40metselaervan gering bestaen13:01:00 cg2:01:00 cg21105r
6 Harke Geerts Kerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20105r
6 Harke Geerts Zuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20105r
6 Antje Beerns Kerkpoortstraat 5arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10105r
6 Antje Beerns Zuiderhaven 40arbeydstergemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10105r
6 Jan Poppes cum uxoreKerkpoortstraat 5schipperbestaet wel56:19:00 cg9:19:00 cg52105r
6 Jan Poppes cum uxoreZuiderhaven 40schipperbestaet wel56:19:00 cg9:19:00 cg52105r
6 Sybren Jansen cum uxore6-050Kleine Bredeplaats 17galliootschipperbestaet gemeen34:17:00 cg5:17:00 cg33105r
6 Claes Claeses cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21105r
6 Claes Claeses cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg21105r
6 Wytse Vettevoogel 6-051Kleine Bredeplaats 19wolkammer, mr.bestaet wel50:00:00 cg8:00:00 cg42105r
6 Enogh Sjoerds cum uxoreKerkpoortstraat 5schipper, oldbestaet reedelijk30:00:00 cg5:00:00 cg20105r
6 Enogh Sjoerds cum uxoreZuiderhaven 40schipper, oldbestaet reedelijk30:00:00 cg5:00:00 cg20105r
6 Obbe Ypes 6-053Kleine Bredeplaats 23hoedemaeker, mr.bestaet gemeen15:05:00 cg2:05:00 cg32105v
6 Hendrik Harmens cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
6 Hendrik Harmens cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
6 Albert Beeuwes weduwe6-054Kleine Bredeplaats 25winkeltjebestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg11105v
6 Tjeerd Lammerts Kerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet seer gering7:17:00 cg1:17:00 cg10105v
6 Tjeerd Lammerts Zuiderhaven 40weeversknegtbestaet seer gering7:17:00 cg1:17:00 cg10105v
6 Wybe Nammles cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet gemeen13:01:00 cg2:01:00 cg21105v
6 Wybe Nammles cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet gemeen13:01:00 cg2:01:00 cg21105v
6 Jan Ruirds cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
6 Jan Ruirds cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg21105v
6 Aeltje Harmens weduwe en Hendrik HendrikKerkpoortstraat 5van suinigh bestaen22:01:00 cg3:01:00 cg24105v
6 Aeltje Harmens weduwe en Hendrik HendrikZuiderhaven 40van suinigh bestaen22:01:00 cg3:01:00 cg24105v
6 Fedde Jentjes cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet gemeen24:01:00 cg4:01:00 cg33105v
6 Fedde Jentjes cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet gemeen24:01:00 cg4:01:00 cg33105v
6 Lieuwe Huberts weduwe6-060Lanen 7turfmeetstervan goed bestaen18:01:00 cg3:01:00 cg20105v
6 Freerk Sybrens cum uxore6-061Drie Roemersteeg 1schipper, oldbestaet reedelijk40:19:00 cg6:19:00 cg61106r
6 Saeke Jacobs cum uxoreKerkpoortstraat 5loodsmanvan gering bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20106r
6 Saeke Jacobs cum uxoreZuiderhaven 40loodsmanvan gering bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20106r
6 Pieter Wassenaer weduweKerkpoortstraat 5van geringh bestaen15:13:00 cg2:13:00 cg40106r
6 Pieter Wassenaer weduweZuiderhaven 40van geringh bestaen15:13:00 cg2:13:00 cg40106r
6 Yttje Ulbes een weduwe6-063Drie Roemersteeg 5een gering bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg20106r
6 Geertje Bokkes een weduwe6-064Drie Roemersteeg 7van geringh bestaen6:16:00 cg1:16:00 cg20106r
6 Akke Tobias een weduweKerkpoortstraat 5van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10106r
6 Akke Tobias een weduweZuiderhaven 40van seer geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10106r
6 Jan Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5chirurgijn, mr.bestaet gemeen19:01:00 cg3:01:00 cg21106r
6 Jan Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40chirurgijn, mr.bestaet gemeen19:01:00 cg3:01:00 cg21106r
6 Dirk IJsenbeecq cum uxoreKerkpoortstraat 5kalk- en steenverkooperbestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg42106r
6 Dirk IJsenbeecq cum uxoreZuiderhaven 40kalk- en steenverkooperbestaet reedelijk wel40:00:00 cg6:00:00 cg42106r
6 Tjieskjen Wybes een weduwe6-068Lanen 11sonder bedrijffbestaet geringh29:03:00 cg4:03:00 cg40106r
6 Wopke Tjepkes Kerkpoortstraat 5weeverbestaet maetigh13:05:00 cg2:05:00 cg10106v
6 Wopke Tjepkes Zuiderhaven 40weeverbestaet maetigh13:05:00 cg2:05:00 cg10106v
6 Remkjen Tjepkes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh6:12:00 cg1:12:00 cg10106v
6 Remkjen Tjepkes Zuiderhaven 40naysterbestaet maetigh6:12:00 cg1:12:00 cg10106v
6 Trijntje Lieuwes weduweKerkpoortstraat 5seer arm6:16:00 cg1:16:00 cg20106v
6 Trijntje Lieuwes weduweZuiderhaven 40seer arm6:16:00 cg1:16:00 cg20106v
6 Doeke Pytters cum uxore6-070Lanen 15schoenmaeker, mr.bestaet gemeen28:16:00 cg4:16:00 cg34106v
6 Aukjen Baukes weduweKerkpoortstraat 5arbeydsterbestaet gemeen20:03:00 cg3:03:00 cg30106v
6 Aukjen Baukes weduweZuiderhaven 40arbeydsterbestaet gemeen20:03:00 cg3:03:00 cg30106v
6 Jan Jurjens cum uxoreKerkpoortstraat 5knegt van de secretaris Braem11:13:00 cg2:13:00 cg22106v
6 Jan Jurjens cum uxoreZuiderhaven 40knegt van de secretaris Braem11:13:00 cg2:13:00 cg22106v
6 Harmen Dirks cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20106v
6 Harmen Dirks cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20106v
6 Rutger Goslings cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaer, mr.bestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg44106v
6 Rutger Goslings cum uxoreZuiderhaven 40metselaer, mr.bestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg44106v
6 Dirk Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaer, geweesenbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg20107r
6 Dirk Jansen cum uxoreZuiderhaven 40metselaer, geweesenbestaet gemeen15:16:00 cg2:16:00 cg20107r
6 Sikke Builart cum uxoreKerkpoortstraat 5beurtschipperbestaet geringh22:14:00 cg3:14:00 cg23107r
6 Sikke Builart cum uxoreZuiderhaven 40beurtschipperbestaet geringh22:14:00 cg3:14:00 cg23107r
6 Sybren Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5timmerman, mr.bestaet wel44:01:00 cg7:01:00 cg62107r
6 Sybren Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40timmerman, mr.bestaet wel44:01:00 cg7:01:00 cg62107r
6 Hendrik Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20107r
6 Hendrik Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20107r
6 Hendrik Melcherts cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg41107r
6 Hendrik Melcherts cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg41107r
6 Jacob Ripperts weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg30107r
6 Jacob Ripperts weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg30107r
6 Melle Douwes weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12107r
6 Melle Douwes weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12107r
6 Jan Everts cum uxoreKerkpoortstraat 5leerkooper, mr.bestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg30107r
6 Jan Everts cum uxoreZuiderhaven 40leerkooper, mr.bestaet wel46:11:00 cg7:11:00 cg30107r
6vroedsman Wijngaarden cum uxore6-075Lanen 25keurslijfmaeker, mr.bestaet gemeen28:07:00 cg4:07:00 cg20107v
6 Evert Goslings cum uxore6-078Lanen 29wieldrayersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41107v
6 Evert Goslings cum uxore6-078Lanen 31wieldrayersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41107v
6 Harmen Sipkes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg24107v
6 Harmen Sipkes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg24107v
6 Goslingh Beernts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg32107v
6 Goslingh Beernts cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh11:13:00 cg2:13:00 cg32107v
6 Dirk Tyttes cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg21107v
6 Dirk Tyttes cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteert0:00:00 cg0:00:00 cg21107v
6 Matthijs Waller Kerkpoortstraat 5rustmeester onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00107v
6 Matthijs Waller Zuiderhaven 40rustmeester onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00107v
6 Pytter Frits Kerkpoortstraat 5soldaat onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00107v
6 Pytter Frits Zuiderhaven 40soldaat onder Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00107v
6 Romkjen Jacobs Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10107v
6 Romkjen Jacobs Zuiderhaven 40naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10107v
6 Cornelis Lautenbach cum uxoreKerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.van geringh bestaen17:17:00 cg2:17:00 cg31108r
6 Cornelis Lautenbach cum uxoreZuiderhaven 40schoenmaeker, mr.van geringh bestaen17:17:00 cg2:17:00 cg31108r
6 Rinske Jans een weduweKerkpoortstraat 5bestaet reedelijk wel22:05:00 cg3:05:00 cg10108r
6 Rinske Jans een weduweZuiderhaven 40bestaet reedelijk wel22:05:00 cg3:05:00 cg10108r
6vroedsman Olivier 6-081Lanen 37schoolmeesterbestaet wel40:00:00 cg6:00:00 cg20108r
6 Pieter Gelinda jr. c.u.Kerkpoortstraat 5coopman, geweesenbestaet geringh24:01:00 cg4:01:00 cg53108r
6 Pieter Gelinda jr. c.u.Zuiderhaven 40coopman, geweesenbestaet geringh24:01:00 cg4:01:00 cg53108r
6 Ulbe Cornelis cum uxoreKerkpoortstraat 5metselaersknegtvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg23108r
6 Ulbe Cornelis cum uxoreZuiderhaven 40metselaersknegtvan gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg23108r
6 Rintje Harmens cum uxore6-084/2Sint Odolphisteeg 16weeversknegtbestaet seer geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20108r
6 Andrys Tjerks cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermanbestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21108r
6 Andrys Tjerks cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermanbestaet gemeen28:00:00 cg4:00:00 cg21108r
6 Attje Bottes Kerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10108r
6 Attje Bottes Zuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10108r
6 Stittert Adams cum uxore6-086Sint Odolphisteeg 10galliootschipperbestaet wel nae sijn doen37:09:00 cg6:09:00 cg32108v
6 Stittert Adams cum uxore6-086Sint Odolphisteeg 12galliootschipperbestaet wel nae sijn doen37:09:00 cg6:09:00 cg32108v
6 Felten Gerrits cum uxore6-087Sint Odolphisteeg 8kuiper, mr.bestaet reedelijk15:16:00 cg2:16:00 cg20108v
6 Jan Oebles cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20108v
6 Jan Oebles cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20108v
6 Wytse IJsbrands cum uxoreKerkpoortstraat 5kleermaekersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg23108v
6 Wytse IJsbrands cum uxoreZuiderhaven 40kleermaekersknegtbestaet gering11:13:00 cg2:13:00 cg23108v
6 Antje Jans Kerkpoortstraat 5gladmangelsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10108v
6 Antje Jans Zuiderhaven 40gladmangelsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10108v
6 Antje Jakles Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10108v
6 Antje Jakles Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10108v
6 Jan Gerryts 6-090 kleermaeker, mr.van geringh bestaen12:13:00 cg2:13:00 cg20108v
6 Gijsbert Sybes Kerkpoortstraat 5rentenierbestaet wel52:17:00 cg8:17:00 cg20108v
6 Gijsbert Sybes Zuiderhaven 40rentenierbestaet wel52:17:00 cg8:17:00 cg20108v
6 Geertje Jans Kerkpoortstraat 5waschterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10109r
6 Geertje Jans Zuiderhaven 40waschterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg10109r
6 Jacob Joosten cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Jacob Joosten cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Gerben Johannes 6-091Sint Odolphisteeg 5coopmansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Jelle Douwes weduwe6-092Sint Odolphisteeg 9van geringh bestaen6:12:00 cg1:12:00 cg10109r
6 Aeffke Foekes Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10109r
6 Aeffke Foekes Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10109r
6 IJsbrand Felten(s) c.u.6-064Drie Roemersteeg 7oud en arm6:16:00 cg1:16:00 cg20109r
6 Cornelis IJsbrands Kerkpoortstraat 5scheepstimmerman, waert voorbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10109r
6 Cornelis IJsbrands Zuiderhaven 40scheepstimmerman, waert voorbestaet gemeen7:17:00 cg1:17:00 cg10109r
6 Jacob Baukes cum uxoreKerkpoortstraat 5timmermansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Jacob Baukes cum uxoreZuiderhaven 40timmermansknegtbestaet gemeen14:09:00 cg2:09:00 cg20109r
6 Harke Gaeles cum uxoreKerkpoortstraat 5scheepstimmermansknegtbestaet seer soober11:13:00 cg2:13:00 cg41109v
6 Harke Gaeles cum uxoreZuiderhaven 40scheepstimmermansknegtbestaet seer soober11:13:00 cg2:13:00 cg41109v
6 Hessel Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23109v
6 Hessel Jansen cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg23109v
6 Elske Huberts een weduwe6-094 winkelierschebestaet maetigh14:15:00 cg2:15:00 cg10109v
6 Lolke Sytses Kerkpoortstraat 5trekschipperbestaet redelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10109v
6 Lolke Sytses Zuiderhaven 40trekschipperbestaet redelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10109v
6 Rintjen Annes cum uxoreKerkpoortstraat 5stuirmanbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg22109v
6 Rintjen Annes cum uxoreZuiderhaven 40stuirmanbestaet maetigh wel23:13:00 cg3:13:00 cg22109v
6 Gosse Pytters cum uxore6-096Lanen 45com.ris op de Wadleggerbestaet wel36:12:00 cg6:12:00 cg20109v
6 Meynte Brouwer cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakker, mr.bestaet geringh22:11:00 cg3:11:00 cg20109v
6 Meynte Brouwer cum uxoreZuiderhaven 40pannebakker, mr.bestaet geringh22:11:00 cg3:11:00 cg20109v
6 Pieter Gosses weduweKerkpoortstraat 5rentenierschebestaet gemeen18:19:00 cg3:19:00 cg10109v
6 Pieter Gosses weduweZuiderhaven 40rentenierschebestaet gemeen18:19:00 cg3:19:00 cg10109v
6 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40weevergering11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Harmen Hylkes c.u.6-099Lanen 47oud en seer geringh11:13:00 cg2:13:00 cg40110r
6 Pieter Geerts c.u. dogh heeft sijn vrouw verlatenKerkpoortstraat 5bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg21110r
6 Pieter Geerts c.u. dogh heeft sijn vrouw verlatenZuiderhaven 40bestaet seer geringh6:16:00 cg1:16:00 cg21110r
6 Ymke Sikkes weduweKerkpoortstraat 5naysterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg12110r
6 Ymke Sikkes weduweZuiderhaven 40naysterseer gering6:16:00 cg1:16:00 cg12110r
6 Albertje Willems 6-101Lanen 59turfmeetsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10110r
6 Albertje Willems 6-101Lanen 61turfmeetsterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10110r
6 Geert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Geert Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg20110r
6 Maertjen Alefs Kerkpoortstraat 5wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10110r
6 Maertjen Alefs Zuiderhaven 40wort gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10110r
6 Hyltje Abes cum uxoreKerkpoortstraat 5kooltjerbestaet wel28:16:00 cg4:16:00 cg21110r
6 Hyltje Abes cum uxoreZuiderhaven 40kooltjerbestaet wel28:16:00 cg4:16:00 cg21110r
6 Jan Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20110v
6 Jan Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20110v
6 Reynder Jansen Kerkpoortstraat 5metselaerbestaet maetigh20:08:00 cg3:08:00 cg21110v
6 Reynder Jansen Zuiderhaven 40metselaerbestaet maetigh20:08:00 cg3:08:00 cg21110v
6 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg00110v
6 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg00110v
6 Jan Theunis cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg24110v
6 Jan Theunis cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg24110v
6 Jetske Hansen een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg21110v
6 Jetske Hansen een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg21110v
6 Hendrik Thomas Tromp 6-105Lanen 67opsigter op de maet van de turfkorvenbestaet reedelijk wel23:15:00 cg3:15:00 cg20110v
6 Anthoni Beukens 6-106Lanen 69weevergemeen17:13:00 cg2:13:00 cg42110v
6 Sjiouke Tjeerds weduweKerkpoortstraat 5spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg13110v
6 Sjiouke Tjeerds weduweZuiderhaven 40spoelsterbestaet geringh6:12:00 cg1:12:00 cg13110v
6 Haantje Baltus cum uxoreKerkpoortstraat 5pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Haantje Baltus cum uxoreZuiderhaven 40pannebakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Eerk Jansen cum uxore6-107Lanen 71blauferwersknegtbestaet reedelijk21:13:00 cg3:13:00 cg40111r
6 Dirk Christiaens cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybackersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20111r
6 Dirk Christiaens cum uxoreZuiderhaven 40gleybackersknegtbestaet gemeen11:09:00 cg2:09:00 cg20111r
6 Pals Carsten cum uxoreKerkpoortstraat 5gleybackersknegtgering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Pals Carsten cum uxoreZuiderhaven 40gleybackersknegtgering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Sierk Cornelis Kerkpoortstraat 5schoenmaeker, mr.bestaet reedelijk17:00:00 cg2:00:00 cg10111r
6 Sierk Cornelis Zuiderhaven 40schoenmaeker, mr.bestaet reedelijk17:00:00 cg2:00:00 cg10111r
6 Harmen Beerns cum uxore6-109Lanen 75baerdscheerderbestaet geringh26:00:00 cg4:00:00 cg50111r
6 Freerk Bootes cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergering14:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Freerk Bootes cum uxoreZuiderhaven 40weevergering14:13:00 cg2:13:00 cg22111r
6 Elske Annes een weduweKerkpoortstraat 5oud en arm6:16:00 cg1:16:00 cg20111r
6 Elske Annes een weduweZuiderhaven 40oud en arm6:16:00 cg1:16:00 cg20111r
6 Mindel Mindels Kerkpoortstraat 5militaire chergiant onder Leeve0:00:00 cg0:00:00 cg00111v
6 Mindel Mindels Zuiderhaven 40militaire chergiant onder Leeve0:00:00 cg0:00:00 cg00111v
6 Heere Dirks weduweKerkpoortstraat 5zie Jan Heeres0:00:00 cg0:00:00 cg00111v
6 Heere Dirks weduweZuiderhaven 40zie Jan Heeres0:00:00 cg0:00:00 cg00111v
6 Jacob Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5waeterhaelderbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23111v
6 Jacob Johannes cum uxoreZuiderhaven 40waeterhaelderbestaet geringh13:05:00 cg2:05:00 cg23111v
6 Feyte Arjens weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30111v
6 Feyte Arjens weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30111v
6 Mayke Wybes een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30111v
6 Mayke Wybes een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg30111v
6 Hendrik Zacharias cum uxoreKerkpoortstraat 5weevergemeen17:00:00 cg2:00:00 cg20111v
6 Hendrik Zacharias cum uxoreZuiderhaven 40weevergemeen17:00:00 cg2:00:00 cg20111v
6 Marten Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen14:13:00 cg2:13:00 cg21111v
6 Marten Willems cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen14:13:00 cg2:13:00 cg21111v
6 Jan Hendriks cum uxore6-112Lanen 79coopmanbestaet wel46:00:00 cg7:00:00 cg42111v
6 Sipke Jansen cum uxore6-113Lanen 81winkelierbestaet wel30:00:00 cg5:00:00 cg20112r
6 Trijntje Jans een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg22112r
6 Trijntje Jans een weduweZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg22112r
6 Hendrik Freedriks cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23112r
6 Hendrik Freedriks cum uxoreZuiderhaven 40suikerbakkersknegtbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg23112r
6 Mathijs Hagelberg Kerkpoortstraat 5tamboer onder B. Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00112r
6 Mathijs Hagelberg Zuiderhaven 40tamboer onder B. Leewe0:00:00 cg0:00:00 cg00112r
6 Eelkjen Jacobs Kerkpoortstraat 5spoelstergering, wort door haar vrinden onderhouden6:12:00 cg1:12:00 cg10112r
6 Eelkjen Jacobs Zuiderhaven 40spoelstergering, wort door haar vrinden onderhouden6:12:00 cg1:12:00 cg10112r
6 Foppe Dirks cum uxore6-120Simon Stijlstraat 6winkeltjebestaet geringh18:00:00 cg3:00:00 cg20112r
6 Johannes HyIkama cum uxoreKerkpoortstraat 5brouwer, mr.bestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg30112r
6 Johannes HyIkama cum uxoreZuiderhaven 40brouwer, mr.bestaet wel60:00:00 cg10:00:00 cg30112r
6 Hendrik Taek cum uxoreKerkpoortstraat 5suikerbackersknegtbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20112r
6 Hendrik Taek cum uxoreZuiderhaven 40suikerbackersknegtbestaet geringh12:13:00 cg2:13:00 cg20112r
6 Sjouke Geerts cum uxore6-122Lanen 28kooltjerbestaet gemeen20:01:00 cg3:01:00 cg22112v
6 Geertje Reins Kerkpoortstraat 5gering6:12:00 cg1:12:00 cg10112v
6 Geertje Reins Zuiderhaven 40gering6:12:00 cg1:12:00 cg10112v
6 Aart Hessels weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12112v
6 Aart Hessels weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg12112v
6 Jacob Scheltes weduwe6-123Lanen 26backerinne, mr.bestaet wel55:09:00 cg9:09:00 cg40112v
6 Hendrik Willems Kerkpoortstraat 5weeverbestaet reedelijk wel19:13:00 cg3:13:00 cg31112v
6 Hendrik Willems Zuiderhaven 40weeverbestaet reedelijk wel19:13:00 cg3:13:00 cg31112v
6 Jan Harmens Kerkpoortstraat 5weeverbestaet wel11:12:00 cg2:12:00 cg10112v
6 Jan Harmens Zuiderhaven 40weeverbestaet wel11:12:00 cg2:12:00 cg10112v
6 Bauke Cornelis cum uxore6-124Lanen 22scheepstimmermanbestaet wel30:14:00 cg5:14:00 cg20112v
6 Dirk Jansen 6-125Lanen 20ijsersmid, mr.bestaet gemeen10:17:00 cg1:17:00 cg10112v
6 Jelmer Gerbens cum uxoreKerkpoortstraat 5trekschippervan geringh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20113r
6 Jelmer Gerbens cum uxoreZuiderhaven 40trekschippervan geringh bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20113r
6commissaris Doolwert weduwe6-126Lanen 18bakkerinnebestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg21113r
6 Albert Willems cum uxoreKerkpoortstraat 5gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg21113r
6 Albert Willems cum uxoreZuiderhaven 40gealimenteerd0:00:00 cg0:00:00 cg21113r
6 Tjietske Willems een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10113r
6 Tjietske Willems een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg10113r
6 Janneke Jacobs een weduweKerkpoortstraat 5gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20113r
6 Janneke Jacobs een weduweZuiderhaven 40gealimenteerdt0:00:00 cg0:00:00 cg20113r
6 Aeltje Saekes een weduweKerkpoortstraat 5naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
6 Aeltje Saekes een weduweZuiderhaven 40naystergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
6 Freerk Pytters cum uxore6-128Lanen 16matroosbestaet gemeen11:13:00 cg2:13:00 cg42113r
6 Cornelis Jans cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgeringh11:09:00 cg2:09:00 cg20113r
6 Cornelis Jans cum uxoreZuiderhaven 40matroosgeringh11:09:00 cg2:09:00 cg20113r
6 Jeltje Claeses Kerkpoortstraat 5gealimenteerd door goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
6 Jeltje Claeses Zuiderhaven 40gealimenteerd door goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10113r
6 Claes Bretton cum uxoreKerkpoortstraat 5rentenier36:12:00 cg6:12:00 cg20113r
6 Claes Bretton cum uxoreZuiderhaven 40rentenier36:12:00 cg6:12:00 cg20113r
6 Tytte Jans cum uxore6-130Lanen 12stuirman, vaerd voorbestaet gemeen19:13:00 cg3:13:00 cg31113v
6 Tytte Jans cum uxore6-130Lanen 14stuirman, vaerd voorbestaet gemeen19:13:00 cg3:13:00 cg31113v
6 Werp Bastiaens weduweKerkpoortstraat 5van gemeen bestaen10:17:00 cg1:17:00 cg10113v
6 Werp Bastiaens weduweZuiderhaven 40van gemeen bestaen10:17:00 cg1:17:00 cg10113v
6 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Kerkpoortstraat 50:00:00 cg0:00:00 cg00113v
6 [leeg gelaten] [leeg gelaten] Zuiderhaven 400:00:00 cg0:00:00 cg00113v
6 Wybe Bakker weduwe6-131Lanen 6rentenierschegemeen14:15:00 cg2:15:00 cg10113v
6 Bauke Martens 6-132Lanen 4schoenmaeker, mr.bestaet wel22:11:00 cg4:11:00 cg20113v
6 Trijntje Lourens Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
6 Trijntje Lourens Zuiderhaven 40naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
6 Aeffke Jetses Kerkpoortstraat 5breydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
6 Aeffke Jetses Zuiderhaven 40breydstergering6:12:00 cg1:12:00 cg10113v
6 Trijntje Hoytes 6-134Lanen 2bakkerinnebestaet seer wel30:00:00 cg5:00:00 cg10113v
6 Reyn Jansen Kerkpoortstraat 5leerloyersknegtvan gemeen bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20114r
6 Reyn Jansen Zuiderhaven 40leerloyersknegtvan gemeen bestaen17:00:00 cg2:00:00 cg20114r
6 Jan Gerrits weduweKerkpoortstraat 5van gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg40114r
6 Jan Gerrits weduweZuiderhaven 40van gering bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg40114r
6 Jan Johannes cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgemeen bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22114r
6 Jan Johannes cum uxoreZuiderhaven 40matroosgemeen bestaen11:13:00 cg2:13:00 cg22114r
6 Hendrik Hendriks cum uxoreKerkpoortstraat 5galliootschipperbestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg40114r
6 Hendrik Hendriks cum uxoreZuiderhaven 40galliootschipperbestaet gemeen36:00:00 cg6:00:00 cg40114r
6vroedsman Bontekoe weduwe6-136Schritsen 3rentenierschebestaet heel wel42:19:00 cg7:19:00 cg20114r
6 Lolke Sybrens cum uxoreKerkpoortstraat 5winkelierbestaet gemeen26:15:00 cg4:15:00 cg30114r
6 Lolke Sybrens cum uxoreZuiderhaven 40winkelierbestaet gemeen26:15:00 cg4:15:00 cg30114r
6 Doeke Jans Kerkpoortstraat 5bestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10114r
6 Doeke Jans Zuiderhaven 40bestaet reedelijk wel12:04:00 cg2:04:00 cg10114r
6majoor de Haas weduweKerkpoortstraat 5bestaet maetigh34:03:00 cg5:03:00 cg32114r
6majoor de Haas weduweZuiderhaven 40bestaet maetigh34:03:00 cg5:03:00 cg32114r
6 Hendrik Pytters weduwe6-138Schritsen 7bestaet wel36:00:00 cg6:00:00 cg30114v
6 Deeltje Hendriks Kerkpoortstraat 5rentenierschegemeen14:15:00 cg2:15:00 cg10114v
6 Deeltje Hendriks Zuiderhaven 40rentenierschegemeen14:15:00 cg2:15:00 cg10114v
6 Mayke Simons Kerkpoortstraat 5naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10114v
6 Mayke Simons Zuiderhaven 40naysterbestaet gemeen6:12:00 cg1:12:00 cg10114v
6 Hendrik Leenderts weduweKerkpoortstraat 5naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20114v
6 Hendrik Leenderts weduweZuiderhaven 40naysterbestaet geringh6:16:00 cg1:16:00 cg20114v
6 Johannes Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
6 Johannes Jansen cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
6 Marten Douwes cum uxoreKerkpoortstraat 5weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
6 Marten Douwes cum uxoreZuiderhaven 40weeversknegtbestaet gering11:09:00 cg2:09:00 cg20114v
6 Hans Jansen 6-139/2Schritsen 13gleybakkersknegtbestaet gemeen18:01:00 cg3:01:00 cg20114v
6 Sipke Pytters 6-140Schritsen 13stuirman op 't Princejagtbestaet maetigh25:09:00 cg4:09:00 cg20114v
6 Aefke Fransen Kerkpoortstraat 5wort onderhouden van goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10115r
6 Aefke Fransen Zuiderhaven 40wort onderhouden van goede vrinden6:12:00 cg1:12:00 cg10115r
6 Pieter Jetses cum uxore6-141Schritsen 15matroos op 't Princejagtbestaet heel wel40:00:00 cg6:00:00 cg30115r
6ds. Boelardt Kerkpoortstraat 5praedicant, doopsgesindebestaet wel27:01:00 cg4:01:00 cg10115r
6ds. Boelardt Zuiderhaven 40praedicant, doopsgesindebestaet wel27:01:00 cg4:01:00 cg10115r
6 Trijntje Ulbes en susterKerkpoortstraat 5naysterbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20115r
6 Trijntje Ulbes en susterZuiderhaven 40naysterbestaet maetigh18:01:00 cg3:01:00 cg20115r
6 Alle Simons cum uxore6-143Schritsen 19scheepstimmermanbestaet gemeen27:13:00 cg4:13:00 cg40115r
6 Frans Pytters cum uxoreKerkpoortstraat 5turfdraegerbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20115r
6 Frans Pytters cum uxoreZuiderhaven 40turfdraegerbestaet maetigh17:00:00 cg2:00:00 cg20115r
6 Ellert Heyns cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20115r
6 Ellert Heyns cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:09:00 cg2:09:00 cg20115r
6 Goslingh Danyels cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg30115r
6 Goslingh Danyels cum uxoreZuiderhaven 40matroosgering11:13:00 cg2:13:00 cg30115r
6vroedsman Overzee 6-144Grote Bredeplaats 14brouwer, mr.bestaet wel80:00:00 cg13:00:00 cg70115v
6 Claes Thomas IJsenbeecq 6-145Grote Bredeplaats 16bontreederbestaet wel99:19:00 cg16:19:00 cg60115v
6 Gerben Ates cum uxore6-146Grote Bredeplaats 18bestaet reedelijk wel33:04:00 cg5:04:00 cg30115v
6 Gerryt Gerryts cum uxoreKerkpoortstraat 5matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30115v
6 Gerryt Gerryts cum uxoreZuiderhaven 40matroosbestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg30115v
6 Frans Jansen cum uxoreKerkpoortstraat 5knegt van de burgemeester Nollides weduwebestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41115v
6 Frans Jansen cum uxoreZuiderhaven 40knegt van de burgemeester Nollides weduwebestaet geringh11:13:00 cg2:13:00 cg41115v
6 Antje Gerrits man nae IndiënKerkpoortstraat 5gering6:16:00 cg1:16