Harlingen, quotisatie 1749 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 646)

Belastingen heffen en betalen is niets nieuws. Het bestuur van een land, provincie of stad moest toch op de een of andere manier aan geld komen om haar werk te kunnen doen. Zoals nu op bijv. benzine, alcohol en rookwaren accijns wordt geheven, werd dat vroeger op de toenmalige luxe-artikelen gedaan. Soms ook was er acute geldnood, bijvoorbeeld als er een oorlog werd gevoerd, en dan werd er een nieuwe belasting bedacht.

Zo werd in 1606, ten tijde van de Verenigde Nederlanden, 'alomme binnen de Geunieerde Provintien, de Quartieren, Steden, Casteelen, Forten ende platte Landen, onder der selver ghehoorsaamheydt wesende, het Haertsteden- ofte Schoorsteen-geldt, tot onderstant van de Oorloge' [...] 'onfangen ende geheven'. In de loop der eeuwen is op een dergelijke manier ook belasting geheven op o.a. zout, trouwen en begraven, het malen van o.a. graan (het 'gemaal'), huishuur (reëelkohieren), en op het hebben van dienstboden, wagens, paarden, ramen enz.

Rond 1748 ziet de burgerij door de bomen het bos niet meer en er breken rellen uit, gericht tegen de belastingpachters: het Pachtersoproer. De belastingpachters werden er sterk van verdacht nogal wat in eigen zakken te steken. Er wordt besloten om iets anders te proberen: één belasting waarin alles verwerkt is; de personele quotisatie. In 1749 wordt de belasting op die manier geheven en gaat men iedere woning langs om vast te leggen hoeveel personen van boven en onder de 12 jaar er wonen, wat het beroep van de hoofdbewoner is, en het belangrijkste: wat het inkomen van die hoofdbewoner is. Volgens een vastgestelde schaal wordt de belasting geïnd. Het vastleggen van de gegevens gebeurde in de zogenoemde quotisatie-kohieren.

Het volk is tegen de verwachtingen in met deze belasting zo mogelijk nog ontevredener dan met de vroegere belastingen, en in 1750 is de quotisatie dan ook alweer afgeschaft.

In de lijst staat 'kw' voor kwartier, de wijk waar men woonachtig was. De stad was in deze tijd verdeeld in 8 kwartieren en de zgn. 'Buytenbuirt' (hier kwartier 0).
In de kolom 'beroep' staat nooit 'burgemeester' of 'vroedsman' omdat dat geen beroepen waren.
In de kolom 'omschrijving' komt vaak 'cu.' voor, dat betekent 'cum uxore', met echtgeno(o)t(e).
In de kolom 'aanslag' staat het bedrag van de quotisatie vermeld in caroliguldens-stuivers-penningen. Een caroligulden (£) was 20 stuivers en een stuiver was 16 penningen.
In de kolommen 'volw.' en 'kind.' staan het aantal personen van boven resp. onder de 12 jaar.
De kolom 'fol.' staat voor folio, de pagina waarop in het originele boek de betreffende inschrijving is gedaan.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17Buytenbuirt  kwartier 1  kwartier 2  kwartier 3  kwartier 4  kwartier 5  kwartier 6  kwartier 7  kwartier 8voorn patr familienaam kw beroep omschrijving aanslag verhoging volw kind folio
ds. Heyneman 0 candid. theol. maetigh cu. £ 040-00-0 £ 7 3 2 155
Ate Folkerts 0 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 155
Foeke Feddes 0 koemelker maetigh cu. £ 021-13-0 £ 3 4 0 155
wed. Grytje Wygers 0 bleekersche geringh £ 022-17-0 £ 4 6 0 155
Hessel Jacobs 0 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 6 0 155
Jan Heyns 0 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 155
Carst Douwes 0 houtmolenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 155
Oeble Gosses 0 houtkooper maetigh cu. £ 045-00-0 £ 8 2 1 155
wed. Pytter Martens 0 koemelkerse maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 155
Pieter Poulus 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 155
wed. Rommert Remmerts 0 bestaet geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 155
Schelte Alberts 0 bleeker, mr. maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 2 155
Tjeerd Seerps 0 scheepstimmerman £ 040-00-0 £ 7 4 2 155
Wiltje Ages 0 arbeyder gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 155
Douwe Simons 1 schipper varende een galjoot £ 035-09-0 £ 6 2 3 1
wed. Hans Reynders 1 nayster suinigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Hubert Jetses 1 matroos met vrouw £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
Jacob Claesen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 1
Jacob Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Jan Hansen 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 1
wed. Janke Gerbens 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 1
Jarigh Fransen 1 arbeider £ 012-13-0 £ 2 2 0 1
Jurjen Claeses 1 makelaer oud en alleen £ 011-12-0 £ 2 1 0 1
wed. Carst Pieters 1 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
Keimpe Jansen 1 glaesenmaeker, mr. cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 1
Oene Jacobs 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Pieter Gerardus 1 metselaar, mr. en een klein winkeltje cu. £ 019-14-0 £ 3 2 0 1
Roelof Meynderts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 1
Sjoerd Harmens 1 schoenmaeker, mr. cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 1
wed. Tjeerdtje Pieters 1 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 1
Weltje Wopkes 1 vistehuisbringster £ 006-12-0 £ 1 1 0 1
vroedsman Stephanus 1 wijnkooper cu. £ 070-16-0 £ 12 4 4 2
Dirk Harmens 1 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 2
Dirk Jacobs 1 kladschilder cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 2
Frans Goitjens 1 grofsmid, geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 2
Frans Sjoerds 1 arbeyder geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 2
wed. Gerrit Douwes 1 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 2
wed. Jan Douwes 1 zeylmaekerse gemeen £ 044-08-0 £ 7 3 0 2
Janneke Johannes 1 arbeydster bejaerde vrijster £ 006-12-0 £ 1 1 0 2
Cornelis Block 1 glaesemaeker, mr. gering cu. £ 020-08-0 £ 3 2 0 2
wed. Maeyke Tjeerds 1 seer gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 2
Marten Jansen 1 setschipper op een schuite cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 2
Minke Gabbes 1 nayster geringh £ 007-16-0 £ 1 1 0 2
Pieter R. van Arum 1 coopmansschrijver cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 2
Pieter Carsten 1 arbeider sijnde alleen £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Tjebbe Sybrens 1 zeijlmaekersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 2
Trijntje Oosterbaan 1 vrijster gemeen bestaen £ 013-10-0 £ 2 1 0 2
Dries Jansen 1 beurtschipper bestaet wel £ 055-09-0 £ 9 4 0 3
Bente IJsenbeeck 1 brouwer, mr. gemeen cu. £ 036-09-0 £ 6 3 4 3
Dirk Claeses 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 3
Evert Hanekuik 1 bontreeder wel begoedigt cu. £ 102-09-0 £ 17 3 1 3
Feddrik A. Mahui 1 wel begoedight £ 126-01-0 £ 21 2 0 3
Freerk van der Hout 1 coopman bestaet wel cu. £ 146-03-0 £ 24 10 1 3
Hein Joukes 1 schipper op een galjoot cu. £ 040-09-0 £ 7 2 3 3
Jan Egberts 1 pannebackersknegt, mr. £ 019-13-0 £ 3 3 1 3
Junius Alema 1 wel begoedigt cu. £ 133-05-0 £ 22 4 0 3
Coene Visscher 1 soldaet £ -- £ 0 0 0 3
Romke Wassenaar 1 glaesemaeker, mr. gemeen £ 028-07-0 £ 5 3 1 3
wed. Sybe Aukes 1 visafdraegster £ 006-12-0 £ 1 1 0 3
Sjoerd Wessels 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 3
wed. Tettje Douwes 1 genietende alimentatie £ -- £ 0 1 0 3
Tjalling Jansen 1 schoenlapper cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 3
wed. Trijntje Scheltes 1 lijnslaeger wed. Yke Goverts, bestaet wel £ 045-00-0 £ 8 3 0 3
Wytse Wassenaar 1 veerschippers gildeboode £ 013-05-0 £ 2 1 0 3
Auke J. Bakker 1 coopman begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 25 3 1 4
Douwe Hanekuik 1 seepsieder wel begoedigt cu. £ 135-15-0 £ 23 3 3 4
Ernst Jansen 1 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 4
wed. Hendrik Annes 1 gealimenteerd £ -- £ 0 4 3 4
Ysaäk Fokkes 1 wever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 4
Jan Hendriks 1 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 4
Jan Pieters Oldaan 1 coopman begoedight cu. £ 106-11-0 £ 18 3 0 4
Claas Jacobs 1 beurtschipper gemeen cu. £ 030-05-0 £ 5 3 2 4
Lysbeth Boskhak 1 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 4
Pieter Laeses 1 wort gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 3 4
Sander Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 4
Sierk Tolsma 1 wel begoedight cu. £ 137-01-0 £ 23 3 2 4
Wybren Hessels 1 pannebackersknegt, mr. cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 4
Willem Pieters Mouter 1 wel begoedigt £ 141-13-0 £ 24 4 0 4
Willem Simons 1 alimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 4
Auke Hylkes 1 alimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 5
wed. Bartel Gerrits 1 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 5
Dieuke Pieters 1 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 5
Dirk Ypkes 1 schuitschipper suinigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 5
Dirk Roelofs 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Gerrit Pytters 1 gleijbakkersknegt gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 5
Hendrik Jarigs 1 leerloyersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Hylkjen Fongers 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 5
IJsbrand Cornelis 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
Jelle Ottes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 5
Minne Ruurds 1 blauwferwersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 5
Oeds Lolkes 1 pauper, gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 0 5
Poulus Jansen 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 5
Sjoerd Tjebbes 1 matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 5
Taeke Sikkes 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 5
wed. Tyttje Simons 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 5
Tjerk Jans 1 steenvoerder gemeen cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 5
Dirk Roelofs 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 6
Douwe Arjens 1 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 6
wed. Douwe Beernts 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 6
Ymkjen Pieters 1 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Yttje Sikkes 1 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Jilles Bakker 1 metselaar cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 6
Johannes Hendriks 1 stokersknegt cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 6
Keympe Saekes 1 bootsgesel cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
Laas Piers 1 bestaet seer gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 6
Lolke Beernts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 6
Oede Pytters 1 vaerendspersoon gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 6
Okke Doedes 1 turfdraeger cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 6
Pieter Jansen 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
Rein Gerlofs 1 wever cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 6
Sikke Ypkes 1 molenaer, mr. bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 6
Sjoerdtje Saekles 1 arbeydster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 6
Willem Lammerts 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 6
Antje Lenses 1 viswijff pauper £ 006-16-0 £ 1 2 2 7
Eylart Jurjens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Engelbertus Klinkert 1 chergier, gewesen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 7
Gerben Douwes 1 setschipper op een smack cu. £ 026-01-0 £ 4 2 4 7
Harmen Blom 1 wever cu. £ 013-13-0 £ 2 3 1 7
Hendrik Alberts 1 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 7
Heere Wybrens 1 metselaar bestaet gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 7
Yde Keyser 1 soldaet gealimenteerd £ -- £ 0 5 3 7
wed. Yffke Huberts 1 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 7
Jacob Cornelis 1 arbeyder cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 7
Jacob Sipkes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 7
Yetske Cornelis 1 vlegster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 7
Claas Jacobs 1 turfdraeger cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 7
Coert Jansen 1 blauwferwersknegt cu. £ 030-00-0 £ 5 6 0 7
Sybe Simons 1 matroos cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 7
Steffen Elias 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 7
Wouter Hessel 1 metselaer geringh cu. £ 018-06-0 £ 3 2 1 7
wed. Douwe Wybes 1 viswijff £ 006-12-0 £ 1 3 1 8
Foeke Claeses 1 vaerendspersoon en timmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 8
Harmen Warners 1 wever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Hendrik Tijssen 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 8
Jan Alberts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 8
Jan Christ. Pootenbergh 1 galjootschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 8
Janneke Jans 1 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
Jilles Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 8
wed. Jouke Johannes 1 gering bestaan £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
Okke Jarighs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 8
Sytse Poelstra 1 peerdepiceur gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 8
wed. Sjoerd Joukes 1 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 8
Tjebbe Gerrits 1 schuitschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 8
Tjeerd Joukes 1 setschipper cu. £ 030-00-0 £ 5 2 3 8
Walte Hayes 1 vaerendspersoon cu. £ 022-17-0 £ 4 6 0 8
Wybren Ulbes 1 pauper, gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 8
vroedsman Hillema 1 tot Franequer aangegeeven £ -- £ 0 0 0 9
ds. Pierson 1 wel begoedigt cu. £ 177-01-0 £ 30 6 0 9
Dirk Raeven 1 £ 007-05-0 £ 1 0 0 9
Freerk Hendriks 1 schoolkinders, houdt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Harmen van Vlie 1 glaesemaeker, mr. gemeen £ 017-05-0 £ 3 4 1 9
wed. Harmke Warners 1 pauper £ 007-04-0 £ 1 2 0 9
Jacob Wouters 1 timmerman, mr. £ 014-15-0 £ 2 1 0 9
Jan Johannes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Jan Pieters Oldaen 1 voor de suikerrafineerderije, voor knegt en meyd £ 019-04-0 £ 3 2 0 9
Johannes Elgersma 1 beurtschipper gemeen £ 055-07-0 £ 9 5 1 9
Claas Fontein 1 woont tot Ried £ -- £ 0 0 0 9
wed. Claas Haukema 1 winkelierse bestaet wel £ 018-19-0 £ 3 1 0 9
Claas Oosterbaan 1 wel begoedight £ 122-17-0 £ 20 3 1 9
Claas Foekes 1 setschipper op een galjoot £ 025-00-0 £ 4 2 0 9
Pieter Alefs 1 schuitschipper gemeen cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 9
Wybe Dirks 1 backer, mr. gemeen cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 9
Wybe Piers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 9
Abe Minnes 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 10
wed. Antje Doekes 1 geringh bestaen £ 007-04-0 £ 1 2 0 10
wed. Antje Cornelis 1 arbeydster £ 008-04-0 £ 1 1 1 10
Geertje Jacobs 1 winkeltje, gering sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 10
Gerryt Gerrits 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 10
Hartman Hartmans 1 metseleersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 10
Jan Doekes 1 scheepstimmerman gemeen £ 018-00-0 £ 3 1 0 10
Minne Abes 1 geringh £ 011-01-0 £ 2 1 2 10
vrouw Pier Beernts 1 pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 10
Pieter Jacobs 1 weever cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 10
Reynder Pieters 1 coopman en winkelier cu. £ 066-16-0 £ 11 4 1 10
Remmert Theunis 1 scheepstimmerman, vaert voor cu. £ 018-00-0 £ 3 2 1 10
wed. Rinske Gerryts 1 arbeydster notoir arm £ -- £ 0 1 0 10
Samuel Hendriks 1 grofsmid gering bestaen £ 015-16-0 £ 3 2 0 10
wed. Sierk Folkerts 1 winkelneeringe gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 10
wed. Saetske Hansen 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 10
wed. Aeltje Wybes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 1 1 0 11
Betze Cornelis 1 coopman reedelijk £ 036-12-0 £ 6 2 0 11
wed. Janke Wybes 1 winkeltje, klein £ 022-17-0 £ 4 6 2 11
Jelte Jeltes 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 11
Keympe Johannes 1 vaerendpersoon cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 11
Claas Ottes 1 geringh bestaen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 11
Lammert Martens 1 wint niets £ 009-13-0 £ 2 1 0 11
Lieuwe Jansen 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 11
wed. Marten Lammerts 1 stijfster gering bestaen £ 006-16-0 £ 1 1 2 11
vroedsman Meye H. Meyer 1 schipper £ 048-07-0 £ 8 2 0 11
Otte Aukes 1 beurtschipper, old £ 017-00-0 £ 3 1 0 11
Sybren Symons 1 schipper, old gering £ 010-17-0 £ 2 1 0 11
Zeeger Theunis 1 pannebackersknegt cu. £ 008-09-0 £ 1 2 0 11
Thijs Ulbes 1 modderleyker cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 11
wed. Trijntje Jentjes 1 arbeydster £ 006-12-0 £ 0 1 0 11
Wigle de Vries 1 strandmeester binnendijx cu. £ 044-14-0 £ 7 2 4 11
Dirk Jansen 1 wever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
wed. Fijke Broers 1 turfmeetster geringh £ 010-04-0 £ 2 2 0 12
Gryttje Willems 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 12
Harmen Harmens 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 1 12
Hendrik Jacobs 1 turfdraeger en winkelier cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 12
Hendrik Pieters 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 12
Jacob Dirks 1 wort gealimenteerd cu. £ -- £ 0 5 3 12
wed. Jan Claeses 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 12
Jan Louws 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 12
Jan Willems 1 scheepstimmerman £ 018-00-0 £ 3 1 0 12
Claas van Velsen 1 bakker, mr. gemeen cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 12
Lieuwe Lieuwes 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 12
Sikke Jansen 1 wort gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 12
wed. Tjeerd Claeses 1 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 1 12
Willem Josephs 1 weever cu. £ 016-00-0 £ 3 2 2 12
Dirk Bolta 1 schoenlapper cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
Douwe Bolta 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Gerrit Johannes 1 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Claas Gerbens 1 wever gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 13
Claes Jansen 1 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
Klaas Sybrens 1 suikerbackersknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 13
Cornelis Dirks 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 13
Lieuwe Alles 1 wolkammersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 13
wed. Pieter Thomas 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 13
wed. Pyttje Warners 1 wed. Jan Theunis, geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 13
wed. Ruurd Jans 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 13
wed. Sybren Pytters 1 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 13
Sipke Sybrens 1 weever cu. £ 018-00-0 £ 3 2 2 13
Theunis Jilts 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 13
Wybren Wybes 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 13
Wopke Jansen 1 pottebackersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 13
Age Jaenus 1 wever bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 14
Dieuke Martens 1 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 14
Eeltje Rinses 1 hovenier gemeen cu. £ 030-07-0 £ 5 4 0 14
Fedde Lieuwes 1 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 0 0 14
Feyke Hendriks 1 zie Jacob Hendriks £ -- £ 0 0 0 14
Gerrit Dirks 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 14
Gijsbert Johannes 1 leertouwer reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 14
wed. Grytje Jans 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 14
Hendrina Hendriks 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Heere Heeres 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Ype Zijes 1 baantjersknegt, mr. £ 018-01-0 £ 3 2 0 14
Jacob Harmens 1 baentjersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 14
Jacob Hendriks 1 wevers en Feyke Hendriks £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Jelger Elias 1 worden gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 14
Joost Hendrix 1 weever bestaet wel £ 022-00-0 £ 4 1 1 14
Lijsbeth Claeses 1 spinster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Rein Jansen 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 14
Ruird Hessels 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 14
Ruurd Hillebrandts 1 zeylmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 14
Tjeerdtje Ritskes 1 nayster £ 006-12-0 £ 1 1 0 14
Albert de Vries 1 schuitschipper gemeen cu. £ 014-08-0 £ 2 4 0 15
Anne Eelkes Bakker 1 kalkbrander, mr. gemeen £ 035-04-0 £ 6 5 2 15
Anske Sybes 1 metselaar, mr. reedelijk cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 15
Arjen Aris 1 weewer bestaet gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 15
Barent Sybrens 1 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 15
wed. Geertje Uilkes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 15
Hendrik Tijssen 1 scheepstimmerman cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 15
Hessel Sybrens Hingst 1 weever seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 15
Hidde Sipkes 1 pannebackersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 4 1 15
Jacob Eyberts 1 trekschipper en winkelier cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 15
Jacob Tjerks 1 soutdraeger cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 15
Jan Gerlofs Builart 1 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 065-00-0 £ 11 5 2 15
Jan Claesen 1 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 15
Jan Symons 1 metselaer maetig cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 15
Jurjen Christiaans 1 baentjersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 15
Leendert Buisman 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 3 0 15
wed. Dirk Annes 1 costerinne van de doopsgesinde gemeente £ 019-08-0 £ 3 3 0 16
Freerk Lolkes 1 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 16
wed. Geertje Tjallings 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 16
wed. Gerben Jetses 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 16
Grytje Hendriks 1 spoelster pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
Haye Willems 1 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 16
Hendrik Faber 1 ijsersmid, mr. taemelijk cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 16
Hendrik Zeegers 1 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 16
Ybeltje Jans 1 waster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 16
IJsbrand Thomas 1 suikerbakkersknegt cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 16
Jocchum Cornelis 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 16
Johannes Jansen 1 bierdraeger cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 16
Claas Pieters 1 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 16
wed. Minke Ritskes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 16
Pieter Lensius 1 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 16
Wybe Fongers 1 arbeyder gering £ 011-13-0 £ 2 3 0 16
burgemeester Hiddema 1 begoedigd £ 106-11-0 £ 18 3 0 17
Gryttje Jans 1 redelijk in staat £ 012-00-0 £ 2 1 0 17
Jacob Lourens 1 winkelier geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 17
Jacob Simons 1 beurtschipper, old cu. £ 068-01-0 £ 11 5 2 17
Jan Bretton 1 rentenier wel bestaend cu. £ 086-17-0 £ 14 4 1 17
Jan Sandstra 1 metselaersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 17
Jan Harmens Speltje 1 beurtschipper reedelijk cu. £ 035-00-0 £ 6 2 2 17
Jetse Roorda 1 wel begoedight cu. £ 168-00-0 £ 28 4 1 17
Klaes Zytses 1 bontreeder, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 17
Meyer Markus 1 vleeshouwer geringh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 17
Pieter Dirks 1 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 17
wed. Rients Jansen 1 arbeydster reedelijk £ 011-04-0 £ 2 1 1 17
Zeelis Sijl 1 rentenier welgesteld £ 018-19-0 £ 3 1 0 17
Theunis Remmerts 1 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 17
Antje Jelles 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 18
Douwe Alberts 1 wort gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 18
Eeltje Tjallings 1 houtsjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 18
wed. Hinke Taekes 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 18
Jan Hessels 1 arbeyder in hout £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
Jan Jansen Amlander 1 smalschipper reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 18
Jan Jansen Damast 1 weever bestaet reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 4 0 18
wed. Janneke Jelles 1 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 18
wed. Ytske Wybrens 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 18
Pytter Hansen 1 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 18
wed. Pieter Johannes 1 arbeydster gering £ 010-04-0 £ 2 2 0 18
wed. Trijntje Dirks 1 pauper £ 006-12-0 £ 1 1 0 18
Trijntje Wybrens 1 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 18
Willem Symons 1 houtsjouwer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 18
Bernhardus Siccama 2 kooperslaagersknegt £ 009-01-0 £ 2 1 0 19
Dirk Riemers 2 schoolkinders, houdt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 19
Douwe Ypkes 2 pannebackersknegt cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Hendrik Hendriks 2 weever cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 19
Jacob Ebbes 2 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 19
Johan Jansen 2 matroos maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 19
Sytse Gerrits 2 onderbaes op een panwerk £ 019-01-0 £ 3 2 1 19
wed. Sipke Arjens 2 van gering bestaen £ 006-16-0 £ 1 3 0 19
Theunis Arjens 2 visafdraeger geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 19
Albert Doedes 2 scheepstimmerman cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
wed. Douwe Luitjens 2 bestaet suinigh £ 006-16-0 £ 1 2 2 20
Eelke Jelles 2 timmerman, mr. reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
Hendrik Cornelis 2 rentenier reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 20
Jan Trompetter 2 beurtschipper, old geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 20
Jan Trompetter 2 beurtschipper de jonge, redelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 20
Jan Claesen 2 wever cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 20
Jan Oenes 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 2 20
Janke Gorrits 2 nayster gemeen bestaen £ 008-17-0 £ 1 1 0 20
wed. Joost Johannes 2 nayster geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 4 0 20
Klaas Rommerts 2 gleybakkersknegt cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 20
Pieter Claesen 2 weever cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 20
Simon Sybrens 2 trekschipper op Leeuwarden et vice versa cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 20
Sipke Saekes 2 matroos maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 20
Thomas Lammerts 2 weever reedelijk cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 20
Uilke Anskes 2 metselaar, mr. redelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 20
Albert Jelles 2 renten, leeft van gemeen £ 010-02-0 £ 2 1 0 21
Andries Jansen 2 matroos gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 21
Arent Steevens 2 bontweever, mr. cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 21
wed. Beytske Willems 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 21
wed. Grytje Freerks 2 gering, pauper £ 006-16-0 £ 1 3 0 21
wed. Grytje Gerbens 2 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 21
Harmen Jansen 2 bontwever bestaet sober cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 21
Hendrik Hendriks 2 wever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 21
Hendrik Jansen 2 wever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 21
Ype Durks 2 matroos cu. £ 015-05-0 £ 3 4 0 21
wed. Jan Matroosje 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 3 21
Jan Fokkes 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 21
Jan Claesen Kool 2 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 21
wed. Klaeske Lolkes 2 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 1 0 21
wed. Mayke Jacobs 2 nayster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 21
wed. Willem Willems 2 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 21
Bartel Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 22
Beernt Beernts 2 weever, mr. cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 22
wed. Feyke Fransen 2 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 22
Haentje Willems 2 baantjersknegt redelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 22
Harmen Claesen 2 wever geringh bestaan cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 22
Hendrik Stiphout 2 weever cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 22
Jacob Wybrens 2 arbeyder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 22
Jan 2 molenaersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 22
wed. Jan Harmens 2 arbeydster soober £ 006-16-0 £ 1 1 1 22
Jan Jansen Kalf 2 bestaet maetigh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 22
wed. Jan Johannes 2 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 22
Klaes Lodewijks 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 22
Pier Harkes 2 wever, mr. cu. £ 024-00-0 £ 4 4 1 22
Pieter Sjoerds 2 bontweever bestaet wel cu. £ 039-03-0 £ 7 2 4 22
Remmert Huberts 2 bestaet geringh £ 011-12-0 £ 2 1 0 22
Sybren Sipkes 2 wever geringh £ 018-16-0 £ 3 2 0 22
Simon Meyles 2 molenaar, mr. maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 22
Doeke Symons 2 timmerman, mr. en pannebakker cu. £ 031-14-0 £ 5 3 2 23
Foppe Pytters 2 blauwferwersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 23
Gerben Heeres 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 23
wed. Gerrit Christiaans 2 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 23
Gerrit Jansen 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 23
Gerrit Jansen 2 wever cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 23
Harmen Harmens 2 weever cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 23
Henningh Cornelis 2 seer geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 23
Jan Baentjer 2 timmermansknegt en gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 5 23
Jan Ydes de Groot 2 beurtschipper cu. £ 028-11-0 £ 5 2 0 23
Maeyke Bentes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
Nanningh Hendriks 2 schuitschipper reedelijk cu. £ 029-04-0 £ 5 5 0 23
wed. Pier Andries 2 soober bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 23
Pieter Waeterman 2 galliootschipper cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 23
Trijntje Ypkes 2 nayster taemelijk £ 009-12-0 £ 2 1 0 23
ds. Meyer 2 praedicant, lutersche cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 24
Albert Jacobs 2 schuytschipper cu. £ 016-17-0 £ 3 2 3 24
Eeltje Hotses 2 pannebackersknegt cu. £ 015-05-0 £ 3 2 4 24
wed. Gerben Lolles 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 24
Govert Reinders 2 koemelker gering cu. £ 015-05-0 £ 3 4 3 24
Hinke Dreyer 2 renteniersche taemelijk £ 017-14-0 £ 3 1 0 24
Jelle Jocchums 2 scheepstimmerman cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 24
Jentje Dirks 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 0 24
Jocchum Eelkes 2 van geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 24
Johannes Gijsberts 2 matroos cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 24
Jurjen Jans 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Cornelius Lourens 2 waeterhaelder voor zoutkeeten en winkelier cu. £ 027-13-0 £ 5 3 3 24
Leendert Jansen 2 weever cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 24
wed. Pieter Sleef 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 24
Tjebbe Dreyer 2 coopman en zoutsieder cu. £ 064-08-0 £ 11 4 0 24
Wybe Durks 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 24
Stinstra 2 medicine dr. bestaet wel cu. £ 120-00-0 £ 20 4 4 25
Tuimelaer 2 sergiant £ -- £ 0 0 0 25
Beernt Jansen 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 25
wed. Jurre Jans 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 25
Haye Gerkes 2 wolkammer, mr. cu. £ 051-11-0 £ 9 4 2 25
wed. Haytse Claeses 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 25
Harmen Alberts 2 kooltjers cu. £ 015-05-0 £ 3 2 3 25
Ysaak Roosen 2 ferwer maetigh cu. £ 050-08-0 £ 8 3 2 25
Jan Simons 2 bakker, mr. cu. £ 036-12-0 £ 7 4 1 25
Claas Norel 2 timmerman, mr. geringh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 25
Pieter Pool 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 25
Quintje Jans 2 bestaet seer geringh en wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 25
Rimmert Rommerts 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 25
Tytte Ruirds 2 stalman reedelijk cu. £ 045-00-0 £ 8 3 4 25
Ulbe Jans Menalda 2 trekschipper goed bestaen cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 25
Abe Lenses 2 ruilerbuiter cu. £ 018-17-0 £ 3 2 4 26
wed. Antje Allerts 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 26
Baernt Sjoerds 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 26
Yie Feykes 2 vrijgezel sober bestaen £ 007-17-0 £ 1 1 0 26
wed. Engeltje Doedes 2 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 2 0 26
Everardus Wiaerda 2 silversmid, mr. £ 030-00-0 £ 5 2 1 26
Feyte Hoytes 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 26
Frans Beernts 2 weever £ 017-00-0 £ 3 2 0 26
Harmen Arents 2 weever cu. £ 020-17-0 £ 4 5 1 26
Ype Feykes 2 geen bedrijf, bestaet wel £ 017-04-0 £ 3 1 0 26
Jan Simons 2 kuipersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 26
Jan Sjoerds 2 alimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 26
Jocchum Jansen 2 pottebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Johannes Steffens 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 5 26
Rinske Symons 2 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 26
Wopke Hanses 2 matroos £ 011-13-0 £ 2 2 2 26
Bauke Cornelus 2 trekschipper cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 27
Beernt Beernts 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 27
Geert Geerts 2 pannebakkersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Gyke Simons 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 27
wed. Gorrit Dirks 2 waschter oud, geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 27
Harmen Velthuys 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Harmen Hendriks 2 weever cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 27
Hendrik Coelman 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Hendrik Jansen 2 weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 27
Jan Dirks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 27
Jetske Jans 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 27
Claas Harmens 2 weever £ 019-01-0 £ 3 2 1 27
wed. Claas Wopkes 2 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 27
wed. Sybout Douwes 2 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 27
Taeke Pytters 2 weever cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 27
Wyger Cornelus 2 blauwferversknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 3 27
Andries Jansen 2 turfvaarder cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Anthoni Eises 2 sakkedraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 28
Hendrik Heermans 2 bestaen reedelijk cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 28
Heere Meyles 2 blauwferwersknegt cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 28
Jacob Hettes 2 bakker, mr. reedelijk £ 030-00-0 £ 5 2 0 28
Jan Cramer 2 brouwer, mr. gemeen £ 025-00-0 £ 4 3 2 28
Jan Lammerts 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 28
Jaerig Arjens 2 brouwersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 28
wed. Johannes Ypes 2 winkeliersche £ 018-00-0 £ 3 1 0 28
wed. Klaas Willems 2 scheerster £ 006-16-0 £ 1 2 0 28
wed. Marten Hessels 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 28
Urk Freedriks 2 schoen- en leestmaeker cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
vrouw Pieter Arents 2 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 28
Pieter Jansen 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 5 28
Roelof Tjerks 2 turfdraeger cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 28
Taewis Jacobs 2 bakkersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 0 28
Augustijn Sticker 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Bauke Jilts 2 winkelier en weever cu. £ 021-00-0 £ 4 2 1 29
Beernt Jansen 2 wever bestaet maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 29
Bouwe Claeses 2 timmermansknegt cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 29
Frans Willems 2 weever, mr. cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 29
Gerrit Gerrits 2 weever cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 29
Hans Johannes 2 wagenmaeker, mr. maetigh £ 024-00-0 £ 4 3 0 29
Harmen ten Veen 2 weversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Harmen Hendriks 2 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 29
Hendrik Everts 2 panneboeter maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 29
Heere Gerbens 2 stalman cu. £ 022-00-0 £ 4 3 0 29
Jan Caspers 2 weever cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 29
Johantje Sjoerds 2 nayster gering bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
wed. Claas Jansen 2 spoelster wint niets £ 006-12-0 £ 1 1 0 29
Minne Hendriks 2 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 29
Oene Fokkes 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 29
wed. Aeltje Jelles 2 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
Age Cornelis 2 turf- en sakkedraeger cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 30
Alle Jacobs 2 ijsersmid, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 30
wed. Aukjen Willems 2 haerv(l)egster £ 006-16-0 £ 1 1 0 30
wed. Douwe Gosses 2 winkeltje, klein geringh £ 012-13-0 £ 2 1 3 30
wed. Gerrit Jacobs 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 30
Harmen Gerrits 2 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Hendrik Duman 2 suikerbakkersknegt cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 30
Hendrik Merkus 2 weever cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 30
Jacob Poppes 2 turfvoerder cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 30
Jan Gerrits 2 en suster, gemeen bestaen £ 012-13-0 £ 2 2 0 30
Jan Jansen de Groot 2 paruikmaekersknegt £ 011-13-0 £ 2 2 1 30
Klaas Joosten 2 en suster, bestaen redelijk £ 030-07-0 £ 5 3 0 30
Maertje Theunis 2 spoelster £ 006-12-0 £ 1 1 0 30
Pytter Gerbens 2 coopman en winkelier cu. £ 033-14-0 £ 6 2 0 30
Tjeerd Sandstra 2 turfdraeger cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 30
Antje Heeres 2 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Auke Aukes 2 gleybakkersknegt £ 011-09-0 £ 2 2 0 31
wed. Dirk Gerrits 2 nayster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 31
Edsger Tyttes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 31
wed. Evert Sybrens 2 bestaet seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
Hans Hansen 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 31
Hendrik Harmens 2 setschipper cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 31
Jan Beernts 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 31
Jan Hendriks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 31
wed. Jan Pieters 2 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 2 31
Lammert Andeles 2 scheepstimmerman cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 31
Lammert Jansen 2 sakkedraeger £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
Pytter Beernts 2 stoelwinder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 31
Roelof Roelofs 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 31
Sytske Jans 2 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 31
wed. Trijntje Jans 2 blauferfster taemelijk £ 016-00-0 £ 3 1 0 31
Wybe Pieters 2 ticchellaersknegt vrijgesel £ 007-17-0 £ 1 1 0 31
wed. Wybe Wybes 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 31
Antje Tjeerds 2 bestaet taemelijk wel £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
Dirk Hendriks 2 weever cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 32
Hinke Mosch 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 32
Jan Eerks 2 schildener en ferwer cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
wed. Jan Hendriks 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 3 32
wed. Jan Jacobs 2 smidswinkel, houdende een £ 020-09-0 £ 3 4 3 32
Jan Jansen 2 weever bestaet wel £ 024-16-0 £ 4 3 0 32
Jan Sybes 2 trekschipper £ 022-11-0 £ 4 2 0 32
Janke Cornelus 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 32
Cornelis Dirks 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Lieuwe Lieuwes 2 metselaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 32
Minne Wilda 2 bakker, mr. £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
Symon Douwes 2 matroos op 't Princejagt £ 017-00-0 £ 3 1 2 32
Theunis Ziegers 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 32
wed. Tjeerd Cornelis 2 winkeltje £ 009-00-0 £ 2 1 0 32
Tjerk Jurjens 2 metselaer, mr. en winkelier £ 026-15-0 £ 4 3 0 32
Willem Gerbens 2 bootsgesel cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 32
wed. burgemeester Munter 2 £ 080-00-0 £ 13 2 0 33
wed. Anthoni Gerardi 2 bestaet redelijk wel £ 020-00-0 £ 3 2 0 33
Dirk Lourens 2 koopmanskneght cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 33
wed. Dirk Pieters 2 bestaet maetigh wel £ 013-07-0 £ 2 1 0 33
Gerrit Gerrits 2 turfdraeger cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
Hessel Jelles 2 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 33
wed. Hidde Wybes 2 nayster sittende met kinders £ 012-04-0 £ 2 1 0 33
Jacob Ypes 2 scheepstimmerman cu. £ 015-13-0 £ 3 2 0 33
Jacob Jaspers 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 33
wed. Claes Wouters 2 melktapster £ 006-16-0 £ 1 1 1 33
wed. Cornelis Sipkes 2 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 33
wed. Lamkjen Daniëls 2 arbeydster £ 006-16-0 £ 1 2 0 33
Pieter Tjeerds 2 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 33
Ruird Jeltes 2 bontreeder en coopman £ 039-19-0 £ 7 2 0 33
wed. Theunis Jelles 2 potwinkeltje, klein £ 012-13-0 £ 2 2 0 33
Trijntje Boontes 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 33
Albert Pieters 2 bakker, mr. gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 34
Bauke Reinders 2 modderleyker cu. £ 020-00-0 £ 3 3 0 34
Dirk Jansen 2 ticchelaersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 34
Doede Sierks 2 boode van 't smal schippersgild cu. £ 016-11-0 £ 3 2 0 34
Hylke Orks 2 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 34
Yde Pytters 2 schipper, old en coopman in kalk en steen cu. £ 031-07-0 £ 5 2 0 34
Jan Roorda 2 schrijver wel begoedigt £ 168-10-0 £ 28 2 0 34
Jan Allerts 2 sackmaeker cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
Minne Feddes 2 arbeyder cu. £ 017-05-0 £ 3 2 1 34
Rinse Douwes 2 gleybakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 34
Schelte Arjens 2 Breemer vaerder cu. £ 035-05-0 £ 6 4 4 34
Sybout Sierks 2 beurtschipper cu. £ 031-02-0 £ 5 2 3 34
wed. Sytske Ruurds 2 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 34
Taede Steensma 2 bestaet seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 34
Tjietske Heremyt 2 kraemwaerdster £ 006-16-0 £ 1 1 1 34
Wybren Sierks 2 rentenier gemeen £ 011-12-0 £ 2 1 0 34
Feytema 2 coopman; gleybakker cu. £ 140-00-0 £ 23 3 1 35
wed. burgemeester Lanting 2 renteniersche £ 039-19-0 £ 7 2 0 35
wed. burgemeester Menalda 2 soutsiedersche £ 055-00-0 £ 9 2 0 35
burgemeester Tobes 2 £ 020-12-0 £ 3 1 0 35
wed. burgemeester Weima 2 ticchellaerske begoedigdt £ 078-19-0 £ 13 3 0 35
wed. Freerk Scheltinga 2 lijnslaegersche reedelijk £ 070-00-0 £ 12 6 0 35
Emmetje Thomas 2 renteniersche taemelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 35
Jacob Hanekuik 2 coopman en bontreeder cu. £ 080-00-0 £ 13 3 2 35
Jacob Hibma 2 coopman en pannebakker cu. £ 090-00-0 £ 15 3 3 35
Jan Andries 2 timmerman, mr. gemeen £ 028-00-0 £ 5 2 1 35
wed. Jarigh Jacobs 2 olislaegerse in compagnie £ 160-00-0 £ 27 7 0 35
Joost Zeeman 2 geregtsboode cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 35
Claas R. Mahui 2 begoedight en vermogend £ 180-00-0 £ 30 2 0 35
Romke Lantingh 2 procureur gemeen £ 027-08-0 £ 5 2 1 35
Tjeerd Ates 2 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 35
wed. Wybe Haenekuik 2 renteniersche bestaet wel £ 057-04-0 £ 10 2 0 35
Sloterdijk 2 convoymeester cu. £ 176-09-0 £ 29 5 0 36
old burgemeester Veersma 2 winkelier gering cu. £ 029-04-0 £ 5 4 2 36
Alef van der Meulen 2 apothecarius bestaet wel cu. £ 084-13-0 £ 14 4 0 36
Freerk Hendriks 2 weever en coopman in taback cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 36
Heere Rinkes 2 bontreeder begoedight cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 36
Jacob Norel 2 loodegieter, mr. £ 030-00-0 £ 5 3 1 36
wed. Jan Hendriks 2 bestaet seer geringh £ 017-06-0 £ 3 3 0 36
Klaas Louwrens 2 rogverschieter cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 36
wed. Claaske Alles 2 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 36
Sible Lodewijks 2 wever cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 36
Symon Stijl 2 bontreeder bestaet wel cu. £ 098-03-0 £ 16 3 0 36
Sjoerd Hendriks 2 schipper en coopman cu. £ 050-00-0 £ 9 3 0 36
wed. Styntje Jacobs 2 gealimenteerd door goede vrinden £ -- £ 0 1 0 36
Tjalling Geerts 2 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 36
Tjepke Gratema 2 £ 133-17-0 £ 22 0 0 36
Aeghjen Claeses 2 meyd van Broer Baukes £ -- £ 0 0 0 37
Arjen Bottes 2 arbeider cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Broer Baukes 2 coopman en rentenier cu. £ 063-16-0 £ 11 3 0 37
Douwe Gabbes 2 timmerman, mr. en winkelier cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 37
Fokke Lolkes 2 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 37
Gerrit Offringa 2 bakker, mr. cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 37
Hendrik Jocchums 2 leerloyer cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 37
Heere Wybrens 2 waterhaelder voor een zoutkeet cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 37
Jan Everts 2 weever cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 37
Jan Hendriks 2 smid, mr. en sleeper £ 010-17-0 £ 2 1 0 37
Jan Micchiels 2 binnenvaeder in 't Mennonyte weeshuys cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 37
Cornelus Ecoma 2 stadsschoolmeester cu. £ 060-00-0 £ 11 2 3 37
Cornelis Pytters 2 waegenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 37
Lieuwe Willems 2 trekschipper cu. £ 024-15-0 £ 4 2 1 37
Melle Ynses 2 coopman en winkelier cu. £ 050-09-0 £ 8 4 0 37
Sybrigjen Hessels 2 keetmaegdt £ 006-12-0 £ 1 1 0 37
Sjoerd van der Hout 2 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 37
Tjalling Tjallings 2 trekschipper cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 37
wed. Ynskjen Jilts 3 spoelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 30
Antje 3 dienstmaegd in de keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
Beernt Jansen 3 weever, mr. maetigh £ 020-01-0 £ 3 1 5 38
Jan Hansen 3 gering, wonende in de keet van dr. Tjallingii c.s. £ 011-13-0 £ 2 3 0 38
Janke Huberts 3 ondermaegd seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 38
Johan Pytters 3 keet, in Ferwerda's geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 38
Pytter Johannes 3 ruilbuiter geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 38
Pieter Saekes 3 brouwer, mr. maetigh £ 037-09-0 £ 6 3 2 38
Tjamke Sierks 3 oppermaegd in keet van burgemeester Ripma wed. £ 012-04-0 £ 2 1 0 38
Freerk Ates 3 weever reedelijk cu. £ 028-09-0 £ 5 2 2 39
Gerrit Jacobs 3 smid, mr. seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 39
wed. Jilt Baukes 3 turfmeetster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 39
Harmen Jansen 3 weever gering bestaen cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 39
Hendrik Fransen 3 timmerman, mr. maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 39
Hendrik Jansen 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 39
Hendrik Jansen 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Jan Alberts 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 4 39
Jan Gerrits 3 weever, mr. gemeen £ 020-01-0 £ 3 2 2 39
Karst Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 39
Kornelus Jansen 3 weever maetig bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 39
Cornelis Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 39
Lammert Jansen 3 soldaat, militaire cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Meyndert Cobus 3 weever maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 39
Pieke Zacharias 3 rogmeeter geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 39
Wopke Johannes 3 turfdraeger, trekschipper en winkelier maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 39
Antje Gerrits 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 40
Bauke Jocchums 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 40
Bouwe Gerryts 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 40
Feyke Sjoerds 3 scheepstimmerman, klein winkeltje cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Gerryt Jurjens 3 bestaet maetigh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 40
Hendrik Alberts 3 weever bestaet qeringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 40
Hendrik Beernts 3 weever cu. £ 022-17-0 £ 4 6 4 40
wed. mr. Jan de Wit 3 weeversche gering £ 011-01-0 £ 2 1 2 40
Jan Withuys 3 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 40
Jan Gerrits 3 weever maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 40
Jan Rijks 3 sleefmaeker maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 1 40
Jurjen Jansen 3 geringh bestaen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 40
Claas Jansen 3 kan just sijn kost winnen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 40
Lieuwe Dirks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 2 40
Pieter Claeses 3 turffdraeger en weever cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 40
Albert Janus 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 41
Gerryt Jansen 3 weever bestaet geringh cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 41
Harmen Everts 3 bestaet taemelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 41
Hendrik Everts 3 metselaersknegt, mr. £ 011-13-0 £ 2 2 1 41
wed. Jacob Ydes 3 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 2 2 41
Jan de Boer 3 turfdraeger redelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 41
Jan Hendriks Boekholt 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
Jan Coenraeds 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 41
Keimpe Bouwes 3 knegt in de Leuwerder trekschippers peerdestal £ 011-09-0 £ 2 2 0 41
Claas Yges 3 arbeyder bestaet soober £ 011-13-0 £ 2 2 2 41
Claas Pytters 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 41
Minne Ages 3 schipper, Sneeker gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 41
Pieter Jansen 3 timmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 41
Reynder Jansen 3 weever maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 41
Steeven Alberts 3 weever seer geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 41
Swerus Ruirds 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 41
Wessel Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 41
Albert Jansen 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
Gatse Tjallings 3 koordewerker gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 42
Hans Jacobs 3 schoenlapper gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 42
Harmen Beernts 3 weeversknegt seer gering £ 011-13-0 £ 2 1 2 42
Yisk Sjoerds 3 bovenmaegd in de keet van de Heer Fontein £ 007-16-0 £ 1 1 0 42
wed. Jacob Christiaans 3 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 42
Johannes Fransbergen 3 trekschipper reedelijk cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 42
Johan Johannes 3 weever cu. £ 020-03-0 £ 3 3 0 42
Klaeske 3 dienstmaegd (bij) weduwe Menalda geringh £ -- £ 0 1 0 42
Lieuwe Jacobs 3 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 42
Meyndert Urks 3 arbeyder geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 42
Meyndert Willems 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 42
Pytter Plas 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 42
Rink Sybrens 3 ondermaegd in keet Heer Fontein geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 42
wed. Sjoerd Lammerts 3 winkeltje, klein gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 42
Theunis Roosendaal 3 weever bestaet reedelijk £ 010-17-0 £ 2 1 0 42
wed. Tjietske Robijns 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 42
wed. Trijntje Fransen 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 42
wed. Willem Jansen 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 1 42
Fredrik Jans 3 soldaet vrouw winkeltje £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Jan Arents 3 weever bestaet geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 43
Jan Jacobs 3 portier bestaet wel cu. £ 033-05-0 £ 6 2 2 43
Jetse Dirks 3 schoenmaeker geringh £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Claes Leystra 3 vroedsman en winkelier cu. £ 045-00-0 £ 8 3 0 43
Cornelis Johannes 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 43
Lourens Lents 3 soldaet ten oorlogh, als cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 43
wed. Marten Hansen 3 winkeltje gering £ 013-06-0 £ 2 1 2 43
Minne Pytters 3 waeterhaelder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 43
Piebe Jacobs 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 43
Pieter Abels 3 bovenmeyd in de keet dochter £ 007-16-0 £ 1 1 0 43
Pieter Joekes 3 uytdraeger vrijgesel £ 011-12-0 £ 2 1 0 43
Pieter Thomas 3 arbeyder seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 43
Rienk Hansen 3 herbergier reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 43
Tjeerd Gerrits 3 sleepersknegt geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 43
Wypk Gerkes 3 ondermeyd in keet £ 006-12-0 £ 1 1 0 43
Christiaen Gerrits 3 weever seer geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 44
Dieuke Aukes 3 winkeltje, klein en Romke Aukes £ 006-12-0 £ 1 2 0 44
Hans Warners 3 spinbaes op de stadspinsolder reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 44
wed. Harmen Jansen 3 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 44
wed. Hendrik Lieuwes 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 44
Hendrik Wolles 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Jacob Cornelis 3 blikslager, mr. maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 44
wed. Jan Beernts 3 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 44
Jan Jansen 3 bestaet reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 44
Johannes Douwes 3 uitdraeger geringh £ 011-09-0 £ 2 1 1 44
Pytter Jansen 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 44
wed. Symon Dekker 3 gladmangelster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 44
wed. Sjoerd Olpherts 3 uitdraegster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 3 4 44
Tjallingh Sopingius 3 coster bestaet maetigh cu. £ 129-09-0 £ 5 3 0 44
Tobias Cornelus 3 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 44
Alef Wybes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 45
Anne Wybes 3 arbeyder bestaet suinigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 45
Arent Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 45
Beernt Alpherts 3 weever reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 45
Evert Jansen 3 weever maetigh cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 45
Frans Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 45
Geert Harmens 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 45
Gerryt Harmens 3 bestaet maetigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 45
Hendrik Jansen 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
Jan Beernts 3 weever bestaet maetigh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 45
Jan Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 45
Jan Willems 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 45
Jilles Pieters 3 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 45
Julianus Pieters 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 45
Claas Lodewijks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 1 45
Wessel 3 soldaet £ -- £ 0 0 0 45
Wybe Harmens 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 45
Albert Gerrits 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 46
Christiaan Anthoni 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 46
Dirk Claesen 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 46
Evert Hendriks 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 46
Ewert Willems 3 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Harmen Jans 3 weever geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 46
wed. Jan Beernts 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 2 46
Jan Gerryts 3 weever redelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 3 46
Joseph Josephs 3 bollebuisjebakker cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 46
wed. Leentje Tijssen 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 46
wed. Loiter Jans 3 weeversche geringh £ 014-09-0 £ 2 2 0 46
Mattheus van Gerven 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 46
wed. Rimmert Luitjens 3 bestaet reedelijk £ 009-01-0 £ 2 1 0 46
Rients Hendriks 3 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 4 1 46
Steeven Hendriks 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 46
Beernt Lammerts 3 bestaet reedelijk £ 019-08-0 £ 3 3 0 47
Dirk van Weerd 3 weeversknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 47
wed. Folkert Jans 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 3 47
Gerrit Gerrits 3 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Hendrik Warners 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 1 47
wed. Jacob Gerrits 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 47
Jan Arents 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 47
Jan Gerryts 3 weever reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Jan Hendriks 3 weever reedelijk cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 47
Jan Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 022-01-0 £ 4 3 1 47
Jan Tijssen 3 weever seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 47
Caspar Christiaens 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 47
Tjeerd Oebles 3 weever redelijk cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 47
Willem Nannings 3 weeversbaas bestaet wel cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Willem Willems 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 47
Allert Adriaans 3 weever bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 48
Beernt Harmens 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 0 48
wed. Engbert Baernts 3 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 4 48
wed. Gerryt Beernts 3 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 48
Gerrit Hendriks 3 weever bestaet geringh £ 015-06-0 £ 3 2 3 48
wed. Gerryt Hendriks 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 48
Gerryt Jansen 3 weever gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 2 48
wed. Hans Jetses 3 backerinne just haer cost £ 019-15-0 £ 3 1 2 48
Hendrik Beernts 3 weever maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
wed. Jan Beernts 3 winkeltje, klein gealimenteerd £ -- £ 0 2 1 48
Jan Poppes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Jan Sipkes Buma 3 winkeltje geringh £ 011-13-0 £ 2 2 1 48
wed. Jolte Jelles 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 3 48
Coenraad Beernts 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 48
Rutger Tjerks 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 48
Steffen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 48
Beernt Hendriks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 49
Beernt Jansen 3 weever maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Dirk Cornelis 3 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 49
Evert Jurjens 3 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 49
wed. Gerrit Harmens 3 weverinne met knegt £ 013-01-0 £ 2 2 1 49
Gerrit Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 49
Haytse Wouters 3 weever reedelijk cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 49
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 49
Harmen Gerrits 3 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 49
Harmen Hendriks 3 weever bestaet taemelijk cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 49
Hendrik Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 49
Hendrik Jansen 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 49
Jan Tjeerds 3 weever taemelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 49
Louw Taeaekes 3 weever geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 49
wed. Roelof Tijssens 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 49
wed. Tjerk Rutgers 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 49
Baernt Gerrits 3 weever bestaet maetigh cu. £ 017-17-0 £ 3 2 4 50
Beernt Willems 3 matroos op 't Princejagt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Dirk Rooseboom 3 weever geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 50
Folkert Doekles 3 weever bestaet maetigh cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 50
Hendrik Beernts 3 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 50
Hendrik Gerrits 3 weever reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 50
Jan Lenningh 3 rentenier cu. £ 052-17-0 £ 9 2 0 50
Joris Baernts 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 1 50
wed. Cornelis Gerrits 3 weeverinne soober £ 006-16-0 £ 1 4 0 50
Pieter Hendriks 3 weever reedelijk wel cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 50
Pieter Joosten 3 turfdraeger cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 50
Rein Feytes 3 weever bestaet gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
Sytse Andries 3 turfdraeger reedelijk cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 50
wed. Sikke Jelles 3 weeverinne gemeen £ 006-16-0 £ 1 3 1 50
wed. Trijntje Dirks 3 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 50
Albert Jansen Kalkman 3 rentenier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 51
Goitse Rinses 3 hoveniersknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
wed. Hans Jansen 3 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 51
wed. Hendrik Jan Douwes 3 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 51
Hendrik Jansen 3 soutdraeger maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 51
Hendrik Janus 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 51
wed. Jan Gerbens 3 wort gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 51
wed. Claaske Hobbes 3 waster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 4 0 51
wed. Liefke Jacobs 3 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 51
wed. Lodewijk Gerrits 3 arbeydster gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 51
Ruird Pytters 3 keetwerker reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 51
wed. Sybe Pytters 3 nayster reedelijk £ 015-01-0 £ 3 2 0 51
Sjoerd Cornelis 3 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 51
Thomas Waterbeecq 3 arbeyder bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 51
Uilkjen Cornelis 3 met haer broeder, bestaen geringh £ 011-13-0 £ 2 2 0 51
Wiltje Pytters 3 hoedemaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 51
Adam Goslings 3 metselaersknegt gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 52
Albert Dirks 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
Augustinus Harmens 3 weever bestaet reedelijk cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 52
wed. Gooitjen Jans 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 52
Grietje Daniëls 3 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
wed. Hendrikjen Daniëls 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 1 52
Jan Wouters 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 52
Jelger Hessels 3 koemelker gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 52
wed. Marten Beernts 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 52
Poulus Jansen 3 matroos cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 52
Pieter Jansen 3 welgestelde burger cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 52
Pytter Joris 3 gortmaekersknegt gering cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 52
wed. Saepe Theunis 3 spoelster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 52
Theunis Jansen 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 52
wed. Trijntje Roukes 3 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 2 52
vroedsman Baksma 3 rentenier cu. £ 036-12-0 £ 7 2 0 53
hopman Haesenhoek 3 chirurgijn, mr. reedelijk £ 015-16-0 £ 3 2 0 53
Beernt Harmens 3 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 3 53
Boote Okkes 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 53
Broer Tjeerds 3 sakkedraeger reedelijk £ 016-01-0 £ 3 1 1 53
Gerlof Jansen 3 aschkarreman en sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 53
Hendrik Jansen 3 gleybakkersknegt gemeen cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 53
Cobus Fransen 3 weever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 4 53
Jan Harmens 3 blauverwersknegt cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 53
Jentje Fransen 3 arbeyder en sjouwer £ 007-17-0 £ 1 1 0 53
Claas Arjens 3 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 53
Cornelis Fransen 3 weever maetigh cu. £ 015-05-0 £ 3 3 2 53
Cornelis Cornelis 3 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 53
wed. Pieter Hendriks 3 gealimenteerd £ -- £ 0 3 1 53
wed. Symon Jacobs 3 rentenierske geeft godsdienst onderwijs £ 014-09-0 £ 2 2 0 53
Tytte Hendriks 3 zoutkeet, werken in cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 53
Uilke Jansen 3 kuiper bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 53
wed. Abbe Rinses 3 winkeltje, klein geringh £ 015-06-0 £ 3 2 1 54
Bauke Jans 3 matroos redelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 54
Douwe Sybes 3 schoenlapper seer geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 54
Fedde Haerings 3 trekschipper geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 0 0 54
Feyte Tjommes 3 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
Freerk Fontein 3 zoutsieder bestaet wel £ 152-07-0 £ 25 4 2 54
Gerben Jansen 3 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 046-15-0 £ 8 5 2 54
Gerlof Ymes 3 seer gering, door vrinden onderhouden cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 54
Hans Mensis 3 cooltjer bestaet geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 54
Hendrik Claever 3 winkeltje, klein cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 54
wed. Hylke Hanekuyk 3 welgesteld burgersche £ 096-07-0 £ 16 5 0 54
Jan Jansen de Boer 3 soutdraeger gemeen £ 015-01-0 £ 3 3 0 54
Jan Pieters 3 winkelier gemeen cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 54
Joris Aarts 3 gortmaeker, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 54
Rein Gijsberts 3 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
Sybren Jocchums 3 soutdraeger maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 3 54
Sybren Pieters 3 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 54
Tjebbe Heerkes 3 kuiper, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 54
dhr. commys generael Beuker 3 commys generael cu. £ 203-04-0 £ 34 5 2 55
wed. Poort 3 hopman; sonder bedrijff £ 025-00-0 £ 4 1 1 55
Antje Mooy 3 geringe oude vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 55
Eeke Sjoerds 3 turfdraeger en geleybackersknegt reedelijk £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
Jan Schoonebeecq 3 chirurgijn, mr. reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 55
Johannes Freedriks 3 setschipper reedelijk cu. £ 025-00-0 £ 4 3 1 55
Claes Jansen 3 gleybakkersknegt £ 012-04-0 £ 2 1 0 55
wed. Lijsbert Remmerts 3 seer geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 55
wed. Maeyke Willems 3 arbeydster armtlijk £ 006-16-0 £ 1 2 0 55
wed. Otte Johannes 3 winkeltje bestaet wel £ 017-00-0 £ 3 1 0 55
Tjerk Lolkes 3 sakkedraeger reedelijk £ 018-01-0 £ 3 2 0 55
Jacob Jelles 3 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 020-01-0 £ 3 2 2 93
Schulse 4 conrector maetigh £ 036-12-0 £ 6 2 0 56
Hester Castelhorn 4 winkeltje, klein geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
Grytje Talma 4 vrijster bestaet maetigh £ 029-03-0 £ 5 1 0 56
Ype Broers 4 sakkedraeger maetigh cu. £ 018-13-0 £ 3 4 0 56
wed. Jan Lammerts 4 winkeltje, klein maetig £ 010-17-0 £ 2 1 0 56
wed. Jaene van Sloten 4 winkeliersche bestaet wel £ 044-06-0 £ 7 3 0 56
Cornelius van Velsen 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 56
Tjerk IJsenbeek 4 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 56
Auke Claeses 4 bierdraeger geringh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 57
Ettie Willems 4 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 57
Gerben Pytters 4 bestaet maetigh wel cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 57
Hans Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 57
Hendrik Kamphuys 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 57
Hendrik Reidhorst 4 bestaet maetigh cu. £ 022-09-0 £ 4 5 2 57
Yde Ydes 4 matroos cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 57
Jan Hendriks 4 sjouwer seer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Kornelia Kuik 4 gering bestaen £ 010-17-0 £ 2 1 0 57
Lammert Dirks 4 schoenmaekersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 57
Lieuwe Tjerks 4 slaegersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 57
Marten Dirks 4 setschipper geringh £ 024-03-0 £ 4 3 1 57
Ruird Hotses 4 bootsgesel gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 57
wed. Ruird Simons 4 backerinne reedelijk £ 041-15-0 £ 7 3 0 57
wed. Taeke Yntes 4 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 57
Age Jacobs 4 winkelier maetigh cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 58
Antje Abbes 4 nayster bestaet maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 58
Antje Jentjes 4 arbeydster seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 58
Beert Brouwer 4 winkelier gemeen £ 022-11-0 £ 4 2 0 58
wed. Dirk Agema 4 winkeliersche redelijk £ 027-13-0 £ 5 3 0 58
Dirk Hessels 4 kooperslaeger gering cu. £ 022-03-0 £ 4 2 2 58
Douwe Reins de Veth 4 bakker, mr., coopman en distillateur bestaet wel £ 056-09-0 £ 9 4 0 58
Freerk Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 58
Gerlof Alberts 4 blauferwer, mr. reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 58
Harmen Hendriks 4 soldaet gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 58
Ybeltje Broers 4 winkelierse bestaet wel £ 024-15-0 £ 4 1 0 58
Jan Hendriks 4 brouwer, mr. cu. £ 065-02-0 £ 11 9 1 58
Johannes Acoma 4 apothecarius maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
Johannes Jansen 4 kuiper gering cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 58
Tjebbe Spannenburgh 4 tinnegieter maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 58
Trijntje Pytters 4 breydster seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 58
burgemeester Brouwer 4 captein op 't Prince Jagt £ 070-00-0 £ 12 2 0 59
burgemeester van der Brugh 4 bontreeder £ 086-17-0 £ 14 4 1 59
ds. Harkenroth 4 bestaet wel cu. £ 110-00-0 £ 18 6 0 59
wed. burgemeester Schrik 4 is overleden £ -- £ 0 0 0 59
Anthony Groot 4 pryster, roomsch £ 078-13-0 £ 13 4 0 59
Eeke Jans Menalda 4 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 058-01-0 £ 10 3 1 59
Geert Ruyter 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 59
Grytje Cornelis 4 gealimenteert £ -- £ 0 2 1 59
Hidde Brouwer 4 hofmeester op 't Princejagt cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 59
Ysbrand Jocchums 4 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 59
Pier Wouters 4 schuitschipper £ 046-11-0 £ 8 3 0 59
Pieter Gelinda 4 bontreeder, mr. £ 071-15-0 £ 12 3 0 59
Theunis Jansen 4 koemelker maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 59
Thomas Meyer 4 winkelier maetigh cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 59
Trijntje Alberts 4 nayster seer sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
Trijntje Douwes 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 59
Uilke Meelis 4 waegenaer geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 59
Crobinus 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Albert Holthuys 4 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
wed. Antje Douwes 4 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
Fedde Jansen 4 arbeyder arm cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 60
Gerrit Harmens 4 weever soober cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 60
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
wed. Gosse Jans 4 van geringh bestaen £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
wed. Harmen Ysraels 4 weverinne geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Hendrik Jielles 4 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 60
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
Jan Hendriks 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 60
Jan Jocchums 4 arbeyder gering cu. £ 022-09-0 £ 4 5 2 60
Jan Wouters 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 60
Marijke Sydses 4 £ 006-12-0 £ 1 1 0 60
Poulus Dirks 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 027-15-0 £ 5 2 1 60
Pieter Douwes 4 gleybackersknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 60
Pieter Eelkes 4 timmermansknegt sober cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 60
Wybe Claeses 4 scheepstimmermansknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 60
Beernt Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Beernt Steevens 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Engbert Beerns 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Frans Alberts 4 weever arm cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 61
wed. Frans Adriaens 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 61
Gerrit Gerrits 4 weever gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 61
Gerrit Steffens 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 61
Harmen Portier 4 coopman bestaet wel £ 078-19-0 £ 14 3 0 61
Harmen Jans 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Hein Wytses 4 weeversknegt cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 61
Hendrik Lucas 4 weeversknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Hendrik Reints 4 weever gering £ 010-02-0 £ 2 1 0 61
Jan Blom 4 weever gering cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 61
Coenraad Fredenburgh 4 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 61
Wessel Geerts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 61
Beernt Kock 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Beernt Beernts Loman 4 weever reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Frans Bruins 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Frans Jansen 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 62
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 62
Hendrik Gerryts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jacob Jansen 4 winkelier bestaet wel cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 62
Jan Gleys 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Beernts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Gerrits 4 weever gering cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 62
Jan Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
Jan Ottes 4 weever maetig £ 022-00-0 £ 4 2 0 62
Schelte Bruyns 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 62
Theunis Wouters 4 turfdraeger geringh £ 019-05-0 £ 3 1 2 62
Warner Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 62
wed. Willem Prins 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 4 1 62
Age Wybes 4 arbeyder geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 63
wed. Baukjen Lammerts 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 63
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Evert Jansen 4 ijsersmid gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 4 63
Gerrit Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 63
wed. Hendrik Harmens 4 weeverinne gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
Ysbrand Harmens 4 weeversknegt geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 63
Jacob Annes 4 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 63
Jan Huser 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 63
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 63
wed. Lieuwe Dirks 4 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 63
Taede Dirks 4 weever bestaet geringh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 63
Theunis Weslingh 4 bontreeder, mr. en winkelier cu. £ 050-00-0 £ 8 5 1 63
Ulbe Sjoukes 4 waegenaer geringh cu. £ 024-13-0 £ 4 4 3 63
wed. Albert Seerps 4 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
Ane Claeses 4 oud, kan niets winnen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 64
wed. Berber Haentjes 4 gering bestaen £ 017-06-0 £ 3 3 0 64
Beernt Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Christiaen Door 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Dirk Craemer 4 winkelier maetigh cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 64
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 020-10-0 £ 3 3 2 64
Hendrik Alberts 4 weever gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 64
wed. Hiltje Jurjens 4 arbeydster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 64
Jan Rients 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 64
Joseph Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Casper Caspers 4 weever gering cu. £ 015-08-0 £ 3 2 0 64
Lubbert Steevens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Marten Beernts 4 weeversknegt soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Micchiel Romkes 4 arbeyder sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 64
Monse Meynderts 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 64
Sent Ypes 4 haerweever, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 64
Sjoerd Aerdenburgh 4 winkelier maetigh cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 64
Wouter Jans 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 64
Beernt Naegel 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Beernt Harmens 4 weever seer gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 65
Beernt Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
wed. Beernt Jansen 4 arme vrouw £ 006-16-0 £ 1 3 0 65
Enghbert Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Frans Adams 4 weever gering cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 65
Hendrik de Wit 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
wed. Hendrik Adams 4 weeverinne gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Hendrik Hendriks 4 weever gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
wed. Hendrik Claeses 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 65
Hubert Pieters 4 weever maetigh £ 009-13-0 £ 2 1 0 65
Jan Gerrits 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 65
Jan Zacharias 4 schoolmeester geringh cu. £ 018-09-0 £ 3 3 4 65
Claas Harmens 4 weever gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 65
Pytter Jetses 4 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 65
Pieter Claesen 4 weever gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 65
Sipke Aedes 4 weever gering cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 65
Willem Thomas 4 weeversknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 65
Abraham Bouman 4 soldaet, geappoincteerde £ 007-17-0 £ 1 1 0 66
Arent Schuiman 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
wed. Auke Jans 4 seer arme vrouw £ 006-16-0 £ 1 1 3 66
Eybert Ypes 4 weever geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 66
Gerrit Harmens 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 66
Gijsbert Gerrits 4 trekschipper geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 66
Haytse Wybrens 4 wever bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 66
Harmen Dirks 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Jan Annes 4 turfdraeger geringh cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 66
Jan Beernts 4 weever bestaet geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 66
Jan Roelofs 4 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 66
Jan Sybrens 4 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 66
Carel Bouman 4 arbeyder in een zoutkeet cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 66
wed. Cornelus Martens 4 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 66
Theodorus Gerrits 4 tamboer onder Leewe £ -- £ 0 0 0 66
Tjalling Dirks 4 seer geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 66
ds. Piekenbroek 4 bestaet van sijn beroep £ 066-13-0 £ 11 3 0 67
Albert Jansen 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 67
Bonne Douwes 4 schoenmaeker, mr. cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 67
Broer Wybrens 4 timmermansknegt geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Douwe Douwes 4 riedmaeker maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 67
Gerrit Jansen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Gosse Tjebbes 4 huistimmerman cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 67
Harmen Wessum 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 67
Harmen Beernts 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Hendrik Jansen 4 weever geringh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
Ysbrand Ypes 4 smidsknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 67
Jacob Jarigs 4 weever bestaet gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 67
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 67
Johannes Lodewijks 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 1 67
Joris Ottes 4 matroos geringh bestaen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 67
Jurjen Fongers 4 scheepstimmerman cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 67
wed. Pytter Pyters 4 spoelster gering £ 019-05-0 £ 3 5 0 67
wed. Antje Tijssen 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 68
Antoni Vink 4 schipslaeper maetig cu. £ 031-04-0 £ 5 2 1 68
Ewout Franck 4 hovenier bestaet geringh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 68
wed. Hendrik Jansen 4 bestaet gemeen £ -- £ 0 3 0 68
Ype Meynderts 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 68
Yttje Beerns 4 wort gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 68
Jacob Pytters 4 beurtschipper maetigh cu. £ 033-14-0 £ 6 4 1 68
Jan Broers 4 sackedraeger maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 68
Johannes Pieters 4 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 68
Jurjen Gerryts 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 68
wed. Cornelis Mensis 4 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 68
Regt Symons 4 vaerendspersoon geringh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 68
Rinske Gerryts 4 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 68
wed. Zytje Douwes 4 gealimenteerdt £ -- £ 0 6 3 68
wed. Trijntje Jans 4 arme vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 68
burgemeester Hoogeboom 4 koekebakker, mr. cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 69
E. Nieuwenhuis 4 captein bestaet wel £ 077-11-0 £ 13 3 4 69
wed. vroedsman Siderius 4 bestaet wel £ 041-15-0 £ 7 3 0 69
Albert Jacobs 4 bontreeder maetigh cu. £ 042-09-0 £ 7 3 2 69
Dirk Bartlingh 4 varkenslaeger maetigh cu. £ 034-09-0 £ 6 2 5 69
Frans Hessels 4 schipper, Bolswerder cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 69
wed. Geeske Jans 4 winkeltje, klein maetigh £ 012-13-0 £ 2 2 0 69
Gerryt Pieters 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 69
Hauke Hilles 4 schipper, Bolswarder £ 014-15-0 £ 2 1 0 69
Jan van Blessum 4 timmermansknegt geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 6 69
Jan Wiglinghuisen 4 wijnsteekersknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 69
Johannes de Waart 4 kock op 't admiraliteyts Jagt van maetigh bestaen £ 033-04-0 £ 6 4 3 69
Lolle Heyns 4 blauferversknegt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 69
Olphert Everts 4 bakker, mr. sober cu. £ 024-03-0 £ 4 2 3 69
wed. Sikke Siderius 4 geringh bestaen £ 008-09-0 £ 1 2 0 69
dr. Tjallingii 4 advocaat bestaet maetigh cu. £ 051-07-0 £ 9 3 3 70
Arjen Claesen 4 weever bestaet geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 70
Frans Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
wed. Gepke Jans 4 bestaet wel £ 057-13-0 £ 10 3 0 70
Gerben Gerryts 4 waegenmaeker maetigh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 70
Jan Harmens 4 blauferver, mr. maetig cu. £ 020-08-0 £ 3 2 1 70
Jetse Ottes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman £ 015-08-0 £ 3 1 2 70
Johannes Lambertus 4 weeversknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 70
Claes Jansen 4 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 70
Claes Claesen 4 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 70
wed. Pybe Monses 4 arbeydster geringh wert gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 70
Robijn Johannes 4 weever geringh bestaen £ 009-01-0 £ 2 1 0 70
wed. Swaentje Fokkes 4 vroedvrouw maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 70
Trijntje Harmens 4 stijffster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 70
Wessel Keimpma 4 adsistent van het collegie ter admiraliteit cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 70
old burgemeester Buma 4 cu. £ 088-17-0 £ 15 5 0 71
Beernt Jurjens 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Doitse Tjeerds 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 71
Gerrit Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
Harmen Hendriks 4 brouwersknegt geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 71
wed. Hiltje Keimpes 4 gealimentteerdt £ -- £ 0 1 0 71
Jacob Joukes 4 vaerendspersoon als scheepstimmerman gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 71
Jan Hendriks 4 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 71
Johannes Andrys 4 molenmaeker maetigh cu. £ 033-11-0 £ 6 4 2 71
Jurjen Everts 4 pannebakkersknegt cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 71
Pieter Scheltema 4 weeversbaes geringh £ 022-03-0 £ 4 2 2 71
wed. Roelof Wetsens 4 spoelster zijnde arm £ 006-16-0 £ 1 1 2 71
Sjouke Martens 4 schipslaeper maetigh cu. £ 026-12-0 £ 4 2 3 71
Theodorus Bensonides 4 arbeider sober cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 71
Tjebbe Gosses 4 timmerman, mr. maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 71
Allert Geerts 4 molenaer, mr. maetigh cu. £ 028-12-0 £ 5 3 2 72
Beernt Beernts 4 weever seer gering cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 72
Beernt Burgerts 4 weever gering cu. £ 023-13-0 £ 4 4 5 72
Beernt Jansen 4 weever maetigh bestaen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 72
Philippus Bos 4 maetig bestaen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 72
Harmen Jansen 4 weever gering cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 72
Harmen Jansen Braemers 4 weever gering £ 018-01-0 £ 3 1 3 72
Heere Harmens 4 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 72
Jan 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 72
Jan Hendriks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 72
Johannes Gerryts 4 pannebackerskneght, mr. cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 72
Sjoerd Rommerts 4 pannebackersknegt, mr. cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 72
Theunis Alberts 4 weever gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Willem Cassel 4 blauferver reedelijk cu. £ 054-07-0 £ 9 3 0 72
Willem Beernts 4 weever gering cu. £ 010-17-0 £ 2 1 0 72
Hubert 4 luitenant £ -- £ 0 0 0 73
Dirk Dirks 4 weever geringh bestaen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 73
Egbert Heydkamp 4 admiraliteytsboode cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 73
Fokke Simons 4 timmerman, mr. maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 73
Freerk Ruirds 4 bakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 73
Harmen Schoppen 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Jacob Tjallings 4 timmerman gemeen cu. £ 023-12-0 £ 4 2 2 73
Jan Dirks 4 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Cornelis Cornelis 4 arbeyder gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 73
Lubbert Beernts 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Meyndert Hansen 4 vaerendspersoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 73
Ruird Rintjes 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 3 73
Saeke Ydes 4 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 73
Taeke Jelles 4 weever geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 73
Willem Johannes 4 weever gering doch diverse getouwen cu. £ 026-01-0 £ 4 4 2 73
van der Fuik 4 faendrik nihil nic £ -- £ 0 0 0 74
Tinckinck 4 equipagemeester £ 141-01-0 £ 24 5 0 74
Bonnefacius Haar 4 raed fiscaal ter admiraliteyt in Frieslant cu. £ 281-13-0 £ 47 6 2 74
Fokke Tjeerds 4 houtkooper maetigh cu. £ 071-17-0 £ 12 4 1 74
Gerlof Pytters 4 dogter, bestaet wel £ 063-01-0 £ 11 2 0 74
Hendrik Arents 4 weever gering £ 010-13-0 £ 2 1 1 74
Hendrik Hendriks 4 weever geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 74
wed. Hessel Sytses 4 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 3 1 74
Jacob Johannes 4 ytigmeester geringh cu. £ 029-04-0 £ 5 4 2 74
wed. Janneke Harmens 4 seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 74
Petronella van Idsinga 4 met zoon secretaris Beima, bestaet wel £ 203-12-0 £ 34 6 0 74
Pytter Wijdenburgh 4 ontvanger-generael ter Baernt van admiraliteyt £ 374-15-0 £ 62 8 0 74
Robijn Arjens 4 rentenier bestaet wel cu. £ 114-01-0 £ 19 3 0 74
Simon Sjoerds 4 scheepstimmerman gering cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 74
Ulbe Ypes 4 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 74
Wybren Sybrens 4 matroos gering bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 74
Albert Feckes 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 4 75
Beernt Lomans 4 weever maetigh £ 011-13-0 £ 2 1 0 75
Bente Beernts 4 weever gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 75
Dirk Scheltinga 4 vendumeester en eerste clerq aen't collegie ter admiraliteyt bestaet wel £ 106-11-0 £ 18 3 0 75
Yve Heeres 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 75
Frans Mathijssen 4 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 75
Gerrit Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 75
Goytjen Geerts 4 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 75
Henne Sipkes 4 schoenlapper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 75
Jacob Claesen 4 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 5 75
wed. Jan Doorn 4 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 75
Jan Luitjens 4 vaerend persoon gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 75
wed. Claas Harmens 4 gealimenteerd £ -- £ 0 3 3 75
Cornelis van Beemen 4 nae opgetekend £ 011-09-0 £ 2 2 0 75
Cornelis Hendriks 4 ijsersmid, mr. maetigh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 75
wed. Mayke Ewouds 4 seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 75
Hillebrandi 4 faendrik £ -- £ 0 0 0 76
Obmeyer 4 captein luitenant £ -- £ 0 0 0 76
Evert Oosterbaan 4 coopman bestaet wel £ 089-03-0 £ 15 3 0 76
Folkert Pytters 4 coopman wel begoedigt cu. £ 195-17-0 £ 33 4 5 76
wed. Frans Zeeman 4 sonder bedrijf £ 020-09-0 £ 3 2 0 76
Freerk Wybrens 4 weever bestaet geringh cu. £ 019-00-0 £ 3 2 0 76
Geert Harmens 4 weever geringh cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 76
Hendrik Jongma 4 houtkooper bestaet wel £ 076-05-0 £ 13 2 3 76
Heere Martens 4 baentjersknegt gealimenteerd £ -- £ 0 0 0 76
wed. Hesseltje 4 geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 76
Jan Beernts 4 wever bestaet maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 76
wed. Janke Gerrits 4 arm £ 006-12-0 £ 1 1 0 76
Carst Hansen 4 matroos cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 76
Pals Bokkes 4 scheepstimmerman £ 011-01-0 £ 2 1 2 76
Salomon Jongma 4 bontreeder bestaen wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 76
wed. Trijntje Fokkes 4 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 76
S. Nauta 4 faendrik; strandmeester cu. £ 052-19-0 £ 9 3 4 77
Benne Tomas 4 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 77
Fekke Joosten 4 weever bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 77
Hendrik Dirks 4 ijsersmid, mr. reedelijk cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 77
wed. Jacob Jansen 4 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 77
Jacobus Pytters 4 molenmaekersknegt cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 77
Jan Bierma 4 cantoorknegt gemeen cu. £ 022-13-0 £ 4 3 4 77
wed. Johannes Haentjes 4 gering bestaen £ 012-01-0 £ 2 3 0 77
Claas Gerryts 4 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 77
Cornelia Ameels 4 nayster bestaet gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 77
Pieter Meetje 4 schipper bestaet wel cu. £ 077-01-0 £ 13 5 2 77
wed. Pieter Gerlofs 4 wel begoedight £ 106-11-0 £ 18 3 0 77
Pytter Gerryts 4 schoenmaeker maetigh cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 77
Pytter Keimpes 4 coopman de jonge, bestaet wel £ 054-07-0 £ 9 3 0 77
Rinse Pytters 4 scheepstimmerman cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 77
wed. Stoffel Saekes 4 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 2 0 77
wed. Abe Jacobs 4 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 78
Doitse Anis 4 scheepstimmerman cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 78
Heyn Harings 4 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 78
Hendrik Frank 4 arbeyder gering cu. £ 015-00-0 £ 3 2 1 78
Hendrik Jansen 4 weever gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 78
Hendrik Martens 4 matroos bestaet gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 78
Jan Jansen 4 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 78
Lieuwe Sybes 4 bestaet maetigh cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 78
Otte Hettes 4 weever geringh cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 78
Ruird Jansen 4 weever bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 78
wed. Schelte Tyttes 4 winkeliersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 78
Sybe Lieuwes 4 arbeyder gering cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 78
Wyntjen Rost 4 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 78
Wypke Jans 4 beurtschipperskneght cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 78
Aeltje Jans 4 molenaersche maetigh £ 031-14-0 £ 5 3 2 79
Antje Douwes 4 winkeltje geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 2 79
Dirk Tjeerds 4 vaerendpersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 79
Douwe Portier 4 zeylmaekersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 6 79
Ype Ysbrands 4 ijsersmid maetigh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 79
Jacobus Reeman 4 trompetter Princejagt £ 022-11-0 £ 4 2 0 79
Jetse Wouters 4 schipper bestaet maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 79
Jurjen Carsten 4 wagenaer en herbergier cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 79
Wybren Douwes 4 bakker, mr. maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 79
van Dalsen 5 contrarolleur cu. cu. £ 096-15-0 £ 16 3 1 80
wed. burgemeester Laquart 5 bontreedersche reedelijk £ 085-00-0 £ 14 4 0 80
Albert Joekkes 5 turfdraeger gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 80
Binjamin Levi 5 hoedschoenmaeker cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 80
Dirk Hendriks 5 bakker, mr. reedelijk cu. £ 037-11-0 £ 6 3 3 80
Douwe Pieters 5 trekschipper en schoenmaker cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 80
Gouke Sybrens Hingst 5 laekenkooper bestaet wel cu. £ 056-01-0 £ 9 2 2 80
Hans Meynderts 5 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 80
wed. Hendrik Harmens 5 bestaet seer gemeen £ 015-13-0 £ 3 1 0 80
Jan Lammerts 5 doghters, gealimenteerdt met turf £ -- £ 0 2 0 80
Jelle Stijl 5 bontreeder, mr. £ 071-09-0 £ 12 2 0 80
Jetske van Taeaeken 5 winkeltje geringh £ 011-12-0 £ 2 1 0 80
Kleys Lantingh 5 coopman reedelijk cu. £ 070-00-0 £ 12 3 2 80
Cornelis Jacobus 5 turfdraeger reedelijk cu. £ 027-03-0 £ 5 3 1 80
wed. Lieuwe Piers 5 winkeliersche burgerlijk £ 032-15-0 £ 5 2 0 80
Willem Westerhof 5 laekenkooper maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 80
wed. Drogenham 5 baekenmeester gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 81
Dirk Beernts 5 korfmaeker, mr. gemeen cu. £ 024-16-0 £ 4 3 0 81
wed. Dirk Uilkes 5 spoelster bestaet geringh £ 015-13-0 £ 3 4 0 81
Grytje Claeses 5 en man, gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 81
Hyke Jarigs 5 post gering £ 006-12-0 £ 1 0 0 81
Hille Claeses 5 turfdraeger gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 81
Jelte Douwes 5 wieldrayer gemeen cu. £ 023-16-0 £ 4 2 1 81
wed. Jildert Sipkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 81
Keimpe Bouwes 5 coordewerker gemeen £ 013-05-0 £ 2 1 0 81
Lieuwe Everts 5 cooperslaeger, mr. gering cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
wed. Pier Baentjer 5 bestaet seer geringh £ 006-16-0 £ 1 4 1 81
wed. Reynder Pytters 5 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 81
Simon Claeses 5 stuirman, vaerend als cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 81
Tjeerd Cornelis 5 timmerman gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 81
Wyger Jarigs 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 81
Arjen Wassenaer 5 coopman en winkelier cu. £ 064-01-0 £ 11 4 3 82
wed. Berber Jans 5 wed. Simon Stinstra, wel begoedight £ 150-00-0 £ 25 4 0 82
Feyke Collinga 5 boendermaeker, mr. cu. £ 047-03-0 £ 8 6 0 82
wed. Gerrit Gerrits 5 winkeliersche gemeen £ 041-09-0 £ 7 5 0 82
Gijsbert Wildschut 5 bontreeder, mr. cu. £ 150-00-0 £ 25 5 2 82
Harmen Hessels 5 boekebinder, mr. reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 82
Hiltje Douwes 5 nayster bestaet sober £ 006-12-0 £ 1 1 0 82
Jan Jansen 5 zeefmaeker, mr. maetigh cu. £ 035-19-0 £ 6 2 2 82
Jarigh Westra 5 laekenkooper £ 092-07-0 £ 15 3 2 82
Claes Doedes 5 schoenmaeker, mr. en turfdrager gemeen cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 82
Marten Jans 5 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
Petrus van Gent 5 gortmaeker, mr. gemeen cu. £ 053-07-0 £ 9 4 2 82
Pytter Reynders 5 timmerman gemeen cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 82
Roelof Jansen 5 bestaet wel cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 82
Sipke Dirks 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 82
de heer Engelbert 5 luitenant onder Leeve £ -- £ 0 0 0 83
wed. erven Kleyn 5 nihil £ -- £ 0 0 0 83
Beernt Dirks 5 korfdraeger, mr. cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 83
Bernardus Aedsgers 5 helpbakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
wed. Dirk Hendriks 5 van gemeen bestaen £ 013-05-0 £ 2 1 0 83
Gerrit Claeses 5 scheepstimmerman cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 83
Hans Abrahams 5 turfdraeger sober cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 83
Jaye Tjallings 5 wolkammersknegt en schoenmaekersknegt met sijn broeder £ 017-00-0 £ 3 2 0 83
Jan Blauw 5 bestaet maetigh cu. £ 030-16-0 £ 5 3 0 83
Jan Claesen 5 vaerendspersoon cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 83
Johannes Baltus 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 83
Marijke Davids 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
Marten Everts 5 schoenmaekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 83
Pieter Hendriks 5 coopman in papier cu. £ 035-00-0 £ 6 2 0 83
Tjallingh Hylkes 5 weever bestaet gemeen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 83
Tjeerd Tjeerds 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 043-17-0 £ 8 4 0 83
Trijntje Feykes 5 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 83
wed. burgemeester van Sloten 5 £ 018-19-0 £ 3 1 0 84
Abel Dirks 5 schoenmaeker, mr. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
wed. Antje Hendriks 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 84
Berber van Beemen 5 nayster bestaet gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 84
wed. Baernt Hendriks 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 84
Beernt Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 3 84
Gerrit Roelofs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 84
Harmen Harmens 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 84
Jacob Jerimias 5 stoeldrayer, mr. maetigh cu. £ 025-14-0 £ 4 2 0 84
Jan Heeres 5 wolkammer redelijk £ 050-15-0 £ 8 5 0 84
Jan Sikkes 5 sakkedraeger gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 84
wed. Jan Uilkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 84
Johannes van Zeyst 5 toornblaeser gemeen cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 84
Claes Ydes Wijngaerden 5 schoolmeester gemeen cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 84
Lykle Reytses 5 ferwer, mr. gemeen cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 84
Lijsbert Pytters 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 84
Rinse Tjepkes 5 stalknegt van Vosma cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 84
Rintje Vos 5 van gering bestaen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 84
Styntje Gerbens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 0 0 84
Wuist 5 chergiant onder Lewe £ -- £ 0 0 0 85
Adriaenus Swart 5 matroos bestaet gemeen £ 017-13-0 £ 3 2 2 85
Beytske Sybes 5 nayster bestaet wel £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
Hylkjen Abbes 5 nayster reedelijk £ 014-15-0 £ 2 1 0 85
Jacob Joosten 5 kleermaeker sober cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 85
wed. Jan Schonebeecq 5 bestaet reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 85
Jan Bouwes 5 coopman en trekschipper cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 85
Jan Hendriks 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 85
wed. Jan Tjeerds 5 stoelsetster gemeen £ 009-12-0 £ 2 1 0 85
Claes Haerings 5 vaerenspersoon maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 85
wed. Lijsbert Tjallings 5 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 85
Marten Claesen 5 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 85
Pieter Jocchums 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 85
wed. Symon Arjens 5 arbeydster geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 85
Willem Anthoni 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 85
wed. Albert Gerrits 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 86
Arnoldus Ydes 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Christiaen Jansen 5 kleermaeker, mr. geringh cu. £ 025-01-0 £ 4 4 4 86
Dirk Alberts 5 weever bestaet geringh cu. £ 018-05-0 £ 3 3 2 86
Dirk Pytters 5 trekschipper gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 86
Folkert Jacobs 5 slotmaeker, mr. gemeen cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 86
Hans Uilkes 5 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 0 86
Heyn Freerks 5 timmerman reedelijk cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
Hessel Hayes 5 coordewerker gemeen cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 86
wed. Yffke Willems 5 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 86
Jan Boelen 5 door vrinden onderhouden £ 007-17-0 £ 1 1 0 86
Jan Claeses 5 winkelier en schoenmaker cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 86
Jan Claesen 5 metselaer reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 86
Jan Rients 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 86
Jelle Eeltjes 5 wolkammersknegt cu. £ 014-05-0 £ 2 2 1 86
Pieter Bokkes 5 arbeyder sober cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 86
old hopman Agema 5 bestaet wel cu. £ 050-15-0 £ 8 3 0 87
wed. Douwe Jansen 5 winkeliersche £ 027-09-0 £ 5 2 1 87
Philippus Swart 5 voorsanger van Groote Kerk bestaet wel £ 039-19-0 £ 7 2 0 87
Grytje Jans 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 87
Heere Hoytes 5 turfvoerder gemeen cu. £ 021-09-0 £ 4 4 1 87
Jan Jacobs 5 kooltjer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
Jan Jetses 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 87
Janke Wildschut 5 vlegster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 87
Jarigh Adema 5 constaepel, winkelier en merkmeester £ 014-15-0 £ 2 1 0 87
Claas Scheltes 5 huistimmermansknegt cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 87
wed. Pieter Jacobs 5 bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 87
Rein Sjoukes 5 gleybakkersknegt cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 87
Tymon Pytters 5 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 87
Uilke Foekes 5 schoenlapper gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 87
Wopke Aedsgers 5 matroos op 't admiraliteytsjagt bestaet gemeen cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 87
Beernt Hendriks 5 weever bestaet maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 88
Floris Pieters 5 weever bestaet gemeen cu. £ 016-05-0 £ 3 2 3 88
Hendrik Poulus 5 hovenier gemeen £ 029-09-0 £ 5 3 0 88
Hylke Harmens 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 88
Jacob Dirks 5 maekelaer reedelijk £ 013-05-0 £ 2 1 0 88
Jacob Sybes 5 timmerman gemeen cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 88
Jan Hansen 5 trekschipper maetig cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 88
Jetske Jans 5 nayster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 88
Keimpe Tjeerds 5 sleefmaeker, mr. cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 88
wed. Claes Brouwer 5 geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 3 0 88
Cornelis Olderman 5 brouwersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 88
Cornelis Pieters 5 schoenmaeker, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
Pieter Hayes 5 weever geringh bestaen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 88
Sieuke Jacobs 5 zie Jan Hansen £ -- £ 0 0 0 88
Willem Ruirds 5 potwinkel gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 88
juffrouw Hilloma 5 van goed bestaen £ 032-15-0 £ 5 2 0 89
Allert Krol 5 ruilbuiter gemeen cu. £ 015-13-0 £ 3 4 0 89
Beernt Beernts 5 weever bestaet geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 89
Evert Poulus 5 riedmaeker bestaet wel cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 89
Freerk Lucas 5 weever reedelijk cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 89
Gerritje Sierks 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 89
Harmen Gerrits 5 weever bestaet gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 89
Jan Gerrits 5 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 89
Jan Gerrits 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
Janke Doekes 5 gladmangelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 89
Jelle Lykles 5 doodgraever reedelijk cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 89
Caspar Hendriks 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 89
Cornelis Annes 5 weever bestaet reedelijk cu. £ 021-01-0 £ 4 3 0 89
Pieter Ulbes 5 nettebreyder gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 89
wed. Roelof Harmens 5 weverinne geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 89
Willem Jansen 5 weever gemeen cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 89
wed. Fedde Reins 5 weeverinne gering £ 015-01-0 £ 3 3 0 90
Harmen Harmens 5 weever gering cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 90
Hendrik van Heesen 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 90
wed. Hiltje Jans 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 90
Jacob Jacobs 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 90
Jan Gerbens 5 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 3 90
wed. Jan Wybrens 5 spoelster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 90
Jocchum Meyes 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 6 0 90
Caspar Dirks 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
wed. Claas Mattheus 5 spoelster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 90
wed. Lijsbert Lolles 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 90
Marten Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 90
Minne Cornelis 5 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 90
Pytter Jacobs 5 sakkedraeger gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Tjeerd Jacobs 5 matroos gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 90
Antje Pytters 5 spoelster geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
Beernt Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 91
Christoffel Christiaens 5 weever bestaet geringh cu. £ 017-17-0 £ 9 3 1 91
wed. Elske Hoef 5 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 91
Fedde Claesen 5 weever bestaet soober cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 91
Freerk Tjeerds 5 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 91
Gerrit Aarents 5 weever bestaet gemeen cu. £ 020-17-0 £ 4 2 4 91
Haye Keympes 5 bierdraeger gemeen cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 91
Harrit Eeuwes 5 turfdraeger maetigh cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 91
Hendrik Daniëls 5 turfdrager geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 91
wed. Hendrik Gerbens 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 4 91
Jan Jansen van Haarlem 5 weever, mr. reedelijk cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 91
Jan Jelles 5 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 0 91
Lammert Teyes 5 coopman bestaet wel cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 91
Pytter Huberts 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 91
Aeltje Gerrits 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 92
Antje Reydsma 5 zie Jacobus Steevens £ -- £ 0 0 0 92
Haye Boeles 5 weever geringh cu. £ 016-17-0 £ 3 3 3 92
Haentje Jacobs 5 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 92
Hendrik Eijberts 5 weever bestaet gemeen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 92
Heere Adams 5 sjouwer geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
Hessel Jacobs 5 gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 3 0 92
Ymke Dirks 5 matroos gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 5 2 92
Jacob Jansen 5 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 2 92
Jan Harmens 5 weever geringh cu. £ 021-17-0 £ 4 4 2 92
Jan Roelofs 5 wever gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 0 92
Marten Martens 5 weever gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 92
Sjoerd Annes 5 matroos cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 92
wed. Trijntje Hiddes 5 soutkeet, werkt in de £ 006-16-0 £ 1 1 2 92
Willem Boneta 5 gealimenteerd met turf cu. £ -- £ 0 4 2 92
old burgemeester Roosen 5 £ 039-19-0 £ 7 2 0 93
wed. Aefke Nanninghs 5 capmaekster gemeen £ 012-13-0 £ 2 2 0 93
Bonne Theunis 5 matroos bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 93
Boote Gerbens 5 turfvoerder reedelijk cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 93
Doekle Wybes 5 schuitschipper reedelijk cu. £ 039-07-0 £ 7 6 0 93
wed. Douwe Martens 5 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 93
wed. Fokke Martens 5 zie Reynder Jansen £ -- £ 0 0 0 93
Freerk Johannes 5 matroos gemeen bestaen cu. £ 018-03-0 £ 3 2 1 93
Gerrit Geerts 5 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 3 93
Harmen Lucas 5 weeversknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 93
Jacob Willems 5 trekschipper reedelijk cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 93
wed. Joost Popta 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 93
Pier Heyns 5 brouwer, mr. bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 93
wed. Reynder Jansen 5 winkeltje en Fokke Martens, bestaet wel £ 029-03-0 £ 5 4 0 93
Robijn Cornelis 5 sleefmaeker, mr. redelijk cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 93
Willem Claesen 5 winkelier gemeen cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 93
Andries Olpherts 5 matroos geringh £ 011-09-0 £ 0 2 1 94
wed. Antje Claeses 5 seer geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 1 94
wed. Dieuke Uilkes 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 94
wed. Doede Sikkes 5 bestaet gemeen £ 011-12-0 £ 2 1 0 94
Douwe Claeses 5 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 94
Femme Hansen 5 arbeyder gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 94
Frans Jansen 5 coopman reedelijk cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 94
Gerrit Jacobs 5 turfdraeger maetigh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 1 94
wed. Gerrit Willems 5 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 94
Jan Peima 5 gerechtsboode reedelijk £ 022-11-0 £ 4 2 0 94
Jan Jansen 5 glijbakkersknegt cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 94
Jan Reffkes 5 soldaat, de man gealimenteerdt met turf cu. £ -- £ 0 3 0 94
wed. Tjietske Lolles 5 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 2 0 94
wed. Trijntje Sipkes 5 van sober bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 2 94
Wybren Bartels 5 uirwerkmaeker gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 94
Willem Baernts 5 beurtschipper en coopman cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 94
Willem Gerrits 5 brouwersknegt gemeen £ 018-05-0 £ 3 3 2 94
Christiaen Temmer 5 paruikemaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 95
Dirk Jacobs 5 sleefmaeker, mr. reedelijk cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
wed. Feyte Christiaens 5 van geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 95
wed. Gerben Menses 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 95
Gerben Wigles 5 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 95
wed. Grytje Heeremyt 5 stijffster bestaet maetigh £ 016-12-0 £ 1 1 0 95
Yttje Sikkes 5 bestaet soober £ 006-12-0 £ 1 1 0 95
wed. Jacob Lolles 5 leerloyersche bestaet wel £ 053-09-0 £ 9 3 1 95
Jan Kuik 5 bakker, mr. soober cu. £ 018-16-0 £ 3 2 0 95
Jan Wijngaerden 5 kleermaeker, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 95
Jan Jacobs 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 95
Meye Saakes 5 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 95
Pytter Sytses 5 bestaet seer sober cu. £ 011-13-0 £ 2 2 4 95
Sybrand F. Camsma 5 bestaet wel cu. £ 088-17-0 £ 15 5 0 95
Thijs Nanninghs 5 vaerendspersoon gemeen cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 95
Trocks 5 chergiant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 96
Eeltje Sjoerds 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
Hendrik Dirks 5 scheepstimmerman, vaerd voor maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 96
wed. Ysbrand Cornelis 5 winkeltje, klein £ 009-16-0 £ 2 2 0 96
Jacob Jansen 5 weever bestaet gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 96
Jaepjen Pytters 5 turfmeetster geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 96
Jan Harmens 5 schoolmeester maetigh £ 021-04-0 £ 4 2 0 96
Jan Harmens 5 kuiper reedelijk cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 96
Johannes Bensonides 5 bakker van de armekaemer bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 96
Johannes Schaaf 5 matroos reedelijk cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 96
Keympe Reydsma 5 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 5 1 96
Claes Ydes 5 matroos bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 96
wed. Marten Jansen 5 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 96
Meyndert Lieuwes 5 wolkammersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 96
Sybout Buma 5 silversmid, mr. bestaet wel £ 048-07-0 £ 8 2 0 96
Wybe Doekles 5 schuitschipper gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 96
Aeghjen Sybes 5 gealimenteert £ -- £ 0 2 0 97
Abraham Wijngaerden 5 knoopmaeker, mr. cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 97
Anskjen Andles 5 bestaet reedelijk £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
Freerk Jans 5 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 97
wed. Gerben Aukes 5 van gemeen bestaen £ 018-13-0 £ 3 4 0 97
Emke Johannes 5 stijffster bestaet £ 011-12-0 £ 2 1 0 97
Lucas Bos 5 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 4 97
Okke Bootes 5 weeversknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 97
Pieter Cornelis 5 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 97
Romke Jansen 5 kleermaeker, mr. gemeen cu. £ 026-16-0 £ 4 3 2 97
Sara Andries 5 nayster bestaet wel £ 014-15-0 £ 2 1 0 97
Schelte Sipkes 5 timmerman geringh cu. £ 016-09-0 £ 3 2 5 97
Sjoerd Johannes 5 timmerman, mr. cu. £ 032-00-0 £ 5 3 0 97
Taeke Dijxma 5 kleermaeker, mr. cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 97
Theunis Dirks 5 verkenslaeger gemeen cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 97
Tijs Hendriks 5 scheepstimmerknegt cu. £ 024-01-0 £ 4 4 0 97
Trijntje Lieuwes 5 nayster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 97
Gennip 5 faendrik onder Leewe £ -- £ 0 0 0 98
Antje Feddes 5 van een goed bestaen £ 014-15-0 £ 2 1 0 98
Foeke Johannes 5 gleybakkersknegt cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 98
Harmen van der Geest 5 admiraliteytsboode, old £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
wed. Hendrik Martens 5 turfmeetster soober £ 006-16-0 £ 1 5 1 98
Hessel Doekles 5 schipper, old bestaet wel cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 98
Jan Hessels Swart 5 schipper, geweesen cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 98
Jan Wybrens 5 kleermaeker, mr. £ 018-04-0 £ 3 1 0 98
Jarigh Gelinde 5 gleybacker cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 98
Jelle Jetses 5 rentenier cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 98
Lammert Sybrens 5 scheepstimmerknegt cu. £ 020-05-0 £ 3 4 1 98
Lijsbert Claeses 5 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
wed. Sytske Claeses 5 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 98
wed. Sjoerd Wybrens 5 van goed bestaen £ 048-15-0 £ 8 2 1 98
wed. Tettje Gerbens 5 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 98
Wytse Cornelus 5 pottebacker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 98
Antje Claeses 5 winkeltje maetig £ 013-05-0 £ 2 1 0 99
Daniël Christoffels 5 van gemeen bestaen £ 009-09-0 £ 2 1 1 99
wed. Dieuke Sipkes 5 van gemeen bestaen £ 012-01-0 £ 2 3 0 99
Gerrit Sipkes 5 silversmidsknegt gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Hendrik Poulus 5 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 99
Hendrikjen Jans Claver 5 gemeen bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 99
Jan Lammerts 5 schoenlapper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 99
Jelle Pytters 5 schoenmoekersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Lolke Jacobs 5 setschipper gemeen cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 99
Pieter Daniëls 5 winkelier en paruikmaker cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 99
Sytse Annes 5 scheepstimmerbaes cu. £ 040-00-0 £ 7 4 0 99
Styntje Rinnerts 5 nayster reedelijk £ 007-17-0 £ 1 1 0 99
Eelke Wildschut 6 coopman begoedigt cu. £ 100-00-0 £ 17 3 0 101
Froukjen Braam 6 wel begoedight £ 156-07-0 £ 26 3 0 101
wed. Gerard Suringar 6 zoutsiedersche £ 120-17-0 £ 20 2 2 101
Gerryt Hendriks 6 uitdraeger bestaet wel cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 101
Huge Gerrits 6 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 101
Jacob Radsma 6 horlogiemaeker, mr. cu. £ 023-15-0 £ 4 2 0 101
Jacob Harmens 6 rentenier £ 018-19-0 £ 3 1 0 101
Jan Alema 6 weever bestaet wel cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 101
Caye Slaepkool 6 herbergier en kock cu. £ 080-00-0 £ 13 4 0 101
Claas Willems Hoogstraeten 6 laekenkooper £ 125-00-0 £ 21 6 0 101
Cornelis Brouwer 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 0 101
Sipke Cornelis 6 boomwagter geringh cu. £ 019-08-0 £ 3 3 0 101
Sjoerd Hannema 6 bontreeder bestaet wel cu. £ 152-07-0 £ 25 4 2 101
Sjoerd Talma 6 coopman wel begoedigt £ 160-00-0 £ 27 4 1 101
Tjeerd van der Sluis 6 coopman bestaet wel £ 130-11-0 £ 22 5 0 101
secretaris Braam 6 secretaris zie Barradeel £ -- £ 0 0 0 102
Rengers 6 majoor onder Leewe £ -- £ 0 0 0 102
Walrich 6 notaris; 2de clerq van de admiraliteyt £ 070-00-0 £ 12 2 0 102
Boote Oebles 6 oud, geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
vroedsman Dirk Winia 6 rentenier cu. £ 042-19-0 £ 7 2 0 102
wed. Douwe Jansen 6 bakkerinne, mr. £ 036-07-0 £ 6 3 0 102
Freedrik Schotsman 6 boekedrukker bestaet wel £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
Gerardus Luppus 6 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 102
Yde Pytters 6 helpbakker geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 102
Jan Hooghland 6 boekedrukker reedelijk cu. £ 033-09-0 £ 6 3 1 102
wed. Jan Thomas IJsenbeecq 6 laekenkooperse reedelijk £ 040-00-0 £ 7 2 1 102
Claas Nauta 6 distillateur, mr. cu. £ 080-00-0 £ 13 3 3 102
Pytter Ferwerda 6 coffyschenker redelijk cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 102
Pytter Heyns 6 kleermaker, mr. reedelijk £ 028-07-0 £ 5 2 0 102
Pyttje Heeres 6 stijffster geringh £ 006-12-0 £ 8 2 0 102
wed. Sybrigjen Hiddes 6 melkverkoopster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 102
Wybe Jansen 6 turfdraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 102
Coenders 6 cap(tn) onder Leewe £ -- £ 0 0 0 103
vroedsman Radsma 6 horlogiemaeker, mr. bestaet wel cu. £ 045-00-0 £ 8 3 2 103
wed. burgemeester Rijpema 6 zoutsiederse waeronder de zoon geweesen praedicant £ 150-00-0 £ 30 6 0 103
vroedsman Siccama 6 tinnegieter, mr. cu. £ 055-09-0 £ 9 4 0 103
juffer Vermeersch 6 wel begoedight £ 141-01-0 £ 24 5 0 103
Aeltje Jans 6 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Bartel Oedses 6 hovenier gering bestaen cu. £ 023-01-0 £ 4 4 2 103
Hoyte Broers 6 koekebacker, mr. cu. £ 050-15-0 £ 8 3 0 103
wed. Jan Scheltema 6 renteniersche £ 022-01-0 £ 4 1 0 103
Jan Sybrens 6 adsistent bestaet geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 4 0 103
Johannes Ferwerda 6 coopman en zoutsieder cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 103
Jouke Douwes 6 schoenmaeker, mr. geringh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 103
wed. Sytse Harkes 6 gealimenteert £ -- £ 0 2 2 103
Sytske 6 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Susanna Hayes 6 vlegtster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 103
Watze Haenstra 6 kooperslaeger, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 3 2 103
Wybrandus Itsma 6 wel begoedigt cu. £ 150-00-0 £ 30 4 0 103
wed. burgemeester Bretton 6 £ 040-00-0 £ 7 2 0 104
Douwe Zeilmaeker 6 setschipper gering cu. £ 031-09-0 £ 5 2 2 104
Douwe Jacobs 6 rentenier gemeen £ 020-12-0 £ 3 1 0 104
Gerrit Keimpes 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 104
Jan Heins 6 winkelier en schoolmeester cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 104
Joseph van Norden 6 winkelier geringh cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 104
Oeds Gijsbert 6 weever bestaet wel cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 104
Pytter Alberts 6 sleefmaeker gemeen cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 104
wed. Pyttje Jans 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
Rein Hoytes Brouwer 6 waegmeester bestaet wel cu. swaeger en dogter £ 072-01-0 £ 12 4 0 104
vrouw Reinder Jans 6 matroos seer gering £ 006-12-0 £ 1 2 0 104
Teuntje Feykes 6 renteniersche £ 022-05-0 £ 4 1 0 104
Tjeerd Radsma 6 horlogiemaeker, mr. £ 032-15-0 £ 5 2 0 104
Warner Jacobs 6 vaerendspersoon geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 104
Wyger Alberts 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 021-05-0 £ 4 2 2 104
wed. Aeltje Harmens 6 en Hendrik Hendriks, van suinigh bestaen £ 022-01-0 £ 4 2 4 105
wed. Albert Beeuwes 6 winkeltje geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 105
Antje Beerns 6 arbeydster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 105
Fedde Jentjes 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 105
Harke Geerts 6 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 105
Hendrik Harmens 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
Enogh Sjoerds 6 schipper, old reedelijk cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 105
Jan Poppes 6 schipper bestaet wel cu. £ 056-19-0 £ 10 5 2 105
Jan Ruirds 6 metselaersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 1 105
Jurjen Okkes 6 metselaer gering bestaen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
Claes Claeses 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 105
wed. Lieuwe Huberts 6 turfmeetster goed bestaen £ 018-01-0 £ 3 2 0 105
Obbe Ypes 6 hoedemaeker, mr. £ 015-05-0 £ 3 3 2 105
Sybren Jansen 6 galliootschipper gemeen cu. £ 034-17-0 £ 6 3 3 105
Tjeerd Lammerts 6 weeversknegt seer gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 105
Wybe Nammes 6 matroos gemeen cu. £ 013-01-0 £ 2 2 1 105
Wytse Vettevoogel 6 wolkammer, mr. £ 050-00-0 £ 8 4 2 105
wed. Aukjen Baukes 6 arbeydster gemeen £ 020-03-0 £ 3 3 0 106
wed. Akke Tobias 6 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
Dirk IJsenbeecq 6 kalk- en steenverkooper cu. £ 040-00-0 £ 7 4 2 106
Doeke Pytters 6 schoenmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-16-0 £ 5 3 4 106
Freerk Sybrens 6 schipper, old reedelijk cu. £ 040-19-0 £ 7 6 1 106
wed. Geertje Bokkes 6 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
Harmen Dirks 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 106
wed. Yttje Ulbes 6 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
Jan Hendriks 6 chirurgijn, mr. gemeen cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 106
Jan Jurjens 6 knegt secretaris Braem cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 106
wed. Pieter Wassenaer 6 geringh bestaen £ 015-13-0 £ 3 4 0 106
Remkjen Tjepkes 6 nayster maetigh £ 006-12-0 £ 1 1 0 106
Rutger Goslings 6 metselaer, mr. bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 4 4 106
Saeke Jacobs 6 loodsman gering bestaen cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 106
wed. Tjieskjen Wybes 6 sonder bedrijff, geringh £ 029-03-0 £ 5 4 0 106
wed. Trijntje Lieuwes 6 seer arm £ 006-16-0 £ 1 2 0 106
Wopke Tjepkes 6 weever bestaet maetigh £ 013-05-0 £ 2 1 0 106
vroedsman Wijngaarden 6 keurslijfmaeker, mr. bestaet gemeen cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 107
Dirk Jansen 6 metselaer, geweesen cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 107
Dirk Tyttes 6 gealimenteert cu. £ -- £ 0 2 1 107
Evert Goslings 6 wieldrayersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 107
Goslingh Beernts 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 107
Harmen Sipkes 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 107
Hendrik Melcherts 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 107
Hendrik Sybrens 6 timmermansknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 107
wed. Jacob Ripperts 6 gealimenteerd £ -- £ 0 3 0 107
Jan Everts 6 leerkooper, mr. cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 107
Matthijs Waller 6 rustmeester onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
wed. Melle Douwes 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 107
Pytter Frits 6 soldaat onder Leewe £ -- £ 0 0 0 107
Romkjen Jacobs 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 107
Sybren Hendriks 6 timmerman, mr. cu. £ 044-01-0 £ 7 6 2 107
Sikke Builart 6 beurtschipper geringh cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 107
vroedsman Olivier 6 schoolmeester £ 040-00-0 £ 7 2 0 108
Attje Bottes 6 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
Andrys Tjerks 6 scheepstimmerman cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 108
Antje Jakles 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 108
Antje Jans 6 gladmangelster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 108
Felten Gerrits 6 kuiper, mr. reedelijk cu. £ 015-16-0 £ 3 2 0 108
Gijsbert Sybes 6 rentenier bestaet wel £ 052-17-0 £ 9 2 0 108
Jan Gerryts 6 kleermaeker, mr. geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 108
Jan Oebles 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 108
Cornelis Lautenbach 6 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 108
jr. Pieter Gelinda 6 coopman, geweesen cu. £ 024-01-0 £ 4 5 3 108
wed. Rinske Jans 6 bestaet reedelijk wel £ 022-05-0 £ 4 1 0 108
Rintje Harmens 6 weeversknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 108
Stittert Adams 6 galliootschipper cu. £ 037-09-0 £ 6 3 2 108
Ulbe Cornelis 6 metselaersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Wytse Ysbrands 6 kleermaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 108
Aeffke Foekes 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 109
wed. Elske Huberts 6 winkeliersche maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 109
Geertje Jans 6 waschter geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 109
Gerben Johannes 6 coopmansknegt gemeen £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
Gosse Pytters 6 com.ris op de Wadlegger cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 109
Harke Gaeles 6 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 109
Hessel Jansen 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 109
Ysbrand Felten(s) 6 oud en arm cu. £ 006-16-0 £ 1 2 0 109
Jacob Baukes 6 timmermansknegt gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 109
Jacob Joosten 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 109
wed. Jelle Douwes 6 van geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 109
Cornelis IJsbrands 6 scheepstimmerman, waert voor bestaet gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 109
Lolke Sytses 6 trekschipper reedelijk £ 012-04-0 £ 2 1 0 109
Meynte Brouwer 6 pannebakker, mr. geringh cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 109
wed. Pieter Gosses 6 renteniersche gemeen £ 018-19-0 £ 3 1 0 109
Rintjen Annes 6 stuirman maetigh cu. £ 023-13-0 £ 4 2 2 109
Albertje Willems 6 turfmeetster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 110
Anthoni Reukens 6 weever gemeen £ 017-13-0 £ 3 4 2 110
Geert Willems 6 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Harmen Hylkes 6 oud en seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 110
Hendrik Thomas Tromp 6 opsigter op de maet van de turfkorven reedelijk £ 023-15-0 £ 4 2 0 110
Hyltje Abes 6 kooltjer bestaet wel cu. £ 028-16-0 £ 5 2 1 110
wed. Ymke Sikkes 6 nayster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 110
Jan Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 110
Jan Jansen 6 weever gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 110
Jan Theunis 6 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 4 110
wed. Jetske Hansen 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 1 110
Maertjen Alefs 6 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 110
Pieter Geerts 6 heeft sijn vrouw verlaeten cu. £ 006-16-0 £ 1 2 1 110
Reynder Jansen 6 metselaer maetigh £ 020-08-0 £ 3 2 1 110
wed. Sjiouke Tjeerds 6 spoelster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 3 110
Dirk Christiaens 6 gleybackersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 111
Eerk Jansen 6 blauferwersknegt cu. £ 021-13-0 £ 4 4 0 111
wed. Elske Annes 6 oud en arm £ 006-16-0 £ 1 2 0 111
wed. Feyte Arjens 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 111
Freerk Bootes 6 weever gering cu. £ 014-13-0 £ 2 2 2 111
Haantje Baltus 6 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Harmen Beerns 6 baerdscheerder geringh cu. £ 026-00-0 £ 4 5 0 111
Hendrik Zacharias 6 weever gemeen cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 111
wed. Heere Dirks 6 zie Jan Heeres £ -- £ 0 0 0 111
Jacob Johannes 6 waeterhaelder geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 111
Jan Hendriks 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 4 2 111
wed. Mayke Wybes 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 111
Marten Willems 6 matroos gemeen cu. £ 014-13-0 £ 2 2 1 111
Mindel Mindels 6 militaire chergiant onder Leeve £ -- £ 0 0 0 111
Pals Carsten 6 gleybackersknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 111
Sierk Cornelis 6 schoenmaeker, mr. £ 017-00-0 £ 3 1 0 111
wed. Aart Hessels 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 112
Bauke Cornelis 6 scheepstimmerman cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 112
Dirk Jansen 6 ijsersmid, mr. gemeen £ 010-17-0 £ 2 1 0 112
Eelkjen Jacobs 6 spoelster gering, door vrinden onderhouden £ 006-12-0 £ 1 1 0 112
Foppe Dirks 6 winkeltje geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 112
Geertje Reins 6 gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 112
Hendrik Taek 6 suikerbackersknegt cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 112
Hendrik Freedriks 6 suikerbakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 112
Hendrik Willems 6 weever reedelijk £ 019-13-0 £ 3 3 1 112
wed. Jacob Scheltes 6 backerinne, mr. £ 055-09-0 £ 9 4 0 112
Jan Harmens 6 weever bestaet wel £ 011-12-0 £ 2 1 0 112
Johannes HyIkama 6 brouwer, mr. bestaet wel cu. £ 060-00-0 £ 10 3 0 112
Mathijs Hagelberg 6 tamboer onder B. Leewe £ -- £ 0 0 0 112
Sipke Jansen 6 winkelier bestaet wel cu. £ 030-00-0 £ 5 2 0 112
Sjouke Geerts 6 kooltjer bestaet gemeen cu. £ 020-01-0 £ 4 2 2 112
wed. Trijntje Jans 6 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 112
wed. commissaris Doolwert 6 bakkerinne £ 036-00-0 £ 6 2 1 113
Aeffke Jetses 6 breydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
wed. Aeltje Saekes 6 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Albert Willems 6 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 1 113
Bauke Martens 6 schoenmaeker, mr. £ 022-11-0 £ 5 2 0 113
Freerk Pytters 6 matroos gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 113
wed. Janneke Jacobs 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 113
Jelmer Gerbens 6 trekschipper gerinh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 113
Jeltje Claeses 6 gealimenteerd door goede vrinden £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
Claes Bretton 6 rentenier cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 113
Cornelis Jans 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 113
Tytte Jans 6 stuirman, vaerd voor cu. £ 019-13-0 £ 3 3 1 113
wed. Tjietske Willems 6 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 113
Trijntje Hoytes 6 bakkerinne £ 030-00-0 £ 5 1 0 113
Trijntje Lourens 6 nayster bestaet gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 113
wed. Wybe Bakker 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 113
wed. Werp Bastiaens 6 van gemeen bestaen £ 010-17-0 £ 2 1 0 113
wed. vroedsman Bontekoe 6 renteniersche £ 042-19-0 £ 7 2 0 114
wed. majoor de Haas 6 bestaet maetigh £ 034-03-0 £ 6 3 2 114
Deeltje Hendriks 6 renteniersche gemeen £ 014-15-0 £ 2 1 0 114
Doeke Jans 6 bestaet reedelijk wel £ 012-04-0 £ 2 1 0 114
Hans Jansen 6 gleybakkersknegt gemeen £ 018-01-0 £ 3 2 0 114
Hendrik Hendriks 6 galliootschipper gemeen cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 114
wed. Hendrik Leenderts 6 nayster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 114
wed. Hendrik Pytters 6 bestaet wel £ 036-00-0 £ 6 3 0 114
wed. Jan Gerrits 6 bestaet gering £ 011-13-0 £ 2 4 0 114
Jan Johannes 6 matroos gemeen bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 114
Johannes Jansen 6 matroos gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
Lolke Sybrens 6 winkelier gemeen cu. £ 026-15-0 £ 4 3 0 114
Mayke Simons 6 nayster gemeen £ 006-12-0 £ 1 1 0 114
Marten Douwes 6 weeversknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 114
Reyn Jansen 6 leerloyersknegt gemeen £ 017-00-0 £ 3 2 0 114
Sipke Pytters 6 stuirman op 't Princejagt £ 025-09-0 £ 4 2 0 114
ds. Boelardt 6 praedicant, doopsgesinde £ 027-01-0 £ 5 1 0 115
vroedsman Overzee 6 brouwer, mr. £ 080-00-0 £ 13 7 0 115
Aefke Fransen 6 van goede vrinden onder houden £ 006-12-0 £ 1 1 0 115
Alle Simons 6 scheepstimmerman cu. £ 027-13-0 £ 5 4 0 115
Antje Gerrits 6 man nae Indiën gering £ 006-16-0 £ 1 3 1 115
Ellert Heyns 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 115
Frans Jansen 6 knegt van de burgemeester Nollides weduwe cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 115
Frans Pytters 6 turfdraeger maetigh cu. £ 017-00-0 £ 3 2 0 115
Gerben Ates 6 bestaet reedelijk wel cu. £ 033-04-0 £ 6 3 0 115
Gerryt Gerryts 6 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Goslingh Danyels 6 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 115
Jan Eerks Jongma 6 coopman bestaet wel cu. £ 046-00-0 £ 8 3 3 115
Claes Thomas IJsenbeecq 6 bontreeder bestaet wel £ 099-19-0 £ 17 6 0 115
Pieter Jetses 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 040-00-0 £ 7 3 0 115
Trijntje Ulbes 6 nayster en suster, bestaet maetigh £ 018-01-0 £ 3 2 0 115
wed. burgemeester Nollides 6 £ 205-08-0 £ 34 5 0 116
wed. captain Stapert 6 reedelijk £ 037-03-0 £ 6 2 1 116
Bente Gerryts 6 bakker bestaet geringh cu. £ 024-01-0 £ 4 3 3 116
Ellert Jansen 6 timmerman, mr. maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 116
Floris Pytters 6 gleybakkersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 116
Freerk Wybes 6 seepsiedersknegt geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 5 2 116
Gabe Sybesma 6 visafslaeger bestaet wel cu. £ 044-11-0 £ 7 2 1 116
Gerben Tzjommes 6 chirurgijn, mr. burgerlijk £ 043-17-0 £ 7 4 0 116
Yge Wiegers 6 weever en soon Pieter Yges, bestaet matigh £ 032-15-0 £ 5 2 0 116
wed. Jan van Dorsen 6 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 2 116
Meyndert van Hoek 6 blikslaeger, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 116
Uike Jans 6 sakkemaeker gemeen £ 007-17-0 £ 1 1 0 116
Pytter Pytters 6 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 116
wed. erven Syds Schaef 6 wegens de dienstmaegt £ 006-12-0 £ 1 1 0 116
Taeaetske Rienks 6 houd slaepers geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 116
Barent Wolf 7 soldaet onder Leewe £ -- £ 0 0 0 118
Christiaen Claeses 7 nihil vermits door militairen wort bewoont £ -- £ 0 0 0 118
wed. Christiaen Claeses 7 sleepersche geringh £ 008-09-0 £ 1 2 0 118
Geert Gerrits 7 coopman maetigh cu. £ 021-15-0 £ 4 2 1 118
Hendrik Dirks 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 118
Hinke Dirks 7 bestaet maetigh wel £ 014-15-0 £ 2 1 0 118
Jacob Folkerts 7 slotmaeker, mr. maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 118
Jan Zeylmaeker 7 commandeur op een Groenlandsvaerder cu. £ 040-00-0 £ 7 3 4 118
Jan Jansen 7 schoenmaeker, mr. cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 118
wed. Pieter Jetses 7 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 118
Zalomon Cohen 7 craemer maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 118
Sjieuke Oeges 7 geringhe vrouw £ 006-12-0 £ 1 1 0 118
Sipke Dirks 7 winkelier maetigh cu. £ 054-11-0 £ 9 3 5 118
Sipke Hennes 7 bakker, mr. geringh £ 010-17-0 £ 2 1 0 118
Taeke Cornelis 7 korfmaeker gering cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 118
Wouter Arents 7 wagtgeldophaelder £ 028-07-0 £ 5 2 0 118
Alexander Kemmer 7 boekverkooper geringh cu. £ 017-17-0 £ 3 3 1 119
wed. Anne Beernts 7 nayster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Beernt Adams 7 sjouwer gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
wed. Dirk Hugens 7 winkeliersche maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 119
wed. Fokke Abbes 7 spoelster seer gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Hans Pieters 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 119
Harmanus Viedelius 7 stadsrentemeester £ 039-19-0 £ 7 2 0 119
wed. Hendrik Beernts 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 119
Jan Eyberts 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 119
Johannes Jacobs 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 060-01-0 £ 10 4 0 119
Jurjen Jansen 7 turfdraeger maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 119
Marten Fokkes 7 timmermansknegt geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 119
Otte Sybes 7 wolkammer, mr. cu. £ 084-00-0 £ 14 4 1 119
Symon Fokkes Bakker 7 kooperslaeger, mr. £ 050-15-0 £ 8 3 0 119
wed. Sytske Cornelis 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 119
Sikke Ennes 7 potverkooper geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 119
ds. Schuiler 7 bestaet maetigh £ 024-15-0 £ 4 1 0 120
burgemeester Vosma 7 rentenier cu. £ 297-01-0 £ 50 4 0 120
Abraham Ysraels 7 coopman joodsch cu. £ 038-03-0 £ 6 3 6 120
wed. Andrys Wytses 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 4 120
Broertje Tjebbes 7 nayster bestaet gemeen £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
Doede Bakker 7 rentenier wel begoedight cu. £ 120-19-0 £ 20 3 0 120
Ype Heeres 7 turfdraeger geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 3 0 120
Yttje Hessels 7 winkelierse maetigh £ 022-11-0 £ 4 2 0 120
Jacobus Steevens 7 bestaet maetigh wel cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 120
Jan Jansen de Wit 7 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 120
Jan Sybrens 7 schoenmaeker, mr. maetigh cu. £ 022-01-0 £ 4 2 4 120
Johannes Tjebbes 7 gortmaeker, mr. £ 009-01-0 £ 2 1 0 120
Laas Spannenburgh 7 kladferver maetigh cu. £ 041-15-0 £ 7 3 0 120
Sytse Hessels 7 vleeshouwer, mr. geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 120
Taeke Heyns 7 turfdraeger maetigh £ 014-05-0 £ 2 2 1 120
Willem Ages 7 winkelier maetigh cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 120
Sjobma 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 121
wed. vroedsman Sybeda 7 gleybackerse £ 060-08-0 £ 10 2 2 121
Albartus Kost 7 boekebindersknegt £ 007-17-0 £ 1 1 0 121
Fedde Minnes 7 graenkooper maetig cu. £ 067-04-0 £ 11 3 4 121
Philippus Ysaaks 7 coopman bestaet geringh cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 121
Harmen Jilles 7 wieldrayersknegt gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
Jacob Folkerts 7 turfdraeger maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 121
wed. Jan Huydekooper 7 leerloyerse redelijk wel £ 104-16-0 £ 18 8 1 121
Jan Tabes 7 trekschipper geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 121
Jouke Jolles 7 oud en arm cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 121
wed. Meyle Ruirds 7 bakkerinne, mr. £ 048-12-0 £ 8 3 0 121
Miechiel Rienks 7 bierdraeger geringh cu. £ 019-17-0 £ 3 3 3 121
Pieter Faeses 7 compasmaeker en winkelier cu. £ 035-09-0 £ 6 2 3 121
Sybe Stoffels 7 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 121
wed. Tabe Jansen 7 geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 121
Antje Folkerts 7 scheersters, twee en Claeske Folkerts, geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
Augustynus de Graaf 7 bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
wed. Akke Melles 7 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 122
Christiaen Dirks 7 mesmaeker reedelijk cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 122
wed. Eeke Eeverts 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 122
Gerrit Douwes 7 gleybakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 0 122
Jan de Graaf 7 saedelmaeker geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 122
Jelle Alles 7 matroos geringh bestaen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
wed. Jetske Rinses 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 122
wed. Claas Christiaens 7 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 122
Cornelis Tjerks 7 pannebakkersknegt gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 4 122
wed. Lijsbert Hansen 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 3 122
Pieter Aukes 7 metselaer, mr. geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 122
wed. Rinske Claases 7 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 122
wed. Tytte Jansen 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 122
Wytse Heyns 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 122
vroedsman Klinckhaemer 7 kalkverkooper cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 123
old hopman Tuininga 7 procureur postulateur bestaet wel £ 053-09-0 £ 9 3 1 123
Age Uilenburg 7 verwersknegt maetigh wel £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
wed. Andrys Sandstra 7 nayster gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
wed. Arjen Gerrits 7 seer geringh bestaen £ 011-05-0 £ 2 1 4 123
Dirk Sandstra 7 setschipper maetigh cu. £ 035-00-0 £ 6 2 4 123
Dirk Cornelis 7 timmerman, mr. maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 2 123
Dominicus de Vries 7 saedelmaeker gering £ 011-13-0 £ 2 2 1 123
Douwe Lieuwes 7 wagenmaeker en stads aschkarreman cu. £ 022-14-0 £ 4 2 3 123
wed. Frans Fransen 7 spoelster seer gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 123
Hartman Yges 7 bakkersknegt maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 123
Jacob Saekes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 123
Claes Claesen 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 0 123
wed. Cornelis Thomas 7 turfmeetster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 123
wed. Lijsbert Pytters 7 gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 123
Martje Joosten 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 123
Okke Bouwes 7 bakker, mr. maetigh cu. £ 027-13-0 £ 5 3 0 123
Pier Reydses 7 en suster, bestaet seer geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 123
Rinse Abbes 7 vaerend persoon nae Oost Indiën cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 123
Weine Norel 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 123
Abbe Jansen 7 turfdraeger en winkelier cu. £ 030-00-0 £ 5 3 1 124
Andries Rosee 7 winkelier geringh cu. £ 023-15-0 £ 4 3 0 124
Barent Ysaaks 7 craemer joodsch, gering cu. £ 016-13-0 £ 3 3 1 124
Doeke Wybrens 7 glaesemaeker maetigh cu. £ 033-02-0 £ 6 3 2 124
wed. Douwe Jelles 7 winkeliersche maetigh £ 023-15-0 £ 4 2 0 124
Eelke Emriks 7 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 124
wed. Elske Jaenes 7 winkeliersche maetigh £ 041-08-0 £ 7 4 1 124
Fedde Accronius 7 silversmid, mr. bestaet wel £ 064-08-0 £ 11 4 0 124
Folkert van der Plaets 7 boekhandelaer cu. £ 060-16-0 £ 10 3 0 124
Hibbe Gabbes 7 scheepstimmerman cu. £ 018-00-0 £ 3 2 0 124
Jacobus Buytenpost 7 rentenier wel begoedight cu. £ 124-17-0 £ 21 4 0 124
Jacob Jans 7 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 124
wed. Jan Sikkes 7 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 124
wed. Obbe Finkelbosch 7 gealimenteerd £ -- £ 0 4 1 124
Ritske Oenes 7 kuiper gering cu. £ 015-17-0 £ 3 2 2 124
Tyttje Willems 7 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 124
vroedsman S. Blom 7 blickslaeger, mr. maetigh cu. £ 038-17-0 £ 6 5 1 125
wed. Cromhausen 7 wort gealimenteerd £ -- £ 0 2 0 125
wed. Ollema 7 renteniersche zie Daniël Tausain £ -- £ 0 1 0 125
R. Swart 7 clercq ter secretarye £ 018-16-0 £ 3 2 0 125
Andries Wybinga 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 125
Christiaen Bessingh 7 kleermaeker maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 125
Daniël Tautsain 7 organist en coopman cu. £ 163-03-0 £ 27 4 2 125
Gerben Johannes 7 schoenmaeker en winkelier cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 125
Harmanus Sladoo 7 castmaeker gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 125
Jan Martens 7 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 125
Johannes Caspers 7 stookersknegt maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 125
Cornelis Jentjes 7 coopman bestaet wel cu. £ 082-05-0 £ 14 5 0 125
Seerp Wildschut 7 coopman welbegoedight £ 106-11-0 £ 18 3 0 125
Sybe Andrys 7 vaerenspersoon maetigh cu. £ 024-14-0 £ 4 3 2 125
Simon Willems 7 herbergier soober cu. £ 034-16-0 £ 6 4 4 125
Tjalling Tjallingii 7 apothecarius maetigh wel cu. £ 073-01-0 £ 12 3 4 125
old burgemeester J. Form 7 collecteur van 't reëel cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 126
Foppe Symons 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 126
Haering Sipkes 7 kaersmaeker soober cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 126
Hendrik Johannes 7 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 126
Jacob van Beemen 7 silversmid maetigh cu. £ 028-07-0 £ 5 2 0 126
Jan Schut 7 coffyschenker matigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 0 126
wed. Claas Douwes 7 bestaet maetigh wel £ 036-07-0 £ 6 3 0 126
wed. Lolkjen Ages 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 126
wed. Meyndert Monses 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 4 0 126
Minne Marnstra 7 chirurgijn vaerende op Oost-Indiën £ 014-15-0 £ 2 1 0 126
Oepke Claases 7 briefbesteller geringh £ 015-01-0 £ 3 3 0 126
Rinske Marnstra 7 winkeltje soober £ 007-17-0 £ 1 1 0 126
Romke Hotses 7 Deeventervaerder en coopman bestaet wel cu. £ 063-16-0 £ 11 5 0 126
Sijke Gerrits 7 groenteverkoopster £ 006-12-0 £ 1 1 0 126
Stoffel Pytters 7 sjouwer bestaet geringh £ 011-13-0 £ 2 1 2 126
Hempel 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 127
vroedsman Heymans 7 verver, mr. en coopman bestaet wel cu. £ 066-13-0 £ 11 2 1 127
Ossebroek 7 luitenant cavallerye Van Eck £ -- £ 0 0 0 127
Rosinge 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 127
burgemeester Schaaf 7 winkelier en schoonmoeder cu. £ 170-00-0 £ 28 8 0 127
J. Wetsens 7 secretaris van de vijfdeels dijken bestaet wel cu. £ 107-03-0 £ 18 6 0 127
Christiaen Burman 7 kock bestaet geringh cu. £ 029-12-0 £ 5 3 3 127
Hendrik Wassenaar 7 coopman bestaet wel £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
Jacob Willems 7 castmaeker maetigh £ 022-05-0 £ 4 1 0 127
Joost Gonggrijp 7 bakker, mr. bestaet wel cu. £ 077-14-0 £ 13 5 0 127
Claas Ypes 7 vaerendpersoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
Claas Jansen 7 matroos bestaet gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 127
Lieuwe Hiddes 7 vleeshouwer, mr. maetigh cu. £ 066-13-0 £ 11 3 4 127
Lourens Jans 7 matroos is arm, geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 127
Obbe Hendriks 7 winkelier maetigh cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 127
Pieter Andries 7 coopman bestaet wel cu. £ 066-13-0 £ 11 3 0 127
wed. burgemeester dr. Jelgersma 7 met soon, bestaet wel £ 100-00-0 £ 17 4 0 128
Andries Doedes 7 coopman bestaet wel cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Aris Dreyer 7 stoeldrayer maetig cu. £ 022-11-0 £ 4 2 0 128
Bernardus Dreyer 7 procureur fiscael £ 033-01-0 £ 6 1 0 128
Gabbe Hibbes 7 seer arm cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 128
Hendrik van Beemen 7 paruikmaeker geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
Hendrik Pesma 7 notaris publicus £ 070-01-0 £ 12 3 1 128
Yde de Groot 7 schuitschipper geringh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 128
Ynte Sybrens 7 winkeltje, klein geringh £ 017-13-0 £ 3 2 2 128
Yske Klaeses 7 scheeps- en huistimmerman maetigh bestaen £ 018-19-0 £ 3 1 0 128
Jacob Wygers 7 cooperslaeger, mr. cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 128
Lolkjen Rinkes 7 renteniersche £ 057-04-0 £ 10 2 0 128
wed. Marten Jilles 7 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 128
Sjoerd Andries 7 bestaet wel cu. £ 039-19-0 £ 7 2 0 128
Tettje Martens 7 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 0 1 0 128
Wepke Doedes 7 wolkammer, mr. maetig cu. £ 032-15-0 £ 5 2 0 128
Wiltetus Hendriks 7 slaeger, mr. maetig cu. £ 046-11-0 £ 8 3 0 128
Bisschop 7 faendrik onder Lewe £ -- £ 0 0 0 129
Charloo 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 129
Clant 7 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 129
vroedsman Heyns 7 kleermaeker, mr. bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 129
Marnstra 7 procureur; oud cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 129
Dirk Willems 7 boode van de armekaemer cu. £ 011-13-0 £ 2 5 3 129
wed. Grytje Beerns 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 129
Ype Willems 7 sleeper gering £ 011-13-0 £ 2 5 0 129
Jan Pispot 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 3 2 129
Jan Coenraeds 7 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 129
Jan Wybes Hop 7 visman bestaet maetigh cu. £ 024-16-0 £ 4 2 3 129
Jetse Jelles 7 winkelier en glaesemaker cu. £ 039-17-0 £ 7 2 2 129
Jilles Martens 7 bestaet seer armptlijk cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 129
Jocchum Zacharias 7 hoedemaeker geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 129
Neeltje Greolds 7 stadsvroedvrouw maetigh £ 017-00-0 £ 3 1 0 129
wed. Uiltje Aukes 7 geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 129
old hopman Schaaf 7 winkelier cu. £ 080-00-0 £ 13 3 1 130
Albert Jansen 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 1 130
Auke Ottes 7 matroos op 't admiraliteytsjagt gemeen cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 130
Gerlof Wygers 7 wolkammersknegt £ 020-12-0 £ 3 1 0 130
Hans Wopkes 7 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 130
Harmen Hendryks 7 bakker, mr. reedelijk cu. £ 040-00-0 £ 7 3 3 130
wed. Hendrik Beernts 7 arbeydster gering, gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 130
Hessel Poulus 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Jan Minnes 7 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 130
Jocchum Cornelis 7 stadstimmerknegt gering cu. £ 011-13-0 £ 2 5 1 130
Johansen Fransen 7 oud en seer geringh £ 011-13-0 £ 2 3 0 130
wed. Claas Rintjes 7 viswijff met Jan Hendriks, van gering bestaen £ 011-13-0 £ 2 3 1 130
Lourens Claesen 7 vleeshouwer, mr. gering cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Pytter Wytzes 7 kladferwersknegt gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 130
Sybe Hansen 7 baentjersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 130
Tymon Tijssen 7 sakkedraeger geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 130
vroedsman Haukema 7 coopman cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
dr. Smith 7 onder 't regiment Leewe £ -- £ 0 0 0 131
Age Alberts 7 schoenmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 3 1 131
Bastiaen Bikker 7 coopman bestaet wel cu. £ 078-05-0 £ 13 3 2 131
Broer Fongers 7 scheepstimmermansknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 131
wed. Evert Jurjens 7 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 5 131
Folkert Claeses 7 metselaer bestaet maetig £ 017-00-0 £ 3 2 0 131
Jan Bakker 7 sonder bedrijff gering cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 131
Jan Wax 7 bakker, mr. gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
Jan Hendriks Poth 7 coopman maetigh cu. £ 029-09-0 £ 5 3 0 131
Casper Hansen 7 weeversknegt gealimenteerdt £ -- £ 0 1 1 131
Coenraad Hendriks 7 bakker, mr. geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 131
Lieve Siverds de Bruin 7 coopman bestaet wel cu. £ 072-01-0 £ 12 4 0 131
Pier Eelkes 7 bakker, mr. bestaet wel £ 042-19-0 £ 7 2 0 131
wed. Pytter Reins 7 winkeltje, klein geringh £ 006-16-0 £ 1 1 2 131
Theunis Block 7 coopman gemeen cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 131
Wattje Jacobs 7 scheepstimmerman, nae Indiën seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 131
ds. van Engelen 7 leeraer, doopsgesinde £ 027-01-0 £ 5 1 0 132
Aene Martens 7 vaerend persoon gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Bocke Rienstra 7 stadsboumeester en winkelier cu. £ 043-17-0 £ 7 4 0 132
Philippus Levi 7 hoedschoonmaeker cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
Gerrit Alberts 7 glaesemaeker, mr. maetigh £ 023-15-0 £ 4 3 0 132
Harke Seerps 7 matroos seer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Jan van der Plaats 7 coopman bestaet wel cu. £ 080-00-0 £ 13 3 1 132
Keympe Douwes 7 beurtschipper bestaet wel cu. £ 075-19-0 £ 13 3 3 132
Meyndert Jansen 7 matroos gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 132
Pybe Talma 7 vrijgesel bestaet wel £ 028-00-0 £ 5 1 0 132
Pieter Aris 7 stoeldrayersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 132
Zalomon Hoytes 7 matroos seer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 132
wed. Sierk Geytjebaan 7 breydster bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 132
wed. Sjouke Sjoukes 7 winkeliersche £ 042-19-0 £ 7 2 0 132
Haekma 7 commys van de convoyen £ 052-17-0 £ 9 2 0 133
Beernt Geersma 7 coopman bestaet wel cu. £ 064-13-0 £ 11 2 1 133
Dieuke Pytters 7 winkeliersche maetigh £ 015-01-0 £ 3 2 0 133
Aeltje Hanses 8 wijnkooperse maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 1 134
Age de Haes 8 bakker, mr. majoor; cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 134
Christoffel Hempel 8 herbergier en tinnegietersknegt maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 3 0 134
Jan de Reus 8 chirurgijn, mr. cu. £ 080-00-0 £ 13 4 2 134
Claas Simons 8 bakker, mr. maetigh cu. £ 048-00-0 £ 8 4 1 134
Claas Swerus 8 boekbinder maetigh £ 018-00-0 £ 3 1 0 134
Cornelis Siverda 8 advocaat bestaet wel £ 071-09-0 £ 12 2 0 134
Pytter Gerbens 8 pannebackersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 134
Pieter Willems 8 herbergier redelijk cu. £ 050-00-0 £ 8 3 3 134
Rinske Romkes 8 arbeydster reedelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
wed. Saara Gilles 8 bestaet gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 134
wed. Symon Fokkes 8 sonder bedrijff maetigh £ 020-00-0 £ 3 1 0 134
wed. Tjerk Andrys 8 winkeltje geringh £ 017-06-0 £ 3 3 0 134
Trijntie Edsges 8 winkeltje bestaet geringh £ 018-01-0 £ 3 2 0 134
Trijntje Romkes 8 arbeydster redelijk £ 006-12-0 £ 1 1 0 134
Wyger Swerms 8 zie Jan de Reus £ -- £ 0 0 0 134
Arent Anthoni 8 herbergier geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 4 0 135
Eelkjen Pieter 8 herbergiersche maetigh £ 040-00-0 £ 7 2 0 135
Feyke Jansen 8 oud en arm cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 135
Hendrik Minnes 8 blokmaeker, mr. maetigh £ 033-00-0 £ 6 3 0 135
wed. Jacob Wiersma 8 bakkerinne geringh £ 020-00-0 £ 3 3 0 135
Jan Alberts 8 matroos op 't admiraliteytsjagt maetigh cu. £ 018-00-0 £ 3 4 2 135
Jan Feykes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 5 135
wed. Jan Hendriks 8 nayster reedelijk bestaen £ 012-16-0 £ 2 1 0 135
Jan Joukes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 025-12-0 £ 4 2 1 135
Cornelis Bouwes 8 zeylmaeker maetigh cu. £ 036-00-0 £ 6 2 3 135
Leendert Luitjens 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 4 0 135
Poppe Hendriks 8 schuitschipper maetigh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 1 135
Saeke Folkerts 8 blokmaeker maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 1 135
wed. Symon Cornelis 8 blokmaekerse geringh £ 025-00-0 £ 4 3 0 135
Sjirk van der Ley 8 coopman off winkelier cu. £ 055-00-0 £ 9 5 4 135
Trijntje Luitjens 8 nayster maetigh £ 009-01-0 £ 2 1 0 135
Andrys Bastiaens 8 herbergier geringh cu. £ 050-00-0 £ 8 3 2 136
Andries Johannes 8 zeylmaeker, mr. gemeen cu. £ 028-00-0 £ 5 2 1 136
Daniël Bennze 8 pruikemaeker, mr. cu. £ 040-00-0 £ 7 4 1 136
Feyke Willems 8 metselaersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 136
Folkert Baernts 8 bakker, mr. maetigh £ 036-00-0 £ 6 3 0 136
wed. Grytje Sikkes 8 winkeliersche maetigh £ 046-11-0 £ 8 3 0 136
Hendrik Jansen 8 sjouwer bestaet maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 136
Jelle Gerryts 8 weever bestaet gemeen cu. £ 017-09-0 £ 3 2 3 136
Johannes Peaus 8 paruikemaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
Claas Minnes Block 8 bontreeder, mr. £ 080-00-0 £ 13 3 0 136
Pytter Ulbes 8 man nae Indiën geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 136
wed. Reinouke Obbes 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 1 136
wed. Reinskjen Sipkes 8 gealimenteerd £ -- £ 0 2 4 136
wed. Sara Baukes 8 winkeliersche geringh £ 011-13-0 £ 2 1 0 136
wed. Sytske Cornelis 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 0 1 0 136
Tjepke Lykles 8 compasmaeker, mr. £ 036-00-0 £ 6 2 0 136
van der Woude 8 commys bestaet wel cu. £ 070-00-0 £ 12 3 2 137
wed. Albert Joukes 8 winkeltje maetigh £ 018-09-0 £ 3 1 1 137
Arjen Boykes 8 portier bestaet maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 3 0 137
Dirk Klaesen 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 0 137
Douwe Hendriks 8 weeversknegt maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 137
Eelke Bernhardus 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 3 4 137
wed. Engeltje Pytters 8 bestaet seer geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 137
wed. Folkert Saekes 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 2 137
wed. Geertje Obbes 8 geringh £ 012-13-0 £ 2 2 0 137
Heere Ruurds 8 scheepstimmerman cu. £ 020-00-0 £ 3 5 0 137
Ysaäk van Ruth 8 casteleyn in Leeuwenburgh bestaet maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 5 4 137
Jan Rijkerts 8 setschipper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 0 137
Johannes Freerks 8 scheepstimmermansknegt cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 137
wed. Lijsbert Joosten 8 gealimenteerd £ -- £ 0 1 2 137
Pytter Louws 8 weever bestaet geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 2 4 137
wed. Oudkerk 8 oude vrouw; geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 138
Aukjen Heeremyt 8 winkeliersche maetigh £ 007-17-0 £ 1 1 0 138
wed. Haringh Claeses 8 sonder bedrijff maetigh £ 021-01-0 £ 4 3 0 138
Harmen Jurjens 8 weever bestaet geringh £ 025-00-0 £ 4 2 2 138
Hendrik Hendriks 8 weever gering cu. £ 018-17-0 £ 3 4 2 138
Jacobus Dronrijp 8 coffyschenker maetigh cu. £ 060-00-0 £ 10 4 0 138
Jan Holkes 8 scheepstimmerman cu. £ 022-00-0 £ 4 2 1 138
wed. Jan Poppes 8 nayster bestaet armelijk £ 006-12-0 £ 1 1 1 138
wed. Jilles Saekes 8 arbeydster geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 138
Coene Willems 8 metselaer, mr. en winkelier £ 036-00-0 £ 6 3 1 138
Cornelis Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 1 138
Cornelis Ypes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 138
Pytter Matthijssen 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 2 3 138
Sjoerd Arjens 8 metselaer, mr. maetigh £ 018-00-0 £ 3 2 0 138
Tjebbe Douwes 8 turfdraeger geringh cu. £ 014-17-0 £ 2 2 4 138
Tjietske Arjens 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 138
secretaris c.s. van Idsinga 8 secretaris bestaet wel £ 120-00-0 £ 20 6 0 139
Albert Hiddes 8 houtstaepelaer maetigh £ 010-17-0 £ 2 1 0 139
wed. Dirk Cramer 8 herbergierse maetig £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
Douwe Alefs 8 houdtstaepeler maetigh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Douwe Tomas 8 sjouwer gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 139
Hendrik Norel 8 binnenvaeder in 't gereformeerde weeshuis cu. £ 011-12-0 £ 2 2 0 139
wed. Jan Pytters 8 nayster seer gering £ 011-09-0 £ 2 2 0 139
Jan Wybes 8 stuurman op 't admiraliteytsjagt cu. £ 029-05-0 £ 5 6 4 139
Johannes Pytters 8 coopman in kalk en steen cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 139
Claas Dirks 8 weever bestaet geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 139
Cornelis Oldaan 8 rentenier bestaet wel £ 030-00-0 £ 5 1 0 139
Cornelis Cornelis 8 timmerman maetigh cu. £ 013-01-0 £ 2 2 0 139
Livius Prigge 8 zie Midlum £ -- £ 0 0 0 139
Rein Swael 8 schipper op 't admiraliteytsjagt bestaet wel cu. £ 055-00-0 £ 9 3 1 139
wed. Reynder Jansen 8 bontreedersche £ 050-00-0 £ 8 2 0 139
Symon Jans 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 4 139
Sytske Yges 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 139
wed. Antje Claeses 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 140
Aukjen Jans 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
wed. Dirk Jansen 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 3 0 140
wed. Yttje Luytjens 8 waschter gering £ 006-16-0 £ 1 3 0 140
Johannes Andrys 8 weever bestaet maetigh cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 140
Keimpe Jans 8 winkeltje maetigh cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 140
Maartje Joosten 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
wed. Neeltje Tyttes 8 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 140
Reinder Taekes 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
Sybe Jilts 8 metselaer geringh cu. £ 015-01-0 £ 3 2 0 140
Sybrand Taekes 8 schipper maetigh cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 140
wed. Sybrigjen Jans 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 0 140
Sjoerdtje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
wed. Styntje Foppes 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
Theuntje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 140
wed. Trijntje Freerks 8 nayster gering £ 006-16-0 £ 1 1 2 140
wed. Trijntje Minnes 8 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 3 0 140
Willem Hendriks 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 140
burgemeester de Boer 8 coopman £ 048-07-0 £ 8 2 0 141
Engeltje 8 scheerster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 141
Geert Rijnje 8 matroos maetigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 141
Hillebrand Dirks 8 coster en doodbidder cu. £ 040-00-0 £ 7 5 0 141
Hugo van Calslaegen 8 coopman bestaet wel cu. £ 050-00-0 £ 8 2 0 141
Jan Bakker 8 setschipper maetigh cu. £ 036-03-0 £ 6 4 1 141
Luitjen Pytters 8 ijsersmid geringh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 141
Magnus van Aarsen 8 bankier maetig cu. £ 079-11-0 £ 13 4 3 141
Pybe Jacobs 8 schoenmaekersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 141
wed. Pytter Gaeles 8 seer geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 141
Pytter Luikas 8 ijsersmid geringh cu. £ 020-00-0 £ 3 2 3 141
wed. Rijk Harmens 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 141
Syble Hayes 8 stuirman, vaert voor cu. £ 020-00-0 £ 3 4 1 141
wed. Uilke Pytters 8 wort gealimenteerdt £ -- £ 0 1 2 141
Anne Hyltjes 8 schipper maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
Aukjen Sybrens 8 melktapster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
wed. Beernt Hemmes 8 nayster gering £ 007-16-0 £ 1 1 0 142
erven Hyltje Joris 8 sonder bedrijff maetig £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
Hinke Alberts 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Jacob Jurjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 142
Jentje Wybrens 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 142
Jilderen Ruirds 8 bestaet geringh cu. £ 007-17-0 £ 1 1 0 142
wed. Johannes Eelkes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 142
Johannes Hyltjes 8 schipper bestaet maetig cu. £ 036-12-0 £ 6 2 0 142
Otte Joris 8 schipper maetig cu. £ 036-07-0 £ 6 3 0 142
wed. Rienk Heyns 8 nayster bestaet maetigh £ 006-16-0 £ 1 1 2 142
Ruird Robijns 8 sonder bedrijff gering cu. £ 022-08-0 £ 4 3 0 142
Sander Annes 8 setschipper maetigh cu. £ 028-05-0 £ 5 4 1 142
Sipkjen Johannes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 142
Wybe Taekes 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 142
wed. Antje Wygers 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 1 0 143
wed. Gerrit Gerrits 8 van geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 143
Gryttje Hessels 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Grytje Thomas 8 winkeltje geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Hendrik Arjens 8 brouwersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 2 143
Jacob Jetses 8 timmerman geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
Jan Beernts 8 weever bestaet geringh cu.. £ 017-13-0 £ 3 2 2 143
Jan Jansen Keyser 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 4 1 143
Jelle Hayes 8 schoenmaeker, mr. cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 143
Claas Johannes 8 vaerendpersoon gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
wed. Lijsbert Sjoerds 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
wed. Pyke Hommes 8 seer geringh bestaen £ 006-12-0 £ 1 1 0 143
Pytter Doekes 8 bootsgesel geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 143
Symon Taeaekles 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 143
burgemeester Bosscha 8 gortmaeker, mr. cu. £ 090-00-0 £ 15 4 2 144
wed. vroedsman Schrik 8 renteniersche bestaet wel £ 054-07-0 £ 9 3 0 144
Allardus Westendorp 8 bakker, mr. maetigh wel cu. £ 046-15-0 £ 8 3 2 144
Dirk Jansen 8 coopman bestaet wel cu. £ 040-00-0 £ 7 2 0 144
Douwe Jansen 8 matroos gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 2 144
Douwe Pytters 8 setschipper maetig cu. £ 030-14-0 £ 5 2 0 144
Heyn Jansen 8 glaesemaeker gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 144
Hylkjen Pybes 8 arbeydster gering £ 006-16-0 £ 1 1 1 144
Yde Tjeerds 8 pannebakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 144
Jarigh Adema 8 adsistendt maetig cu. £ 028-14-0 £ 5 5 0 144
wed. Johannes Corneelis 8 arbeydster seer gering £ 006-16-0 £ 1 2 0 144
wed. Carst Hendriks 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 1 144
Claas Gerrits 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 3 144
Pieter Daams 8 setschipper gemeen cu. £ 035-11-0 £ 6 3 0 144
Righstje 8 arbeydster vrijster £ 006-12-0 £ 1 1 0 144
Salomon Gerlofs 8 bakker, mr. bestaet wel £ 055-00-0 £ 9 3 0 144
wed. Piekenbroek 8 captein £ 012-09-0 £ 2 1 1 145
Antje Emmeriks 8 spoelster gering, met haer broeder matroos £ 011-09-0 £ 2 2 0 145
Fedrik Allerts 8 kooldraeger gering £ 019-08-0 £ 3 3 0 145
Floris Ydes 8 stadstimmerknegt cu. £ 017-05-0 £ 3 4 1 145
Gerrit Harmens 8 weever bestaet geringh cu. £ 017-13-0 £ 3 2 2 145
Gijsbert Thijssen 8 matroos seer geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 6 1 145
Jan Eellerts 8 timmermansknegt geringh cu. £ 013-05-0 £ 2 2 3 145
Jelle Steffens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 145
Johannes 8 weeversknegt gering £ 007-17-0 £ 1 1 0 145
Cornelis Edsges 8 schoolmeester geringh cu. £ 012-13-0 £ 2 2 0 145
Poulus Jansen 8 stookersknegt geringh cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 145
Pier Ruurds 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 145
Pieter Scheltema 8 coopman bestaet wel cu. £ 060-16-0 £ 10 3 0 145
Pyttje Lieuwes 8 nayster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 145
wed. Sara Broers 8 winkeltje, een maetigh £ 025-00-0 £ 4 1 1 145
Wyger Dirks 8 stuirman maetig cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 145
Keun 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 146
vroedsman Moccama 8 bakker, mr. cu. £ 036-00-0 £ 6 2 0 146
Doede Alberts 8 sjouwer gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 146
Gerrit Tjallings 8 gortmaeker, mr. £ 060-00-0 £ 10 3 0 146
Grytje Folkerts 8 nayster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 146
Jan Feykes 8 scheepstimmerman cu. £ 025-03-0 £ 4 2 2 146
Jan Roelofs 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 146
wed. Jan Tabes 8 bestaet geringh £ 015-00-0 £ 3 1 0 146
Rodmer Arjens 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 146
Saake Floris 8 keeskooper geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 2 146
Sytse Folkerts 8 sonder bedrijff geringh £ 007-17-0 £ 1 1 0 146
Thomas Hiddes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 5 0 146
Tymon Jacobs 8 matroos op 't admiraliteyts jagt maetigh cu. £ 020-09-0 £ 3 2 0 146
Wopke Jans 8 matroos geringh bestaen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 146
burgemeester Agema 8 bestaet wel cu. £ 063-01-0 £ 11 2 0 147
wed. dr. Crijtenburgh 8 renteniersche bestaet wel £ 040-19-0 £ 7 1 1 147
Arjen Arjens 8 matroos op 't Princejagt cu. £ 017-08-0 £ 3 2 1 147
vrouw Dirk Jansens 8 gealimenteerd £ -- £ 0 2 2 147
Eelkjen Jacobs 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Engel Gerrits 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 2 147
Hendrik Hansen 8 weever bestaet gemeen cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 147
Hessel Lammerts 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
wed. Jacob Jansen 8 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Jan Huiselaer 8 constapel op de legger cu. £ 017-16-0 £ 3 3 0 147
wed. Jocchum Douwes 8 van geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 3 0 147
Carst Palsen 8 arbeyder gering cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
Coenraad Vonck 8 kock op de legger cu. £ 017-13-0 £ 3 3 1 147
Ruird Dirks 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 147
wed. Trijntje Eerrema 8 bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 147
Oorbel 8 cherjant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 148
de Wilde 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 148
Aeltje Wytses 8 zie Andle Bonnes £ -- £ 0 0 0 148
Andle Bonnes 8 stuirman bestaet matigh cu. £ 020-09-0 £ 3 4 3 148
wed. Antje Pieters 8 gealimenteerd £ -- £ 0 1 0 148
wed. Auke Sybes 8 bestaet geringh £ 006-16-0 £ 1 1 1 148
Aukjen Gerrits 8 nayster bestaet geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
wed. Dirk Gerbens 8 seer arm £ 006-16-0 £ 1 1 1 148
Geertje Harkes 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 148
Harmen Visser 8 weever bestaet matigh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 148
Hendrik Cornelis 8 timmerman, mr. cu. £ 020-17-0 £ 3 5 1 148
Johannes Jacobs 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 5 148
Johannes Jarighs 8 weever gering cu. £ 014-09-0 £ 2 2 0 148
wed. Johanna Alberts 8 gealimenteerdt £ -- £ 0 2 3 148
Dirk Ypes 8 weeversknegt gemeen cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Dirk Jacobs 8 arbeyder gering cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 149
Jurre Hendriks 8 schipper maetigh cu. £ 030-00-0 £ 5 2 1 149
Frans Jeltes 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 4 1 149
Hendrik Croesen 8 hofmeester op 't admiraliteyts jagt cu. £ 026-00-0 £ 4 2 3 149
Hendrik Baltus 8 matroos bestaet geringh cu. £ 017-06-0 £ 3 3 0 149
Yme Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 030-00-0 £ 5 5 2 149
Jan Ypes 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
wed. Jan Sjoukes 8 winkeliersche geringh £ 006-16-0 £ 1 2 3 149
Johannes Harings 8 trompetter op 't admiraliteytsjagt bestaet van sijn bedieninge £ 018-00-0 £ 3 1 0 149
Pieter Daniëls 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 5 4 149
wed. Symon Hiddes 8 nayster geringh bestaen £ 011-09-0 £ 2 2 0 149
Thomas Feykes 8 stuirman maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 4 2 149
Tjerk Heeres 8 matroos bestaet soober cu. £ 012-01-0 £ 2 3 0 149
Warner Sikkes 8 gleybakkersknegt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 149
Wiltens 8 sergiant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 150
Aefke Claeses 8 arbeydster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Antje Harmens 8 sonder bedrijff maetigh £ 014-15-0 £ 2 1 0 150
Antje Scheltes 8 sonder bedrijff geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Auke Gerbens 8 coopman, old maetigh £ 028-07-0 £ 5 2 0 150
wed. Foppe Dirks 8 winkeltje geringh £ 009-09-0 £ 2 1 1 150
Geertje van Beemen 8 jonge vrijster, gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
wed. Helena Kuik 8 bestaet maetigh £ 020-12-0 £ 3 1 0 150
Hendrik Jurjens 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 150
Heere Pytters 8 sleefmaeker geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
wed. Jocchum Stellingwerf 8 bestaet geringh £ 017-08-0 £ 3 2 1 150
Claeske Claeses 8 arbeydster gering £ 006-12-0 £ 1 1 0 150
Cornelis Geerts 8 stokersknegt gemeen cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 150
Okke Hessels 8 vaerendpersoon geringh cu. £ 018-00-0 £ 3 3 1 150
Pytter Hylkes 8 timmerman maetigh cu. £ 019-01-0 £ 3 2 1 150
Aefke Everts 8 stijfsters en Tjietske Everts, geringh bestaen £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
Age Claeses 8 matroos bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Anne Oenes 8 adsistend aen 't collegie van de admiraliteyt cu. £ 030-00-0 £ 5 4 2 151
Antje Pytters 8 turfmeetster geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 151
wed. Douwe Fransen 8 melkverkoopster geringh £ 006-16-0 £ 1 2 0 151
Fokke Carsten 8 matroos bestaet maetigh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Homme Claesen 8 sleefmaeker maetig cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 151
Jacob Sybes 8 sjouwer bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Johannes Arents 8 gleybakkersknegt geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 151
Claas Alberts 8 weever geringh cu. £ 015-06-0 £ 3 2 1 151
Claas Beerns 8 weever bestaet geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Melle Martini 8 captain gewaldige van de admiraliteyt bestaet wel £ 080-00-0 £ 13 5 2 151
Pyke Dirks 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Tymon Jetses 8 matroos gering cu. £ 011-13-0 £ 2 4 0 151
Tjallingh Gerlofs 8 matroos geringh cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 151
Bottigius 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Fledderius 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
Geersma 8 luitenant onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
wed. ds. Oneides 8 renteniersche bestaet wel £ 075-00-0 £ 13 5 0 152
Poulus 8 faandrik onder Leewe £ -- £ 0 0 0 152
wed. Anjus Sjoerds 8 nayster geringh £ 012-01-0 £ 2 3 0 152
Arent Harmens 8 weever geringh £ 015-16-0 £ 3 2 0 152
Banier Schotineus 8 adsistent collegie der admiraliteyt cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Geert Steenveld 8 admiraliteytsboode cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 152
Grytjeen Tjieskjen Wassenaer 8 nayster bestaen maetigh £ 017-00-0 £ 3 2 0 152
Hendrik Postma 8 schipslaeper geringh £ 011-09-0 £ 2 2 0 152
Jacob J. van der Ley 8 winkelier gemeen cu. £ 037-04-0 £ 6 6 1 152
Jacob Jurres 8 vaerendpersoon maetig cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 152
Jan Scheltes 8 pottebakker geringh cu. £ 036-00-0 £ 6 7 2 152
Jurrien Stapert 8 lidsetter, mr. maetig £ 045-00-0 £ 8 2 0 152
wed. Pieter Reynders 8 nayster bestaet geringh £ 020-17-0 £ 3 5 1 152
Wybe Wybrens 8 gleybakkersknegt cu. £ 017-13-0 £ 3 2 0 152
Deketh 8 ontfanger bestaet wel cu. £ 100-00-0 £ 16 8 0 153
ds. Th. Wopkens 8 leeraer van de doopsgesinde gemeente, old £ 050-00-0 £ 8 2 0 153
Albertus Rasschen 8 caemerboode aen't collegie ter admiraliteyt cu. £ 085-00-0 £ 14 5 3 153
Gerrit Jansen 8 scheepstimmerman cu. £ 011-13-0 £ 2 2 1 153
wed. Harmen Willems 8 bestaet seer geringh £ 006-12-0 £ 1 1 0 153
Horatius van Seyst 8 weever bestaet geringh cu. £ 019-05-0 £ 3 5 0 153
Jacob Houtkooper 8 beurtschipper maetigh cu. £ 027-09-0 £ 5 2 1 153
Jacob Ottes 8 stuirman bestaet maetigh cu. £ 011-13-0 £ 2 2 3 153
Jan van Kampen 8 ontfanger van Almenum £ 070-00-0 £ 12 2 0 153
Jan Fopkes Swart 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 2 0 153
Coenraad Bakker 8 bootsman van 't Collegie cu. £ 055-00-0 £ 9 2 4 153
Cornelis Koen 8 commissaris op den Abt cu. £ 110-00-0 £ 18 4 3 153
Lolke Henninghs 8 scheepstimmerman cu. £ 011-09-0 £ 2 2 0 153
Ocke Sjoerds 8 matroos geringh cu. £ 011-13-0 £ 2 3 0 153
Sybren Joghums 8 gealimenteerd cu. £ -- £ 0 2 3 153
Tytte Scheltes 8 schipper maetigh cu. £ 025-00-0 £ 4 2 0 153
Watse Pieters Meetje 8 smackschipper maetig cu. £ 027-13-0 £ 5 6 3 153
wed. grietman D. Haar 8 bestaet wel £ 130-00-0 £ 22 4 0 154
Anne Sytses 8 scheepstimmerbaas cu. £ 040-00-0 £ 7 2 1 154
Eeltje Pieters 8 stuirman maetigh cu. £ 018-01-0 £ 3 2 0 154
Jan Claesen 8 gealimenteerdt cu. £ -- £ 0 5 3 154