Harlingen, personele goedschatting, 1672 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 530)

Cohier van de goedschattinge der stede Harlingen, 1672.

Een rondgang volgens een kwartierindeling (gelijk aan de kwartierindeling die in de reëelkohieren vanaf 1716 gebruikt wordt) somt in dit kohier de eigenaren en huurders op van de percelen, met daarbij een opgave of schatting van de waarde van het (roerend en onroerend) bezit. Binnen de kwartieren is geen nummering van de percelen aangegeven.

Het betreft hier een incidentele heffing volgens een Statenresolutie van 13 januari 1672, zoals die in 1621 ook al eens was opgelegd. Vanaf ca. 1690 wordt deze zgn. personele goedschatting permanent geheven.

Het verschuldigde bedrag is niet genoteerd maar bedraagt waarschijnlijk 1% of 1,1% van het vermogen. Soms zijn een of twee extra bedragen (hieronder in de kolom 'opmerking taxatie') genoteerd bij het eerst genoteerde vermogen. Het ging dan blijkbaar eerst om een schatting (legio personen hebben de aantekening 'absent') en vervolgens om beter geïnformeerde bedragen.

Er zijn geen vermeldingen met bedragen lager dan 100 gulden, blijkbaar is de dat de ondergrens voor deze heffing. Bij minvermogendenen is meestal 'p', 'pauper' of 'nihil' aangegeven, en geen vermogen.

Per bladzijde zijn de aantallen personen en de vermogens opgeteld, maar deze bedragen zijn hier niet overgenomen omdat ze geen informatie toevoegen. Wel zijn de opgetelde bedragen aan grondpacht per kwartier en overige totalen overgenomen.

De oorspronkelijke volgorde van alle gegevens is te zien bij sortering op folio (standaard). Bij andere sorteringen worden alleen de dan relevante gegevens getoond.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opfolio kwartier voornaam patroniem familienaam beroep opmerking absent pauper hoofden taxatie opmerking taxatie schatting
huisnummer
1r 1 W. 1. Quartier, hopman Edo Reins Wynja, faendrich Gabbe Ariens Kuyck. 0  
1r 1 Thomas Ages p 4  
1r 1 Nampk Rochus 2
ƒ 2800-00-00
1r 1 Jetse Eelckes b. p 7  
1r 1 Sipke bootsman p 2  
1r 1 Haring Egberts 6
ƒ 9000-00-00
Noorderhaven 7
1r 1 [Haring Egberts] curator over Eybert Cornelis 0
ƒ 800-00-00
1r 1 Jancke Jans 7
ƒ 1200-00-00
1r 1 Willem Graef b. 4  
1v 1 Jetse Stijl 2
ƒ 12000-00-00
1v 1 Sibble Jansen 4
ƒ 1000-00-00
1v 1 Thomas Auckes 3
ƒ 2000-00-00
Noorderhaven 15
1v 1 Claes Sibes Bontekoe 2
ƒ 2000-00-00
1v 1 Gerrit Auckes 3
ƒ 2500-00-00
1v 1 Pyttie muy wed. p 4  
1v 1 Jan Auckes 6
ƒ 10000-00-00
1v 1 Gerben Douwes 2
ƒ 2300-00-00
1v 1 Romcke Jacobs 6
ƒ 30000-00-00
1v 1 Haje Jansen 6
ƒ 18000-00-00
1v 1 Minne Jansen 5
ƒ 800-00-00
Noorderhaven 17
2r 1 Wytse Sioerdts niet gecompareert 4  
2r 1 Botte Hessels p 5  
2r 1 Pytter Cornelis p 1  
2r 1 Jan Warners b. 3
ƒ 300-00-00
2r 1 Ike Bouwes p 4  
2r 1 Marij een wed. alim. 1  
2r 1 Ruierd Ulckes p 4  
2r 1 Pytter Isbrandts 3
ƒ 2800-00-00
2r 1 Epk een wed. p 1  
2r 1 Freerk Jans b. p 2  
2r 1 Albert houtstapelaar p 3  
2v 1 Jan Reyners 4
ƒ 20000-00-00
2v 1 [Jan Reyners] curator over Jan Jacobs 0
ƒ 3200-00-00
2v 1 [Jan Reyners] curator over Symentje Symens 0
ƒ 600-00-00
2v 1 Hendrik Wouters p 4  
2v 1 Jedsche een wed. p 4  
2v 1 Dirck Siercx p 4  
2v 1 Jan Hendricx 7
ƒ 1300-00-00
2v 1 Jan Jansen b. p 3  
2v 1 Albert Hendricx p 5  
2v 1 Gertie Johannes w. p 1  
2v 1 Jacob Cornelis p 5  
2v 1 Dirck Lammerts p 8  
2v 1 Teeckle Cornelis 4
ƒ 6000-00-00
3r 1 Goytien Braem 4
ƒ 24000-00-00
3r 1 Sicke Fransen 2
ƒ 2000-00-00
3r 1 [Sicke Fransen] curator over Lijsbert Jans 0
ƒ 1000-00-00
3r 1 Claeske een wed. p 6  
3r 1 Impke Rinties noch een p 4  
3r 1 Sierck Tiebbes p 6  
3r 1 Fecke Aesges b. p 3  
3r 1 Rinck een vrijster p 1  
3r 1 Folckert Pytters 6
ƒ 2000-00-00
3r 1 [Folckert Pytters] curator over de kinderen van Claes Gerryts 0
ƒ 200-00-00
3r 1 Ayse Ariens 6
ƒ 12000-00-00
3r 1 Huybert Braem 4
ƒ 24000-00-00
3r 1 Lammert Clasen 4
ƒ 90000-00-00
(70000+9000+11000) Noorderhaven 41
3v 1 Dries Jansen 4
ƒ 9000-00-00
Noorderhaven 45
3v 1 Joannes Baukes absent 4
ƒ 8000-00-00
(6000+2000)
3v 1 Ruierd Sibes 2
ƒ 3000-00-00
3v 1 Doecke Doeckes 7
ƒ 1300-00-00
3v 1 Jan Doedes 2
ƒ 3000-00-00
3v 1 Gosse Jansen dochter 0
ƒ 10200-00-00
3v 1 Sanstra kapitein selffs met t huis 6
ƒ 8000-00-00
Noorderhaven 53
3v 1 Anne Jacobs Fliet 2
ƒ 3500-00-00
3v 1 Thomas Fransen 3
ƒ 400-00-00
3v 1 Robijn Eyberts 6
ƒ 10000-00-00
3v 1 Claes Robijns 0
ƒ 1000-00-00
3v 1 Doede Jansen onder eede sich purgeert hebbende, verclaert geen meer goederen te hebben als 2800 caroliguldens de 2 dec 1672 4
ƒ 2800-00-00
3v 1 Jan Mackes 6
ƒ 2500-00-00
3v 1 Broer Sytses met t huis 4
ƒ 1500-00-00
4r 1 Baucke Johannes 3
ƒ 10000-00-00
4r 1 Claes Freercx 4
ƒ 200000-00-00
4r 1 [Claes Freercx] curator over Antje Fransen 0
ƒ 1000-00-00
4r 1 [Claes Freercx] curator over Wybe Fransen 0
ƒ 1000-00-00
4r 1 Theunis Foppes 5
ƒ 40000-00-00
(22000+18000)
4r 1 Jarigh Jacobs 6
ƒ 7000-00-00
4r 1 Hylckje Foppes 2
ƒ 12000-00-00
(8000+4000)
4r 1 Jacob Braem 4
ƒ 18000-00-00
4r 1 [Jacob Braem] curator over de kinderen van Sybrand Hessels 0
ƒ 13000-00-00
4r 1 [Jacob Braem] curator over Pyttje Sybrands 0
ƒ 6000-00-00
4r 1 Wybrant Huysman 2
ƒ 20000-00-00
(14200+5800)
4r 1 [Wybrant Huysman] curator over Theuntje Symens 0
ƒ 22000-00-00
4r 1 Edo Reins Wynia 4
ƒ 10000-00-00
4r 1 dr. Swaluwe 6
ƒ 25000-00-00
(17000+8000)
4r 1 3 oude meyden p 3  
4r 1 Gerryt Bicortens dochter p 1  
4v 1 Lywe Sickema 4
ƒ 300-00-00
4v 1 Griet Mosck p 1  
4v 1 Freerck Reiners p 5  
4v 1 Andries Jansen p 2  
4v 1 Els een wed. p 9  
4v 1 Jan Spanjer p 1  
4v 1 Willem Tiebbes p 10  
4v 1 Hessel Minnes p 6  
4v 1 Dirck Jansen Roorda soldaat 3  
4v 1 Heere Aedes b. p 6  
4v 1 Floris Jansen p 4  
5r 1 Marten Salvus 3
ƒ 2500-00-00
5r 1 Marten Hajes 3
ƒ 1000-00-00
5r 1 Rein Ruijter absent 7
ƒ 1000-00-00
5r 1 Claes Jansen 2
ƒ 800-00-00
5r 1 Jan Folckerts 4
ƒ 500-00-00
5r 1 Douwe Folckerts 0
ƒ 300-00-00
5r 1 Douwe Douwes 6
ƒ 800-00-00
5r 1 Joucke Tierdts 4  
5r 1 Reyner Ariens 3
ƒ 1000-00-00
5r 1 Seerp timmerman p 6  
5r 1 Heere Pytters b. p 3  
5r 1 Rein Wypkes b. p 5  
5v 1 Tuyge Jurriens absent 2
ƒ 400-00-00
5v 1 Ulck Epkes wed. p 1  
5v 1 Lywe Pytters p 7  
5v 1 Johannes Valck soldaat p 4  
5v 1 Jan Lammerts b. p 2  
5v 1 Beern Jacobs b. p 4  
5v 1 Outger Reiners b. p 4  
5v 1 Simon Oeges b. p 2  
5v 1 Hendrik Roest b. p 2  
5v 1 Roelifke p 2  
5v 1 Tierd Eelckes absent p 6  
6r 1 Broer Fongers b. p 2  
6r 1 Jacob Hettes p 7  
6r 1 Jetse Geerdts b. p 3  
6r 1 Evert Jansen soldaat 3  
6r 1 Gerryt Jansen p 5  
6r 1 Mette een wed. p 1  
6r 1 Stoffel Willems b. p 3  
6r 1 Wybe Claessen b. p 5  
6r 1 Beern Hendricx b. p 3  
6r 1 Claes Geerts p 6  
6v 1 Marij Egberts een wed. p 2  
6v 1 Gertie Coerts p 2  
6v 1 Heere Haies weduwe p 3  
6v 1 Harmen Harmens b. p 4  
6v 1 Pyttie Wybes wed. p 1  
6v 1 Lywe Douwes b. p 3  
6v 1 Aebel Luyttiens b. p 8  
6v 1 Albert Gerryts b. p 3  
6v 1 Coert Hansen b. p 3  
6v 1 Anne Willems b. p 2  
6v 1 Hans Caspers soldaat p 3  
6v 1 Reyner Roerom 3
ƒ 100-00-00
7r 1 Marten Martens b. p 6  
7r 1 Heere Iges b. p 4  
7r 1 Duyte Hylckes b. p 6  
7r 1 de wed. van Hackepay p 5  
7r 1 Tybbe een wed. p 3  
7r 1 Simen Lases wed. p 2  
7r 1 Benne Geerts soldaat p 4  
7r 1 Keimpe Rinses p 4  
7r 1 Tierd Gatses p 6  
7r 1 Jacob Teuuwes b. p 3  
7r 1 Albert Jacobs p 9  
7v 1 Willem Dirks b. p 5  
7v 1 Jan Claesen b. p 2  
7v 1 Focke Reyers p 3  
7v 1 Gerrit Eelckes 2
ƒ 200-00-00
7v 1 Mayke Jans wed. p 3  
7v 1 wed. Marten Jansen p 3  
7v 1 Hiltie Hoytes wed. 4
ƒ 800-00-00
7v 1 Evert Jacobs 6
ƒ 100-00-00
7v 1 Ruierd Ruierdts 4
ƒ 400-00-00
7v 1 Arien Apes p 2  
7v 1 Sioerd Sioerdts 2
ƒ 1000-00-00
7v 1 Ike Jillerts 4
ƒ 1700-00-00
8r 1 Mayke Douwes wed. p 2  
8r 1 Willem Willems nihil 3  
8r 1 Hille Tiercx 4  
8r 1 Siedts Aedes b. p 5  
8r 1 Jan Jacobs 2
ƒ 2500-00-00
8r 1 Gerben Gerbens 6
ƒ 1000-00-00
8r 1 Attie Pytters een wed. p 4  
8r 1 Wybe Sytses b. p 3  
8r 1 vaandrig Gabbe Ariens absent 3
ƒ 300-00-00
8r 1 Dirck Piers p 4  
8r 1 Antie muy, een wed. p 1  
8r 1 Joris Jansen 4  
8r 1 Claes Stendert 2
ƒ 2000-00-00
8v 1 Dirck Sioerdts 6
ƒ 6000-00-00
8v 1 [Dirck Sioerdts] curator over de kinderen van Warner Sents 0
ƒ 3000-00-00
8v 1 Jan Slap p 2  
8v 1 Minne Jansen met t huis 5
ƒ 4000-00-00
8v 1 [Minne Jansen] curator over de kinderen van Pieter Tjallinghs 0
ƒ 1800-00-00
8v 1 Claes Andries 2
ƒ 1000-00-00
8v 1 Feye Jansen 3  
8v 1 Pytter Jansen halfwassen 7
ƒ 200-00-00
8v 1 Foppe Douwes 3
ƒ 800-00-00
8v 1 Jan Jacobs absent 4
ƒ 200-00-00
8v 1 Abbe smid p 8  
8v 1 Rinse Abbes timmerman 7
ƒ 200-00-00
8v 1 Gryttie Miranda wed. p 2  
9r 1 Antie Jans p 1  
9r 1 Cornelis Sibes p 6  
9r 1 Huygh Willems 4
ƒ 1200-00-00
9r 1 Dieucke Mevis 2
ƒ 500-00-00
9r 1 Griet Heins een wed. p 1  
9r 1 Pytter Tiebbes p 5  
9r 1 Dirck Jochums soldaat p 4  
9r 1 Jan Bartels 1
ƒ 800-00-00
9r 1 Sierck Sibrants 8
ƒ 1000-00-00
9r 1 Johannes Jansen b. p 2  
9r 1 Pietertie Clases p 2  
9r 1 Rintie Douwes absent 8
ƒ 8000-00-00
(6000+2000)
9v 1 Claes baantjer p 6  
9v 1 Harmen Warners soldaat p 4  
9v 1 David Theunis p 3  
9v 1 Trijntje Freercx p 1  
9v 1 Feijcke Cornelis p 5  
9v 1 Eibert Jansen Hobbekees p 4  
9v 1 Jan Goytties p 4  
9v 1 Aefke Tiepkes p 1  
9v 1 Jan Hartmans p 2  
9v 1 Gerryt Gerryts p 3  
9v 1 Hans Hendricx p 3  
10r 1 Trijntie Hansen wed. p 3  
10r 1 Lywe Haies p 3  
10r 1 Tiampke Jans p 1  
10r 1 Wypk Jans p 3  
10r 1 Harcke Lupkes p 4  
10r 1 Frans Dircx p 3  
10r 1 Albert Dircx p 5  
10r 1 Sipke Aedes p 3  
10r 1 Coert Harmens p 5  
10r 1 Swaentie Harmens p 3  
10r 1 Jan Sibes b. p 2  
10r 1 Jelle Douwes p 2  
10v 1 Marten Cornelis p 3  
10v 1 Lubbert Lubberts 1
ƒ 300-00-00
10v 1 Abraham Dieden soldaat p 2  
10v 1 Foecke Martens p 3  
10v 1 Haytse Bouwes p 4  
10v 1 Griet Jans een wed. p 1  
10v 1 Jan Wessels soldaat p 7  
10v 1 Hendrick Harckes p 4  
10v 1 Hendrick Russchenburgh p 6  
10v 1 Griet Haies wed. p 1  
10v 1 Margriet Russchenburgh p 1  
11r 1 Trijn Jeeps 1  
11r 1 Harmen Meynerts 1
ƒ 600-00-00
11r 1 Harmen Engels soldaat p 3  
11r 1 Nieske Jans wed. p 1  
11r 1 Dorenti soldaat p 2  
11r 1 Jurien Hansen 2
ƒ 400-00-00
11r 1 Beerntie een wed. p 3  
11r 1 Jan Gerryts soldaat 2  
11r 1 Tierd Ubles 3
ƒ 600-00-00
11r 1 Hendrick Wessels 2
ƒ 300-00-00
11r 1 Pytter Claessen p 2  
11r 1 Augustinti p 1  
11v 1 Willem Ariens absent 2
ƒ 300-00-00
11v 1 Auck Doeckes 3
ƒ 800-00-00
11v 1 Lammert Fockes b. p 2  
11v 1 Tyttie Sytses wed. p 1  
11v 1 Hans Joostes p 3  
11v 1 Jeep Jansen p 2  
11v 1 Jelle Cornelis 3
ƒ 1200-00-00
11v 1 Haie Tjommes 0
ƒ 1000-00-00
11v 1 [Haie Tjommes] curator over Trijntje Sjoerds 0
ƒ 4000-00-00
11v 1 Jan Hendricx 3
ƒ 1000-00-00
11v 1 Reiner Heeres 2
ƒ 500-00-00
11v 1 Berber Clases 1
ƒ 800-00-00
11v 1 Hencke meid p 1  
11v 1 Marijke meid p 1  
11v 1 Aeltie meid p 1  
12r 1 Johannes Sibes 2  
12r 1 Minne Lasen 5  
12r 1 Sake Tjepkes 2  
12r 1 Rinnert Rienks 3
ƒ 600-00-00
12r 1 Claes Jansen 1  
12r 1 Melle Jansen 3
ƒ 300-00-00
12r 1 Bauke Folckerts 3
ƒ 1600-00-00
12r 1 Robijn Ruierds 3
ƒ 300-00-00
12r 1 Jillert Pieters 4
ƒ 500-00-00
12r 1 Sipke Pieters 3  
12r 1 Berber Simens 2  
12v 1 Reiner Hendricx p 3  
12v 1 Eme Ypes (10000+2000+3000) 8
ƒ 15000-00-00
12v 1 Alif Oenses 3  
12v 1 Joost Inties 3  
12v 1 Jan Floris 4  
12v 1 Freerk Pieters 3  
12v 1 Gerben baantjer 3  
12v 1 Eelcke Jelles 5
ƒ 200-00-00
12v 1 Cornelis Tiercx wed. p 3  
12v 1 Jan Gerlifs 2
ƒ 600-00-00
13r 1 Pytter Wouters 4
ƒ 200-00-00
13r 1 Hittie een wed. p 3  
13r 1 Mayke Wybrens p 1  
13r 1 Harmen Wybes 4
ƒ 1000-00-00
13r 1 Dieucke een wed. p 1  
13r 1 Neeltie een wed. p 1  
13r 1 Gertie een wed. p 1  
13r 1 Geert Hendricx p 3  
13r 1 Johannes Hingevelt 4
ƒ 200-00-00
13r 1 Jeltie een weduwe p 1  
13r 1 Hiltie een weduwe p 1  
13v 1 Hendrick Jansen p 4  
13v 1 Eelcke Bockes p 2  
13v 1 Bocke Tjallinghs p 3  
13v 1 Lenert Jansen wed. p 5  
13v 1 Willem Coenes 8
ƒ 500-00-00
13v 1 Aefke een wed. p 1  
13v 1 Claes Wopkes p 6  
13v 1 Wypke Willems een wed. p 1  
13v 1 Jacob Lammerts 2
ƒ 1200-00-00
14r 1 Jan Foppes p 4  
14r 1 Siouck een wed. 1
ƒ 200-00-00
14r 1 Jasper Jaspers 5
ƒ 400-00-00
14r 1 Arien Tuenis 6
ƒ 1000-00-00
14r 1 Heere Freercx p 2  
14r 1 Jan Gerbens 5
ƒ 200-00-00
14r 1 Jurjen Hansen [doorgehaald] 3  
14r 1 Pytter Gerbens p 6  
14r 1 Tierd Feddricx p 7  
14r 1 Gerrit Aarts soldaat p 3  
14v 1 Sytse Thomas p 2  
14v 1 Jetse Jansen b. p 2  
14v 1 Tymen Melles 4
ƒ 100-00-00
14v 1 Sasker Montes 3
ƒ 500-00-00
14v 1 Focke Martens 9
ƒ 1000-00-00
14v 1 Tuenis Jansen absent 5
ƒ 800-00-00
14v 1 Berber een wed. p 1  
14v 1 Jan Gerlofs absent 3
ƒ 600-00-00
14v 1 Doede Bauckes absent p 3  
14v 1 Gaucke Braem absent 3
ƒ 15000-00-00
14v 1 [Gaucke Braem] curator over Trijntje Pieters 0
ƒ 3000-00-00
15r 1 Reiner Jansen 6
ƒ 12000-00-00
15r 1 [Reiner Jansen] curator over Antje Haytses 0
ƒ 1000-00-00
15r 1 Reiner Jansen wegens zijn stiefkinderen 0
ƒ 5000-00-00
15r 1 Reiner Jansen Den 23e Januari 1674 dese 50 gld van Reyner Jansen wegens sijn vrouwen voorkinderen ontf. 0  
15r 1 Pytter Tammes wed. 2
ƒ 18000-00-00
15r 1 Tierd Jelles 2
ƒ 200-00-00
15r 1 Trijntie Feddes absent 2
ƒ 8000-00-00
15r 1 Harmen Thomas absent 8
ƒ 7500-00-00
15r 1 Dirck Vetzensius absent 5
ƒ 500-00-00
15r 1 Otto Knijff 5
ƒ 1700-00-00
15r 1 Heere Jacobs p 5  
15r 1 Jacob Tiebbes absent 5
ƒ 30000-00-00
15r 1 [Jacob Tiebbes] curator over Huybert Claessen 0
ƒ 8000-00-00
15r 1 Pytter Tiebbes 3
ƒ 25000-00-00
15r 1 [Pytter Tiebbes] curator over Jan Haringhs 0
ƒ 1000-00-00
15r 1 [Pytter Tiebbes] curator over de soon van Pieter Hylckes 0
ƒ 1000-00-00
15r 1 [Pytter Tiebbes] curator over Hendrick Andries 0
ƒ 1800-00-00
15v 1 Beert Ulbes 5
ƒ 5000-00-00
15v 1 Sipke Auckes 3
ƒ 100-00-00
15v 1 Yde Dircx Alma 5
ƒ 2000-00-00
15v 1 een man overgesien doch te bevragen bij Minne Jansen, ende is Claes Lammerts schuitevoerder 0  
15v 1 totaal 1e kwartier 1138
ƒ 965000-00-00
1r 2 Lijste ende beschrijvinge bij de heere praesiderende burgemeester Hans Keimpes binnen Harlingen gedaan ende 0  
1r 2 gemaakt van de namen, qualiteit, ende quantiteit der vaders en voorstanders van familien in sijn E. quartier 0  
1r 2 off compagnie onder de hopman Matthias Idsinga ende faandrager Aebe Douwesz, sub numero 2 resorterende. 0  
1r 2 16 januari 1672 0  
1r 2 Fenne Geerts een weduwe p 2  
1r 2 Allard Jansen bootsgezel p 3  
1r 2 Jelis Joosten Heyns absent 1
ƒ 3000-00-00
1r 2 Doekle Wybes grootschipper 5
ƒ 500-00-00
1r 2 Jan Ulbes stads mr metselaar 7
ƒ 400-00-00
1v 2 Jacob Donker smakschipper 7
ƒ 700-00-00
1v 2 Jan Sipkes grootschipper 5
ƒ 800-00-00
1v 2 Lambert Claassen schuitevoerder 2
ƒ 800-00-00
1v 2 Claas Taedes verver 2
ƒ 1000-00-00
1v 2 Oets Wybes schuitevoerder 4
ƒ 200-00-00
2r 2 Meye Zaakes schuitevoerder 4
ƒ 400-00-00
2r 2 Hendrik Everts linnenwever p 1  
2r 2 Moerk Douwes een weduwe p 4  
2r 2 Ruierd Jansen smalschipper 3
ƒ 2400-00-00
2r 2 Antje Claasses een weduwe 2
ƒ 2000-00-00
2r 2 Mayke Claases een olde meyd p 1  
3v 2 Tjeerd Jansen estrikbakker 5
ƒ 600-00-00
3v 2 Claas Baukes kuiper 3
ƒ 100-00-00
3v 2 Hendrik Andries kuipersjongen curator is Pieter Tjebbes Dreyer p 1  
3v 2 Ybeltje Dirks wed. 3
ƒ 500-00-00
3v 2 Willem Arjens rogverschieter pauper 6  
3v 2 Tjerk Freerks zakkendrager p 4  
3r 2 Geert Jansen zakkendrager 4
ƒ 400-00-00
3r 2 Philippus Jansen arbeider p 4  
3r 2 Pouwel Jansen p 3  
3r 2 Goris Sikkes rogverschieter p 5  
3r 2 Jan Jetses baantjer p 6  
3r 2 Claas Baukes p 4  
4v 2 Anne Claasses arbeider p 5  
4v 2 Haitze Oeges leijker p 6  
4v 2 Poppe Freerks voerman wed. p 1  
4v 2 Beern Jansen soldaat 5  
4v 2 Jan Doekes bootsman p 5  
4v 2 Jacob Bottes tichelknecht 4  
4v 2 Gerloff Jansen linnenwever p 2  
4v 2 Pheltenoom soldaat 1  
4v 2 Arent Jansen linnenwever p 4  
4v 2 Gerrit Douwes zakkendrager p 8  
4v 2 Willem Sipkes wed. p 3  
4v 2 Remke Panbakker soldaat 4  
4v 2 Harmen Keyser soldaat wed. p 3  
4r 2 Dirck Ypkes schuitevoerder 4
ƒ 600-00-00
4r 2 Feik Zendts een wed. alimenteer 1  
4r 2 Jan Andries soldaat 5  
4r 2 Machteltje een soldaatswed. p 2  
4r 2 Jacob Jansen arbeider p 6  
4r 2 Meynert IJsbrands b. 2  
4r 2 Rienk Cornelis soldaat 1  
4r 2 Feyke Jeppes voerman wed. p 3  
4r 2 Engell Brouwer b. p 3  
4r 2 Jan Jansen soldaat 6  
4r 2 Lourens Lamberts soldaat 2  
4r 2 Jetsk Bokkes wed. p 1  
4v 2 Salomon Jansen soldaat 3   Karremanstraat 4
4v 2 Jan Keizer soldaat 4  
4v 2 Jouke Sybouts baanknecht p 5  
4v 2 Pieter baantjer p 2  
4v 2 Jan Hendriks karreman (stads -) p 5  
4v 2 Tjeerd Wybrens p 6  
4v 2 Pieter Lubberts baanknecht p 3  
4v 2 Douwe Eelkes b. p 6  
4v 2 Hendrik Jansen soldaat 3  
4v 2 Harmen Albarts soldaat 5  
4v 2 Jildu Rinses een weduwe arm 2  
5r 2 Abraham Fransen arbeider p 5  
5r 2 Sibble Dirks b. p 5  
5r 2 Lambert Willems arbeider 4
ƒ 200-00-00
5r 2 N.N. buurwijff, een weduwe p 1  
5r 2 Take Pieters rogverschieter absent p 1  
5r 2 Jacob Hylkes pauper 2  
5r 2 olderman smalschippersgilde Doeke Scheltes 3
ƒ 500-00-00
Zoutsloot 59
5r 2 Hendrik Hendriks dopjeswever absent 2
ƒ 3500-00-00
5r 2 [Hendrik Hendriks] curator over de twee nagelaten kinderen van Jan IJzenbeek 0
ƒ 800-00-00
5r 2 [Hendrik Hendriks en Pieter Jansen lakencoper] curator over Pieter Jelles 0
ƒ 1100-00-00
5v 2 Govert Hendriks wijdschipper 4
ƒ 1600-00-00
Karremanstraat 21
5v 2 [Meyle Uylkes] curator over Pieter Hendriks [Govert Hendriks] broeder en kostganger 0  
5v 2 Fedde Donker smalschipper 4
ƒ 500-00-00
5v 2 Folckert Jansz bezemmaker p 5  
5v 2 Claas Harkes gortmaker 4
ƒ 100-00-00
5v 2 Allard Tjerx arbeider p 3  
5v 2 Orsull Jans een wed. p 3  
5v 2 Douwe Jelles schuitevoerder p 7  
6r 2 Jan Symens b. p 4  
6r 2 Claas Carsten schuitevoerder p 1  
6r 2 Jan Sybrens moutmaker p 2  
6r 2 Claas Jansen estrikbakker 2
ƒ 600-00-00
6r 2 Lolke panbakkersknecht p 4  
6r 2 Willem Lubberts soldaat 3  
6r 2 Wouter Pieters schuitevoerder p 6  
6r 2 Ybell Reyners een wed. arm 3  
6r 2 Trijn Clases p 1  
6r 2 Tjallingh Gijkkes wed. 4   Karremanstraat 18
6v 2 Hendrik Wouters breider p 3  
6v 2 Jan vormer 2
ƒ 100-00-00
6v 2 Tjeerd Folckerts arbeider p 4  
6v 2 Harmen Luyrs schoenlapper 5
ƒ 500-00-00
6v 2 Duco Galama bakker 6
ƒ 1000-00-00
6v 2 Dirck Claassen b. p 4  
6v 2 Baukjen Willems vrijster p 1  
6v 2 Gerrit Gerrits schoolmeester p 4  
6v 2 oud burgemeester H. Caesarius absent 3
ƒ 2000-00-00
7r 2 Pieter Pieters Ackersloot absent 5
ƒ 40000-00-00
(25000+5000+10000) Hoogstraat 3
7r 2 [Pieter Pietersz Ackersloot] curator over het nagelaten weeskind van Willem Cornelis Boncq 0
ƒ 9000-00-00
7r 2 [Pieter Pietersz Ackersloot] curator over Antje Ages 0
ƒ 1000-00-00
7r 2 [Pieter Pietersz Ackersloot] curator over de drie kinderen van Gerryt Gerryts 0
ƒ 1500-00-00
7r 2 Wybe Folckerts Schots koopman 2
ƒ 4500-00-00
(3600+900)
7r 2 Jan Reiners overgesien 0
ƒ 800-00-00
7r 2 Claas Lambarts schuitevoerder 2
ƒ 500-00-00
7r 2 Alderecht rector 8
ƒ 1200-00-00
7r 2 Jacob Jacobs Turcois Schots koopman buitenslands, sijn suster de vasticheit bewoonende 1
ƒ 500-00-00
Hoogstraat 11
7v 2 Wybe Sytzes 2  
7v 2 Jelle Tjeerds koopman, tichelaar nota per naesten daer over te spreken 3
ƒ 25000-00-00
(20000+5000) Hoogstraat 13
7v 2 Jelle Vetzens rentmeester wed. 6
ƒ 8000-00-00
Hoogstraat 15
7v 2 Seerp Gattjes wijdschipper 7
ƒ 8000-00-00
Hoogstraat 17
7v 2 Aaltje Reyers weduwe van Arjen Aisses Mahiu 3
ƒ 22000-00-00
8r 2 Pieke Zyrx kuiper 4
ƒ 900-00-00
Hoogstraat 21
8r 2 burgemeester Hans Keimpes 3
ƒ 3500-00-00
Hoogstraat 23
8r 2 [burgemeester Hans Keimpes] curator over de kinderen van Keimpe Jacobs 0
ƒ 1000-00-00
8r 2 [burgemeester Hans Keimpes] curator over de kinderen van Hendrick Wybes 0
ƒ 1600-00-00
8r 2 burgervaandrig Abe Douwes 1
ƒ 8000-00-00
8r 2 Hette Tjeerds molenaar 4
ƒ 1400-00-00
Hoogstraat 25
8r 2 Homme timmerman 3  
8r 2 Bote Harkes 2  
8r 2 Grietje Eyberts wed. 5  
8r 2 Jan Beerns soldaat 3  
8r 2 Engel Coerts meid 1  
8v 2 Joannes Gaales 3  
8v 2 Meinert Jansen arbeider 5  
8v 2 Gerben schoenlapper wed. 4  
8v 2 Roelof Mosselman schuitevoerder 4  
8v 2 Marten Beerns soldaat 7  
8v 2 Bartel Cocqs wed. 3  
8v 2 Grietje een wed. 1  
8v 2 Ymke Thijssen een wed. 1  
8v 2 Geert Beerns soldaat 4  
8v 2 Coen Hepkes metselaar 4  
9r 2 Symen Tjeerds schuitevoerder 2
ƒ 200-00-00
9r 2 Jan Harmens arbeider slapers 1
ƒ 200-00-00
9r 2 Yke Ruurds arbeider slapers 1  
9r 2 Marten Reijners koopman 2
ƒ 800-00-00
9r 2 Lyntje Arjens een wed. 1  
9r 2 Auk Pieters olde meid 1  
9r 2 Pieter arbeider 1  
9r 2 Rinsk een wed. 1  
9r 2 Roelof Jetses arbeider 3  
9r 2 Antje Haitses vrijster 1  
9r 2 Aaltje Seerps een wed. 1  
9r 2 Jan Martens schuitevoerder 5
ƒ 200-00-00
9r 2 Jacob Hayes arbeider 4  
9v 2 oud burgerhopman Claas Jansen Valkenburgh brouwer 4
ƒ 7000-00-00
9v 2 Haantje Jansen Leyenaar 5
ƒ 5000-00-00
9v 2 Albert Claassen schuitevoerder 3
ƒ 200-00-00
9v 2 Marike Jansen vrijster 1
ƒ 300-00-00
9v 2 Marten Lieuwes pauper 1  
9v 2 Mink Lieuwes timmerman 4   Hoogstraat 35
9v 2 Aafke Jacobs vrijster, zuster van Trijntje en Brechtje Jacobs 3
ƒ 400-00-00
9v 2 Trijntje Jacobs vrijster, zuster van Aafke en Brechtje Jacobs 0  
9v 2 Brechtje Jacobs vrijster, zuster van Aafke en Trijntje Jacobs 0  
9v 2 Pieter Gijekes schuitevoerder 3
ƒ 400-00-00
10r 2 Jochum Pieters dienstknecht 2  
10r 2 Pieter Tjeerds herbergier 4  
10r 2 Sjoerd Spanjer 2  
10r 2 Joost Jansen sleper 2  
10r 2 Asmus Carsten 2
ƒ 100-00-00
10r 2 Roelof Jetses baantjer 3  
10r 2 Jelle Rinnerts gleibakker 6  
10r 2 Willem 2  
10r 2 Coert soldaat 2  
10r 2 Hiltje Jacobs een wed. 3  
10r 2 Jan Symens chirurgijn 4
ƒ 100-00-00
10v 2 Tede Gosses wed. 2  
10v 2 Gerben metselaar 5  
10v 2 Tzietske Gaatzes weduwe van Folkert Gerlofs 1
ƒ 4500-00-00
10v 2 Huybert Jansen timmermansknecht van hier vertrocken 4  
10v 2 Jochum Folckerts voerman 4
ƒ 100-00-00
10v 2 Bauke Jelles voerman absent p 1  
10v 2 Beern Beerntsen timmermansknecht p 1  
10v 2 Piebe Tonis gleibakker p 1  
10v 2 Jacob Zyrx wagenmaker 4
ƒ 200-00-00
10v 2 Trijntje Jans paup. 2  
11r 2 Dirck Alberts wed. 4  
11r 2 Douwe Jacobs smid 5
ƒ 2000-00-00
11r 2 Sjouk IJsbrands een wed. 1
ƒ 200-00-00
11r 2 Sasker Andries schoolmeester 4  
11r 2 Hendrik zakkendrager 3
ƒ 100-00-00
11r 2 Cornelis Pieters bakker 3
ƒ 2000-00-00
11r 2 Douwe Jacobs uitdrager 4
ƒ 1000-00-00
11r 2 Rein Sierks wagenmaker 2
ƒ 200-00-00
11r 2 Tjepke Baukes 2  
11v 2 Okke Annes steenvoerder 3
ƒ 100-00-00
11v 2 Ruierd Piers wed. 4  
11v 2 Johannes Jacobs glazenmaker 1
ƒ 100-00-00
11v 2 Wiggle Wybes arbeider 4  
11v 2 Jeltje een wed. 1  
11v 2 Age Tjebbes wed. 1  
11v 2 Jan Feikes schuitevoerder 7
ƒ 200-00-00
11v 2 Janke Hanses een wed. 1  
11v 2 Hendrik Buwes turfdrager 2  
11v 2 Luier Gerrits soldaat 3  
12r 2 Thijs Ypes timmermansknecht 2   Scheerstraat 1
12r 2 Romke Benedictus cherger 3  
12r 2 Hylk Clases knoopmaakster 1
ƒ 500-00-00
12r 2 Hein Oenes Zeeman wijdschipper 4
ƒ 2000-00-00
(1200+800) Scheerstraat 5
12r 2 Marten Haitses arbeider 3  
12r 2 Hendrik Johannes smid 4  
12r 2 Robbert Hendriks opperman 2   Scheerstraat 9
12r 2 Fokke Jansen glazenmaker 4  
12r 2 Martjen Bentes weduwe schipper Claas Amelander 2
ƒ 5000-00-00
(1500+3500)
12v 2 Jan Sybes pottenbakker 1
ƒ 4500-00-00
12v 2 Jan Jansen Reyer koopman 4
ƒ 19000-00-00
(18000+1000)
12v 2 [Jan Jansen Reyer] curator over de kinderen van Tjerk Baukes 0
ƒ 500-00-00
12v 2 Jochum Hendriks pottenbakker 5  
12v 2 Aafke Jacobs weduwe mr Jan Hendriks chirurgijn 2
ƒ 3500-00-00
12v 2 Ruierd Martens rentenier 1
ƒ 10000-00-00
12v 2 Nauta conrector 3  
13r 2 Jacob Hollander houtkoper 6
ƒ 31500-00-00
13r 2 Cornelis Jobs timmerman 6
ƒ 200-00-00
13r 2 Liesbeth Tjeerds weduwe van Frans Symons 2
ƒ 35000-00-00
(18000+12000+5000)
13r 2 Symen Fransen koopman 3
ƒ 9600-00-00
(1600+8000)
13r 2 [Symen Fransen] curator over Buwe Doedes 0
ƒ 4000-00-00
13r 2 Grietje Fransen weduwe dr. Cornelis Frisius 4
ƒ 20000-00-00
13v 2 burgerhopman en secretaris van Barradeel Matthias Idsinga 6
ƒ 8000-00-00
13v 2 Hylke Andries Pascaart 4
ƒ 100-00-00
13v 2 Gerrit Clases zakkendrager 8  
13v 2 Symen Wytses 2
ƒ 100-00-00
13v 2 Sybe Fransen arbeider 2
ƒ 200-00-00
13v 2 drie dochters van Pals Baukes tichelaar 3
ƒ 2000-00-00
14r 2 Cornelis Engels soldaat 2  
14r 2 Aaldrik Luyring sergeant 2  
14r 2 Jacob Takes voerman 2
ƒ 300-00-00
14r 2 Sybren Martens koopman 3
ƒ 4000-00-00
14r 2 Sybren Martens koopman 0
ƒ 1000-00-00
14r 2 Ynse Jeltes koopman 5
ƒ 6000-00-00
14r 2 Jurjen soldaat 2  
14r 2 Roelof soldaat 2  
14v 2 Jacob IJsbrands koopman 2
ƒ 10000-00-00
Scheerstraat 3
14v 2 Feddrick Sipkes grootschipper 7  
14v 2 Lambert Pieters smid 4
ƒ 1500-00-00
Scheerstraat 12
14v 2 Trijn Arjens wed. 1  
14v 2 Gerrit Willems mr timmerman 5
ƒ 5500-00-00
14v 2 Jan Claassen soldaat 2  
15r 2 Pieter Ypes wed. 6
ƒ 500-00-00
15r 2 Christiaan Fransen schoorsteenveger 6  
15r 2 Rintje Willems bierdrager 7  
15r 2 Rienk Upkes uitdrager 2
ƒ 700-00-00
15r 2 Cornelis Stoffels Middachten gerechtsbode 4
ƒ 400-00-00
15r 2 Tjalling Harmens schuitevoerder 2  
15r 2 Thijs Ubles bakker 5
ƒ 1200-00-00
Scheerstraat 4
15r 2 [Thijs Ubles] curator over het kindskind van Gosse Ybles 0
ƒ 1200-00-00
15r 2 Reyn Lambarts rogverschieter kostganger van Thijs Ubles 0
ƒ 400-00-00
15v 2 vroedsman Yde Takes 3
ƒ 6000-00-00
(5000+1000) Scheerstraat 2
15v 2 Joannes Hielkes Hanekuik koopman 5
ƒ 7000-00-00
(5000+2000)
15v 2 [Joannes Hielkes Hanekuik] curator over Eelckien Jobs 0
ƒ 1400-00-00
15v 2 Claaske Dirks wed. 2  
15v 2 Foppe Foppes wijdschipper wed. 6
ƒ 5000-00-00
15v 2 Gerrit Middachten rentenier 3
ƒ 18000-00-00
15v 2 Feddrick Tjerks koopman wed. 5
ƒ 45000-00-00
16r 2 Sjoerd Takes koopman 4
ƒ 2500-00-00
16r 2 Claas Huiberts Braem koopman 2
ƒ 25000-00-00
16r 2 ds. Wilhelmus Brakel 4
ƒ 7000-00-00
16r 2 [ds. Wilhelmus a Brakel] curator over de kinderen van Wibrandus Reddingius 0
ƒ 2100-00-00
16r 2 Hoite Pieters Fries, de koopman 4
ƒ 20000-00-00
16v 2 Rinnert Eelkes Eelcoma koopman 2
ƒ 2000-00-00
16v 2 Rinnert Eelkes Eelcoma koopman 0
ƒ 3000-00-00
16v 2 jkr. Hans Frede Verwou van Hitt kapitein 3
ƒ 5000-00-00
16v 2 Freerk Jacobs koopman 5
ƒ 28000-00-00
16v 2 [Freerk Jacobs] curator over de kinderen van Jan Agricola 0
ƒ 30000-00-00
16v 2 Claes Jacobs 0
ƒ 15000-00-00
16v 2 Frans Pieters de Vries koopman 5
ƒ 4000-00-00
16v 2 Eelco Rinnerts koopman 6
ƒ 36000-00-00
(28000+8000)
16v 2 [Eelco Rinnerts] curator over Geertje Hanses deze post in het 4e kwartier gebracht 0  
16v 2 Witters Witters huizen in de stad en de landen daar omtrent gelegen 0
ƒ 16040-00-00
(8450+7590)
17r 2 Broer Jansen stads chirurgijn 3
ƒ 3000-00-00
17r 2 Sjoerd Ages smid 4
ƒ 600-00-00
17r 2 Jacob Ysbrands kleermaker 4
ƒ 100-00-00
17r 2 Jan Dirks Cuijk bakker 6
ƒ 6500-00-00
17r 2 [Jan Dirks Cuyk] curator over de kinderen van Jeppe Willems 0
ƒ 6200-00-00
17r 2 Alle Heeres trekschipper op Leeuwarden 6
ƒ 400-00-00
17v 2 Jacob Dirks trekschipper wed. 2
ƒ 4000-00-00
17v 2 Tjepke Martens apotheker 2
ƒ 2500-00-00
17v 2 Pier Piersen pottenbakker 4
ƒ 3000-00-00
17v 2 Doede Baukes bakker 5
ƒ 1000-00-00
17v 2 Lykle Eerx schuitevoerder 3
ƒ 1200-00-00
17v 2 Seerp Tiepkes koopman en tichelaar 8
ƒ 40000-00-00
18r 2 Ulbe Tjalkes trekschipper op Franeker 4
ƒ 6000-00-00
18r 2 Jan Claassen trekschipper 3
ƒ 200-00-00
18r 2 Pieter Cornelis arbeider 4
ƒ 300-00-00
18r 2 Pieter Cornelis gewezen brouwer 4
ƒ 3000-00-00
18r 2 Wytts een wed. p 1  
18r 2 Hendrik Speelman soldaat 6  
18r 2 Geertje een wed. p 1  
18r 2 N.N. soldaat p 1  
18r 2 N.N. meid p 1  
18r 2 N.N. meid p 1  
18v 2 Albert Freerks timmermansknecht 5  
18v 2 Sipke Harings kinderen 2  
18v 2 Jan Loon kassier van de Bank van Lening 8
ƒ 3000-00-00
18v 2 Bank van Lening [staat: de bankholderen sijn meesters] 0
ƒ 2500-00-00
18v 2 Sybe Jans metselaar 0
ƒ 500-00-00
18v 2 Elingh Symens schuitevoerder 2  
18v 2 Jillis Gerrits koopman 2
ƒ 2000-00-00
18v 2 Grietje Fopkes wed. 1  
19r 2 Goyke Takes alim. 5  
19r 2 Jan Martens zoutdrager 4  
19r 2 Jan Dries soldaat 2  
19r 2 Tonis kooltjer 3  
19r 2 Djurre Sjoerds arbeider 3  
19r 2 Pieter Lieuwes 2  
19r 2 Fokke assistent 2
ƒ 500-00-00
19r 2 mede raad ter Admiraliteit in Friesland en burgemeester van Harlingen Ewout Jetses Stiensma 6
ƒ 20000-00-00
19v 2 Fokke Albarts van Freren assistent [post doorgehaald] absent 2  
19v 2 10 weduwen door de Keets Mennonite gemeente gealimenteerd 10  
19v 2 Schelte Pieters timmerman 2  
19v 2 Jan Philippus arbeider 3  
19v 2 Rein Wopkes schipper op Franeker 1
ƒ 1000-00-00
19v 2 Ruierd Clasen trekschipper 2
ƒ 200-00-00
19v 2 Beern Fokkes glazenmaker 2
ƒ 300-00-00
19v 2 Jarich Pieters Adema bakker 5
ƒ 2800-00-00
19v 2 [burgervaandrig Jarich Pieters Adema] curator over Jacob Eernstes te stellen op het 5e kwartier 0  
19v 2 Hendrik Ellerts schoonmaker 2  
19v 2 gemeensman Jacob de Lange curator, bij Jacob de Lange zelf in het 5e kwartier 0  
19v 2 totaal 2e kwartier Omschrivinge gedaen van de hooffden in het quartier van de hopman Leucke Mertens ende Foppe Ens faendrager, 974
ƒ 768140-00-00
1r 3 den 26en january 1672. 0  
1r 3 0  
1r 3 Hans Ebes wed. 3
ƒ 200-00-00
1r 3 Pieter knoopmaker 4
ƒ 500-00-00
1r 3 Philippus Aukes 2
ƒ 500-00-00
1r 3 burgerhopman Leucke Martens 3
ƒ 400-00-00
1v 3 Jan Intes 4
ƒ 1000-00-00
1v 3 Jan Wouters nihil 4  
1v 3 Ype Ruirdts nihil 4  
1v 3 Lourens Goytjens nihil 4  
1v 3 Wytse Sytses 4
ƒ 100-00-00
2r 3 Joannis schuitevoerder nihil 4  
2r 3 Pytter metselaar 2
ƒ 100-00-00
2r 3 Saep een wed. aelm. 1  
2r 3 Cornelis Jansen nihil 2  
2r 3 Sibolt Geerts nihil 3  
2r 3 Sjoerd Geerts 2
ƒ 500-00-00
2v 3 Jacob Dydes nihil 6  
2v 3 Antje Scheltes nihil 4  
2v 3 Jacob Dyderts nihil 6  
2v 3 Marten Martens nihil 4  
2v 3 Jan Jansen nihil 2  
3r 3 Haye Jaspers 2
ƒ 400-00-00
3r 3 Antje Vetzens wed. nihil 1  
3r 3 Trijntje Dircks wed. nihil 5  
3r 3 Here Cruysebroers wed. nihil 3  
3r 3 Jan Jansen nihil 2  
3v 3 N.N. soldaat twee soldaten nihil 4  
3v 3 Theunis Sacherias wed. nihil 2  
3v 3 Frans Gerryts nihil 7  
3v 3 Jan Scheltes 5
ƒ 3000-00-00
3v 3 Jarich Jacobs nihil 4  
4r 3 Jacob Beerns nihil 2  
4r 3 Sjoerd Hylckes 2
ƒ 600-00-00
4r 3 Jan Tjallings 3
ƒ 400-00-00
4r 3 Jacob Jochums 5
ƒ 200-00-00
4r 3 Albert Jansen nihil 2  
4r 3 Cornelis Doedes 5
ƒ 700-00-00
4v 3 Jan Hessels 3
ƒ 300-00-00
4v 3 Pytter Seerps 4
ƒ 500-00-00
4v 3 Gerrit Jansen nihil 3  
4v 3 Hendrik Jansen nihil 3  
4v 3 Frans Cornelis nihil 4  
4v 3 Oeds Jansen 4
ƒ 100-00-00
5r 3 Jacob Jansen nihil 6  
5r 3 Andries Saijwingh nihil 2  
5r 3 Gerlof Jansen nihil 3  
5r 3 Bauke Foppes 6
ƒ 300-00-00
5r 3 Douwe Sipkes 3
ƒ 400-00-00
5r 3 Jurjen Jochums nihil 6  
5v 3 Aert Jansen nihil 4  
5v 3 Jan Sierks wed. 1
ƒ 800-00-00
Nieuwstraat 28
5v 3 Stoffel soldaat nihil 4  
5v 3 Pieter Douwes nihil 6  
5v 3 Dirk Sipkes wed. nihil 2  
5v 3 Botte Gabbema nihil 2  
6r 3 Andries Beerns nihil 3  
6r 3 Hans Ruirdts nihil 3  
6r 3 Harings wed. nihil 4  
6r 3 N.N. een weduwe nihil 1  
6r 3 Gerrit nihil 3  
6r 3 Andries Juriens nihil 4  
6v 3 Beernt Eijlardts nihil 2  
6v 3 Pieter Martens wed. nihil 3  
6v 3 Stoffel wever nihil 3  
6v 3 Trijntje Jansen 1  
6v 3 Claes Theunis 4
ƒ 100-00-00
6v 3 Freerck Christiaen nihil 4  
7r 3 N.N. een weduwe nihil 1  
7r 3 Marten Harmens nihil 3  
7r 3 Ulbe Willems nihil 3  
7r 3 Sinne Melis nihil 4  
7r 3 Jan Poppes wed. nihil 8  
7r 3 Jan Claesen nihil 5  
7v 3 N.N. een weduwe nihil 1  
7v 3 Maijcke Jans nihil 1  
7v 3 Wytse Watses wed. nihil 3  
7v 3 Wybren Otties alimenteer 3  
7v 3 Jan van der Velde soldaat nihil 4  
7v 3 Martijntje nihil 1  
8r 3 Hessel Herckes 3
ƒ 1000-00-00
Franekereind 25
8r 3 Douwe Closke nihil 4  
8r 3 Gerrit Leuckes nihil 5  
8r 3 Sjoucke Dyderts nihil 5  
8r 3 Boele Gouckes wed. nomine liberorum 4
ƒ 300-00-00
8r 3 Sipke Theunis 2
ƒ 100-00-00
8v 3 Tjeerd Scholl 2
ƒ 2000-00-00
8v 3 Tjeerd Jansen bij Tjeerd Scholl 0  
8v 3 Cornelis Kuijr 2
ƒ 400-00-00
8v 3 Ernst Douwes 3
ƒ 600-00-00
8v 3 Tjebbe Herckes 4
ƒ 900-00-00
8v 3 Upke Jansen 3
ƒ 200-00-00
8v 3 Esge Minnes 4
ƒ 400-00-00
9r 3 Poppe Pieters nihil 5  
9r 3 Ocke Claesen nihil 5  
9r 3 Rieme Jacobs nihil 5  
9r 3 Christiaan Beerns nihil 2  
9r 3 Dirk Thomas nihil 5  
9r 3 Eke Willems nihil 4  
9v 3 Hans Hendricx 4
ƒ 500-00-00
9v 3 Jetske Jans nihil 3  
9v 3 Jan Juriens 3
ƒ 200-00-00
9v 3 Ybeltje Claeses nihil 1  
9v 3 burgervaandrig Ens 4
ƒ 1000-00-00
9v 3 Romcke Dircks weduue 2
ƒ 300-00-00
10r 3 Joucke Sweerdts 1
ƒ 800-00-00
10r 3 Sibren zakkendrager nihil 4  
10r 3 Andries Jansen 2
ƒ 200-00-00
10r 3 Ufft Folkerts 8
ƒ 6000-00-00
(4000+2000)
10r 3 Geryt Jansen 2
ƒ 100-00-00
10r 3 Hylcke Jenties absent nihil 3  
10v 3 Hencke Claeses 1
ƒ 200-00-00
10v 3 Claes Wopckes 6
ƒ 2000-00-00
10v 3 Harmen Juriens nihil 5  
10v 3 Antie Scheltes 4
ƒ 100-00-00
10v 3 Pytter Ariens 3
ƒ 400-00-00
10v 3 Wytse Pytters 3
ƒ 6500-00-00
(4500+2000)
11r 3 Harmen Alberts 0
ƒ 300-00-00
11r 3 Jantien Michiels 2
ƒ 400-00-00
11r 3 Geert Harmens nihil 7  
11r 3 Trijntje Pieters 3
ƒ 100-00-00
11r 3 Tjalling Feikes nihil 5  
11r 3 Hotse Auckes wed. nihil 3  
11r 3 Grietje vrijster nihil 1  
11r 3 Doede Tjallings nihil 5  
11v 3 Bouwe Mevis nihil 3  
11v 3 Elske Anes 4
ƒ 2000-00-00
11v 3 Outie Trompetter nihil 2  
11v 3 Pieter Lolkes nihil 2  
11v 3 Antje Mercx 7
ƒ 600-00-00
11v 3 Pieter Vattes nihil 2  
11v 3 Jacob Hansen 5
ƒ 1500-00-00
12r 3 Jan Luickes soldaat nihil 3  
12r 3 Jan Siemens nihil 3  
12r 3 Hendrik Claesen 4
ƒ 100-00-00
12r 3 Jan Robijns absent 2
ƒ 200-00-00
12r 3 Willem Jansen weduue absent p 1  
12r 3 Jacob Jaeyties 1
ƒ 300-00-00
12v 3 Bauke Douwes absent p 6  
12v 3 N.N. soldaat nihil 5  
12v 3 Joannis Coenraats p 4  
12v 3 Hendrik Jansen 4
ƒ 1000-00-00
12v 3 Trijntje Leuckes absent 5  
12v 3 N.N. soldaat twee soldaten 7  
12v 3 Rinse Tjallings nihil 3  
13r 3 Pilgrum Aliffs nihil 3  
13r 3 N.N. soldaat twee soldaten 4  
13r 3 Teke turfdrager nihil 2  
13r 3 Wybe Jacobs nihil 3  
13r 3 Ruird karreman nihil 6  
13r 3 N.N. soldaat 4  
13r 3 Grietje Pieters absent p 1  
13v 3 N.N. soldaat 3  
13v 3 Ide Ydes absent 5
ƒ 100-00-00
13v 3 N.N. soldaat 5  
13v 3 Wytske Hendriks nihil 1  
13v 3 N.N. soldaat 3  
13v 3 Susanna een wed. nihil 1  
14r 3 N.N. soldaat 6  
14r 3 N.N. soldaat 2  
14r 3 Krol Tet 3  
14r 3 Bouwe Herckes wed. 3  
14r 3 Dirk Bockes 3  
14r 3 Tjeerd Sibolts absent 2
ƒ 200-00-00
14v 3 Hendrik Jansen absent p 6  
14v 3 N.N. soldaat 3  
14v 3 N.N. soldaat 4  
14v 3 Syts Freerks 5
ƒ 2500-00-00
14v 3 Harmen Claesen 3
ƒ 1000-00-00
14v 3 Claes Piers 3
ƒ 100-00-00
15r 3 N.N. soldaat 2  
15r 3 N.N. soldaat 3  
15r 3 N.N. een wed. 1  
15r 3 N.N. soldaat 3  
15r 3 N.N. soldaat 3  
15r 3 N.N. een blindeman 5  
15v 3 Jan Tijsen nihil 2  
15v 3 Hans Harmens nihil 2  
15v 3 Claes Wendelaer nihil 2  
15v 3 Hans Lamberts 5
ƒ 500-00-00
15v 3 Willem leertouwer nihil 5  
15v 3 Grietje Tiebbes absent 1  
16r 3 Wiltien Jansen wed. nihil 4  
16r 3 Foppe Tekes nihil 4  
16r 3 Sinne Jacobs nihil 2  
16r 3 Dirck Ruirdts nihil 6  
16r 3 Jentje Watses nihil 2  
16r 3 N.N. soldaat 4  
16v 3 N.N. soldaat 5  
16v 3 N.N. een wed. 4  
16v 3 Claes Pieters nihil 3  
16v 3 Cornelis Elias nihil 4  
16v 3 Jan Kolle nihil 7  
16v 3 Jan Jansen nihil 3  
17r 3 Willem Hendriks 4  
17r 3 N.N. twee vrijsters 2  
17r 3 N.N. twee weduwen 4  
17r 3 N.N. soldaat 1  
17r 3 N.N. soldaat 3  
17r 3 Hendrik Pieters 5  
17v 3 Sytse Jacobs nihil 3  
17v 3 N.N. soldaat 3  
17v 3 Roelof Andries alim. 10  
17v 3 N.N. soldaat 3  
17v 3 Teye Steffens absent 3
ƒ 100-00-00
17v 3 N.N. een wed. 1  
18r 3 Jan Ockes eigenaar 5
ƒ 200-00-00
18r 3 t lasers [lazaret?] quartier in alles bevonden nihil 143  
18r 3 Jan Hoeff commissaris 0
ƒ 300-00-00
18r 3 Evert Feyckes 3
ƒ 300-00-00
18r 3 Isbrand Ulbes absent 2
ƒ 200-00-00
18r 3 Evert Fijselaer absent 3
ƒ 200-00-00
18r 3 Jetse Pytters nihil 10  
18v 3 Jarig Frieses wed. 1
ƒ 500-00-00
18v 3 voorts noch in t huis [van] Jarig Frieses wed. 10  
18v 3 Abbe Luyckes absent 3
ƒ 400-00-00
18v 3 Frans Joostes 2
ƒ 10000-00-00
18v 3 [Frans Joostes] curator over de kinderen van Ynte Joostes 0
ƒ 500-00-00
18v 3 Jacob Gerbens nihil 2  
18v 3 Jan Jansen 1
ƒ 11000-00-00
(7000+4000)
18v 3 [Jan Jansen] curator over de kinderen van Age Ritses 0
ƒ 1400-00-00
18v 3 [Jan Jansen] curator over de kinderen van Hans Hendricx 0
ƒ 4000-00-00
19r 3 Albert Tymens nihil 2  
19r 3 Hendrick Suppingius 2
ƒ 200-00-00
19r 3 Isbrant Suppingius [doorgehaald] 1  
19r 3 Dirck Jacobs en alle de inwoonders absent nihil 15  
19r 3 burgemeester Asperen 7
ƒ 4600-00-00
19r 3 Ate Jacobs 2
ƒ 5000-00-00
(3000+2000)
19v 3 Antie Hendricx 2
ƒ 1000-00-00
19v 3 Jetse Pykes absent 7
ƒ 500-00-00
19v 3 Hans Jansen 4
ƒ 4000-00-00
19v 3 [Hans Jansen] curator over het kind van Claes Doedes 1
ƒ 2000-00-00
19v 3 [Hans Jansen] curator over het kind van Wybe brouwer 1
ƒ 2000-00-00
19v 3 Hendrick bierdrager nihil 1  
19v 3 Harmen Pieters 5
ƒ 400-00-00
19v 3 Jetske Jaricx 1
ƒ 100-00-00
20r 3 Pytter Fransen 3
ƒ 200-00-00
20r 3 Dirck Stock 3
ƒ 200-00-00
20r 3 Folkert Ibles 4  
20r 3 N.N. soldaat twee soldaten 4  
20r 3 Tjallingh turfdrager nihil 5  
20r 3 Freerck Isbrants nihil 3  
20v 3 Dirck Hendricx 5  
20v 3 N.N. soldaat twee soldaten 6  
20v 3 Aucke Wybes nihil 4  
20v 3 Doye Eelckes nihil 5  
20v 3 Dirck Minnes nihil 3  
20v 3 Sioucke Albarts nihil 3  
21r 3 Symen Hebbes nihil 3  
21r 3 Claes Jansen nihil 2  
21r 3 Anne Fiskers 3
ƒ 200-00-00
21r 3 N.N. soldaat nihil 7  
21r 3 Lieuue Rinnerts nihil 1  
21r 3 Geertie Leys een wed. nihil 1  
21v 3 N.N. soldaat 3  
21v 3 Albart Beerns nihil 3  
21v 3 N.N. soldaat 3  
21v 3 Jelmer Hettes nihil 4  
21v 3 Sipcke Cornelis nihil 5  
21v 3 Jan Ruiter nihil 3  
22r 3 Jan Feyckes nihil 2  
22r 3 Poppe Cornelis nihil 7  
22r 3 N.N. een wed. nihil 1  
22r 3 Jochum Boyes wed. 3
ƒ 200-00-00
22r 3 Meynert Hendricx absent 3
ƒ 2000-00-00
22r 3 Ansche Jacobs absent 3
ƒ 1000-00-00
22v 3 Claes Claesen 2
ƒ 15000-00-00
22v 3 Laes Pieters absent 7
ƒ 35000-00-00
22v 3 Steven Claesen 1
ƒ 15000-00-00
22v 3 Jan Sibrens 3
ƒ 2000-00-00
22v 3 Syts Pieters absent 6
ƒ 16000-00-00
22v 3 Jelle Herckes absent 3
ƒ 1300-00-00
22v 3 Beernt Boyes 2
ƒ 800-00-00
22v 3 Symen Groenewolt 3
ƒ 4000-00-00
23r 3 Lammert Gerrits nihil 5  
23r 3 Grietie Pytters 2
ƒ 800-00-00
23r 3 Haringh Feyckes 6
ƒ 800-00-00
23r 3 Ide Jacobs absent 5
ƒ 1600-00-00
23r 3 Dirck Christiaen 3
ƒ 400-00-00
23r 3 Auck Reyners absent 3
ƒ 70000-00-00
23r 3 Jacob Rogiers 6
ƒ 1600-00-00
23r 3 Jacob Jacobs 2
ƒ 12000-00-00
(5000+2000+5000)
23v 3 Hendrik Hartmans weduwe 5
ƒ 1500-00-00
23v 3 Aucke Backer 2
ƒ 2600-00-00
23v 3 Dirck Meinerts 2
ƒ 600-00-00
23v 3 Jan Tabes nihil 2  
23v 3 Tiomme Jacobs absent 5
ƒ 300-00-00
23v 3 Lou Willems nihil 2  
23v 3 N.N. bootsgezel nihil 1  
23v 3 Sioerd Sioerdts nihil 1  
24r 3 Cornelis Gabbes nihil 5  
24r 3 Focke Joris nihil 8  
24r 3 Hendrik Fransmans wed. 2
ƒ 200-00-00
24r 3 Pieter Rinses en de andere inwoonders nihil 8  
24r 3 burgemeester Jacob* Foorda 8
ƒ 8000-00-00
24r 3 [burgemeester Foorda] curator over Jacob Eeckes 1
ƒ 4500-00-00
24r 3 [burgemeester Foorda] curator over Esge Seerps 1
ƒ 1600-00-00
24r 3 totaal 3e kwartier 1146
ƒ 294500-00-00
1r 4 Beschrijvinge gedaen van het 4de quartier ten overstaen van de burgemeester Louwrenas Jacobs Asperen, 0  
1r 4 de gemeensman R. Longerhouw, de hopman D. Cornely ende vaendrich Hessel Wassenaer, den 26en january 1672. 0  
1r 4 In maniere so volght. 0  
1r 4 Feddrick Fockes bootsman absent p 4  
1r 4 Joost Piers schoenlapper p 2  
1r 4 Andries Holcama bootsman absent p 7  
1r 4 Obbe Melchers assistent van de Gewaldige Bootshaek p 3  
1v 4 Geeltje Jacobs een weduwe absent 1
ƒ 700-00-00
1v 4 gemeensman Gerryt Alefs Potter 4
ƒ 2200-00-00
1v 4 Jelte Ruirds koopman 2
ƒ 5000-00-00
1v 4 [Jelte Ruurds] curator over Ruurd Pieters 0
ƒ 8500-00-00
1v 4 Jan Jaans wijdschipper 5
ƒ 3000-00-00
1v 4 [Jan Jaans] curator over de kinderen van vroedsman Orsinga 0
ƒ 600-00-00
2r 4 Jaan Feddes rentenier 2
ƒ 7000-00-00
(6000+1000)
2r 4 Joannes Wopkes gleibakker p 4  
2r 4 Yeske Claeskes wed. p 3  
2r 4 Jacob Hylckes bootsman 2  
2v 4 Gerryt gleibakkersknecht p 5  
2v 4 Otte Yntes houtstapelaar p 3  
2v 4 Ate Melis wed. 4  
2v 4 Ycke Gosses wed. p 5  
3r 4 Ritske Sakes bootsman p 3  
3r 4 Focke Hessels bollevoerder p 2  
3r 4 Hans Hessels lijndraaiersknecht p 3  
3r 4 Heere Wybes bootsman p 5  
3v 4 Hendrick Hendricks schuitschipper 5
ƒ 200-00-00
3v 4 Dirck Graeff scheepstimmerman p 5  
3v 4 Laes Noordman schoenlapper p 3  
3v 4 Sybren Gales scheepstimmerman p 3  
4r 4 Graets Minses weduwe p 1  
4r 4 Meynert Annes scheepstimmerman p 3  
4r 4 Sicke Sjoerds weduwe p 3  
4r 4 Arjaentje Symens vrijster p 1  
4r 4 Aeltje Symens vrijster p 1  
4v 4 Lieuwe Poppes bootsman p 2  
4v 4 Freerck Jacobs bootsman p 6  
4v 4 Arjen Claessen gleibakker 3
ƒ 100-00-00
4v 4 Hidde Wygers wijdschippersknecht p 9  
5r 4 Focke Fockes bootsman p 4  
5r 4 Symen Saakles weduwe 1
ƒ 1200-00-00
5r 4 Ime Geerts schoenmaker (mr. -) absent 3
ƒ 1400-00-00
5r 4 Gerryt Reyners stuurman absent 3
ƒ 1000-00-00
5r 4 [Gerryt Reyners] curator over het kind van Rintie Jans 0
ƒ 3000-00-00
5r 4 [Gerryt Reyners] curator over de kinderen van Piter Harmens 0
ƒ 1300-00-00
5r 4 de weduwe van Gerben Jansen absent 1
ƒ 700-00-00
5v 4 Joucke Johaans schipper op Bolsward absent 1
ƒ 400-00-00
5v 4 Haye Cornelis schipper op Bolsward absent 2
ƒ 300-00-00
5v 4 Tjerck Douwes scheepstimmerman absent p 2  
5v 4 Agnyet weduwe p 3  
5v 4 Cornelis Symens kruisebroeder p 3
ƒ 100-00-00
6r 4 Claes Pieters Mutske rogstorter 5
ƒ 100-00-00
6r 4 Jan Freercks bakker 4
ƒ 6500-00-00
6r 4 [Jan Freercks] curator over de kinderen van Hillebrand Pieters 0
ƒ 2000-00-00
6r 4 [Jan Freercks] curator over Janke Briefke 0
ƒ 500-00-00
6r 4 Anthony Anthonides kleermaker (mr. -) 3
ƒ 400-00-00
6r 4 Claeske Reneman weduwe absent 1
ƒ 300-00-00
6v 4 Freerck Jansen huistimmerman (mr. -) 2
ƒ 2000-00-00
6v 4 [Freerck Jansen] curator over de kinderen van Hobbe Gerbens 0
ƒ 5000-00-00
6v 4 Pieter Martens houtstapelaar p 4  
6v 4 Trijntje Jans weduwe p 1  
6v 4 Taco Takes koopman absent 4
ƒ 3000-00-00
7r 4 Jan Coenes bakker 3
ƒ 1000-00-00
7r 4 Cornelis Dircks distellateur 8
ƒ 4000-00-00
7r 4 [Cornelis Dircks] curator over de kinderen van Rinse Douwes 0
ƒ 1600-00-00
7r 4 Lieue Sapes gortmaker 5
ƒ 800-00-00
7r 4 Meye Lolckes koopman 4
ƒ 1000-00-00
7v 4 Joucke Fettjes grootschipper 6
ƒ 10000-00-00
7v 4 [Joucke Fettjes] curator over Ocke Fetjes erven 0
ƒ 600-00-00
7v 4 Jan Hansen brouwer nota: hier over naeder te spreken 3
ƒ 6000-00-00
{4000+2000)
7v 4 Rombartus Drost hypodidascalus 2
ƒ 500-00-00
7v 4 Melle Jansen grootschipper (gewezen) 4
ƒ 500-00-00
8r 4 Lijsbeth Tjeerds een weduwe p 6  
8r 4 Arjen Crytenburgh chirurgijn (mr. -) 5
ƒ 1000-00-00
8r 4 Meynte Douwes Hobbema koopman 5
ƒ 8000-00-00
8r 4 secretaris Jan Groenwolt absent 3
ƒ 2000-00-00
8v 4 Albert Takes koopman niet t'huis 4
ƒ 4000-00-00
8v 4 Albert Kirchman gardenier 2
ƒ 200-00-00
8v 4 Lolle Jansen grootschipper zusters 4
ƒ 500-00-00
8v 4 Lolle Jansen grootschipper hij selve 1
ƒ 1500-00-00
8v 4 [Lolle Jansen] curator over de kinderen van Cornelis Stoffels 0
ƒ 200-00-00
8v 4 vroedsman Dirck Kyvyt 3
ƒ 20000-00-00
9r 4 [burger]hopman Cornely 6
ƒ 8000-00-00
9r 4 Joucke Jaytjes een weduwe p 3  
9r 4 ds. Daniel Reneman pastor 6
ƒ 2000-00-00
9r 4 Joannes Spannenburgh bode van 't college 3
ƒ 400-00-00
9v 4 Piteter Yges grootschipper 8
ƒ 2500-00-00
9v 4 Bij 't kerckhof 0  
9v 4 Age Ytes bakker absent 2
ƒ 300-00-00
9v 4 Jurryt Claessen schipsleper 3
ƒ 200-00-00
9v 4 Tjepke Alberts gleibakker 3
ƒ 100-00-00
9v 4 Jan Hendrix Caport p 5  
10r 4 Ype Tjebbes arbeider p 2  
10r 4 Hans Lammerts soldaat 2  
10r 4 Albert Jacobs wever (linnen-) 5
ƒ 100-00-00
10r 4 Hartman Clases wever (linnen-) 6  
10r 4 de weduwe van Dirck Tjebbes p 1  
10r 4 Op Rapenburgh 0  
10r 4 Thuenis Martens molenaar 2
ƒ 500-00-00
10v 4 Otte Fockes molenaar 4
ƒ 400-00-00
10v 4 Wybren Sjoerds ruilebuiter p 2  
10v 4 Albert Speelman soldaat 3  
10v 4 Gerryt Riencks linnenwever 3  
10v 4 Dirckjen Ruirds p 2  
11r 4 Sape Pieters leertouwer 8
ƒ 100-00-00
11r 4 Willem Joostes kroder p 5  
11r 4 Jan Abrahams gleibakker p 5  
11r 4 Gijsbert Douwes wever (linnen-) 2
ƒ 500-00-00
11r 4 Claes Anes arbeider p 4  
11v 4 Bastiaen Pouwels bootsman p 4  
11v 4 Jentje Wybes gleibakker p 2  
11v 4 Otte Watses arbeider p 1  
11v 4 Pieter Lupkes soldaat p 8  
11v 4 Feyke soldaat p 2  
11v 4 de weduwe van Fecke Dircks p 2  
12r 4 Ate Saackles tichelaarsknecht p 5  
12r 4 Meynert Meynerts leertouwer 3
ƒ 600-00-00
12r 4 Jan Pieters riedmaker 3
ƒ 200-00-00
12r 4 de weduwe van Douwe Tierx 5  
12r 4 Trijntje Gerryts weduwe 5  
12r 4 Meynert soldaat 4  
12r 4 Weeger Jansen bootsman p 2  
12v 4 Jacob Louws portier 3
ƒ 300-00-00
12v 4 Pieter Arjens lijndraaier p 2  
12v 4 de weduwe van Gerryt Sybes p 1  
12v 4 Tjeerd Wiggers schipper (kaag-) 3
ƒ 1500-00-00
12v 4 Louw Nannes metselaarsknecht p 3  
12v 4 Haye Ruirds gortmaker 2
ƒ 500-00-00
13r 4 Remmert Rommerts schoenmakersknecht 2
ƒ 400-00-00
13r 4 Jacob Pieters gleibakkersknecht p 4  
13r 4 Ritske Takes timmermansknecht 4
ƒ 100-00-00
13r 4 de weduwe van Jacob Jochums p 1  
13r 4 Jan Rintjes bootsman p 4  
13v 4 Trijntje moey, een weduwe p 1  
13v 4 Thuenis Jansen zakkendrager p 7  
13v 4 Sybe Pieters gleibakker 2
ƒ 300-00-00
13v 4 Antje een weduwe p 2  
13v 4 Jan Kyvyt stuurman p 3  
13v 4 Richard Jeyes haarwever 4
ƒ 200-00-00
14r 4 oud burgemeester Wiltvangh absent 3
ƒ 2000-00-00
14r 4 Jan Viselaer kapitein (oud -) 8
ƒ 20000-00-00
14r 4 de weduwe van Pieter Tjalckes 2
ƒ 1200-00-00
14r 4 Harmen Joannis timmerman 3
ƒ 100-00-00
14r 4 Pieter Jansen bootsman 3
ƒ 100-00-00
14r 4 Taedde Jacobs modderleyker p 2  
14v 4 Aeltje Robijns een weduwe p 2  
14v 4 Douwe Jansen bootsman p 3  
14v 4 Folckert Hectors pannenbakkersknecht 4
ƒ 200-00-00
14v 4 orgelmaker (mr. -) heeft sich geen goederen 5  
14v 4 Harmen Pieters scheepstimmerman p 3  
14v 4 Hendrick Luitjens houtzager p 2  
15r 4 Rienck Upkes leertouwersknecht 3
ƒ 300-00-00
15r 4 Taevis Claessen turfdrager 2
ƒ 200-00-00
15r 4 Jacob Jansen schipper (smak-) 7
ƒ 3000-00-00
15r 4 Jacob Jacobs Schotsman schipsleper 4
ƒ 100-00-00
15r 4 Hans Hop bootsman p 4  
15r 4 Sybout Pieters bootsman p 3  
15v 4 Oene Jansen bootsman p 2  
15v 4 Antje een weduwe p 3  
15v 4 Eynte Riencks gleibakkersknecht p 2  
15v 4 Folckert Anes koster p 6  
15v 4 Pieter Gerbens zakkendrager p 5  
15v 4 Gerryt Jansen bootsman p 5  
16r 4 Cornelis Claessen wever (linnen-) 4
ƒ 600-00-00
16r 4 Jacob Jansen wever (linnen-) p 4  
16r 4 Claes Jansen soldaat 4  
16r 4 Jan Martens soldaat 4  
16r 4 Lenert Abes timmerman absent p 5  
16r 4 Anthony soldaat 2  
16v 4 Wybe Clases timmermansknecht 2
ƒ 100-00-00
16v 4 Geert Gersman soldaat 5  
16v 4 Jan Abrahams herbergier absent 3
ƒ 1000-00-00
16v 4 t huis Romen en vervolgens der Bootsgesellen gemeene goederen 0
ƒ 10000-00-00
16v 4 Foppe Alberts bootsman p 2  
16v 4 Cornelis Aerns timmerman absent p 4  
16v 4 Harmen Jacobs slotmaker p 2  
17r 4 Trijntje Beerns een weduwe p 3  
17r 4 Jan Scheltes steenvoerder 3
ƒ 300-00-00
17r 4 Willem Harmens boorder 2  
17r 4 Welmoed Andries een weduwe p 2  
17r 4 Rienck Bottes schipsleper p 2  
17r 4 Frans Claessen bootsman p 3  
17v 4 Jancke Pouwels een weduwe 2
ƒ 800-00-00
17v 4 Hendrick Hobbes bierdrager 4
ƒ 200-00-00
17v 4 Sybren Alles turfdrager p 4  
17v 4 Tjalling Louwrens wever (linnen-) 3
ƒ 300-00-00
17v 4 de weduwe van Ypke Jelles absent 1
ƒ 1500-00-00
17v 4 twee soldaats weduwen 2  
17v 4 de weduwe van Jurjen Arjens p 1  
18r 4 Reiner Hendricks tamboer p 3  
18r 4 Pieter Eyberts gleibakkersknecht p 6  
18r 4 Sybren Sybrens scheepstimmerman 5
ƒ 100-00-00
18r 4 Stoffel Beerns bootsman p 2  
18r 4 Joannes Spitman sergeant p 4  
18r 4 Jochum Abrahams speelman p 3  
18v 4 Hendrick Arents rogstorter p 2
ƒ 200-00-00
18v 4 Marijke Clases een weduwe p 5  
18v 4 Tyietse Feyckes bootsman p 5  
18v 4 Claes Jansen scheepstimmerman 5
ƒ 100-00-00
18v 4 Hendrick Jansen smidsknecht 2
ƒ 100-00-00
18v 4 Joost Borman rustmeester 3  
18v 4 Dirckjen een weduwe p 2  
18v 4 Griet Minnes een weduwe p 2  
19r 4 Marten Ernstes metselaarsknecht p 6  
19r 4 Lolck Jans p 2  
19r 4 Gabbinus Stephani procureur postulant p 2  
19r 4 Eppe Ollerts soldaat 4  
19r 4 Dirck Lieuwes leidekkersknecht p 3  
19r 4 Sibilla Symons 1
ƒ 400-00-00
19v 4 Pier tamboer 4  
19v 4 de vrouw van Tjeerd Koesma p 2  
19v 4 Jan van Swol waker (gezworen -) p 4  
19v 4 Ritske Romkes schoenlapper p 2  
19v 4 Eybert Pieters vetermaker 2
ƒ 300-00-00
Heiligeweg 6
19v 4 Ysaack Bastiaens bakker 3
ƒ 2000-00-00
Heiligeweg 4
19v 4 Oene Pieters schipper 3
ƒ 400-00-00
20r 4 de weduwe van Harmen Hendrix 4
ƒ 100-00-00
20r 4 Jacob Claessen bootsman 3
ƒ 100-00-00
20r 4 Sybren Oenes rogmeter 2
ƒ 100-00-00
20r 4 Alger Andries scheepstimmerman p 3  
20r 4 Asmus Willems pannenbakker p 3  
20r 4 de weduwe van Sybren Jansen p 5  
20r 4 Jan Everts bootsman p 2  
20r 4 Doede Carsten scheepstimmerman p 4  
20v 4 vroedsman Dirck Bouwens 4
ƒ 5000-00-00
Brouwersstraat 5
20v 4 [vroedsman Dirck Bouwens] curator over het kind van Jan Wiellenties [wielmaker?] 0
ƒ 400-00-00
20v 4 Aentje Beerns schipsleper 2
ƒ 400-00-00
Brouwersstraat 7
20v 4 Haringhje Idses vrijster p 1  
20v 4 Tanneke Joostes vrijster p 1  
20v 4 Jentjema kapitein absent 7
ƒ 1000-00-00
20v 4 Jetse IJsbrands scheepstimmerman absent 4
ƒ 1700-00-00
Brouwersstraat 11
20v 4 Dominicus Lantingh 5
ƒ 10000-00-00
Brouwersstraat 13
20v 4 de weduwe van Harmen Groeyer absent 1
ƒ 500-00-00
Brouwersstraat 13
21r 4 Abbe Rinses kuiper (mr. -) 3
ƒ 200-00-00
21r 4 Jouck een vrijster p 1  
21r 4 Hillebrand Jansen kroder p 5  
21r 4 Claes koopman p 3  
21r 4 Pieter Thijssen bootsman p 2  
21r 4 de weduwe van Douwe Pieters absent 2
ƒ 1000-00-00
21r 4 Geiske een vrijster absent p 1  
21v 4 Jan Symens rogverschieter absent 4
ƒ 500-00-00
21v 4 Sytse Jansen bootsman 2  
21v 4 Pieter Ysaacks bootsman p 2  
21v 4 Jacob Jansen houtzager absent p 3  
21v 4 de weduwe van Jukema absent p 5  
21v 4 Jancke Briefke hier voren gestelt 1  
21v 4 Ryckjen Bastiaens een vrijster p 1  
22r 4 Styntje moey, een weduwe p 1  
22r 4 Lieuwe Wepkes bootsman absent 4
ƒ 200-00-00
Hofstraat 3
22r 4 Cornelis Thuenis bootsman absent p 5  
22r 4 Roeleff Hansen Sweed bootsman absent p 2  
22r 4 Dirck Cornelis schipper op Bolsward absent 3
ƒ 200-00-00
22r 4 Jan Buycker bierdrager p 5  
22v 4 Claes Rommerts leidekker 3
ƒ 200-00-00
22v 4 Romcke Minses bootsman p 2  
22v 4 Pieter Cornelis Boncq koopman absent 3
ƒ 20000-00-00
Zuiderplein 1
22v 4 Cornelis Martens modderleyker absent p 2  
22v 4 Philippus Yedes gardenier absent 2
ƒ 2500-00-00
22v 4 vroedsman Anske Ypes Seestra absent 5
ƒ 12000-00-00
22v 4 Jan Yemes pannenbakker absent 3
ƒ 300-00-00
23r 4 Jan Dircksen soldaat 5  
23r 4 Wijnout soldaat 4  
23r 4 Arjen Hendricks absent 3  
23r 4 de weduwe van Bote Joannis p 2  
23r 4 Jan Holtman soldaat 5  
23r 4 Syts Lases een weduwe p 3  
23r 4 Thuenis Willems molenaar absent 4
ƒ 200-00-00
23v 4 Berber een weduwe 4  
23v 4 Abndries Fockes pannenbakker absent 2
ƒ 700-00-00
23v 4 Joannes Claessen pannenbakker p 5  
23v 4 de huisvrouw van Arjen Gijsberts absent 3  
23v 4 Harmen Alberts gleibakker absent p 2  
23v 4 oud burgemeester Wytso Michiels absent 0  
23v 4 [oud burgemeester Wytso Michiels als] de curator over Wybe Sjoerds 0
ƒ 10000-00-00
23v 4 [burger]vaandrig Hessel Wassenaer absent 4
ƒ 11000-00-00
23v 4 de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Geert Joosten Cartouw 0
ƒ 2000-00-00
24r 4 Willem Rijcks 3  
24r 4 Diderick korporaal 3  
24r 4 Engel soldaat 3  
24r 4 Joost Michiels kapitein 7
ƒ 15000-00-00
Rozengracht 10
24r 4 de weduwe van Symon Stijll 6
ƒ 7000-00-00
Rozengracht 8
24r 4 Albert Gerryts Nauwoog bootsman 2  
24r 4 oud burgemeester Augustinus Pieters met 't huis 10
ƒ 7000-00-00
Rozengracht 4
24r 4 [oud burgemeester Augustinus Pieters als] de curator over Auckjen Cornelis 0
ƒ 8000-00-00
24v 4 Hessel Ottes bootsman p 2  
24v 4 mr. Nicolaus Jarichides subconrector absent 4
ƒ 400-00-00
24v 4 Caspar Claessen metselaarsknecht p 4  
24v 4 Hendrick Everts bootsman p 5  
24v 4 IJsbrand Nettes p 2  
24v 4 Hylcke Aesges soldaat 3  
24v 4 Harcke de Leeuw p 2  
25r 4 Jan Jansen arbeider 6  
25r 4 Ocke Hessels scheepstimmerman p 5  
25r 4 Heemstra commis-generaal 4
ƒ 5000-00-00
Zuiderhaven 46
25r 4 Bruinsveldt schout-bij-nacht absent 3
ƒ 40000-00-00
Zuiderhaven 48
25r 4 burgemeester Harmen Synes Nauta 5
ƒ 100000-00-00
25r 4 [burgemeester Harmen Synes Nauta als] de curator over de dochter van Harmen Joannis 0
ƒ 800-00-00
25r 4 [burgemeester Harmen Synes Nauta als] de curator over Gerryt Andries 0
ƒ 1200-00-00
25r 4 Walingh Grauda cherger absent 4
ƒ 800-00-00
25v 4 Saco Idsinga ontvanger absent 4
ƒ 30000-00-00
Zuiderhaven 52
25v 4 Adigerius Adius secretaris absent 5
ƒ 35000-00-00
Zuiderhaven 54
25v 4 de weduwe van Hendrick Schijffels 1
ƒ 100-00-00
Steenhouwersstraat 2
25v 4 Luytjen Hendricks bootsman p 2  
25v 4 Griet Jans een weduwe p 4  
25v 4 Dirck bootsman p 3  
25v 4 de weduwe van Beernt Dircks p 4  
26r 4 Willem Willems wever (linnen-) 4   Spinstraat 11
26r 4 Jan Uppenborgh soldaat 2  
26r 4 Cornelis Hendrix soldaat 4  
26r 4 Jelle Jochums schipsleper 5  
26r 4 Joost Hendrix Carspoel waker (gezworen -) 2  
26r 4 Tabe Luyrs soldaat 2  
26v 4 Coert Wessels soldaat 3  
26v 4 de weduwe van Otte Lolles p 1  
26v 4 Catharina Willems p 1  
26v 4 Pieter Arjens wever (linnen-) p 4  
26v 4 Claes Joannis scheepstimmerman absent 2
ƒ 1500-00-00
26v 4 Jan Fransen soldaat 3  
26v 4 Ysaack Allerts hoogbootsman van 't magazijn 3  
27r 4 Frans Pieters bootsman p 5  
27r 4 Luyr Adriaens bootsman p 3  
27r 4 Hans Ysaacks bootsman p 2  
27r 4 Jan Dircks scheepstimmerman absent 5
ƒ 300-00-00
27r 4 Rienck Hessels scheepstimmerman absent p 2  
27r 4 Willem Jansen bootsman p 2  
27r 4 Jacob Pieters Stellinghwerff luitenant absent p 4  
27v 4 Wytse Beyma kapitein 9
ƒ 9000-00-00
27v 4 Gerryt Nauwoogh hoogbootsman van 't Groninger 4
ƒ 200-00-00
27v 4 Antje Dircks een weduwe p 2  
27v 4 Jasper boorder [staat: borer] absent 3  
27v 4 Joris Symens rentenier 2
ƒ 20000-00-00
27v 4 Roghier Jacobs Haspelman scheepstimmerman 4
ƒ 3800-00-00
27v 4 [Roghier Jacobs Haspelman als] de curator over het kind van Wybe pelser 0
ƒ 300-00-00
28r 4 Thuenis Groenwoldt kapitein p 2  
28r 4 Anne Hendricks soldaat 8  
28r 4 Andries soldaat [staat: Andries doet geen goedt] 2  
28r 4 Keimpe Buwes scheepstimmerman p 6  
28r 4 Geert Feyckes scheepstimmerman p 2  
28r 4 Pieter Arjens scheepstimmerman p 5  
28v 4 Hendrick Jansen schipslager 3
ƒ 100-00-00
28v 4 Hans Martens bootsman p 2  
28v 4 Lieuwe Martens bootsman p 4  
28v 4 Jan Alberts scheepstimmerman p 2  
28v 4 Claes Fransen scheepstimmerman p 4  
28v 4 Carel Willems 2  
29r 4 Sjabbe Sybouts soldaat 3  
29r 4 de weduwe van Wybe Ynses luitenant p 1  
29r 4 Marten Ockes scheepstimmerman (mr. -) 6
ƒ 3000-00-00
29r 4 Hessel Jeppes scheepstimmerman p 6  
29r 4 Jochum Jansen kapitein 4
ƒ 600-00-00
29r 4 [kapitein Jochum Jansen als] de curator over Aefke Doeckes 0
ƒ 400-00-00
29r 4 Rinse Jetses koopman 5
ƒ 16000-00-00
Zuiderhaven 24
29v 4 Cornelis Reyners luitenant [staat: eenarm] 3
ƒ 200-00-00
29v 4 Claeske Willems een weduwe 4  
29v 4 Aet Schijffel soldaat 2  
29v 4 Tjerck Hendricks schiplegger p 2  
29v 4 Claes Douwes smid (mr. anker-) 4
ƒ 1000-00-00
29v 4 Dirck IJsbrandts smid (mr. -) absent 5
ƒ 2000-00-00
30r 4 Wopke Jansen Tadema kleermaker (mr. -) [staat: snijder] 2
ƒ 1500-00-00
30r 4 de weduwe van Hylcke Hanekuyck 2
ƒ 20000-00-00
30r 4 Arjen Arjens cherger 4
ƒ 200-00-00
30r 4 Jelle Jentjes scheepstimmerman p 5  
30r 4 Tetje Wygers een weduwe 1
ƒ 400-00-00
30r 4 Buwe Annes schipper (wijd-) 3
ƒ 2500-00-00
30r 4 [Buwe Annes curator met Douwe Douwes over het kindskind van] Douwe Douwes de oude 0
ƒ 400-00-00
30v 4 Jouw Riencks smidsknecht p 4  
30v 4 Rommert Gijsberts scheepstimmerman p 5  
30v 4 Claes Roghiers houtzager p 2  
30v 4 Cornelis Pieters scheepstimmerman p 3  
30v 4 Roghier Clases schoenlapper p 3  
30v 4 Antje Jacobs een weduwe p 3  
31r 4 Hendrik Annes smidsknecht p 2  
31r 4 Victor Hettes voerman absent 6
ƒ 200-00-00
31r 4 Jan Minses timmerman (mr. huis-) p 3  
31r 4 Hedser Melgers smidsknecht p 2  
31r 4 de weduwe van Pier Benedicti 6  
31r 4 de weduwe van Pieter Ferkes p 6  
31r 4 Tjerk Wybes smidsknecht p 3  
31v 4 Jan Douwes scheepstimmerman voor sijn soon absent 7
ƒ 100-00-00
31v 4 Carel Carelsen smidsknecht p 2  
31v 4 Rinnert Gerryts kroder p 2  
31v 4 Hendrik Harmens schipsleper p 4  
31v 4 Tylle Jacobs scheepstimmerman absent p 4  
31v 4 Cornelis Capitein scheepstimmerman absent p 1  
32r 4 Rienk Jans molenaar absent p 2  
32r 4 Pieter Cornelis Raa scheepstimmerman 6
ƒ 100-00-00
32r 4 de weduwe van p 4  
32r 4 Foppe Jansen smid p 3  
32r 4 Neeltje weduwe van Jan Boerke 3
ƒ 600-00-00
32r 4 Huybert Aleffs slachter 5
ƒ 500-00-00
32r 4 Feyck een weduwe p 3  
32v 4 Michiel Martens schipper (wijd-) 2
ƒ 1800-00-00
32v 4 Antje een weduwe 2  
32v 4 Harmen Sjoerds wagenmaker p 3  
32v 4 Jan Yedes schoenmaker (mr. -) 4
ƒ 400-00-00
32v 4 Martjen Pieters een weduwe p 4  
32v 4 Reyner bootsman p 2  
33r 4 Jan Hemert 3
ƒ 200-00-00
33r 4 Ruird Ulbes bakker (mr. -) 7
ƒ 1000-00-00
33r 4 Joannes Monkerus bakker (mr. -) 2
ƒ 1000-00-00
33r 4 Moses Naphtali [staat: de Jode] absent 7
ƒ 200-00-00
33r 4 Bauck Hylckes een weduwe 3
ƒ 400-00-00
33r 4 totaal 4e kwartier 1262
ƒ 605200-00-00
1r 5 No. 5. Compagnie van de hopman Theotardus Lantingh ende faendrich Goytien Zydtses Croon, beschrewen door 0  
1r 5 de here vice praesiderende burgemeester W. Hillebrants. 0  
1r 5 Jan Joannis 4
ƒ 6000-00-00
Voorstraat 94
1r 5 Eecke Laesen 4
ƒ 100-00-00
1r 5 Pytter Scheltama 5
ƒ 3000-00-00
1r 5 Minse Cornelis 6
ƒ 8000-00-00
Voorstraat 90
1r 5 Gerrit Gerrits 3
ƒ 200-00-00
1v 5 Hessel Ariens slachter 2
ƒ 100-00-00
1v 5 Doede Hendrix bakker 7
ƒ 11000-00-00
Voorstraat 84
1v 5 Grietie Hendrix 1
ƒ 2000-00-00
Voorstraat 84
1v 5 Sicke Reyns 3
ƒ 500-00-00
1v 5 Douwe Jurriens schipper (wijd-) 6
ƒ 800-00-00
2r 5 Joost Joris bootsgezel gehuwd met Maycke Lous p 2  
2r 5 Ziricus Nauta apotheker 2
ƒ 2000-00-00
2r 5 Idsart Joannis 3
ƒ 200-00-00
2r 5 Tjeerdt Joannis p 7  
2r 5 Anne Sipkes p 3  
2r 5 Olivier Pytters p 6  
2v 5 Annetie Dirx p 3  
2v 5 Jan Thomas leertouwer 4  
2v 5 Staes Freerx p 2  
2v 5 Abbe Joannis p 4  
2v 5 Pytter Wytses p 5  
2v 5 Tjeerdt Dirx zakkendrager 3  
2v 5 Freerck Eylardts bierdrager p 2  
2v 5 Iffke Remmerts van haar man verlaten 2
ƒ 200-00-00
3r 5 Remmert Hendrix van der Burgh 3
ƒ 300-00-00
3r 5 Saeckele Claesen 5
ƒ 500-00-00
3r 5 Pyttie Hendrix 2
ƒ 5000-00-00
3r 5 Pytter Koenes 4
ƒ 1000-00-00
3r 5 de weduwe van Jan Claesen 4
ƒ 8300-00-00
3v 5 Foppe Folckerts 7
ƒ 2000-00-00
Voorstraat 70
3v 5 [Foppe Folckerts als] curator over zijn zuster Leentje Folckerts 0
ƒ 1500-00-00
3v 5 de weduwe van Jacob Pieters 5
ƒ 6000-00-00
Voorstraat 68
3v 5 Pytter Oldaen absent 3
ƒ 38000-00-00
3v 5 [Pytter Oldaen als] curator over Doede Doedes 0
ƒ 600-00-00
3v 5 Melchior Nannings 6
ƒ 300-00-00
3v 5 [Melchior Nannings als] curator over het kind van Nanne Rienx 0
ƒ 200-00-00
3v 5 Karst Jansen gleibakker p 2  
4r 5 Neeltie Heres 1
ƒ 250-00-00
4r 5 Jaycke Heres 1
ƒ 250-00-00
4r 5 Pyttje [staat: Pyttje moey] een weduwe 2  
4r 5 Symon Ariens 2  
4r 5 Joucke Haytses korfmaker 3  
4r 5 vroedsman Doede Steffens 9
ƒ 4000-00-00
Simon Stijlstraat 3
4r 5 [vroedsman Doede Steffens als] curator over het kind van Luytjen Lieuwes 0
ƒ 300-00-00
4r 5 Amelyke Haenties 2
ƒ 28000-00-00
Simon Stijlstraat 7
4v 5 Hans Hendrix 6
ƒ 1000-00-00
4v 5 Michiel Berck appoincteerde 0  
4v 5 Marten Joannis chirurgijn 3
ƒ 2000-00-00
Grote Kerkstraat 1
4v 5 Jacob Brugman zwaardveger 7
ƒ 500-00-00
Grote Kerkstraat 3
4v 5 Hilbrandt Sybouts p 8   Grote Kerkstraat 11
4v 5 Meynert Ellerts 6  
5r 5 Dirck Freerx soldaat onder Roorda 3  
5r 5 Sioerdt Theunis 3
ƒ 1000-00-00
5r 5 Frouck Claeses een weduwe absent 2  
5r 5 Willem Graeff 4  
5r 5 Pytter Annes 4  
5r 5 Sara Joostes met haer snaer, twee weduwen 2  
5r 5 Jacob Pytters wieldraaier 3
ƒ 100-00-00
Kleine Kerkstraat 10
5v 5 Aeltie een weduwe 1  
5v 5 Sierck Sioerdts 4
ƒ 1200-00-00
Kleine Kerkstraat 12
5v 5 Itie Boudewijns 4
ƒ 900-00-00
5v 5 Jan Gerrits 3
ƒ 300-00-00
5v 5 Harmen Hessels 4
ƒ 300-00-00
5v 5 [Harmen Hessels als] curator over het kind van Huygh Arjens 0  
5v 5 Pytter Jelles 2
ƒ 1200-00-00
5v 5 [Pytter Jelles als] curator ovder twee kinderen van Jan Lolles 0
ƒ 1100-00-00
6r 5 Douwe Foppes 3
ƒ 200-00-00
6r 5 Baucke Sierx 2
ƒ 500-00-00
Grote Kerkstraat 10
6r 5 Tjerck Douwes 2  
6r 5 Fijcke Willems een weduwe 1  
6r 5 Aeltie Jennes een weduwe 2  
6r 5 Isbrandt Meynerts 2  
6r 5 Imck Tjeerdts een soldaatsvrou waer van de man nae Rijnberck 1  
6v 5 Hinne Wybrants 3
ƒ 700-00-00
6v 5 Stewen Barents 3
ƒ 600-00-00
6v 5 Marij Egberts 1
ƒ 600-00-00
6v 5 Tettingh Hessels 3  
6v 5 Dirck Six 4
ƒ 1000-00-00
(500 + 500) Grote Kerkstraat 17
6v 5 Hendrick Remmerts 4  
7r 5 Dirck Groen 4  
7r 5 Lammert Lammerts 2
ƒ 200-00-00
7r 5 Bouwen Hansen 1  
7r 5 Wybe Watses 4  
7r 5 Claes Puit wordt onderhouden 3  
7r 5 Pytter Jacobs timmerman 5
ƒ 3500-00-00
7v 5 Antie Dirx een weduwe van Midlum onderholden 3  
7v 5 Broer Pytters gleibakker 3
ƒ 200-00-00
7v 5 Jan Hendrix 4  
7v 5 Arien Wobbes absent 3
ƒ 1000-00-00
7v 5 Jacob Imes 2  
8r 5 Rienck Ruirdts 1
ƒ 2000-00-00
8r 5 Claes Willems 2  
8r 5 Frouck Jans 1
ƒ 400-00-00
8r 5 de weduwe van Jan Freerx wordt gealimenteert van de keets gemeente 4  
8r 5 Maycke een weduwe 1  
8r 5 Jacob Hiddes metselaarsknecht 4
ƒ 200-00-00
8r 5 [Jacob Hiddes metselaarsknecht al] curator over de kinderen van Douwe Sickes 0
ƒ 400-00-00
8v 5 majoor Haubois 4
ƒ 500-00-00
8v 5 Symon Jansen 2
ƒ 500-00-00
8v 5 Sjouck Willems 2
ƒ 500-00-00
8v 5 Eesge Hendrix een weduwe, wordt gealimenteert 1  
8v 5 Pytter Hendrix 4
ƒ 3000-00-00
Grote Kerkstraat 24
8v 5 Jacob Gijsberts 7
ƒ 200-00-00
9r 5 Tiedts Isbrandts wordt gealimenteert 4  
9r 5 Jacob Hansen 2  
9r 5 Freerck Jansen 3
ƒ 200-00-00
9r 5 Marten Imes 5
ƒ 1200-00-00
Grote Kerkstraat 16
9r 5 [Marten Imes als] curator over het kind van Rein Laessens 0
ƒ 600-00-00
9r 5 Jacob Lieuwes 3  
9r 5 Reyn Abbes 5  
9r 5 Symon Aeges makelaar 3
ƒ 2000-00-00
Grote Kerkstraat 12
9v 5 Thomas Feyckes bootsgezel 4  
9v 5 mr. Hendrick Hitscher 4
ƒ 500-00-00
9v 5 Dieuwer Jelles met haer dochter 2  
9v 5 Hendrick Bamman 3e onder de overste Roorda 2
ƒ 400-00-00
9v 5 Leentje Teeckes een weduwe 3  
9v 5 Hans Theunis 3  
10r 5 Hendrick Doncker 6
ƒ 500-00-00
Lanen 87
10r 5 [Hendrick Doncker als] curator over het kind van de broeder van Hendrick Doncker 0
ƒ 100-00-00
10r 5 Sicke Pytters absent 3  
10r 5 Tjallingh Wopkes gealimenteert 5  
10r 5 Jeltie Poppes 1
ƒ 100-00-00
10r 5 Antje Willems 0
ƒ 300-00-00
10r 5 Grietie Ewerts stijffster 1
ƒ 100-00-00
10r 5 Reyntien Romkes 6   Lanen 84
10v 5 gemeensman Jacob de Lange 3
ƒ 4400-00-00
Lanen 82
10v 5 [gemeensman Jacob de Lange als] curator over Hendrick Ellerts 0
ƒ 900-00-00
10v 5 Auckjen Lolkes 1
ƒ 1000-00-00
10v 5 Jan Rupperts soldaat onder Hettinga 2  
10v 5 Roelff Harmens 5
ƒ 300-00-00
Spekmarkt 1
10v 5 Andries Pouwels 3
ƒ 1000-00-00
10v 5 Keympe Ariens 5
ƒ 400-00-00
11r 5 Hester Wiarda jongedochter 1
ƒ 200-00-00
11r 5 Wyger Aerents schoenlapper 3  
11r 5 Lieuwe Alles turfdrager 3  
11r 5 Mercus Ages 3  
11r 5 Ewert Tietes gardenier (stads-) absent 5
ƒ 1000-00-00
11r 5 de [burger]hopman Theotardus Lantingh absent 4
ƒ 11000-00-00
Heiligeweg 7
11v 5 Freerck Braem 3
ƒ 30000-00-00
11v 5 [Freerck Braem als] de curator over Reiner Fonteyn 0
ƒ 70000-00-00
11v 5 [Freerck Braem als] de curator over Grietje Harmens 0
ƒ 2000-00-00
11v 5 Jacob Jansen 5  
11v 5 Tjeerdt Jacobs 3  
11v 5 Folckert Jelles 3  
11v 5 Sjoerdt Feyckes 5
ƒ 5000-00-00
Heiligeweg 13
11v 5 de weduwe van Hepke Coenes 1   Heiligeweg 15
11v 5 Claes Annes 2
ƒ 100-00-00
12r 5 Jan Jansen doodgraver 3
ƒ 1200-00-00
Grote Kerkstraat 26
12r 5 de weduwe van Rippert Jacobs Forstenburg 3
ƒ 2500-00-00
Grote Kerkstraat 28
12r 5 Ruirdt Everts Hogenhuis absent 2
ƒ 6000-00-00
12r 5 de weduwe van Hendrick Hendrix absent 5   Grote Kerkstraat 38
12r 5 Isbrandt Jansen modderleiker (stads -) 4   Grote Kerkstraat 34
12r 5 Broer Romckes bakkersknecht 3   Grote Kerkstraat 36
12v 5 Rutger Hendrix rogverschieter 3  
12v 5 Saecke Ritsches 1
ƒ 300-00-00
12v 5 Grietje Robijns absent 1  
12v 5 Jan Werps 2  
12v 5 Aucke Jacobs 5
ƒ 300-00-00
12v 5 Tjallingh van Alten 4  
12v 5 Sibbeltie Lammerts een weduwe 1
ƒ 100-00-00
13r 5 Pytter Dirx gleibakker 3  
13r 5 Joost Jansen 4
ƒ 500-00-00
Grote Kerkstraat 46
13r 5 Hendrick Eerx 3  
13r 5 Jan Schiere 3  
13r 5 Antie Werps wordt gealimenteert 3  
13r 5 Hendrick Meynerts hondenslager 2
ƒ 200-00-00
13r 5 Joucke Hoytes Beyma absent 2
ƒ 10000-00-00
13v 5 burgemeester Jan Knijff absent 3
ƒ 10000-00-00
13v 5 de weduwe van Willem Christiaen 1   Grote Kerkstraat 36
13v 5 Tjepke Claeses 5
ƒ 3000-00-00
13v 5 Jan Pytters timmermansknecht 3
ƒ 300-00-00
13v 5 Hendrick Jansen 3
ƒ 200-00-00
Romastraat 13
13v 5 Pier Hayes turfdrager 2
ƒ 200-00-00
Romastraat 25
14r 5 Leentie Jacobs een weduwe, wordt gealimenteert 3  
14r 5 Baltus korporaal onder Hettinga 3  
14r 5 Cornelis Mathijs soldaat onder Hettinga 3  
14r 5 Jan Romers soldaat onder Hettinga 2  
14r 5 Geeske Hendrix 1  
14r 5 Heyn Jansen wever 3  
14r 5 Dirck Pytters 2  
14v 5 Pals Rienx 3  
14v 5 Evert Rienx turfdrager 4  
14v 5 Thomas Aerts wever 2  
14v 5 Maycke een weduwe, wordt gealimenteert van de blauwe schuir 1  
14v 5 Beernt Wouters turfdrager 2   Gardenierstraat 12
14v 5 Jetsche Nitterts wasster 2  
14v 5 Claes Pytters arbeider 4  
15r 5 Aefke Dirx een vrijster 1  
15r 5 Dieucke Tjeerdts wordt gealimenteert 1   Gardenierstraat 8
15r 5 Taecke Haspelman 4
ƒ 300-00-00
Gardenierstraat 6
15r 5 Gerrit Pytters 1
ƒ 4000-00-00
Gardenierstraat 4
15r 5 Beernt Willems turfdrager 3   Gardenierstraat 2
15r 5 de weduwe van Jacob Jansen 5  
15r 5 Aeltie een weduwe, wordt van de kerck gealimenteert 1  
15v 5 Dirck Romckes 4
ƒ 300-00-00
Both Apothekerstraat 1
15v 5 Stijn een weduwe 1  
15v 5 Neeltie Hendrix een weduwe 1  
15v 5 Joost Pytters 4
ƒ 500-00-00
15v 5 Symon Maurits turfdrager 4  
15v 5 Cornelis Laesen 5  
15v 5 Jochum Solla 2  
16r 5 Pytter Albarts metselaarsknecht 2  
16r 5 Antie een weduwe, wordt gealimenteert 1  
16r 5 Beernt Jansen kalkdrager 7
ƒ 100-00-00
16r 5 Sybe Goslings bij Jan Wybrens te stellen 2  
16r 5 Tjeerdtie Jacobs een weduwe 2  
16r 5 Douwe Jorrits 6  
16v 5 Beernt Jacobs metselaarsknecht 5  
16v 5 Rinse Jolts timmermansknecht 2  
16v 5 Jacob Lourens kruisbroeder 5  
16v 5 Steffen Minckes pannenbakkersknecht 4  
16v 5 Sydtse Dirx gleibakkersknecht 3  
17r 5 Judas korporaal onder Ockinga 3  
17r 5 Christophe soldaat onder Hettinga 2  
17r 5 Brecht [staat: Brechtmoey] een weduwe 1
ƒ 500-00-00
17r 5 Lijsbeth Jans wordt gealimenteert 5  
17r 5 Jurrien turfdrager alimenteert 6  
17r 5 Trijntie Pytters wasster 1  
17r 5 Willem Tjallings 5  
17v 5 Antie Beerts een weduwe, wordt gealimenteert 3  
17v 5 Maycke Ruirdts een weduwe 3  
17v 5 Hobbe Reyns tingietersknecht 4  
17v 5 Gossele Claeses 3  
17v 5 de weduwe van Ulbe Poppes wordt gealimenteert van de blauwe schuir 6  
17v 5 Lijntie Hendrix een vrijster 2  
18r 5 Oedts Fockes 2
ƒ 100-00-00
18r 5 Jan Allerts wever 2  
18r 5 Lijsbeth Jans 1  
18r 5 Jan Jeltes pannenbakkersknecht 4  
18r 5 Jacob Symons wordt van de blauwe schuir gealimenteert 4  
18r 5 Haytse kalkdrager 6  
18v 5 Lijsbeth Jiltes een weduwe 2  
18v 5 Freerck Piers 2
ƒ 100-00-00
18v 5 Haentie Joostes 4  
18v 5 Hendrick Jurriens schoenlapper 3  
18v 5 Grietie Alles een weduwe 2  
18v 5 Trijntie Dirx een weduwe 4  
18v 5 Jan Joris zakkendrager 6  
19r 5 Oedts Fransens smid 3
ƒ 200-00-00
19r 5 Gerrit Harmens arbeider 4  
19r 5 Hessel Wabbes 5  
19r 5 Albart Sioerdts 3
ƒ 1500-00-00
19r 5 Pytter Jansen bakker 6
ƒ 500-00-00
19r 5 [Pytter Jansen bakker is] curator over Frans Goverts doch hier nihil 0  
19r 5 Trijntie Jillis een weduwe 1
ƒ 1200-00-00
19v 5 Jan Sieordts scheepstimmerman 4
ƒ 5000-00-00
19v 5 Cornelis Gijsberts 3
ƒ 700-00-00
19v 5 Otte Jetses scheepstimmermansknecht 6
ƒ 200-00-00
19v 5 de weduwe van Pier Janties 4
ƒ 2200-00-00
19v 5 Trijntie Beerts vroedvrouw [staat: goedtvrou] 1
ƒ 1200-00-00
19v 5 Hubert Hayes steenvoerder 3  
20r 5 Jan Harmens 8  
20r 5 Jan Aernts kuiper 5  
20r 5 Dirck Beernts 3
ƒ 100-00-00
20r 5 Claeske Gerckes een weduwe 2  
20r 5 Jochum Jochums wever 7  
20r 5 Martien Willems 6
ƒ 500-00-00
20r 5 Hans Hendricks bootsgezel 2  
20r 5 Pytter Teyes 8  
20v 5 [burger]vaandrig Gooytien Sydtses Kroon 5
ƒ 2500-00-00
Spekmarkt 4
20v 5 [vaandrig Gooytien Sydtses Croon is] curator over de zoon van Ernst metselaar 0
ƒ 200-00-00
20v 5 Sydtsche Imes een weduwe 8  
20v 5 gemeensman Saecke Romckes Gasma 5
ƒ 4000-00-00
Lanen 80
20v 5 mr. Geert sergeant onder Ockinga 4  
20v 5 Hendrick Jansen soldaat 2  
20v 5 Lubbert Pytters 1
ƒ 300-00-00
21r 5 Haye bootsman 2  
21r 5 Jan Hendrix 4
ƒ 500-00-00
Lanen 76
21r 5 [Jan Hendrix is] curator over zijn broeders dochter N.N. 0
ƒ 1100-00-00
21r 5 de vrouw van Claes Oeges 4  
21r 5 Gerben Joeckes 3  
21r 5 Jan Hessels 6  
21r 5 Servaes van Bemen absent 3
ƒ 1500-00-00
Lanen 72
21r 5 Lolle Jacobs de Cocq 1
ƒ 2000-00-00
Lanen 70
21v 5 Antie Pytters een vrijster 1  
21v 5 Harmen schoorsteenveger gealimenteert 6  
21v 5 Jancke een weduwe, gealimenteert 1  
21v 5 Pytter Auckes 4  
21v 5 Cornelis Cornelis Mock absent 5
ƒ 3500-00-00
(2800+700) Lanen 62
21v 5 Sicko Scheltes 4
ƒ 15000-00-00
Lanen 60
21v 5 [Sicko Scheltes als] curator over de kinderen van Jacob Haselaer 0
ƒ 2000-00-00
22r 5 Reynouke Melis een weduwe 2  
22r 5 Marten Broers 3
ƒ 200-00-00
Lanen 56
22r 5 Cornelis Wouters schipper (wijd-) 5
ƒ 200-00-00
22r 5 burgemeester Wetzensius absent 2
ƒ 8000-00-00
(6000+2000) Lanen 54
22r 5 Harmen assistent 5  
22r 5 Itie Jacobs 1  
22v 5 Wybren Bouwes 2
ƒ 100-00-00
Lanen 48
22v 5 Antie Bentes een weduwe 3
ƒ 300-00-00
22v 5 Harmen Busie soldaat 2  
22v 5 Wybe Fransen bakker 5
ƒ 2500-00-00
Lanen 46
22v 5 Jan Ruirdts 5
ƒ 200-00-00
22v 5 Joannes Pytters 6
ƒ 100-00-00
23r 5 Nanningh Meyntes 3  
23r 5 Eppe soldaat 4  
23r 5 Gossele Pytters 5  
23r 5 Luitien Gerbens 2  
23r 5 Pytter Ewerts 3
ƒ 12000-00-00
Lanen 42
23r 5 [Pytter Ewerts is] curator over de dochter van Doede kuiper 0
ƒ 3700-00-00
23r 5 [Pytter Ewerts is] curator over Lijsbeth Rodmers 0
ƒ 100-00-00
23r 5 de zwager van Pytter Ewerts 2
ƒ 1000-00-00
23v 5 Beernt Stint 2
ƒ 300-00-00
23v 5 B. Ziricus 2
ƒ 3500-00-00
Lanen 38
23v 5 Harcke Sierx 3
ƒ 5500-00-00
Lanen 36
23v 5 de weduwe van burgemeester Evert Ruierts [latere hand] 0  
23v 5 Dirck Auckes 4
ƒ 500-00-00
Lanen 34
23v 5 de beide kinderen van Jan Koexken 0
ƒ 500-00-00
23v 5 Folckert Symons cum matre 2
ƒ 2000-00-00
23v 5 Geertie Jillis een weduwe 3  
24r 5 Hendrick Lieuwes 4  
24r 5 Sytse timmerman 3
ƒ 300-00-00
24r 5 Age Iges schipper (wijd-) 3
ƒ 1000-00-00
Schritsen 21
24r 5 Bastiaen Abrahams 2
ƒ 200-00-00
24r 5 Sybe Seerps 4
ƒ 800-00-00
Schritsen 27
24r 5 Govert Jelles Govert Jelles verclaert onder eede als nemende Godt tot een getuyge vermits mennonyt is, dat sijn goederen sijn een 2
ƒ 2500-00-00
24v 5 Edger Douwes 3
ƒ 1500-00-00
Schritsen 31
24v 5 Geert Gerryts 2
ƒ 300-00-00
24v 5 Tytte Tyttes 2
ƒ 800-00-00
24v 5 Wigle Albarts 2
ƒ 600-00-00
24v 5 Jan Willems metselaar 3
ƒ 3000-00-00
(2000+1000)
24v 5 Pytter Jacobs roeper (stads-) 5
ƒ 200-00-00
24v 5 Eelco Lieuwes 2
ƒ 2000-00-00
Schritsen 39
24v 5 Mintie Ipes absent 2
ƒ 12000-00-00
(6000+6000) Schritsen 37
25r 5 Jan Wybrens 4
ƒ 2500-00-00
25r 5 [Jan Wybrens is] curator over Sybe Goslings 0
ƒ 300-00-00
25r 5 Ewert Morgen 3  
25r 5 Frans Jansen gleibakker 3  
25r 5 Pytter Jetzes 3
ƒ 1700-00-00
Schritsen 47
25r 5 Lammert Jelles absent 2
ƒ 200-00-00
25r 5 Thomas Huiberts 4
ƒ 1800-00-00
25v 5 Hendrick Rienx Vlasblom 2
ƒ 1000-00-00
25v 5 de weduwe van Jeltie Joannis 1
ƒ 6000-00-00
(2500+3500) Schritsen 53
25v 5 Bauck Douwes gealimenteert 1  
25v 5 de weduwe van Hendrick Taeckes 9  
25v 5 Fridts Pytters schoolmeester 3
ƒ 500-00-00
Schritsen 55
25v 5 Douwe Hilles 2
ƒ 5000-00-00
Schritsen 61
26r 5 Jelle Jochums 4
ƒ 300-00-00
26r 5 Jurrien Hoytes 3  
26r 5 Jelle vrijgezel 1  
26r 5 Hans Heyns baantjer 2  
26r 5 Ruirdt Jans 2
ƒ 500-00-00
26r 5 Vrouck Sytses Op den 4e january 1673 heeft Vrouck Sytses onder eede geprotesteert geen goederen te hebben 0  
26v 5 Frederick Samuels 2
ƒ 6000-00-00
Schritsen 65b
26v 5 totaal 5e kwartier 1032
ƒ 468000-00-00
1r 6 Omschrivinge van de hoofden en andersints gedaen bij Harmen Synnes Nauta burgemeester, vroetsman 0  
1r 6 Pytter Hylckes Coolhart gecommitteerde vroedschap, in plaetse van gemeensman Schelto Fontain, mitsgaders 0  
1r 6 Wybrandt Pieters hopman, ende faendrager Jacobus Goslings, geadsisteert met Joannes Nijholt notaris publicus 0  
1r 6 hun scriba, zijnde dese companey in ordere getecent met no. 6. 0  
1r 6 Aldus gedaen ende beschreven binnen Harlingen desen 26 january 1672. 0  
1r 6 Dirck Laasen p 3  
1r 6 Harmen Jansen slachter p 4  
1r 6 Rinnert Aernts bakker 4
ƒ 4000-00-00
Voorstraat 58
1r 6 Nanne Keympes 1
ƒ 1000-00-00
Voorstraat 60
1v 6 Fedde Pytters 1
ƒ 10000-00-00
1v 6 Aeltie Reyns 1
ƒ 4000-00-00
1v 6 Adriana Langriet absent 2
ƒ 2000-00-00
1v 6 Claes Rinties koopman absent 2
ƒ 8000-00-00
{6000+2000)
1v 6 Jeltie Jans absent 3
ƒ 16000-00-00
2r 6 Belitie weduwe van kapitein Codde 4
ƒ 12000-00-00
(9000+3000)
2r 6 wijlen Codde kapitein 0  
2r 6 Henrickien Codde 2  
2r 6 Heyn Fransen Visscher 7
ƒ 16000-00-00
2r 6 vroedsman Jorna absent 5
ƒ 10000-00-00
Voorstraat 50
2r 6 [burger]vaandrig Goslings absent 4
ƒ 3000-00-00
2r 6 [vaandrig Goslings als] curator over Benjamin Zytses 0
ƒ 700-00-00
2v 6 burgemeester Hillebrandts absent 3
ƒ 12000-00-00
2v 6 [burgemeester Hillebrandts als] curator over de kinderen van wijlen Joannes Wijngaerden 0
ƒ 5000-00-00
2v 6 Cornelis Joosten Heyns 6
ƒ 30000-00-00
Voorstraat 42
2v 6 Isbrandt Joosten Heyns 0   Voorstraat 42
2v 6 Joannes Nijholt absent 3
ƒ 1000-00-00
Voorstraat 40
2v 6 Rint wasster een weduwe 3  
2v 6 secretaris Meylsma 4
ƒ 10000-00-00
Voorstraat 38
3r 6 Albertie Alberts absent 2
ƒ 600-00-00
3r 6 vroedsman Nijkerck 3
ƒ 7000-00-00
Sint Odolphisteeg 2
3r 6 burgemeester Luidinga 5
ƒ 15000-00-00
Voorstraat 34
3r 6 [burgemeester Luidinga als] curator over het kind van Abbe Ekes 0
ƒ 4500-00-00
3r 6 [burgemeester Luidinga als] curator over Abbe Aukes 0
ƒ 1400-00-00
3r 6 Cornelis van der Veer absent 3
ƒ 300-00-00
3r 6 Elbrich Jans toegenaemt Sus 6
ƒ 500-00-00
3r 6 Harmen Jelmers 2
ƒ 1000-00-00
Voorstraat 30
3v 6 Hendrick van absent 1
ƒ 3000-00-00
3v 6 Gerryt Heyns 2  
3v 6 Trijntie Wybbes 4
ƒ 500-00-00
3v 6 Frouck Riencks 2  
3v 6 secretaris Wringer en zijn broeder 3
ƒ 42000-00-00
Voorstraat 24
4r 6 Geeske een weduwe 3  
4r 6 Sytske een weduwe, kleyne commaneyewinckel houdende 4  
4r 6 Grytie een weduwe 2  
4r 6 Wopke Lieuwes schoenlapper 3  
4r 6 [burger]hopman Wybbrandt Pieters 8
ƒ 7000-00-00
4r 6 [hopman Wybbrandt Pieters als] curator over de kinderen van Warner Holcama 0
ƒ 2000-00-00
4v 6 Pytter Wybbrandts 2
ƒ 14000-00-00
4v 6 [Pytter Wybbrandts als] curator over Jan Robijns 0
ƒ 100-00-00
4v 6 Cornelis Pouwels 7
ƒ 140000-00-00
4v 6 [Cornelis Pouwels als] curator over Tjeerdt Allerts 0
ƒ 10000-00-00
4v 6 Jancke Reiners 5
ƒ 150000-00-00
4v 6 Aart Jacobs 1
ƒ 100-00-00
4v 6 Jacob Pytters 2
ƒ 1500-00-00
4v 6 Maycke Coenraadts 2
ƒ 9000-00-00
5r 6 Pylipijnti Weyenaers mutsmaakster een vrijster 1  
5r 6 Sijke Winter 1
ƒ 3000-00-00
Voorstraat 2
5r 6 Andrys turfdrager 3  
5r 6 Reynouke Lasen bootsgezel 3  
5r 6 Antie Fongers visvrouw 1  
5r 6 de weduwe van Pytter Jacobs 6  
5v 6 Jan Foppis 3
ƒ 40000-00-00
(22000+18000)
5v 6 [Jan Foppis als] curator over Foppe Cornelis 0
ƒ 7000-00-00
5v 6 [Jan Foppis als] curator over het kind van Sjouckjen Doyes 0
ƒ 5000-00-00
5v 6 Hendrickie Pytters weduwe van wijlen Jelle Ipkes 4  
5v 6 wijlen Jelle Ipkes 0  
5v 6 Grietien Wieros 1
ƒ 1500-00-00
Voorstraat 10
5v 6 Geertruyt Wieros 1
ƒ 1500-00-00
Voorstraat 10
5v 6 Catharina van Leyen 1  
5v 6 Anske Jacobs 6
ƒ 1000-00-00
5v 6 [Anske Jacobs als] curator over Clara Aerts 0
ƒ 500-00-00
5v 6 Evert Symons 8  
6r 6 Thomas Winckelaer 5
ƒ 100-00-00
6r 6 Cornelis Scheltis 2  
6r 6 Rienck Joannes 1  
6r 6 Tierck Pytters 3  
6r 6 Tierck Romckes 5
ƒ 100-00-00
6r 6 Evert Douwes hoedenmaker 2  
6v 6 Grytie Wybbrandts een vrijster absent