Harlingen, grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)

Harlingen, grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)
Kohier van grondpachten en van huren van nieuwe gronden, stadsbeneficielanden en de lijnbaan, 1657.

Een rondgang volgens een kwartierindeling (die niet gelijk is aan de kwartierindeling die in de reëelkohieren vanaf 1716 gebruikt wordt) somt in dit kohier de eigenaren op van de percelen die grondpacht verschuldigd zijn aan de stad Harlingen. Het verschuldigde bedrag is genoteerd en soms wordt aangegeven hoe het perceel wordt gebruikt bijv. huis, [schoenmakers]perk, schuur. Soms is ook aangetekend dat er een nieuwe eigenaar is ('nu Berber Jacobs'). Het register is blijkbaar overgeschreven van een vorig register, en aan de hand van nieuwe informatie bijgewerkt. Onregelmatig is (soms in een andere hand) aangetekend wanneer een grondpacht betaald is, maar meestal is er slechts door een paraaf aangegeven dat er is betaald. In beide gevallen is de post dan doorgehaald. Lang niet alle posten zijn blijkbaar betaald. In onderstaand overzicht is een eventuele betaaldatum overgenomen, een paraaf niet.

Binnen de kwartieren is geen nummering van de percelen aangegeven, maar soms zijn aanwijzingen betreffende de gevolgde route aangetekend. Per bladzijde is de grondpacht opgeteld, maar deze bedragen zijn hier niet overgenomen omdat ze geen informatie toevoegen. Wel zijn de opgetelde bedragen aan grondpacht per kwartier en overige totalen overgenomen.

De oorspronkelijke volgorde van alle gegevens, inclusief de aantekeningen over kwartieren en route, is te zien bij sortering op folio (standaard). Bij andere sorteringen worden alleen de dan relevante gegevens getoond. Met blokhaken zijn afkortingen opgelost en onduidelijkheden aangegeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opfoliokwartiervoornaam patroniem familienaamberoepgebruikgrondpachtomschrijving
11  

Inventaris ende specificatie aen Schelto Juriens Fonteyn, rentem[eeste]r deser steede Harlingen, overgelevert, van alle grondpachten van de lijnbaen, ende andere ordinaris opcomsten de voors. stadt competerende, voor 't jaer 1657

11  
11  

Het eerste quartier

11 Gerryt Jansen de hellingh van 't noorderhooft vijftien car.gls.
£ 15‑00‑00
betaelt
11 Evert Ariens wed[uw]e
£ 5‑00‑00
betaelt den 4 desemb[er]
11 d' molen bij de bilpoort jaerlycx
£ 10‑00‑00
11 Feycke Jetses slachter b[etaelt] den 4 desemb[er]
11nu Evert Ariens wed[uw]e
£ 3‑00‑00
21 Andries Hendricx lijnslaegervan sijn baen te huyr
£ 9‑00‑00
21 Evert Ariens wed[uw]e
£ 7‑00‑00
betaelt den 4 desemb[er]
21  

Grondpachten in de Noordijs verschijnende op Ste. Michiels dach de Stadt competerende

21 Pytter Ipes waegenmaker
£ 1‑10‑00
21 Laes Dircx huys ende stede
£ 1‑02‑08
21 Pytter Molentie  
21nu Evert Ruierdts
£ 1‑17‑08
b[etaelt] den 20 augustus
31 Jan Pytters Leyener huyssteede 
31nu Igge Gerbens
£ 1‑15‑00
31 Tiberius Templar huyssteeden
£ 2‑00‑00
31 Pytter Claessen huyssteeden
£ 3‑15‑00
31 Fedde Edgers huyssteeden
£ 0‑10‑00
31 Sipke Dircx huyssteede
£ 0‑10‑00
betaelt den 22 novemb[er]
31 Sipcke Dircx huyssteede
£ 1‑10‑00
betaelt den 22 novemb[er]
31 Gerryt Keth huyssteede tegens de keet
£ 1‑17‑08
betaelt den 20 april
41de Maniste Keet keet 
41eertijds Dirck Lammerts
£ 1‑17‑00
41 Claes Haeytses huyssteede
£ 1‑05‑00
betaelt den 4 mey
41 T. Templar huys
£ 1‑00‑00
41 Pytter Groenlant huyssteede 
41nu Hendrick Mouts
£ 1‑05‑00
41d' b[urgemeeste]r Evout Jetses  ende
41 T. Templar keeten t'samen
£ 1‑17‑08
41 Sybren Tieerdts keeth
£ 0‑07‑08
b[etaelt] den 12 febr[uari]
41 Walingh Tieerts keeth
£ 1‑00‑00
51 Jan Tonis weverhuys
£ 0‑06‑04
51 Jan Thonis huys
£ 0‑06‑04
51 Andries Harmens huys
£ 1‑17‑08
51 Feycke Everts huys
£ 1‑17‑08
51 Nanne Melchers camer 
51nu Gerryt Sipckes
£ 0‑06‑04
51 Tacco Lauta erffgen[amen]camer
£ 0‑06‑04
b[etaelt] 10 mey
51 Tacco Lauta erffgen[amen]camer
£ 0‑06‑04
b[etaelt] 10 mey
61b[urgemeeste]r Hans Harmens weduwehuys
£ 0‑09‑04
61 Fedde Pytters  voor de eene helfte, ende
61 Atte Franssen
£ 1‑17‑08
voor d'ander helfte, betaelt den 13 9b [=november]
61 Wabbe Martens camer
£ 0‑06‑04
61 Jan Martens
£ 0‑06‑04
61 Tymen Hendricx huys 
61nu Jan Jansen
£ 1‑17‑08
71 Jelle Claessen camer
£ 1‑05‑00
71 Wobbe Flielander huys
£ 1‑05‑00
71 Tede Ipes huys 
71nu Willem Gijsberts confoy[meester]
£ 1‑05‑00
71  
71  Einde van 't eerste quartier
71
£ 88‑00‑08
Somma van 't eerste quartier is acht en tachtich car[oli]g[u]l[den]s 8 penn[ingen]
71  
82  

Het tweede quartier

82  

Pachten jaerlycx op meydach verschijnende ende de Stadt Harlingen competerende van de Raven aff bij de Vallaten op de Oosterwal om

82 Uulcke Gerbens huys 
82nu Dirck Claessen
£ 6‑06‑12
82 Bente Jelles huys
£ 5‑17‑06
82 Claes Ariens huys
£ 3‑00‑00
82 Wybren Seerps cum soc[iis]huys
£ 3‑00‑00
82 Hendrick Willems wed[uw]ehuys
£ 4‑04‑00
betaelt den 6 9b [=november]
82nu Aebe Pieters  
92 Sicke Lubberts
£ 2‑11‑00
b[etaelt] den 30 juli
92 Hessel Jacobs
£ 1‑01‑00
holdt daer aff
92 Gerryt Wouters huys
£ 3‑00‑00
92 Jinske Sybrens huys
£ 4‑00‑00
b[etaelt] den 12 febrew[ari]
92 Gerryt Wouters*  ende
92 Rinse Sybrens brouuerij
£ 3‑00‑00
[doorgehaald: Symens Wouters] elck d'helfte, ende de helfte ontfangen van
92 Gerryt Wouters wedu[we] 
92 Rinse Sybrens huys
£ 1‑00‑00
betaelt den 4 desem[ber]
92  

Aen de noordcant van de Voorstraet tusschen Almenumer pijp ende de butterbrugh

92 Hessel Dircx huys
£ 3‑00‑00
betaelt den 3 april
102 Rinse Sybrens
£ 0‑05‑04
betaelt den 4 des[ember]
102 Sybren Feyckes
£ 1‑02‑12
b[etaelt] den 12 [onduidelijk]
102d'heere Foecke Heemstra huys
£ 1‑08‑00
102 Sipcke Jansen huys
£ 1‑01‑00
102nu Trijntie Pytters  
102mr. Sicke Elings
£ 1‑08‑00
102  

Aen de westsijde van de Ste. Jacobistraedt

112 Claes Jansen
£ 3‑00‑00
112nu Agge Hemmes  
112 Rienck Wybes kuyper
£ 2‑10‑00
112 Ruierd Pytters
£ 2‑17‑12
112 Pytter Ates huys
£ 3‑07‑04
112 Keetsgesinde huys
£ 2‑17‑08
112 Bartel Sioerdts huys
£ 2‑17‑08
b[etaelt] 11 mey
122 Sicke Elens huys
£ 2‑03‑07
122nu meyster Egbert grutterij 
122 Jonger Wabbes
£ 2‑03‑07
122nu meyster Jan Hardis  
122b[urgemeeste]r Jan de Gavere wed[uw]ehuys
£ 3‑00‑00
betaelt 1 febrewari
122  

Aen de noordsijde van de Voorstraet van de butterbrugge westwaerts aen

122b[urgemeeste]r Jan de Gavere wed[uw]ehuys
£ 0‑10‑00
b[etaelt] 1 febrewari
122 Saecke Claessen wed[uw]e
£ 0‑17‑08
122nu Foppe Wypkes  
122 Willem Symens wed[uw]ehuys
£ 3‑10‑00
132 Symen Jouckes huys
£ 1‑04‑00
132b[urgemeeste]r Popta ervenhuys
£ 0‑06‑00
betaelt den 12 9b [=november]
132 Hans de Vries wed[uw]ehuys
£ 1‑02‑00
132 Fedde Gouckes huys
£ 1‑04‑00
132 Hoyte Hoytes huys
£ 0‑07‑00
betaelt den 13 9b [=november]
132 Evert Ariens huys
£ 0‑07‑00
132 Jacob Joris huys
£ 0‑09‑00
betaelt den 10 9b [=november]
142 Pytter Tymens huys
£ 0‑10‑00
142 Atte Teckes huys
£ 0‑09‑00
142nu Wiltie Fockes  
142 Hans de Vries huys
£ 0‑07‑00
142 Pytter Ackersloot huys
£ 2‑00‑00
betaelt den 18 n[ovembe]r
142het weeshuys, bij de hopman Schop
£ 4‑00‑00
bewoont
142 Jan Jacobs du Bois huys
£ 6‑00‑00
betaelt den 13 9b [=november]
142 Pouuels Jansen huys
£ 3‑00‑00
142nu Abram Bontekoe  
152 Jacob Jacobs Hingst huys
£ 6‑00‑00
152 Wopke Wytses huys
£ 6‑00‑00
152 Arien Hillebrants huys
£ 3‑00‑00
152 Allert Tonis huys
£ 3‑00‑00
b[etaelt] den 26 juni
152 Pytter Piphron cum soc[ii]s
£ 6‑00‑00
152 Hans Harmens de Vries
£ 9‑00‑00
152 Minne Claessen huys
£ 12‑00‑00
152nu Rogier Claessen  
152 Fonger Idtsen huys
£ 9‑00‑00
tot Paraga
162 Claes Minnes huys
£ 6‑00‑00
162 Maycke Sybrants camer
£ 3‑00‑00
162 Claes Juriens camer
£ 3‑00‑00
b[etaelt] 12 juni
162 Wyger Berckman camer
£ 2‑00‑00
huys (?) moet voor rest
162 Bauck Wybes
£ 2‑00‑00
162 Tacco Rommerts camer
£ 2‑00‑00
162 Sytse Hilles huys
£ 6‑00‑00
172  

De stadt compt jaerl[ijcx] uyt naegenoemde huyssteeden in de plaetse van Jan Corten

172 Rinse Wigbolts
£ 6‑00‑00
betaelt den 15 mei
172nu Claes Freercks Braem  
172 Amerens Piers
£ 10‑00‑00
172 Amerens Piers
£ 2‑00‑00
172de heeren Directeurs
£ 2‑00‑00
172 Reeneman fiscaelplaets
£ 7‑10‑00
172de heeren Directeurs
£ 2‑00‑00
172 Willem Jansen cuyper ende
172 Haeye Riemers huys ende molen
£ 7‑00‑00
op 't Blockhuys
182  van welcke seven guldens grondpacht
182 Cornelis wed[uw]emolenaer d'helfte moet betaelen
182 Claes Siouma
£ 10‑00‑00
182nu Aeryen Everts  
182 Pytter Jetses
£ 6‑00‑00
182nu Cornelis Douwes  
182 Symen Jouckes
£ 6‑00‑00
182de heer Pouuels Jansen Ennema
£ 4‑00‑00
182 Jan Tiepkes
£ 6‑00‑00
192 Jurien Scheltes erven
£ 6‑00‑00
b[etaelt] 12 juni
192 Reyner Jansen
£ 3‑00‑00
192 Broer Agges
£ 3‑00‑00
192 Dirck Jansen
£ 2‑00‑00
betaelt den 10 may
192nu Jelle Pieters erven 
192 Iige Stoffels
£ 3‑00‑00
192 Trijn Lenerts
£ 3‑00‑00
192 Jacob Gijsberts  
192 Jacob Gijsberts
£ 3‑10‑00
202 Tierck Jiskes huys
£ 2‑00‑00
202nu Epe Meynerts  
202 Tierck Jiskes
£ 8‑00‑00
voors. geeft van renten van 125 g[u]l[den]s capitael tot het maecken van de wal verschooten jaerlycx
202nu Epe Meynerts  
202 Taecke Sydses smit
£ 4‑00‑00
202 Jan Jansen brouuer
£ 4‑00‑00
202 Jan Heerts erffgen[aemen]
£ 4‑00‑00
202 Gerryt Gerryts
£ 4‑00‑00
202 Gerryt Gerryts
£ 5‑17‑00
ende voor renten van 83 g[u]l[den] 16 stuyvers tot het opmaecken van de wal verschooten
212 Luytien Halbes
£ 4‑00‑00
212 Luytien Halbes
£ 5‑17‑00
ende voor renten van 85 guldens 15 stuyvers tot het opmaecken van de wal verschoten
212b[urgemeeste]r Buue Thomas huys
£ 4‑00‑00
betaelt den 23 aug[ustus]
212 Pyter Iiges
£ 2‑00‑00
212 Marcus Hendricx
£ 2‑00‑00
212 Reynu Pytters
£ 2‑00‑00
212 Cornelis Hillebrants
£ 2‑00‑00
212 Buue Fongers
£ 1‑00‑00
212nu Buue Thomas  
222 Hylcke Johannis
£ 1‑00‑00
222nu Bouwe Thomas  
222 Trijn Dircx wed[uw]e
£ 3‑16‑00
222 Abaham Bontekoe hoff
£ 9‑00‑00
betaelt den 23 aug[ustus]
222nu b[urgemeeste]r Buue Thomes  
222 Jan Pieckes
£ 4‑00‑00
222  

Bij de blauue trappen

222b[urgemeeste]r Alema huys
£ 0‑09‑00
222 Hendrick Onnes cum soc[ii]shuys
£ 0‑09‑00
232  

Op de plaets in de olde knechts camer straet

232 Claes Cornelis
£ 0‑08‑00
bet[aelt] den 16 april
232 Dirck Jansen goltsmidt
£ 0‑03‑00
b[etaelt] 21 mey
232 Sytse Gerliffs
£ 0‑03‑00
betaelt den 7 juny
232 Jacob Anskes huys
£ 0‑02‑00
232 Hans Harmens wed[uw]ehuys
£ 4‑00‑00
232 Anne Buues
£ 4‑00‑00
232 Jan Jacobs
£ 4‑00‑00
242 Sybren Sybrens
£ 4‑00‑00
242 Lyckle Andries
£ 3‑00‑00
242 Lolcke Sydses
£ 2‑00‑00
242  Einde van 't 2e quartier
242
£ 360‑17‑08
Somma van 't twiede quartier bedraecht drie hondert 't sestich car[oli] g[u]l[den]s 17 st[uyvers] 8 penn[ingen]
242  
243  

Het darde quartier

243  

Aende zuydsijde van de Voorstraet

243 Pytter Huyberts
£ 0‑14‑00
243 Claes Gerryts
£ 0‑07‑00
beta[elt] den 12 febr[uari]
243de heer Joan Wittert
£ 0‑08‑00
243 Douue Tiepkes
£ 0‑07‑00
243nu Folkert Lammerts  
243 Folkert Lammerts
£ 0‑06‑12
253 Hendrick Coenraets
£ 0‑13‑12
253 T. Templar erffgen[aemen]huys
£ 0‑13‑00
253 Claes Freercx huys
£ 0‑10‑08
betaelt den 15 mey
253 Freerck Jans
£ 0‑18‑00
253 Pytter Dircks
£ 0‑10‑00
253nu Hincke Sypkes  
253 Anne Bouues cum soc[ii]s
£ 0‑06‑00
253 Reyn Lolckes
£ 0‑06‑00
263  

Aen d'noordcant van de Laenen

263 Idsert van Hittinga
£ 0‑06‑00
263 Hessel Fridses erven
£ 0‑09‑00
263  

Aen de suydsijde van de Lanen

263 Sydse Sents erven
£ 0‑15‑00
263 Sydse Sents erven
£ 1‑10‑00
263b[urgemeeste]r Cartou
£ 0‑17‑08
263nu Seacke Romckes  
263b[urgemeeste]r Cartou
£ 0‑17‑08
273 Pytter Ipes
£ 0‑17‑08
273 Freerck Samuels huysen
£ 2‑00‑00
273 Tiomme Sierdts wed[uw]ehuys
£ 0‑17‑00
273 Tieerd Schol
£ 0‑17‑00
273 Jacob Jansen d' Cock huys
£ 0‑17‑00
273 Jan Jacobs Gemeente camer
£ 0‑05‑08
283 Pytter Jansen
£ 0‑06‑00
283 Wybe Doeckes
£ 0‑05‑08
283 Jelle Annes
£ 0‑08‑00
283 Jelte Johannes
£ 0‑04‑00
283b[urgemeeste]r Voorde
£ 0‑12‑00
283 Sicke Scheltes
£ 0‑12‑00
293 Aede Douues
£ 0‑12‑00
293 Warner Barents
£ 0‑12‑00
293 Rogier de Cock
£ 0‑12‑00
293nu Jelte Corneles  
293 Ellert Jansen
£ 0‑14‑00
293 Jan Johannis
£ 0‑04‑08
293nu Symen Symens weduwe 
293 Pytter Everts
£ 0‑06‑12
b[etaelt] 21 mey
303 Albert Annes
£ 0‑04‑08
303 Edger Douues
£ 0‑04‑08
303 Minck Harmens
£ 0‑07‑00
303 Harmen Beernts camer
£ 0‑10‑00
303 Haye Sytses
£ 0‑07‑00
303 Saep Feddes op Flielandthuys
£ 0‑07‑00
303nu Jacob Jansen Schol  
303 Symen Jouckes huys
£ 0‑12‑00
313  De stadt compt jaerlycx uyt
313 Lubbert Gerryts camers vier g[u]l[dens, daer aff moet betaelen
313 Tieerdt Douues
£ 0‑08‑00
313 Jidtie Lolles
£ 0‑08‑00
313 Jan Tieerdts
£ 0‑08‑00
313 't Weeshuis camer
£ 0‑08‑00
313 Willem Jacobs
£ 0‑08‑00
b[etaelt] den 3 juni
313b[urgemeeste]r Sanstra
£ 0‑08‑00
313 Reyn Hendricx
£ 0‑08‑00
313 Claeske Symens
£ 0‑08‑00
313 Jan Ryckles
£ 0‑08‑00
313 Jurien Tuyges
£ 0‑08‑00
323 Sybrant Sybrants
£ 0‑14‑00
b[etaelt 3 8b [=october] 1658
323 Dirck Gerryts
£ 0‑14‑00
323 Jan Dircx wed[uw]e
£ 1‑10‑00
323 Dirck Jansen
£ 3‑10‑00
323[nu] Jan Dircx wed[uw]e 
323 Symen Gerryts
£ 3‑15‑00
323de Groenlandsche Compagnie
£ 1‑15‑00
333mr. Hans Pytters
£ 5‑02‑00
333 Christiaen Juriens
£ 2‑00‑00
333mr. Hendrick Schenkel
£ 2‑00‑00
333 Dirck Jansen goldsmid
£ 4‑00‑00
b[etaelt] 21 mey
333 Jelle Annes cum soc[ii]s
£ 2‑15‑00
333nu Symen Symens weduw 
333 Aerdt Johannes  
333 Jacob Jacobs
£ 2‑10‑00
betaelt den 4 mey
333 Frans Jacobs perck
£ 0‑10‑08
343 Jelle Annes perck
£ 0‑10‑08
343nu Ewerdt Johannes  
343 Dirck Jacobs
£ 0‑04‑08
343 Steffen Abbes
£ 0‑09‑00
343 Jan Jacobs perck
£ 1‑00‑00
b[etaelt] den 7 desemb[er]
343 Frans Jacobs
£ 0‑10‑00
343 Frans Jacobs
£ 0‑10‑00
353 Jan Jacobs perck
£ 0‑14‑00
betaelt d[en] 7 desemb[er]
353 Stadsarme camer
£ 0‑07‑00
353 Gerryt Aliffs
£ 4‑00‑00
353 Sybren Claessen
£ 2‑00‑00
353nu Jelte Ruyrdts  
353 Jaen Feddes
£ 2‑00‑00
353 Jaen Feddes
£ 2‑00‑00
363 Sybren Jongman
£ 1‑00‑00
363[nu] Jaen  
363 Caarl Pouuels
£ 1‑10‑00
363 Jelle Pytters
£ 2‑10‑00
Dese twee gulden tien st[uyve]rs is gelecht op de huysinge van
363 Obbe Obbes wed[uw]e hieromme staende
363  

Aen de westzijde van de Kimsverderpijp

363 Lieuue Gerryts
£ 4‑00‑00
373b[urgemeeste]r Pytter Claessen
£ 4‑00‑00
b[etaelt] d[en] 6 mey
373 Jan Freercx
£ 4‑00‑00
373 Maycke Fockes wed[uw]e
£ 4‑00‑00
373 Maycke Fockes wed[uw]e
£ 2‑00‑00
373 Jan Gerryts
£ 2‑00‑00
383 Christiaen Stoffels  
383 Claes Claessen
£ 4‑00‑00
ofte
383 Trijntie Metsches
£ 4‑00‑00
383 Obbe Obbes wed[uw]e
£ 4‑00‑00
noch twee g[u]l[den] tien st[uyve]rs wegens de erffgenamen van
383 Anne Jelles  hier voor staende
383 Age Symens
£ 4‑00‑00
383 Pytter Dircx wed[uw]e
£ 4‑00‑00
393 Frans Symens huys
£ 4‑00‑00
393 Broer Hartmans erven
£ 4‑00‑00
393  
393  Einde van 't 3e quartier
393
£ 126‑10‑04
Somma laterum van't darde quartier bedraecht een hondert ses en twintich car[oli] g[u]l[den]s tien st[uyve]rs vier penn[ingen]
404  
404  

Het vierde quartier

404 Johannis Haeyes wed[uw]e
£ 3‑00‑00
404nu Jacob Jacobs  
404 Bente Tiaerdts Bonck wed[uw]e
£ 4‑00‑00
404 Pier Foeckes wed[uw]e
£ 4‑00‑00
404 Bauck
£ 0‑11‑00
404weduwe van Hendrick Willems  
404 Tiberius Templar
£ 1‑01‑00
414 Arien Werps
£ 0‑07‑00
414 Maycke Wander
£ 1‑01‑00
Lanen
414nu Jarych Claessen  
414 Jelle Tieerdts
£ 1‑08‑00
bet[aelt] 26 august[us]
414 Hendrick Jansen
£ 0‑14‑00
b[etaelt] 26 august[us] [staat: 26 dito]
414[nu] Jelle Tyerts  
414 Willem Teeckes
£ 1‑08‑00
414 Hendrick Arents
£ 0‑14‑00
424 Hibbe Ustes wed[uw]e
£ 1‑08‑00
424 Egbert Claessen
£ 0‑18‑00
424 Pytter Hendricx
£ 3‑00‑00
424 Hendrick Willems
£ 2‑01‑00
424 Pytter Jacobs
£ 1‑00‑00
424 Pytter Jacobs
£ 3‑00‑00
434 Hans Jansen
£ 3‑00‑00
434 Folckert Folckerts
£ 3‑00‑00
434 Foppe Guilliaems
£ 3‑00‑00
betaelt 17 mey
434 Hans Pytters huys
£ 3‑10‑00
434 Gerryt Gerryts
£ 3‑10‑00
434 Hans Pytters huys
£ 3‑00‑00
444 Sybren Sipkes
£ 3‑00‑00
nihil nae de olde legger
444 Hendrick seemtouwer
£ 3‑00‑00
444 Bauck Willems huys
£ 3‑00‑00
444 Griet
£ 0‑13‑00
444weduwe van Jan Rinnerts huys 
444 Jacob Arents wed[uw]e
£ 0‑06‑00
454 Feycke Sioerdts
£ 0‑06‑00
454 Bartel Allerts
£ 0‑12‑00
454 Riemer Juriens
£ 0‑12‑00
454de heer Lantingh
£ 0‑12‑00
454 Jacob Heeres
£ 0‑12‑00
464 Dirck Dircx
£ 0‑15‑00
464 Hendrick Bamman
£ 0‑12‑00
464 Auck ten Belt
£ 0‑15‑00
464mr. Sybren Feyes
£ 4‑00‑00
464nu Rijntie Romkes  
464 Jacob Juriens
£ 4‑00‑00
b[etaelt 17 mey
464 Aesge Pouuels
£ 4‑00‑00
474  

Over de kerckbrugh aen de oostcant van de Kerckstraet

474 Arien Aerts
£ 0‑14‑00
474 Jan Willems
£ 0‑02‑00
474 Hylcke Lolckes
£ 0‑12‑00
474 Jan Jansen Valck
£ 0‑08‑00
484mr. Wytse Pytters
£ 2‑06‑00
ende
484 Sicke Elens  [daer]op de helfte
484[nu] Sicke Scheltes  
484 Jan Adams wed[uw]ehuys
£ 0‑14‑00
484 Cleys Bartels
£ 1‑02‑00
484nu b[urgemeeste]r Sanstra  
484 Jan Adams wed[uw]eschuyr
£ 2‑10‑00
484 Jacob Popta cum soc[ii]s
£ 2‑02‑00
484 Recht Ockes wed[uw]e
£ 0‑15‑00
494 Jan Ansckes
£ 1‑10‑00
494 Gellius Vetzensius
£ 1‑10‑00
494 Jan Ansckes
£ 1‑10‑00
494 Hendrick Hansen
£ 3‑00‑00
494 Wyger Jansen
£ 0‑12‑00
hier aff comt
494 Hendryck Claessen
£ 0‑04‑00
te betaelen
494 Jacob Hansen
£ 1‑05‑00
504 Evert Ruurdts
£ 0‑06‑00
b[etaelt] den 20 augustus
504 Carst Aliffs
£ 1‑05‑00
504 Tietske Piers hoff
£ 1‑08‑00
504 Sybren Jongman
£ 1‑00‑00
504 Jacob Alberts van Pomeren
£ 0‑05‑00
504 Cornelis Feytema wed[uw]e
£ 1‑05‑00
504nu Lolle Tyerds wed[uw]e 
514 Sybrant Hessels wed[uw]e
£ 0‑07‑00
514nu Isack Verhagen  
514 Jan Goyer
£ 0‑14‑00
514 Pier Sybrants
£ 0‑14‑00
514 Remmerich Isacx
£ 1‑00‑00
514 Ded Fictoors
£ 1‑00‑00
514 Haeytse Eelckes
£ 2‑00‑00
betaelt d[en] 7 juny
524 Heere Reins
£ 2‑00‑00
524d' Keetsgesinde camer
£ 2‑00‑00
524 Rippert Hendricx
£ 2‑00‑00
524nu Hendryck Hendryckx smit 
524 Jan Pytters
£ 6‑00‑00
524 Albert Harmens
£ 2‑00‑00
524nu Gerryt Gijsbers  
524 Jacob Claessen roeper
£ 3‑00‑00
534 Sioerd Laeses metseler
£ 3‑00‑00
534 Hendrick Hendricx
£ 1‑00‑00
534 Kerkearme camer
£ 1‑10‑00
534 Jan Everts Goyer
£ 2‑00‑00
534 Rippert Hendricx
£ 1‑10‑00
534nu Enne Ipes  
534 Douue Mircx
£ 0‑10‑00
544 Jan Goyer
£ 1‑10‑00
544 Iisbrandt Wyntiens
£ 2‑00‑00
544  

Aen de zuydsijde van de Franekerpijp ofte Vaert

544 Jan Wouters
£ 1‑08‑00
544nu Jacob Fransen  
544 Folckert Jansen
£ 1‑08‑00
b[etaelt] den 9 juni
544nu Intie Hendrycks wedu[we] 
544 Cornelis Wynnerts
£ 1‑08‑00
554 Warner Jansen
£ 1‑08‑00
554 Claes Claessens wed[uw]e
£ 2‑16‑00
554 Boyen Beerns
£ 2‑00‑00
554 Bente Tieerdts wed[uw]e
£ 0‑19‑00
554 Cornelis Ariens
£ 0‑18‑00
betaelt den 6 juny [?]
554nu Ippe Beernts  
554 Doede Piers
£ 0‑18‑00
564 Harmen Pytters
£ 0‑05‑00
564 Abbe Ruierdts
£ 0‑08‑00
564 Douue Meyntes
£ 1‑10‑00
564 Wallingh Tieerdts
£ 3‑10‑00
564 Pytter Folckerts
£ 1‑15‑00
564nu Berber Jacobs  
564 Lieff Wilckes
£ 0‑14‑00
574 Aeff Tionis
£ 1‑12‑00
574 Symen Jouckes
£ 0‑16‑00
574 Jan Adams gleybackerije
£ 2‑01‑00
574 Jelis Bartous
£ 0‑06‑00
574 Rogier Jansen de Cocq
£ 0‑14‑00
574  

Aen de westzijde van de Kerckstraet

584 Tieerd Jelles
£ 0‑05‑00
584 Rippert Jacobs
£ 0‑02‑00
584 Evert Ruierdts
£ 0‑06‑00
be[taelt] den 20 augustus
584 Jan Willems
£ 0‑09‑00
584 Willem Stoffels
£ 0‑11‑00
584 Pytter Garman
£ 0‑14‑00
594 Aucke Jacobs
£ 0‑15‑00
594 Nanning Willems
£ 0‑06‑00
594 Jan Heerts wed[uw]ehuys
£ 0‑12‑00
594  

Aen de westzijde van het kerckhoff

594 Claes Siouma wed[uw]ehuys
£ 1‑10‑00
604 Jacob Pytters
£ 2‑00‑00
b[etaelt] 7 juli
604 Douue Pytters huys
£ 0‑17‑00
604 Frans Hendricx
£ 0‑02‑08
604 Hans Pouuels camer
£ 1‑00‑00
604 Roeliff lamslagerhuys
£ 1‑14‑00
604de Flaemsgesinde camer
£ 1‑00‑00
614 Sioerd Laeses
£ 1‑10‑00
614het Bootsgesels huys ende hoff
£ 20‑00‑00
614 Laes Dircx
£ 27‑00‑00
614 Eelck Jacobs
£ 1‑10‑00
614 Arien Victoors
£ 1‑10‑00
614 Jetse Jansen
£ 2‑10‑00
624 Pytter Inties
£ 2‑10‑00
624 Daniel Caarls
£ 3‑10‑00
624 Laes Dircx
£ 1‑15‑00
624 Ipke Jelles
£ 1‑15‑00
624  

Aen de noordcant van de Botte Apoteeckersstraet

624 Tetting Fongers
£ 3‑05‑00
624 Tettingh Fongers*
£ 1‑15‑00
[daer] aff
624 Pontanus
£ 1‑10‑00
634 Lourens Goytiens
£ 2‑10‑00
634 Lieuue Scheltes
£ 0‑15‑00
b[etaelt] den 9 augustus
634 Lijsbeth Jelles
£ 1‑12‑08
betaelt den [onduidelijk] juni
634nu Ydtie Tjepckes  
634 Willem Beernts
£ 1‑12‑08
634 Jan Olpherts wed[uw]e
£ 1‑05‑00
634 Heere Doedes
£ 2‑00‑00
644 Jacob Banga hoff
£ 1‑08‑00
644 Jan Wygers camer
£ 2‑00‑00
644 Albert jetses
£ 2‑00‑00
644 Sioerd Laeses
£ 1‑08‑00
644 Jacob Ariens
£ 1‑00‑00
644 Dirck Matheus
£ 1‑00‑00
654 Dirck Gerryts
£ 1‑00‑00
654 Vlaemsgesinde camer
£ 1‑05‑00
654 Foppe Foppes hoff
£ 1‑00‑00
654 Jacob Hotses
£ 1‑10‑00
654 Lucas Martens
£ 1‑05‑00
654de Kerckearme camer
£ 1‑10‑00
664  

Aen de westsijde van de Snackerbuyren

664 Romcke Sents
£ 1‑04‑00
664 Claes Jelles
£ 1‑04‑00
664 Hendrick smid
£ 3‑05‑00
664  Doch leggen desen beyde posten op
664 Hendrick smidhovinge 
664 Frans Jansen
£ 3‑05‑00
664nu Tetten Fongers erven 
674 Meynert Sybes
£ 1‑08‑00
674 Jan Rogiers hoff
£ 1‑08‑00
674 Jan Rogiers
£ 1‑08‑00
beta[elt] den 1 febr[uar]i
674 Jan Rogiers
£ 1‑08‑00
[staat: dito Jan voors.]
674 Jan Jacobs Gesinde camer
£ 1‑08‑00
684 Jan Jacobs de Wal
£ 0‑05‑00
684 Jan Jacobs Gesinde camer
£ 0‑15‑00
684 Thomas Breda
£ 0‑14‑00
684 Dirck Sytses wed[uw]e
£ 1‑10‑00
684burgem[eeste]r de Gavere
£ 0‑02‑00
694 Jacob Jans camer
£ 0‑04‑00
694 Iede Jans huys
£ 0‑02‑00
694 Schelt Wellems
£ 0‑06‑00
694 Jacob Rinses
£ 0‑01‑00
694het Weeshuys camer
£ 1‑10‑00
704 Marten Hansen
£ 2‑00‑00
704 Jan Rommerts
£ 0‑14‑00
704 Willem Sipkes
£ 0‑10‑00
704 Hendrick Bamman
£ 0‑08‑04
704 Jan Harmens
£ 0‑13‑12
betaelt d[en] 20 aug[ustus]
704nu Evert Ruierdts  
714 Kerckearme camer
£ 0‑08‑00
is niet te vinden
714 Bastiaen Pouuels
£ 0‑10‑00
714 Bastiaen Pouuels
£ 0‑03‑00
[N.B. bij een van de posten op deze bladzijde mist 8 penningen]
714 Jacob Jansen q.q.
£ 0‑04‑00
714 Pytter Reyners wed[uw]e
£ 0‑13‑00
b[etaelt] 7 mey
724 Lammert Gijsberts
£ 0‑14‑00
724 Hendrick Hendricx
£ 1‑00‑00
724
£ 12‑00‑00
Uut alle huyssteeden gelegen aen de oostsijde van de Kims[ver]dervaert ofte diept, compt de stadt jaerlycx twaliff car[oli] g[u]l[den]s, die bij de overste Julius van Eisinga in plaetse van de heere Frans Eisinga erffgen[aemen] jaerlycx betaelt werden
724uit Pytters Ruierdts twe huysen
£ 1‑10‑00
734het packhuys nu bij de gewaldige bewoont
734 Wytse Meynerts huys
£ 22‑08‑00
als bewoner, achter het Raedhuys, mey 165[
734
£ 329‑09‑00
Somma laterum van 't vierde quartier is drie hondert negen en twintich car[oli]g[u]l[dens]
734
£ 904‑17‑04
Somma totalis der vier quartieren van d'olde grontpachten, bedraecht negen hondert vier car[oli]g[u]l[dens] 17 st[uyve]rs 9 pen[ningen]
740  
740  

Namen van de nieuue gronden de Stadt Harlingen competerende uyt naegenoemde huyssteeden gelegen aen de noordcant van de suyder nieuue haven beginnende van de kettingsbrugge aff

740 Pytter Jacobs d' Adam
£ 4‑00‑00
740 Tacco Lauta erffgen[aemen]
£ 4‑00‑00
740nu Pytter Jacobs  
740 Harmen Synes
£ 4‑00‑00
750 Rogier Haspelman
£ 4‑00‑00
750 Rogier Haspelman
£ 28‑00‑00
ende van renten van 400 g[u]l[den]s cooppenningen jaerlycx
750 Rogier Haspelman
£ 4‑00‑00
750 Rogier Haspelman
£ 14‑00‑00
ende van renten van 200 guldens cooppenningen
750 Heere Reyns
£ 4‑00‑00
760 Heere Reins
£ 4‑00‑00
760 Heere Reins  
760in plaats van Systse Harckes
£ 4‑00‑00
760 Hendrick Onnes
£ 4‑00‑00
760 Pybe Oedses
£ 4‑00‑00
b[etaelt] 28 mey
760 Claes Jansen smidt
£ 4‑00‑00
770b[urgemeeste]r Sanstra
£ 4‑00‑00
770b[urgemeeste]r Sanstra holtsteck
£ 4‑00‑00
770 Tieerd Douues wed[uw]e
£ 4‑00‑00
770b[urgemeeste]r Sanstra
£ 4‑00‑00
770 Sent Huyberts
£ 4‑00‑00
770nu Warner Sents  
780 Gosse Jansen smid
£ 4‑00‑00
780nu Pytter Jacobs  
780b[urgemeeste]r Jan Knijff
£ 4‑00‑00
780 Jacob Pytters
£ 5‑10‑00
780  De oncosten voor 't opmaecken van
780 Jacob Pytters wallinge
£ 9‑06‑10
gevallen, beloopen £ 134-09-14, die bij de Stadt per or[donnan]tie betaelt sijn, ende welcke penn[ingen] de selve Jacob wederom sal betaelen met de intressen a dato, actum den 26en 8bris [=october] 1644, belopende
790d' Groenlandse compagnie
£ 4‑00‑00
790de Groenlandse compagnie
£ 5‑10‑00
790de Groenlandse compagnie
£ 5‑10‑00
790de Groenlandse compagnie
£ 5‑10‑00
790 Frans Jacobs d' Adam
£ 4‑00‑00
790 Frans Jacobs d' Adam
£ 4‑00‑00
790 Frans Jacobs d' Adam
£ 4‑00‑00
800 Arent Tymens
£ 4‑00‑00
800nu b[urgemeeste]r Sanstra  
800 Arent Tymens
£ 4‑00‑00
800nu b[urgemeeste]r Sanstra  
800 Jaeytse Romckes
£ 1‑05‑00
800 Arent Tymens
£ 4‑00‑00
800nu b[urgemeeste]r Sanstra  
800 Arent Tymens
£ 0‑04‑00
800nu b[urgemeeste]r Sanstra  
800 Jan Lolles
£ 4‑00‑00
810 Sybrant Hessels wed[uw]e
£ 4‑00‑00
810 Trijntie Gerryts
£ 6‑00‑00
810nu Trijn Inties  
810 Wynnert Poppes
£ 4‑00‑00
810 Wopke Wytses
£ 2‑00‑00
810 Laes Roeliffs
£ 1‑00‑00
[staat ook: een d' een]
820 Foecke Jans wed[uw]e
£ 4‑00‑00
820 Douue Meintes erven
£ 4‑00‑00
820 Douue Meyntes erven
£ 4‑00‑00
820 Geertie Heeres erven
£ 4‑00‑00
820 Sent Huyberts wed[uw]e
£ 4‑00‑00
820nu Huybert Sents wed[uw]e 
830 Obbe Hansens wed[uw]e
£ 4‑00‑00
830 Obbe Hansens wed[uw]e
£ 4‑00‑00
830  

Aen de Kims[ver]derpijp

830 Jacob Heeres
£ 2‑00‑00
830 Gerbrant Hebbes wed[uw]e
£ 1‑00‑00
840 Hendrick Meynerts
£ 4‑00‑00
bet[aelt] den 7 9b [=november]
840nu Pieter Bonck  
840 Reiner Jansen
£ 4‑00‑00
bet[aelt] den 3 xb [=oktober]
840 Gosse Johannis
£ 2‑10‑00
840 Gattie Gerbens
£ 2‑10‑00
840nu Claes Freercks Braem  [doorgehaald]
840nu Gosse Johannis  
840 Philips Edes
£ 2‑10‑00
840nu Warner Jansen  
850 Hendrick smid
£ 2‑10‑00
850 Harmen Groyer
£ 2‑00‑00
betaelt den 15 may
850nu Claes Braem  
850 Fedde Bonnema
£ 4‑00‑00
850 Ruierdt bols[ver]derschipper
£ 4‑00‑00
850 Pytter Jelmers
£ 4‑00‑00
betaelt den 9 xb [=oktober]
860 Jelmer Pytters
£ 4‑00‑00
betaelt den 9 xb [=oktober]
860 Claes Burger
£ 4‑00‑00
860bij Pytter Jacobs
£ 2‑00‑00
860 Meynte Douwes
£ 2‑00‑00
rest
860 Bente Tieerdts wed[uw]e
£ 4‑00‑00
860 Douue Meintes
£ 4‑00‑00
860 Meynte Douues
£ 2‑00‑00
[doorgehaald]
860 Jan Jacobs tinnegieter
£ 4‑00‑00
bet[ael]t den 1 7b [=september]
870 Jan Jacobs tinnegieter
£ 8‑00‑00
betaelt den 1 7b [=september]
870 Tymen Haeyema
£ 2‑00‑00
870 Arien Watses
£ 2‑00‑00
870en Dirck Fransen  
870 Eke Abbes
£ 2‑00‑00
870 Eecke Abbes brouuerij
£ 2‑00‑00
870 Bauck Siercx erffgen[aemen]
£ 4‑00‑00
870 Tymen Haeyema
£ 4‑00‑00
880b[urgemeeste]r Popta
£ 4‑00‑00
betaelt den 12 9b [=november]
880 Pytter Piphron
£ 4‑00‑00
880  
880b[urgemeeste]r Popta
£ 4‑00‑00
betaelt den 12 9b [=november]
880b[urgemeeste]r J. Hillebrants
£ 4‑00‑00
betaelt den 14 9b [=november]
880 Eelck Eelckes
£ 6‑00‑00
890  

Gronden

890 Gerben Douues
£ 4‑00‑00
890 T. Templar wed[uw]e
£ 8‑00‑00
890 T. Templar erven
£ 1‑10‑00
890b[urgemeeste]r Popta
£ 1‑00‑00
betaelt den 12 9b [=november]
900 Pytter Jansen
£ 1‑10‑00
900de b[urgemeeste]r Popta
£ 2‑00‑00
betaelt den 12 9b [=november]
900  

Aen de zuydsijde van het kerckhoff, beginnende van de rooster aff oostwaerts affloopende

900 Folckert Jansen
£ 1‑10‑00
910 Hil Oened wed[uw]e
£ 1‑10‑00
910 Rippert Jacobs
£ 1‑10‑00
910 Willem Lucas soldaet
£ 1‑10‑00
910  Stadts aerde huys [waarschijnlijk wordt hiermee het stads baarhuis aan de noordzijde van de Hofstraat bedoeld, waar overledenen werden opgebaard voordat ze werden begraven]
910 Joris Arents camer
£ 2‑00‑00
920 Koen Jansen
£ 1‑05‑00
920 Gerryt Willems
£ 1‑05‑00
920 Nanne Luytiens
£ 3‑00‑00
920  

Gronden

920  

Huyssteeden op het water aen de Kims[ver]derpijp beginnende van de kerckpoort add in de suyder nieuue stadt

930 Jan Jansen
£ 1‑15‑00
930de brouuers
£ 1‑15‑00
930 Pytter Aebes
£ 4‑15‑00
930 Hendrick Dircx
£ 6‑05‑00
930nu Claes Jansen smit 
930 Gerliff Lolckes
£ 8‑00‑00
930[nu] Ryemer Juryens  
940 Gerlyff Lolckes
£ 2‑00‑00
940 Pals Bauckes
£ 3‑00‑00
940 Sipke Reyns
£ 9‑00‑00
940 Cornelis Jeltes cum soc[ii]s
£ 3‑00‑00
940 Sipke Reyns
£ 3‑00‑00
940de heer Ennema erven
£ 2‑00‑00
940[nu] Wytse Michiels  
950de heer Ennema
£ 4‑00‑00
950nu Abram Bontekoe  
950 Obbe Hansen
£ 5‑00‑00
950 Obbe Hansen
£ 5‑00‑00
950 Obbe Hansen
£ 5‑00‑00
960  

Gronden

960 Rogier de Cocq erven
£ 8‑00‑00
960nu Marten Martens  
960 Willem Dircx brouuer
£ 6‑00‑00
960 Jacob Gerryts wed[uw]e
£ 6‑00‑00
960 Aitsema secretaris
£ 16‑00‑00
960 Douue Meines
£ 2‑00‑00
960 A. Groenwolt
£ 2‑00‑00
960 Wytse Beima
£ 4‑00‑00
970 Jacob Pytters
£ 8‑00‑00
betaelt den 9 xb [=november]
970de Stadt
£ 8‑00‑00
970 Ime Dircx
£ 8‑00‑00
970nu Baerd ontfanger 
970 Claes Juriens
£ 6‑00‑00
b[etaelt] 12 juni
970 Tacco Lauta hoff
£ 6‑00‑00
970  
980 Claes Braem
£ 6‑00‑00
980 Claes Sanstra
£ 2‑00‑00
980 Hendrick Caesarius
£ 4‑00‑00
980 Hessel Fridses wed[uw]e
£ 8‑00‑00
980nu b[urgemeeste]r Knijff  
980 Eelcke Rinnerts
£ 3‑00‑00
980 Aebe Hessels cum soc[iis]
£ 3‑00‑00
980nu b[urgemeeste]r Knijff  
990 Gerryt Sickes
£ 3‑00‑00
990 Tiallingh Siouues
£ 1‑10‑00
990 Iisbrant Wynties
£ 1‑10‑00
990 Rogier Haspelman
£ 4‑00‑00
990 Rogier Haspelman
£ 4‑00‑00
990 Rogier Haspelman
£ 8‑00‑00
990 Rogier Haspelman
£ 4‑00‑00
990nu Symen Jouckes erven 
1000b[urgemeeste]r Sanstra timmerwerck
£ 12‑00‑00
1000 Harmen Saeckes Idsinga
£ 8‑00‑00
1000  

Gronden

1000 Lammert Annes lijnbaen
£ 24‑13‑06
geeft van grontpacht [NB met onderstaande onduidelijke uitsplitsing]
1000b[urgemeeste]r Popta  voor 1/2 van 2/3 £ 4-08-14
1000b[urgemeeste]r Geersma  £ 4-08-14
1000 Jacob Popta  £ 4-08-14
1000 Hans Harmens  [samen met]
1000b[urgemeeste]r Alema  £ 4-08-14
1010 Jan Willems Schol
£ 4‑00‑00
1010 Age Fransen
£ 4‑00‑00
1010 Buue keimpes cum soc[ii]s
£ 2‑00‑00
1010 Pytter Ackersloot hoff
£ 2‑00‑00
betaelt den 14 9b [=november]
1010nu Allert Tiaerdts  
1010 Jan Aelties
£ 4‑00‑00
1020 Foppe Sybrens
£ 8‑00‑00
1020 Rintie Minnes
£ 4‑00‑00
1020 Minne Ruierdts
£ 4‑00‑00
1020 Jan Eillerts
£ 4‑00‑00
bet[ael]t den 7 9b [=november]
1020 Jidtie Johannis
£ 4‑00‑00
1030 Claes Symens
£ 4‑00‑00
1030 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 2‑00‑00
1030[nu] Wopke Wytses erven 
1030 Gerben Riencx
£ 4‑00‑00
1030nu sr. Vlasblom huys 
1030 Cornelis Rinses cum soc[ii]s
£ 2‑00‑00
1030 Age Fransen
£ 4‑00‑00
1030 Jacob Douues
£ 4‑00‑00
1040 Jan Boercke weduwe
£ 4‑00‑00
betaelt 20 novemb[er]
1040 Jacob Pybes
£ 1‑00‑00
1040 Hendrick Hendricx wed[uw]e
£ 1‑00‑00
1040 Hendrick Hendricx wed[uw]e
£ 3‑05‑00
ende de selve voor renten van 47 g[u]l[den]s cooppenningen
1040  deese 2 posten bij die magistraet en armenvoogden vrij verhoocht
1040 Joris Jansen
£ 1‑00‑00
1050 Jacob Pybes
£ 2‑00‑00
1050 Jacob Pybes
£ 3‑04‑06
ende van renten van 46 g[u]l[den]s cooppenningen
1050 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 3‑00‑00
1050nu Wopke Wytses weduwe 
1050 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 5‑12‑00
ende van renten voor 180 g[u]l[den]s cooppenningen
1050nu Wopke Wytses weduwe 
1050 Foppe Sybrens
£ 4‑00‑00
1050  Einde van de nieuue gronden
1050
£ 688‑10‑06
Summa laterum van de ontfangh der nieuue grontpachten, monteert tot ses hondert acht en tachtich car[oli]g[uldens] 10 st[uyvers] 6 penn[ingen]
1050
£ 1593‑07‑10
Daerbij geaddeert den totale somma der olde grontpachten tot 904:17:4 wert bevonden den ontfangh so van den olde als nieuue grontpachten 't samen te bedragen een duisent vijff hondert drie en 't negentich car[oli]g[uldens] seven st[uyver]s tien penn[in
1060  

Aenwijsinge in het corte van de huyren van der Stadts Harlingens beneficie landen voor den jaere 1657. Naeges[chreven] personen volgens de Stadts Legger [ver]huyrt ingaende Ste. Petri 1657.

1060 Barber  
1060weduwe van Arien Gabbes
£ 125‑00‑00
betaelt
1060 Jan Willems coolker
£ 37‑10‑00
bet[aelt den 27 april
1060 Sybe Reyns
£ 87‑10‑00
bet[aelt den 21 mey. Is betaelt voor 't jaar 1656 te gebeuren. Den 14 septemb[er] betaelt vor het jaer 1657 dese 87-10.
1060op Anne plaets wonende
1060 Gerryt Gerryts papiermaker
£ 19‑00‑00
1070b[urgemeeste]r Sanstra
£ 78‑12‑00
1070 Feycke Jetses wed[uw]e
£ 0‑14‑00
betaelt xb [=october] 1657
1070van Sint Lourens camp 
1070 Feycke Jetses wed[uw]evergraven landt
£ 50‑00‑00
buyten de Franekerpoort, betaelt xb [=october]
1070 Minne Douues bleecker
£ 50‑00‑00
betaelt den 11 dese[mber]
1070 Tieerd Meintes bleecker
£ 104‑00‑00
betaelt den 4 xb [=oktober]
1070 Laes Laessen d'jonge
£ 29‑00‑00
betaelt den 23 aug[ustus]
1080 Jan Jacobs Boerke wed[uw]e
£ 100‑00‑00
betaelt den 20 novem[ber]
1080 Seerp Aesges
£ 63‑00‑00
b[etaelt] den 17 febr[uari]
1080 Douue Oenes
£ 78‑12‑00
den 16e marty 1658 de somma van 40 car[oli]g[u]l[dens], den 6 augustus betaelt
1080 Rioerd Riencx
£ 90‑00‑00
betaelt in verminderingen 130 g[u]l[dens], ten welken betaelt
1080 Gerryt Keth
£ 48‑00‑00
betaelt den 20 apr[il]
1080 Jacob Jacobs
£ 40‑00‑00
betaelt den 29 desem[ber]
1080 Sioerd Riencx
£ 60‑00‑00
b[etaelt] den 2 mart[y]
1080 Arien Bouuens
£ 10‑00‑00
1080 Pytter Fransen  beta[elt] den 22 april
1080 Marten Tiepkes brouuer
£ 37‑16‑00
b[etaelt] 6 Sb [=september?]
1080 Lolcke Buues  betaelt 11 febrew[ari]
1080van Costers camp
£ 8‑00‑00
1080 Sybe Reyns
£ 210‑00‑00
voors.
1090 Jacob Jacobs
£ 56‑00‑00
40 g[oud]g[u]l[den]s, betaelt den 22 mart[y]
1090 Jan Pytters
£ 41‑13‑00
29 g[oud]g[u]l[den]s 21 st[uyve]rs, betaelt den 11 xb [=october]
1100in plaats van Tonis Gerloffs  
1100 Gerryt Everts
£ 29‑06‑00
20 g[oud]g[u]l[den]s 26 st[uyve]rs
1100in plaats van Tonis Gerloffs wed[uw]e 
1100 Sicke Elings wed[uw]e en erffgen[aemen]
£ 120‑00‑00
betaelt den 10 desemb[er]
1100 Jelle Claessen  48 g[oud]g[u]l[den]s 14 st[uyve]rs
1100in plaats van Tonis Gerloffs wed[uw]e
£ 67‑16‑00
1100 Tierck Ruierdts  tien g[oud]g[u]l[den]s 11 st[uyve]rs, b[etaelt] den 10 juli
1100in plaats van Tonis Gerloffs wed[uw]e
£ 14‑11‑00
1110 Lolcke Buues
£ 110‑00‑00
betaelt 11 febrew[ari]
1110 Sybe Reyns
£ 16‑16‑00
1110 Jan Tuenis
£ 46‑10‑00
betaelt den 14 Ju[li?]
1110 Douue Douues  b[etaelt] den 13 novemb[er]
1110in plaats van Pytter Fransen
£ 70‑00‑00
1110 Gerben Minses tot Wynaem
£ 80‑00‑00
geeft in plaets van 126 g[u]l[den]s 18 st[uyve]rs 8 penn[ingen] 80 g[u]l[den]s voor vijff jaeren
1110 Claes Dircx  
1110in plaats van Joost Hommes
£ 63‑00‑00
b[etaelt] 2 mart[y]
1120 Melis Sioerdts
£ 24‑00‑00
1120 Reyner Claessens erffgen[aemen]
£ 38‑01‑00
1120 Reyner Claessens erffgen[aemen]
£ 2‑06‑00
geeven jaerl[ycx] uit Hobbema sate
1120 Take Lauta erffgen[aemen]
£ 36‑15‑00
geven jaerlycx, b[etaelt] 10 may
1120 Jan Dircx wed[uw]e
£ 6‑00‑00
van 't geitiestek te huyr