Harlingen, lijst van grafschriften in de Grote of Nederlands Hervormde kerk

Harlingen, lijst van grafschriften in de Grote of Nederlands Hervormde kerk
Deze lijst is samengesteld aan de hand van diverse aantekeningen van verschillende heren, o.a. Mr. A.H. van Kleffens, F.D. Fontein (kijk hier voor zijn inleiding), A.J. Glastra van Loon, L.J. Hannema, Ir. F.E. van Ruyven, Jac. Wobma en vele onbekenden, benevens foto's van Harm de Vries.
Daar de opschriften moeilijk of soms onleesbaar zijn, is verschil tussen de diverse opnamen niet uitgesloten. De opschriften van de overledenen na 1811 zijn gecontroleerd met de overlijdensacten uit het gemeentearchief der Gemeente Harlingen.
Door diverse verbouwingen en restauraties hebben diverse grafzerken een andere plaats gekregen als voorheen.
Op de plattegrond-oost en plattegrond-west zijn de grafzerken genummerd van 1 t/m 166 en het toegevoegde nummer op de lijst vermeldt de volgorde der namen op de steen.


Lijst van grafschriften in de voormalige Kleine of Westerkerk te Harlingen
Deze kerk in het westen der stad gelegen is feitelijk in twee delen gebouwd. Het eerste gedeelte was een overblijfsel van het oude kasteel, het zogenaamde 'Blauwhuis', het vroegere woonhuis van het kasteel. Het werd in 1553 gebouwd, zoals blijkt uit een gevelsteen, die boven de noordwestkant was geplaatst: 'Christoffel van Sternzee, Ro: Kei: Mat: Haupman, Drossardt en Olderman tot Harlingen, Grytman van Barradeel het de XVI Mey Ao 1553 den eerste steen an dit wierk gelegt'. De steen bevindt zich momenteel in de zuidelijke achtergevel van het gemeentemuseum Het Hannemahuis te Harlingen.
In 1645 ging men beraadslagen over een nieuwe kerk en vijf jaar later, op 5 maart 1650 werd de eerste predikatie gehouden door Ds. Wesselius Acronius over Jesaja 2:3.
Later werd een nieuwe vleugel aan de oostkant van het oude gebouw gemaakt en wel zo dat de kerk van de oostkant gezien een kruiskerk vertoonde. In 1669 werd besloten tot vergroting van de kerk. jan Wopkes Acker legde op 14 juli 1669 de eerste steen aan deze aanbouw. Helaas is niet bekend waar deze steen is.
In 1895 werd de kerk afgebroken. Alleen oude foto's en de 'Westerkerklaan' herinneren nog aan deze kerk.
Uit de aantekeningen en plattegrond vervaardigd door Mr. A.H. van Kleffens te Harlingen omstreeks 1938 is een lijst samengesteld van de grafzerken welke in de voormalige Westerkerk te Harlingen hebben gelegen.


Harlingen, mei 2001.
De samensteller: J. v.d. Gaast


In de lijst staat GK voor Grote Kerk en WK voor Westerkerk.
..... staat voor een onbekend aantal onleesbare tekens, een x in een datum betekent dat de datum wel vermeld, maar niet te lezen is.
Behalve deze lijst is er nog 1 grafschrift van het voormalige Westerkerkhof:
'Hier ligt begraven Ordoleen LOUDKORSKIJ, tweede lieutenant bij de RusKeiserlijke Marina, in zijn 28e jaar overleden aan boord van de brik 'Ajax' op 1-12 september 1822. Zijne vrienden de officieren van dit schip hebben deze steen ter zijner nagedachtenis gelegd met bepaling dit graf niet te openen.'
(N.B. Dit schip, bestemd door het Russisch Gouvernement voor een reis rondom de wereld, viel in averij op onze kust en vertoefde 4 maanden in Harlingen.)

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-03-23 11:04:17A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  graf         familienaam, voornaam geboren    overleden leeft. opmerking echtgen. van
WK 11-1 ....., Jans 0000-00-00 1666-12-19 48 huisvrouw van makelaer Wijpkes, Abe
WK 73-1 A., G. N. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 43-1 Abrahams, Sara 0000-00-00 1636-06-22 wedu van Freercks, Arjen
WK 34-1 Aegges, Wijckt En Hare 3 Jongste Kind. 0000-00-00 xxxx-12-xx 38 huisvrou van Pijtters, Onne
GK 48-4 Aens, Grijetie 0000-00-00 1672-01-27 64 huisvrouw van Sijbrens, Sijbren
WK 82-2 Aenskes, Rijenck 0000-00-00 1656-08-17 47 huisvrou van mr. huistimmerman Mijennerdts, Ieppe
GK 102-1 Aerns, Aaltien 0000-00-00 0000-00-00 weduwe van Buis, Claes Gerrits
WK 15-2 Agema, Joost 0000-00-00 1751-01-02 58 burgemeester Reneman, Vokeltje
WK 110-1 Akkerboom, Antje Reins 1762-09-14 1822-07-01 59 echtgenoote van koopman Oolgaard, D
WK 92-1 Akkringa, Pier R. 0000-00-00 1783-12-02 52 mr. metzelaar Wijbinga, Dieuwke
GK 96-1 Alberts, Pieter 1722-06-14 1790-11-21 68 Okkes, Baukjen
WK 29-2 Alema, Voetia van 0000-00-00 1746-09-16 61 wed. wijlen capitain Stapert, Focco
GK 51-3 Andeae, Thamara Marg. 0000-00-00 1812-12-09 78 wed. van Nollides, Johannes
GK 72-1 Assen, Bernardus G van 0000-00-00 1786-08-25 3 ,
GK 72-2 Assen, Anna IJda van 0000-00-00 1788-10-10 2 ,
WK 38-2 Aukes, Sjieuwke 0000-00-00 1794-02-06 26 huisvrouw van de coopman Werf, Joh. A. v.d.
WK 47-2 Aukes, Aukje 0000-00-00 1772-09-06 6m ,
WK 38-1 Aukes, Pieter 0000-00-00 1784-09-30 72 coopman en pelmolenaar ,
GK 64-2 Baars, Lijsbeth H 0000-00-00 1744-12-31 66 weduwe van Menalda, Rein Sicces
GK 122-1 Backer, Iacob Frercks 0000-00-00 16xx-09-xx ,
WK 64-3 Bakema, Jeltje Arens 0000-00-00 1825-08-18 59 wed. van Koster, Klaas L.
WK 21-1 Bakker, Acke P. 0000-00-00 1743-08-01 36 huisvr. van 2 kinderen Vettevogel, Wijtze S.
GK 95-3 Bedt, Elicebet 0000-00-00 1728-01-13 35 huisvrouw van Crytenburg, Jan van
WK 97-1 Beekel, Jacob van 0000-00-00 1743-09-21 42 capt. ter admired. ,
GK 92-1 Beijma, Wijtze Joh. 0000-00-00 0000-00-00 ord. capt. ,
WK 25-1 Beijme, Tiete Wytses van 0000-00-00 1728-05-08 63 ,
GK 58-1 Beima, Hilbrand 0000-00-00 1719-11-20 55 olt burgerhopman en chirurg Meilsma, Cath. (tryntje)
GK 75-2 Beima, Wijtze 0000-00-00 168x-03-27 ,
GK 35-3 Bikker, Maartje B. 0000-00-00 1802-03-31 58 2e huisvrouw van IJzenbeek, Thomas Bentes
GK 130-3 Binkes, Alida Johanna 0000-00-00 1826-01-27 71 weduwe v. wijlen mr. Conradi, A.j.
GK 23-1 Binksma, Trijntje H. 0000-00-00 1797-01-28 25 huisvrouwe van Kamsma, Dirk F.
GK 128-2 Block, Jacob de 0000-00-00 0000-00-00 2w ,
GK 120-1 Block, Mayken de 0000-00-00 1571-02-27 8w dochter van Block, Jaques de
GK 65-1 Block, Jaques de 0000-00-00 1573-04-08 exchijnsmeester ,
GK 38-1 Block, Jacob de 0000-00-00 0000-00-00 ,
GK 28-2 Blok, Wijbe Dirks 0000-00-00 1791-08-05 67 ,
GK 28-1 Blok, Antje Hendriks 0000-00-00 1763-01-01 31 huisvrouw van Blok, Wijbe Dirks
WK 107-2 Bockholt, Heiltje Wieroos van 0000-00-00 1680-02-28 58 tweede wijf van Kup, Otte Hendriks
GK 13-3 Boelens, Theodorus M. van 0000-00-00 1708-08-19 21 advocaat ,
WK 56-1 Boer, Rigt S. de 0000-00-00 1801-09-08 33 huisvrouw van schipper Stoef, Johannes T.
WK 106-1 Bokma, Geertje Seerps 0000-00-00 1779-09-19 68 huisvrouw van coopman IJsbrands, Sipke Dirks
WK 60-1 Boontjer, Yttje Jansen 0000-00-00 1784-07-12 39 huisvrouw van de wijdschipper Smidt, Jan Hendriks
WK 35-3 Borman, Frederick + 3 Kinderen 0000-00-00 1698-04-15 44 burger-faendrich & mr. kleermaker ,
GK 153-1 Bouwes, Tjeerd 0000-00-00 1720-04-19 80 8x reg. burgemeester Pytters, Lutske Sj.
GK 0-0 Bouwsma, Swaantje T. 0000-00-00 1797-09-11 41 huisvrouw van Wassenaar, Jacob
WK 2-3 Braak, Eva A. 0000-00-00 1777-01-04 60 wed. van Dalsen, R. van
GK 88-1 Braak, Elisabeth 0000-00-00 1779-02-18 54 huisvrouw van Wildschut, Dirk
GK 67-1 Braam, Trijntie G. 1677-04-14 1758-04-17 81 weduwe van Stinstra, Simon Joh.
GK 87-3 Braam, Jacob Romkes 0000-00-00 1727-05-21 ,
GK 149-2 Braam, Frouwje Jac. 0000-00-00 1761-12-02 70 wed. van Hinlopen, Claes Gooykes
GK 113-1 Brands, ..... Ali 0000-00-00 1751-xx-25 wed. van Beima, ?
GK 129-1 Brouwer, Tjeerdt Corn. 0000-00-00 1751-01-05 67 burgemeester en capitein Baars, Albertje H.
GK 1-2 Bruinsvelt, Hendrik 0000-00-00 1676-09-08 schout bij nacht Jans, Geertruida
GK 82-2 Buisman, Jan Leenderts 0000-00-00 1804-05-11 71 veerschipper en gezagv. v/h admiraliteitsjacht ,
GK 112-3 Buiten, Pieter van 0000-00-00 1610-04-11 49 olde burgemeester en notaris Lazes, Stijntje
GK 112-1 Buitensdr, Sytscke P. van 0000-00-00 1594-05-28 18 ,
WK 103-1 Burgerhoff, Anna + Kind 0000-00-00 1813-04-24 21 huisvrouw van Winkelhaak, Pieter
GK 130-1 Burmania, Atke van 0000-00-00 1583-xx-xx huisvrouw van ?, Wil...
GK 107-1 Buwalda, 0000-00-00 0000-00-00 ,
WK 35-2 Caesarius, Lutske 0000-00-00 1697-01-15 45 huisvrou van burger-faendrich en kleermaker Borman, Frederik
WK 85-2 Clase, Meins 0000-00-00 1621-05-14 52 huisfrou van Piers, Sijds
GK 109-1 Clauwen, Anna van 0000-00-00 1753-05-12 Harkenroth, IJsbrandus
GK 13-2 Clinkbijl, Anskjen 0000-00-00 1662-06-xx 18 huisvr. van Stansius, Theodorus
GK 130-2 Conradi, Albertus Jac. 0000-00-00 1823-08-04 75 oud secr. van harlingen en curator Binkes, Alide Jac.
GK 139-5 Cornelis, Rixtie 0000-00-00 1728-03-09 69 wed. van Ludinga, Conradus
WK 14-1 Coster, Sijmmens 0000-00-00 1657-03-02 60 makelaer tot harlingen ,
GK 68-1 Cranenburch, ? 0000-00-00 1571-04-27 ,
WK 2-4 Dalsen, Augustus Rob. van 0000-00-00 1818-09-01 76 ,
WK 2-2 Dalsen, Robertus 0000-00-00 1752-03-27 37 contrarolleur van h.h.m. convoyen en lycenten tot harlingen ,
WK 2-1 Dalsen, Alida R. van 0000-00-00 1748-05-03 5m ,
GK 40-2 Deketh, Everhardus 0000-00-00 1796-04-10 73 vendumeester bij de marine ,
GK 40-1 Deketh, Jacobus 0000-00-00 1764-07-26 38 capitein ter zee ,
GK 86-1 Dircx, Jacob 0000-00-00 1669-08-09 70 coopman Sijmens, Yebbel
WK 17-1 Dirks, Trijntje 0000-00-00 1742-09-20 79 huisvrou van de oud-burgerhopman Schotsman, Frederik
GK 82-1 Dirks, Antje 0000-00-00 1799-03-12 68 huisvrouw van Buisman, Jan Leenderts
GK 140-4 Doedes, Sietske 0000-00-00 1700-03-31 38 2e huisvrou van Nauta, Zierck Pytters
WK 48-2 Douwes, Aucke 0000-00-00 1667-08-08 wijdtschipper deser stede Toomes, Wobbel
GK 87-1 Dreijer, Martien P. 0000-00-00 1683-05-03 20 huisvrou Braam, Jacob Romkes
GK 47-2 Dreijer, Tiebbe P. 0000-00-00 1701-07-29 35 mr. brouwer Tuenes, Baukien
GK 137-3 Dreijer, Rinske H. 1759-12-06 1794-06-17 35 huisvrouw van Hannema, Jacobus Sj.
GK 104-2 Dreijer, Janke Hijks 0000-00-00 1825-01-01 71 wed. wijlen Hannema, Pieter Sj.
GK 47-4 Dreijer, Pieter Tj 0000-00-00 1770-04-09 15 ,
GK 47-5 Dreijer, Tjebbe 0000-00-00 1788-03-04 67 coopman ,
GK 47-3 Dreijer, Pieter Tiebbs 0000-00-00 1730-03-10 35 coopman ,
GK 71-6 Esta, Frans Fokkes van 0000-00-00 1825-07-12 74 Tjallingii, Geertruid
WK 10-2 Faina, Antje Jans 0000-00-00 1728-04-16 55 huisvrouw v.d. burgemeester Feersma, Cornelis
WK 44-1 Feddrick, Baukjen 0000-00-00 1682-11-18 28 huisvrou van Jans, Marten
WK 10-1 Feersma, Engeltje C. 0000-00-00 1728-03-31 22 dogter ,
GK 117-3 Feitama, ..... Siberens 0000-00-00 xxxx-09-xx huisvr. van en soontje Sw....., Hendrik van
GK 117-4 Feitama, Elisabeth S. 0000-00-00 1674-03-04 8 oudste dochter v. Feijtama, Sijbrand P.
GK 146-1 Feitama, Jacob Sijbr. 0000-00-00 1640-01-21 66 ,
GK 126-1 Feitama, Sijbrant E. 0000-00-00 xxxx-09-01 55 ,
GK 146-2 Feitama, Marike Sijbr. 0000-00-00 1679-03-20 78 ,
GK 154-2 Feitama, Sijbrant. P. 0000-00-00 1691-11-20 52 mr. plateelbacker Jans, Grietje
GK 163-1 Feite, Aafke Tialckes 0000-00-00 xxxx-11-09 ,
GK 61-3 Felten, Maeijke G. 0000-00-00 1643-04-06 56 wedu van Hemert, Jan Cornelis van
WK 76-1 Fenema, Beitske 0000-00-00 1782-12-04 35 huisvrouw v.d. apothecar Ruitinga, Watse
GK 144-11 Fermeersch, Catharina 1733-10-03 1773-07-03 39 ,
WK 32-1 Ferwer (mr.), Paulus Pieters 0000-00-00 1679-12-04 70 chirurgijn ,
GK 71-3 Ferwerda, Metta (aletta) 1639-04-19 1778-11-12 63 huisvrouw van Tjallingii, Dr. Jac.
GK 30-1 Fettevogel, 0000-00-00 1804-11-16 69 ,
GK 30-2 Fettevogel, Jan W. 0000-00-00 1814-04-04 79 coopman ,
GK 46-2 Fontein, Tjalling 0000-00-00 1816-01-13 26 advocaat te leeuwarden Brouwer, Saske
GK 46-5 Fontein, Reiner Clases 0000-00-00 1727-09-20 73 leeraar doopsges. gem. harlingen Dirks, Tetje
GK 46-4 Fontein, Jurjen Clases 0000-00-00 1716-03-07 66 burg. ..... Adam, Attje P. de
GK 46-3 Fontein, Jan 0000-00-00 1817-02-17 69 koopman Tjallingii, Aafke
GK 144-7 Fontein, Maria 0000-00-00 1739-04-15 80 huisvrouw van Vermeersch, Gilles
GK 46-7 Fontein, Freerk 0000-00-00 1793-03-09 77 zoutbrander Scheltema, Yfke
GK 87-2 Fontein, Antje Reiners + 2 Kinders 0000-00-00 1707-01-12 30 huisvrouw van Braam, Jacob Romkes
GK 46-7 Fontein, Freerk 0000-00-00 1793-03-09 77 zoutbrander Huidekooper, Rijkje
GK 27-2 Fontein, Ybeltje R. 0000-00-00 1742-11-20 46 wed. van Hanekuik, Hylcke Douwes
GK 46-5 Fontein, Reiner Clases 0000-00-00 1727-09-20 73 leeraar doopsges. gem. harlingen Hoogstra, Ybeltje P.
GK 19-2 Fontein, Trijntje Fr. 0000-00-00 1742-08-17 1/2w ,
GK 54-3 Foppes, Aeltie 0000-00-00 1690-06-09 wedu van en huisvrouw van Tiercks, Willem
GK 54-3 Foppes, Aeltie 0000-00-00 1690-06-09 wedu van en huisvrouw van Havestadt, Joost Jurjen
GK 142-2 Franckena, Coenera van 0000-00-00 1694-09-04 67 huisvrouw van Idsinga, Saco van
GK 45-2 Fransen, Grietje 0000-00-00 1785-06-20 69 e.v. Tjallingii, Tjalling Pz.
WK 78-1 Freerx, Trijntje 0000-00-00 1693-11-18 67 huisvrou van Jansen, Thijs
WK 36-1 Fries, Beerent Hiddes de 0000-00-00 1680-05-20 57 capitein van 't admiraliteit in fr. ,
WK 37-1 Fries, Hidde Tjercks + 2 Kinderen de 0000-00-00 1679-05-23 33 ouste zoon van de lt. admiraal Fries, Tjerck Hiddes de
WK 1-1 Frieseman, Sijmen 0000-00-00 1806-10-19 54 oud burgemeester te harlingen ,
WK 1-2 Frieseman, Ekko S. 0000-00-00 1813-12-22 19 ,
WK 79-1 Frijseman, Ekko 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 161-1 Frisius, Doetje 0000-00-00 1729-02-27 Acker, Tjaard Nic.
WK 68-1 G., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 66-1 G., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
GK 137-2 Gabes, Lambert 0000-00-00 1714-09-30 74 oud dijkgraaf en vroetsman tot bolsward ,
WK 93-1 Gerrits, Keimpe 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 88-2 Gerrits, Grietje 0000-00-00 1694-07-03 54 wedu van mr. burgh chirurgijn Kritenburgh, Agen Direx
GK 159-2 Gonggrijp, Harmen Thomas 0000-00-00 1678-09-13 50 contrarolleur der convoijen en licenten comptoire deser stede ,
GK 148-2 Gonggrijp, Hanso Godefr. 1736-07-03 1811-10-30 75 griffier v/d raad van 1785-1795 v/d gewezene admir. in friesland enz. ,
GK 135-2 Gratama, Jan 0000-00-00 1787-05-22 10w ,
WK 65-1 Groenewold, Isaac 0000-00-00 xxxx-xx-xx capt. ,
WK 31-1 Groenewoldt, Jurjen 0000-00-00 xxxx-xx-xx capitain ,
WK 31-1 Groenewoldt, Jurjen 0000-00-00 xxxx-xx-xx capitein ,
GK 145-1 Grun, Johannette E. + 5 Onm. Kinders 1751-05-12 1799-08-06 getrouwt 15-11-1780 met de bode van de marine Metzler, Johannes C.
WK 57-1 Guarman, Pieter Berents 0000-00-00 1664-03-04 44 mr. glasmaker en glasschrijver ,
WK 26-1 H., W. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 81-1 H., K.j. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
GK 136-2 Haitsma, Attia 0000-00-00 1770-04-15 33 huisvrouw v/d advocaat Toussaint, Meile Ollema
GK 57-5 Hanekuik, Jacob P. 0000-00-00 1786-10-25 8 ,
GK 27-2 Hanekuik, Hijlke Douwes 0000-00-00 1731-03-27 46 Fontein, Ybeltje R.
GK 57-7 Hanekuik, Pieter I. 0000-00-00 1821-06-24 73 coopman Scheltinga, Rinske I.
GK 129-2 Hanekuik, Hinke 0000-00-00 1804-08-19 82 wed. van Brouwer, Cornelis
GK 137-4 Hannema, Jacobus Sj. 1752-10-08 1824-05-29 71 Dreijer, Rinske
GK 104-1 Hannema, Pieter Sj. 0000-00-00 1807-06-01 57 Dreijer, Janke Hylkes
GK 0-0 Hannema, Sjoerd Joh. 1721-06-17 1794-10-13 (onder doopvont) Scheltema, Elisabeth J.
WK 32-2 Harmens, Lijsbet 0000-00-00 1672-11-16 huisvrouw van mr. Ferwer, Paulus P.
WK 96-1 Hassel, Hendrijck J. van 0000-00-00 1652-09-30 79 mr. silversmidt ,
GK 121-3 Hatsma, Claas I. 0000-00-00 xxxx-xx-xx 4w ,
GK 137-1 Haukes, Nieske 0000-00-00 1707-05-19 69 huisvrou van oud dijkgraef Gabes, Lambert
GK 54-2 Havestadt, Joost Jurjens 0000-00-00 1687-02-17 Foppes, Aeltje
GK 54-2 Havestadt, Joost Jurjens 0000-00-00 1687-02-17 Jans, Telle
GK 22-1 Heemstra, Focco van 0000-00-00 1662-xx-1 62 burgemr en admls commys generael in harlingen Saves, Marijke
GK 55-1 Heeringha, Antonij 0000-00-00 xxxx-xx-xx 66 ,
WK 108-1 Heijns, Trijntie 0000-00-00 1743-04-21 45 huisvrou van voorganger gr. kerk Swart, Philippus
GK 62-2 Hendericks, Pitter 0000-00-00 1725-xx-08 76 ..... schipper ,
WK 107-1 Hendrick, Trijntie 0000-00-00 1665-10-06 32 huisvrouw van Kup, Otto Hendriks
WK 46-2 Hendrijks, Aaltje 0000-00-00 1763-05-21 64 wed. van Kok, Jacob Lolles
WK 80-1 Hendriks, Gertie + 2 Kinderen 0000-00-00 1729-04-26 33 huisvr. v.d. coopm. Huites, Pieter
WK 0-1 Herts, Riemer 0000-00-00 1658-12-28 4 bleker ,
WK 49-2 Heslinga, Dirk Brifo 0000-00-00 1821-09-07 66 ,
GK 124-1 Hesselsdochter, Katerine 0000-00-00 1492-03-06 vander schellinck ,
GK 44-2 Hilaarda, Sierk Durcks 0000-00-00 1726-05-16 oud burgemeester ,
GK 58-3 Hilbrant, Ittje Dircx 0000-00-00 16xx-04-01 79 wedu van Winia, Rein IJdes
WK 90-2 Hilbrants, Jinck + 6 Kinders 0000-00-00 1680-10-29 wedu van kuiper Willems, Meijne
WK 90-2 Hilbrants, Jinck + 6 Kinders 0000-00-00 1680-10-29 en de laatste wedu van kuiper Pieters, Marten
GK 58-5 Hillebrants, Ietske D. 0000-00-00 1666-12-xx 68 wedu van Lubberti, Suffridus
GK 37-2 Hilma, ..ltie 0000-00-00 17xx-12-xx 57 ,
GK 37-1 Hilma, Grietie S. 1688-03-29 1753-09-20 65 ,
GK 44-1 Hilwerda, Jan Jansen 0000-00-00 1825-05-22 1 ,
GK 122-3 Hilwerda, Jelte J. 0000-00-00 1818-12-04 25 ontv. sted. bel. ,
GK 132-1 Hingst, Sijbrand G. 0000-00-00 1816-11-04 Stijl, Elisabeth
GK 132-3 Hingst, Jan 0000-00-00 1829-08-03 32w zoontje van Stijl hingst, S.
GK 132-3 Hingst, Jan 0000-00-00 1829-08-03 32w zoontje van Fontein, E.
GK 77-1 Hittingha, Sibrant van 0000-00-00 1641-05-01 x6 apoth. Bergen, Maaike Abr. van
GK 63-6 Hodtsma, Nenke Jacobs 0000-00-00 1726-10-08 weduwe van Sloterdijk, Dominicus
WK 28-1 Hoef, Harman Gerrits 0000-00-00 1657-08-12 64 equipagemr. ter admiraliteit in fr. ,
WK 28-3 Hoef, Jan 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 24-1 Hoogland, Trijntje 0000-00-00 1758-11-15 24 huisvrou van de vroetsman Haas, Albartus de
GK 61-1 Hoorn, Isabella de 0000-00-00 1609-09-20 nagelaten wilen en huisfrou van Beima, Douwe Hommes
GK 61-1 Hoorn, Isabella de 0000-00-00 1609-09-20 nagelaten wilen en huisfrou van Pheltens, Gerrit Harm
WK 22-1 Hoornstra, Sijbout 0000-00-00 1803-02-02 87 hopman en oud-burgemr. alhier ,
GK 165-1 Hoornstra, Lijsbert S. 0000-00-00 1803-02-28 6x wed. ...ppinga, ?
GK 62-6 Hoornstra, Maaike 0000-00-00 1827-09-16 52 ,
GK 60-2 Hornstra, Ian Romkes 0000-00-00 1726-12-03 53 coopman & tichelaar Rienks, Fokeltje
GK 131-2 Houtsma, Jan Willem 1758-07-26 1816-02-29 58 ,
WK 104-1 Huibertsen, Engeltie 1673-10-04 1728-08-02 55 ,
WK 75-1 Huidekooper, Claeske Anne 0000-00-00 1730-12-25 56 huisvrou van Roosen, Ysack
GK 46-6 Huidekoper, Rijkje 0000-00-00 1761-05-08 35 huisvrou van Fontein, Freerk
GK 133-3 Huijsman, Teuntie S. 0000-00-00 xxxx-xx-xx 52 huisvrou van Sloterdijck, Tierd
GK 108-1 Huysin., ...rendi 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 21-1 Idsinga, Mathijs 0000-00-00 1712-12-02 Loo, Hendrina van
GK 142-1 Idsinga, Saco 0000-00-00 1697-03-24 69 oud gedep. staet van friesland ,
GK 62-3 IJdes, Isbert 0000-00-00 1739-10-08 12 ,
GK 62-1 IJdes, Rinske 0000-00-00 1701-07-02 huisvrou van Henricx, Pieter
WK 62-1 IJsbrandts, Jeltje 0000-00-00 1650-01-xx huisvrou van Beern, Jans
GK 56-2 IJzenbeek, Hinke C. 0000-00-00 1800-07-23 68 wed. wijlen Schrik, Sjoerd T.
WK 5-1 Jacobs, Trijntje 0000-00-00 1783-03-28 72 huisvrouw van mr. timmerman Sipkes, Schelte
WK 67-1 Jacobs, Gerrit 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 29-1 Jacobs, Auckien + 1 Kind 0000-00-00 1685-05-05 31 huisvrouw van wijdtschipper deser stede Jansen, Wijbe
GK 60-1 Jacobs, B. 0000-00-00 16xx-03-xx grootschipper ,
WK 6-1 Jans, Bootje + Jongste Kind 0000-00-00 1671-03-10 42 huisvrouw van Maecklaer, Sijmens
GK 117-2 Jans, Grietje 0000-00-00 1695-10-x6 52 weduw van Feitema, Sybrant P.
GK 73-2 Jans, Anne 0000-00-00 1810-03-31 7 ,
GK 73-1 Jans, Ale 0000-00-00 1809-04-01 9 ,
WK 42-1 Jans, Hendrikie 0000-00-00 1753-12-07 74 wedu v.d. burgemr. Bretton, Pier
GK 1-1 Jans, Geertruida 0000-00-00 xxxx-10-x8 huisvrou van Bruinsvelt, Hendrik
GK 54-1 Jansdr......, Telle 0000-00-00 1685-xx-01 Havestadt, Joost Jurjens
WK 98-1 Jansen, Jan 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 78-2 Jansen, Thijs 0000-00-00 1702-10-04 76 ,
GK 141-2 Jansz, Lambert 0000-00-00 1684-06-03 52 coopmans boode van leeuw. op amsterdam ,
GK 36-1 Jarichs, Liuwe 0000-00-00 1613-xx-xx ,
WK 69-1 Jarigs, Grietje + 6 Kinderties 0000-00-00 1713-07-06 56 huisvrou van Tijssen, Minne
GK 111-2 Jarigs, Grietie 0000-00-00 1738-05-03 27 huisvrouw van de coopman Tabes, Bo Iansen
GK 144-2 Jeddema, Ianneke R. 0000-00-00 1678-12-07 31 wed. van Fontein, Gijsbert J.
GK 46-1 Jeddema, Antje Reiners 0000-00-00 1670-11-02 54 Fontein, Claes Jurjens
GK 141-3 Jelgersma, Wiltetus 0000-00-00 1747-03-28 51 burgemeester ,
GK 63-5 Jelgersma, Ytje F. 0000-00-00 1768-04-26 67 wedu van wijl Sloterdijk, Sijmon
GK 112-6 Jelgersma, Taco 0000-00-00 xxxx-xx-xx 11 zoon van Jelgersma, Wiltetus
GK 112-2 Jelgersma, Yetske W. 0000-00-00 1729-01-08 69 wed. van Hindriks, Beerent
GK 112-5 Jelgersma, Wiltetus 0000-00-00 1704-08 27 old burgermr. ,
GK 112-7 Jelgersma, ..... W. 0000-00-00 1727-10-13 65 ,
GK 140-3 Jellema, Tijtje T. + 10 Kinders 0000-00-00 1689-07-11 31 huisvr. van burgem. Nauta, Zierck Pytters
GK 62-5 Jeltes, Muskien 0000-00-00 1769-05-30 83 wed. van Pytters, Yde
WK 52-2 Johannis, Wilke 0000-00-00 1636-07-06 18 jonggesel ,
WK 52-1 Johannis, Richtjen 0000-00-00 1656-07-12 14 jonge dochter ,
WK 28-4 Jongma, Hindrik 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 28-6 Jongma, Foekje Hendr. 0000-00-00 1778-06-27 30 huisvrouw van de koopman Verhoek, Anne
WK 95-1 Kampen, Hiltie 0000-00-00 1752-12-21 49 huisvrou van capt. gewaldiger v.h. edelm. collegie ter adm. in fr.l. Martini, M
WK 11-2 Keijmpes, Hiltje 0000-00-00 1701-10-26 59 huisvrou van mr. kleermaker Hijlkes, Pijtter
GK 99-1 Keth, Dick W. 0000-00-00 1623-08-xx 65 burgem. ende rentmr. Willemsdr., Hadewij
GK 99-4 Keth, Theodorus 0000-00-00 1667-11-14 36 oud-burgemr. en ontfanger Viersen, Uilkje van
GK 99-3 Keth, Willem 0000-00-00 1636-06-22 34 munstercommiss. Wrijthoff, Idtske Teunis
GK 152-2 Klempenhof, Aeltje 0000-00-00 1688-12-14 43 huisv. van Sanstra, Jacob
WK 90-3 Koen, Gijsbartus 0000-00-00 1748-04-11 66 commissaris te rech. v.h. edelm. collegie ter adm. in friesl. ,
WK 46-1 Kok, Jacob Lolles 0000-00-00 1746-04-15 62 ,
GK 166-1 Konincx, Cornelis 0000-00-00 1597-03-05 stadssecretaris Sijtsedr, Bauck
GK 16-1 Koster, Zwaantje Lourens 0000-00-00 1825-12-06 28 huisvrouw van Weide, Jan Sjoerds van der
WK 64-1 Koster, Klaas Louwrens 0000-00-00 1817-10-06 67 mr. vleeschhouwer ,
GK 15-1 Koster, Pybe Baukes 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 95-4 Krijtenburg, Jan van 0000-00-00 1738-08-24 64 burgemeester ,
WK 88-1 Kritenburgh, Agen Direx 0000-00-00 1682-07-21 burg.-chirurgijn ,
WK 71-1 L., K. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
GK 152-4 Lammertsdr, Annetie 0000-00-00 1617-04-13 Haenenboergh, Cornelis J.
GK 49-1 Lanting, Kleis 0000-00-00 1778-03-04 68 regerend burgemr. ,
GK 49-2 Lanting, Pieter Kleises 0000-00-00 1821-06-12 71 ,
GK 50-2 Lanting, Aafke Kleises 0000-00-00 1766-06-23 13 ,
GK 112-4 Lases, Stijntie 0000-00-00 1695-03-16 59 ,
GK 100-1 Lieuwes, Agge + 2 Kinder 0000-00-00 1628-06-28 grootschipper ,
WK 27-1 Lolles, Jan 0000-00-00 1670-06-28 64 grootschipper deser stede ,
GK 21-2 Loo, Hendrina + 5 Kinders van 0000-00-00 1683-02-03 44 huis-vrou van Idsinga, Mathijs van
WK 4-1 Louers, Liefke 0000-00-00 1668-10-06 29 huisvrou van Riewersen, Pieter
GK 58-4 Lubberti, Suffridus 0000-00-00 1625-03-xx 53 notaris pub. Hilbrants, Jetske Dirks
GK 139-4 Ludinga, Conradus + 6 Kinderen 0000-00-00 xxxx-01-xx ..... ter admiraliteit ,
GK 139-3 Ludinga, Helena + 10 Kinderen 0000-00-00 1765-03-30 83 nagelaten dogter van Ludinga, Do.
GK 139-2 Ludinga, Cornelis 0000-00-00 1757-04-14 69 bedienaar des godd. woorts tot welsrijp & baim ,
GK 139-1 Ludinga, Henricus 0000-00-00 xxxx-03-27 25 godsalige geleerde ,
WK 16-1 Maeckelaer, Sijmens 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 30-1 Mansvelt, George 0000-00-00 1790-09-09 42 geb. te gorkum ,
WK 61-1 Martens, Antje 0000-00-00 1821-05-28 63 vrou van de havenmeester Stuf, Johannes L.
WK 50-1 Mecima, Joh. 1741-xx-xx 1789-xx-xx ,
WK 50-3 Mecima, Meinsje 0000-00-00 1809-11-11 35 ,
WK 82-1 Meijennerdts, Iepe 0000-00-00 1656-08-17 45 mr. huistimmerman ,
WK 35-1 Meijners, Jancke 0000-00-00 1693-06-29 78 weduw van Boringa, Koen
WK 28-2 Meijners, Margriete 0000-00-00 1667-01-18 59 wedu van equipagemr. Hoef, Harmen
GK 64-3 Menalda, Sicco Reins 0000-00-00 174011-03 38 oud burgemeester en coopman ,
GK 64-1 Menalda, Reyn Sikkes 0000-00-00 1727-11-05 55 reg. burgemeester ouderling olderman ,
WK 13-1 Metzelaar, Fetje Pieters 0000-00-00 1814-09-08 64 huisvrou van Brameijer, Tjalling J.
GK 145-2 Metzler, Charlotte W. 1789-03-15 1808-10-14 19 ,
WK 49-1 Meulen, Trijntje Hotzes van der 0000-00-00 1817-01-13 61 huisvrouw van den coopman Heslinga, Dirk Brifo
WK 40-1 Minnen, Griet Alberts 0000-00-00 1685-05-04 68 ,
WK 91-1 Minnes, Gatske 0000-00-00 1690-07-01 40 huisvrou van de schipper Pieters, Jijlcke
GK 35-2 Minnes, Trijntje P. 0000-00-00 1776-06-16 12 oudste dogter ,
WK 5-3 Molenaar, Ane H. 0000-00-00 1826-01-19 69 ,
WK 5-2 Molenaar, Tjipke A. 0000-00-00 1816-10-29 19 zoon van Molenaar, Ane H.
GK 140-1 Nauta, Pijtter Wijb. 0000-00-00 1678-01-12 x4 oudt burgemeester binnen harlingen ,
GK 56-1 Nauta, Petronella 0000-00-00 1801-03-07 32 huisvrouw van Oosterbaan, Claas E.
GK 140-5 Nauta, Zierk Pytter + Blind Kind 0000-00-00 1700-05-xx 54 mede-regerende burge-mr. ,
WK 101-1 Nieubuur, Geziena 0000-00-00 1821-08-26 18 ,
GK 60-3 Nieuwenhuis, Evert 0000-00-00 1768-09-22 56 old capitein ter recherche wegens 't ed. mog. collegie ter adm. in vriesl. ,
GK 75-3 Nijeholt, Claaske L. a 0000-00-00 1823-01-19 24 ,
GK 148-1 Nijkerck, Folkert Lamm. 0000-00-00 1681-02-xx x2 oud burgemr. deser stede ,
GK 51-1 Nollides, Ian 0000-00-00 1741-09-10 63 oud burgemeester deser stede ,
GK 51-2 Nollides, Johannes 0000-00-00 1790-09-09 6x ,
WK 87-1 O., H. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 27-2 Obbes, Jisk + 2 Kinders 0000-00-00 1664-07-06 49 huisvrou van grootschipper Lolles, Jan
GK 96-2 Okkes, Baukjen 0000-00-00 1791-01-31 74 wed. wijlen Alberts, Pieter
GK 99-5 Oldaens, Pijter 0000-00-00 1691-06-16 53 raet ter admir. tot harlingen oudt gedep. ende burgemeester ,
GK 138-2 Ollema, Geertje 0000-00-00 1768-12-25 51 huisvrouw v.d. burgemeester Toussaint, J.d.
GK 85-4 Oosterbaan, Jacob 0000-00-00 1766-02-07 29 coopmn. ,
GK 56-2 Oosterbaan, Jetske C. 0000-00-00 1806-11-07 11 ,
GK 150-1 Oosterbaan, Yebeltie E. 0000-00-00 1822-02-20 50 huisvrouw van Backer, Coenraad W.
WK 109-1 Otterloo, Geertruida van 0000-00-00 1826-08-15 70 huisvrouw van Ruitinga, Watze
WK 99-1 P.k.d.i.o.n.g., 0000-00-00 1764-xx-xx alleen initialen ,
WK 18-1 Parre, Rombout van der 0000-00-00 1655-10-24 40 cappeteijn ,
WK 23-1 Peaux, Pierre 1740-04-03 1801-11-21 61 ,
WK 63-3 Pesma, Hendrik 0000-00-00 1776-01-05 60 openbaar notaris te harlingen ,
GK 61-5 Picus, Gerard 0000-00-00 161x-07-22 x9 ,
WK 12-1 Piekenbroek, Maria Elisab. 0000-00-00 1747-10-21 45 ,
WK 12-2 Piekenbroek, Fredericus 0000-00-00 1778-05-07 67 bedienaar van 't h. evangelium bij de herv. gemeente te harlingen ,
WK 84-3 Piekenga, Eliezabeth 0000-00-00 xxxx-xx-xx doghter van Piekenga, Gosling P.
WK 84-1 Piekenga, Gosling Piekes 0000-00-00 1821-02-09 80 ,
WK 84-2 Piekenga, Philippina 0000-00-00 xxxx-xx-xx vrou van Piekenga, Gosling P.
WK 59-1 Pieters, Schelte 0000-00-00 1730-06-09 87 bouwmr. ,
WK 58-1 Pieters, Hencke + 2 Kinders 0000-00-00 16xx-xx-xx huisvrou van Alberts, Meile
WK 90-1 Pieters, Marten 0000-00-00 1679-10-11 mr. kuiper ,
WK 47-1 Pijtters, Auke 0000-00-00 1771-11-02 35 mr. pelmolenaar ,
GK 153-2 Plaats, Jan Folkerts van der 0000-00-00 1752-03-05 29 ,
GK 136-4 Plaats, Volkert van der 0000-00-00 1806-06-15 59 boekhandelaar ,
GK 71-2 Popta, Hessel 0000-00-00 16xx-09-19 dir. van het extra-ordinaris convoy ,
GK 71-5 Popta, Jacob Jacobs 0000-00-00 1707-07-23 57 coopman ,
GK 71-4 Popta, Rembertus 0000-00-00 1658-12-28 49 reg. burgemeester deser stede ,
GK 71-1 Popta, Sjoerd Tiebbes 0000-00-00 1639-04-19 68 burgemeester en mede heer dir. extraord. convoy ,
WK 53-1 Pouwelis, Stijntje + Haar Neef 0000-00-00 1656-09-05 10 jonge dochter ,
GK 53-3 Prigge, Tomas L. 0000-00-00 1716-03-06 1d ,
GK 53-4 Prigge, Livia 0000-00-00 1718-04-08 3 ,
GK 62-4 Pyters, Yde 0000-00-00 1764-03-26 78 eerzame schipper ,
GK 123-2 Quikkelenberg, Yda van 0000-00-00 1737-05-28 61 ,
WK 3-1 Radsma, Harmanus 0000-00-00 1804-04-30 55 medelid in het gemeentebestuur ,
GK 77-2 Rasschen, Albertus 0000-00-00 1763-01-06 62 kamerbewaarder van 't ed. mog. collegie ter admir. in friesland ,
GK 53-6 Reins, Hero 0000-00-00 1667-04-20 68 burgemeester deser stede ,
WK 15-1 Reneman, Vokeltje 0000-00-00 1749-05-28 61 huijsvrouw v.d. burgemr. Agema, Joost
GK 94-3 Reus, Jan de 0000-00-00 1789-08-01 79 b..gr coll. voonaam chirurg. en stadsmeester ,
GK 161-2 Reyers, Grietie 0000-00-00 17xx-07-09 huisvr. van Acker, Nicolaus
GK 61-4 Rhein, Harmannus 0000-00-00 1652-07-29 47 ,
GK 95-8 Riepama, Luwkje 1707-02-xx 1794-xx-xx 87 weduwe van Velsen, Gerhardus van
WK 86-1 Rietsing, Hans Nichels 0000-00-00 xxxx-xx-xx onderwachtmeester ,
WK 4-2 Riewersen, Pieter 0000-00-00 1671-03-14 54 veerschipper tot bolsward ,
GK 95-5 Rijpema, Geeske 0000-00-00 1751-08-19 53 wed. van Krijtenburg, Ian van
WK 96-2 Rijrneke, Trijntie 0000-00-00 1666-xx-xx 72 wedu van Lassel, Hendrijck J. van
GK 95-6 Ripema, Risco 0000-00-00 1770-01-27 68 oud predikant te antwerpen ,
WK 72-1 Ritskes, Pieter 0000-00-00 1684-04-21 24 jongesel ,
GK 144-5 Roorda, Anna 1731-03-11 1734-09-21 3 ,
GK 101-3 Roorda, Trijntje 0000-00-00 1694-xx-xx 24 ,
GK 57-2 Roorda, Rinske J. 0000-00-00 1759-04-18 57 wedu van de coopman Scheltinga, Freerk
GK 11-2 Ropta, Kunera 0000-00-00 1555-03-xx frau van Sternsee, Christoef van
WK 76-2 Ruitinga, Wijtske D. 0000-00-00 1789-01-30 6 dogtertje van Ruitinga, W.
GK 85-1 Ruurds, Ynskie 0000-00-00 1712-07-10 43 huisvrou van Scheltinga, Allard (dr.)
GK 17-1 Ruurds, Jetse 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
WK 33-1 S., W. v. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 102-1 Salverda, Sijbes 0000-00-00 1782-10-04 80 koopman ,
GK 22-2 Saves, Marijke 0000-00-00 1659-xx-29 59 ,
GK 158-1 Schaaf, Elsie 0000-00-00 1768-11-25 33 ,
GK 85-5 Schellingwou, Geertje F. 0000-00-00 1766-08-17 27 ,
GK 160-1 Schellingwou, Meike 0000-00-00 1775-11-17 34 huisvrou v.d. coopman Huidekoper, Pieter
GK 85-6 Schellingwou, Trijntje G. 0000-00-00 1779-06-09 47 huisvrouw van Scheltinga, Allard
GK 67-2 Schellingwou, Neeltje F. 1752-07-20 1777-11-27 25 huisvrouw van Stinstra, Pieter
GK 0-0 Scheltema, Jan J. 0000-00-00 1744-01-23 (onder doopvont) ,
GK 0-0 Scheltema, Tette 0000-00-00 1767-11-24 (onder doopvont) huisvrouw van Oldaen, Pieter
GK 0-0 Scheltema, Elizabeth J. 0000-00-00 1789-04-12 70 (onder doopvont) huisvrouwe van Hannema, Sjoert
GK 35-1 Scheltes, Aukje 0000-00-00 1767-01-23 28 huisvrouw van Minnes, Pieter
GK 57-6 Scheltinga, Rinske J. 0000-00-00 1786-11-05 29 huisvrouw van Hanekuik, Pieter I.
GK 57-1 Scheltinga, Freerk A. 0000-00-00 1746-04-08 45 coopman binnen harlingen ,
GK 85-3 Scheltinga, Ruurd 0000-00-00 1733-06-25 27 coopman ,
GK 85-2 Scheltinga, Allard 0000-00-00 1712-11-29 42 i.u. dr. advocaat 's hofs v. vriesl. & secr. vijfdelen b. ,
GK 57-3 Scheltinga, Jacob 0000-00-00 1761-11-11 28 coopman en lijnslager ,
GK 57-4 Scheltinga, Richtje 0000-00-00 1763-03-26 3 dogtertje van de coopman Scheltinga, Jacob
WK 105-1 Schiere, Hielkje Jans 0000-00-00 1806-05-02 19 ,
WK 77-1 Schouwenburg, Henricus v. 0000-00-00 1813-05-12 52 ,
GK 156-1 Schrik, Sjoerd T. 0000-00-00 1790-09-30 58 reg. burgemeester deser stede ,
GK 140-2 Siercks, Peerck 0000-00-00 1663-01-18 57 huisvrou van Nauta, Pijtter Wijbr.
GK 36-3 Siersma, Ian Aug. 0000-00-00 xxxx-12-14 3 blind ,
GK 36-2 Siersma, Augustinus 0000-00-00 xxxx-xx-xx mr ,
GK 138-1 Sieverda, Anna 0000-00-00 1753-06-09 64 weduwe van Ollema, Meile
GK 152-1 Siibrandts, Aefke 0000-00-00 1562-09-16 huisfrou van Claesz, Anne
GK 99-6 Sijbes, Baukjen 0000-00-00 1675-12-07 27 tweede huisvrou van Oldaens, Pijter
WK 45-1 Sijbrandts, Arien + 2 Kinderen 0000-00-00 1656-10-xx 56 ,
GK 48-3 Sijbrens, Fongertie 0000-00-00 1669-11-12 31 jonge dr. ,
GK 48-2 Sijbrens, Sijbren 0000-00-00 1649-06-14 6 ,
GK 48-1 Sijbrens, Sijbren 0000-00-00 1693-04-07 83 mr. molenmaker en huistimmerman ,
GK 53-5 Sijburgh, Jurjen 0000-00-00 1680-09-08 46 wijn coopman ,
GK 86-3 Sijmens, Yebbel 0000-00-00 1656-09-30 x6 huisvrou van coopman Dircx, Jacob
GK 2-1 Sivarda, Tjaerd 1662-11-09 1746-08-05 coopm. ,
WK 63-1 Slooten, Pijttje Jaenes van 0000-00-00 1744-07-22 30 huisvrouw van de procureur Pesma, Hendrik
GK 63-1 Sloterdijck, Simon Willems 0000-00-00 1695-04-20 64 oud burgemeester ,
GK 133-8 Sloterdijck, 5e Kint 0000-00-00 1715-09-08 6u ,
GK 133-1 Sloterdijck, Tierd 0000-00-00 1707-11-23 60 oud burgerhopman en collonel samp coopman ,
GK 133-7 Sloterdijck, Teuntie 0000-00-00 1714-10-26 6w ,
GK 133-5 Sloterdijck, Tjeerd 0000-00-00 1712-05-25 16d ,
GK 121-2 Sloterdijck, Froukjen W. 0000-00-00 1699-09-02 wedu van Wassenaar, Beert Ulbes
GK 133-4 Sloterdijck, Tjeerd 0000-00-00 1711-04-12 16d ,
GK 133-6 Sloterdijck, Teuntie 0000-00-00 1713-07-30 17w ,
GK 63-2 Sloterdijk, Simon 0000-00-00 1759-09-01 64 ontfanger der convooyen en licenten ,
GK 121-1 Sloterdijk, Taco Sijmens 0000-00-00 1774-08-08 43 ,
GK 63-4 Sloterdijk, Dominicus S. 0000-00-00 1766-01-13 41 ,
GK 63-3 Sloterdijk, Sijmen T. 0000-00-00 1765-01-19 3 ,
WK 63-2 Sluys, Yefke van der 0000-00-00 1762-04-10 48 huisvrouw van de procureur Pesma, Hendrik
WK 60-2 Smith, Jan Hendriks 0000-00-00 1806-11-09 old-wijdschipper te harlingen ,
WK 85-1 Spon, Pier Sids 0000-00-00 1617-05-16 22 ,
GK 13-1 Stansius, Theodorus 0000-00-00 1705-10-04 76 oud staat gener. der ver. ..... ,
WK 20-1 Stapert, Salomon 0000-00-00 1743-11-18 23 coopman ,
WK 28-5 Stapert, Jetske 0000-00-00 xxxx-xx-xx ,
GK 11-1 Sternsee, Christoev van 0000-00-00 xxxx-xx-xx rom. kei. na haupman drossardt en olderman ,
GK 153-4 Stijl, Jelle 0000-00-00 1776-02-04 66 koopman ,
GK 132-2 Stijl, Elijsabeth 0000-00-00 1823-07-03 74 ,
GK 153-5 Stijl, Simon 0000-00-00 1804-05-31 73 medicinae doctor ,
GK 149-3 Stinstra, Catharina 0000-00-00 1814-01-02 70 huisvrouw van Fontein, Dirk
GK 69-1 Stinstra, Grietje S. 0000-00-00 1740-01-15 28 huisvrou van de koopman Oosterbaan, Evert Heeres
GK 69-2 Stinstra, Ioh. symon 1673-04-16 1743-04-30 70 koopman ,
WK 56-2 Stoef, Johannes T. 0000-00-00 1806-10-23 41 schipper ,
GK 94-2 Swerms, Fokeltje H. 0000-00-00 1762-10-20 58 huisvrouw van de burg. collenel Reus, Jan de
GK 94-1 Swerms, Seerp Lammertz 0000-00-00 1686-05-02 55 holtkoper ,
GK 152-3 Symensz, Claes 0000-00-00 xx43-07-03 ,
WK 54-1 T., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 39-1 T., T. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 7-1 Taekes, Lutske 0000-00-00 1730-05-13 43 huisvrouw van de mede-vroedsman deser stede Wassenaar, Hendrik C.
GK 153-3 Talma, Knierke 0000-00-00 1765-12-17 43 wed. van Plaats, Jan van der
GK 126-2 Talma, Claes Sjoerds 0000-00-00 1745-07-23 16 ,
GK 154-3 Talma, Sybrand 0000-00-00 1763-03-10 coopman te harl. ,
GK 146-4 Talma, Sjoerd 0000-00-00 1762-05-20 62 coopm. te harl. ,
GK 153-3 Talma, Knierke 0000-00-00 1765-12-17 43 laatst huisvrou v.d. koopman Stijl, Jelle
GK 127-2 Tempelaer, Aechje Fr. + 3 Kinders 0000-00-00 1667-12-20 31 wedu van Agricola, Jan Jans
WK 32-3 Tenkinck, Hendrik 0000-00-00 1755-02-22 56 equipage-meester bij het edelm. coll. ter admir. in friesland ,
GK 131-1 Teunes, Ymkje 0000-00-00 1790-03-26 69 huisvrouw van de coopman Douwes, Willem
GK 45-1 Tjallingii, Tjalling Pz. 0000-00-00 1782-11-26 70 koopman ,
GK 46-8 Tjallingii, Aafke 0000-00-00 1811-12-09 60 huisvrouw van Fontein, Jan
WK 48-1 Toomes, Wobbel 0000-00-00 xxxx-xx-xx huisvrou van wijdtschipper Douwes, Aucke
GK 136-3 Toussaint, Anna 0000-00-00 1803-11-27 55 huisvrouw van Plaats, Volkert van der
GK 138-3 Toussaint, Johan Daniel 0000-00-00 1790-10-29 86 burgemeester te dezer steede ,
GK 136-1 Toussaint, Grietje 0000-00-00 1764-01-10 11 dogter van Toussaint, J.d.
WK 111-1 Trompetter, Lijsbert Jans 0000-00-00 1769-08-10 64 huisvrouw van Salverda, Otte Sijbes
GK 47-1 Tuenes, Baukjen 0000-00-00 1701-07-27 x9 ,
GK 86-4 Turcois, Jacob 0000-00-00 1679-06-xx 4x coopman ,
WK 100-2 Uijftes, Schelte 0000-00-00 1734-05-10 ,
WK 100-1 Uijftes, Jetske 0000-00-00 1727-12-12 53 ,
GK 95-7 Velzen, Gerard van 0000-00-00 1782-06-13 85 herv. predikant van harlingen ,
GK 144-9 Vermeersch, Maria 0000-00-00 1763-05-11 79 ,
GK 144-8 Vermeersch, Elisabeth 0000-00-00 1761-01-31 74 ,
GK 144-10 Vermeersch, Johanna 0000-00-00 1766-07-21 83 ,
GK 144-11 Vermeersch, Catharina 1733-10-03 1773-07-03 39 (op grafzerk staat fermeersch) ,
GK 144-6 Vermeersch, Willem 1687-09-30 1735-02-17 47 i.u.d. en advocaat 's hoffs v. friesl. ,
GK 144-4 Vermeersch, Josijna xxxx-xx-xx 0000-00-00 jongste dogter van Vermeersch, Gilles
GK 144-3 Vermeersch, Gilles 0000-00-00 1722-01-28 65 bevelhebber v.d. west-ind. comp. ,
WK 25-2 Vettevogel, Jan P. 0000-00-00 1755-02-26 85 ,
GK 92-3 Vettevogel, Tietje Joh. 0000-00-00 1793-10-10 17 ,
WK 21-2 Vettevogel, Wijtze Jansz 0000-00-00 1792-03-05 76 ,
GK 92-2 Vettevogel, Akke Joh. 0000-00-00 1788-05-27 20 jonge dogter ,
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 wedu van Douwes, Arjen
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 huisvrouw van Houtenhuis, Jan Jacobs
WK 45-2 Veugelsang, Trijntie 0000-00-00 1673-05-08 53 wedu van Sijbrandts, Arjen
WK 89-1 Videlius, Harmanus 1720-06-21 1774-06-01 53 stads-rentemeester en mr. silversmid ,
WK 41-1 Vinckelbosch, Jan Pieters + 4 Kinderen 0000-00-00 1627-07-12 41 ordinaris captein van 't college ter admiraliteit in friesland ,
WK 50-2 Vink, Antje 0000-00-00 1789-05-27 40 ,
GK 75-1 Visser, Refinu Tijsses 0000-00-00 1681-xx-xx 59 ,
WK 83-1 Vos, Pijbe Rintes de 0000-00-00 1630-01-30 40 ,
WK 94-1 W., P.g. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen D., I.f.
WK 55-1 W., I. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 70-1 W., A. 0000-00-00 0000-00-00 alleen initialen ,
WK 8-1 Wassenaar, Hendrik Corn. 0000-00-00 1769-02-16 81 old-burgemeester der stede harlingen ,
GK 20-2 Wassenaar, Liefke Wijtzes 0000-00-00 17xx-04-14 55 huisvrouw v.d. burgermr. Wijngaarden, Thomas Huib.
GK 20-1 Wassenaar, Michael 0000-00-00 1710-01-12 theol. candidatus ,
GK 16-2 Weide, Klaas Koster van der 0000-00-00 1825-12-15 11d eenigst zoontje van Weide, Jan van der
WK 64-2 Weide, Jeltje van der 0000-00-00 1823-05-11 2d eenigst dogtertje van Weide, Jan van der
GK 111-1 Weima, Iarig Soerd 0000-00-00 1731-04-29 59 reg. burgemeester ouderling en koopman ,
GK 136-5 Westra, Catharina 000-00-00 1819-12-23 25 huisvrouw van Plaats, Meile van de
WK 19-1 Westra, Jarig 0000-00-00 1787-12-18 75 meede raad en old-burgemeester te harlingen ,
GK 135-1 Westra, Trijntje 0000-00-00 1791-10-17 28 huisvrouw van dn koopman en burger bevelhebber Gratama, Tjepke
GK 135-3 Westra, Jan 0000-00-00 1775-06-20 37 burger hopman en coopman alsmede procureur te hrl. ,
GK 123-1 Wetzens, Rinske 0000-00-00 1720-07-11 22 ,
WK 74-1 Wiersma, Hessel Jansen 0000-00-00 1707-12-03 51 wijd-schipper ,
GK 133-2 Wijbinga, Schelte Andr. 0000-00-00 1797-04-26 50 coopman ,
WK 92-2 Wijbinga, Dieuwke 0000-00-00 1789-12-23 66 wed. wijlen Akkringa, P.r.
GK 148-3 Wijngaarden, Cornelius 0000-00-00 1708-04-03 67 olde burge mr. ,
GK 53-1 Wijngaerden, Tomas Huyb. 0000-00-00 1712-06-12 68 ,
GK 53-2 Wijngaerden, Hubert Thomas 0000-00-00 1720-05-18 51 capt. op 't iagt van deze s. ,
GK 58-2 Wijngaerden, Eelckjen C. 0000-00-00 1718-10-27 58 ,
GK 88-2 Wildschut, Dirk 0000-00-00 1790-01-12 ,
GK 86-2 Willems, Janke 0000-00-00 16x2-09-x9 wedu van Djurris, Sijmen
WK 90-4 Willems, Meinert 0000-00-00 1665-12-05 mr. kuiper ,
GK 99-2 Willemsdr, Hade..... 0000-00-00 1631-12-22 64 huisvrou ,
GK 146-3 Winsma, Geertie Cl. 0000-00-00 1738-05-24 30 huisvrou v.d. coopman Talma, Sjoerd
GK 101-2 Winter, Louise A. 0000-00-00 1778-04-15 75 wed. wijlen de coopman Leuven (loon), Dirk van
GK 83-2 Winter, Levine 0000-00-00 1762-11-29 34 huisvrouw van Wolt, Hugo van der
GK 83-3 Wolt, Froukien v.d. 0000-00-00 xxxx-xx-xx iongste dogtertie ,
GK 83-1 Wolt, Hylcke v.d. 0000-00-00 1730-08-14 65 capitein ter zee van 't collegie ter admir. in fr. ,
GK 99-7 Wydenbrug, S. 0000-00-00 1721-04-16 28 ontvanger generaal coll. ter admirlt in friesland, raede gecomm. staat ten landsdage ,
GK 99-8 Wydenbrug, Alexander 0000-00-00 1718-05-22 64 i.u.d. gewesene raetsheer v.d. hove van frieslant, ontvanger generael v.d. admir. v. fr. en gecommitteerde ten landtsdagen ,
GK 52-1 Zanstra, Jacobus 0000-00-00 1689-05-30 42 ,