Harlingen, stads- en dorpskroniek van G.A. Wumkes 1930

Harlingen, stads- en dorpskroniek van G.A. Wumkes 1930
Dr. G.A. (Geert Aeilco) Wumkes (Joure 4 september 1869 - Leeuwarden 7 mei 1954) was van 1924 tot 1940 bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Friesland. Hij heeft meer dan 20 jaar aantekeningen gemaakt over gebeurtenissen in Friesland tusen 1700 en 1900. Zijn bronnen waren statenresoluties, hofsententes, proclamatieboeken, recesboeken, predikantenlijsten en de Leeuwarder Courant die vanaf 1751 verscheen.

De aantekeningen werde gedeeltelijk in De Vrije Fries en in het Nieuwsblad van Friesland gepubliceerd, maar Wumkes wilde toch tot een afgesloten geheel komen, tot 'den bruikbaren vorm van een wegwijzer'.

Zover kwam het in 1930, toen de Leeuwarder uitgeverij W.A. Eisma Cz. het aandurfde om het eerste deel van de 'Stads- en dorpskroniek van Friesland' uit te geven, dat de jaren 1700-1800 omvatte. In zijn voorwoord geeft hij aan dat 'het tweede deel' 'vrij zeker het volgend jaar verschijnt'. Het wordt 1934 voordat 'het tweede deel in druk verschijnt, dankzij de ondernemingsgeest der firma Eisma, die in dezen duren tijd de uitgave van zulk een lijvig werk aandurft.'
Lijvig is het zeker; het eerste deel telt zonder de index 431 pagina's, het tweede deel (over 1800-1900) telt 620 pagina's. De indexen tellen maar liefst resp. 150 en 236 pagina's.

Ik heb gegevens overgenomen die met Harlingen te maken hebben, dus ook met Almenum, Grettingaburen, Luinkerk (Ludingakerk), Midlum en Wijnaldum.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Klik hier voor de lijst van eigennamen in de berichten.

datum
bericht

1700-01-02
Van Harlingen uit wordt druk handel op de Oostzee gedreven door: G. Vermeersch. Rein Sickes Menalda, Jacob Romkes Brouwer, Reyner C. Fontein, Claes Rintjes Botma en Evert Hingst.
1700-05-01
De assurantie-sociëteit te Harlingen (opgericht in 1634) heeft in eigendom het logement Roma aldaar, waar zij haar vergadering houdt.
1700-12-28
Alexander Widenbrugh, ontvanger-generaal der Admiraliteit te Harlingen verkoopt aan Reynier Clasen Fontein, koopman aldaar een zathe lands te Peins.
1701-07-02
De H.H. Burmania en Harinxma brengen aan Gedep. Staten een omstandig rapport uit over de vervallen zeewerken te Harlingen.
1702-12-04
Corn. Jacobs, mr. kleermaker en Nieske Tackles, echtelieden tot Kimswerd, koopen voor 265 car. gl. van Wybe Feddes, koopman tot Harlingen, een huis te K. hebbende de gemene straet ten O., de Heerevaert ten W., Corn. Wassenaers-erven ten Z. en de Prins Hendriks erven ten N.
1704-03-01
Pieter Sjoerds Bierma, koopman te Harlingen, verkoopt aan Thomas Huberts Wyngaerden, burgemr. aldaar, een tichelwerk te Midlum.
1704-12-31
Overleden in dit jaar Lieuwe Willemsz Graaf, Doopsgez. schipper en leeraar. geb. te Harlingen 1652, liefhebber der wis- en sterrekunde, die lang peinsde over het vraagstuk der vinding van de lengten op zee, waarover hij felle disputen had en schreef.
1707-12-27
Er wordt aan Gedep. een omstandig rapport uitgebracht over de havenwerken te Harlingen.
1711-04-24
Justus Ludinga doet zijn intree te Wijnaldum met Ezech. 3: 17-21. In 1684 stortte aldaar bij nacht de toren in, liggende de klokken op de puinhoop gaaf en ongeschonden.
1711-05-21
Jhr. Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel en Janetta Isabella baronesse thoe Schwartzenbergh, echtel. te Dongjum koopen voor 2200 car. gl. 17 pondem. aldaar van Alexander Widenbrugh, ontvanger-generaal ter admiraliteit te Harlingen en Margarieta Oldaens, echtel.
1714-04-28
Octrooi op het loodswezen verleend aan de magistraat van Harlingen.
1718-12-20
J. Folkema, geboortig uit Dokkum, heeft gezichten op Bolsward, Staveren, Sloten, Dokkum, Harlingen, Franeker en IJlst op koper gegraveerd.
1719-01-01
Minne Obbes koopt een stokerij te Harlingen omtrent de Bildpoort voor 120 car. gl.
1719-03-01
De gemeensman Sibrandt Sibrandt, kannegieter te Harlingen, koopt voor 166 car. gl. van Upke Claessen, mr. zeilmaker aldaar, een huis in de Botte-Apotekersstraat.
1719-09-03
Jillis Hartens Mesdag, makelaar te Harlingen, koopt voor 400 car. gl. een pakhuis aan de Noorderhaven bij de Kettingsbrug tegenover de opslag.
1720-02-28
Jan Joh. Swart, schooldienaer en Jucke Sickes, huisman te Wijnaldum, beide als armvoogden koopen landerijen onder het ressort van het dorp.
1720-10-26
Jan Hendrix, grootveerschipper te Harlingen, koopt aldaar voor 80 car. gl. een huis aan de zuidzijde van den Noorderhaven.
1720-11-03
Abraham Alema, silversmid te Harlingen, koopt van Heltie Harmens Nauta, huisvr. van Reiner Gysberts Fontein op Toutenburgh, voor 500 goudgl. en 4 zilveren ducatons een huis, De Kartouw genaemt aen de Zuidkant van de Lanen, hebbende de Molenstr. ten O. en de Lanen ten N.
1720-11-10
Jacob Hessels scheepstimmerman te Harlingen, koopt voor 350 car. gl. een huis aan de Zuiderhaven aldaar.
1720-12-01
Jacob Jacobs, matroos, koopt in de Vijverstraat te Harlingen, voor 30 car. gl. een huis, zekere schole hebbende ten Z. en Pieter Jans Scheltema ten W.
1721-01-19
Rein Sickes Menalda, burgemr. van Harlingen koopt voor 495 car. gl. een pakhuis achter het huis de Ossecop aldaar, hebbende de op- en afslag op de Oosterwal.
1721-03-19
Seerp Tjepkes Gratema, koopman en steenbakker op Grettingaburen, koopt ongeveer 22 pondem. bouwland te Almenum voor 6109 car. gl. van IJbeltje Harmens Nauta, erfgenaam van wijlen haar broeder Duco Nauta, ontvanger-generael ter Admiraliteit en gehuwd met Reinier Gysbert Fontein, woonachtig op Toutenburg, en van Foekjen Freerks van Alema (ex testamento van Foekjen Junius van Alema, in leven wed. wijlen Duco Nauta) gehuwd met F. Stapert, kapitein ter recherge te Harlingen.
1721-05-21
Vrouwe Anna van Idsinga, wed. wijlen Capitein Theotardus de Vries te Harlingen koopt 1/6 van een zathe lands Jukkema-State te Sexbierum, J, Casparus Schick, secret, woont te Dronrijp.
1722-01-14
Jhr. Junius van Alema en Eduarda Nauta, echtel. binnen Harlingen, koopen voor 160 goudgl. 6 pondem. greidland tusschen Sexbierum en Franeker van Baukien Nauta, wed, van de olde colonel Jan Croese te Harlingen.
1722-04-23
Secr. Wigerus Wigeri te Wolvega koopt voor 1100 car. gl. perc. lands te Nijelamer en 5 dagmad halingen te Oldelamer uit de nalatenschap Nicolaus van der Idsert, van Saco van Idsinga, ontvanger der convoijen te Groningen, en diens vader Aleff v. Idzinga, raad en fiscaal te Harlingen.
1722-05-13
Joh. Willems Vosma, koopman te Harlingen, koopt voor 650 car. gl. 4 pondem. land onder Pietersbierum, van Wybe Feddes Backer, wijdschipper te H.
1722-09-20
Jacobus de Bruijn. capitein gewaldige ter Admiraliteit te Harlingen, koopt voor 1200 car. gl. een panwerk tusschen de Kerkpoort en de sluis aldaar van Hessel Wytses Wassenaer, old-burgemr. der stad.
1722-10-04
Doede Vosma, medevroedschap te Harlingen, koopt voor 1000 car. gl. een heerlijk achterhuis met tuin en zomerhuis sampt beeldwerk, van Lieuwe Sjoerds aldaar.
1723-10-24
Cornelius Ludinga, Harlinger, dokterszoon, doet intree te Welsrijp-Bajum (dat "Wrâldske Bajum neamd wirdt yn ûnderskie fen it nonnekleaster Mûntsebajum) met Ps. 34: 12.
1723-11-24
Een eeuw geleden (1623) begint Mr. Antoni Verbeek, te Groningen orgelmaker, het orgel af te breken in de kerk te Harlingen met de zolder, daar de puisters op lagen, ter verbetering van het instrument, een jaar tevoren was in de kerk een groote Turksche vlag opgehangen, door 4 matrozen, die in Turkije gevangen genomen maar ontsnapt waren, aan de Magistraat vereerd. Toen in 1580 Harlingen werd uitgebreid en breeder wallen en grachten kreeg, is Almenum met de S. Michielskerk binnen de stad getrokken. De Westerkerk te Harlingen is 13 Nov. 1650 door ds. Acronius ingewijd met Jes. 2: 3 en in 1669 aanmerkelijk vergroot.
1724-06-03
Octrooi verleend aan Pieter Jans, Oldaans en Jarig Jacobs van der Leij te Harlingen tot het oprichten van een suikerraffinaderij aldaar.
1725-04-09
Approbatie van het beroep van den Oostfrieschen predikant I.E. Harkenroth naar Harlingen, die in 1721 rector was te Hindeloopen, doet in de nieuwe gemeente zijn intree met l Kor. 4:1 en bedient ook aldaar het rectoraat aan de Lat. school.
1727-05-18
Emo Lucius Vriemoet, een Emder, doet te Harlingen zijn intree met 2 Kor. 6: 41. In 1730 wordt hij hoogleeraar in de Oostersche talen te Franeker, waar in 1758 zijn Annotationes Phil. Theol. verschijnen.
1727-10-11
Overleden Henricus Boekholt, predikant te Harlingen, schrijver van een werk over het Hooglied (1714) en over de Openbaring (1717) en over de Melkweg. Verschenen: H. Venema, Oratio funebris in obitum R. Andala.
1728-08-01
De magistraat te Harlingen is verdeeld in 2 partijen: de groote en kleine Hoop, inzake de correspondentiebeurs Het Botervat, waaruit 750 gl. aan de stadskas werd betaald.
1728-10-03
Ds. H. Siccama, beroepen van Bergum, doet zijn intree te Harlingen uit Ps. 71: 16, 17. Hij gaf uit: Kort Begrip der ware godgeleertheit (1729) en: Eerste Beginselen van de Waarheid enz. (1732). Hij doet afscheid April 1732 met Jer. l:16 naar Leeuwarden, waar hij 17 Dec. 1746 overlijdt. Na zijn dood verschijnen 2 dln Catechismuspreeken (1753).
1729-07-15
Sententie van het Hof inzake de correspondentiebeurs Het Botervat te Harlingen, waarbij betrokken waren de burgemeester Hiddema, Fopma, Heinsius, Nolles, Vosma en Munter.
1730-04-05
Verschenen bij F. v.d. Plaats te Harlingen: J. Locke, Brief over de verdraagzaamheid.
1733-04-08
Gedept. besluiten de majoorsplaats van het garnizoen te Harlingen, die door den dood van Hendrik Stinstra vacant werd, voorloopig niet weer te vergeven, maar 16 April 1754 werd Justus van Geisau weer benoemd.
1735-02-05
Verschenen bij F. v.d. Plaats Jzn. te Harlingen: Op den gruwzaemen stormwind in Loumaend 1735 door R. Blok.
1735-05-01
Een eeuw geleden (1635) woonden te Wijnaldum Jouck van Ockinga wed. Goslinga met hare kinderen [...]
1735-08-03
Verschenen bij v.d. Plaats te Harlingen: H. Venema, Korte verdediging van sijne eere en leere tegen Prof. A. Driessen.
1736-10-23
Sjoerd Talma, koopman te Harlingen, koopt voor 74 car. gl. en 1 1/2 anker wijn van Lieske Jans Adema, vrouw van ontvanger E. van Minnen te Metslawier, 1/2 zathe ('t geheel groot 62 pondem.).
1737-08-15
Verschenen: Nieuwe Schuitpraatjes door E.S. v. Burmania en Wijbrand v. Itsma, burgemeesters van Dokkum en Harlingen.
1737-12-04
Verschenen bij J.C. Jongman te Harlingen: De godsdienst der vrouwen.
1739-10-04
Cand. Sibr. Faber en praeceptor der Lat. school te Harlingen, doet zijn intree te Ruigelollum met Rom. l: 15, 16.
1740-01-15
In dezen tijd levert Joh. Stinstra, doopsgez. leeraar te Harlingen, zijn deductie in ten Landsdage betreffende de verdenking van Socinianisme, dat fel wordt bestreden door ds. G. v. Velzen te Waeksens.
1740-03-05
Octrooi verleend tot het oprichten van een gilde, aan de kleermakers te Harlingen.
1741-03-03
Octrooi verleend aan de schoenmakers te Harlingen tot het oprichten van een gilde voor 13 jaar.
1741-12-01
Sergeant Kaldenbach levert bij Gedept. een kaart in der geïnspecteerde zeewerken te Harlingen.
1742-11-01
De magistraat van Harlingen krijgt last direct met de reparatie der havenwerken te beginnen.
1742-12-06
Verschenen bij v.d. Plaats te Harlingen: Joh. Stinstra, Gedagten over den brief van J. v.d. Honert.
1742-12-15
Verschenen bij v.d. Plaats te Harlingen: O gij, die met den naam van patriot wilt pralen, gedicht door W. v. Haren. Er verschijnen meer gedichten van hem en tegen hem. Ook requesten tot adstructie van Stinstra's Remonstrantie.
1743-03-19
Voortaan geen ordonnantie tot 36 gl. voor vernieuwing van provinciale glazen in oude kerken te passeeren, zooals in het choor der Jacobijnerkerk te Leeuwarden, de namen en wapens der 4 laatste stadhouders(16 Maart 1655) in de kerk te Harlingen (19 Maart 1680), te Warns (23 Febr. 1682).
1744-03-01
Verschenen: Samenspraeck tusschen een pachter en een cherger over het afschaffen der quinende havenpachten, worstelende op hunne doodbedden door het Genootschap Causa latet, vis est notissima, in Harlingen. Te Vrijstad met oude standvrije letters. Aan 't slot: Uit mijn spelonk in Harlingen.
1744-12-05
Verschenen te Harlingen: Korte gedachten over de drukkende havenpagten en de vrije negotie in de prov. Friesland, door Sjoerd Bouwers.
1745-02-19
Octrooi verleend aan de schuitschippers te Harlingen tot het oprichten van een gilde.
1745-02-27
Octrooi verleend aan de chirurgijns te Harlingen tot oprichten van een gilde.
1746-04-06
Verschenen bij F. v.d. Plaats te Harlingen: H. Noordkerk, Pleitreeden voor Deurhof's Job.
1746-11-25
Rondom Harlingen richtten de muizen veel schade aan, maar met den winter hebben zij het wegens het hooge water niet langer kunnen uithouden. Men ziet ze veel aan de Zeedijken en op de hooge wegen en in de hooibergen, die zij tot in den top beklimmen, zoodat deze vol gaten geraken en beneden aan den voet vol kaf liggen, waardoor men vermoedt, dat zij van binnen wel voor 1/3 verteerd zijn.
1747-01-12
De kalkbranderijen te Harlingen worden weder in gereedheid gebracht om zoodra het weer omslaat, te worden aangestoken.
1748-03-15
Verschenen bij F. v.d. Plaats te Harlingen: E.W. Higt, Lierzang, den jongen Erfprinse van Oranje en Nassau op zijnen geboortedag toegezongen.
1748-05-30
Drie huiskens der opzichters, staande bij de windmolens te Franeker, omvergehaald. Men breekt de kettingen der molens weg en beveelt de gortmakers den volgenden morgen te 4 uur met malen te beginnen. Te Harlingen eischen de opstandigen. dat de pachten worden vernietigd, en dat het stadhouderschap in de vrouwelijke en mannelijke linie erfelijk wordt verklaard. Vijftig kleine jongens verzamelen zich op de paradeplaats te Harlingen en zich in orde van bataille gesteld hebbende, marcheeren ze naar het opzichtershuisje. Zij beginnen met steenen te werpen, zij vernielen het huisje, smijtende de boeken en papieren in de haven. Ook het cherchershuisje aan de sluis te Workum, wordt vernield.
1748-06-01
's Avonds 7 uur wordt het derde cherchershuisje op het Zoolseinde te Workum vernield onder trommelslag en vliegend vaandel, waarop men den marsch aanneemt, de cherchers voorop, ieder een botelje dranks in de hand. Het volk komt samen op de Stadsdwinger te Harlingen bij de Franekerpoort, allen met oranje versierd, en kiest eenigen uit, die men naar de herberg Roma brengt. Dan worden 58 gecommitteerden gekozen, in wier hand leven en dood der overheden wordt gesteld. Het opstandig volk vraagt den afgezetten leeraar Joh. Stinstra te Harlingen, wanneer het hem geliefde des anderen daags te prediken. Hij antwoordde: Mannen, dat staat niet aan mij, H. Ed. Mog. hebben 't mij verboden. Het volk antwoordt: "Tegenwoordig zwijgen alle wetten, wij zijn hier wetgevers". Stinstra vraagt een uur beraad. Zijn vrienden ontraden 't hem. Hij weet door gepaste redenen tenslotte den vrede te herstellen, waarna men hem vrij liet wat te doen of niet te doen. Ds. A. Wassenbergh te Lekkum passeert Leeuwarden aan het hoofd van een troep boeren, gewapend met knodsen en palen, en bij zich hebbend drie vaandels en een trom. Het huis Lauta te Wier van grietman H.H. van Knijff aan de vlammen prijsgegeven. Hij redt met moeite op een hooiwagen het leven bij Ds. Stokmans te Marssum. Tot diep in den nacht vergaderen de gekozen gecommitteerden in de herberg 't Paradijs te Workum, 11 Doopsgezinden en 9 Geref. om de "poincten van bezwaernis" op te stellen. Het heffen van impost van het middel van het gemaal en alle andere pachten zullen voortaan in Friesland ophouden. Prof. E.L. Vriemoet treedt voor de derde maal als rector op, met verzen van J.H. Andreae uit de Paltz. J.L. Keiler uit Hessen, J.C. L. Appold uit Hessen, F. Bekius, S. Nauta, J.H. Zanders, alle verschijnend bij W. Coulon te Leeuwarden.
1748-08-03
De regimenten Cavallerie der generaals Eek en v. Rechteren, en enkele regimenten infanterie trekken vanuit Overijsel Friesland binnen. Een ander landt te Harlingen heimelijk in overdekte vaartuigen. Sedert is er een diep stilzwijgen onder de Friezen. De gecommitteerden uit de burgers op de Doelen vergaderd, vertrekken grootendeels naar huis.
1748-12-20
Vier heeren Raden van het Hof v. Justitie geleiden den Stadhouder naar de Kanselarij. Verschenen te Sneek bij T. Juvenalima: Pachters Traanen, uitgestort over de Justitie van het gemeen omtrent hunne goederen. (Gedicht). Te Franeker hebben enkele buitensporigheden plaats wegens 't opdragen der magistraatsbestelling aan den prins erfstadhouder. In den nacht heeft men de Maegden van het stads wapen te Franeker op de Noorderpoort weggehaald en in de stadsgracht geworpen. Beschuldigd en gevangen genomen zijn de molenaar Focke Hayes op de Noordermolen en de zadelmaker Haije Faber. Friesland telt volgens opgave van J. Dotingh in Verward Friesland ongeveer 135.000 zielen, Harlingen 7404, Engelum 115, waarvan dat jaar de schoolmr. en nog 16 inwoners aan een besmettelijke ziekte stierven.
1749-07-20
Gedeputeerden approbeeren [...] gildebrieven [...] der timmerlieden en metselaars te Harlingen.
1750-02-20
Gedept. keuren de gilderollen goed der schoenmakers en scheepstimmerlieden te Harlingen.
1750-03-13
De gilderollen der slagers te Harlingen geapprobeerd.
1750-04-28
De gilderollen der schuitschippers te Harlingen goedgekeurd.
1750-09-15
Verschenen bij F, v.d. Plaats te Harlingen: Brief van Pius Logophilus aan een zijner vrienden wegens de beroeringen te Huizen. En: Waarschuwinge tegen de Geestdrijverij, vervat in een Brief aan de Doopsgez. in Friesland, geschreven door J. Stinstra.
1751-01-07
Rapport gedaan aan Gedept. wegens de aanbesteede haven werken te Harlingen.
1751-03-20
Verschenen bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Nauwkeurig onderzoek van welken geest het berugt beroeringswerk van Nieuwkerk zij.
1751-03-27
Aanbesteed het bouwen van een nieuwe Lat. school te Harlingen, waarin vier scholen zullen wezen, alsmede een Nederduitsche voor de stadsarme kinderen. Ook is kort tevoren het dak der groote kerk voor een som van ƒ 5000 à ƒ 6000 vernieuwd.
1751-08-23
Twee muren zijn te Harlingen voltooid, dienende tot zeewerken der stad, voorheen zeer vervallen, wegens een verschil tusschen de Prov. Staten en de Stadsregeering, dat 50 jaar had geduurd, en nu in dezer voege beslist, dat de stad verplicht was die werken te onderhouden en dat de Provincie jaarlijks een som van ƒ 7000 subsidie gaf voor een tijd van 30 jaar.
1751-08-30
De nieuwe Lat. school te Harlingen heeft het opschrift gekregen: Abolita hu jus seculi luxuria, Restituta prisci temporis frugalitate, Refectis aedibus sacris. Haec Musis dicala domus denuo extructa est, d.i. De overdaad dezer eeuw vernietigd, De spaarzaamheid van den ouden tijd hersteld, Toen het dak der kerk vernieuwd was, Is deze school opnieuw gesticht en aan de Muzen gewijd, toen burgemeesters waren: Johan Daniël Toussaint, Hendrik Schaaf, Age Hogeboom, Sjoert Bosscha, Wybrand van Itsma, Hendrik Wassenaar, Laurens Tabes, Herman Siccama en Matthys Adolph v. Idsinga, secretaris.
1752-04-14
De R.K. kerk te Harlingen aan den Noordkant van de Zuiderhaven, wordt geheel vernieuwd door bouwmeester H. Norel.
1752-08-12
Verschenen bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Clarisse of de historie van een Jongejuf ter. uit het Engelsen door J. Stinstra. Gedrukt wordt: S. Clarke, Verhandelingen over de waarheid van den natuurlijken en geopenbaarden godsdienst.
1752-11-08
De gildebrieven der timmerlieden, kast- en kistmakers, metselaars en schuitschippers te Harlingen geapprobeerd.
1753-08-01
De gilderollen der ijzersmeden, slot- en messemakers te Harlingen geapprobeerd.
1753-09-14
Verschenen bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Een verhandeling over Gods bestaan enz. ter wederlegging van Hobbes en Spinoza door S. Clarke, naar den 9en Engelschen druk vert. door Jan Boelaard.
1754-01-26
Verschenen bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Verhandeling over het leerstuk der verzoeninge door John. Taylor, uit het Engelsch.
1754-03-27
Concert te Harlingen, 's middags 4 uur in het Hof van Friesland, door H.W. Haubach, 't loodje ƒ 1.-.
1754-05-15
De treurige toestand waarin Harlingen zich voor weinige jaren bevond, is geheel ten goede veranderd. De Magistraat heeft door zelf voor te gaan en door bezuiniging de financiën dermate verbeterd, dat een schoone plaats op het Bildt voor de stad werd aangekocht. De Princesse gouvernante gaf het portret van haar en haar gemaal voor de schoorsteenmantel der Raadkamer. De oude waag, tevens als wacht- en rechtkamer van Barradeel gebruikt, aan het Zuidergedeelte van het Stadhuis is vernieuwd.
1755-02-27
Gedept. verbieden tot rust en vrede der kerk den verkoop van het Sociniaansche boek: Verhandeling van het Leerstuk der verzoeninge, door ds. J. Taylor te Norwich, uit het Engelsch vert. en gedrukt bij F. v.d. Plaats te Harlingen.
1755-03-04
Verkoop der boekerij van wijlen Thomes Wopkens, doopsgezind leeraar te Harlingen en den schrijver J. Lolcema.
1755-12-06
Verschenen bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Historie van den ridder baronet Karel Grandison, uit het Engelsen. Verschenen: Vervolg op de hist. en nat. aanmerkingen over de Schudding van l Nov. door ds. J.G. Muller te L.
1756-09-20
De Raden ter admiraliteit in Friesland te Harlingen verkoopen een oorlogscheepshol lang 145 voet, wijd 42 voet, hol op 't onderste dek 161/4 voet.
1756-12-11
Verschenen bij B. Schiere te Harlingen: Korte en geloofwaardige beschrijving der 28-jarige slavernij van Jan Dekker.
1757-05-09
Bij B. Schiere te Harlingen verschenen: De continueerende geschillen onder de protestanten in Zwitserland.
1757-06-11
Verschenen bij Schiere te Harlingen: Dichtkundige laurieren gevlogten op de zegenrijke wapenen van Z.M. Frederik III, met een rouwklagt op den dood van den Pruisischen veldmaarschalk graaf v. Schwerin, alsook een zamenspraak tusschen een krijgsgevangen Oostenrijksche en een Pruisische officier.
1757-07-17
Te koop een bakkerij te Wijnaldum, te bevragen bij Mr. Jan Swart, schooldienaar en dorpsrechter aldaar.
1757-10-18
Verkoop der boekerij van wijlen ds. C. Ludinga te Welsrijp.
1758-02-11
Verschenen bij v.d. Plaats te Harlingen: Schuite- en jagtpraatjes, rakende de oude en hedendaagsche gesteldheid der Ned. republiek.
1758-05-27
Verschenen bij Schiere te Harlingen: Brief wegens den oorsprongk en de gevoelens der z.g.n. ernstigen.
1758-10-07
Verschenen bij Schiere te Harlingen: Het gewaande huwelijk of de bedriegster ontmomd, kluchtspel.
1759-02-18
Te Harlingen stort na den Zondagmiddagdienst de Zuiderbrug over de Zuiderhaven in, juist toen vele kerkgangers er over gingen. Ruim 20 raakten te water, maar werden gered, hoewel vele kerkboeken met zilveren sloten en andere kostbaarheden verloren gingen.
1759-03-12
Een nieuwe vuurtoren te Harlingen in aanbouw.
1759-05-19
De vuurtoren te Harlingen bij de Westerkerk is onder de restauratie ingestort.
1759-05-30
Verschenen te Harlingen bij B. Schiere: De wonderlijke reisgevallen van Maria Kinkons, door A.G. L. M
1759-06-23
Gedrukt bij firma Folkert van der Plaats te Harlingen: Klinkdigt op het afsterven van Wijbrand van Itsma, burgemeester van Harlingen.
1759-07-01
Buwe Schiere te Harlingen biedt zijn boekdrukkerij, die onlangs merkelijk is vermeerderd en verbeterd te koop aan, adres: de kooplieden Eeke Menalda en Tjepke Gratama aldaar.
1759-10-06
Bij Jan Hoogland te Harlingen gedrukt: Voorbeeld van de Leer der goddelijke voorzeggingen, door Campegius Vitringa, en vertaald met voorrede door Ds. Isebr. Eil. Harkenroth, rector der Lat. school aldaar, prijs ƒ 1.40.
1759-12-08
Te Harlingen opgericht een compagnie van scheepsassurantie, administrateur Philippus Swart, boekhouder in de Suikerraffineerderij aldaar.
1760-04-23
Bij F. van der Plaats te Harlingen wordt de bibliotheek verkocht van wijlen Jacob Dronrijp, burger-kolonel aldaar.
1760-05-12
Gerlof Corwinys wordt hospes in de herberg De Valk te Harlingen.
1760-10-15
Verkoop der helling aan de Zuidkant van de Zuiderhaven te Harlingen, ten Oosten van de Admiraliteitswerf aldaar, eigenaar wijlen Hendrik Jansen Jongma.
1760-11-19
De officieren van het Groot-Veerschippersgild te Harlingen adverteeren, dat de Harlinger beurtman op Amsterdam vice versa van 12 Nov. tot 12 Febr. bij vaarbaar weer en wind driemaal weeks zal varen, n.l. van Harlingen op Amsterdam Zondags, Woensdags en Vrijdags, 's morgens 9 uur en van Amsterdam op Harlingen Maandags, Woensdags en Vrijdags, 's avonds met Boomklok luiden.
1760-12-11
Verschenen bij Bouwe Schiwers te Harlingen: Hist. Verhaal van hetgeene voorgevallen is tusschen Jhr. O.Z. v. Haren en zijne dochters, door een vrije penne.
1761-04-11
Gedrukt bij Jan Hoogland te Harlingen voor de 6e maal: Kort Begrip der waare Godtgeleertheit door ds. Henricus Siccama te Leeuwarden, prijs 24 st.
1761-04-25
Gedrukt bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Vier brieven van Irenaeus Bibliophilus aan Janus Gracilius, geschreven uit Ratinopolen, rakende het onderzoek der H. Schriften, 18 st.
1761-04-29
Verkoop te Harlingen van het galjootschip De Jonge Jan, bij schipper Marten Dirks gevoert, lang 93, wijd 23 en hol 11 voet, en een smakschip De Jonge Alida, lang 75 voet. bij schipper Hille Jans Kooten te Warga bevaren.
1761-06-17
Verkrijgbaar bij Cornelis Edgers en Jan Hoogland te Harlingen: De nieuw uitgevonden of ontdekte goudmijn, beneevens een grondig onderwijs om uit de waare breedte de waare lengte te vinden, door Cornelis Edgers, mathematicus aldaar.
1761-08-22
Verkoop van 2/32 van een nieuw brigantijnschip. genaamd Roordaburgt, in de Zuiderhaven te Harlingen.
1761-09-24
Aanbesteed het maken van twee nieuwe deuren in 's Lands Kysterazijl liggende over de trekvaart tusschen Harlingen en Franeker.
1762-11-04
Verkoop der bibliotheek van wijlen Jan Boelaard, Doopsgez. leeraar te Harlingen.
1762-11-10
Gedrukt bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Beknopte huishoudelijke Hovenier door J.H. Knoop, dl. III.
1762-12-29
Gedrukt bij F. v.d. Plaats te Harlingen. Vier Godgeleerde Brieven over 't Onderzoek der H. Schriften door Jan Boelaard, in leven Doopsgez. predikant aldaar. Verschenen: H.J. Arntzenius, Oratio de natalibus et incrementis gymnasii Leovardiensis.
1763-02-15
De Raden ter Admiraliteit in Friesland verkoopen een oorlogschipshol Friesland genaamd, lang 146 voet, in de Zuiderhaven te Harlingen.
1763-03-31
Bij F. v.d. Plaats te Harlingen verkocht een uitmuntende verzameling muziek, een extra fraaije pantalon met 3 piano's, een extra zuivere en sterke violoncel, door Hendrik Jacobsz, vak met fluiten A, B, enz. Ook geeft hij uit: Aanspraak gedaan op het Toneel na de vertoning van de Dood van Willem I, door een gezelschap van liefhebbers der Toneelpoëzy te Harlingen op 8 Maart 1763, 3 st.
1763-06-11
Men praesenteert uit de Hand te verkopen: Een brave en voortreffelijke HERBERG en LOGEMENT 't Hoff van Friesland genaamd, staande aan de Voorstraat binnen Harlingen, voorzien met diverse ruime Kamers, een Kolf baan en een Stalling voor 12 Paarden. Iemant hier aan gading hebbende, adresseere zig bij de Wed. van CAYE SLAAPKOOL aldaar woonagtig, die in alle billijkheid zal handelen. (Uit: Leeuwarder Courant)
1763-09-14
Verkoop van een pottebakkerij buiten de Bildtpoort te Harlingen, waarin lange jaren het handwerk is gedreven.
1763-11-09
Verkrijgbaar bij F. v.d. Plaats: S. de Brai. Uitbreidende ontleding van den brief des Apostels Paulus aan de Romeinen van Prof. H. Venema te Franeker, uit het latijn vert. door Ds. G. v. Velsen te Waaxens, nu te Harlingen. En: Vitringa's Aphorismi, Herodoti historiarum libr. IX L.C. Valckenarii cum notis P. Wesselingii, Ernstig en vertrouwelijk Buurpraatje tusschen Broeder Waarmondt, Eigenzin, Rechthart en Ongeloof, opzigtelijk tot de zaak van ds. C. Blom onder de zinspreuk NOS populo damus, pr. 6 st.
1763-12-10
Alle degene die begeerig zijn om de proeven van de wiskunstige langstens te zien door tafels van de beweeginge over de gantsche aardkloot, opgemaakt door Cornelis Edgers, getrokken uit het boekje genaamt De Goudmijn om de waare Langte uit de waare Breedte te vinden, alle die begeerig is om het geëxamineert te hebben, die kome bij den autheur Cornelis Edgers, school- en rekenmr. tot Harlingen in de Vijverstraat, die zal het ten dank aantoonen.
1764-01-28
Schipper Meevis Jans van Makkum maakt bekend, dat hij voornemens is van Harlingen naar Hamburg te zeilen met een nieuw welbezeild coffeschip de Barbara en Apollonia met den eersten goeden windt, die waaien zal na 15 Febr. 1764 Iemand genegen eenige stukgoederen in te schepen, adresseere zich aan dr. Bernhardus Jelgersma te Harlingen. De Vaderl. Letteroefeningen bevatten: Vervolg van papieren rakende de zaak van ds. C. Blom. Te koop 7 á 8 weeftouwen en 36 kammen, waaronder 2 tantjeskammen van de hoogste tot de laatste taalies toe, een scheerraamt zijnde een lierraamt, bij Jan Broekmans, mr. weever in Dokkum aan de Fetsefontein. Te koop de buitenplaats met boerenwoning, magnifique plantagie, van majoor Geusau even buiten Harlingen.
1764-03-26
Verkoop der bibliotheek van wijlen H. v.d. Brink, opperchirurgijn op 's Lands oorlogschip Prins Willem, en van Jan Harmens, mathematicus te Harlingen.
1764-05-26
Afgebrand de nieuwe mouterij in de Kruisstraat bij de Groote Kerk te Harlingen.
1764-09-26
Te koop den tinnegietersvormen en gereedschappen van Hylke P. Dreyer te Harlingen.
1765-01-14
Te bekomen bij H.A. de Chalmot: Gedigt op de Hooge Vergadering van de Ed. Mog. Heeren Zeeraden te Harlingen, 2 st.
1765-03-31
Gehuwd te Franeker: Meille Toussaint en Atje Haitsma, bij Wed. Jan Hoogland en zoon te Harlingen verschijnen huwelijkszangen van J.A. Backer en W. de Lille.
1765-04-03
Ten huize van Pieter Scheltema in de herberg Benthem te Harlingen verkocht een pan- en estrikwerk met de bloks, knegtswonings, hovinge, stallinge en wagenhuis aan de Noordkant van de Zoutsloot te Harlingen, gedreven door koopman Phillippus Hanekuik c.s. Johannes Georgius Hempel te Harlingen vraagt een beeldhouwersknecht.
1765-09-26
V. v.d. Plaats te Harlingen verkoopt de bibliotheek van wijlen Henricus Anjema, kommies van 's lands middelen over het kwartier Zevenwolden, waaronder verscheidene keurlijke Mathematische manuscripten en instrumenten, waaronder een Gregoriaansche telescoop door J. van der Bildt.
1765-12-16
Verkocht bij v.d. Plaats te Harlingen de nagelaten bibliotheken van wijlen Cornelis J. Timmerman, leeraar der Doopsgezinden en van koopman Douwe Haanekuik aldaar.
1766-04-09
Verkoop der modern betimmerde buitenplaats met hovinge, plantagie en boerderij even buiten Harlingen aan de trekvaart onder Almenum, verlaten door de gevlugte Jan Hendrik Noeman en Elisabeth van Beijerma.
1766-05-10
Evert Wynalda op de Lanen te Harlingen verkoopt heilingen. Gedrukt bij Tjallingius te Hoorn: De Geloofsleere der waare Mennonieten door Corn. Ris, leeraar der Doopsgez, te Hoorn. De Leeuw. Courant publiceert, dat de advertentie in de courant in 1764 geplaatst door Jhr. Edzard v. Burmania, tegen zijn vader Edzard H. v. Burmania, old raad van het Hof te Bakkeveen, gezien de proceduren, die daarop gevolgd zijn, alle gegrondheid mist.
1766-06-02
Prof. H. Cannegieter treedt weer op als rector-magn., wat herdacht wordt in carmina van de studenten: P. v. Dorp, Toussaint Woordhouder, A.J. Conradi, H.J. Roosen en door den rector der Lat. school te Harlingen J. Terpstra. P.O. van Hemessen, J. Ruardi, E. Wassenbergh, B. v.d. Meij, A. Camphuijsen, P. Dreux, E.J. B. Schonck (herderszang van Coridon en Melibe), Casp. Lyffmann, verschenen bij W. Coulon te Franeker.
1766-06-04
Op afbraak verkocht de heerehuizinge Zeewijk bij Grettingabuurt buiten Harlingen, waarin o.a. een mooie poort in het voorhuis, met een schrijfkantoortje daaraan vast.
1766-09-20
F. v.d. Plaats te Harlingen geeft uit: Aggaei Haitsma, Commentarius ad Genesin, 476 pag. Pieter Bolties, voorzanger in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden, geeft institutie in het psalmzingen. Bij Jelle Hendriks, veenbaas op Zydsbuurren onder Grouw, te koop een deftige watermolen, groot van vlucht 54 voet. Gedeputeerde Staten van Friesland en de Burgemr. en Raadt van Groningen besteden het maken van een zeskante kaap op Schiermonnikoog aan.
1766-09-24
Te koop een huizinge met groote hovinge te Arum door wed. Murray metterdood ontruimd, te bevragen bij J. Eelkoma, praeceptor der Lat. scholen te Harlingen.
1767-02-02
Om dezen tijd wordt te Harlingen een katoen- en hennepspinnerij opgericht, waar vele arme kinderen werken, tevens het stadsarmhuis. Het diakoniehuis wordt naast het Menniste weeshuis (1643) gebouwd in 1769.
1767-03-21
Gedrukt bij H.D. Lomars te Franeker: Dr. J. Terpstra, rector Harlingensis: Specimen philosophico-juridicum De philosophia veterum Jetorum.
1767-06-20
Gedrukt bij H.A. de Chalmot: Brief van Petrus Camper aan den zeer ervaren en kundigen heer Jan de Reus, beroemd heelmeester en stadsvroedmeester te Harlingen, waarin met authentique stukken aangetoond wordt, dat de wateraftapping aan de zwangere huisvrouw van Mr. Evert Rinsma te Kollum tegens alle waarheid den schrijver is aangewreeven, 5 st.
1767-07-08
Academische redevoering van Prof. Petrus Conradi over den verbaazenden voortgang van het door de apostels in de weereld gepredikt Evangelie als een ontwijfelbaar bewijs voor de waarheid van den Christel, godsdienst, door ds. G. Lemke te Harlingen.
1767-08-22
Gedrukt bij A. Ferwerda en G. Tresling te Leeuwarden: Onderrigt aan den lezer door Evert Rinsma, organist en dorpsregter te Kollum en zijn huisvrouw Beerentje Johannes, nopens de onwaarheden welke in het relaas van den chirurgijn Quetsius, aan Prof. Camper gedaan, werden gevonden en door den Prof. in een 2en brief aan de vroedmeester Jan de Reus te Harlingen, gedateerd Klein Lankum, 30 Juli 1767 nog verders werden gezogt te rechtveerdigen en verdedigen, 3 St.
1767-10-24
Bij Klaas Swerus te Harlingen uitgegeven, Het vrolijke gezelschap van Friesche boeren en boerinnen wegens het huwelijk van Z.H. Willem V, door P. Ferwerda, 4 st.
1768-08-13
Gedrukt bij F. v.d. Plaats te Harlingen: het treurspel De Mityleners door Dr. Simon Stijl, prijs 7 st.
1768-09-03
Gedrukt bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Vier verhandelingen door Richard Price, uit het Engelsch.
1768-11-28
F. v.d. Plaats te Harlingen verkoopt de bibliotheken en vele zeer zeldzame handschriften, nagelaten door wijlen Evert Nieuwenhuis, old kapitein ter recherche en wijlen Pieter de Bruin, mede vroedschap van Harlingen.
1769-02-15
Bij F. v.d. Plaats te Harlingen gedrukt: Lierzang aan Melpomene door S. Stijl, en 2e vermeerderde druk van C. Velzen's Rivierkundige Verhandeling met kaarten en platen, prijs 36 st.
1769-02-23
Verkoop der sathe Ockinga-State te Wijnaldum, groot 100 pondem. bij de erven van Ate Clases als huurders in gebruik voor 490 car. gl.
1769-03-15
In de herberg Romen te Harlingen verkocht de deftige "Nieuwe Herberg" en hingstemannerij met schuur om 200 paarden te stallen, te Berlikum bij Symon Sicks Baarda als eigenaar bewoond, huur voorheen 225 car. gl.
1769-03-29
Gedrukt hij F. v.d. Plaats te Harlingen: Levensbeschrijving van verscheidene vermaarde Italiaansche mannen en vrouwen, uit het Fransch, 24 st.
1769-05-24
Gedrukt bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Geographische, natuurkundige en historische berichten over Asië, Africa en America, getrokken uit de stigtelijke brieven en reisbeschrijvingen der Jesuieten, uit het Fransch, dl. I. Aanbesteed de reparatie van het raadhuis te Balk (een nieuw zijdak, gooten, kocijnen, deuren, raamten met glazen en verf, zouders, tooren en verder binnen- en buitenwerk). Verkrijgbaar: O.Z. v. Haren, Agon, Sultan van Bantam, treurspel.
1769-09-07
De Groenlandsvaarder De Wildschut, commandeur Pieter Gerbens, te Harlingen binnengeloopen met 8 visschen.
1769-09-16
Pieter Scheltema, castelein in de Benthem te Harlingen, biedt zijn biljarttafel met keuen, byljes en blaakers te koop aan.
1769-10-14
Gedrukt bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Het merkwaardig Ierland briefsgewijze beschreeven geduurende een reis door gemelde Koninkrijk in 1764 door John Busk, met kaart, uit het Engelsen, in de serie: Tegenw. Staat van alle volkeren.
1769-11-04
Gedrukt bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Brieven over Duitschland, door Thomas Nugent, uit het Engelsch, á 2.10.
1769-11-29
Jan Westra als boekhouder van de Robbeslager, commandeur J.J. de Jong, doet rekening van ontvang en uitgaaf en van 't geene verders ten nutte van de compagnie is geresolveert in de herberg De Gouden Leeuw te Harlingen.
1770-02-21
Scheepstimmerknechten genegen te werken aan een nieuw oorlogschip te Harlingen, adresseeren zich bij Minne E. Bakker te IJlst en Albert Doedes te Harlingen.
1770-04-28
Te huur de sathe Unia-State te Wirdum, groot 70 pondem. zijnde een moderne huizinge met hovinge, gragten en cingels. Verschenen bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Een nieuwe algemeene beschrijving van de Colonie Suriname door Philip Fermin, Med. dr.
1770-05-16
Verschenen bij Yntema en Tieboel te Amsterdam en bij v.d. Plaats te Harlingen: De zeden en gewoonten van Italien beschouwd door Joseph Baretti, 2 dln. Boelgoed ten sterfhuize van wijlen grietman Knijff te Ferwerd, wiens buitenplaats, groot 4 pondem. uit de hand te koop is.
1770-06-20
Verschenen bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Brieven over Rusland door Algarotti.
1770-06-27
Gedrukt bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Berichten over Asië, Afrika en Amerika, 3 dln. 30 Te koop het tichelwerk aan Kingmatille te Zweins
1770-08-04
Uitgegeven bij Yntema en Tieboel te Amsterdam en bij F. v.d. Plaats te Harlingen: De kunst van het oordeelen over paarden door Bourgelat, stalmeester van den koning van Frankrijk, vertaald uit het Fransch, voorzien van een brief van Reinier Fontein aan G.T. baron thoe Schwartzenberg en Jhr. Jacob Adriaan du Tour, prijs á 1.80. Verschenen ter drukkerij van R. Dijkstra te Dokkum: Zedig Vertoog aangaande het H. Avondmaal door ds. Ambrosius Dorhout aldaar. Gedrukt bij P. Koumans te Leeuwarden: Inwijdingspredicatie in de nieuwgebouwde kerk te Suameer over l Kon. 9:3 op 12 Nov. 1769 door ds. Everh. Penninga, v.d. m. te Garijp, Eernewolde en Suameer.
1770-08-07
Verkocht te Wijnaldum 120 á 130 beste korven bijen met een groote partij bijkersgereedschappen, nagelaten door wijlen den hovenier Anthony Vink te Harlingen.
1770-08-15
Jacob Bosch te Leeuwarden heeft laten drukken bij A. Jeltema zijn Zeven brieven voor dezen stukswijze in 't licht gekomen en geteekent met den naam Palmonie Sopher, één brief aan den opperrabbijn te Amsterdam, 24 st. In het pakhuis van Scheltinga te Harlingen bij de Westerkerk verkocht 2800 gezouten robbevellen, onlangs uit Groenland aangebracht, bij kavelingen van 200 stuks. J. Bosch te Leeuwarden houdt wegens zijn hooge jaren op met het fabriceeren van fluweelen, zijdewerken, enz., hij wil zijn zaak en het onderwijs in de zijdehandel overdoen.
1770-09-27
F. v.d. Plaats te Harlingen verkoopt de bibliotheek ten sterfhuize van wijlen Risco Ripema, bedienaar des H. Evangeliums onder het Kruis te Antwerpen.
1770-10-11
Verkocht bij de gebr. Roerig in 't Heerenlogement te Harlingen 110 schilderijen van verscheidene beste Italiaansche, Fransche, Vlaamsche, Hollandsche en Hoogduitsche meesters, catalogus bij den kunsthandelaar H.A. Baur aldaar, de meesters zijn o.a. Guido Rem, Titiaan, Trevisani, Palmavecchio, Jac. Amieoni, Carlo Lotti, Jan Feit, Pieter Courteau, Burgignon, Adriaan Brouwer, Ludolf Bachhuisen, David Teniers, B. v.d. Aast, C. Dusaft, P. Wouwerman, B. Graat, Frangois Sneijers, P. Sneijders, J.C. Sing e.a.
1770-11-14
Verkocht 1/64 in een groenlandsvaarder De Wildschut, liggende te Harlingen, gevoerd door commandeur Pieter Gerbens, onder directie van Allard Scheltinga als boekhouder aldaar.
1770-12-22
Wed. Gerrit Trox biedt te koop aan de van ouds vermaarde herberg 't Hof v. Friesland met kolfbaan en paardestalling tegenover 't stadhuis aan de Voorstraat te Harlingen.
1771-02-27
Verhuurd Ponga-State te Marrum bij den hr. Watjee als huurder gebruikt. Verkoop van de Zuiderpoorts wind-, rogge- en weitmolen met woonhuis aan de stadsvesten binnen Harlingen, waarvan de wederhelfte toebehoort aan Pieter Freerks houtkooper c.s.
1771-06-06
Frederik Hoogland, stadsdrukker te Harlingen biedt een drukpers te koop aan met ijzeren fundament en een houten degel, met 2 verschetten en een drukbank, leggende onopgeslagen. Uitgegeven bij H.D. Lomars te Franeker: A. Haitsma, v.d.m. in Midlum, Commentarius ad librum sacrum Exodum.
1771-06-08
De magistraat van Harlingen besteedt het afbreken van de groote kerk aldaar aan.
1771-07-17
Verschenen: Nauwkeurig onderwijs in de vroedkunde, door Jan de Reus, stadsvroedmr. te Harlingen en heelmr. ter admiraliteit, met voorrede van Prof. Camper, 12 st.
1771-07-31
De magistraat van Harlingen laat verkoopen een partij van 400 á 500 ton duifsteen van de afgebroken kerk aldaar.
1771-09-14
De directeur der Italiaansche opera Nicolassi, thans in dienst van de hertog van Brunswijk, door Harlingen passeerende, zal in de tent op de Breede Plaats aldaar vertoonen Le philosophe de Campagne, blijspel in 3 acten met muziek van Galuppi en Buranelle, mej. Cesseri, de oudste, zal tusschen de bedrijven aria's van de voornaamste meesters zingen, 1e rang á l, 2e rang 12 stuivers, 3e rang 6 st. De kerkvoogden van Holwerd laten een zilveren zweep verharddraven.
1771-10-02
Verkoop der van ouds vermaarde herberg 't Hof van Friesland met kolfbaan te Harlingen, tegenover 't Stadhuis.
1771-10-14
Bij V. v.d. Plaats te Harlingen verkocht de bibliotheek van wijlen Kornelis Ekama, stads-schrijf- en rekenmr., en van J. van Hasenhoek, chirurgijn en burgerhopman aldaar. Een eeuw geleden (1671) krijgt Kornwerd toestemming om de pastorie te verkoopen.
1771-10-19
De magistraat van Harlingen maakt bekend, dat in de fundamenten der nieuw te stichten kerk diverse graf steden moeten worden betrokken, o.a. van Matthys van Idsinga en generaal Johan van Idsinga erven.
1771-10-21
Nicolassi vertoont te Harlingen de opera in 3 bedrijven Het huwelijk tusschen Nardo en Lesbina.
1771-10-26
Bij L. Huising te Groningen en F. v.d. Plaats te Harlingen gedrukt: Beknopte historie van Engeland tot 1728, Ie dl.
1771-11-20
De voogden der Stadsarmenkamer te Harlingen besteden de leverantie aan van 1000 vendels korven Hooglandsche geele kleiaardappels.
1771-12-10
Verkoop der bibliotheek van wijlen ds. J.E. Harkenroth te Harlingen. Gedrukt bij Yntema en Tieboel te Amsterdam en bij F. v.d. Plaats te Harlingen: De zeden en gewoonten van Italiën door Joseph Baretti.
1771-12-18
De magistraat van Harlingen besteedt de leverantie aan van hardsteen voor de nieuwe kerk aldaar. Bij L. Huisingh te Groningen en F. v.d. Plaats te Harlingen gedrukt: Beknopte historie van Frankrijk tot 1764, dl. I.
1771-12-30
Klaas Swerus, boekverkooper te Harlingen, verkoopt de bibliotheek van wijlen ds. Bern. Jorna te Welsrijp en Bajum.
1772-03-19
Bij F. van der Plaats te Harlingen verkocht de voorname bibliotheek van koopman Simon Fokkes Bakker aldaar.
1772-05-26
Kunsthandelaar H.A. Baur te Harlingen laat een verzameling schilderijen meest van Nederl. meesters verkoopen.
1772-11-23
Bij F. v.d. Plaats te Harlingen verkocht de bibliotheek van koopman Eelke Wildschut.
1773-01-03
De magistraat van Harlingen besteedt aan het uitgraven der fundamenten en het weer opmetzelen van dezelve tot een nieuwe kruiskerk.
1773-01-29
Aanbesteding van een nieuw dak en wuift en het leidekken voor de in aanbouw zijnde kerk te Harlingen.
1773-02-06
De opregte onvervalste chocolade, gemaakt door Joh. Mecima te Harlingen is á 16 st. het pond te bekomen.
1773-02-13
Bij H.A. de Chalmot en F. v.d. Plaats verschenen: Redevoeringen over Matth. 18-20 van Prof. H. Venema te Franeker, uit het latijn vertaald door ds. G. Lemke te Harlingen.
1773-02-16
Verkoop van een huizinge met nieuw aangelegde kaarsmakerij te Harlingen.
1773-04-08
De boekverkooper Klaas Swerus te Harlingen verkoopt de bibliotheek, gouden medailles, opticaspiegel, globen, octant, quadrant en andere mathematische instrumenten en clavecordium. nagelaten door Daniël Heinsius.
1773-06-28
Verkocht ten sterfhuize van wed. Gratema te Harlingen o.a. een mooi staand horlogie, speelende 12 differente airtjes, gemaakt door Tjeerd Ratsma.
1773-07-31
Bezoek van den stadhouder aan Franeker en Harlingen.
1773-12-18
Bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Verhandeling over de vallende ziekte door den beroemden S.A. D. Pissot, en: Verslag van de verbazende historiën der z.g.n. buiksprekers
1774-02-14
Verhuring der vrije visscherij met aalfuiken, 1e in Gestwerder zijl, 2e het zet in de Rie omtrent de Sexbierumervaart, 3e het zet in de Rie omtrent de Roptavaart onder Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum.
1774-04-06
Gedrukt bij H.A. de Chalmot te Leeuwarden: Het belang der maatschappij in het beteugelen van de kindermoord, briefsgewijze voorgesteld aan Prof. Petrus Camper, door S.M. v.d. Bij Corn. Aardenburg te Harlingen worden oranje- of dommusclontjes gemaakt, bij de 5 pond, 15 ct. per pond. Aanbesteed het maken eener nieuwe poort voor het ammunitiehuis in de Haniasteeg te Leeuwarden.
1774-07-02
Op taxatie over te nemen de aanzienlijke zilversmidszaak van wijlen den rentmeester en zilversmid Harmanus Videlius te Harlingen.
1774-09-19
Kerkvoogden van Rinsumageest laten het tolhuis en de visscherij aldaar verhuren. Uitgegeven bij F. v.d. Plaats te Harlingen: Zachariae Huber, Observationes rerum Forensium notabilium in suprema Frisiorum curia Judicatorum.
1774-10-15
Bij H.A. Baur te Harlingen verkocht een kabinetje schilderijen der schilders: G. Dou, G. Metzn, F. Mieris, D. Teniers, A. Ostade, J. Weynands, Engelbach, J. van Goien, L. Backhuizen, J. Storck, W. Vroom, T. Wyk, A. Pynaker, R. van Rijn, G. Flink, P. Geyzels, J. Hackheit, Hattem, A. Ruys, J. Ruysdael, J. Maas, A. Mingen,. P. Stoop. F. van der Plaats te Harlingen geeft uit: Beknopte historie van het vaderland in 3 dln, dl. T lopend tot 1575.
1774-11-21
F. v.d. Plaats te Harlingen verkoopt een verzameling prentkunst, 600 nummers groot, o.a. van D. Teniers, A. Watteau. N. Laneret, Ant. Coypel, Vernet, Jordaens, F. Boucker, Louthefbourg, Berghem, Cl. Lorrain, Dieterici, Bakhuizen, Ruysdael, La Croix e.a.
1775-01-01
In de nieuwe kerk te Harlingen wordt de eerste predikatie gedaan door ds. F. Piekenbroek met Joh. 10: 22, die tevens gedacht aan de nieuwe psalmberijming.
1775-03-10
Prolongatie van octrooi voor 30 jaar verleend aan Jan Zeper op de meestoof buiten Leeuwarden. En aan Joh. Mecima tot een terpentijnstokerij en harsmakerij te Harlingen.
1775-03-22
Verkocht in de Benthem te Harlingen 7 pondem. land onder Makkum bij den dorpregter Crytenburg gebruikt.
1775-04-01
Tweernmolen met 22 spillen uit de hand te koop bij Paulus Cornelis te Oosterlittens. Verschenen: Leerreede over Psalm 100:4 bij gelegenheid, dat de nieuwe psalmberijming ter openbaaren gebruike in de Herv. gemeenten van Friesland stond ingevoerd te worden, door ds. Georgius Lemke te Harlingen.
1775-05-17
Alzoo de school van Jacobi Parochie vaceert, worden liefhebbers met vereischte bekwaamheden, ook de muziek verstaande, verzocht hun gaven te laten hooren. Aldegenen die genegen zijn den lande ter zee voor matroos of soldaat te dienen op 's lands schip princesse Maria Louisa, onder commando van kapitein Jan Berghuis, vervoegen zich in het sterfhuis op de Schritzen te Harlingen.
1775-07-12
Aanbesteed de reparatie der korenmolen te Woudsend, bestek bij A.B. Idsarda, schoolmeester aldaar. Verkoop van een partij duivesteen van de kerk te Dantumawoude. De apotheker-drogist Joh. Mecima te Harlingen, maker van hars en terpentijnolie, is twee fabrieken begonnen in 't raffineeren van salpeter en zwavel, deze verkoopt hij in pijpen, brooden of kristallen, ook fijngemalen.
1775-07-27
Bij de Kettingbrug op de z.g.n. Jeneverbank te Harlingen, 3 zakken koolzaad gevonden.
1775-09-30
Gedrukt bij P. Conradi te Amsterdam en F. v.d. Plaats te Harlingen: dl. II van Levensbeschrijving van eenige voornaame meest Nederl. mannen en vrouwen o.a. van D.R. Camphuijsen.
1775-11-01
De magistraat van Harlingen laat 80 ton duifsteen verkoopen.
1775-12-11
Klaas Swerus, boekverkooper te Harlingen, verkoopt de bibliotheek van wijlen Johannes Gerlofsma, old-secretaris van Barradeel.
1775-12-13
Uitgegeven bij Dirk v.d. Sluis, boekdrukker te Franeker: Nauwkeurige beschrijving van de vreeselijke storm en ongemeene watervloed van 14 en 15 Nov. 1775, waarbij de verwoestingen en ongelukken o.a. op Schiermonnikoog, Workum, Lemmer en Harlingen.
1776-04-01
De boekwinkel van Klaas Swerus wordt verplaatst en voortaan gedreven in compagnie met Folkert van der Plaats: aan de Voorstraat te Harlingen.
1776-04-10
Verkoop van een fraaie hovinge, tuin en zomerhuis, voorzien met schoone vrugtboomen en een schoon gezicht over de stadsvesting Harlingen, op den heereweg en in zee uitziende, met een kamer, vuurhok met fournoisen, prieel, put, bak en verdere commoditeiten, staande achter de Spijkerboor aldaar, gebruikt door koopman S. Tolsma.
1776-04-30
Aanbesteed het afbreken der oude kerk en toren te Metslawier, ongeveer 90 voet lang, wijd 28 voet buitenwerk en het weer opbouwen van een nieuwe kerk en toren. H.A. de Chalmot in de Baayert aan St. Anhonygasthuis verkoopt een uitmuntende collectie stedeboeken, atlassen, enz. Orgel ingewijd in de nieuwe kerk te Harlingen, o.a. met kerkgezangen van Simon Stijl.
1776-09-11
Verkoop van schilderijen ten huize van H.A. Baur te Harlingen, n.l. van Guido Reni, Jacob Amicond, Rembr. v. Rhijn, Gerb. v.d. Eekhout, de Muscheron, Likalon, H, Dabbels, C.J. Jardin, Dirk van den Berge, J. Wolfaert, S. Ruisdael, K. Camphuizen, W. Romein, P. Wouwerman, Torn Wyk, J.D. D. Heem, R. Brakenburg, H. Bogaert, K. Beeld, P. Vegm e.a. Zie de catalogus.
1777-02-15
Verschenen bij P. Koopmans te Leeuwarden: Verhandeling over de onzondigheid en nuttigheid der inenting van de veeziekte aan kalveren door H. Oneides. De kunstschilder H.A. Baur te Harlingen maakt en verkoopt allerbeste Italiaansche fijne pastei of verfpennen, hondert differente stuks van coleur, dewelke genoegzaam zijn om daarmede alles in zijn natuurlijke couleeren te crioneeren, gelijk men met olyverf zulks zou kunnen schilderen. Geeft les in 't fraaije crioneeren 's daags van l á 2 uur en 5 á 6 in de teekenkonst.
1777-03-19
Zilveren eereprijs toegekend aan koopman Jan Backer Auckesz te Harlingen voor zijn vers "Lof van den Nederl. Koophandel" door het dichtlievend genootschap "Kunstliefde spaart geen vlijt" te 's Hage.
1777-03-26
Verloren een teekening met 3 wapens, terug te bezorgen bij den beeldhouwer Hempel te Harlingen. 28 Verkoop van Friesche steen van de afgebroken kerk te Berlikum.
1777-09-01
Willem V c.s. rijden in een koets met zes paarden naar Harlingen om de Vijfdeels dijken te zien.
1777-10-01
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: Verhandeling over de zeedijken in het algemeen en die der vijf deelen in het bijzonder, door A. Ypeij te Franeker. Aanbesteed het arbeidsloon voor het maken van een geheel nieuw ringmuurtje om het kerkhof te Metslawier.
1777-10-22
Verschenen bij A. Olingius te Harlingen: Beknopt vertoog of korte aanmerking over de Vijf deelen zeedijken, door A. K.
1778-02-21
Verschenen: Tegenbetoog of wederlegging van Taxophilos, waarin getoont wordt dat den classen in Friesland, ter eerster instantie de approbatie en decisie van quastieuse beroepingen toekomt, volgens vastgestelde polityke en kerkelijke wetten. Gratis te verkrijgen bij van der Plaats te Harlingen: Brief van A. Ypeij aan den WelEd. Eigenerfden in een der Vijf deelen, schrijver der voorrede voor de verhandeling over de Vijfdeelsdijken van den Grave van Wassenaar Twickel.
1778-03-21
Verschenen bij P.N. Lomars te Franeker: Brief van Prof. J.H. van Swinden aan Prof. E. Wassenbergh, schrijver van een naamloos stukje, ten tytel voerende Noodzakelike Verdediging der Handelingen v/d Senatus Jndicialis der Hoogeschool te Franeker. Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: Samenspraak in 't Rijk der dooden tusschen Prins Willem I en generaal Montgommery over de eertijds voorgevallene omwenteling i/d. Nederlanden en de tegenwoordige gesteldheid der zaaken in Amerika. Nadere Aanmerkingen van Petrus Camper op de verhandeling van Karel George Grave van Wassenaar Twickel over de Vijfdeelsdijken van Vriesland.
1778-07-04
De fjouwerde dey, fin Lieuwerder Marke, frieunden! dat is te zissen, Mandey de zexte Juyljes 1778, nei Ytten, te twa oere, zil er (by wol wessen) ynt ljeucht komme, by Jehannes Seydel, oppe hoeke finne Keuningstriete, te Lieuwerd: I en Tonneelspul, De Tankbre Boere Zoon, trog Engel ynt Heegduitsch forhelle, en mey forooring yn fjouwer-en-drytig tonneelen op 't Friesch Boers fortolke: 't is op postpompier yn agten gaer teerd. Hy zil net meer kostje as fjouwer stoeren. Zis het fort. Let wol: Men kin hem ek ta kaeep krije ta Harns bij Zweris, ta Frentjer by Fin der Sluis, ta Snitz by Zylstra, ta Dokkum by Brouwer, en za fort.
1778-08-14
Verschenen bij W. Wigeri op de Kelders te Leeuwarden: Beoordeeling van de Eerw. Classis van Leeuwarden over de bij haar ingeleverde Remonstrantie van Mr. J. Groenia, chirurgijn. En bij v.d. Plaats te Harlingen: C.H. Trotz, Verklaring van de grondwetten der Vereenigde Nederl., en: J. de Reus, Nauwkeurig onderwijs in de vroedkunde, met voorrede van P. Camper.
1778-10-03
H.A. Baur, kunstschilder en kunstkooper te Harlingen, verkoopt ten zijnen huize: schilderijen van A. Asselein, Jan Breugel, H. v. Baaien, de Lormae, W. v.d. Velde, Jan Sterk, Jan W.P. Wouwerman, A. Brouwer, A. Peynaker, Jan v. Huisum, Jan Greivier, Gerrit Hoet, J. v. Gojen. A. Begein, Van Vliet, Toepits, Fergieson, R. Brakenburg, C. Willaerts, Schindel, Ten Oever, C. Mollenaer e.a.
1778-11-16
Verkoop van 300 zware boomen staande op Siccama-State van grietman Grave v. Wassenaar te Herbajum digt aan de Harlinger Trekvaart.
1778-11-28
Jehannes Seydel oer de Kanslerye, oppe hoeke fin de Keuningsstriete, ta Lieuwird, het aek drukt, en forkepit: Twaa oprieuchte Frieske Boere Hallumer Almenakken, 't Jonge Lieuw Boosk, Plezierspul, yn Vyf bidrieuwen beschreun, for de laefhabbers fin 't booskjen, ien wonder zeltzim stik, is het iene. Het oor is Maayke Jakklis Libben en ofkomst, mey het Twaade Diel, fin har ontmietting, en Oprieuchte Wierzisser, trog het Jier Zantien hondert njeugen en tzantig forof fornomd, en byrekkene, eltz kostet mar ien doebelstoer. Min kin ze aek ta kaeep krye, te Harns by Zweris en Gerrit Jans, te Snitz by Zeilstra, en ta Dokkim by Brouwer en Groenia.
1779-01-23
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen en P. Conradi te Amsterdam: Een digtstukje bij gelegenheid der Engelsche zeerooverij en 't opbrengen der Nederlandsche scheepen door Jan A. Backer, koopman te Harlingen, á 5 1/2 st.
1779-10-24
Overl. te Harlingen Mr. Sicco v.d. Woude, op wien een rouwgedicht verschijnt van R. Coopmans.
1779-11-10
Verschenen: Oude voorspellingen aangaande den Messias enz. door Joannes Stinstra, Doopsgez. predikant te Harlingen en J. Le Francq v. Berkhey, Verhandeling over het nationaal gebruik der turf.
1779-12-17
Verschenen: S. Stinstra, Geschiedk. verslag van den ganschen loop der in 1779 te Harlingen geheerscht hebbende ziekten.
1779-12-18
Verschenen bij v.d. Plaats te Harlingen: J. de Reus, Verhaal van de roode loop te H. en derzelver zeldzame genesing aldaar. En: Verhandeling over de schoorsteenen of volkomen onderrigting van het rooken derzelven voor te komen of weg te nemen.
1780-11-01
Bij Simon Stijl Jr. te Harlingen is alle soorten stokvisch visch te bekomen.
1780-11-11
De grietman van Barradeel biedt gegadigden de bank van leening der grietenij aan, staande op de Grettingaburen bij Harlingen door wijlen Johannes van Beemen 48 jaar met succes geëxerceerd. Dirk Fontein op Salverd vraagt een hovenier.
1781-01-27
Door de onlusten tusschen Nederland en Engeland adverteeren eenige kooplieden binnen Harlingen, dat zij willen uitrusten een of twee kaperschepen, in aandeelen van f. 100.
1781-06-28
Inwijding van het nieuwe orgel in de St. Maarten te Bolsward, waarvoor notaris F. Elgersma, burgemr. aldaar en zijn vrouw Pietje Algra f. 12000 hebben gelegateerd (1775) onder bestier van zijn neef Nic. Elgersma, burgemr. aldaar, die de ornamenten bekostigde. Een bundel kerkgezangen, gemaakt door Jan A. Backer te Harlingen, wordt uitgegeven en gezongen bij die gelegenheid door een zanggezelschap.
1781-07-04
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: Vertoog over het aanbelang van een tractaat van commerce met de Vereenigde Staaten van America.
1781-08-22
Verkoop van een huis naast het groot Vallaat op de hoek van de Viooltjesteeg te Harlingen, eertijds bewoond door de wed. van wijlen Pieter Visser, kompasmaker.
1781-09-01
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen een vars geintituleerd "Aan Nederlands erfstadhouder" en geteekend Batavus.
1781-11-24
Rinse van Bergum, kastelein in Roma te Harlingen presenteert te verloten een fraaie schulparresleed, met een dolfijn voorop versierd, gemaakt door den zeer gerenommeerden wagenmaker Jan Pauw te Amsterdam. De sleede is in parelmoer geschilderd met een rood onderstel mooi verguld, van binnen bekleed met geel trijp, gelijk ook het kussen en kleed voor dezelve.
1781-12-01
Ten huize van den kunstschilder H.A. Baur te Harlingen wordt verkocht een collectie schilderijen door Nederl., Ital. en Fransche meesters geschilderd, als Gerhart, ter Burch, Aart, Egelion van der Neer, Ruisdael, D. Zeegers, M.D. Hondekoeter, M. v. Hellemont, D. Teniers, Ph. en T. Wouwermans, J. Stoop, A. Klomp, L. Schalon, R. Zeeman. Ferd. Boll, A. Diepraem, J.D. de Heem, Rumbouths, T. Weyk, A. Smith, L. Duck e.a.
1781-12-14
Verschenen bij v.d. Plaats te Harlingen: Vrolike zanggodinnen of Mengelwerk van vernuft door een genootschap dichters. 2 dln. En: Thion de la Chaune, Verhandeling over de Venusziekte.
1782-03-28
Octrooi verleend aan J. Mecima en Menno Vink tot het aanleggen van een veer van Harlingen op Groningen.
1782-05-15
De slatters in de Zuiderhaven te Harlingen verdienen 22 stuivers per dag, de jongens die karremennen 12 á 16 st.
1782-06-22
Verkoop der buitenplaats Welgelegen aan de Harlinger vaart onder Deinum, in gebruik bij H. Vitringa, kommies van 's Lands Rekenkamer, geboden 2000 gl.
1782-09-04
De aannemers van het slatwerk van de Zuiderhaven te Harlingen verkoopen 150 aardkarren, 100 paarden en eenige honderden kruiwagens.
1782-11-23
Anna Pieters, wed. van wijlen Klaas Nauta te Harlingen biedt aan te koop: een 40 jaar gedreven jeneverstokerij en een huizinge, een weinig oostelijk, genaamt het huis van civielen, met vermaarde graanzolders er boven, aan de Voorstraat omtrent tegenover het stadhuis.
1783-01-01
Alle degeene die lust heeft om als onderofficier, matroos of soldaat te dienen op een van 's lands scheepen van oorlog onder 't ressort van het Ed. Mog. Collegie ter admiraliteit in Friesland kan zig vervoege bij Dirk Wytsma. Geweldige provoost en generaale werver te Harlingen. Verschenen bij IJ.P. Hayman te Amsterdam: Vertoog over de Friesche stadsregeering of z.g.n. Premiers, door Urbanus Friso, prijs 4 st.
1783-03-01
Contraprotest door de volmachten der steden Harlingen, Stavoren en Workum wegens het al of niet opdragen der ambulatoire ampten en Commissien op 't quartier der steeden vallende.
1783-10-08
Simon van der Ley te Harlingen verkoopt gedurende de kennis vele soorten Engelsch aardewerk.
1783-10-29
Verkoop van een huizinge, waarin een ankersmederij aan de Oostzijde van den Zuiderhaven te Harlingen, genaamd de Brandaris.
1783-11-01
Carlo Facio bezoekt met zijn troep koordedansers de Harlinger kermis.
1783-11-19
Te koop de huizinge Noachs Arke of 't Groot Wanschapen, staande aan de Noordkant van de Noorderhaven te Harlingen door de weduwe van Garst Willems en meer andere huisgezinnen bewoond.
1783-12-31
Verschenen bij J.C. Tophuizen te Leeuwarden: De almanach van de Roomsche pastoren in Friesland en derzelver armbezorgers en wanneer de diensten op Zondagen en heilige dagen zijn. Eveneens een almanach: De Faam fin twaa wildden, ien oprieugte Geschiedenis tsien Hanzer marke oppe wey tusken Herbaeem en Midlum forfallen tusken Rykle Doekles Roonomklaer, ien loftig Ryk Boere Zoon en Jouwerke Komselden, een tygge mooije Ryk Boere Dogter mey Lubbert Hansen Wolbyt agt. En daarbij: De welopvoedende moeder en de gehoorzame dogter, kamerstukje, nooit voor dezen gedrukt. Verschenen bij Conradi te Amsterdam en v.d. Plaats te Harlingen: Beschrijving van Batavia, 4 dln.
1784-01-24
Verschenen bij D. Romar te Franeker: Aan mijne landgenooten door J.A. Backer te Harlingen.
1784-01-31
Een genootschap van vrije Friezen te Harlingen schrijft prijsvraag uit over de beste inrichting van vrijcorpsen en schutterijen, Ie prijs 40 dukaten, 2e twintig.
1784-03-03
Verkoop van het huis aan den Noordkant van de Lanen binnen Harlingen, bewoond door den kunstschilder B. Lanting als huurder.
1784-11-23
De vrijheidlievende maatschappij in Friesland, zetel te Harlingen, die de prijsvraag heeft uitgeschreven over de beste inrichting van de vrijcorpsen en schutterijen kent een 2en prijs toe aan de verhandeling van den erfgezetene Harmanus Oneides te Exmorra.
1784-12-25
Te verkrijgen in den Frieschen boekhandel: Het galante leven der actrices, die gedurende dezen zomer zoo te Leeuwarden, Franequer en Harlingen hunne uitvoerige tooneelstukken vertoond hebben, 3 stukjes met een fraaie plaat.
1785-06-18
Kastelein Ate Minnes in 't Zwart Paard bij de Zuiderpoort te Harlingen laat een gouden bal verkaatsen. Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden zijn beide dichtstukjes: Welluidende beuzelingen. getiteld het Belkumer raadsel en de Schimper betaald.
1785-06-22
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen de prijsverhandeling van Hermanus Oneïdes, erfgezeten te Exmorra, over de beste instelling voor de vrije corpsen en schutterijen. Nieuw orgel ingewijd te Zweins o.a. met gezangen van Simon Stijl.
1785-10-19
F. Rood Ermel Sr., oculist en Med. practicus, waarschuwt tegen zeker Joodsch kwakzalver, die op zijn naam billetten uitgeeft op Friesche markten als zijn ondermeester. Hij beveelt zich aan voor de behandeling van blinden, dooven, hazemonden, kankers enz. en is te vinden buiten Harlingen in Grettingaburen en het Bonthuis, waar zijn theater staat en alle avond om 5 uur komedie wordt gespeeld. Te huur de bouwplaats, groot 108 pondematen, om en bij het slot Liaukema te Sexbierum, nader onderricht bij Mevr. Liaukema boven den glazenmaker Nauta op de Nieuwstad te Leeuwarden.
1785-10-19
De synagoge der Joodsche gemeente te Harlingen is een vertrek boven een pakhuis van het Huis der zeven gevels op den zuidkant van de Ossenmarkt aldaar.
1786-01-04
Verkoop der ongemeen groote heerenhuizinge genaamd De naakende mannen aan de zuidzijde van de Zuiderhaven te Harlingen.
1786-03-01
Verschenen bij v.d. Plaats te Harlingen: V. Slothouwer der Lat. school te Harlingen: Elegia ad patriam cum gloriosissimo Francorum rege Ludovico XVI nuper pacto foedere jure exsultantem.
1786-05-31
Verkoop der bibliotheek van wijlen R.J. Splinter te Harlingen bij J.C. Tophuizen te Leeuwarden.
1786-06-18
Zondagmiddag 4 uur houden de bataillons der exercitiegenootschappen in Barradeel hun exercitiën te Wijnaldum. Om dezen tijd is het een eeuw geleden, dat Zeino Joachim Welvelde van Burmania den eersten steen legt der nieuwe kerk te Gauw.
1786-07-01
De commissie voor de prijsvraag: Welke zijn de beste middelen om aan de burgerijcorpsen en exercitiegenootschappen in Friesland een jaarlijks fonds tot duurzame instandhouding van dezelve te bezorgen, roept den schrijver op van de verhandeling die tot zinspreuk voert: "'t Geweer op schouder, 't zwaard op zij. Voor heerschzucht nooit gezwigt, In d' oude dag van werken vrij. Dat maakt het leven ligt". Verschenen: Brief van de classis van Dokkum aan de vijf Eerw. dassen van Friesland raakende den brief van en het voorgevallene op de Chr. synoden van Vriesland in 1785 te Harlingen gehouden.
1786-09-30
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: Verzameling van stukken rakende het voorgevallene omtrent de schutterij der stad Harlingen in Juni-Aug. 1786. Tevens: Astrea, Friesche lierzang, door S. Stijl. Verkoop bij Abelus Siccania. boekverkooper op de Eewal te Leeuwarden, de bibliotheek van wijlen Ds. Carel Limberger. emer.-predikant en rector te Staveren, waaronder de Tegenwoordige Staat van alle volkeren in 33 keurlijke Fransche banden, en de Nederl. Jaarboeken in 78 nette Blancarde banden, insecten in liquor, een electriseermachine met zijn apparatus enz.
1786-12-20
Verkoop hij V. v.d. Plaats te Harlingen van 100 plaisante schilderijen, waaronder vorstelijke portretten, een verzameling uitmuntende prentkonst, vier levensgroote beelden Faunus. Venus, Gladiator en Laocoon. benevens schildersgereedschappen.
1787-02-07
Verschenen bij J. Seydel te Leeuwarden: Deductie voor Sijds Schaaff, raad in de vroedschap te Harlingen tegen E. AL van Beyma, mederaad in de vroedschap aldaar.
1787-04-07
Gedeputeerde Staten van Friesland besteden aan door de commissarissen tot de vijf-Deels dijken of Harlinger werken: Het slaan van twee punt kistdammen. Eén in de Noorderhaven voor en een kleine binnenvaarts achter de groote zeesluis te Harlingen. Johannes Fransen te Achlum en Paulus Jans te Oudebildtzijl verkoopen landrollen van 18 tot 33 duim.
1787-05-02
Verkoop van de helft in de voor weinige jaren gebouwde suikerraffinaderij in de Hofstraat te Harlingen.
1787-08-25
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: Vertoog ten aanwijzinge van het zeekere middel, waardoor de zeeman iederen nacht zijne waare Lengte kan te weeten komen uit de stand en de verschijning der starren door Matthijs Adolf Idsinga, van Harlingen, oud-secretaris.
1787-08-30
Pieter Fontein onder de klokslag te Franeker en J.C. de Beere uit Koudum, aanhangers der Franeker rebellie nemen gevangen 's lands ammunitiemeester Ennius Harmen Bergsma, die op order van Ged. Staten naar Harlingen ging en zijn terugreis over Makkum nam. Tusschen Wons en Witmarsum dreigden zij hem met pistolen en dwongen hem zijn rijtuig te verlaten. Zij namen hem mee naar Franeker, waar buiten de poort een detachement gewapende vrijcorporisten van Wonseradeel zich bij hen voegden.
1787-09-12
Wordt geadverteerd, dat de gewone nachtschuit van Leeuwarden op Harlingen voorloopig niet 's avonds 10, maar 's morgens 4 uur van Leeuwarden zal varen.
1787-10-24
Verschenen: I. Brief aan alle vroome en getrouwe in den Lande bijzonder in Friesland, II. Brief aan Heihond de Beer in dato 18 Sept. 1787 over het aanhouden van mijn bedienden, III. De doot in de pot of aanspraak aan drie Geref. predikanten, de heeren G. Lemke, Joh. v. Assen en A.R. Meutes tot Harlingen, deze 3 geschriften door Joh. Mecima, drogist en chocoladefabrikant te Harlingen.
1787-11-19
Verkoop der fraaije bibliotheek van Claas Fontein te Harlingen.
1788-01-09
Verschenen: Opwekkelijke reize na den zaligen hemel van den WelEerw. heer Theodorus ten Bokkel, door Joh. Mecima, drogist te Harlingen.
1788-01-22
De schutterij van Leeuwarden ontvangt van de Staten 20 trommen, die van Harlingen 10 als eereblijk voor hun gedrag in de troubles van 1787.
1788-02-08
De vaandrig Jan van der Wijck van het 2e bataillon van den kolonel Schepper in de compagnie van den luitenant kolonel v. Burmania, in garnizoen te Harlingen, wordt van zijn militaire charge ontslagen en gebannen uit Friesland op poene van de galg, omdat hij op Zondag 2 Sept. 1787 de wacht heeft verlaten, om 11 uur uit zijn kwartier is gegaan, dien nacht uit zijn garnizoen is vertrokken en zich begeven heeft naar Franeker om aan de troubles deel te nemen.
1788-03-08
De verjaardag van Prins Willem V gevierd met het lossen van het geschut, 6 maal op de stadswallen te Leeuwarden, parade te l uur en illuminatie van vele huizen o.a. de stadsschuttersdoele, de sociëteit bij J. IJsenbeek en het koffiehuis bij P. Algra op den hoek van den Wirdumerdijk. Ook in de omliggende dorpen wapperen vlaggen van den toren en worden de klokken geluid. Te Franeker honden de professoren een vroolijken maaltijd in de senaatskamer en de voorzaal der academie was 's avonds geïllumineerd. Toch waren strenge publicaties gedaan tegen rustverstoorende bewegingen. Verschenen: Lof en beloften der Joden in deeze booze dagen in de Zeven Provintien tot aan de einden der aarde, door J. Mecima te Harlingen.
1788-03-26
Verkoop van den lakenwinkel, genaamd het Engelsen Laken, waarin meer dan een eeuw die zaak is gedreven, van wijlen Old burgemeester Jarig Westra, op de Botermarkt te Harlingen.
1788-04-01
Het nachtschip van Leeuwarden op Harlingen begint weer te varen.
1788-04-26
Te koop de steenhouwerij van Jelle Agema te Harlingen.
1788-05-30
Verschenen bij A. Jeltema te Leeuwarden: Afschriklijke reise na de rampsalige hel eens muetwilligen godloosen of zoogezegde patriot door Joh. Mecima te Harlingen.
1788-06-09
Te koop een brave en ruime huizinge, staande op den zuidkant van de Schritsen te Harlingen, genaamd 't Schoenmakersgildehuis.
1788-09-24
De regeering van Harlingen besluit tot het laten slaan van eene medaille voor de schutters aldaar wegens trouw tijdens de troubles in 1787. De medaille verbeeldt aan de eene zijde het beeld der vrijheid, dragende in de rechterhand den hoorn des overvloeds en steunende op een piedestal, waarop 't wapen van Harlingen, in de linkerhand de hoed. Voorts wordt dit beeld belaagd door eenige monsters uit den grond oprijzende, maar door een gewapenden arm afgeweerd. De andere zijde voert eenig wapentuig, waaronder de woorden: De vrijheid, staat en stad. Door muitzugt aangerand, Ontstak der schutt'ren moed, Voor 't kwijnend vaderland.
1788-10-17
Verkoop in het Heerenlogement te Harlingen een collectie schilderijen van Jan Steen, Wouwerman, Maas, Hondekoeter, Dubbels, Molenaar, Berestraten, van Gorien-Mans, Brekelenkamp, Droogsloot enz., de catal. bij v.d. Plaats aldaar.
1789-01-07
Te koop de herberg het Schippersgezelschap aan den Zuidkant van de Noorderhaven, bewesten de Vischmarkt te Harlingen.
1789-03-17
Verkoop der vermaarde dubbele, gleijbakkerij, één daarvan voor 8 jaar nieuw aangebouwd met wind- en paardemolens, ovens, houtschuur, aardbakken, zand- en steenbakken, zooals bij den oud-hopman Joh. Spannenburg gedreven werd, gelegen even buiten de Kerkpoort te Harlingen. Hij is bereid aan den kooper het geheim, waardoor zijn steengoed boven anderen uitmunt, mee te deelen.
1789-03-21
S. Rienstra, gleijbakker te Harlingen, voornemens zich van de negotie te ontdoen, presenteert zijn gemaakte steentjes en schotelgoed te verkoopen.
1789-05-16
Bekroond de prijsverhandeling van Jelle Jacobi, stadsbouwmeester te Harlingen en Simon Miedema, strandmeester der Vijf deelen, met 80 gouden ducaten over de beste middelen om door afleiding van den stroom den buitendijk der Zurigeroord tegen de woede der zee te beveiligen en de strandaanwas te bevorderen. En welke gevolgen staan er geboren te worden, indien de Zurigeroord wordt geabandonneerd. Mr. C. v.d. Burgh. burgemeester van Bolsward verbannen.
1789-08-12
Te koop een molen, zijnde een Wipsteert, vlugt 45 voet met as en bonkelrad te Harlingen, en de suikerraffinaderij van Dirk Wijsma aldaar op de Noorderhaven recht tegenover 't Stadhuis.
1789-08-29
Verkoop van een groote hovinge met tuin en 2 plaizierige zomerhuizen van Isaak van Ruth in de Weverstraat omtrent de Franekerpijpen te Harlingen.
1790-05-12
Verkoop van een groot pakhuis de Oude Vermaning genaamd in de Droogstraat te Harlingen.
1790-12-18
Verschenen bij D. Romar te Franeker: Drie verhandelingen over de vraag: Welke zijn de beste enz. middelen om den buitendijk te Zurigeroord te beveiligen enz. door J. Jacobi, stadsbouwmeester te Harlingen, Prof. Ypey te Franeker en D. Tieboel, secretaris te Workum. Uit de hand te koop de royale in 1727 nieuwgebouwde heerenhuizinge bewoond door wijlen Mevr. Wed. D.B. van Scheltinga aan de vaart te Heerenveen. Twee eeuwen geleden (1590) is er een proces tusschen Jouw Hinnsz op Oedsma voor zich en als volmacht van de ingezetenen te Goïngamieden, en die van Goïngaburen. gepaard met groote schade, hoogmoed, spijt, overlast en verwondingen.
1791-02-02
De voogden der gemeene armen te Harlingen verkoopen een partij katoenen garens, gesponnen in het Stadsarmhuis.
1791-02-18
Groot vuurwerk als Jr. H.W. baron v. Plettenberg, na afwezigheid van bijna 7 jaar, weer vroedsman wordt te Harlingen.
1791-02-19
De curatoren der kinderen van wijlen Joh. Mecima te Harlingen maken bekend, dat de hars- en terpentijnoliefabriek is overgegaan op de firma M. Vink en W. de Boer als curatoren. Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: Geneeswijze van de ziekten en kwalen der paarden, getrokken uit het Fransch van Vitet door Reinier Fontein.
1791-05-14
De magistraat van Harlingen maakt bekend, dat op de a.s. kermis de kramen zullen worden gezet op de beide Breede Plaatsen, zooals bij ouds is geschied en niet op de Noorderhaven.
1791-05-30
In de voormalige gleibackerije van S. Rienstra te Harlingen nog te bekomen veelerhande zoorten van beste interdeuse steentjes in diverse coleuren, lijstjes, pylaars, scheepen, paarden, katten, honden en andere fraijigheden.
1791-06-06
Aan het boeigoedcomptoir op de Zuiderhaven te Harlingen verkocht een aanzienlijke partij O.-Indisch en Engelsch porcelein, waaronder theeserviezen en veel oud porcelein, alsmede O.-Indische en Engelsche chitzen, onder welke uitmunten twee ongemeen kostelijke O.-Indische ledikantspreien van de allergrootste soort.
1791-06-27
Verkoop van de boekerij, losse prentkonst, schilderijen, telescoop van J. v.d. Bildt, medailles, waaronder een gouden van Trajanus, die eglantiek is, meerendeels nagelaten door Joh. Dan. Toussaint. old-burgemeester te Harlingen, met een aanhangsel van wijlen J. Holder, organist te Arum.
1791-08-06
Debiteurs opgeroepen van wijlen den kunstschilder Bartel Lanting te Harlingen, gehuwd met Johanna Luding.
1791-09-12
Bezoek van den prins aan Franeker, waar hij eenige chemische proeven bijwoont van Prof. Ypey, dejeuneert bij den heer Rengers, en bezichtigt de Groote kerk en het monument van Graaf v. Nassau. Vertrek van Harlingen naar St. Anna Parochie, waar hij de gast is van Jr. D. v. Haren.
1791-09-28
Boelgoed aan de ankersmederij van Jarich van der Ley op de Zuiderhaven te Harlingen. Verkoop van twee welig groeiende bosschen te Terbandsterschans.
1791-11-26
Verkoop der voormalige suikerraffinaderij der firma C. Aardenburg, bij de kerkpoort te Harlingen.
1792-06-23
De prentenkoopman Buffa en Co. staat met zijn kraam op de Harlinger kermis.
1793-02-12
Verkoop der huizinge in de Hoogstraat te Harlingen van wijlen J.P. Schuier, conrector der Lat. Scholen aldaar.
1793-03-02
Verschenen: Aanmerkingen over het vertoog van Mr. A. v. Idsinga, oud secretaris van Harlingen, weegens het vinden der lengte op zee, behelzende een klaar bewijs, dat hetzelve een ongegrond systhema is, door Abe Jans Hingst.
1793-03-15
's Lands huik "De Dwinger", oorlogschip der Harlinger admiraliteit, onder bevel van W.L. v. Bouricius (wonend op Nijenborgh te Kollum, later van de v. Limburg Stirums en in 1875 afgebroken), verbrandt in de Blauwe Slenk, van de 140 opvarenden worden 73 gered.
1793-04-10
Verkoop van 5/8 der huizinge c.a. Gerbrauda-State te Almenum.
1793-04-12
Overleden te Harlingen Matthijs Adolph v. Idsinga, old secretaris aldaar, oud 82 jaar.
1793-06-08
B. Borneman te Bolsward, uitgevonden hebbende aan het linnen zowel als catoene garens een vaste duurzame couleur te geven, die het wasschen en bleeken volkomen kan verdragen, fabriceert zulke zwart geruite Harlinger bonten en naaigarens.
1793-07-26
Verschenen bij P. Jansz te Amsterdam: Bedestonden gehouden te Batavia door Ds. J.C. Metzlar, vroeger predikant te Harlingen, met bijlagen en aanteekeningen over den beklagelijken staat der O.-I. Compagnie en de laatste Engelsche oorlog en allerlei zeegebeurtenissen den schrijver op zijn reize bejegend.
1793-08-24
Verschenen bij M.A. v.d. Wal te Leeuwarden: De eer der Friesche geestelijkheid gehandhaafd tegen de verregaande betigtingen de classis Sneek den Deput. Synodi en de Friesche Synodus te Harlingen (1792) aangewreven door J. Kroon, W. IJlstra en E.H. Bergsma.
1794-01-13
V. v.d. Plaats te Harlingen verkoopt een collectie prentkonst, teekeningen en schilderijen, waaronder van Jan van Gooijen, Huchtenburg, Lambregts, Molenaar, Van der Does, Schouwman, Boere, Heemskerk, Toornvliet, Permisianini, van der Neer, Maas. Chalon, Droogsloot, Zorg. Palemedes, Saveriez, Waterlo, Graat, v. Haarlem, Keerings, Paelenburg, Stork, v. Bloemen, enz.
1794-04-26
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: Adriana Johanna Bake, douairière van P.A. van der Parra, gouverneur van N.-Indië, ter gezegende gedachtenisse voorgesteld door T. Vermeer, uitgegeven door Ds. J.C. Metzlar aldaar. Afbraak van het oud heeren-binhuis op de plaats Balta even buiten Harlingen. Aanbesteed de verbouw van den rechtervleugel van het Prinsenhof te Leeuwarden.
1794-07-30
Verkoop van het oorlogschip Westergoo met 64 stukken kanon in de haven te Harlingen.
1795-03-05
Groote optocht te Franeker. De stoet bestaat uit: 200 schutters, de academische senaat in ambtsgewaad, de studenten, 160 burgers, 80 vrouwen, 115 meisjes, de municipaliteit, de oude burger Waardenburg dragende een zwaar touw aan een stok, waaraan een schild met opschrift: Met zulke touwen was ik aan mijn zoon gebonden, drie burgers weleer gevangen, nu verbeeldende vrijheid, gelijkheid, broederschap, eenige kinderen van vroegere gevangenen, dragende de verbroken boeien hunner ouders, groote kinderen. dragende de ketens van de poorten met het groote slot, de vrouwen en moeders der vervolgden met een banier, waarop dit opschrift: Wij deelden in de droefheden, nu deelen wij in de vreugde, twee smeden, de deuren van alle poorten. Na 't lossen van 't geschut, riep burger Scheltema met een gelukwensch den stoet tot gezang op. Hierna had de dans om den. vrijheidsboom plaats. De gebroken boeien werden aan den toren gehecht met het liet opschrift: gesmeed in 1787, verbroken in 1795. De Fransche commandant Dumain was met eenige officieren uit Harlingen gekomen en gaven hun genoegen in alles te kennen door een Fransch patriottisch lied aan te heffen.
1795-03-07
Verschenen bij D. Romar te Franeker: Verhaal van het gebeurde te Harlingen met aanspraken van den burger P. Fontein. En: Historie der omwenteling van steeden en dorpen in Friesland. In de boekwinkels te koop groote folio portretten van generaal Pichegru in zwarte kunst gegraveerd.
1795-06-17
Groot feest te Leeuwarden ter viering van de Alliantie tusschen Nederland en Frankrijk, waarbij W.B. Jelgersma, president der volksrepresentanten van Friesland, en de Fransche generaal elkander den broederkus geven. In de kerken te Bolsward worden dankpredicatiën gehouden, in gericht om het Opperwezen te danken over het sluiten van dit Tractaat, raadhuis en gasthuis illumineeren. Burger Pieter Fontein, staande op het balcon van het raadhuis te Harlingen wil voor zijn medeburgers het heil der revolutie demonstreeren. Hij sprak: "Gij zijt vrij als een vogel, medeburgers!" Op die woorden haalde hij een Vogelkooi voor 't licht, zette het deurtje open en de kanarie vloog vroolijk tsjilpend de lucht in, maar... streek al spoedig weer in de sneeuw. Het beestje wist geen gebruik te maken van de vrijheid. Verkoop van het tichelwerk de Boterton te Midlum. De vrijheidsboom te Akkerwoude wordt geschonken door J.P. A. van Haaren. Er heeft een optocht plaats, waarin een vrijheidsmaagd met den vrijheidshoed voorop loopt. De hoed wordt vertoond aan de vrouw van Marten Wiegers, lid der municipaliteit. Na het planten van den boom houdt de student N.W. Bolt een toespraak, waarin hij ieder tot "ware eensgezindheid en menschenliefde gegrond op de leer van Jezus, dien besten menschenvriend, aanspoorde, welke heilzame verrigting door den geachten burger Sikke Andrys met een minzame dankbetuiging beantwoord wierd". Ds. G. Abbring te Dantumawoude gekozen tot representant des Frieschen volks voor Dantumadeel. Groot feest te Lemmer en Nes (W.D.), Rinsumageest, Woudsend, Hindeloopen, Oostermeer bij de vrijheidsboom.
1795-06-27
Volkssociëteit te Witmarsum opgericht onder de zinspreuk "Deugd en Waarheid behoud haar kragt, Tot in het laatste nageslacht". De sociëteiten te Harlingen, Drachten en Ureterp zoeken correspondentie.
1795-07-28
Dirk Lycklama á Nijeholt, luitenant Ie compagnie van de schutterij te Harlingen wordt door de schutterssociëteit "De thans gewapende burgermagt, geeft aan het verdrukt Neerland kragt", geroijeerd als lid omdat hij uit particuliere belangen lid is geworden. Vijftig man troupes van de Friesche gardes naar Terschelling vertrokken, om de vandaar gekomen en te vervangen. F. Hellendoorn Cramer doet een dichterl. aanspraak.
1795-09-12
Jan Heeres in leven koopman te Harlingen, heeft bij testament tot zijn erfgenamen aangewezen de doopsgez. gemeenten te Witmarsum, Pingjum, Arum, Sloten, Irnsum, Poppingawier, Kollum-Buitenpost, Kollumerzwaag, St. Anna-Oudebildtzijl, Berlikum, Veenwouden, IJlst, Woudsend, de gemeente genaamd het Klemhuis te Grouw, Witveen, Rottevalle.
1795-09-19
Verschenen bij J. Seydel te Leeuwarden: Tweede Beantwoording der tegenwerping van P. Brouwer tegen een Nationale Conventie door F. Hoekstra te Harlingen. Van denzelfden schrijver verscheen bij van der Plaats te Harlingen: Leerreden over de gelijkheid der menschen volgens de leer der H. Schrift en bijzonder van het Evangelie. Het gewapende burgercorps en de zeesocieteit te Hindeloopen maken bekend, dat zij niet hebben toegestemd in de oprichting van het z.g.n. comit? centraal generaal, noch van het comit? centraal provinciaal van verbroederde soci?teiten en wapengenootschappen dezer provincie. Het corps van Huizum publiceert hetzelfde.
1795-09-26
Verschenen bij v.d. Plaats te Harlingen: De 3 prijsverhandelingen ter beantwoording der gedane vraag door zeker genootschap van Vrije Friezen nopens de beste instellingen voor de vrijcorpsen en schutterijen door J.C. Herbig. H. Oneides en J. van Manen. Verschenen bij v.d. Haak te Leeuwarden: Opgehelderde aanmerkingen op het uitmuntend plan van het comit? generaal te 's Hage aan de vertegenwoordigers van het volk van Friesland.
1795-09-28
Douma-State te Hallum uit de hand op afbraak te koop, inlichtingen bij Pieter Wesselius, timmerman en ijzerkooper te Leeuwarden. Verkocht te Harlingen het snelzeilend transport jacht Friesche Staaten, Buitenjagt in 1785?86 bijna geheel vernieuwd, zijnde het paviljoen met kunstig beeldwerk versierd.
1795-10-31
De municipaliteit van Harlingen besteedt aan de levering van 100 matrassen, 100 peluwen, 100 stroozakken en 400 beddelakens ten dienste van het Fransche garnizoen. Overleden te Harlingen Anthony Franciscus Steffens, bevelhebber van het oorlogschip Tjerk Hiddes de Vries. Verschenen bij v.d. Plaats te Harlingen: De gelukkige toestand van Friesland betoogd, waarin verscheidene bijzonderheden nopens den landbouw, koophandel, vragtvaart en fabrieken, door S. Gratama. Van denzelfden auteur: Zwarigheden tegen het invoeren van nieuwe katoen- en wolspinnerijen te Harlingen.
1795-11-25
Gevraagd een spinbaas in de katoenspinnerij van Willem Sandt van Nooten te Harlingen.
1795-12-05
Kleeding van een 12-jarigen knaap te Harlingen, die wordt vermist: ronde hoed, groen sarjes kamizool, bruin karsaaijen broek, zwarte kousen, schoenen met ronde zilveren gespen.
1795-12-30
Seerp Gratama, advocaat te Harlingen wordt bekroond met een gouden medaille voor zijn prijs verhandeling voor het Stolpiaansch legaat, over de natuur en oorzaken van het bijgeloof.
1796-03-02
Verkocht de groote en sterke huizinge, bekend onder den naam van Fijne Vermaning, staande aan den noordkant van de groote sluis te Harlingen.
1796-04-06
De schutterssocieteit te Harlingen dringt aan op verbetering van het schoolwezen en noodigt alle sociëteiten en volksvrienden uit om haar inlichtingen te verstrekken. J. Germans, voorz., J.R. Gonggrijp, secr.
1796-04-18
Generaal Daendels vertrekt naar Harlingen.
1796-05-05
Overleden te Harlingen Grietje J. Hannema, wed. Simon Stijl. De representanten van het Friesche volk publiceeren een conceptreglement voor een provinciaal bestuur.
1796-07-23
For tolf duiten is by Stoer te Frentjer, Liouwerd fen der Sloes, Snits Bransma, Harns Stoerman, Dockum Widdou Brouwer te bekomd: Zamenspraek fin een boer uit Menaldumadiel in ien Frentjer burger op Tongersdey dy s?nde Juli s?ntien honderd seix in neugentig.
1796-08-06
Het gerecht van Ferwerderadeel, Tietjerksteradeel, Hennaarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Lemsterland en Schoterland maken op verzoek van het Provinciaal bestuur van Friesland bekend, "de gelijkheid onteerende teekenen, wapens enz. die aan en in de godshuizen als aan de huizen en goederen der particulieren nog mogten gevonden worden, te doen wegnemen.
1796-10-05
Het gerecht van Harlingen besteedt aan het maken van een groote achtkante koperen vuurlantaarn, waarbinnen een cirkel is van 4 voet en boven 5 voet, 4 duim, de geheele hoogte met kap zijnde 11 voet.
1796-10-06
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: Verbond der Maatschappij door J.J. Rousseau met vele aanteekeningen, en Over de geestel. goederen in Friesland door S. Gratama. Het prov. bestuur van Friesland decreteert 1? dat van alle bezittingen zoo onroerende als roerende aan publique corpora, toebehoorende, zal moeten worden gefourneerd 1/6 gedeelte der re?ele of bij getrouwe begrooting bepaalde waarde, 2o dat onder publique corpora moeten worden verstaan, stedelijke-, districts-, dorps- en geestelijke staat-, kerk-, arm- en buitenvoogdijen, diaconie?n, weeshuizen, gast- en passantenhuizen. Ingevolge dit besluit hebben vele kerkvoogdijen en diaconi?n een deel hunner bezittingen moeten verkoopen, waarvan de Leeuw. Courant elke week advertenties bevat.
1796-11-01
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: Ontwerp van eenige schikkingen raakende den openbaren godsdienst, en: Aanmerkingen op het Concept Reglement voor het Prov. bestuur van Friesland, beide door H. Oosterbaan.
1799-01-23
Schrijfpennen met stalen punten, voor weinige weken uitgevonden en reeds op meest alle kantoren in Holland in gebruik, verkrijgbaar bij V. v.d. Plaats te Harlingen voor 2 zestehalven per stuk.
1799-11-09
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: Godsdienstige vertoogen door F. Hoekstra, doopsgez. leeraar aldaar.
1800-01-15
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: Een dergelijke redevoering door F. Hoekstra. Verschenen bij K.E. Lojinga te Bolsward: De landing der Engelschen en Russen beschreven in een dito redevoering door Ds. P.M. Kesler aldaar.
1800-03-03
Overleden Ynso Bottinga, rector der Lat. scholen te Harlingen.
1800-06-11
Overleden te Leeuwarden Jr. H.W. baron van Plettenberg, oud eerste regent van Harlingen, gedeputeerde.
1800-06-26
Verkoop van de helft in de Bildtpoortmolen op de stadsvesten te Harlingen.
1800-10-11
Verschenen: Raad aan de Herv. Gemeenten in het geweezen Friesland o.a. tot het zamenstellen eener algemeene commissie ter behartiging van hare kerkelijke belangen in dezen tijd, door Ds. Joh. v. Assen te Harlingen.
1800-10-18
Te huur de buitenplaats Welgelegen aan de Harlingervaart te Deinum, te bevragen bij den predikant.
1801-02-11
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: Raad aan de Hervormden in Friesland, waarin niet alleen de toestand van de gemeenten in deezen tijd wordt afgemaaid, maar ook de gronden aangeweezen en betoogd van hun regt op de pastoriegoederen en fondsen door Joh. van Assen te Harlingen.
1801-04-11
S.D. van Aylva en T. Joha verklaren de geschillen over de nalatenschap van Elisabeth Anna van Aylva vereffend en al hetgeen de een tot nadeel van den ander heeft gezegd of geschreven als niet geschied. Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: Vredezang bij den aanvang der 19de eeuw.
1801-05-25
Overleden Jan Tobias te Harlingen, commissaris van het Harlinger veer op Amsterdam.
1801-07-04
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: I. De gelukkige toestand van Friesland, afgescheiden van deszelfs tegenwoordige verdeeldheden door S. Gratama aldaar, II. Ontwerp van eenige schikkingen nopens den openbaren godsdienst door Heere Oosterbaan, doopsgez. leeraar aldaar , III. Vraagen over den godsdienst tot onderwijs der jeugd door de Doopsgez. leeraren aldaar, 2e druk, IV. Leerreden over de gelijkheid der menschen door Freerk Hoekstra, doopsgez. leeraar aldaar, V. Betoog, dat de vrouwen behooren deel te hebben aan de regeering van het land, door denzelfden, VI. Prijsverhandeling over de Vraage of het voor Friesland voordeeliger zij den uitvoer van hooi eens vooral te verbieden of wel voor altoos onbepaald open te stellen.
1801-08-01
Verkoop der buitenplaats Welgelegen aan de Harlinger trekvaart te Deinum. Verschenen bij R. Brantsma te Sneek : Het leven van Mozes, een schoolboek van H. Elsinga te Bozum.
1801-08-22
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: De tegenwoordige Staat van Friesland in 4 dln.
1801-12-06
's Lands uitlegger ter recherche, geposteerd op de Abt. wordt om het wintersaison ingetrokken tot 10 Maart 1802 en Harlingen als uiterste wacht aangemerkt.
1802-01-12
Verschenen bij J. Weppelman te Amsterdam: Overdenking over Ps. 39: 5, benevens twee oefeningen gehouden voor de behoeftigen der Geref. gemeente door Dirk Ypeij, lidmaat en wettig aangesteld oefeninghouder binnen Harlingen.
1802-05-31
L.R. Wentholt op Groot Lankum bij Franeker recommandeert zich als eigenaar van den Zuider rogmolen op de vesting bij de Zuiderpoort te Harlingen.
1802-06-15
Overleden te Harlingen Johannes Stijl, oud leeraar der Doopsgezinden te Makkum.
1802-10-12
Octrooi verleend door het Departementaal bestuur aan Harmen Addens en Ernst van Assen te Harlingen tot het uitoefenen van een terpentijnstokerij en harsmakerij.
1802-11-08
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: 1. J.J. Rousseau's "Verband der Maatschappij" met aanteekeningen. 2. Verhandelingen over waarzeggerijen, duivelbezweringen, toverijen enz. door Ds. H. Lemke te Wier.
1802-11-24
Verschenen bij V. v.d. Plaats te Harlingen: De schaphander of de kunst om in de diepste wateren drijvende te gaan, vert. door C. van Engelen, voorheen Doopsgez. leeraar te Harlingen, schrijver van de weekbladen De Denker en de Filosoof.
1803-02-13
Aan de Friesche kust bij Koehool aangekomen over het wad, met paard en sleed, Pieter Gerses Sorgedrager, benevens 4 man, komende van ter Schelling. Op zee is voor Harlingen een groote tent gespannen, waarheen men dagelijks wandelt en waarin men zich vervroolijkt.
1803-03-23
Verschenen bij S. van der Ley te Harlingen: Barzillai de Giliaditer, ten voorbeeld voor bejaarde Christenen door Dirk Ypey, lidmaat aldaar (gehuwd met Magdalena Reinalda).
1805-02-20
Verkoop der jeneverstokerij van Sjoerd Feenstra op de Rozegracht te Harlingen.
1805-03-02
De armvoogden te Harlingen loven een belooning uit aan hen, die zeetonnen met ketting vinden, te bezorgen bij Albert Bolman, president der tonnasie.
1805-04-22
Jan Heins, apothekar te Harlingen debiteert met succes het reeds voor 50 jaar door hem en zijn ouders gefabriceerde middel tegen den droes der paarden.
1805-04-29
Verkocht te Harlingen twee Engelsche prijsschepen, n.l. de brik The Centurion, het chaloupsship The George in zee veroverd en opgebracht door de Fransche kaper l'Hirondelle, kapitein Joseph Allemets.
1805-05-04
Zij die als matroos of marinier willen dienen op 's Lands corvet De Ajax, onder commando van den kapitein luitenant ter zee J.M. Polders, vervoegen zich bij den luitenant geweldige P. van Thielen te Harlingen. Herdrukt bij H. Moeselaar in de Speelmanstraat te Leeuwarden: I. Mengelgedichten van A. Jeltema, 2 dln., II. Het vermaak der slagterij, 3 stukjes, III. Lessen voor de jeugd nuttig om in alle huisgezinnen te worden opgehangen.
1805-07-19
Openbaar examen der Fransche school van Blocqueville te Harlingen in de Luthersche kerk aldaar, in presentie van gemeentebestuur en curatoren. Eerst opent de president met een Fransche aanspraak, daarna worden de cahiers der leerlingen rondgegeven, waarna een Fransch dictee wordt opgegeven, vervolgens examen in Fransch, Engelsen, boekhouden en andere vakken door de ondermeesters Winkel en Hakbijl, dan prijsuitdeeling, toespraken der prijswinnaars, om te besluiten met een toespraak van Blocqueville.
1805-08-28
Verkocht de herberg de Aardappelbeurs aan de Zuidkant bij de groote sluis te Harlingen.
1805-10-24
Dr. Niebuur te Harlingen moedigt door advertenties in de Leeuw. Courant de koepokinenting aan.
1806-01-12
De zathe Botnia Tichelwerk, groot 50 pondematen, aan den trekweg naar Harlingen onder Franeker, verhuurd voor ? 350 per jaar.
1806-03-22
J. Winkel, sedert 3 jaar eerste onderwijzer aan het instituut te Harlingen opent een kostschool te Sneek.
1806-06-11
Verkoop van een partij katoenen garen ten huize van Rein D. Vettevogel, directeur der stadsspinnerij en te Harlingen.
1806-06-15
Overleden te Harlingen Volkert van der Plaats, boekhandelaar. Zijn zoon Meile van der Plaats zet de zaak onder toezicht van curatoren voort.
1807-01-03
R. Kundig over de Vrouwenpoort te Leeuwarden verkoopt catoenetten, Harlinger bonten en weversgereedschappen.
1807-01-24
Verschenen bij M. v.d. Plaats te Harlingen: Redevoering over de voortreffelijkheid van de inenting der ko?pokken, uitgesproken aldaar door Dr. Leonardus Popta.
1807-04-04
Verschenen bij J.W. Brouwer te Leeuwarden: Aanmerkingen over de verhandeling van Ds. A. Bruining te Pietersbierum, getiteld: De leer der verzoening naar den Bijbel, door Ds. J. v. Assen te Harlingen.
1807-11-04
Aan de poorten te Harlingen worden in witgeverfde kastjes schellen gehangen, waarmede men den poortwachter een sein kan geven.
1808-03-13
Overleden Samuel Jean Renaud, leeraar bij de Waalsche gemeente te Leeuwarden, oud 71 jaar. gehuwd met W.B. van Bronkhorst: Zij die zich engageeren in den zeedienst komen in het werfhuis De Botersloep te Harlingen.
1808-05-07
Opgericht te Harlingen een compact van onderlinge zee-assurantie voor buitenschippers en reeders.
1808-05-11
Verkoop van het pan- en estrikwerk van Wed. P.J. Perzijn te Harlingen aan de voorzijde van de Rozengracht aldaar.
1808-07-19
Synode te Harlingen geopend met een redevoering door Ds. Alb. Reen Mentes aldaar.
1809-01-20
Verschenen bij W. Zuidema te Groningen: Kleine Schriften tot uitlegging der H. Schrift, bewerkt door Ds. W.G. Reddingius te Dronrijp, Ds. J.C. Metzlar te Harlingen, Ds. A. Adriani te Dokkum en T. Radsma te Hempens.
1809-04-05
Verkocht een huizinge, van ouds de Preekstoel genaamd, staande aan de Stadsvesten van Harlingen, bij onderscheidene huurders tot 12 Mei gebruikt voor ? 60 in het jaar.
1809-06-01
A. van Steenderen, onderwijzer te Harlingen, geeft 's avonds in het lokaal van Blocqueville op de Schritzen rekenonderwijs aan jongejuffers.
1811-01-10
Ten overstaan van den keizerl. commissaris verkocht te Harlingen 2 tjalkschepen, beide genomen door de Fransche kaper Les Deux Fr?res.
1811-05-29
Verkocht te Harlingen het voormalig recherchevaartuig, geposteerd op de Abt.
1811-06-03
Overleden Johannes Stroband, conrector der Latijnsche scholen te Harlingen.
1811-09-15
Bij keizerlijk decreet worden in het arrondissement Leeuwarden hebbende de kantons Bergum, Buitenpost, Dokkum, Hallum, Franeker, Dronrijp en Harlingen 41 notarissen in hun ambt bevestigd, die daarna ter requisite van den substituut keizerlijken procureur den eed afleggen.
1811-12-02
De kroning van Z.M. den Keizer en Koning herdacht met vlaggen der torens, publieke gebouwen en schepen. De prefekt Verstolk geeft te Leeuwarden diner aan de voornaamste burgerlijke en militaire beambten, terwijl 's avonds de welverlichte publieke gebouwen een groote menigte op straat lokken "wier vreugdegalmen een nieuw bewijs opleveren van de verknochtheid en liefde, waarmee de Vriezen voor hunnen doorlugtigen souverein doordrongen zijn. Abraham Willems, brouwer te Harlingen, draagt zijn zaak op de Brouwersgracht aldaar over aan Wm. S. Houtsma aldaar.
1811-12-05
T.J. Vellinga te Harlingen geeft onderwijs in de grondbeginselen van bouw- en meetkunde.
1811-12-11
In het Heerenlogement te Harlingen verkocht de houtzaagmolen c.a. van Pieter Gosses aan de trekvaart tusschen Harlingen en Franeker onder Midlum.
1811-12-19
Te Franeker verkocht het tichelwerk, door erven van wijlen J. Salverda aldaar aan de Harlinger trekvaart, gedreven.
1812-05-18
A. van Steenderen, kostschoolhouder te Harlingen, toegelaten door de rechtbank als translateur der Fransche en Holl. talen.
1813-03-08
Op den ouden prinsenjaardag manifesteeren zeven Harlingers op de Jaagschuit te Franeker met een oranjevlag.
1813-07-06
De ontvanger der douanen te Harlingen verkoopt 540 balen koffie.
1814-03-14
Te bekomen bij F. van der Laan, boekbinder te Harlingen: Een 5 tal vreugdezangen toepasselijk op de verlossing van ons vaderland door B.H. Brouwer aldaar.
1814-03-29
Directeuren van het compact van onderlinge zee-assurantie voor schippers en reeders, opgericht te Harlingen in 1808, inviteeren dezen aan dit compact deel te nemen. Overleden te Leeuwarden Mr. Johannes Henricus Voorda, oud-hoogleeraar in de rechten aan de hoogeschool te Franeker, oud 81 jaar.
1814-05-09
Verkoop der boekerij, schilderijen, platen, rariteiten, telescopen en penningen van A. Scheltinga te Harlingen.
1814-05-31
Verkocht 4 kanonneerbooten in de haven van Harlingen.
1814-08-31
Verkocht het logement met kolfbaan, het huis en Hof Roma in de Romastraat te Harlingen, in gebruik bij Wed. A. Bolhuis.
1814-10-12
Bezoek van Koning Willem I en zijn gemalin aan Harlingen. Een corps van 70 zeelieden onder bevel van schipper Bauke de Beer, krijgen verlof het rijtuig af te spannen en voort te trekken.
1814-10-17
Vice-admiraal Verdooren, kommandant en directeur van de marine bij het noordelijk departement verkoopt te Harlingen de kanonneerboot no. 138.
1815-04-01
Leeuwarden, Harlingen en Sneek worden aangewezen tot formeering van vrijwillige compagnie?n voetvolk voor 's lands defensie.
1815-05-01
Te koop de zoutkeet de Witte Hand van Sicco IJzenbeek bij de Franeker pijpen te Harlingen.
1815-08-07
Te koop de mouterij en bierbrouwerij op de Vleeschmarkt te Leeuwarden te bevragen bij Pier Zeper aldaar, en de zoutkeet de Zoutberg te Harlingen.
1815-10-11
Aanbesteding der geheele vernieuwing van het Cherchershoofd bij de Kettingbrug te Harlingen.
1816-01-24
Zeven Flielander loodsen van de loodsschuit De Zeevaart redden met levensgevaar in een open sloep de bemanning van het kofschip De Minerva uit Harlingen, schipper Broer Haijes.
1816-09-14
Het kalkwerk van Tjepke Gratama, naast het tichelwerk de Boterton te Harlingen komt in handen van de firma de Vries en Snijder.
1816-11-04
Overleden te Harlingen Sijbrand Hingst, bont- en steen-fabrikant aldaar.
1816-11-20
Bij verkoop geboden op de zoutziederij bij de Franeker Pijpen te Harlingen ?2150, op het tichelwerk de Boterton aan de Trekvaart te Midlum ? 7553 en op het kalkwerk daarnaast ?408.
1817-02-14
Het tarief voor de beurtschepen tusschen Harlingen en Amsterdam wordt door Burgemeesteren der beide steden bepaald op ? 1.75 in de kajuit, ? 1.30 in de roef, ?0.85 in het ruim.
1817-03-11
Jan Hannema, brander te Harlingen, adverteert beste genever, bekend onder den naam Hannema-genever.
1817-10-13
Prins Frederik rijdt met een vierspan Leeuwarden in onder vreugdegejuich der menigte en stapt ten huize van den gouverneur van Humalda af, hij vertrekt daarna naar Harlingen.
1818-04-05
Bouwe Rodenhuis te Harlingen wordt eigenaar van de terpentijnstokerij de Etna aldaar.
1818-06-30
Z.M. de koning en de prins bezoeken Franeker en bezichtigen het planetarium, na te zijn gecomplimenteerd door de curatoren van het Athenaeum. Daarna wordt Z.M. door de professoren ontvangen in de senaatskamer, terwijl de studenten op het voorplein in 2 rijen staan geschaard. Vervolgens wordt de reis voortgezet naar Harlingen, na bezoek op Klein Lankum bij Prof. Camper.
1818-09-01
Overleden op Herema Sytzama-State onder Arum A.R. van Dalsen, oud-notaris te Harlingen, oud bijna 77 jaar, gehuwd met Dieuwke Pesma.
1818-12-15
D. Niebuur, Medicinae doctor te Harlingen, wiens dochtertje in 1803 een der eersten was die in Friesland werd inge?nt (het middel was nog niet algemeen bekend in Nederland) raadt in de Leeuwarder Courant "zijn natuurgenooten op het ernstigste aan om van dat goddelijk middel gebruik te maken..
1819-04-21
Verkocht de kaarsenmakerij van Jetse B. Boomsma op den Noorderhaven te Harlingen.
1820-03-01
Verkoop der zoutkeet de Witte Hand met zelhuis en dennen te Harlingen, gedreven door J. Huidekoper onder de firma S.B. IJzenbeek.
1820-03-28
Overleden te Harlingen Nicolaas Baur, Friesch zeeschilder.
1820-07-29
De prins van Oranje komt 's morgens 4 uur met een jacht van Amsterdam te Lemmer, geeft daar audi?ntie aan allerlei corporatie's, komt ten huize van den grietman van Andringa de Kempenaer en zet zijn reis te 10 ure voort over Staveren naar Hindeloopen. Daar wordt hij verwelkomd door de burgemeesters D. j. Duif en J. Alderts en door zes juffers in de oude kleederdracht. Over Workum en Sneek begeeft Z.H. zich naar IJsbrechtum, waar het middagmaal op Epema-State wordt gebruikt bij den grietman van Weideren Rengers, om, van daar te vertrekken naar Leeuwarden. De prins en de gouverneur van Friesland bezoeken Franeker en Harlingen. Op de terugreis dineeren zij op het buiten van Jhr. Collot d'Escury te Minnertsga.
1821-08-14
De herstelde Franeker Waterpijp te Harlingen is thans wijd is 41/2 el, of nagenoeg 16 voet min 2 duim scheepsmaat.
1821-08-29
Verkocht de zoutkeet de Ooijevaar aan de Zoutsloot te Harlingen.
1821-10-19
Kerkvoogden der Herv. Gemeente te Harlingen publiceeren, dat de vloer der Nieuwe kerk is opgehoogd en de kosten voor ieder graf komen op ? 1.50.
1822-02-02
M.K. Stolte, architect-directeur te Harlingen adverteert de geoctroijeerde inventie van watermolens met hellende schepraderen en verbeterde diep- of moddermolens, uitgevonden door F.F. Eckhardt te 's Gravenhage.
1822-02-18
In de Benthem te Harlingen verkocht een partij Elleborewortel en laurierbessen in het pakhuis Eenzaamheid van Barend Visser en Zoon.
1822-03-20
Boekhandelaar M. van der Plaats te Harlingen verkoopt prenten, teekeningen en pleisterbeelden, nagelaten door G.S. Stinstra en S. Wildschut aldaar.
1822-04-06
Verkocht de zoutkeet het Lam bij de Leeuwarder paardestallen te Harlingen.
1822-04-13
Na een halve eeuw stilstand van de Groenlandsvisscherij zeilt het eerste brikschip van Harlingen uit naar Spitsbergen, kommandeur Willem Rab, uitgerust door Barend Visser & Zoon. Oproep van sollicitanten voor den post van onderwijzer te Beets tractement ? 40, Siegerswoude ? 60 en schoolgeld van 65 leerlingen, Bakkeveen ? 60 en schoolgeld van 52 leerlingen, Duurswoude ? 58 en schoolgeld van 40 leerlingen, Hemrik ? 63 en schoolgeld van 70 leerlingen.
1822-04-29
Vergadering van floreenplichtigen en gezinshoofden in de dorpskerk te Finkum op bevel van den gouverneur der provincie, ter benoeming van een commissie, die schikkingen beraamt, dat de geannonceerde executoriale verkoop der kerk en pastorie aldaar worde voorkomen, dat er scheiding kome tusschen de gecombineerde kerk- en armen-administratie en dat de schulden van deze worden afgedaan. Mei 2 Bouwe Rodenhuis te Harlingen adverteert een eigen vinding van stoken van teerolie en pik en het bereiden van teer water.
1822-05-22
Verkocht te Amsterdam de beroemde schilderij en verzameling van S.J. Stinstra te Harlingen.
1822-06-18
Overleden te Leeuwarden Valentinus Slothouwer, emeritus rector en curator der Latijnsche scholen, 84 jaar oud, na 57 jaar aldaar en te Harlingen bijna 3 jaar genoemden post bekleed te hebben.
1822-08-17
Overleden te Harlingen Petrus Antonius Kestens, R.K. priester te Harlingen.
1823-01-25
Op de zee te Harlingen staan vele tenten, terwijl de schaatsrijders, arresleden en een ijsschuitje aan het ijsvermaak deelnemen.
1823-02-06
In een vergadering van burgemeesteren wordt een gouden medaille uitgereikt aan Dr. P. Feytama Tjallingii te Harlingen voor zijn ijver tot bevordering der koepokenting in 1819.
1823-04-02
Geveild het pan- en estrikwerk met een voor weinige jaren nieuwgebouwde huizinge aan de Zoutsloot, op de Liemendijk en het Baantjerpad te Harlingen, in huur gebruikt door Gerrit Paulus de Boer.
1823-04-30
Geveild het pan- en estrikwerk van wijlen Jan Galama aan de Zoutsloot te Harlingen.
1823-06-16
Geveild de buitenplaats Welgelegen te Deinum aan de Harlinger trekvaart, door wijlen Haije Beekkerk als eigenaar bewoond.
1823-07-01
W. van Aken komt met zijn menagerie van 150 leeuwen "luipaarden, wolven, apen, struisvogels en olifanten te Harlingen.
1824-03-30
Verschenen bij A.F. de Ruiter te Harlingen de 2e druk van Beeldengalerij der Heimweekranken, een leesboek voor lijdenden, door Ulysses van Salis den Ouden, 3 dln. Vergelijkend examen in het grietenijhuis te Bolsward voor de vacante post van schoolonderwijzer te Kimswerd, inkomen ? 200 met eenige emolumenten als koster-voorzanger, en de schoolpenningen van 40 leerlingen, die 30 ct. per kwartaal betalen.
1824-05-19
Aanbesteed reparatie aan den Raadhuistoren te Harlingen.
1824-06-01
Inteekening opengesteld op 2 teekeningen van den kunstschilder W. Esser, voorstellende: Ie. een ijsberg, die in den winter van 1823 op ??n uur afstands was van de Harlinger haven hoog 20 el en breed 23 el, 2e. een gezicht op de haven.
1824-06-29
Op de kermis te Harlingen gearriveerd C. Sacardi, directeur van een troep Italiaansche springers, pantoministen en arlequinadespelers, waaronder drie Aziatische jongleurs.
1824-07-12
Verkocht bij M. van der Plaats te Harlingen de bibliotheek van Mr. A.J. Conradi, curator van het Athenaeum te Franeker, oud-secretaris van Harlingen.
1824-08-18
D. Greijdanus uit Harlingen aanvaardt het notarisambt te Makkum.
1824-08-25
Verkoop der bibliotheek van wijlen Ds. M. Eppens te Leeuwarden. In de herberg Benthem te Harlingen het slot Liauckema te Sexbierum op afbraak geveild, geboden ?2275.
1824-09-30
Een directie te Harlingen wenscht op te richten een soci?teit voor Groenland- en Straat Davidsvisscherij.
1824-11-08
Verkoop van bibliotheek, schilderijen en rariteiten van wijlen Hylke Hanekuik te Harlingen.
1824-11-15
Overleden te Harlingen Wiebkje Agatha Reddingius. Friesche dichteres, oud 44 jaar, gehuwd met E. van Assen.
1824-12-10
Door het overlijden van Jan Tjerks Greveling vaceert de onderwijzerspost te Wijnaldum en worden sollicitanten opgeroepen, salaris ?300, vrije woning, en de schoolpenningen van 30 leerlingen. Door het vertrek van Minze Rengers naar Harlingen, vaceert de onderwijzerspost te Jutrijp. De onderwijzer geniet een voer baggelaarturf tot verwarming der school en om in den winter als er gepredikt wordt een goed vuur in de school aan te leggen en de stoven van kerkvoogden en kerkeraad te voorzien. Wijders heeft hij het vrije gebruik van het kerkhof, maar niet met beweiding. Salaris ? 200, vrije woning en schoolgelden van 25 leerlingen.
1824-12-28
Verhuurd voor 5 jaar de visscherij in de Ried van Gedswerderzijl tot aan de Roptavaart onder Wijnaldum.
1825-02-03
Over Friesland waait een storm die de dijken doet doorbreken. De oude en nieuwe Bildtpolder loopt onder, evenzoo de Holwerder en Engwierumer polder. Eveneens dijkbreuk tusschen Makkum en Harlingen. Een bliksemafleider, vervaardigd door Arjen Roelofs te Finkum en Rienks te Berlikum, wordt geplaatst, in navolging van velen in den Bouwhoek, op de boerderij van Ruurd Hendriks Sybrandy te Wirdum. De prijs is ? 30.
1825-03-04
Verschenen: Ds. F. Hoekstra te Harlingen, De zaligheid van het geven, ten voordeele van de noodlijdenden.
1825-10-21
Het pinkschip Willem I, kommandeur IJmke Jans Ruyge. een Terschellinger, ter walvischvangst uitgezonden door de Groenlandsvisscherij te Harlingen is bij het binnenkomen van Texel vergaan, slechts 16 van de 46 personen der equipage werden gered. Onder de verdronkenen waren 9 Terschellingers.
1825-12-12
Van stapel geloopen te Harlingen het driemaster schoenerschip Harlingen, bestemd voor de Groenlandsche visscherij.
1826-03-31
Verschenen bij M. v.d. Plaats te Harlingen: Verhandeling over de voortreffelijkheid der Chr. zedeleer, met een voorrede over het karakter van den schrijver Ds. F. Hoekstra te Harlingen.
1826-08-23
In Straat Davis verongelukt het schip Harlingen, kommandeur Klaas Hoekstra, de equipage 46 man sterk werd opgenomen door het Engelsche schip Dundee.
1826-10-10
Pieter Jelles Rodenhuis te Harlingen overleden op zijn buitenverblijf Groot Lankum.
1827-04-21
Aanbesteed het afsluiten van Harlingen voor hooge zeevloeden door twee sassluizen te leggen in den mond van de Zuider- en Noorderhaven.
1827-05-27
Het schip Willem I, kommandeur J.C. Groendijk door de, Groenlands- en Straat Davidsvisscherij-Societeit te Harlingen uitgerust en 27 Maart uit het Flie uitgezeild, in Groenland verongelukt, de equipage is door den Rotterdamschen kommandeur D.J. Cupido opgenomen en vervolgens gedeeltelijk overgezet op Bremer en Hamburger schepen.
1827-07-28
Het schip Nederland van de Groenlands- en Straat Davids-visscherij-soci?teit te Harlingen, commandeur Jacob Adriaan is Texel binnengeloopen met 5 walvisschen en eenige robben.
1827-10-15
De notaris D. Greijdanus te Harlingen verkoopt op maandag 15 oktober 1827, 's middags om twee uur en volgende dagen, ten sterfhuizen van wijlen A. Oostendorp, in leven Schilder en Glazemaker aldaar, publiek bij boelgoed presenteren te verkopen: enige schilderijen, schilders- en glazemakersgereedschappen; voorts huismeubelen, bedden, koper, tin- en ijzerwerk en hetgeen meer zal worden te voorschijn gebracht; alles behorende tot de onder beneficie van Inventaris aanvaarde Nalatenschap van gedachte Erflater.
1827-11-16
Bij M. van der Plaats te Harlingen wordt uitgegeven: "Dagverhaal van het verongelukken van het galjootschip Harlingen in Straat Davids" door den commandeur Klaas Hoekstra van Texel.
1828-01-15
De zathe Dikkinga-State, groot 35 bunder bouw- en greidland, onder Almenum, doet ? 1240 huur.
1828-02-27
Executoriale verkoop van de helft eener trekschuit Harlingen?Leeuwarden, in gebruik bij den gearresteerden Joh. Steunebrink, veerschipper te Harlingen, ge?ischt door Dirk Fontein als gelastigde der Doopsgez. diakenen aldaar.
1828-04-04
Verschenen bij G.T. N. Suringar te Leeuwarden: 1. A. v. Halmael, het treurspel R. en W. v. Oldenbarneveld, 2. R.G. Rijkens, De vrolijke en kinderl. leidsman tot God, schoolboekje met plaatsjes, 3. W.H. Warnsinck, De Toekomst, dichtstuk, J.L. Nierstrasz, Gedichten, met vignet, Hugo Timmers, pred. te Sneek, Tiental Leerredenen, C.G. Salzmann, De hemel op aarde, 3e druk. Sollicitanten opgeroepen voor de schoolvacature in het Heidenschap bij Workum door het vertrek van Dani?l S. Hollinga naar Almenum.
1828-06-02
Opening der stoomvaart tusschen Amsterdam en Harlingen, vracht: paviljoen ?9, groote kajuit ?6, voorkajuit ?2.50.
1828-07-03
In het logement Roma te Harlingen geeft A. van Dijk een brillant vuurwerk, "welks wederga in Friesland nog niet is vertoond..
1828-11-21
De stoomboot Prins Frederik tusschen Amsterdam en Harlingen staakt voor dit saizoen de vaart uit hoofde van het gering aantal passagiers.
1829-03-13
J.H. A. Weytingh is conrector der Lat. scholen te Harlingen. Te koop een partij steen van den afgebroken toren te IJlst.
1829-04-01
Werkvolk gevraagd voor een groot baggerwerk in de haven van Harlingen.
1830-11-02
De mobile schutterijen van Harlingen, Sneek, Bolsward, Franeker, Dokkum en Workum marcheeren naar Leeuwarden.
1830-11-08
Vier kompagnieën schutters, 600 man sterk, waaronder 235 vrijwilligers onder kommando van majoor J.G. van Wageningen, marcheeren door de Vrouwenpoort te Leeuwarden, waar 24 trekschuiten en l barge ter inscheping naar Harlingen gereed liggen.
1830-11-27
Gevraagd een onderwijzer voor de onlangs opgerichte school te Genum en Jislum, in plaats van de beide gesupprimeerde, waarvan de eerste vaceert wegens overlijden van G.O. Boersma, de andere door overplaatsing van V. Velden naar Hallum. Franeker en Groninger studenten marcheeren als een compagnie flankeurs naar Harlingen om vandaar ingescheept te worden.
1831-03-01
Verschenen bij H. Brandenburg te Workum: "Alweer nieuwe offers op het altaar des vaderlands, een schuitpraatje ten voordeele van de Friesche jagers met wijde beurzen en lange ganzeroeren." De stoomboot Prins Frederik varend van Harlingen op Amsterdam bekomt door aanvaring zware averij. Verschenen bij F.W. v. B. te Smallenburg te Sneek: "Ytlicke Forteltsjes, fabels enz. troch Watse Harings in ney syn Oafstjerren yn it ljieucht joon op forziek fin Watse's bloedfrieunen".
1832-09-27
Verkocht voor de Groenlands en Straat Davidsvisscherij te Harlingen 160 oxhoofden walvisschen, 113 dito robbentraan, 600 Ned. kil. walvischbaarden, 3600 stuks robben en eenige beerenvellen. Jouster markt, doch horoskooptrekkers, springers, goochelaars, koorddansers, enz. wegens de cholera geweerd.
1832-11-11
Armbestuurders van Harlingen zijn belast met de directie van tonnen en bakenen op de Wadden.
1833-02-22
Verschenen bij G. IJpma te Franeker: "God met ons", dichtstuk van A. de Jong, doopsgezind leeraar te Damwoude, en: Biddagsleerrede over Ps. XI van Ds. P.H. Vriesema te Harlingen.
1833-04-05
Vergadering van de aandeelhouders der Groenlandsvisscherij in de herberg Roma te Harlingen over het al- of niet uitzenden der schepen naar Groenland ter walvischvangst.
1833-04-25
Stoomvaart tusschen Amsterdam en Harlingen, overtocht in 8 uur, door de stoomboot Prins Frederik, vracht, 2e kajuit ? 6.
1833-05-18
De Franeker-, Kerk- en Zuiderpoort te Harlingen zullen worden afgebroken.
1833-07-04
Des avonds te 11 uur groot vuurwerk bij H. Heep in de herberg Roma te Harlingen, entree 60 ct.
1833-08-08
Deelhebbers aan de Groenlands- en Straat Davidsvisscherij-societeit te Harlingen vergaderen in het logement Roma aldaar om visie te nemen van de rekening en balans over het 8e societeitsjaar.
1834-03-08
Vier tjalken komende van Harlingen en geladen met aardappelen zijn verongelukt op de bank voor de haven te Workum.
1834-03-30
Verschenen bij M. v.d. Plaats te Harlingen: 1. Lotgevallen van Ulysses, Boek XI-XIII der Odyssea, door J. Weytingh, rector.
1834-06-20
Promotie van de Latijnsche school te Harlingen in de Luthersche kerk op de Wortelhaven, waar P.S. Noijon en J.A. Fontein een latijnsch opstel zullen voorlezen.
1834-09-13
Blijde inkomst der mobiele Friesche schutters van uit Brabant te Harlingen, Dokkum, Franeker, Workum en Bolsward.
1834-11-12
Voor de Groenlandsvisscherij-maatschappij te Harlingen verkocht een partij victualie, bestaande in roggen hardbrood, gezouten vleesch en spek, groene en grauwe erwten, stokvisch, alsmede 20 vadem eiken brandhout.
1834-11-24
De Groenlandsvisscherij-maatschappij te Harlingen liquideert met uitbetaling van 20 % van het kapitaal of ? 100 per aandeel. Verschenen: S.J. Galama, Verhandeling over het moederkoren.
1835-01-26
Verkocht 2 Harlinger walvischvaarders, n.l. het pinkschip Nederland en het brikschip Spitsbergen
1838-01-24
IJsvermaak op zee buiten de haven van Harlingen.
1838-02-06
Verschenen bij J. Backers te Leeuwarden: "De kermis op zee bij Harlingen..
1838-07-25
Te Texel binnengekomen de Dirkje Adama en de Spitsbergen uit Harlingen, de een met 4 visschen en 130 robben, de andere met 3 visschen en 600 robben, (commandeur H. en N.B. Rickers).
1838-10-10
In de herberg Roma te Harlingen verkoop van 100.000 kannen traan, 5500 pond walvischbaarden en 800 robbevellen.
1838-10-18
Vergaan van het Amsterdamsche beurtschip op Harlingen niet ver van de Haven, waarbij 15 personen, waaronder Mr. W. Sijpkens, rechter te Leeuwarden, verdronken.
1839-02-27
Verschenen: A. v. Steenderen, "Iets ter nagedachtenis van Ds. F. Hoekstra", doopsgez. predikant te Holwerd, Zaandam en Harlingen.
1839-04-15
Representatie in kunstredenen en buikspreken in het Hof van Holland te Harlingen door F. Staudt.
1839-06-12
Van de werf van Alta te Harlingen is van stapel geloopen het kofschip Bordeaux, kapitein G. Wortelboer.
1839-07-02
De begrafenissociëteit "Wij zorgen voor elkander" te Harlingen opgericht.
1839-07-09
T.D. Bamberg, mechanicus, geeft op de Harlinger kermis zijn mechanische en mimische vertooningen.
1840-09-11
Verschenen bij M. v.d. Plaats te Harlingen: "Drie gesprekken over het werk van Dr. F. Strausz, getiteld Das Leben Jesu, door P. Cool, doopsgez. leeraar aldaar.
1841-06-11
Sollicitanten opgeroepen voor een onderwijzer van den derden rang aan de tusschenschool te Harlingen op een inkomen van ? 225.
1841-07-30
Afreis der vorstelijke familie van Harlingen per stoomboot Friso. Verschenen: Het Fivelgo?r en Oldampster landrecht, door Jhr. Mr. de Haan Hettema.
1842-02-01
Inwijding der nieuwe Evang. Luthersche kerk te Workum met een leerrede van A.H. Broens, hulpprediker te Harlingen en koorgezang onder leiding van meester J. Schuitemaker.
1842-10-09
Jouke Bolthom Schuil, organist der Doopsgezinde gemeente te Harlingen en talentvol musicus aldaar overleden. Verschenen: E.J. Diest Lorgion, Geschiedenis van de kerkhervorming in Friesland.
1843-02-08
Verkoop van de nieuwe herberg Het Wapen van Harlingen, aldaar. Verkoop van de dorpsherberg aan de haven van Jorwerd. Aanbesteed het afbreken der tegenwoordige en het opbouwen eener nieuwe heerenhuizinge op Rinsma-State te Driesum.
1843-02-28
Overleden Freerk Dirks Fontein te Harlingen, oud 65 jaar. Geopend de vaart met de barge van Leeuwarden op Harlingen, overtocht in 31/2 uur, in correspondentie met de stoomboot Friso.
1843-04-01
Archivaris van Leeuwarden schrijft in de Leeuw. Courant een opstel over Friesche schilders als Camper, Vredeman de Vries, Pieter de Valk, Pieter Feddes, Wijbrand de Geest e.a. J. van Hulst richt een cement- en cichoreifabriek op te Harlingen.
1843-04-22
De directie der Friesche stoombootreederij, Corn. Harmens en A.J. Rodenhuis te Harlingen doet rekening van de administratie, een opvolger van F.D. Fontein gekozen.
1843-06-16
Promotie en prijsuitdeeling van de Latijnsche scholen te Harlingen. Aanbesteed het afgraven van het bastion te Dokkum.
1843-07-18
Aanbesteed een aanmerkelijk vergrooten van de school te Dronrijp. Aanbesteed het afbreken van den ouden en het weer opbouwen van een nieuwen toren te Aalsum. Overleden Mr. Eyso de Wendt, baron van Sytzama, grietman van Idaarderadeel, oud 26 jaar, gehuwd met vrouwe Heringa Cats. Van Steenderen te Harlingen zoekt een uitgever voor zijn beide verhandelingen: 1. Harlingen in rijm, samenspraak door het Zeekantoor, het Stad- en Weeshuis, de Raadhuistoren en de Nieuwe en Westerkerk, 2. Bredero's spreuk: 't Kan ver keeren.
1844-02-27
Verschenen bij Steenderen te Harlingen: Harlingen in proza, bijlage van Veritas, Harlingen in rijm, dat door velen met welgevallen is ontvangen.
1844-12-12
Overleden te Leeuwarden Tjepke Gratama, geb. te Harlingen 9 Dec. 1764, in 1811 op Mammema-State te Jellum, bewaarder der hypotheken. (Zie levensschets Prov. Fr. Courant, 9 Jan. 1845).
1845-05-14
Overleden Hendrik Walkenhorst, Luthersch predikant te Harlingen.
1845-07-01
Zon-microscopische voorstellingen voor minnaars der natuur bij de Wed. L. Zeverijn bij de Havenpoort te Harlingen.
1845-07-30
De Groenlandsvaarder Dirkje Adema, commandeur Mehlen, komt te Harlingen binnen met drie visschen en 1900 robben.
1845-08-21
De Groenlandvaarder Spitsbergen, commandeur J. Both, komt te Harlingen binnen met ??n visch en 1900 robben.
1845-09-27
Van Harlingen naar Huil vertrekt voor het eerst en verder iedere Zaterdag het voor passagiers en goederen ingerichte stoomschip The Rapid, kapitein Brounless.
1845-10-17
Verschenen bij P. Burggraaf f te Leeuwarden: Gezangen voor 4 mannen, in twee zestallen, door W. Leeuwes, en: Introductie en Allegro voor het orgel, door wijlen J.B. Schuil, organist der Herv. Gemeente te Harlingen.
1845-10-30
Inwijding van het nieuwe nutsgebouw Harmonie aan de Kleine Ossenmarkt te Harlingen.
1846-12-28
Het aanleggen van een kunstweg van Leeuwarden tot de herberg de Bontekoe, gegund aan T.D. Schaafsma te Harlingen voor ? 18.200.
1846-12-31
De moed verflauwt om voort te gaan met de uitrusting van de beide Harlinger schepen Dirkje Adama en Spitsbergen, die voor de walvischvangst uitgerust op een tonne gouds worden geschat, daar zij dit jaar nog geen 100 kardeelen spek aanbrachten.
1847-06-25
Volksoproeren in Bolsward, Dokkum, Workum, Makkum, Franeker. Dragonders uit Leeuwarden herstellen de rust. Leeuwarden houdt dit jaar geen kermis vanwege de ongeregeldheden. Een volksmenigte te Harlingen wil de uitvoer van aardappelen beletten naar England en bombardeert de stoomboot Magnet met steenen. Tachtig militairen bedwingen het oproer, dat ook overslaat naar Leeuwarden. Allerlei baldadigheden worden daar gepleegd. Men smijt de glazen in bij een handelaar, die uitvoert naar Engeland. De overheid verbiedt elke samenscholing van vijf personen. De schutterij is genoodzaakt op de volksmenigte te vuren, die zich niet aan de publicatie stoort, zoodat drie personen gekwetst worden.
1847-06-28
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad HARLINGEN, maken bij deze bekend, dat de JAARMARKT eenen aanvang zal nemen op Maandag den 28 Junij 1847, dat de Kramen zullen geplaatst worden, als vroeger, op de groote Breedeplaats, en de loting der plaatsen zal geschieden op genoemden datum, des morgens ten 9 ure, op het Stadshuis; zij, die de loting niet kunnen bijwonen, worden verzocht zich bij tijds, met naauwkeurige opgaaf der grootte van hunnen Kraam, Disch of Tent, met brieven franco aan den Marktmeester E. Prillevitz alhier, te adresseren.
Voorts dat op Maandag den 5 Julij daaraanvolgende, des namiddags ten 2 ure, zal worden Verharddraafd: Twee extra fraaije stukken gewerkt ZILVER, door alle Paarden die tot genoegen der Keurmeesters zijn, waarvoor de inschrijving des voormiddags tusschen 9 en 11 ure moet geschieden, om daarna tot de Monstering en Loting te kunnen overgaan.
Eindelijk zullen geene Horoscooptrekkers, Rijfelaars of spelen om gewin van geld op deze Jaarmarkt worden toegelaten.
Harlingen, den 1 Junij 1847.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
J. Rodenhuis.
Van wege deszelven,
Van VELSEN WIRSMA.
(Uit: Leeuwarder Courant 4 juni 1847)
1848-11-21
Te Sneek vergaderen 310 stemgerechtigden om het zestal candidaten voor de Tweede Kamer te brengen tot een drietal. Te Harlingen vergaderen 237 kiesgerechtigden voor de Candidaatstelling van volksvertegenwoordigers. Jr. Mr. J.E. van Panhuys aanvaardt zijn ambt als gouverneur. Hem wordt 's avonds een serenade met muziek en fakkellicht gebracht.
1849-01-10
In 1848 zijn te Harlingen 450 schepen binnengekomen.
1849-01-12
De diakonie der Herv. Gemeente te Sneek verliest een proces tegen de diakonie van Harlingen inzake een terugvordering van kosten van een gemeentelid, wiens domicilie van onderstand werd gerekend te Harlingen te zijn.
1849-05-13
Afbraak van een uitgestrekt pakhuis te Harlingen, dat vroeger gediend heeft tot Mennonietenkerk.
1850-01-11
Serenade met fakkellicht te Harlingen ter eere van P. Adama Zijlstra, die de benoeming tot burgemeester aannam.
1850-03-09
De Dirkje Adama en de Spitsbergen bemand met 105 koppen en voorzien van 15 sloepen, toebehoorende aan de heeren Barend Visser en Zoon te Harlingen, gaan ter robben- en walvischvangst. De eerste vangt ??n visch en 3300 robben, de tweede 980 robben.
1850-08-12
Aanbesteed een belangrijke vertimmering en vergrooting der school te Wijnaldum.
1851-07-29
Verkoop der zathe Ludingekerk onder Midlum, groot 38 bunder, waaronder ruim 8 bunder terplanden, zeer geschikt voor afgraving, onmiddellijk bij de Harlingervaart. Stemgerechtigden in verschillende Friesche gemeenten roepen hun medekiezers op tot candidaatstelling van leden van den gemeenteraad, 't Blijkt, dat nog geen vaste kiesvereenigingen op de meeste plaatsen bestaan.
1851-08-16
IJpeus Rodenhuis, Gilles Valckenier en J.S. Hannema te Harlingen krijgen concessie voor een stoombootdienst tusschen Harlingen en Amsterdam, via Enkhuizen.
1851-08-30
Aan C. Harmens, D. Fontein en mr. J.H. Boelens als commissarissen der Friesche stoombootreederij te Harlingen is concessie verleend tot het aanleggen van een tweede stoomboot tusschen Harlingen en Amsterdam.
1852-02-06
Verschenen bij D. Meindersma te Leeuwarden: Folksangen fen Yeb Feenstra. Ook: Dr. K. G?tzlaff herdacht, door Ds. Voorhoeve te Harlingen.
1852-04-16
Verschenen bij J. Riesberg te Harlingen: De koning komt, een woord voor de Noordel, provinci?n, door J.D. Siegmund Jr. aldaar.
1852-04-19
Koning Willem III bezoekt Harlingen. Leeuwarden, Beetgum en Bergumerheide.
1852-06-01
De kiesvereeniging "Nederland en Oranje" in het district Leeuwarden, president Solco Tromp te Harlingen, H. v. Reenen te Bolsward, secr., beveelt Mr. Groen van Prinsterer als candidaat voor de Tweede Kamer aan. De liberale kiesvereeniging te Sneek heet: Grondwet en Orde, die te Wijmbritseradeel: Vrijheid en Regt.
1852-06-19
De nieuwe havenkom te Harlingen weder voor de scheepvaart opengesteld.
1852-07-05
Het stoomschip Flevo bestemd voor de vaart tusschen Harlingen en Amsterdam wordt te water gelaten.
1852-09-03
Stoomvaart Amsterdam?Enkhuizen?Harlingen: van A. 's morgens 7 uur (Zondag, Woensdag, Vrijdag), 's morgens 8 uur van Harlingen (Maandag, Donderdag, Zaterdag).
1853-02-28
Het stoomschip City of Norwich vertrekt van Harlingen via Nieuwe Diep en Liverpool naar Minnesota met 74 landverhuizers, waarbij 40 onder leiding van Bonnema te Kimswerd.
1853-03-19
Overleden Dr. J.H. A. Weytingh, rector der Latijnsche school te Harlingen.
1853-06-06
Pastoor N.J. Rooswinkel te Irnsum viert zijn gouden ambtsjubileum, pastoor R. de Faber te Dronrijp spreekt een feestrede uit. Terpaarde te koop aan de Ried te Wijnaldum. Verschenen: Twa dagen hear of in frolike reis nei Drinthe troch T.G. v.d. Meulen.
1853-08-19
Verschenen bij S. Houtsma te Harlingen: Lotgevallen van O.H. Bonnema en zijn togtgenooten op reis uit Friesland naar de Vereenigde Staten van N.Amerika door zijn boekhouder B.B. Haagsma, ondermeester te Arum.
1853-09-09
Verschenen bij A. van Steenderen te Harlingen: Over onderwijs en opvoeding in het algemeen en het onderwijs te Harlingen-Veritas-Harlingen in rijm.
1853-09-20
De zeilvereeniging te Sneek besluit een jongen uit de arbeidende klasse te doen opleiden aan de zeevaartschool te Harlingen.
1853-10-06
Mr. J. Dirks houdt in de 76e vergadering van het Friesch Genootschap een lezing over Severinus Feyto uit Harlingen, Leuvensch student, hopman van een studentenvendel bij de verdediging van Leuven, tegen een aanval van Maarten van Rossum in 1542 en om zijn heldenmoed door Karel V in den adelstand verheven. W.J. Fontein geeft een manuscript van wijlen F.D. Fontein over de Saksische regeering in Friesland aan het Genootschap ten geschenke.
1854-05-18
De Provinciale vereeniging ter verbreiding der waarheid (voorzitter J.H. Maatjes) houdt haar jaarvergadering te Leeuwarden verschenen: De nieuwe catalogus der Provinciale bibliotheek van Friesland, dl. II, door J. v. Leeuwen. De 2e jaarvergadering der Ned. Vereeniging tot afschaffing van Sterken Drank heeft plaats in de Wijnberg te Sneek, onder praesidium van Ds. v. Hasselt aldaar, aanwezig zijn 100 personen. Te half ??n houdt Ds. Cool uit Harlingen een opwekkingsrede in de Doopsgez. kerk, daarna vriendschappelijke maaltijd.
1854-07-05
Ds. H.C. Voorhoeve uit Harlingen voert het woord op de jaarvergadering der Ned. Vereeniging tot afschaffing van sterken drank in de Bethlehemkerk te Zwolle, "in den smaak der Engelsche en N.-Amerikaansche meetings..
1854-07-26
De groenlandsvaarder Dirkje Adema (kapt. O. Mehlen) uit Harlingen heeft zeer ongunstige vangst gehad.
1854-08-04
Verschenen bij J. Behrns te Harlingen: Een woord van opwekking aan mijn landgenooten tot deelneming aan een zaak, die vooral door hen en in dezen tijd te bevorderen is.
1854-08-29
Verschenen bij J. Riesberg te Harlingen: Nederland, leesboek voor de lagere scholen, door J.F. Jansen aldaar, den van verbeterde landbouwwerktuigen.
1854-10-03
Statuten vastgesteld der Friesche?Overijselsche stoombootreederij Harlingen?Zwolle.
1854-10-21
't Stoomschip Minister Thorbecke vaart geregeld van Harlingen naar Huil.
1855-02-06
Verschenen bij J.W. Swaan te Arnhem: Leerredenen van Ds. H.C. Voorhoeve te Harlingen.
1855-02-28
De afd. Franeker der Ned. Vereen, tot Afsch. v. Sterken Drank houdt haar openbare vergadering, ook woonden 30 vrouwen deze samenkomst bij en verder belangstellenden uit Kimswerd, Arum en Dongjum. Ds. H.C. Voorhoeve te Harlingen schetst den strijd tegen den drank en tegen de slavernij, wijzende op de overeenkomst en het verschil tusschen die beide.
1855-03-27
Mr. C.S. Sixma baron van Heemstra c.s. te Leeuwarden verkrijgen concessie voor den aanleg en exploitatie van spoorwegen in de N.O. provinci?n des rijks van Harlingen?Leeuwarden, Meppel, Zwolle naar Almelo.
1855-03-28
Stoomvaart Huil?Harlingen heropend, de stoomboot Minister Thorbecke verlaat Harlingen, geladen met vlas, cichorei-wortels, kaas, boter, beenderen. Verschenen het portret van wijlen Ds. H. de Vries te Leeuwarden op steen gebracht door W. Troost, en: Mr. J.H. Beuker Andreae, Brieven op eene reis door Itali
1855-04-18
De aartsbisschop van Utrecht heeft in het dekanaat Leeuwarden de volgende parochi?n opgericht: Van den H. Clemens op Ameland, van Michael te Irnsum, van Michael te Warrega, van O.L. Vrouwe Hemelvaart te Wijtgaard, van den H. Werenfridus te Workum, van H. Martinus te Oosterend (Roodhuis), van den H. Wiro te Oosterwierum, van H. Martinus te Dokkum, idem te Makkum, van O.L. Vr. geboorte te Dronrijp, van H. Michael te Harlingen, van den H, Vitus te Sensmeer (Blauwhuis), en van den H. Franciscus te Franeker.
1856-01-09
Aanbesteed het bouwen van een nieuwe onderwijzerswoning te Wijnaldum.
1856-03-01
De aanleg der gasverlichting voor Harlingen aanbesteed. Aanbesteed het leggen van een grintweg: Miedum, Dojum, Hitzum, Achlum, Franeker, Dongjum, Boer, Ried, Miedum, Tzum, Fatum.
1856-10-21
Ds. J. de Liefde te Amsterdam spreekt te Leeuwarden in de zaal van de Koe, te Franeker in de Afgescheiden Kerk, en te Harlingen in de kerk der Hersteld Luthersche Gemeente. Boven de advertentie in de Leeuw. Courant staat: Evangelische Rede.
1856-10-22
A.D. Labes te Harlingen heeft na 4 jaren arbeid een miniatuur planetarium samengesteld, dat een waardige plaats bekleedt naast dat van E. Eisinga te Franeker, C.J. v.d. Meulen te Sneek en te Workum.
1857-02-10
De rederijkerskamer Simon Stijl te Harlingen en het reciteercollege Polyhymnia aldaar houden een openlijke dramatische voordracht van het dichtstuk "Handel en Kunst", van F.H. Greb, in moderne kleeding, en van de Profecy der starren van W.J. Hofdijk in kostuum, afgewisseld door losse dichtstukken en muziek.
1857-02-13
Verschenen bij J. Riesberg te Harlingen het tijdschrift. Het Lands Welvaren, uitgegeven ter bevordering der belangen van de Nederl. Vereen, tot afschaffing van sterken drank.
1857-03-13
Terpaarde te koop onder Wijnaldum op zathe en landen bij D. Sijbesma in gebruik.
1857-04-08
Aanbesteed het amoveeren van het oude kerkgebouw voor de Doopsgezinde gemeente te Harlingen.
1857-04-10
Verschenen bij J. Behrns te Harlingen: Waarheid in beelden door P. Cool, ? 1.80.
1857-04-20
De rederijkerskamer Simon Stijl en het reciteercollege Polyhymnia te Harlingen zullen zich vereenigen tot één rederijkerskamer.
1857-05-21
De Afgescheiden gemeente te Harlingen krijgt toestemming tot het stichten van een school.
1857-06-18
Harlingen is de eerste Friesche stad, die voor ? 300.000 inschrijft op den aan te leggen spoorweg.
1857-06-22
Jaarlijksche provinciale vergadering van de Nederl. Vereeniging tot afschaffing van sterken drank, waarbij 110 leden tegenwoordig zijn, spreker Ds. H.C. Voorhoeve te Harlingen, over: de noodzakelijkheid van, de bedenking tegen, en de aanmoediging in den strijd.
1857-11-25
De rederijkerskamer Simon Stijl te Harlingen, onder de zinspreuk "Langzaam bestijgen", geeft een tweede openlijke voorstelling, bestaande in: De laatste dag van Heemskerks beleg (1359), historisch Dramatisch gedicht door W.J. Hofdijk, en Kaf onder het koren of de intrigant op het vergelijkend examen, door D. Dekker.
1858-03-05
De rederijkerskamer Simon Stijl te Harlingen houdt een openlijke voordracht van de Goede Geest van A.J. de Buil, Trouw en Ontrouw, door W.J. Hofdijk en een blijspel zonder intrige, door W. Harzveld.
1858-04-23
Verschenen bij J. Riesberg te Harlingen: Kinderkens het is de laatste ure, afscheidsrede van I.W. Th. Lublink Weddik.
1858-07-09
Verschenen bij J. Behrns te Harlingen: Het geloof op menschelijk gezag verdedigd, leerrede, benevens een open brief van Ds. A. Pierson, door Ds. M.A. Justink aldaar, en: Wettelijke regeling op het Lager Onderwijs, door J.H. Behrns, inspecteur van het lager onderwijs.
1858-08-03
Vergadering te Leeuwarden ter bevordering van de afschaffing der slavernij, sprekers: Wolbers uit Utrecht, die Engeland tot voorbeeld stelde, Chamerorzow, die in het Fransch improviseerde en door Moquette werd vertaald. Ds. Voorhoeve uit Harlingen sloot de vergadering. Verschenen: J.A. Bakker, Verhandeling over de Duitsche wijsbegeerte sedert de laatste 50 jaar.
1858-08-06
Verschenen bij J. Riesberg te Harlingen: Leesboek over verschillende onderwerpen, door J.F. Jansen te Harlingen en J.H. van Dale te Sluis, en: Nederland, 2e dr., Europa Ie dr. van J.F. Jansen.
1858-09-19
Inwijding der nieuwe Doopsgezinde kerk te Harlingen door Ds. P. Cool. De Herv. Gemeente ontvangt voor het tijdelijk gebruik der Westerkerk van hare zustergemeente een zilveren wijnkan met inscriptie.
1858-10-23
De Rederijkerskamer van Halmael te Leeuwarden houdt een Vondelavond. De voorzitter houdt een lezing over de beteekenis van de dichter, waarna eenige leden verschillende fragmenten uit zijn werken voordragen. Ook "Simon Stijl" te Harlingen eert den dichter, door voor te dragen het 2e tooneel van "Jozef" en uit te voeren "Vondel gekroond", lyrisch dramatisch gedicht van Hofdijk, getoonzet door Richard Hol, met behulp van een zangkoor en de muziekvereeniging "Ons Genoegen".
1859-01-31
De rederijkerskamer Simon Stijl te Harlingen houdt met medewerking van het muziekgezelschap "Ons Genoegen" in de stampvolle Harmonie een openbare vergadering, wordt voorgedragen: "Er is vergelding" van Hofdijk en "Een bankbiljet van duizend Gulden" van Ruysch. Daarbij zijn tegenwoordig leden van de letterkundige vereeniging Onne Zwier van Haren te Workum, Uitspanning door Inspanning te Franeker. Het spel en de rijke, schoone decoratie wordt geroemd.
1859-07-10
Fraenkel en Cohen "photographisten" uit Groningen bezoeken de kermis te Harlingen, "bewerkende photographie".
1859-10-07
Verschenen bij L. Schierbeek te Leeuwarden: Bijdrage tot de beschouwing van onderhoudplichtigheid betrekkelijk uitdieping en slatting van openbare vaarwaters in Friesland, inzonderheid met betrekking tot de trekvaart Leeuwarden? Harlingen, door Jhr. Mr. S.H. W.A. van Beijma thoe Kingma.
1859-10-26
Verkooping van de zathe Liaukema-State te Wijnaldum, waaronder uitgestrekte terpgronden, groot 40 bunders.
1859-12-02
Verschenen bij U. Proost te Leeuwarden: Oars is 't nou! troch H.G. v.d. Veen, scoallemaster, foarlaeser, orgelist, kloklieder, bibelwarrer, haechsnoeijer, tsjerkhofskoffeler, strjitwjoeder insft. to Driesum, in foarsjonger to Walterswald, 15 ct. J.P. Jansen, onderwijzer in de 2e Stadstusschenschool te Harlingen, geeft met zijn leerlingen het gewone jaarl. concert.
1860-02-06
De rederijkerskamer Simon Stijl te Harlingen voert op Jean Woutersz van Schimmel en wel gekostumeerd, voorts De liefde op de proef door een neefje van Jan de Rijmer. Deze uitvoering wordt bijgewoond door leden van O.Z. van Haren te Workum, W. v. Haren te Leeuwarden, Vondel te Heerenveen, Tollens te Amsterdam.
1860-02-24
Verschenen bij J. Behrns te Harlingen: De afschaffing der afschaffingsgenootschappen door Ds. P. Cool te Harlingen.
1860-03-16
Uit de hand te huur Unia-State te Wirdum, groot 901/2 pondematen greide. in huur bij M.S. Koldijk. Verschenen bij A. Plantinus te Drachten: Charles Haddon Spurgeon, vrij naar het Duitsch, door B.B. v.d. Veen te Eernewoude. Terpaarde te koop aan trekvaart Leeuwarden? Harlingen, bij Jans Kas, kastelein te Kingmatille.
1860-05-08
Verschenen bij U. Proost te Leeuwarden: Friesland, leesboek voor de lagere scholen, door J.F. Jansen te Harlingen, en: Een Teregtstelling, door Theodoor, dichtstuk voor rederijkers. Boelgoed op Goslinga-State te Hallum, sterfhuis van Martin.
1860-07-20
Verschenen bij J. Behrns te Harlingen: Lithografische plaat voorstellende de zeil- en roeiwedstrijd te Harlingen op zee, 4 Juli 1860 op steen gebracht door W. Troost ? 1.80.
1860-10-26
Verkoop van de zathe Schroorsma-State te Wester Nijkerk, groot 34 bunder, staande op ? 58.000, verder de zathe Westerhuis onder Marrum, doende in huur ? 2200 per jaar, groot 48 bunder, staande op ?51.112, en het voormalige buitengoed Jepma-State te Wester Nijkerk, groot 7 bunders, staande op ? 10.220. Dr. Gerth van Wijk te Leeuwarden stelt zich voor bij genoegzame deelname winterlezingen te houden over literatuur. Eenige liberale kiezers in het district Leeuwarden candideeren Multatuli als lid der Tweede Kamer. Zij geven in bedenking om in plaats van een eenvoudig landbouwer als de heer Tacoma te Witmarsum, wethouder van Wonseradeel, en lid der Prov. Staten, die werd aanbevolen door de staatkundige vereeniging van stelselmatig liberalen "Hervormend zonder Wanorde" op het Bildt en "Vooruitgang" te Leeuwarden, (en Mr. Dirks, die reeds zat van 1849 af en door en door ministerieel was en niet stemde tegen het voorstel tot bekrachtiging van de concessi?n Sloet-Reuchlin, volgens welke men per spoor van Harlingen en Leeuwarden over Groningen en Assen had moeten reizen om te Zwolle te komen), liever een ander meer bekwamen en kordaten Fries ter Tweede Kamer af te vaardigen en wel de heer E. Douwes Dekker te Amsterdam, die als schrijver van het beroemde boek Max Havelaar en Indrukken van den Dag, liberale denkbeelden is toegedaan, en, als op verzoek eervol ontslagen adsistent-resident van Lebak, in de Staten-Generaal veel nut zal kunnen doen en Friesland tot eer verstrekken." Multatuli was door deze candideering gevleid en legde in de Leeuw. Courant van 30 Oct. de volgende verklaring af: "Het was mij eene aangename verrassing uit het Handelsblad van heden en daarna uit de Leeuw. Courant te ontwaren, dat eenige stemgeregtigden in het hoofdkiesdistrict mij aanbevalen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ik zelf had mij ditmaal niet aangeboden. Ik vond er n.l. iets indelikaats in mij aan te bieden tot het vervullen eener vakature, die haar bestaan alleen te danken heeft aan de onnauwkeurige invulling van een stembillet. Daar nu evenwel, geheel buiten mijne bemoeienis, anderen mij de eer waardig keuren eene plaats in de Tweede Kamer in te nemen, acht ik mij verplicht, ter voorkoming van misverstand, mee te deelen, dat ik niet, zooals de mij toegedane kiezers schijnen te meenen, een Fries, maar te Amsterdam geboren ben. Mijne moeder echter was eene Friezin, en ik meen dat ook mijne voorouders van vaderszijde Friezen waren. Doch al waar ik een Fries van geboorte, ik zal, wanneer ik bij deze of bij eene volgende gelegenheid gekozen word, voor mijn deel de belangen voorstaan van het Nederlandsche Volk en trachten bewaard te blijven voor dien "esprit de clocher" die de krachten der natie verbrokkelt en den roemrijken pijlbundel onzer vaderen ontsnoert. Ik verklaar ronduit dat ik den hr. Duymaer van Twist heb toegejuicht, toen hij als afgevaardigde van Amsterdam den moed had, in de beruchte spoorwegkwestie te stemmen tegen het waar of vermeend belang van de hoofdstad, ? in de vooronderstelling altijd dat hij meende dit te moeten doen in het algemeen belang ? en tevens dat ik nooit mijn votum geven zoude aan eene. wet ter bescherming der jeneverstokerijen, al ware ik met algemeene stemmen gekozen door het district Schiedam. Mr. Dirks werd gekozen met 839 stemmen, Tacoma verkreeg 786, E. Douwes Dekker 10 stemmen.
1860-12-26
A.F. Jansen uit Harlingen houdt een rede te Leeuwarden voor de afd. Leeuwarden der Ned. Vereen, tot afschaffing v. St. Drank in de zaal van v.d. Wielen, aanwezig 200 leden en belangstellenden, waarna 3 bestuursleden korte bijdragen geven.
1860-12-27
Verschenen bij J. Behrns te Harlingen: Beroemde Nederlanders, Geschiedenis van Noord-Nederland, Tijdtafel der geschiedenis van Noord-Nederland, door J.F. Jansen aldaar.
1860-12-29
Onthulling van het monument voor Simon Stijl te Harlingen. Dr. J.G. Ottema houdt in de Doopsgez. kerk een feestrede, waarin hij Simon Stijl beschouwde als doctor in de geneeskunde, als wijsgeerig geschiedschrijver, als dichter, als bevorderaar van het tooneel, als auteur en acteur en als lid van de Nationale vergadering in 1796. De rede bevatte vele minder bekende bijzonderheden uit het leven van Simon Stijl. Daarna had in het voorportaal van het stadhuis de onthulling plaats van de wit marmeren buste op het blauw geaderd marmeren voetstuk, dat ontworpen en vervaardigd was door den beeldhouwer Roijer te Amsterdam en bekostigd uit een legaat van den Leeuwarder doctor Jan v.d. Plaats, een oomzegger van S. Stijl (overl. 23 Aug. 1856).
1861-02-27
De groenlandvaarder Dirkje Adama, commandeur H. Wildts, bemand met 53 koppen, zeilt Harlingen uit ter walvischvangst.
1861-03-03
De school voor wis- en zeevaartkunde te Harlingen ontvangt ten geschenke een nieuw scheepsmodel n.l. een miniatuurfregat vervaardigd door J. Visser en D. Alta aldaar. Het is over de beide stevens 6 voet lang en 17 duim breed, verder alles naar evenredige dikte, zelfs het touwwerk.
1861-03-08
Verschenen bij J. Behrns te Harlingen: Vruchten mijner snipperuren, nieuwe gedichten door H. Koster, lid der rederijkerskamer Simon Stijl te Harlingen.
1861-05-24
Wegens het vertrek van den heer Poutsma naar elders, treedt de heer J.F. Drost uit Harlingen aan het hoofd van het instituut te Sloten. Poutsma richt op "het huis van opvoeding en onderwijs" Nijenstein te Buitenpost.
1861-06-28
Snelvarende barge "Stad Dokkum" vaart in zes uur van Dokkum naar Harlingen. Volgens het 17e Jaarverslag der Ned. Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank telt de Vereeniging 1300 a 1400 leden, terwijl het aantal contribueerende leden is geklommen tot 1077.
1861-09-02
De voorbereidende werkzaamheden tot den aanleg der spoorlijn Harlingen?Leeuwarden zijn reeds zoo gevorderd, dat een begin wordt gemaakt met de onderhandelingen over de onteigening der gronden. De medewerking is groot. Slechts op enkele uitzondering na verklaren alle grondeigenaars zich bereid tot een minnelijken afstand. In ??n slag was het heele terrein vrij van Leeuwarden tot de zee.
1861-10-28
Het reciteercollege Amicitia te Harlingen houdt een openbare gecostumeerde voordracht van Fragment uit Egmond, door dr. H.C. Scharf, de zoon van de heidin en de vrije verkiezingen.
1861-11-08
Verschenen bij J.F. Behrns te Harlingen: Op het land en in de stad, leesboekje voor de lagere school, door J.F. Jansen aldaar, met 12 houtsneeplaatjes. Verschenen bij J.J. Hansma te Dokkum: A. Mac Pherson, De beste aanbeveling, afscheidsrede van Hantum, 3 Nov. 1861.
1861-12-17
Aanbesteding van het maken der grondwerken van den spoorweg Harlingen?Leeuwarden.
1862-03-13
In de Friesche boekwinkels te koop: Albums voor photografieportretten. Een gezelschap Friesche landverhuizers vertrekt van Harlingen naar Rotterdam, om zich in te schepen naar Amerika, "ten spijt van de woelingen die daar heersenen..
1862-06-01
De kostschoolhouder N.J. Singels ontvangt eervol ontslag als instituteur der Fransche dag- en kostschool voor Jongeheeren te Leeuwarden. Verschenen bij F. Hessel te Heerenveen: Open brief aan Ds. A.T. Reitsma in antwoord op zijne voorlezingen over de moderne theologie, door Ds. G.J. Simons te Wolvega. Er begint los te komen een stroom van 15 brochures en adressen (o.a. van Annes Harmens, zeehandelaar te Harlingen) over gasverlichting te Leeuwarden.
1862-07-11
Verschenen bij van Meursinge te Leeuwarden: Hwet de lieafde net dwaen kin, troch Eelke. De walvischvaarder Dirkje Adama valt Harlingen binnen met de zeer goede vangst van 2300 jonge en ruim 500 oude robben. Twee der bemanning zijn tijdens de reis overleden.
1862-09-29
De stoomboot Nora komt uit Londen met een lading van 178 vaten afgekeurde Friesche boter, voor de hoogste prijzen ingekocht, maar die geheel verschimmeld en bedorven was, en de kleur had van kleursel en kaarsvet. Dit maakte in Friesland een diepen indruk. De Gedeputeerde Staten richten een uitnoodiging aan den Kamer van Koophandel te Harlingen, om te onderzoeken of die boter uit Friesland dan wel uit andere provinci?n afkomstig was. Ook werden boterhandelaars uitgenoodigd door de Landbouwmaatschappij om de namen der knoeiers te publiceeren. De Friesche boter kreeg reeds een geduchte concurrentie van de Amerikaansche en Fransche boter.
1862-12-26
Verschenen bij B. Cuperus te Bolsward: In profeet yn syn eigen lan, in teikening fen Johannes, 50 ct. De Isra?lietische gemeente te Harlingen herdenkt het 50-jarig bestaan harer synagoge, onder leiding van opperrabijn B. Dusnus, waarna de voorganger B. Gans spreekt over de woorden van Mozes: "Het 50e jaar zult gij heiligen".
1863-01-19
De rederijkerskamer Simon Stijl te Harlingen voert in de Harmonie aldaar op: De Vrek van Moli?re, voorafgegaan door De Wraak van P.C. Meys.
1863-04-10
De locomotief Friesland vervoert voor de eerste maal eenige wagens met spoorstaven en dwarsliggers van de stapelplaats te Harlingen over de Bolswardervaart naar de voltooide aardebaan. Het zanggezelschap te Oosterzee onder directie van den onderwijzer Kreefft geeft zangstukken ten beste en voert op "De Giergens bedraecht de Wijsheit". In de 104e vergadering van het Friesch Genootschap biedt Mr. J.H. van Boelens een aanzienlijke collectie Angelsaksische munten en kleine zilveren voorwerpen, te Terwispel gevonden, ten geschenke aan.
1863-09-18
Verschenen bij J. Riesberg te Harlingen: Het Vinkje, twee en drie stemmige liederen met muziek door H. Koster, hoofdonderwijzer aldaar. Verschenen: Mr. A.F. Jongstra, Over possessoir, petitoir en eigen rigting. Naar aanleiding van regterlijke uitspraken inzake de Lemsterzijl.
1863-10-14
Opening van de spoorweg Leeuwarden?Harlingen met 400 genoodigden, waaronder de ministers van Binnenl. Zaken en Oorlog. De trein werd getrokken door 2 locomotieven, de muziekcorpsen van schutterij en garnizoen speelden. Een uur later aankomst te Harlingen, waar de schutterij muziek speelde, de burgemeester oreerde vooral en de schepen in de haven vlagden.
1863-10-27
De Leeuw. Courant bevat de dienstregeling van den treinenloop tusschen Leeuwarden en Harlingen, met afbeelding, die reproductie verdient in een eventueele Kultuurgeschiedenis van Friesland. De trein loopt 3 maal per dag vice versa. Van Leeuwarden 6.30, 12, 4.? uur, van Harlingen 8.15, 2.30, 5.15. Tarief Ie klasse ?1.30, 2e klasse ?1.05, 3e klasse ?0.65. Verschenen bij N. ten Brink te Steenwijk: Gedachten en Opmerkingen over de laatste dagen des jaars voor den eenvoudigen Christen, door ds. A.F. Eilerst de Haan te Noordwolde.
1863-11-10
Verschenen bij T. Telenga te Franeker: Friske feestsangen bij 't 50-jierig forlossingsfeest yn Nov. 1813, 10 ct., bij H. Kuipers: Het feestvierend Nederland op 17 Nov. 1863, door P.W. v.d. Veen, en Friesche volksvreugde: Waarom vieren wij feest op 17 Nov., bij J. Bekius te Harlingen: Nederlands herstelling herdacht, dichtregelen door H. Koster.
1864-07-21
De Groenlandsvaarder Dirkje Adama uit Harlingen vertrekt niet naar de IJszee, maar dient van nu af aan voor houtvervoer. Deze walvischvangst had te Harlingen nu 39 jaar bestaan. Alleen te Purmerend was nu nog een reederij, die ??n vaartuig ter walvischvangst uitzond.
1865-05-27
Verschenen bij Suringar te Leeuwarden: De val van den geweldige, leerboek voor de jeugd door J.F. Jansen, h.d.s. te Harlingen, en De Evangeli?n van Mattheus en Marcus in hunne oorspronkelijke overeenstemming hersteld door dr. J.G. Ottema. Verschenen bij S. Schaafsma te Dokkum: Leekedichtjens van ouder datum, verzen en rijmen van Nederl. dichters verzameld door ds. A.A. Deenik te Ternaard.
1866-01-01
Het tijdschrift Friso voor de Nederl. jeugd ziet het licht bij W. Dijkstra te Holwerd. Opstel in den Fr. Volksalm. Harlingen voor 60 jaren, door E. Verwijs.
1866-04-01
Harlingen wordt eerlang telegrafisch met Terschelling verbonden.
1867-08-02
Verschenen: Hervorming van ons belastingstelsel door A. van Assen, oud-lid der Staten van Friesland. Verschenen bij J. Behrns te Harlingen: Parijs en de wereldtentoonstelling in 1867, door J.F. Jansen.
1867-08-22
Installatie van W.H. F. baron van Heemstra als burgemeester van Harlingen.
1867-09-19
De zangvereeniging Tot stichting en Vermaak te Harlingen viert haar 50-jarig bestaan. Aanbesteed het bouwen van een nieuwe kerk, toren en pastorie te Blauwhuis.
1867-12-21
Aanbesteed het bouwen van een nieuwe pastorie te Wijnaldum.
1868-01-15
Opening van den spoorweg Heerenveen?Meppel, Bij J.F. V. Behrns te Harlingen verschijnt: Bijbelsch dagschrift of de invloed des Christendoms op huiselijk en maatschappelijk geluk, onder redactie van ds. W. Hoevers en Ds. B. Rienstra, en J.F. Jansen te Harlingen. Opwekking aan alle openb. onderwijzers in Nederland bij gelegenheid der verkiezing van Leden der Staten-Generaal.
1868-04-18
Aanbesteed het afbreken der oude en het bouwen eener nieuwe pastorie te Wier. Verschenen bij J.F. V. Behrns te Harlingen: Geen Fabelen, een boek voor het volk over de wonderen van den Bijbel, door Ds. B.W. Colenbrander.
1868-09-01
De dagelijksche stoombootdienst Amsterdam-Enkhuizen-Harlingen komt in correspondentie met staatsspoorwegen. De kunstschilder W. Troost stelt ten raadhuize te Leeuwarden zijn schilderij ten toon, voorstellende de verlegging der gracht van de Wirdumerpoort tot de Vallaatsbrug, doch z?? dat men kan nagaan, hoe de vroegere smaakvolle aanleg van Roodbaard in 1835 tot stand gebracht is geweest. Men ziet de poldergasten op het doek in verschillende houdingen en werkzaamheden, hun woonschepen, vrouwen, enz. Het dorp Grouw viert feest met muziek van het fanfarecorps Concordia en vuurwerk ter eere van de spoortrein, die voor het eerst het dorp passeert. De spoorweg Heerenveen-Leeuwarden geopend in aansluiting met het Europeesch spoorwegnet. De trein verwelkomd te Heerenveen met muziek van het Kamper instructiebataillon en een toespraak van Mr. Ph. Blom, president der feestcommissie.
1868-10-01
Opening van een bijzondere school voor uitgebreid Lager Onderwijs, op initiatief van Solco Tromp, gesticht te Harlingen, H. d. S. is T. van Slijpe.
1868-11-04
Aanbesteed de vergrooting der hoofdgebouwen op de stations te Franeker en Dronrijp, ten behoeve van den spoorweg Harlingen naar de Hannoversche grenzen en de verbinding met Hamburg.
1868-11-06
Te verkrijgen bij J. Swarts te Leeuwarden: Spoorwegspel van Harlingen naar Leeuwarden. Verschenen bij W. Stoffels te Joure: Laatste Open Brief aan Ds. B.W. Colenbrander te Drachten naar aanleiding van zijn boekje "Geen Fabelen", door Ds. G.H. van Borssum Waalkes te Joure. J. van Dijk, genees-, heel- en verloskundige te Balk, verkoopt na 40-jarige praktijk zijn instrumenten en apotheek.
1868-12-07
Een talrijk publiek was bijeengekomen om in de zaal van v.d. Wielen te Leeuwarden de letterkundige lezing aan te hooren van Multatuli: Men had grootsche verwachtingen. Maar men werd over 't geheel niet bevredigd. De spreker droeg fragmenten voor van De Vorstenschool. "Wij zullen de eersten zijn om te erkennen, dat daarin vele schoone gedachten waren, die warm en levendig als ze werden voorgedragen niet nalieten indruk te maken. Ook de litterarische waarde wenschen wij niet te verklaren. Maar van den anderen kant werd het stuk ontsierd door verscheidene platheden (om het zachtste woord te bezigen) en tevens door schetsen, die wij 't zelfs wagen excentriek te noemen, op gevaar af van bij de eerste gelegenheid opnieuw van den spreker te moeten vernemen, dat wij genialiteit niet begrijpen en aanzien voor excentriciteit. Wat ons het best beviel, was des sprekers toespraak tot het publiek, nadat de voordracht was afgeloopen. Daarin verkondigde hij menige waarheid in verheven taal. Toch kon dit de ontstemming niet wegnemen, die de spreker teweegbracht door zijn herhaalde uitvallen over inrichting van zaal, katheder enz. Verschenen bij J.F. V. Behrns te Harlingen: Bijbelsch dagschrift, 32e jaargang, waaraan medewerken de voornaamste woordvoerders der moderne richting (Scholten, Hugenholtz, Hoekstra, Acquoi e.a.). Bij de erven J.J. Tijl te Zwolle is verschenen de brochure: Het heil van Velen, uitgegeven vanwege het nutsdepartement. De schrijver F.C. G. van Motman deelt daarin zijn denkbeelden mede om een nationaal pensioenfonds in het leven te roepen.
1868-12-17
Overleden te Beetgum op Nieuw Terhorne, George Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, oud-grietman van Menaldumadeel, oud 77 jaar, Aanbesteed het bouwen van een toren te Oldelamer en het vergrooten der Herv. Kerk. Inteekening opengesteld op de stuiverspreeken door woordvoerders der nieuwe richting verzameld door Dr. H. Oort, pred. te Harlingen, No. l was getiteld: Wat wij willen, door D.B. W. Colenbrander te Drachten.
1868-12-24
Vergadering van de afdeeling Friesland der Nederl. Maatschappij ter bevordering van Geneeskunst, in de Schouwburg te Leeuwarden. Agendum: Theses over de conservatieve chirurgie, inleider Dr. H.J. Huber. Multatuli leest dramat. fragmenten in de Harmonie te Harlingen.
1869-07-08
In de Fr. Courant, Heilgroet der Harlinger vischvrouwen aan Prins Hendrik, beschermheer der zeil- en roeivereeniging, uit aller naam Neeltje Schoenbergen en Maria Terpstra.
1869-09-08
Boelgoed van afbraak op Donia-State te Burgwerd. Verschenen: K. de Beijl, Terechtwijzing en uitnoodiging. Ken woord aan Ds. de Haas te St. Jacobi en meester Jansen te Harlingen (zie ook: J.F. Jansen, Opzet en Onkunde, een woord tot mijn collega K. de Beijl). Opstel in de Bolsw. Courant over het onderwijs, naar aanleiding van de aldaar op te richten Chr. School.
1870-01-09
Ds. P. Cool te Harlingen spreekt in de vereeniging Voor het Volk aldaar over de Vaderlandsche spreekwoorden. In den Frieschen boekhandel verkrijgbaar het werk van Jeremias Gotthelff, getiteld: Uli knecht en Uli pachter, een verhaal uit het Zwitsersche volksleven, 4 dln. met platen en portret, vertaald door W.J. Mensing, uitgegeven bij D. Bolle te Rotterdam.
1870-03-11
Terpaarde te koop aan de trekvaart nabij de Tolbrug te Harlingen.
1870-05-22
Ds. Poolman uit Haarlem bevestigt Ds. F. Domela Nieuwenhuis als predikant bij de Evang.-Luthersche gemeente te Harlingen met een predikatie over Joh. 21: 25, terwijl de bevestigde sprak over Matth. 13: 25. Verschenen: F. Holkema, De plantengroei der Ned. Noordzee-eilanden.
1870-06-05
Te Sneek heeft plaats de eerste provinciale vergadering van Friesche werklieden, die zich hebben georganiseerd. Zij leiden zelf deze vergadering en voeren zelf het woord. Van de afdeelingen Sneek, Leeuwarden, Harlingen en Lemmer zijn ongeveer 200 leden aanwezig. Uit Leeuwarden waren er 35 arbeiders per scheepsgelegenheid.
1870-10-10
Ds. Ploos van Amstel houdt de feestrede op het eerste Jaarfeest van de Christel, school te Bolsward. Verschenen: R.J. Ph. van der Keilen, Petrus Feddes van Harlingen.
1870-12-23
Verschenen bij J.F. Behrns te Harlingen: De tienjaarlijksche volkstelling, humoristische voordragt, door J.F. Jansen.
1871-01-01
Onder leiding van ds. W. Zaalberg wordt te Bergum een afdeeling opgericht van den Nederl. Protestantenbond. G.L. Verwer te Sneek heeft een ingezonden stuk in de Leeuw. Courant over de gedwongen frankeering, die door de nieuwe zegelwet in het leven is geroepen. De 3e jaargang der Stuiverspreeken van moderne predikanten verschijnt bij S. Houtsma te Harlingen.
1871-01-15
De Vredebond te Harlingen telt 250 leden. Ds. T. Lieftinck te Kimswerd en J.F. Jansen te Harlingen gaan als afgevaardigden ter algemeene vergadering.
1871-02-18
J.F. Behrns te Harlingen geeft uit De Bijbel voor Jongelieden door Dr. H. Oort en J. Hooykaas, predikanten te Harlingen en Schiedam.
1871-07-01
Het Collegie Zeemansvoorzorg te Harlingen viert zijn 20-jarig bestaan.
1872-01-08
Fryske winter jounenocht fen Waling Dijkstra en Auke Boonemmer to Wynaem, Wolvega en Hearrenfean.
1872-03-01
Aanbesteed het bouwen van een school en een onderwijzerswoning te Oosterbierum. Uitgegeven bij S.R. Schaafsma te Dokkum: 1572?1872, Feestzangen voor school en huis door D. Tjalkens, H. d. S. te Almenum.
1872-03-15
Er wordt met kracht gewerkt tot verbetering van de haven Ie Harlingen. Aanbesteed het bouwen eener nieuwe pastorie der Chr. Geref. gemeente te Drachten. Aanbesteed het afbreken van den ouden toren en kerkevoorgevel te Hempens, alsmede het huis de Zwarte School aldaar en het Klokkenhuis te Teerns, verder het weer opbouwen van den toren met kerkegevel en barenhuis.
1872-04-30
Aanbesteed het bouwen van een nieuwe school te Tzum, en het dempen van de Brouwersgracht, Heiligenweg en Turfhaven te Harlingen.
1872-08-13
Aanbesteed het graven van een vaart tot afvoer van terpaarde bij de Harlingervaart onder Dronrijp.
1874-03-14
Verschenen bij A. Schaafsma te Dokkum: Feestgezangen op 12 Mei 1874, door D. Tjalkens, H. d. S. te Almenum.
1874-11-10
De zaklinnenfabriek van J. van der Hulst te Harlingen heeft 40 jaar bestaan.
1875-11-01
Verschenen: Uit het Friesche zeemansleven, door W.P. Wolters, eertijds predikant te Harlingen, zes schetsen geput uit de mondelinge verhalen van kapiteins en stuurlui, die hij in Harlingen had leeren kennen.
1876-01-01
J.F. V. Behrns te Harlingen draagt zijn boek- en courantdrukkerij, benevens de uitgave van het Dagblad van Friesland over aan IJ.O. Faber en F. van der Zwaag aldaar.
1876-12-13
De minister van Binnenlandsche Zaken staat een subsidie van ? 2500.? toe tot restauratie van de Waterpoort te Sneek. Verschenen bij A. Land te Harlingen: F.A. v.d. Meulen te Makkum, De leerschool van Jacob Hekel, in de provincie Urk, tijdspiegel van het jaar 1950, hierin is o.a. beschreven de droogmaking van de Zuiderzee.
1877-06-01
Inwijding van de nieuwe haven te Harlingen.
1877-06-03
Vrijdag heeft te Harlingen de feestelijke opening der nieuwe Haven "de nieuwe Willemshaven" plaats gehad. Wegens de ongesteldheid van H.M. kon de Koning zijn voornemen om daarbij tegenwoordig te zijn, niet volvoeren. (Uit: De Rijnbode)
1877-07-22
J. Menno Huizinga, arts te Harlingen en W.H. L. Borgerhoff Mulder, arts te Leeuwarden, geven uit het maandschrift Geneeskundige Bijdragen.
1877-12-11
Verschenen bij W.L. H. Brugsma te Harlingen: Uit en van het leven, practisch rekenboek voor de lagere school, door J. Besseling en J.H. R. v.d. Putten, H.d.S. te Harlingen.
1878-06-02
Afgraving van de terp te Almenum.
1878-06-16
De Leeuw. Courant vermeldt, dat in 1873 bij de afgraving der kloosterterp van Ludingakerk een koperen plaat te voorschijn is gekomen met het beeld van Johannes den Dooper, die op zijn linkerhand het St. Janslam met de kruisvaan droeg en met het randschrift Ecce Agnus Domini. Ille sustulit peccata mundi. Miserere nobis, Jhesus. Maria Johannes, en in de hoeken de symbolen der vier Evangelisten. Deze plaat diende om het overgebleven Paaschwas tot koekjes de z.g. St. Janskoekjes te kneeden en te vormen. Na kerkelijke wijding werden zij aan de leeken verkocht en dienden dan als amulet bij onweer, storm, ziekte en nood.
1878-11-27
Verschenen bij A. Land te Harlingen: Proza en Poëzie, 2 dln., 3e druk. De zeeramp op Terschelling. Memento mori, alle door J.H. van der Veen.
1879-01-11
Aanbesteed het afbreken der bestaande en het bouwen van een nieuwe Luthersche Kerk en pastorie te Harlingen.
1879-04-18
Uit Harlingen schrijft men: Een schaap, in de nabijheid der stad grazende, is gewoon 's morgens ongeveer acht uur, een paar straten der stad in te wandelen en dan in zekere buurt deur aan deur een bete broods te ontvangen. Bij zeker huis gekomen, keert het terug, maar komt omstreeks elf uur weder in die buurt, om dan aardappelschillen op te halen. Onlangs bleef het schaap weg, maar Maandagmorgen verscheen het weder, nu in het gezelschap van twee lammeren, tot groote blijdschap van de buren, die te hoop liepen, om de moeder met beide kindertjes te verwelkomen en te onthalen. (Uit: De Rijnbode)
1879-08-30
Verschenen bij T. Telenga te Franeker: Mâl út, Mâl thús, blijspil fen T.G. van der Meulen, 3e printinge. De normaalscholen in Friesland tellen: 358 leerlingen, Leeuwarden 86, Sneek 54, Heerenveen 35, Dokkum 30, Drachten 30, Harlingen 25, Buitenpost 26, Balk 14, Workum 18.
1879-09-11
Onthulling van het Menno Simons-monument te Witmarsum door Ds. P. Cool, emer. predikant te Harlingen.
1879-10-18
Verschenen bij A. Land te Harlingen: Wat wij gelooven en waarom? populaire studiën van J.H. van der Veen.
1879-11-16
Te Harlingen is de stoomboot Leeuwarden van de Zuiderzee-stoomboot-maatschappij, bij het binnenkomen tegen het Zuiderhoofd geslagen. Het achterschip bekwam een lek en de boot is onmiddellijk gezonken. De passagiers zijn met moeite gered. (Uit: De Rijnbode)
1880-03-31
Herdenking van het derde Reformatie-eeuwfeest in Friesland. Ds. G.H. van Borssum Waalkes uit Huizum houdt een feestrede en herdenkt o.a. Scipio van Meckama, é%eacute;n der voormannen der Reformatie, die in de Groote Kerk te Leeuwarden ligt begraven. Het zanggezelschap Tot stichting en vermaak te Harlingen bestaat 63 jaar.
1880-08-10
Verschenen hij F. van der Zwaag te Harlingen: Laatste woord te Harlingen en eerste woord te Haarlem, 4 en 11 Juli 1880 uitgesproken door M.J. Mees, predikant te Haarlem.
1880-11-21
Te Harlingen en omstreken was Dinsdagavond de storm zoo geweldig, dat een groot nieuw gebouwd pakhuis tegen den grond werd geworpen en de schepen in de Binnen- of Zuiderhaven van de kettingen werden geslagen. (Uit: De Rijnbode)
1881-02-23
Aanbesteed het bouwen van een Herv. pastorie te Bolsward. Een klok, zwaar 1100 kilo geplaatst in de toren der R.-K. kerk te Harlingen. Het kerkhof te Akkrum is 3 jaar gesloten, de pogingen tot het verkrijgen van een nieuw faalden, het naburig Nesser kerkhof is als begraafplaats aangewezen.
1881-05-31
Consecratie der nieuwe R. Kath. kerk te Harlingen. De Aartsbisschop houdt een rede. De Paus zendt een telegram.
1881-08-25
Afgraving van de terp te Almenum aan de Harlinger-Bolswarder vaart, 50 ct. de ton.
1882-08-07
Opening stoomtram Sneek-Harlingen. Aanbesteed aanleg spoor Stavoren-Leeuwarden.
1882-11-05
Van den tram, die van Harlingen naar Bolsward vertrok, geraakte de personenwagen, bij het passeeren van den hoek in de nabijheid van het station, los, tengevolge waarvan hij ontspoorde en in de aangrenzende sloot terecht kwam. Alle passagiers plm. 20, zijn min of meer verwond geworden, doch niet ernstig en kregen bovendien een nat pak. (Uit: De Rijnbode)
1883-01-15
Geveild het slot Sixma-State te Huizum. Opstel in de Leeuwarder Courant van S.H. Hylkema, waarin hij verklaart. dat zijn "Hwet stik scille wy spylje?" een satyre is op de rederijkerskamers, die boven hun krachten gaan. Aarde en haar volken heeft houtgravures van stadsgezichten in Harlingen en Leeuwarden. De naaigarenfabrikant Dirk Aeilco Wumkes, in het bezit van 100 pondematen plassen, hagen en kopstukken laat te Oudehaske 30 pondem. veenplas droogleggen en geeft 70 arbeiders werk.
1883-02-18
O. Rommerts en J. Colerus te L. spreken voor de Bolswarder werkliedenver. over miskende volksrechten, er werd voorgedragen een stuk over de taak der moeder in het huisgezin, een schets "Zoon vrachtrijder", een bezoek uit Harlingen aan de Leeuwarder historische tentoonstelling.
1883-02-24
De firma Posthuma te Harlingen neemt voor f. 599 aan den steenen man van Caspar á Robles weer op den zeedijk te plaatsen. Gozen v.d. Leij uit Amerika teruggekeerd houdt een lezing te Lippenhuizen.
1883-03-31
Y.O. Faber is eigenaar geworden der steenbakkerij De Boterton te Harlingen (voorheen firma Stinstra-Cool).
1883-07-20
Stoombootdienst Harlingen-Terschelling geopend door Zur Mülen te Amsterdam.
1884-08-19
Overleden te Harlingen T. v. Hulst, fabrikant van beschilderde muurtegeltjes aldaar.
1885-02-17
Afgraving der groote terp te Almenum. Verschenen portret van R. v.d. Zee uit Workum, die op de internationale rijderij te Leeuwarden de baan aflegde in 3 min. 26 sec. De oude Kerkv. te Achlum door hun opvolgers per deurwaardersexploit gelast om het archief enz. over te dragen.
1885-03-16
Geveild de stadsschouwburg met tooneeldecoratief aan de Rozengracht te Harlingen.
1885-05-25
De nieuwe Roptazijl door de provincie overgenomen van Harlingen voor f. 12.000, op de fundatiesteen, geleverd door de firma Gilet te Parijs is een oud-friesch opschrift aangebracht, met de voornaamste data der oude zijl (Leeuw. Crt. 27 Mei).
1885-07-16
Naast de Harlinger Courant bestaat het blad De Echo.
1885-08-06
Aanteekeningen in de Leeuw. Crt. over Barradeel, Minnertsga, Firdgum. Tjummarum, Oosterbierum, Sexbierum. Pietersbierum, Wijnaldum en Almenum.
1885-08-06
Aanteekeningen in de Leeuw. Crt. over Barradeel, Minnertsga, Firdgum. Tjummarum, Oosterbierum, Sexbierum. Pietersbierum, Wijnaldum en Almenum.
1885-11-30
J.H. v. Loon te Harlingen koopt namens een commissie voor verdere exploitatie de schouwburg aldaar.
1886-10-17
Te Harlingen zijn 23 ingezetenen gedagvaard, om zich te verantwoorden voor de rechtbank te Leeuwarden, wegens het narooien van aardappelen. De menschen wisten niet dat volgens het nieuwe Strafwetboek deze zaak niet meer afhangt van de welwillendheid des burgemeesters, maar als strooperij wordt vervolgd. (Uit: De Rijnbode)
1886-10-20
Herbenoemd een commissie v. toezicht op doortocht en vervoer van emigranten te Harlingen. Vers in N.A.: De Fryske tael, door B.S. Hylkema te Zurich.
1887-02-07
Opstel in de Leeuw. Crt. over het Friesche melkschaap,. 9 Nutslezing te Baard van J.W. v.d. Linden uit Harlingen over het socialisme.
1887-04-25
Simons te Harlingen koopt van v. Slooten aldaar de margarinefabriek om nu Fr. boter te fabriceeren, die overeenkomt met de Normandische. De steenfabriek De oude Vlijt onder Herbajum gesloopt.
1888-02-14
Te Harlingen aangevoerd 90.000 stuks haring van de bokkenrookers te Friedrichshafen.
1888-06-02
In één week te Harlingen aangevoerd: 10.000 stuks haring, 4600 stuks schelvisch, 3180 roggen en 18.800 pond kleine schol.
1888-06-26
Verschenen: Ph. Kooperberg, Geneesk. Plaatsbeschrijving van Leeuwarden, bekroond door het Utr. Genootschap. Aanbesteed de torenreparatie te Opeinde. Opstel in N.A. over het rooken en zouten van visch te Harlingen en Lemmer, door P. de Rook (ook 11 Juli).
1888-07-23
Aanbesteed de bouw van een lokaal voor de Dol. gemeente te Harlingen aan de Zuiderhaven.
1888-11-13
De philantr. vereeniging Licht, Liefde, Leven te Harlingen, werkend met wijkbroeders in 1868 gesticht door de Herv. pred. H. Oost en J.A. Vissert, viert haar 20-jarig bestaan.
1888-11-14
Verschenen bij R.P. Zijlstra te Joure: Ph. v. Blom, Friesche Spraakkunst, en H. v. Warners te Arum, Helje op! Fr. Selskipsankjes (foarwird fen Pieter Jelles). Vijf wagonladingen vette haringen uit Friedrichstadt naar de Harlinger bokkingrookerij gevoerd.
1889-04-09
Bouw der zuivelschool te Bolsward aanbesteed. Deken Menting te Leeuwarden wijdt een stuk land bij Harlingen tot R.K. kerkhof.
1889-06-26
Inschrijving geopend van f. 350.000 voor een naaml. vennootschap Schiermonnikoog als badplaats. H. Bonewit, Loodsch leeraar te Harlingen ontvangt van Z.M. den Koning f. 200 op zijn zilveren bruiloft.
1889-12-14
Verschenen bij Land te Harlingen: C.D. Donath (secr. van Harlingen) "De Geschiedenis van de nieuwe haven" getoetst.
1890-01-23
en 29 Opstel van Mr. A.J. Andreae in de Leeuw. Crt. over het geslacht Hans en Frans von Grombach, Saksische edelen en drosten van Harlingen.
1890-02-13
Wekelijks uit Harlingen 4000 balen mosselen gezonden naar Engeland.
1890-10-01
Geveild het buitengoed Groot Ropta-State te Wijnaldum, geboden f. 67.736.
1891-02-12
Ds. J. v. Goor te Harlingen bepleit te Heerenveen de beginselen van Patrimonium contra het socialisme. Lezing voor het Friesch Genootschap over oud-Friesche bouwkunst door J.E. G. Noordendorp.
1891-05-21
Bericht ontvangen te Harlingen, dat de missionaris J. Rientjes, vroeger kapellaan aldaar, is verdronken in Britsch-Indi
1891-08-06
Rinske Minnema, wed. Prins te Harlingen, een vrouw met zeer persoonlijke eigenschappen, die als 23-jarige marketentster de Tiendaagsche veldtocht met de mobiele Friesche schutterij onder kapitein Bent meemaakte, wordt 84 jaar.
1891-09-15
Verschenen bij W. Houtsma te Harlingen: Onze politieke conversatie in de districten Franeker en Schoterland met den heer P. v. Vliet Jr. door J.F. Jansen en N. Meijer.
1892-03-31
Horlogemaker Zanstra te Heerenveen vindt uit een nieuwe wijzerconstructie op horloges, met het oog op den ingevoerden zomertijd. Geveild 20 oud eikenhouten weefgetouwen en 20 spinnewielen in de zaklinnenfabriek te Harlingen. Aanbesteed het afbreken van de bestaande en het bouwen van een Herv. pastorie te Kornjum.
1892-08-22
Aanbesteed de kerkrestauratie te Hindeloopen. Verschenen te Harlingen het sociale volksblad Morgenrood (red. Stienstra).
1893-03-11
T. Stienstra uit Harlingen krijgt procesverbaal wegens beleedigende artikelen in zijn weekblad Morgenrood.
1893-03-15
Villa Nova te Makkinga betrokken door Dr. v. Delden, die er zijn laatste levensjaren gaat doorbrengen. Uit West- Stellingwerf vertrekken 42 personen naar Colorado. Geveild Biniaterp onder Almenum (groot 73/4 pondem.) Opstel in N.A. over Terband.
1893-06-24
Aanbesteed de bouw van een nieuwe toren en belangrijke kerkvertimmering te Nijega (Sm.). Het gaat met de soc. coöp. bakkerij te Harlingen niet naar wensch.
1893-07-23
Uit Harlingen wordt aan de "N. R. Ct." gemeld: Zaterdag-middag begaf zich Tj. Stienstra naar het spoorwegstation, kocht een kaartje naar Winschoten, waar hij voornemens was te spreken, en nam plaats in den trein; maar even voor het afluiden namen bij hem plaats een r.-veldwachter en een politie agent, die hem aankondigden, dat hij de reis voorloopig niet verder zou voortzetten dan Leeuwardenm om zijn jaar gevangenisstraf te ondergaan. Alzoo geschiedde het ook. (Uit: De Rijnbode)
1894-03-06
Ds. J. Barger te Harlingen schiet Catharina Helena Mirande aldaar dood.
1894-06-13
Door J. Barger, gewezen predikant te Harlingen, thans in hechtenis, is hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis van de Rechtbank te Leeuwarden, waarbij hij wegens moord op mej. Mirande is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. (Uit: De Rijnbode)
1894-07-15
De socialist T. Stienstra te Harlingen, uit de gevangenis te Groningen ontslagen, gehuldigd te Leeuwarden en Harlingen met toespraken van L.H. Hermans te Amsterdam en J. Giezen uit Leeuwarden, onderwerp: Hulde aan den boef.
1894-07-29
Het gerechtshof te Leeuwarden heeft het vonnis bevestigd, waarbij de ex-predikant Barger te Harlingen, de moordenaar van Catharina Mirande op 6 Maart l.l. tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld. (Uit: De Rijnbode)
1894-12-14
Inboedel van T.J. Stienstra te Harlingen verkocht wegens belastingschuld, wat een protestmeeting te Amsterdam uitlokt, waar Domela Nieuwenhuis spreekt.
1895-01-17
Luitenant Velds, die zich verdienstelijk maakte in de Lombok-expeditie, met muziek en toespraak van burgemeester Alma te Sneek, zijn geboorteplaats, ingehaald. In de Leeuw. Crt. opschriften te Haskerhorne, Nijega (H.O.N.), Lemmer, Gorredijk, Oldeholtpade, Harlingen, Sneek, IJlst, Bajum. Schets van F.M. Wibaut over Beets c.a. in het socialistisch Zondagsblad Het Morgenrood (no. 3-S).
1895-02-03
In Harlingen doet zich - naar De Ned. meldt - een vreemd verschijnsel voor. In de laatste 14 dagen zijn er plotseling 4 personen blind geworden. Midden onder hun bezigheden was het, alsof eensklaps het licht uit hun oogen verdween. Een der patiënten, die op de wandeling was, verbeeldde zich eenige malen, dat het sterk weerlichte, en na de laatste maal was hij stekeblind. Tot nog toe is geen der patiënten iets beter. (Uit: De Rijnbode)
1895-06-05
Gedurende 1894 vertrokken uit de havens van Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen en Harlingen 11.910 mannen en vrouwen en 3228 kinderen beneden de 10 jaren als landverhuizers, totaal 15.138 tegen 39.260 in 1893. Onder genoemd getal behoorden 583 mannen, 322 vrouwen en 241 kinderen beneden de 10 jaar, totaal 1146 Nederl. landverhuizers, zij gingen allen naar Noord-Amerika. Naar Zuid-Afrika gingen in 't geheel slechts 10 landverhuizers. (Uit: De Rijnbode)
1895-09-30
Verschenen bij A. Land te Harlingen: Toespraak gehouden in de Doopsgez. kerk te Harlingen door Ds. J.W. van der Land bij zijn zilveren ambtsjubileum.
1896-03-28
De socialist Tj. Stienstra te Harlingen naar Amerika vertrokken.
1896-04-01
Rijksnormaallessen te Leeuwarden. Franeker, Harlingen, Buitenpost en Dokkum.
1896-06-07
Te Harlingen is de behoefte aan drinkwater zóó groot, dat er rondgebeld is, dat tegen 25 cent per gang (2 emmers) nog aan zeker adres water is te bekomen. De Engelsche booten brengen uit Londen ook drinkwater aan en houden kosteloos uitdeeling en de "Prins van Oranje" voert eenigen voorraad aan van de Leeuwarder waterleiding. (Uit: De Rijnbode)
1896-07-21
T. Hettinga te Kornjum pleit voor oprichting van 'n boerenbond. Besloten tot verkoop der Westerkerk te Harlingen.
1897-06-27
Zwammerdam Als bewijs van belangstelling in de verkiezingen, mag voorzeker aangemerkt worden, dat een kiezer uit Harlingen, te Zwammerdam logeerende, zich op de dag der verkiezing (25 Juni) naar het hooge Noorden begaf om zijn kiezersplicht te vervullen. Waarlijk, aan zulke kiezers mag menigeen die, dicht bij de stembus wonende, nog verzuimd te stemmen, wel een voorbeeld nemen. (Uit: De Rijnbode)
1897-09-17
De geheel vernieuwde synagoge te Harlingen gewijd door Dr. T. Lewenstein, opperrabbijn.
1897-11-10
In de terp te Wirdum op een geraamte gevonden een Frankische "spatha" (ijzeren zwaard). Verschenen bij Houtsma te Harlingen: Beschouwingen over de haven te Harlingen met de daarin aan te brengen verbeteringen, door J.F. Jansen. En bij Meijer en Schaafsma te Leeuwarden: De oorsprong van de dierlijke lichamen door Dr. H. van Thoden v. Velzen, en: Hulp bij ongelukken door P.H. v. Eden, arts te Harlingen. Bij A. Schaafsma te Dokkum: Het gevecht om de steengroeven van Rozerieulles in den slag bij Gravelotte op 18 Aug. 1870, door G.C. Kamerling. kapt. der inf.
1898-06-15
Nieuwe interpellatie van Mr. P.J. Troelstra inzake de Hogerhuizen en motie tot vrijlating, die niet in behandeling komt. Bij het afgraven van een terp aan de Bolswardervaart bij Hooghout (Harlingen) worden een 30 geraamten gevonden, te dicht bij elkaar om aan een kerkhof te denken. Terp Westerend te Weisrijp afgegraven.
1898-07-17
Uit Harlingen meldt men, dat Woensdagnamiddag aldaar sneeuw is gevallen. Zeker een ongewoon verschijnsel omstreeks de helft van Juli. (Uit: De Rijnbode)
1898-10-19
In N.A. Memorie's over Harlingen.
1898-11-06
Te Harlingen kwam eergisteren een sleepboot binnen, die een visscherschuit, geladen met 22000 pond paling, van Kopenhagen naar Stavoren had gesleept. Deze paling moet van daar als... Friesche waar naar Londen worden vervoerd. Men weet, hoe de Londenaars den aanvoer van Friesche paling onder scherpe contrôle houden, hoe ze in eigen schuiten moeten worden aangevoerd en hoe in de stad aan de Theems afzonderlijke ligplaatsen voor die schuiten worden gereserveerd, opdat men toch de zekerheid zal hebben van echte Friesche paling uit de meren te kopen. (Uit: De Rijnbode)
1898-11-27
Mr. A. Miedema to Harns sprekt foar 'e krite Aldeboarn. Afgraving der terp te Lyons.
1898-12-15
In mergelgroeven bij het Oudemirdumer Klif vindt men krijt en 2 zware zwerfblokken, die men laat springen. Lezing voor het Friesch Genootschap van C.D. Donath (Alkmaar) over Harlingen en Franeker (1784-87).
1899-01-06
Te Harlingen opgevoerd de operette De Woudkoningin, tekst en muziek van M. Schuil aldaar.
1899-04-23
Gelukkig Harlingen! Een agent in assurantiën aldaar ontving dezer dagen een pak polissen, houdende verzekering tegen inbraak. "Ik schrikte" zei de man, en zond met de volgende gelegenheid die dingen terug met de bijvoeging: "Inbrekers? Neen, zulk gemeen volk houden wij er niet op na." Inderdaad mag van onze woonplaats worden gezegd, dat er niet wordt gestolen. Bij menschenheugen kan men zich er maar één geval herinneren van een buitensporig persoon, die beproefde ergens in te breken en op de daad betrapt is geworden. Maar diefstal? Hier totaal onbekend. (Uit: De Rijnbode)
1899-05-04
Op het terrein der nu afgebroken Westerkerk te Harlingen stuit men op een grafkelder van eenige uitgestrektheid, ook vindt men munten, een en ander schijnt in verband te staan met het in Alva's tijd nog bestaand kasteel. Verworpen in de Tweede Kamer de motie Troelstra om zich in beginsel te verklaren voor algemeen kiesrecht met 54 tegen 30 stemmen.
1899-05-28
Bijeentellende de hoeveelheden haring, in dit jaar te Harlingen wekelijks aangevoerd, komt men tot een 110.000 tal, of 22.000.000 stuks. (Uit: De Rijnbode)
1902-12-28
Een winkelier te Harlingen, die eenige betalingen zou gaan doen, verloor zijn geld, bestaande in een pakje bankpapier. Hij spoedde zich naar het politiebureau, waar verloren zaken worden gedeponeerd. Pas gezeten komt een vrouw f. 60 brengen, een bankbriefje, dat zij gevonden had. Doch onmiddellijk daarop verschijnt een werkman, die een briefje van f. 40 vond en aan het bureau bracht. Of dit niet genoeg ware, komt een jongmensch binnen, die een bankbiljet van f. 25 en een muntbiljet van f. 10, als gevonden, overlegde; maar tenslotte komt een kantoorbediende het nog ontbrekende muntbiljet van f. 10 aanbrengen. Is het wonder dat de aanwezigen in gejuich uitbarstten, zij het ook aan een plaats, waar juist niet veel gejuich wordt vernomen. (Uit: De Rijnbode)
1903-06-03
Nabij Harlingen gingen Donderdag twee leden van het tooneelgezelschap, dat onder leiding van den heer Louis Bouwmeester aldaar een voorstelling zou geven, in een bootje op zee varen. Even buiten de haven kreeg de stroom het bootje te pakken en dreven zij om de Zuid.
Door een meewarigen schipper werden zij nochtans ter hoogte van Surig op sleeptouw genomen en nog juist bijtijds in de haven gebracht om aan de voorstelling van dien avond deel te nemen. (Uit: De Rijnbode)
1906-01-10
Vrijdagavond kwam de van Bolsward komende tram bij den overweg met het staatsspoor op den Kimswerderweg bij Harlingen in botsing met een koppel schapen welke in tegengestelde richting werden gedreven en toebehoorden aan een paar kooplui te Harlingen. De locomotief der tram dérailleerde en 12 schapen werden verbrijzeld onder de tramwagens weggehaald; persoonlijke ongelukken hadden gelukkig niet plaats. Het tramverkeer ondervond nogal vertraging. Om 12 uur 's nachts was de weg weer vrij en vertrok van Harlingen nog een passagierstram naar Bolsward. (Uit: De Rijnbode)
1906-09-05
Nadat het [Koninginnedag]feest te Harlingen Vrijdag een uitstekend verloop had, brandde een der beide draaimolens af. Terwijl deze vol liefhebbers was, brak een der stangen, waardoor de ring met petroleumlampen viel en plotseling de geheele molen in brand stond. De eigenaar bekwam vrij ernstige brandwonden, evenals zijn vrouw, één zijner dochters en een zoon. Het publiek wist zich te redden zonder ongelukken op te loopen. Het paard kwam er nog goed uit, doch van den molen bleef niets over. De schade beloopt een paar duizend gulden, die niet door verzekering wordt gedekt. (Uit: De Rijnbode)
1907-06-18
Men schrijft uit Harlingen, d.d. 18 Juni aan de "Leeuw. Crt.": Gisternamiddag omstreeks 3 uur werd de stad opgeschrikt door het luiden der stadhuisklok. Natuurlijk was de eerste gedachte, dat er brand was en velen snelden hunne huizen uit. Het luiden had echter een andere oorzaak. Wegens de verbouwing van het bureau van politie wordt tijdelijk als arrestantenlokaal gebruikt een verblijf in den toren. De persoon, die gisternamiddag hierin werd opgesloten, geraakte eenigszins beklemd tusschen de daar aanwezige balken en wist geen beter middel om hierop de algemeene aandacht te vestigen dan door de klok te luiden, waarvan het touw onder zijn bereik hing. (Uit: De Rijnbode)
1913-08-23
Dinsdagnacht half twee brak brand uit in de steenfabriek De Groote Oven te Almenum, eigenaar de firma J. van Hulst te Harlingen. De brand, die in den rechtervleugel der fabriek begon in de bewaarplaats van de turf, is vermoedelijk ontstaan, doordat een partijtje turf tegen de heete ovendeur is gevallen. De rechtervleugel is dan ook geheel uitgebrand en men bepaalde zich er toe met behulp van 2 brandspuiten der gemeente Harlingen het overige gedeelte nat te houden. Het ovengebouw is gedeeltelijk mede verbrand, terwijl de linkervleugel gespaard bleef. Verzekering dekt de schade. (Uit: De Rijnbode)
1913-08-23
Gisteren had het elfjarige zoontje van den heer Houbein te Harlingen het ongeluk van zijn fiets te vallen, waardoor hij zijn linkerarm brak. Zoo iets komt meer voor, maar dat het reeds de zesde maal was, dat het jongetje dien arm brak, kan wel als een groote bijzonderheid worden genoemd. (Uit: De Rijnbode)
1914-03-04
Zaterdag is in 14 exportslagerijen te Harlingen het werk neergelegd. De gezellen hebben hun gereedschappen en kleeding mee naar huis genomen, zoodat Maandag de arbeid niet weder zal worden hervat. De staking omvat 62 personen, onder wie 14 Katholieken en kan als een solidariteitsstaking worden beschowd, aangezien van de 14 patroons 5 hun knechts gedaan hadden gegeven met ingang van 1 Maart.
1914-09-30
De "Nieuwland", het nieuwste schip van de scheepvaart- en steenkolen-Maatschappij te Rotterdam geladen met steenkolen en varende van Goole naar Harlingen is Zaterdagmorgen op een mijn geloopen en gezonken. (Uit: De Rijnbode)
1915-11-06
Maandagavond is H.M. de Koningin van 's-Gravenhage vertrokken tot het brengen van het voorgenomen bezoek aan Friesland en Groningen. Tegen een uur des nachts arriveerde H.M. te Harlingen, waar ze in den trein bleef overnachten. Dinsdag werd een tocht door Harlingen gemaakt en daarna langs verschillende dorpen gereden naar Dokkum, waar eenigen tijd vertoefd werd. Van Dokkum naar Veenwouden, waar H.M. in den trein stapte en naar Noordwolde stoomde, en van daar naar Leeuwarden. Des avonds 7 uur verliet H.M. Leeuwarden, en vertrok naar Zuidhorn, waar in den trein werd overnacht. Vandaar werd een bezoek gebracht aan Winschoten. Overal werd H.M. met gejuich ontvangen en begroet en toonde H.M. groote belangstelling in plaatselijke aangelegenheden, vooral takken van industrie.
Het bezoek aan de stad Groningen duurde slechts twee uur; toch heeft de bevolking nog vele blijken van hartelijke belangstelling gegeven. Woensdagavond te tien ure was H.M. weer in de residentie terug. (Uit: De Rijnlandsche Courant)
1945-04-17
LAATSTE BERICHTEN
CANADEEZEN IN HARLINGEN
De Can. zijn Harlingen binnengerukt. De D. schepen zich in Harderwijk in met vermoedelijk bestemming Amsterdam. De Can. op de kust worden zwaar beschoten door zwaar geschut van de Waddeneil. Noord.Nedel. is thans practisch gezuiverd. Gisteren zijn 879 D. vliegtuigen vernietigd, 147 in de lucht en 732 op den grond. Plauen bij de Tj.Slowaaksche grens is bezet. Leipzig is thans ingesloten; 30.000 D. zijn geisoleerd. In het Zwarte Wod werd Offenburg genomen. (Uit: De Typhoon)
1945-11-20
KERKKLOKKEN TERUGGEKEERD
Gisterochtend werden 150 Nederlandsche klokken, die door den secretaris-generaal voor Nederlandsche Rijkskunstbescherming in Hamburg ontdekt waren, door het M.S. "Harm Smeeding" in Harlingen aan de kade gezet. De heer Jansen, adjunct van de Rijkskunstbescherming, verklaarde dat er ongeveer 1800 ton aan Nederlandsche klokken in Duitsland verspreid zijn en dat er alle reden is aan te nemen dat ook deze zullen terugkeeren.
Binnenkort zal het M.S. "Pro Patria" met een tweede zending van 100 klokken uit Hamburg, eveneens te Harlingen arriveeren. (Uit: De Schakel)
1955-07-09
In Harlingen werd weer een bodemvondst vergraven.
Dezer dagen zijn bij graafwerk voor de riolering opnieuw vondsten gedaan. Het betrof hier 'n ontdekking in de Kruisstraat, waar de arbeiders bij het graven van een geul een rechtopstaande houten paal en een flinke hoeveelheid mest aantroffen. Dit wees er op, dat hier hoogstwaarschijnlijk een praehistorisch boerderijtje gestaan heeft. De terp van Almenum is eertijds bebouwd geweest en aan de rand zullen wel boerderijen hebben gestaan. (Leeuwarder Courant)