Harlingen, quaclappen

In de quaclappen van het Hof van Friesland staan de teksten ('dicta') van vonnissen van het Hof in civiele zaken kort en bondig aangetekend, zowel de 'interlocutaire sententies' (tussenvonnissen) als de 'definitieve sententies'. Volgens de overlevering werden de quaclappen (quaet clappen = kwaadspreken, roddelen) zo genoemd omdat ze aangeven welke raadsheren aanwezig waren bij de beraadslagingen over een vonniswijzing, en dus indirect ook welke raadsheren absent waren.

Een doorzoekbare index op de quaclappen staat op de website van Tresoar. Vul als zoekterm in: 'quaclappen'. De daar beschikbare database bevat namen van partijen (eisers en gedaagden) uit de periode 1527-1620. Uit de perioden 1592-1599 en 1621-1764 zijn geen quaclappen bewaard gebleven, de periode 1765-1811 is niet bewerkt. De onderstaande deelverzameling betreft vonnissen waarin Harlingers voorkomen.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voornaam patroniem familienaam beroep
Stad Harlingen
Magistraat van Harlingen
Olderman, schepenen en raden van Harlingen
Schippers en zeevarenden van Harlingen
Stad Harlingen
Stad Harlingen
Stad Harlingen
Stad Harlingen
Stadsbestuur van Harlingen
Stadsbestuur van Harlingen
Burgemeester en kerkvoogden van Harlingen
Gedeputeerde Staten
Magistraat van Harlingen
? Sibrents
Abbe Tyebbes
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels volmacht van de buitendijksters van de Vijf Delen te Harlingen en een gedeelte van
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels volmacht van Harlingen, Harlinger uitburen, Oosterbierum, Pietersbierum, Sexbierum
Adriaen Michiels volmacht van Harlingen etcetera
Adriaen Barthouts
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Adriaen Barthouts burgemeester van Harlingen
Adriaen Michiels volmacht van de buitendijksters van de Vijf Delen te Harlingen en Wonseradeel
Adriaen Michiels burgemeester van Harlingen
Aebe Pieters
Aeff Dircks
Agge Janckes
Agge Sibolts
Agge Sybouts
Agge Sybolts
Agnes van der Mers
Albert Peters
Albert Lamberts wethouder van Harlingen in 1579
Albertien H.
Allert Auckes
Allert Aenckes
Allert Anckes
Andle Lyeuwes
Andries Jelles
Andris Gerryts
Anna
Anna Jans
Anna Martens
Anna
Anna van Mockema
Anna Jans
Anna Jarichs
Anna Folckerts
Anna Pieters
Anna Sents
Anna
Anna Sytthies
Anna Takes
Anna
Anna van Mockema
Anna Vincentius
Anna Sytthie Louws
Anne Bastiaens
Annethien
Ansck Pieters
Arent Jans
Arriaen
Asse Feddes
Auck Heyndricks
Aucke Hendricx
Augustinus Jans
Augustinus Jans
Bauck
Bauck Syties
Juffr. Beli Froma
Beteca Gaickema
Betzen Arents
Heer Boeko Donye pastoor
Boete Jeltes
Botte Broers
Broer Lamberts
Buwe Harckema
Byecke Gayckema gehuwd met Rempt Jensma
Claas Folckerts burgemeester van Harlingen; gehuwd met Jets Andries
Claes Lyeuwes voogd van de weeskinderen van Folckert Bayes
Claes Janckes
Claes Frans
Claes Folckerts burgemeester van Harlingen
Claes Folckerts burgemeester van Harlingen; gehuwd met Jets Andries
Claes Ottes
Claes Simons
Claes Stans
Claes Stans
Claes Stans
Claes Thonis
Claes van Medlyck volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Claes Lyuues
Cornelis Conincx
Cornelis Conincx
Damis Jans gehuwd met Jetske Fongers
Damus Jans gehuwd met Yeske Fongers
Dirck Dani?ls
Dirck Bartholomeus
Mr. Dominicus procureur voor het gerecht van Harlingen
Douue Saeckes
Mr. Douwe Annes procureur postulant te Harlingen
Duerte Allertsma
Dycke Pieter Claes volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Dyorre Hoytes
Dyorre Hoytes
Dyrck Bartholomeus
Dyrck Gerryts
Ebel Sybrandts
Ebel Sibrants
Ebel Sibrants
Ede Claes erflater; vader van Jan Edes, in leven burgemeester te Harlingen
Ede Reyns
Edo Claes burgemeester van Harlingen
Eebel Sybrants
Eelcke Lolckes
Eelcke Lolckes
Eelcke Sydts
Eeue Baucks
Epe Wytsma
Etke Dirckx
Mr. Fedde Arents
Fennethien Andries
Feycke Tjaerts
Feycke Sipckes
Florys Willems volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Focke Fockes
Folckert Tyaerts vleeshouwer
Fonger Frans
Fonger Syrcks Siersma
Fonger Syrcx Siersma
Fonger Frans
Frans Gerryts
Frans Gerryts
Frans Pyns exchysmeester en contrarolleur
Freerck Hopperts
Frerick Abbes burgemeester van Harlingen
Geerit Dircx exchysmeester
Geert Bouuens
Gelis Heyns
Gerben Simmes
Gerben Stim (?)
Gerben Simens
Gerbrand Simens
Gerbrandt Symons
Gerbrant Gosses wethouder van Harlingen in 1579
Gerbrant Meynerts
Gerbrant Meynerts
Gerls Foppes
Gerls Foppes
Gerrit Gerrits schipper
Gerrit Dircks van Schoerl exchysmeester
Gerryt Alberts
Gerryt Alberts
Gerryt Harmens
Gerryt Gerryts schipper
Gerryt van Hulsen
Griet
Hans Erix
Hans Carpeneel
Hans Tyercks
Hans Hans
Hans Hans
Hans Erix
Harcke Harckes
Harlingen
Harmen Harmens schoenmaker; gehuwd met Hylck Lycles
Harmen Gerryts
Haye Laes bode van Harlingen
Haye Sybes armvoogd
Heer prebendarius
Heere Hottinga
Hendrick Clant
Hendrick Clant
Hendrick Saues
Hercules Pieters
Hermannum Grapheum
Hessel Reyns
Hessel Coenarts
Hessel Coenerts
Hessel Coenerts
Hessel Coenerts
Hessel Coennerts
Hessel Cumerts
Hessel Rens
Hessel Reyns
Heyl Jans
Heyn Harmens
Hilbrant Juckes
Hobbe Lyeuwes
Hubert Oostrum
Hylcke Rouckes volmacht van Harlingen
Hylcke Romckes burgemeester van Harlingen; namens Auck Lykles te Oosterzee
Hylcke Ridkes (?)
Hylcke Romckes
Impck Jans
Impck Jans
Inttie Dyrcx
Intze Wpckes
Intze Vpckes
Mr. Jacob van Cronenburgh in leven gehuwd met Bauck van Adelen
Jacob van Espen controller
Jacob Pybes
Jacob Jans
Jacob Alberts
Jacob Wincents
Jacop Hayes volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Jacques Blocq accijnsmeester te Harlingen; overleden
Jaen Andries
Jan Douwes timmerman; gehuwd met Jelcke Lubberts
Jan Douues stadstimmerman
Jan Dircx
Jan Dircks
Jan Dircks
Jan Wbles
Mr. Jan van Campen
Mr. Jan van Arum volmacht van de magistraat van Harlingen
Mr. Jan Versteueren namens de stad Harlingen
Mr. Jan Simons
Mr. Jan Dircx (?)
Mr. Jan barbier; namens zijn echtgenote
Jan Dircks
Jan Claes
Jan
Jan de Jonge secretaris van de haven van Harlingen
Jan Dyrcx
Jan Tyercx
Jan Sipkes
Jan Zymons (?)
Jan Pieters
Jan Jans
Jan Jans
Jan Dyrcks
Jan Dircks
Jan Jans tichelaar
Jan Heyndrics
Jan Dyrcx
Jan Stael van Maestricht
Janthien
Jarich Syrcx
Jarich Hans
Jarich Hans
Jees
Jees
Jees
Jees Sybrants
Jel Glins
Jelger Feytsma
Jelle Auckes burgemeester van Harlingen
Jelle Bormania volmacht van Harlingen en zeven dorpen in Wonseradeel
Jelle Sibes
Jes
Jes Eelckes (Lolcke
Jes Eelckes
Joest Feyckes
Heer Johannes pastoor
Johannes Jans kuiper; namens Cornelis Willems
Johannes Intsies
Johannes Abbes
Heer Johannes
Johannes Jans kuiper
Joost Feyckes
Joost Harmens
Joost Feyckes
Joost Hendricks
Joost Feyckes
Jhr. Jorgien van Espelbach drost te Harlingen en grietman van Barradeel
Jucke Dyrcks bakker; gehuwd met Griet Claes
Kinsck Mockema
Lenaert van der Meye
Lubbrich Sipckes
Lunnen Willems van Loenen
Luytgen Bernts
Luytien Piers volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Lysbeth Cornelis
Lysbeth Cornelis
Lyuwe Pauwels
Maerten
Maritthien Adriaens
Marten van Schoonberch
Marten Hobbes
Mary Andries
Mathys Willems
Mathys Willems
Matthys Willems
Meynert Pieters
Michel Claes
Michiel Adriaens
Michiel
Nanne Hendricks
Nanne Hendricks
Nanne Hendricks
Nanne Hendrix
Mr. Oege Bornis secretaris van Harlingen
Mr. Oege Sybrants secretaris van Harlingen; volmacht van Doetthie Sybrants van der Schellinck
Mr. Oeghe Sybrants secretaris van Harlingen
Offcke Feytsma
Otte Tyercx
Peter Pieters
Mr. Phocus Birddema
Pier Wybes
Pier Syurds militair binnen een te Harlingen gedetacheerd
Pier Annes
Pier Anes
Pier Anes
Pier Aenes
Pier Aenes
Pieter Sickema
Pieter Simons volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Mr. Pieter Simons volmacht van Abbe Gerloffs
Mr. Pieter Simons advocaat voor het Hof van Friesland, erflater
Mr. Pieter Simons volmacht van Bouwe Aenes
Mr. Pieter Simons volmacht van Jacob Hayes te Harlingen
Pieter Sickema
Pieter Sannes
Pieter Lyuues
Pieter Harckes
Pieter Jacobs
Pieter Jacobs
Pieter Ens
Pieter Aenes
Pieter Jans
Pieter Lubberts wethouder van Harlingen in 1579
Pieter Lubberts burgemeester van Harlingen
Pieter Ens
Pietrick Foppes
Piter Lubberts
Pittrick Jans
Poppe Epkes
Poppe Epckes
Poppe Epkes onder Harlingen
Put (?) Wybes
Reiner Claes
Remmert Sibrants
jonge Rempt Jensma
Rempt Jensma gehuwd met Byecke Gayckema
Rennert Hans
Reyn Harmens
Reyncke Pauwels volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Reyner Claas wethouder van Harlingen in 1579
Reyner Arys namens Griete Wessels Dergeloos weduwe en Dessel Wessels Dergeloos erfgenamen
Reyner Claes burgemeester van Harlingen
Reyner Claes burgemeester van Harlingen
Reyner Pieters armvoogd van Harlingen
Reyner Doncker volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Reyner Claes cum sociis, inzake de verkoop van een huis te Harlingen
Reyner Claes volmacht van Harlingen
Reyner Claes olderman van het gilde van de coruielfierders (karveelvoerders)
Reyner Claes olderman binnen Harlingen
Reyner Claes
Reyner Claes namens Benedicte Pieters
Reyner Claes
Reyner Claes
Reyner Claes olderman van het veerschippersgilde
Reynu Niclers
Riemer Egberts
Rienck Aedes
Rienck Aedes
Rienw Saenes
Rinck Lieuwes
Rinck Lieuwes erflater, in leven weduwe van Aryan Michiels
Rinnert Hans
Rints Lyompkes
Rommert Dyorres
Rommert Dyorres
Rompcke Allerts
Ryurdt Sebastiaens
Serp Innes
Severin van Kammen
Sibrant Hilbrants
Sibren Jans
Sicke Lolles
Sierck Piers
Simen Gerryt
Simen Gerryts
Simen Gerryts
Simen Gerryts
Simen Gerryts
Simon Gerryts
Simon Gerrits
Simon Henricx
Simon Gerryts
Simon Gerryts
Simon Gerryts
Siouw
Steffens Abbes
Stoffel Syuerdts
Suyrt Pieters
Swob Rorda
Syble Ryurts volmacht van de wethouders en de gemene gemeente van Harlingen
Sybrant Douwes volmacht van de zeevarenden van Harlingen
Sybrant Hylbrants
Sybren Rompkes
Symon Sytzes
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerryts
Symon Gerrits
Sytke
Syts Hotthies
Syts
Syuck van Beetgum
Syuerdt Jelles
Syuerdt Jelles
Syuert van Beeyum
Syurdt Syrx burgemeester van Harlingen; vader van Sicke
Syurdt Syrcx
Syurdt Lyeuwes
Syurt Jensma
Taecke Jeltes
Taecke Tiepckes
Taecke van Ailua
Taicke Sipkes
Thys Claas
Tiaedt Ariaens
Tiaert Ariens geweesen burgemeester van Harlingen
Tied Scheltema
Tjaert Hylckes
Trijn Wybes
Trijn Scheltes
Trijn Scheltes
Trijn Ryntthies
Trijn Rynthies
Trijn Jouckes
Trijn Feyckes
Trijncke
Trijncke Cornelis
Tryn Folckerts
Tsomme Houckema
Tyaerd van Hoytema chirurgijn
Tyaerdt Adriaens
Tyebbe Pieters
Tyebbe Tyebbes
Tyedt Scheltema
Tyerck Syrcx
Tyerck Syrcx
Wierdt Syurdts burgemeester van Harlingen
Wilhelmus van der Werff
Willebrordt Jelis Bay
Willem bakker
Willem Baacker
Willem Baecker
Willem Baicker
Willem Bauckes
Wlrich Lycles
Wopcke Taeckles
Wopke Syercx
Wybe Jans impostmeester
Wyerdt Syurdts
Wypck
Wytze Meynerts
Yde R.
Yeske Fongers weduwe van Aebe Pieters; gehuwd met Damus Jans