Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jacob de Bruin geb 1773 ... , ovl 5 okt 1827 Dokkum, huwt met Janke Klases Oosterbaan, kinderen: Anna Elisabeth dB, geb 1800 Dokkum, Aaltje Jacobs dB geb 1810 Dokkum, Hiltje Jacobs dB, geb 1798 Dokkum, Freerk Jacobs dB, geb 1805 Dokkum, zv Freerk Klases dB, en Elisabeth Kaas, castelein in 1811, wonende te HRL. 1826, huw.get. bij R.S. Runia en E.J. Koen won HRL. 1813, id. bij J. Bonnema en E. Coulbout 1815, in leven stalman; BS geb 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1817, huw 1826, ovl 1829, ovl 1831, huw 1834; eigenaar en gebruiker van wijk D-073, kastelein, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden J. d. B. en Janke Claasen Oosterbaan Echtelieden Herbergiers te HRL verklaaren bij deezen te concenteeren en toe te staan aan onzen minderjarigen dogter Hiltje Jacobus de Bruin om zich in het Huwelijk te begeeven met Cornelis Rients Valk, varendsgezel, meede aldaar, zv Rienk Wybes en Acke Cornelis de vader overleeden, moogende alzoo lijden dat dezelven door den Officier van de Burgelijke Staat allen in ondertrouw worden opgenoomen de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 20 jan 1817; Ik ondergetekende Anke Cornelis Piekema weduwe Rienk Wybes Valk woonagtig te Amsterdam verklaar bij deezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen zoon Cornelis Rienks Valk varendsgezel woonagtig te HRL, om zich in het Huwelijk te begeeven met Hiltje Jacobus de Bruin zonder beroep, dogter van J. d. B. en Janke Claasen Oosterbaan, meede ten gemelde Steede, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Officier van den Burgerlijken Staat aldaar in ondertrouw worden opgenoomen de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. Amsterdam den 20 jan 1817; Extract uit het Doop Reg. gehouden bij de Gereformeede Gemeente der Stad Dockum; 1797 de 1 okt is ged een dv J. d. B. en Janke Klaases Echtelieden en Getuigen en is genaamd Hiltje, Geboren den 12 September. Dokkum den 2 jan 1817