Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Roeperssteeg 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRoeperssteeg 57-067 7-074 C-132C-124


Naastliggers vanRoeperssteeg 5
ten zuidenRoeperssteeg 7
ten westende Roeperssteeg
ten noordenRoeperssteeg 3


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0171r van 11 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Roeperssteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1631 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Roeperssteeg 5 (oostgevel), HarlingenRoeperssteeg 5 (oostgevel)'1631'Pakhuis, vroeger doopsgezinde kerk.
In 1631 werd met de bouw begonnen. Op 17 juni 1632 werd de eerste 'predicatie' gehouden in deze vermaning, door Idzart van Hettinga uit het Evangelium Lucas, Capittel 15 vers 1-10, de gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning.
Ledenaantal zonder kinderen in 1655: 335; in 1660: 309; in 1665: 322; in 1670: 266.
Tot 1672 hebben de Waterlanders zelfstandig hun godsdienstoefeningen gehouden. In 1672 verenigden zich alle doopsgezinden in Harlingen tot één gemeente, op een enkele splintergroep na.
Na deze vereniging kerkte men in 3 vermaningen, nl. in de Blauwe Schuur (Droogstraat/Zoutsloot), in de Keet aan de Roeperssteeg en in de kleine vermaning aan de Lanen. Op 5 maart 1695 werd besloten om voortaan alleen in de Blauwe Schuur te kerken.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0113r van 22 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Roeperssteeg 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Waterlands): vermaanhuis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 5huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSeerp Dircks
huurwaarde74‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 5huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSibolt Sibolts
huurwaarde74‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan11‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 5huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Bouma cum soc.
huurwaarde74‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 5huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Buma cum soc.
huurwaarde74‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-067 Roeperssteeg 5Fedde Acronius, bestaande uit 2 personen15‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-067Roeperssteeg 5huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerFedde Acronius cum soc.
huurwaarde90‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑07‑04 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
7-067, fol. 124Roeperssteeg 5Fedde Accronius, bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderensilversmid, mr.£ 064-08-0£ 11bestaet wel


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-074, pag. 149Roeperssteeg 5Doopsgezinde Gemeente10‑00‑00 cgvermaning en woning


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 69 van 10 jul 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-132Roeperssteeg 5huurcontractfl. 175pakhuis C-132
 
verhuurderDiaconie der D.G. Gemeente
president van de diaconieSybrand Hingst
huurderWyger Harmens


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Wyger Harmens... A-143, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-242, pottebakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-132, pakhuis, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-156, kantoor, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-132Roeperssteeg 5Doopsgezinde Gemeente Wieger Harmens pakhuis


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 270 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-132Roeperssteeg 5Trijntje Jelles van der Zee, overleden op 28 september 1823moeder van Piebe, mr. verver (St. Jacobstraat C 132), Jelle, bakkersknecht en Aafke P. de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 611Roeperssteeg 5Doopsgezinde GemeenteHarlingenpakhuis of bergplaats (198 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Abe Thomas van Slooten... in 1865, zv Thomas vS, en Sipkje Wyma; BS huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-132; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-128; VT1839; geb 22 mrt 1792, ged 24 apr 1792 ... (alles)


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59, 60 en 61 van 4 dec 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-132Roeperssteeg 5prov. en fin. toewijzing, acte de command met borgstellingfl. 887pakhuis C-132
 
verkoperDouwe Jans Zeilmaker
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperTheresia Elisabeth Schroder (gehuwd met Hendericus Antonius Willems Lunter)
borgFredrik Langenhorst


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Aaltje de Wit... wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Rinske Goykes Overberg... 1815, dv Gooike Bokkes O, en Marijke Hilbrandts vd Vorm; BS huw 1815, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk C-132; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-128; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2614Roepersteeg C-132Henricus A. Lunterpakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2614Noorderhaven C-124Henricus Antonius Lunterpakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2614Roeperssteeg 5 (C-124)Hein van Asperenpakhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Roepersteeg 5H. van Asperenjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Roepersteeg 5beeldbepalend pand7 van 10
  terug