Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Wyger Harmens geb 1764 Drachten, ovl 21 mei 1829 HRL, huwt met Elisabeth Mollema, kinderen: Harmanus Wijgers, geb 1793 HRL, Anneus Wijgers, geb 10 dec 1804 HRL, Cornelis H, geb 20 sep 1796 HRL, Janna Sophia H, geb 18 mrt 1802 HRL, zeehandelaar in 1829, N.H., huw.get. bij D. Greydanus en C. Mollema, oom bruid. 1826, cementleverancier 1808-1811, roggeleverancier/leent geld aan de gemeente/ontvangt interesse 1799-18 11; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, BS huw 1826, ovl 1829, ovl 1831, ovl 1880; W.H. en Elisabeth Mollema, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; eigenaar en gebruiker van wijk A-143, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-242, pottebakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-132, pakhuis, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-156, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-045, koopman, 1814. (GAH204); W.H. en Elizabeth Mollema, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door advokaat W.F. Hanekuik, met een gebod in de week, 15 dec 1792; ondertrouw HRL; woont in 7e quartier, huisno. 157, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 359:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met C. Mollema, f. 155:5:0 ter zake geleverde rogge, 27 sep 1795, quit. no. 13 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Cornelis Mollema, f. 810:0:0 ter zaake geleverde Graanen, 19 may 1801, quit no. 3 (GAH1133); id. f. 423:3:0 ter Saeke geleverde 70 11/16 Lopen Rogge, 7 may 1806 (GAH1138); id. f. 32:18:0 voor 1/4 Ton boter, 31 dec 1805, quit. no. 3 (GAH1138); id. f. 123:16:0, 29 okt 1807, quit. no. 6 (GAH1139); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 101:14:0 ter Saeke meeder uitgaev In sijn ed. precidium, 13 dec 1806, quit. no. 12 (GAH1138); id. f. 51:13:0 als meede-weesvoogd, 22 sep 1807, quit. no. 53 (GAH1139); id. f. 18:8:0, 26 jul 1808 (GAH1140); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneeming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 14 Januar. 1807. Zullende dit schadelijk slot in de volgende Rekening voor uitgave worden gebragt. Was getekend: Sikko B. IJzenbeek, Minno Vellinga, Menno Vink, L.C. van Goch, H. Peaux, W.H., IJ. Hoornstra, A.J. Conradi (GAH1138); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als meede-weesvoogd f. 14:12:0 ter Saeke verschot na d. Massaale plaatsen, 17 nov 1807 (GAH1139); kind: Hein Wijgers Harmens, geb 30 jun 1794, ged 20 jul 1794 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Wiegers Harmens, geb 27 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL; So. den 11 Augs 1799; Communiceerde de Praesident (den Burger Paulus Wellinga) aan den Raad, dat hij reeds voorlopig aan de Commissaris tot de Tonnagie, uit de Voogden der Stads algemene armen, den Burger W.H., Kennisse van deeze aanschrijving had gegeeven, Waarop beslooten Wierd, den Burger W.H. op het Huis der Gemeente te verzoeken, en dezelve nogmaal te gelasten, de Buiten Tonnen in het Amelander Gat, ten spoedigste te doen Wegneemen, Welke Burger gecomfuveerd Zijnde, betuigde dat daar op door hem rede ordre gesteld Was. (GAH45); Ma. den 2 dec 1799; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde Compareerde Wijders ter Vergadering den Burger W.H., als President van de voogden der Stadsalgemeene Armen, te Kennen geevende de dringende Nood Waarin de Stads arme Kamer, om eenige gereede Penningen verseerde, als hebbende den Leverancier van het Hout gedestineerd tot het maaken, van Doodvaten, ronduit geweigerd had, van geen Leverancie meer te Willen doen, Wanneer hij binnen twee dagen, Wegens het resterende der gedaane Leverantie in den jaare 1798 geene betaaling bekwam: Waarover gedelibereerd Zijnde, is beslooten de voogden der Stads algemene armen voor dit maal weder met f. 800:0:0 uit ?S Stads Cas bij te staan, en ten dien fine ordonnantie aan hun te Suppediteren. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde nog beslooten uit Consideratie der verlegene toestand, omtrent het finantieele der Stads Armekamer, aan de Cooplieden Corn:Mollema en W.H., eene borgtogt te Passeeren, voor geleverde Rogge van den 7 nov tot den 24 dec 1799, ter zumma van f. 723:5:0 om dezelve met ses weeken te voldoen. (GAH45); Dingsdag den 24 apr 1798. de Raad der Gemeente hunne ordinaris Vergadering houdende, wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Tjepke Gratama en voogdesse Klaaske Vettevogel- en zijn daar toe gekoosen Tjerk van Benthem als voogd, en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als voogdesse, -voorts wierden in plaats van de afgaande voogden der Stads algemeene Armen Tijs Gijses Kussendraager, en Claas Oosterbaan, tot voogden benoemd de Burgers W.H. en IJede de Ruiter, en wierde verder beslooten de zoo afgaande als nieuw aangestelde voogden op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken, ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44); Harmens en Zoonen eigenaars van perceel nr. 565 te HRL, zeehandelaars, woonplaats HRL, legger nr. 273, pakhuis, 147 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 84. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); Maandag den 25 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, stonden nog ter vergadering binnen de Burgers W.H., en Otte Overdijk, als gecommitteerden uit de voogden der Stads Algemeene Armen, te Kennen geevende den bedenkelijken Staat der Stads Algemeene Arme Kamer, dat zij thans ten eene maal bij hunne Administratie van gerede Penningen ontbloot waaren en daar er bij den Raad Zoodaanige middelen tot redres ontrent het finantiele mogten wierden beraamd, dat Zij hunne administratie geduurzaam Konden intreinhouden, of ten minste dat er Zoodaanige Schikkingen mogten werden gemaakt, dat de Rekeningen, aan de Leveranciers, van eenen afgaanden Praesident, altoos Konden werden afbetaald, voor die tijd dat een Zoodaanige afgaanden Praesident, wederom in een volgende Praesisidium Succedeerde; Waar over gedelibereerd Zijnde wierde goedgevonden, om gedagte voogden, in den thans dringenden nood, bij wijze van opschot driehondert CarGuldens uit de Correspondentiebeurs te accordeeren, en is ten dien einde ordonnantie op de Burger G:Pettinga, als Administrator van de Correspondentiebeurs afgegeeven. (GAH44); W.H. en zonen eigenaars van percelen nrs. 2022 en 2023 te HRL, zeehandelaars, woonplaats HRL, legger nr. 273, resp. pakhuis en erf, huis en erf, resp. 90 en 310 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 34 en 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57); erven W.H. eigenaars van percelen nrs. 556 en 557 te Sexbierum sectie A, kooplui, woonplaats HRL, legger nr. 135, resp. pakhuis en erf, huis, resp. 650 en 77 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: resp. 50 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); id. van perceel nr. 559 te Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 135, erf, 580 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); Abraham Frederiks de Ruiter(het gebouw aan W.H. ), eigenaar van perceel nr. 558 te Sexbierum Sectie A, gortmaker, woonplaats HRL, legger nr. 282, cementmolen en erf, 260 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 240. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); erven W.H. eigenaars van perceel nr. 586 te Sexbierum Sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 135, weiland, 15220 m2, klasse onbebouwd: 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); id. van perceel nr. 656 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 135, weiland, 6760 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)