Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarsteeg 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerOoievaarsteeg 11(niet bekend)(niet bekend)D-104D-148


Naastliggers vanOoievaarsteeg 11
ten oostenNieuwstraat 12
ten zuidenOoievaarsteeg 13
ten westende Ooievaarsteeg
ten noordenWestersteeg 4


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0148r van 12 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende kamers gekocht door Douwe Sipkes
naastligger ten noordende kamers gekocht door Douwe Sipkes


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0148v van 12 apr 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 11Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg]25‑00‑00 GGdrie kamers aan elkaar
koperDouwe Sipkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kamers gekocht door Sjoerd Hylckes
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenstraat
verkoperGeertje Tjercks, weduwe van
verkoperwijlen Jarigh Frieses


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0146v van 6 feb 1681 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 11Ooievaarsteeg OZ [staat: op het einde van de Zoutsteeg]30‑00‑00 GGdrie kamers
koperJoannes Tjerx
koperHidde Jansen
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenDieucke uitdraagster
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde boedel van Sjoerd Hylckes


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0131v van 20 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 11Ooievaarsteeg OZ [staat: Zoutsteeg op de hoek bij de paardenstallen]455‑00‑00 GGhuis
koperBerend Geersma mr. brouwer
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 CG
naastligger ten oostenCristiaan Clases
naastligger ten zuidende weduwe van Hendrik Jans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenstraat
verkoperClaas Jacobsmr. metselaar


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0155v van 23 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 11Ooievaarsteeg OZ [staat: aan het eind van de Zoutsteeg bij de Franekerpoortsdwinger]156‑07‑00 GGhuis
koperoud burgerkolonel Sybrand Camsma
huurderJetske Janz 28‑00‑00 CG
naastligger ten oostende tapperij van Pyter Sakes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenstraat richting de Nieuwstraat
verkoperJanke Symons, gehuwd met te Groningen
verkoperHendrik Luitjens Wolda, weduwe van te Groningen
verkoperwijlen Bernardus Geersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Camsma, oud-burgerkolonel, koopt een nieuwgebouwd huis c.a., aan het eind van de Zoutsteeg bij de Franekerpoortsdwinger, verhuurd aan Jetske Jans. Geen grondpacht. Ten O. de tapperij van Pieter Sakes, ten W. die steeg, ten Z. n. n., ten N. de straat waar men naar de Nieuwstraat gaat. Gekocht van (Bernardus Dreyer, gerechtsfiscaal, als gelastigde etc. van) Janke Simons x Hendrik Luitjens Wolda te Groningen, voor zich en als erfgename van haar wl. man Beernt Geersma, voor 156 gg.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0018r van 5 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 11Zoutstegen, aan het eInd van de66‑00‑00 GGwoning
koperoud burgemeester Hotse Romkes Binksma
huurder gedeeltede weduwe van Rients Abes 20‑00‑00 CG
huurder gedeelteMelle Lykles 20‑00‑00 CG
naastligger ten oostendoorgaande stegen en meer andere
naastligger ten zuidendoorgaande stegen en meer andere
naastligger ten westendoorgaande stegen en meer andere
naastligger ten noordendoorgaande stegen en meer andere
verkoper q.q.Douwe Wytzes Vettevogel als, executeur van het testament en redder van
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotse Romkes Binksma, oud/burgemeester, koopt een woning aan het end van de Zoutstegen. Naastliggers zijn de doorlopende stegen en meer anderen. Gekocht van (koopman Douwe Wytzes Vettevogel, executeur en redder van de boedel van de nalatenschap van) mede-raad in de vroedschap Feyke Sybrands Kamsma, voor 66 GG.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0172r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Kamsma


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0228r van 27 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Ooievaarsteeg 11Zoutsteeg noordeinde110‑15‑00 CGhuis
koperDoeke Hendriks Wynia, gehuwd met
koperGrietje Lammerts
huurderGerardus Bosma
huurderHarmke Jans
verkoper van 1/3Albartus Binksma erfgenaamkoopman
verkoper q.q.Albartus Rasschen, gelastigde vangezworen klerk ter secretarie
verkoper van 1/3Elisabeth Binksma erfgenaam, gehuwd met te Amsterdam
verkoper van 1/3C. de Meulenmeester
verkoper q.q.Hendrik Wybes Blok, curator overmr. blokmaker
verkoper van 1/3Feike Dirks Kamsma, erfgenamen van
erflaterwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksma, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Rasschen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-104Ooievaarsteeg 11Doekle Hendriks Vinia... H. Hempenius, 1814. (GAH204); id. van wijk B-095; gebruiker Trijntje Vinia, 1814. (GAH204); id. van wijk D-104; gebruikers Rinse D. Tichelaar, sjouwer, en Harm. Nijssing wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); gebruiker ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-104Ooievaarsteeg 11Harm Nijssingovl voor 1815; gebruiker van wijk D-104, gealimenteerd; medegebruiker Rinse D. Tichelaar, sjouwer; eigenaar is Doekle Vinja, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-104Ooievaarsteeg 11Rinse D Tichelaargebruiker van wijk D-104, sjouwer; medegebruiker Harm. Nijssing wed., gealimenteerd; eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-104Ooievaarsteeg 11Doekle Vinia Rinse D Tichelaar sjouwer
D-104Ooievaarsteeg 11Doekle Vinia Harmen Nyssing wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 834Ooievaarsteeg 11Doekele Hendriks VinjewinkelierHarlingenhuis (21 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-104Ooievaarsteeg 11Broer A Haagsmageb 1810 prov, huwt met Teedsche Schotanus, (gk), scheepstimmerman in 1851, A 25 apr 1855 Medemblik; bev.reg. HRL 1851 wijk D-104; oud 29 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-030; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-104Ooievaarsteeg 11Dieuwke Baukes Fopma... 1829, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-289, wijk G-218; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-104; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-104Ooievaarsteeg 11Doeke Jans Fokkema... HRL 1851 wijk F-289, wijk G-218; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk D-104; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-104Ooievaarsteeg 11Feye Pieters Schaafsma... Jans Westra; BS huw 1836; oud 28 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-104; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-104Ooievaarsteeg 11Geertruida Jans van Rooyen... N.H., dv Jan Harmanus vR, en Pietje Sipkes de Weerdt; BS huw 1833, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-104, 168, wijk E-145, supp wijk D-193; oud 45 jaar, (vnm: Truike), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-075; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-104NieuwstraatFeye P Schaafsma28 jtimmermansknegtKimswerdgezin 1, m, protestant, gehuwd
D-104NieuwstraatSiemontie Hilverda24 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-104NieuwstraatPieter F Schaafsma2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-104NieuwstraatAlbert F Schaafsma1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-104NieuwstraatDoeke Fokkema35 jschoenmakersknegtHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
D-104NieuwstraatDieuwke Fopma37 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-104Ooievaarsteeg 11Riekje Annes Jorna, overleden op 21 april 1846(Certificaat van onvermogen), 7 1/2 jr (geboren 19/11/1838), overleden Ooievaarsteeg. D 104. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-104Ooievaarsteeg 11Aukje Annes Jorna, overleden op 28 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 14 jr (geboren 1833), overleden Ooievaarsteeg D 104. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-104Ooievaarsteeg 11Fredrik Abrahams de Ruiter... 1801, BS huw 1825, huw 1843, ovl 1836, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk E-022, wijk D-047, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 834Nieuwstraat D-104Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zeewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 834Nieuwstraat D-148Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 833Ooievaarsteeg 11 (D-107)wed. Pieter Oldenburgerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Ooievaarsteeg 11P. Vellingapakhuisknecht
  terug