Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 198-125 8-136 F-118F-112


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 19
ten oostenGrote Ossenmarkt 21
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 17
ten noordende Grote Ossenmarkt


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0204v van 16 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZ [staat: de nieuwe brede plaats waar de oude Zuiderpoort heeft gestaan]284‑00‑00 GGhuis met voorplaatsje
koperDouue Oenes, gehuwd met
koperMeinu Douues
verpachter grondde verkopers Johannes Hylckes scheepstimmerman2‑00‑00 CG
verpachter grondMeus Pyters
naastligger ten oostende schuur van oud burgemeester Hero Jans
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Meus
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 2/3Johannes Hylckesscheepstimmerman
verkoper q.q.burgervaandrig Jan Meus, gelastigde van zijn vader
verkoper van 1/3Meus Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouue Oenes x Meinu Douues kopen een huis met het voorplaatske nz. nieuwe brede plaats daer de olde suyder poorte plach te staen.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0053v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmakrkt NZ [staat: Zuiderwal]210‑00‑00 CGhuis en loods
koperJan Luitiens, gehuwd metsmid
koperAntie Dircks
naastligger ten oostende stalling van Jan Johannes
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenGeert Euis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouwe Oenes, gehuwd met
verkoperMeynu Douues


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0006r van 11 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt ZZ [niet vermeld]310‑00‑00 GGkamer
koperClaes Tiammes, gehuwd met
koperHouck Pyters
naastligger ten oostende schuur van Jan Johannes
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
naastligger ten westenMelle schilder
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWybren Cornelis c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Tiammes x Houck Pyters kopen een kamer. Ten O. de schuur van Jan Johannes, ten Z. de straat, ten W. Hette schilder. Geen grondpacht. Gekocht van Wybren Cornelis c.u. voor 310 GG.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0239r van 26 feb 1659 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZ [staat: op de plaats naast de paardenstal van Jeltie Teunis Wrijthoff]350‑07‑00 CGkamer
koper finaalJelle Auckes
koper provisioneelJelle Auckes 350‑07‑00 CG
naastligger ten oostende paardenstal van Jeltie Teunis Wrijthoff
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
naastligger ten westenHette schilder
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.de stad Harlingen weesvoogdij, onderhouders van
verkoperde weeskinderen van wijlen Claas Tiammes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0146r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0025r van 13 nov 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]675‑00‑00 CGkamer
koperEibert Jacobs, gehuwd met
koperAeltie Pytters
naastligger ten oostenmr. Jan Carstes
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenLolcke Obbes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelle Auckes c.u.grootschipper


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0069r van 19 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende gewezen kamer van Jelle Auckes


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0069r van 19 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19achterTabakspijpmakerssteeg op de Vijverstraat en de Kleine Bredeplaats [staat: plaats] responderende288‑00‑00 GGhuis
koperHendrikck Freerx Wilcoll vrijgezel
naastligger ten oostenmr. Jan Carstes
naastligger ten zuidende gewezen kamer van Jelle Auckes
naastligger ten westenLolke Obbes
naastligger ten westenAlewijn Pybes
naastligger ten noordenTabakspijpmakerssteeg
verkoperoud burgervaandrig Jacob Hansens c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 2) Hendrik Freerks koopt een huis in de Tabackpijpmakerssteeg, op de Vijverstraat en de Plaets responderende. Ten O. Jan Carsten, ten W. Lolke Obbes en Alewijn Pybes, ten Z. Jelle Auckes, ten N. die steeg. Gekocht van oud-burgervaandrig Jacob Hansen, voor 288 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 11rGrote Ossenmarkt 19Egbert Jacobs Vliet, absentf. 1000-00-00


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0047v van 6 apr 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]330‑00‑00 CGkamer
koperCornelis Willems, gehuwd metwijdschipper
koperAntie Gerryts Hardenburgh
naastligger ten oostenmr. Jan Carstens
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenLolcke Obbes wijdschipper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEybert Jacobs [staat: Jansen] Vlyetwijdschipper


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0195r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Willems


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0195r van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19achterTabakpijpmakerssteeg aan de Vijverstraat201‑07‑08 GGhuis
koper door niaarJan Carsten
geniaarde koperPieter Cornelisschoolmeester
huurderTaeke Pieters
naastligger ten oostenmr. Jan Carsten
naastligger ten zuidenCornelis Willems
naastligger ten westende weduwe van wijlen Lolcke Obbes
naastligger ten westenAlewijn Pybes
naastligger ten noordenTabakpijpmakerssteeg
verkoper q.q.de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Hansen, gelastigde vantabakspijpmaker
verkoperHendrick Wickol
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 2) Jan Karsten, mr. chirurgijn koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen schoolmeester Pieter Cornelis, een huis in de Tabackspijpmakerssteeg aan de Vijverstraat. Ten O. de koper, ten W. wd. Lolke Obbes en Alewijn Pybes, ten Z. Cornelis Willems, ten N. ten naasten een steeg. Gekocht van wd. en erven van tabakspijpmaker Jacob Hansen, op last van de eigenaar Hendrick Wilcoll, voor 201 gg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0269r van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenwed. van Cornelis Willems


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0269r van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19achterVijverstraat in de zgn. Tabaxpiepmakersteeg165‑00‑00 GGhuis
koperTaeke Pyters Duitse schoolmeester
huurderTaeke Pyters Duitse schoolmeester18‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Carsten
naastligger ten zuidenwed. van Cornelis Willems
naastligger ten westenAlewijn Piebes
naastligger ten westenLolcke Obbes
naastligger ten noordenTabaxpiepmakersteeg
verkoperJan Carstenmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 2) Taeke Pyters, Duitse schoolmeester koopt een huis c.a. aan de Vijverstraat in de zogenaamde Tabakspijpmakerssteeg. Ten O. de verkoper, ten Z. wd. Cornelis Willems, ten W. Alewijn Pybes en wd. Lolcke Obbes, ten N. die straat. Gekocht van mr. chirurgijn Jan Karstes voor 165 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0080r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0243v van 14 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]250‑00‑00 CGhuis
koperSierk Sapes c.u.
naastligger ten oostende weduwe van mr. Jan Carstens
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossemerkt]
naastligger ten westenDouwe Andries
naastligger ten noordende weduwe van mr. Taecke Pieters
verkoper q.q.Philipps Lucas, gelastigde van te Arum
verkoperGerrit Warners c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Sapes koopt huis Grote Ossenmarkt. Ten O. wd. mr. Jan Carstens, ten W. Douwe Andries, ten Z. de straat, ten N. wd. mr. Taecke Pieters. Gekocht van Philippus Lucas te Arum, als lasthebber van Gerrit Harmens, voor 250 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-125Grote Ossenmarkt 19huis
eigenaarDouwe Andries
gebruikerDouwe Andries
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
grondpacht aan Doedtie Lieuwes
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑08 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0296r van 11 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZierk Sapes


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0026v van 5 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZ240‑00‑00 CGhuis
koperoud burgemeester en vroedsman Sierk Hilaarda
naastligger ten oostende weduwe van mr. Jan Carstens
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenburgerhopman Hilbrandt Harmens Dunia
naastligger ten noordenDoede Sickes n.u.
verkoperSierk Sapes, gehuwd met
verkoperDoedtie Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Hylaarda, oud-burgemeester en vroedsman, koopt huis. Ten O. wd. mr. Jan Carstens, ten W. Hilbrandt Harmens, ten Z. de Ossenmarkt, ten N. Doede Sickes. Gekocht van Sierk Sapes x Doedtie Cornelis.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-125Grote Ossenmarkt 19huis
eigenaarhopm. Dunia
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720
grondpacht aan Grytje Lieuwes erwen
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑08 CG
aansl. grondp. voldaan16‑8‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0115r van 14 sep 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSipke Reins


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0118r van 12 okt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSipke Reins


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-125Grote Ossenmarkt 19huis
eigenaarhopman Duma
gebruikerhopman Duma
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
grondpacht aan Grytie Lieuwes erven
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Kampen c.s.contrarolleur


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-125Grote Ossenmarkt 19huis
eigenaarhopman Dunia
gebruikerhopman Dunia
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
grondpacht aanerven Grietie Lieuwes
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑04 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0140r van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZ50‑00‑00 CG1/2 woning
koperAntie Sierks Hylaarda, weduwe van
koperwijlen burgemeester Jarig Weima
eigenaar van 1/2Antie Sierks Hylaarda
naastligger ten oostenvroedsman Augustinus Mockema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenburgerhopman Hillebrand Dunja c.s.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Campenoud controleur van de Convooien en licenten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Sierks Hylaarda wv burgemeester Jarig Weima koopt 1/2 huis nz. Ossenmarkt, w.v. zij al 1/2 bezit. Ten O. de vroedsman Augustinus Mockema, ten W. de hopman Hilbrand Harmens, ten Z. die straat, ten N.?. Gekocht van Jan Carsten, oud-controlleur v.d. convooy en en licenten, voor 50 cg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-125Grote Ossenmarkt 19huis
eigenaarerven hopm. Dunia
gebruikererven hopm. Dunia
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG
grondpacht aanerv. Grytie Lieuwes
grondpacht01‑06‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑08 CG
opmerking[staat: 126]


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0247v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Tabes


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0172r van 18 apr 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tabes


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0241v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenA. Tabes


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0244v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZ1000‑00‑00 CGhuis
koperJacobus Reinalda [staat: Rienalda], gehuwd metmr. kleermaker
koperGeertje Reidhorst
huurderSake Jochums c.u.
naastligger ten oostende bakkerij verkocht door Sybe Jelles
naastligger ten oostende bakkerij gekocht door Harent Pieters
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenFeike Tomas
naastligger ten noordende heer Annaeus Tabes
verkoperAnnaeus Tabeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Reinalda, mr. kleermaker x Geertje Reidhorst koopt huis nz. Grote Ossenmarkt, verhuurd aan Sake Jogchums. Ten O. de verkochte bakkerij van Sybe Jelles, ten W. Feike Tomas, ten Z. die straat, ten N. de verkoper, Anneus Tabes, koopman, voor 1000 cg.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0118r van 11 nov 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Reinalda


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0237r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Reinalda


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0006v van 17 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Reinalda


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0042v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Reinalda


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0061r van 31 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden[foutief] Anthony de Boer


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0061r van 31 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19achterPothondtjessteeg ZZ103‑00‑00 CGhuis
koperDirk Ypey, gehuwd metmr. zilversmid
koperHelena Reynalda
huurderSipke Arjens c.u.20‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden[foutief] Anthony de Boer
naastligger ten westenherberg de Hoop de Hoop
naastligger ten noordenPothondtjessteeg
verkoperTrijntje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Annaeus L. Tabes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 2) Dirk Ypey, mr. zilversmid x Helena Reynalda koopt een huis zz. Pothondjessteeg. Ten O.?, ten W. de herberg 'de Hoop', ten Z. Antoni de Boer, ten N. die steeg. Gekocht van Trijntje Jans, als erfgenaam van...?, voor 103 cg.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0121r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZ728‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Michiels c.u.
naastligger ten oostenA. de Boer
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende Lutherse Gemeente
naastligger ten noordenDirk Ypey mr. zilversmid
verkoperJacob Reinalda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Michiels koopt huis. Ten O. A. de Boer, ten W. de Lutherse Gemeente, ten Z. de straat, ten N. Dirk Ypey, mr. zilversmid. Gekocht van Jacob Reinalda.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0021r van 26 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19Grote Ossenmarkt NZ600‑00‑00 CGhuis
koperAuke Vogelsang, gehuwd metschipper
koperTjietske
naastligger ten oostenPieter Rikkert
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende Lutherse Gemeente
naastligger ten noordenDirk Ypey
verkoperHarmen Michiels, gehuwd metoud schipper
verkoperAntje Doekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Vogelsang, schipper, koopt huis nz. Grote Ossenmarkt. Ten O. Pieter Frans Rikkers, ten W. de Lutherse Kerk, ten Z. de straat, ten N. Dirk Ypey. Gekocht van Harmen Michiels, oud-schipper x Aafke Doekes.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0174r van 29 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 19achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0174r van 29 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 19achterPothondtjesteeg150‑00‑00 CGhuis
koperSymon Schuurmans koopman
huurderSipke Arjens
naastligger ten westenSymon Schuurmans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten noordenPothondjessteeg [niet vermeld]
verkoperDirk Ypei, gehuwd met
verkoperMagdalena Reynalda


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-136, pag. 172Grote Ossenmarkt 19Auke Vogelsang1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-118Grote Ossenmarkt 19Auke Ahasverus Vogelzang... de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 3 apr 1797. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-118, schipper, 1814. (GAH204); Tjerk Saskers en Baukje Aukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-118Grote Ossenmarkt 19Auke Vogelzang Auke Vogelzang schipper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1421Grote Ossenmarkt 19Marten Dirks de GrootarbeiderHarlingenhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-118Grote Ossenmarkt 19Jan B Coolenoud 42 jaar, geb Veghel en wonende te HRL. 1839, rijksvisiteur, wijk F-118; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-118Grote Ossenmarkt 19Rudolphina Conradus Benfortged 12 nov 1761 Westerkerk HRL, dv Conradus Gijsbertus Benfort en Fettie Roelofs; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-118; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-118OssemarktJan Babtiste Coolen42 jrijks visiteurVeghel in N Brabandgezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd
F-118OssemarktAntie Douwes de Walle26 jFerwerdgezin 1, v, protestant, gehuwd
F-118OssemarktWillem Franciskus Coolen5 jFerwerdgezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-118OssemarktAntony Hendrik Coolen4 jAnjumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-118OssemarktKarel Jan Coolen2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-118OssemarktDouwe Jan Coolen3 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-118OssemarktRudolphina Bentfort78 jnaaisterHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1855 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7023 aktenr. 3509 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-118Grote Ossenmarkt 19Janke Reins Miedema, overleden op 17 januari 1855Ossenmarkt F 118, dochter van wijlen Rein Miedema en Itske van der Veer (enige testamentair erfgenaam), zuster van Hylkje Reins Miedema (vrouw van Jurjen Posthumus). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1421Grote Ossenmarkt F-118Janke Miedemawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3892Gr. Ossenmarkt F-112Johannes Altawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3892Grote Ossenmarkt 19 (F-112)Jaike F. Ynia (wed. Joh. Alta)woonhuis


1914 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Grote Ossenmarkt 19[?] de scheerwinkel van Hylke van der Zee, de stichter van het latere bouwbedrijf fa. H. v.d. Zee & Zn. (Zijn vrouw beheerde de scheerwinkel [?])


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Ossenmarkt 19 Theodoor Heijnenhoofdconducteur S.S.f. 1200f. 1200


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 19H. Muldermetselaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 19G. (Gerrit) Kuiken


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 19beeldbepalend pand6 van 10
  terug