Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wortelstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Wortelstraat 82-086 2-068 B-059B-064
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 982-086 2-091 B-058B-063


Naastliggers vanWortelstraat 8
ten oostende Wortelstraat
ten zuiden
ten westenWortelstraat 6
ten noordende Wortelstraat


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0146v van 11 feb 1599 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98[staat: bij de franekerpoort]336‑00‑00 GGhuis daar Franicker althans uuthanght
koperJetze Pieters, gehuwd met Franeker
koperYde Douwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenEpe Epes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Dircx
verkoperSytze Jelgers, gehuwd met
verkoperLijsbet Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetze Pieters. Bij de Franikere poort daer Franiker althans uuthanght. Ten Z. Ipe Claes, ten N. Jan Dirx. Van Sytze Jelgers, voor 336 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0044v van 17 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Wortelstraat ZZ [staat: bij de Franekerpoort op het oosteinde van de droogestraat]337‑14‑00 GGhuis met ledige plaats en een bargenhuis op de wal
koperPyter Lolles, gehuwd metmetselaar
koperGeertke Hendricks
naastligger ten oostenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSicke Douues metselaar
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: droogestraat]
verkoperMinse Minnes, gehuwd metschuitmaker
verkoperDieuw Agges
tekst in de margeDe magistraat van Harlingen protesteert den stadt dese proclamatien ontschadelick te zullen zijn voor zo veel het bargehuys angaat. Actum den 7 septembris 1611.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0213v van 24 apr 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMentse schuitmaker


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0175v van 2 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ [staat: achterdiep bij de Franekerpoort]325‑00‑00 GGhuis en kamer met ledige plaats
koperWytse Hendricks, gehuwd met
koperJisck Wybes
naastligger ten oostenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten zuidenSicke Douues
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperGeertie Hendricks voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Lollesmetselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Hendricks x Jisck Wybes kopen een huis, kamer en ledige plaats daar achter aan het achterdiep bij de Franekerpoort. Ten Z. Sicke Douwes, ten N. een drogestraat. Geen grondpacht. Gekocht van Geertie Hendricks wv Metselaar Pieter Lolles, als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen onder renunciatie vellejani, voor 325 gg.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0117v van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ [staat: op het oosteinde van de Droogstraat ZZ bij de Lombertspijp]365‑00‑00 GGhuis
koperJan Seerps, gehuwd met
koperTrijn Impkes
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende weduwe van Syds Sickes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperWyts Hendriks, gehuwd met
verkoperYefk Wybes


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0102v van 16 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ [staat: bij de Lombertspijp op de hoek van de Droogstraat]340‑00‑00 GGhuis
koperOeds Wybes c.u.
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten zuidenDirck Jansen Schiere
naastligger ten westenGeert Hendricx
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperPytter Imckes
verkoperSeerp Imckes


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011r van 28 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ [staat: bij de Lombartspijp hoek Droogstraat]410‑00‑00 GGhuis
koperImk Bartels, gehuwd met
koperAndries Bouwens
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: diept]
naastligger ten zuidenDirk Jansen Schiere
naastligger ten westenGeert Hendriks
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperOeds Wybes c.u.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011v van 29 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0114r van 12 jan 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ op de hoek van het eind van de Droogstraat]278‑00‑00 GGhuis
koperHendrick Gerrits, gehuwd met
koperSyntie Synes
huurderAbraham Fransen c.u.
huurderThijs Annes
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Schiere timmerman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van het kind van Jan Beernts
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Symon Sloterdijck, hoofddiaken
verkoper q.q.Dirck Kyvit, president diaken van
verkoper van 1/3de Gereformeerde Gemeente
verkoper q.q.Abe Pytters, buitenvader
verkoper q.q.Fedde Tjeerdts, buitenvaders van
verkoper van 1/3de stad Harlingen: weeshuis
verkoper q.q.Jan Pytters Oldaens, armenvoogd
verkoper q.q.burgerhopman Wybrandt Pytters, armenvoogden van
verkoper van 1/3de stad Harlingen: huiszittende armen


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ hoek Wortelstraat [staat: Droogstraat hoek Lombartspijp]255‑00‑00 GGhuis
koperJan Feykes, gehuwd met
koperAntje Ydes
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Schiere mr. timmerman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van het kind van Jan Beerns
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]
verkoperHendrick Gerryts te Makkum


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0057va van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0004ra van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0158v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 8Wortelstraat NZ [staat: straat achter Valkens brouwerij aan de noordkant van de stad]63‑00‑00 GGtwee kamers aanelkaar
koper door niaarAede Jans formdrajer
geniaarde koperSicco Salamons, gehuwd met
geniaarde koperBaukjen Douwes
huurderGryttie Eiberts
huurderGuliam Boneta soldaat
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten zuidenWortelstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende kamer van Reiner Gijsberts Fontein c.u. te Toutenburg onder Rijperkerk
naastligger ten noordende hof van Reiner Gijsberts Fontein c.u. te Toutenburg onder Rijperkerk
verkoperReiner Gijsberts Fontein, gehuwd met te Toutenburg onder Rijperkerk
verkoperYbeltie Nauta


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-086Wortelstraat 8huis
eigenaarEibert Pieters
gebruikerHendrick Warners
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-086Wortelstraat 8kamer
eigenaarGuilliam Boneta
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
opmerkinginsolvent
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0058r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Hendricks
naastligger ten westenEybert Pieters


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0058r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Hendricks
naastligger ten westenEybert Pieters


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0080r van 8 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Hendrix
naastligger ten westenEibert Pyters


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0080r van 8 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Hendrix
naastligger ten westenEibert Pyters


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0141v van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Hendrix
naastligger ten westenEibert Pyters schilderaar


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0141v van 30 aug 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit Hendrix
naastligger ten westenEibert Pyters schilderaar


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0176r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat] waar de kopers wonen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-086Wortelstraat 8kamer
eigenaarAegt Hendriks
gebruikerAntje een weduwe
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0285v van 3 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot bij de Lommertspijp215‑00‑00 CGhuis waarin 2 kamers, en plaatsje
koperFrans Beernts, gehuwd metbontwever
koperGrietje Clases
huurderCornelis Jansen
huurderDirk Broers
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenJacob Hettes mr. bakker
naastligger ten westenAegt Hendriks
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoperGerrit Hendriks, gehuwd met
verkoperTrijntie Dirks


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-086Wortelstraat 8kamer
eigenaarAagt Hendriks
gebruikerAagt Hendriks
opmerking1726 insolvent verklaart 9-00-00


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0116v van 4 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Beerns mr. wever
naastligger ten westenvroedsman Heimans n.u.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0116v van 4 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Beerns mr. wever
naastligger ten westenvroedsman Heimans n.u.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0194r van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Beerns mr. wever
naastligger ten westenvroedsman Heimans n.u.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0194r van 19 nov 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Beerns mr. wever
naastligger ten westenvroedsman Heimans n.u.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0247v van 3 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-086 Wortelstraat 8Willem Boneta, bestaande uit 7 personen02‑10‑00 cg02‑10‑00 cg
2-086 Wortelstraat 8Rinske Claases, bestaande uit 1 persoon01‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-086Wortelstraat 8kamer
eigenaarJan Blauw
gebruikerRinske Claeses
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0243r van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Heermans et matre


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0095v van 9 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: Droogstraat] waarlangs vrije in- en uitgang


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hettes


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0240v van 18 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Beernds
naastligger ten westenvroedsman Heymans


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0240v van 18 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFrans Beernds
naastligger ten westenvroedsman Heymans


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0242v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot ZZ bij Lombartspijp215‑00‑00 GGhuis
koperJan Christiaans, gehuwd metbontwever
koperHinke Martens
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenTeves Jacobs
naastligger ten westenJan Jansen Blauw
verkoperFrans Beerndsbontwever


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0141v van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTewis Jacobs


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0004v van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 8Wortelstraat ZZ101‑00‑00 GGhuis en weefwinkel
koperClaas Christiaans, gehuwd met
koperTjerkje Alberts
huurderde weduwe van Casper Hoojbergen
naastligger ten oostenMarten Fokkes
naastligger ten zuidenTeevis Jacobs bakker
naastligger ten westenTeevis Jacobs bakker
naastligger ten noordenWortelstraat
verkoper q.q.Augustus Robbertus van Dalsen, curatornotaris
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curatoren overprocureur postulant
verkoperHeiman Heimans, gehuwd met
verkoperGeertie Jansonius


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0175r van 2 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTaevis Jacobs


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0013r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Zoutsloot WZ [staat: op de streek van het Wortelstraatje]192‑00‑00 GGhuis en weefwinkel voor drie getouwen
koperMarten Fokkes, gehuwd metkoopman
koperAriaantje Jarigs van der Ley
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat[
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Taewis Jacobs
naastligger ten westenMarten Fokkes
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Harmen Arends, erfgenaam van zijn broermr. bontwever
verkoper van 1/2wijlen Jan Arends Luisbroek
verkoper van 1/2Aaltje Martens, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Gerrit uit de Booterton, erfgename van haar zusterschipper op de wadlegger te Medemblik
erflaterwijlen Hinke Martens, weduwe van
erflaterwijlen Jan Arends Luisbroek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Fokkes, coopman x Ariaantje Jarigs van der Ley kopen een brave huysinge en weefwinkel voor drie getouwen, staande op de hoeck van het Wortelstraatje, door Jan Arent Luisbroeck metterdood ontruimd. Geen grondpacht, bezwaard met havenistegeld. Ten O. en N. de straat, ten Z. Taewes Jacobs erven, ten W. de koper. Voor de losse goederen 8 cg. Gekocht van Harmen Arends, mr. bontwever, als erfgenaam van van zijn wl. broeder Jan Arends Luisbroeck, voor 192 gg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0065v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWortelstraat


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0212r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Marten Fokkes


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0212r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 98Wortelstraat ZZ hoek155‑05‑00 CGhuis
koperHinne Zytses melktapper
huurderde weduwe van Jan Sjoerds 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten noordenWortelstraat
naastligger ten zuidenWillem Pieters bakker
naastligger ten westenwijlen Marten Fokkes
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, executeur
verkoper q.q.Hylke Hanekuik, executeurs over de boedel van
verkoperwijlen Marten Fokkes, gehuwd met
verkoperAdriaantje van der Ley


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0307r van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHinne Zytses
naastligger ten westenE. Winia


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0307r van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wortelstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHinne Zytses
naastligger ten westenE. Winia


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0031v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 100, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Ane Sierx


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 35, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWortelstraat wijk B-061


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wortelstraat 8Wortelstraat ZZ wijk B-061 achter Hoogstraat wijk B-0531306‑00‑00 CGwoning
koperJacob Doedes
huurderRinse Gerryts
naastligger ten oostenWillem Pieters
naastligger ten zuidenHoogstraat wijk B-053
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenWortelstraat
verkoper q.q.Sjoerd S. Wijma, boedelredderadvocaat
verkoper q.q.Jacob Hanekuik, boedelredders vanadvocaat
verkoperwijlen Elisabeth Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Wynia


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-068, pag. 32Wortelstraat 8Stads Weeshuis1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Jacob Doedes... wed. J.D. eigenaar van wijk B-052, winkeliersche; medegebruiker Liskje Jans, 1814. (GAH204); id. van wijk B-059; gebruiker Carel Bulkerus, tichelknegt, 1814. (GAH204); J.D. van Midlum ende H.G. Postma van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Karel Bulker(u)s... Jans; BS huw 1813, huw 1818, huw 1819 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-077; gebruiker van wijk B-059, tichelknegt; eigenaar is Jacob Doedes wed., 1814. (GAH204); K.B. eigenaar van perceel nr. 188 te HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-059Wortelstraat 8Jacob Doedes wedCarel Bulkeus tichelknegt
B-058Zoutsloot 98Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra dongplak


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 174 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-059Wortelstraat 8Hidde Hendriks Bleeker, overleden op 23 augustus 18255 jr 5 mnd, onechte zoon van Grietje Hiddes Bleeker, werkvrouw (dochter van Hidde Hendriks Bleeker, schoenmaker Achterstraat B 59). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 420Wortelstraat 8Jan SpoelstrawinkelierHarlingenhuis (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 427Zoutsloot 98wed. Abraham StevensHarlingenerf (68 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Pieter Minks Ferwerdageb 1788 Franeker, ovl 20 feb 1843 HRL, huwt met Cecilia/Sijtske vd Haring, zv Mink F, en Sijtske Wybes Hoekstra; BS ovl 1843; 1858 overlijdens; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-059; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Rinske Hoekstrageb 20 sep 1789 Holwerd, ovl 16 mrt 1857 HRL, ongehuwd, dv Freerk H, en IJnskje Terpstra; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-059, regattdv1826- 93; oud 48 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Sytske van der Haringoud 47 jaar. geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk B-059; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-059WortelstraatPieter M Ferwerda49 jFranekerm, protestant, gehuwd
B-059WortelstraatSytske van der Haring47 jTzummarumv, protestant, gehuwd
B-059WortelstraatMink Ferwerda15 jFranekerm, protestant, ongehuwd
B-059WortelstraatJan Ferwerda12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-059WortelstraatSytske Ferwerda10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-059WortelstraatJanke Ferwerda5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-059Wortelstraat 8Pieter Minks Ferwerda, overleden op 20 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 55 jr, geboren Franeker nov. 1787, overleden Wortelstraat B 59, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 460 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-059Wortelstraat 8Jan Jans Schaafsma, overleden op 12 juli 184311 wk (geboren 29/4/1843), overleden Liemendijk B 59, zoon van Jan Pieters Schaafsma, timmerman en Grietje Jans Metzelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-058Zoutsloot 98Sybren Dirks Sleeper... werkman in 1855, zv Dirk Sijbrens en Wybrigje Sijtses; BS huw 1821, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk B-058; SLEEPER, SIJTSE ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Antje Murks van Slooten... wonende te HRL, dv Murk Piers vS, en Gretske Herres; BS huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-060; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Jan van der Heide... wijk H-224, zv Jan vdH, en Thamar IJemes de Vries; BS huw 1832 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-059; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, arbeider, wijk A-060; ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-059Wortelstraat 8Cornelis Zijlstra... Cornelissen Z, en Inskje Johannes Postma; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1862 bev.reg. HRL 1851 wijk B-059, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 420Wortelstraat B-059Dirk van der Meerwoonhuis
Sectie A nr. 2415Zoutsloot B-058Joseph Gorterbergplaats


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2415Wortelstraat B-063Jacobus Altawoonhuis
Sectie A nr. 420Wortelstraat B-064Dirk van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4350Wortelstraat 8 (B-064)Jelle M. van der Walwoonhuis
Sectie A nr. 2416Zoutsloot 98 (B-062)Anna de Vriesbergplaats


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Wortelstraat 8 Meindert Severeinbootwerkerf. 600f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Wortelstraat 8M. Severeinbootwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 98G. (Geertie) Bosma
  terug