Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 62
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 625-0305-0305-029E-018E-016


Naastliggers vanVoorstraat 62
ten oostenVoorstraat 64
ten zuidenSimon Stijlstraat 1
ten westende Simon Stijlstraat
ten westenVoorstraat 60
ten noordende Voorstraat


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0210v van 18 mei 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnsck Michiels


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0476r van 30 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: bij de Butterbrug]107‑00‑00 gggrondpacht van 2-05-00 cg
koperHendrick Taeckes, gehuwd met
koperAnneke Rintses
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis en grond van Ansck, weduwe van2‑05‑00 cg
eigenaar perceelwijlen Michiel
verkoperTiaerdt Louws secretaris van Barradeel


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0481v van 25 aug 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: zuidzijde van de Butterbrug]35‑00‑00 gggrondpacht van 2-05-00 cg
koperRocheus Bauckes, gehuwd met
koperYdtke Michiels
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis en de grond van kinderen en de erfgenamen van wijlen Ansck, weduwe van2‑05‑00 cg
eigenaar perceelwijlen Michiel
verkoperHendrick Taeces, gehuwd met
verkoperAnne Rintses*
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRocheus Bauckes x Ydtke Michiels kopen 45 st grondpacht uit een huis aan de zuidzijde van de butterbrugge, van de kinderen en erven van de wv Ansck Michiels. Gekocht van Hendrick Taeces de Vryes, van hemzelf en van zijn huisvrouw Anne, voor 35 GG.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0049r van 7 sep 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnsck Michiels


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0230r van 21 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Botermarkt]1153‑00‑00 gg1/2 huis
koper door niaarBauck Riencks, geassisteerd met haar zwager
koper door niaarBouuen Bouuens
eigenaar van 1/2Bauck Riencks
geniaarde koperWabbe Wabbes, gehuwd metkleermaker
geniaarde koperAntie Fongers
naastligger ten oostenJob Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter kramer
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperHaye Michiels, gehuwd met
verkoperAeffke Jans
tekst in de margeBauck Rienks, geadsisteert mit Bouuen Bouuenszn. haeren swager, protesteert eerst ende voor al dat haer de vercopinge neffens haer achterwesen haer van de vercoopers competerende volgens den instrumente daeraff zijnde ontschadelyck sal wesen, ende voorbeholden d'selve protestatie als sijnde d'helfte van d'huysinge haer pro indiviso competerende, versoeckt 't naer van de geproclameertde halve huysinge, onder presentatie omme der eerster coopers handen in alles vrij costeloos ende schadeloos neffens d'eerste coop te indemneren, tot dien fine betaelende 't roep- ende consentgelt ter somma van negen ende twintich caroliguldens twaliff stuyvers een halven. Actum den 17en septembris 1614.
tekst in de margeEnde is voorte 't nyaer op de voors. Bauck retrahente onder vorige presentatie geadiudiceert ende toegewesen den 17en septembris 1614.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0199r van 9 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Rochus Bauckes


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0046r van 31 dec 1637 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Buttermarkt]00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenMinne Ruirdts
naastligger ten zuidenHylcke Annes
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat en Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Bauck Rienx, weduwe van
verkoperwijlen Bauke Ipes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0169v van 16 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Wortelhaven hoek van de Butterbrug]2000‑00‑00 gghuis
koperHendrick David Houtingh c.u.
naastligger ten oostenMinne Reurds
naastligger ten zuidenHylke Annes
naastligger ten westenSimon Stijlstraat (staat: straat]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperburgemeester Rinnert Oedses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick David Houtingh c.u. koopt een huis op de hoek van de Butterbrugh op de Wortelhaven. Ten O. Minne Reurds, ten Z. Hylke Annes, ten W. en N. de straat. Gekocht van burgemeester Rinnert Oedses c.u. voor 2000 gg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0088r van 8 jun 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: hoek Wortelhaven]2080‑00‑00 gghoekhuis
koper door niaarAeltie Minnes, weduwe van
koper door niaarwijlen Minne Ruirdts
geniaarde koperJacobus Meilsma, gehuwd metapotheker
geniaarde koperReinu Ansta
naastligger ten oostenAeltie Minnes
naastligger ten zuidensteeg met bak en gemak
naastligger ten zuidenTieerd Hylckes
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Rijckien Stevens Crapoot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Meilsma, apotheker x Reinou Anskes koopt, na niaar ratione vicinitatis door Aeltie Minnes wv Minne Ruurds, een huis op de hoek van de Voorstraat. Ten O. Aeltie Minnes, ten W. en N. de straten, ten Z. Tjeerd Hylckes en een steeg met een gemak er in. In de steeg is een trap van het huis ten Z. Gekocht van erven wd. Rijckien Stevens Crapoot voor 2080 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPitter Minnes Loenen


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0187r van 16 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Minnes Loenen


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051ra van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Auck Reyners


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0039r van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Auck Reyners


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-030 , folio 94Voorstraat 62huis
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerJan Jansen
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-030 , folio 61rVoorstraat 62huis
eigenaarJan Cornelis
gebruikerJan Jansen cum soc.
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0046r van 23 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Grote Zuivelmarkt en Wortelhaven]950‑21‑00 gghuis
koperJan Cornelis c.u.winkelier
huurderJan Jansen
huurderBenedix Piers
huurderAntie Jacobs
naastligger ten oostenStinstra c.u.koopman
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jacob Albers Winalda
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Grote Zuivelmarkt]
verkoperMargarieta Oldaen, weduwe van
verkoperwijlen Widenbrugh


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0249r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: grote zuivelmerkt]1400‑00‑00 gghuis met twee aparte achterwoningen
koperArjaentie Westra ongehuwde meerderjarige vrijster
bewoner achterwoningJanke Caspers
naastligger ten oostenSimon Stinstra [staat: Stienstra] koopman
naastligger ten zuidenFrans Pytters Huidecooper koopman
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat en diept]
verkoperde weduwe van wijlen Jan Cornelisz en hypothecaire crediteuren


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-030 , folio Voorstraat 62huis
eigenaarJan Cornelis
gebruikerJan Cornelis
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-030 , folio 61vVoorstraat 62huis
eigenaarPaulus Jansen cum soc.
gebruikerHuige Gerryts
huurwaarde totaal98‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑06‑10 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0107v van 15 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat hoek Wortelhaven1500‑00‑00 cg1/2 huis
koperGerryt Gijsberts, gehuwd mettrekveerschipper
koperGerrytje Lieuwes
eigenaar van 1/2huisman Claas Reiners te Midlum
naastligger ten oostenSimon Stinstra
naastligger ten zuidenWassenaar n.u.koopman
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperArjaantie Westra, gehuwd met
verkoperPoulus Jansentrekveerschipper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-030Voorstraat 62Jan Bretel, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0059v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: op de hoek van de Wortelhaven OZ]950‑07‑00 gg1/2 huis
koperBroer Tjeerds zakkendrager
koperArjen Boikes portier van de Havenpoort
eigenaar van 1/2huisman Claas Reinders te Midlum
huurderLieuwe Willems 183‑04‑00 cg
huurderJan Brettel e.a.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Simon Stinstra
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenArjen Wassenaar n.u.
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2Gerryt Gijsbertstrekveerschipper op Leeuwarden
verkoper q.q.Otte Sybes Salverda, curatormr. wolkammer
verkoper q.q.Simon Fokkes Bakker, curatoren overmr. koperslager
verkoper van 1/4Simon Willems
verkoper van 1/4Lieuwe Willemstrekveerschipper op Dokkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Tieerds en Arjen Boikes kopen samen 1/2 van een huis, bestaande voor uit 2 aparte, mooie voorhuizen etc. De andere 1/2 is van Claas Reinders. Naastliggers als bij de volgende acte. Gekocht van Gerryt Gijsberts voor 1/2 (van 1/2), Lieuwe Willems voor 1/4 (van 1/2) en Simon Willems voor 1/4 (van 1/2).


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-030 , folio 61vVoorstraat 62huis
eigenaarGerryt Gijsberts cum soc.
gebruikerJan Bretel cum soc.
huurwaarde totaal98‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑16‑08 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0005r van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: hoek Wortelhaven]403‑00‑00 gg1/4 dubbel huis
koperhuisman Claas Reinder te Midlum
eigenaar van 1/2Claas Reinder te Midlum
eigenaar van 1/4Broer Tjeerds
huurderJan Brettel c.u. en c.s.183‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Simon Stinstra
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenArjen Wassenaar n.u.
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperArjen Boikesportier van de Havenpoort
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Reinders, huisman onder Midlum, koopt 1/4 part van een dubbel huis op de hoek van de Wortelhaven, bewoond door Jan Brettel c.u. en c.soc. Huur is 183 cg. Hij bezit reeds 1/2 daarvan, de andere 1/4 is van Broer Tieerds. Er is vrije op- en afslag door de steeg ten Z. naar de Wortelhaven. Geen grondpacht. Ten N. en W. de straat, ten O. wd. Simon Stinstra, ten Z. Arjen Wassenaar. Gekocht van Arjen Boikes, portier van de Havenpoort, voor 403 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-030 , folio 62vVoorstraat 62huis
eigenaarGerryt Gijsberts c.s.
gebruikerJan Bretel
huurwaarde totaal98‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑16‑08 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0091v van 1 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHans Hansen de jonge c.s.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0076r van 7 okt 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Wortelhaven OZ op de hoek]560‑00‑00 cg1/4 huis
koperWillemina de Velle, weduwe vanwinkelierse
koperwijlen Jurjen Carsten
huurder 1e gedeeltede weduwe van wijlen Jurjen Carsten 70‑00‑00 cg
huurder 2e gedeelteGosling Piekes uitdrager55‑00‑00 cg
huurder 3e gedeelteJacob Jarigs c.u.46‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaas Taekes
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Gerardus Westendorp
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suipmarkt]
verkopermeerderjarig vrijgezel Minse Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillemina de Ville wv Jurjen Carsten, koopt ? huis op de hoek van de Wortelhaven, met in- en uitgang op de Suipmarkt en in drieen bewoond. De derde bewoner heeft een in- en uitgang door een steeg naar de Wortelhaven. Ten O. Claas Taekes, ten Z. wd. Gerardus Westendorp, ten N. de Suipmarkt, ten W. de Wortelhaven. Verkoper van dit ? deel is Minse Broers, voor 560 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-030 , folio 62vVoorstraat 62huis
eigenaarMarten Sytses c.s.
gebruikerJan Bretel
huurwaarde totaal98‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑16‑08 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0176r van 27 apr 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ hoek Simon Stijlstraat [staat: Grote Zuivelmarkt hoek Wortelhaven]565‑00‑00 cg3/8 huis
koper door niaarDooytze Teunis kooltjer
geniaarde koperDooytze Teuniskooltjer
geniaarde kopermeerderjarige vrijgezel Ruurd Pyters
huurder 1de weduwe van wijlen Jurjen Carsten 70‑00‑00 cg
huurder 2Jan Hansen Dreyer 60‑00‑00 cg
huurder 3Jacob Jarigs c.u.50‑00‑00 cg
begunstigde van een lijfrenteSjuwke Oeges15‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaas Taekes mr. bakker
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerardus Westendorp
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Zuivelmarkt]
verkoper van 1/3Trijntje Hanses de Jong, gehuwd met
verkoper van 1/3huisman Gerben Fockes te Almenum
verkoper van 1/3Martjen Hanses de Jong, gehuwd met
verkoper van 1/3Rein Wybeshoutmolenaar te Midlum
verkoper van 1/3Feykje Hanses de Jong, gehuwd met
verkoper van 1/3huisman Taekle Sierks Tolsma te Midlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Sytses te Kie, koopt, na niaar wegens mandeligheid tegen Doitse Teunis, 3/8 parten van een huis op de grote Suipmarkt, op de hoek van de Wortelhaven en in vieren bewoond. Ten O. Claas Taekes, mr. bakker, ten W. de Wortelhaven, ten Z. erven Gerardus Westendorp, ten N. de Suipmarkt. Gekocht van Trijntje Hanses de Jong x Gerben Fockes, huisman onder Almenum voor 1/3, Martjen Hanses de Jong x Tjietse? Wybes, houtmolenaar onder Midlum voor 1/3 en Feykje Hanses de Jong x Taekle Sierks Tolsma, huisman te Midlum ook voor 1/3 part, voor 565 gg.


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0250r van 15 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ [staat: Wortelhaven aan de Katterugspijp]528‑07‑00 cg1/4 huis
koper van 1/4meerderjarige ongehuwde dochter Johanna de Velle
huurderde weduwe van wijlen Jurjen Carsten 70‑00‑00 cg
huurderJan Hansen Dreyer 60‑00‑00 cg
huurderJacob Jarigs c.u.50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaas Taekes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerardus Westendorp
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, curator overnotaris
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Willemyna de Velle, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Jurjen Carsten de Jong
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohanna de Velle koopt 1/4 huis hoek Wortelhaven/Voorstraat, verhuurd aan 3 gezinnen, met mandelig gebruik van het steegje dat van de plaats naar de Wortelhaven gaat. Ieder deel van het huis heeft een voorhuis, woonkamer en verdere gemakken. Ten O. Claas Taekes, ten W. en N. de straten, ten Z. erven Gerardus Westendorp. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Willemina de Velle wv Jurjen Carsten de Jong, winkelierse. Zie ook bij 256 blz. 0076.


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0136r van 8 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-029 , folio 109vVoorstraat 621/4 huis
eigenaarGeert Hanzen
gebruikerGeert Hanzen
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerRoel Hendriks
huurwaarde56‑00‑00 cg
huurwaarde totaal88‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0012v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0137v van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSytse Martens c.s.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0014r van 26 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ bij en aan de Wortelhaven bij de Katterugspijp1000‑00‑00 cg1/4 huis
koperHeere Claases, gehuwd metzeilmakersknecht
koperBerber Everts
eigenaar van 3/4huisman Zytse Martens te Kie
huurderPieter Willems mr. kleermaker72‑00‑00 cg
huurderGrietje
naastligger ten oostenburgerhopman B. Fontein
naastligger ten zuidenMeile Dirks Faber
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperLouwrens Cl. Coster, gelastigde van
verkopermedehuurder Jelmer Egberts Acker, gehuwd met
verkoperLijsbert Louwrens Coster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Claases x Berber Everts koopt 1/4 van een huis, waarvan Zytse Martens te Kie onder Franeker 3/4 part bezit. Ten W. en N. de straat, ten O. Bouwe Fontein, ten Z. Meile Dirks Faber. Het huis wordt door diverse gezinnen bewoond o.a. door de verkopers Jelmer Egberts Acker x Lysbeth Lourens Coster.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-029 , folio 109vVoorstraat 62huis
eigenaarHeere Claases c.s.
gebruikerHeere Claases
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerPieter Willems
huurwaarde60‑00‑00 cg
huurwaarde totaal92‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑14‑08 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0149v van 14 jan 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Wortelhaven hoek Grote Zuivelmarkt2400‑00‑00 cg3/4 huis waarin 3 woningen
koperPieter Willems, gehuwd metmr. kleermaker
koperDoetje Ottes
eigenaar van 1/4 en huurder 1 woningHeere Clases c.u.72‑00‑00 cg
huurderPieter Willems c.u.mr. kleermaker60‑00‑00 cg
huurder 1 woningGrietje Jans c.u.55‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBouwe Fontein
naastligger ten zuidenSytse van Dijk
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Grote Suypmarkt]
verkoperhuisman Sydse Martens te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Willems x Doetje Ottes koopt 3/4 van een huis op de hoek van de Wortelhaven, op de Grote Suyvelmarkt. 1/4 is eigendom van Heere Clases. Ten O. Bouwe Fontein, ten W. de Wortelhaven ten Z. Sytse van Dijk, ten N. de Suyvelmarkt. Gekocht van Sydse Martens te Franeker.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-029 , folio 109vVoorstraat 62
eigenaar van 3/4Pieter Willems
eigenaar van 1/4Heere Claasen
gebruikerPieter Willems
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerJeltje Willems
huurwaarde45‑00‑00 cg
huurwaarde totaal77‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0053v van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat aan Wortelhaven bij Katterugspijp500‑00‑00 cg1/4 huis
koperPieter Willems koopman
eigenaar van 3/4Pieter Willems
naastligger ten oostenB. Fontein koopman
naastligger ten zuidenPieter Willems
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperHeere Claasen, gehuwd metzeilmakersknecht
verkoperBerber Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Willems koopt 1/4 deel van een huis waarvan hij al 3/4 deel bezit, aan de Voorstraat bij en aan de Wortelhaven, bij de Katterugspijp. Ten O. Bouwe Fontein, ten Z. de koper, ten N. en W. de straat. Gekocht van zeilmakersknecht Heere Claasen x Berber Everts.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-030, pag. 72Voorstraat 62Pieter Willems


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0311r van 8 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Willems


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0054v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoper Pieter Willems


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 35 van 19 jan 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-018Voorstraat 62koopaktefl. 1700huis E-018
 
verkoperPieter Willems
koperKoenraad Heynzes


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0348r van 4 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 62Voorstraat ZZ wijk E-0181700‑00‑00 cghuis
koperKoenraad Heinser, gehuwd met
koperMarijke Jans
naastligger ten oostenH. Witte
naastligger ten zuidenKoenraad Heinser, gehuwd met
naastligger ten zuidenMarijke Jans
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperPieter Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKoenraad Heinser x Marijke Jans koopt huis zz. Voorstraat wijk E-018. Ten Z. de koper zelf, ten N. de Voorstraat, ten O. H. Witte, ten W. de Wortelhaven. Gekocht van Pieter Willems.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-029 , pag. 105Voorstraat 62Pieter Willems 5‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-018Voorstraat 62Coenraad Heinser... okt 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1815; eigenaar en gebruiker van wijk E-018, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk E-220, kroeg, 1814. (GAH204); Extract uit het register der ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Voorstraat 62C. Heinserfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-018Voorstraat 62C HeinserC Heinserkastelein


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 122 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-018Voorstraat 62Marijke Jans Haarsma, overleden op 29 september 1822wed. Coenraad Heinzer, in leven apothekersknecht, vrouw van Haye van der Zee, tapper/winkelier (Wortelhaven E 18), moeder van minderjarige Haye en Dorothea Coenraads Heinzer (toeziend voogd is Daniel Oolgard, wijnkoopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 43 en 66 van 5 mrt 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-018Voorstraat 62provisionele en finale toewijzingfl. 1450huis aan de Voorstraat E-018
 
verkoperHaaye Gerrits van der Zee
koperMeinte Tigchelaar


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 4 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-018Voorstraat 62Heert Meintes Tigchelaar, overleden op 23 augustus 1826zoon van Meinte Heerts Tigchelaar, huistimmerman Voorstraat E 18 en Mettje Johannes Godhelp, broer van minderjarige Grietje, Sietske, Johanna, Trientje en Hendrik Meintes Tigchelaar. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 333 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-018Voorstraat 62Heert Meintes Tigchelaar, overleden op 4 mei 182966 jr, sjouwerman, vader van Meinte, mr. timmerman (Voorstraat E. xx), Jan, arbeider Almenum, Hendrikus, idem aldaar en Trijntje Heerts Tigchelaar (vrouw van Arjen E. Koopmans, schoenmaker Leeuwarden). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 153 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-018Voorstraat 62Egbert Meintes Tigchelaar, overleden op 11 oktober 18306 jr, zoon van Meinte H. Tigchelaar, huistimmerman Voorstraat E 18 en Mettje Johannes Godhelp, broer van minderjarige Grietje, Sietske, Johanna, Trientje, Henderik, Covica? en Heert Meintes Tigchelaar. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1080Voorstraat 62Meynte Tigchelaar timmermanHarlingenhuis en erf (123 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1080Voorstraat 62 Meinte h TigchelaarHarlingenvervraaid en de gevel geheel vernieuwd


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-018Voorstraat 62Meinte Heerts Tigchelaar... bev.reg. HRL 1851 wijk E-023; oud 48 jaar, (vnm: Meindert), geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-018; VT1839; M.H.T. eigenaar van perceel nr. 1080 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 680, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-018Voorstraat 62Metje Godthelp... BS huw 1814, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-023; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-018; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-018Voorstraat 62Petrus Ens... bev.reg. HRL 1851 wijk E-029; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, medicinae doctor, wijk E-018; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 78 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-018Voorstraat 62Dirk Fontein, overleden op 28 mei 183993 jr, overleden Franekerpijp E 18, wednr. Catharina Stinstra (overleden 2/1/1814: vruchtgebruik vervalt nu aan de 3 kinderen), vader van Eva (wed. Mr. H. J. Westra), Freerk, zeehandelaar en Margaretha Dirks Fontein (wed. Jacob Adriaan van der Straten). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-018VoorstraatMeindert Tichelaar48 jtimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
E-018VoorstraatMettje Johs. Godthelp43 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-018VoorstraatHendrik Tichelaar14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatHeert Tichelaar10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatEgbert Tichelaar1,5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatJohanna Tichelaar19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatTrijntie Tichelaar17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatSophia Tichelaar12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatAntie Tichelaar5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatWilhelmina Tichelaar2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatHarmenke Tichelaar6 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-018VoorstraatPetrus Ens33 jmedicina doctorLeeuwardenm, protestant, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-018Voorstraat 62Elisabeth Pieters Tollinga... T, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1808, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-018; oud 66 jaar, geb Schenkeschans (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-018Voorstraat 62Hendrik Noordhuis... voornoemd schip is overleden'', zeeman, Nederlands Hervormd; BS geb en ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-018; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-018Voorstraat 62Ruurd Rimmerts Noordhuis... (Tollinga); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-200, wijk C-220, wijk E-018, 222, supp wijk H-261; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1080Voorstraat E-018erv. Johs. G.N. Termeer en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1080Voorstraat E-016 Mettje Johs. Godthelp wed. Meinte Tigchelaarwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4384Voorstraat 62 (E-016)Hendrikus H.F. Rooswinkelwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 62mej. A. Rooswinkelmanufacturierster


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 62J.G. Post254Kleeding


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 62J.G. Post867Kleeding


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.J.G. Post867Kleeding


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 62J.G. (Johannes) Post


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 62rijksmonument 20732


2023
0.091697931289673


  terug