Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 76-137 1/26-135 F-126F-120


Naastliggers vanSchritsen 7
ten oostenSchritsen 11
ten zuidende Schritsen
ten westende Schritsen
ten noordende Schritsen


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0491v van 5 jan 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen ledige plaats


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0035r van 4 mei 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Harmens wagener


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0066r van 9 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0169r van 2 mei 1635 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Symens


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (het 7e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 7Schritsen NZ700‑00‑00 CG1/2 huis
koper finaalN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Rein Reinsens
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietie Hendricx voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Hendrickx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (7) ten verzoeke van Grietie Hendrix wv Harmen Hendricks, als moeder en wettige voorstanderse van haar kinderen, 1/2 huis op de nz. Schritsen. Ten O. wv Rein Reinsens, ten W. erven Jelle Jaspers. Grondpacht 18 st. Geboden 700 GG.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0028r van 11 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 7Schritsen NZ350‑00‑00 GG1/2 huis en loodsje
koperDirck Sybrants Longerhou c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostende weduwe van Rein Reinsens
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelle Jaspers
naastligger ten noordenPytter Fransen
verkoperRigstie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Feycke Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Sybrants Longerhou koopt 1/2 huis met loods en plaets nz. Schritsen. Ten O. wd. Rein Reinsen en een steeg, ten W. erven Jelle Jaspers Bennema, ten N. Pytter Fransen. Gekocht van Rightie Jacobs wv Feycke Martens, voor 350 gg.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0144r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Dirck Sybren Longerhou


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082r van 20 jan 1661 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 7[niet vermeld]50‑17‑08 GG1/2 grondpacht van 0-18-00 CG
koperburgemeester Bartel Kleisen Lanting
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirk Sibrants Longerhouw0‑18‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelmer Schellinger, gehuwd met
verkoperMaria Rheen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0108r van 29 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 7Schritsen NZ1120‑00‑00 GGhuis met voorhuis, loods en plaats
koperTieerd Tieerdsen, gehuwd metgrootschipper
koperYdtske Folckerts
verpachter grondde heer burgemeester Bartel Kleysen Lantingh 0‑18‑00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: steeg]
naastligger ten oostende weduwe van Reyner Reynsens
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenvroedsman Dirck Sibrens Longerhou c.u.
naastligger ten noordenPytter Fransen
verkopervroedsman Dirck Sibrens Longerhou, gehuwd met
verkoperTietske Reynsens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Tjeerdsen, grootschipper x IJdtske Folckerts koopt een huis van 3 camers, voorhuis en loodske met plaets, put en bak, nz. Schritsen. Ten O. wd. Rein Reinsen en een steeg, ten W. het andere huis van de verkoper, ten Z. Pytter Fransen en de Schritsen, ten N. ook Pytter Fransen? Gekocht van Dirck Sibrens Longerhou, mede-vroedsman x Tietske Reins, voor 1120 gg.


1672 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 211 folio 378r van 12 dec 1672 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Schritsen 7
overledeneTjeerd Tjeerdsen, weduwnaar vangrootwijdschipper
wijlen Ydtsche Folckerts
Sjoerd Tjeerdts, geauthoriseerde curator
Hendrick Hendrix, geauthoriseerde curator
Uift Folkerts, geauthoriseerde curatoren over
Tjeerd Tjeerts nagelaten weeskind van de overledene
Folkert Tjeerts nagelaten weeskind van de overledene
Poppe Tjeerts nagelaten weeskind van de overledene
Ipe Tjeerts nagelaten weeskind van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0378r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Tjeerd Tjeerdsen in lewen grootwijdschipper alhier ende Ydtsche Folckerts in tijden echteluiden, van alle goederen uit- en inschulden aldaer bevonden, ten overstaen van de praesiderende burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen ende Wytse Michiels, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, op 't versoeck van Sjoerd Tjeerdts, Hendrick Hendrix, ende Uift Folckerts, alle so oomen ende aengehoude oomen sampt geauthoriseerde curatoren ower des owerledens naegelaten weeskinderen met namen Tjeerd, Folckert, Poppe ende Ipe Tjeerts in desen requiranten ende respective requireerden en ingevolge dies oock op 't aengewen van de selve, nae voorgaande belofte van getrouwe aengewinge in handen van de mede commissaris Wytze Michiels, waer toe tot de beschijvingen is geprocedeert so volght. Actum den 12en decembris 1672.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0188v van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenhet huis van wijlen Tjeerd Tjeerds


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0013r van 20 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjeerd Tjeerdsen


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0293v van 13 okt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tjeerd Tjeerdsens


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0129v van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 7achterKroonsteeg WZ [staat: doorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen]137‑00‑00 GGvier kamers (2 benedenkamers en 2 opkamers)
koperAntie Jans IJsenbeeck
huurderPier Laessen c.s.wijdschipper
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen]
naastligger ten zuidenTjeerd Tjeerdsen wijdschipper
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N. havenmeester
verkoperThijs Claessen, gehuwd metschipper op Sneek
verkoperTrijntie Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Jans IJsenbeek koopt 4 camers, bestaande uit 2 benedencamers en 2 opkamers, in een doorgaande steeg tussen Lanen en Schritsen, en waarin wijdschipper Pier Laesen woont. Ten O. die camers, ten Z. wijschipper Tjeerd Tjeerds, ten W. die steeg, ten N. de havenmeester. Koperse moet de schutting en de deur daarin, die tot beveiliging van die camers dient, zelf onderhouden. Gekocht van Sneker schipper Thijs Claesen x Trijntje Fransen voor 137 gg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0304v van 11 apr 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 7Schritsen NZ170‑17‑08 GG1/2 huis
koperTjeerd Tjeerdsen schipper
eigenaar van 1/2Tjeerd Tjeerdsenschipper
verpachter grondN. N. 0‑18‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDoetje Lieuwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSchelte Pytters mr. timmerman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Antie Janssen
verkoperFoppe Tieertswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Tjeerds, schipper, koopt een 1/2 huis nz. Schritsen, waarin hij al woont (huurt?) en waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. een steeg en Doetie Lieuwes, ten W. mr. timmerman Schelte Pytters, ten Z. die straat, ten N. erven Antie Jans [IJsenbeek?]. Gekocht van wijdschipper Foppe Tieerts voor 170 gg.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0340r van 23 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 7Schritsen NZ304‑00‑00 GGhuis
koperJillis Jansen
verpachter grondN. N. 0‑18‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDoetie Lieuwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSchelte Pieters mr. huistimmerman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Antie Jans
verkoperTieerd Tieerdsen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-137Schritsen 7huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerSchelte Pieters
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0305v van 31 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 7Schritsen NZ650‑00‑00 CGhuis
koperPieter Bolties schipper op het Admiraliteitsjagt
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doetie Lieuwes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSchelte Pieters bouwmeester
naastligger ten noordenJanke Broers
verkopervroedsman Jilles Jansen Wiertsmamr. lijnslager


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-137Schritsen 7huis
eigenaarSchelte Pieters
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0060r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0189v van 16 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 7Schritsen NZ425‑00‑00 CGhuis
koperHendrick Pyters, gehuwd metsmalschipper
koperGrytie Obbes
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 CG
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten oostenDirk Sytses
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westenSchelte Pyters bouwmeester
naastligger ten noordenJanke Broers
verkoperPyter Bolties, gehuwd metkapitein transportjacht Admiraliteit in Friesland
verkoperFroukjen IJsbrands
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Pieters, smalschipper x Grijtie Obbes koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. een doorlopende steeg en Dirk Sytses, ten W. de bouwmeester Schelte Pyters, ten Z. de straat en diept, ten N. Janke Broers. Gekocht van Pyter Bolties, capitein op het transport jacht v.d. Admiraliteit x Frouckjen IJsbrands.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0284r van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenHendrik Pieters


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0331r van 10 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Pieters


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0056v van 25 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Pieters schipper


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0217r van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Pieters schipper


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0066r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenHendrik Pyters schipper


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0054v van 4 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 7achterLanen naar de Schritsen, doorgaande steeg van de400‑00‑00 CGhuis of woning
koperAnderies Doedes matroos op het Admiraliteitsjacht
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen]
naastligger ten zuidenHendrik Pieters
naastligger ten westenPieter Scheltes
naastligger ten noordenJan Sickes
verkoperTrijntie Hoites meerderjarige ongehuwde dochter
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Andries Doedes, matr. op het Admiraliteit jacht, koopt een huis met 2 grote beneden- en 2 grote bovenkamers, bewoond door diverse gezinnen, tussen Lanen en Schritsen. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. Pieter Scheltema, ten Z. Hendrik Pieters, ten N. Jan Sickes (Builart?). Gekocht van Trijntje Hoites, voor 400 cg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-137 Schritsen 7Pieter Scheltema, bestaande uit 5 personen25‑00‑00 cg0


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0133r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Pytters e.a.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0159r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPhilippus Swart n.u.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0057r van 15 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Philippus Swart


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0160r van 17 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 7Schritsen NZ750‑00‑00 CGhuis
koperWybren Broers, gehuwd metmr. huistimmerman
koperTrijntie Hendriks Reidhorst
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenW. C. Bakker bode
naastligger ten noordende weduwe van Auke Fransen
verkoperRinske Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Philippus Swart


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0315v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenWybren Broers


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0003ra van 21 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenWybren Broers


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0212r van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 7achterKroonsteeg WZ [staat: steeg tussen Schritsen en Lanen]250‑00‑00 CGhuis
koperWybren Broers, gehuwd mettimmerman
koperTrijntje Hendriks Reidhorst
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenWybren Broers timmerman
naastligger ten westenW. C. Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenTrijntje Hendriks Reidhorst
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen S. B. Schaaff
verkoperAntje Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Andries Doedes


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0171r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenWybren Broers


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0135r van 2 mrt 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 7achterKroonsteeg WZ [staat: doorgaande steeg tussen Schritsen en Lanen]88‑05‑00 CGhuis
koperJan Martens, gehuwd met
koperTrijntje Pieters
huurderSymon Jurjens c.u.
huurderHendrik Dirks c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJohannes Schoot
naastligger ten westendr. H. J. Westra
naastligger ten noordende weduwe van Gongrijp
verkoperWybren Broersmr. timmerman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-135, pag. 138Schritsen 7Willem C Bakker wed1‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0102r van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 5oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJ. Schoot


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0139r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 7Schritsen NZ wijk F-127400‑00‑00 CGhuis
koperoud tamboermajoor Johannes Wilhelmus Schoot
naastligger ten oostenKroonsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende weduwe Gonggrijp
naastligger ten noordenJan Martens
verkoperJohannes Schootoud sergeant in dienst van het voormalig Bataafsche gemenebest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohann W. Schoot, oud-tamboermajoor, koopt een huis nz. Schritsen, wijk F-127. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Schritsen, ten W. wd. Gonggrijp, ten N. Jan Martens. Geen grondpacht. Gekocht van oud sergeant in dienst van het voormalig Bataafsch gemeenebest Johannes Schoot, voor 400 CG.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Cornelis Johannes van Beemen... 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811 BS huw 1813, huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1821; eigenaar van wijk F-126; gebruiker is Jane van Slooten, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-053, metselaar; eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Jaane Thomas van Slooten... matroos, huw.afk. 14 en 21 feb 1813, zv Thomas vS, en Sipkje Abes Wyma; BS huw 1831; gebruiker van wijk F-126, varensgesel; eigenaar is Cornelis van Beemen, 1814. (GAH204); geb 17 jul 1787, ged 7 aug 1787 Grote Kerk ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Schritsen 7 Cornelis van Beemenfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-126Schritsen 7Cornelis van Beemen Jane van Slooten varensgesel


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 106 van 21 apr 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-126Schritsen 7koopaktefl. 300huis F-126
 
verkoperKornelis Johannes van Beemen
verkoperAukje Vink
koperPier Zytzes Mulder
koperElizabeth Hendriks Meyer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1389Schritsen 7Augustinus DeckerkleermakerHarlingenhuis en erf (122 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Anna de Boeroud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-126; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Geiske Fokkema... Sijbe Doekes F, en Trijntje Jacobus Visser; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-126; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Harmanus Smit... HRL 1810, BS huw 1835, ovl 1844, huw 1854; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-126; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Janke de Boer... de B., en Tettje Jacobs; BS huw 1835, ovl 1844; oud 30 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-126; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Joris Reinders Kronenburg... eigenaar is Weltje Galama, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk F-126; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-126Schritsen 7Willem Barteles Wagenaar... dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk F-126; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-126Schritsen 7Martha Jans de Reus, overleden op 21 februari 183935 jr, overleden Schritsen F 126, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 14) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-126Schritsen 7Geert van der Zee, overleden op 5 augustus 18397 mnd, overleden Schritsen F 126. (CzOG nr. 20) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-126SchritzenJoris Kronenburg56 jschoenmakerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-126SchritzenAnna de Boer53 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-126SchritzenWillem Wagenaar28 jtimmermansknegtHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
F-126SchritzenGeyske Fokkema [Vokkema]28 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-126SchritzenHarmanus Smit28 jschoenmakerHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd
F-126SchritzenJanke de Boer30 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
F-126SchritzenTetje Smit1 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1389Schritsen F-127Christoffel Burgaardwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1389Schritsen F-121Coenraad Leerswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4979Schritsen 7 (F-120)Coenraad Leerswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 7 Gijsbertus Radsmabootwerkerf. 700f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 7H. Gonggrijpmatroos


1962 - variabron: Raadsvergadering 28 augustus
adresgegevens
Schritsen 7Het perceel werd op verzoek van de eigenaar M.B. Smid onbewoonbaar verklaard


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8083Schritsen 7gemeentelijk monument11 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8083Schritsen 7
  terug