Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 284-232 4-239 H-176H-222


Naastliggers vanZuiderhaven 28
ten oostenZuiderhaven 30
ten westenZuiderhaven 26
ten noordende Zuiderhaven


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0171r van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Reinners


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0108v van 3 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 28Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]454‑00‑00 GGhuis en hof
koper door niaarAndries Douwes wijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
geniaarde koperPytter Luytiens Roorda mede voor zich, voor zijn zoon
geniaarde koperLuytien Pytters
huurderJelle Aukes
naastligger ten oostenAndries Douwes wijdschipper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende percelen in de twee vorige akten
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoper q.q.Take Sydses, gecommitteerde uitmr. smid
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Claes Douwesmr. smid


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232Zuiderhaven 28huis, hoff en pakhuis etc.
eigenaarPieter Gerloffs
gebruikerPieter Gerloffs
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232Zuiderhaven 28huis, hoff en pakhuis etc.
eigenaarPieter Gerloffs
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232Zuiderhaven 28huis, hoff en packhuis etc.
eigenaarPyter Gerloffs
gebruikerPyter Gerloffs
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑08 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232Zuiderhaven 28smitte
eigenaarerven Yde Hemmes
gebruikererven Yde Hemmes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232Zuiderhaven 28huis
eigenaarYde Hemmes erv.
gebruikerYde Hemmes erv.
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0198r van 4 feb 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 28Zuiderhaven ZZ809‑09‑00 CGpakhuis in gebruik als smederij, met een grote ruimte daarachter
koperDirk Christiaans, gehuwd metmr. ijzersmid
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder pakhuis/smederijTrijntje Heeres 28‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Cornelis Hendriks
naastligger ten oostenFolkert Pyters
naastligger ten zuidenPyter Ceimpes de Jong
naastligger ten westenPyter Ceimpes de Jong
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperOttje Yedes, weduwe van
verkoperwijlen Frans Zeeman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans, mr. smid x Trijntje Heeres koopt een pakhuis met een grote ruimte erachter, zz. Zuiderhaven. Het pakhuis wordt nu als smederij gebruikt en de ruimte erachter dient nu tot koolstek. Ten O. Folkert Pieters (Schellingwou), ten Z. en W. Pyter Keimpes de Jong, ten N. de straat en haven. verkoper is Ottje Yedes wv Frans Zeeman, voor 809 cg.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMolenstraat


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMolenstraat


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMolenstraat


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0213v van 28 mei 1775 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMolenstraat
naastligger ten westenN. N.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0246v van 13 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0260r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0301r van 15 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 28Zuiderhaven ZZ tussen de Landswerf en drijfbrug421‑05‑00 CGhuis of pakhuis en ledige ruimte gebruikt als smederij
koperHenricus Westra advocaat
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwouw
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Folkert Pieters Schellingwouw
naastligger ten westenS. Wiarda
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperBartle Tuiningaprocureur
verkoperJacob Wassenaarnotaris
verkoper q.q.wijlen Johannes Hogerhuis, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans Faber, curatoren over
verkoperde boedel van wijlen Meile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperwijlen Janke Sybes
verkoper q.q.Sicco van Laan, administrator
verkoper q.q.Jan Arends Faber, administrator over
verkoperJantje Meiles Faber


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-239, pag. 98Zuiderhaven 28H J Westra1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-176Zuiderhaven 28Henricus Jans Westra... id. van wijk A-121; gebruiker Johannes Numan, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-176, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk I-008, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk I-009, zoutkeet ''''t ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-176Zuiderhaven 28H J Westra pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1960Zuiderhaven 28Freerk Dirks FonteinzeehandelaarHarlingenpakhuis (98 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1960Zuiderhaven H-176Dirk Fontein Fz.pakhuis


1863 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 40088 (notaris Addick Adrianus Land te Franeker) repertoire nr. 23 en 29 van 25 feb 1863
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-176Zuiderhaven 28provisionele en finale toewijzingfl. 1875pakhuis Zuiderhaven H-176 kad. A-1960
 
gelastigdeJan Hubertus van Droge
verkoperDirk Fontein Freerkzoon
koperSimon Wiarda
koperJacobus Nicolaas Wiarda


1866 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-176Zuiderhaven 28Wytske Annes de Vries... 1805, BS ovl 1813, huw 1827, huw 1841, ovl 1840, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-085, wijk F-113, wijk H-176, wijk I-019; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-225; ... (alles)


1877 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1995
adresgegevens
Zuiderhaven 28In 1877 volgde pakhuis Schotland, Zuiderhaven 28 [als aankoop van de familie Wiarda]


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1960Zuiderhaven H-222De firma I. & S. Wiardapakhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 28W. (Wilhelm) Hartsuijker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven (nu 72) 28rijksmonument 20791


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5845Zuiderhaven 28
  terug