Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zoutsloot 45
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZoutsloot 451-0961-0961-138A-152A-159


Naastliggers vanZoutsloot 45
ten oostenZoutsloot 47
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 43


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0082r van 11 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLenart gortmaker
naastligger ten westenLenart gortmaker


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170v van 30 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Lenard gortmaker


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0109r van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende schuur van Lenert Kuyck


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0129r van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 45Zoutsloot NZ740‑00‑00 gg1/2 huis, schuur en ledige plaats
koperRintse Annes, gehuwd met te op de Spycker
koperJancke Cornelis te op de Spycker
eigenaar van 1/2de nagelaten weeskinderen van wijlen Uulck Leuwes
naastligger ten oostenGatse Seerps
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGattie Gerbens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLenart Cornelis Cuick


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (het 8e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 45Zoutsloot NZ naar de Achterstraat [staat: Karremanstraat]850‑14‑12 cghuis en schuur
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenGatse Seerps
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenRobijn Egberts
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Evert Doedes, curator
verkoper q.q.Baert Cornelis, curatoren over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Rinse Annes, gehuwd met
verkoperwijlen Jancke Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (8) ten verzoeke van (Evert Doedes en Baert Cornelis als curators over) de weeskinderen van Rinse Annes en Jancke Cornelis, een huis en schuur op de Soltsloot ende achter inde Carremansstraet uytlopende. Ten O. Gatse Seerps, ten Z. en N. de straat, ten W. Robijn Egberts. Geen grondpacht.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0127r van 28 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLenert Cornelis Cuyck


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0164r van 20 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 45Zoutsloot NZ bij de Bilpoort, strekkende vanaf de Zoutsloot tot de Achterstraat [staat: Karremanstraat]820‑00‑00 gghuis met schuur
koper door niaarPieter Tiallings broeder van de verkoper
geniaarde koperMinne Jans
naastligger ten oostenGattie Seerps
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Jansen grootschipper
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperAede Tiallinghsvoerman


1668 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zoutsloot 45, HarlingenZoutsloot 45'1668'
'L O'
'I G'
en de afbeelding van een naar links varende eenmaster met volle zeilen.
Waarschijnlijk Lolcke Obbes (wijdschipper) en Jeltje Gosses


1670 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 253r van 14 mei 1670 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Zoutsloot 45
inventarisantPytter Tzjallings, weduwnaar vanvoerman
wijlen Hotsche Folkerts
requirantAte Tzjallings te Pein, geauthoriseerde curator over
Leentie Pytters oud 10 jaren, en over
Tzjalling Pytters oud 6 jaren
aangeverFokel Tzjallings zuster van de inventarisant
aangeverYntie Hartogsdienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0253r] Beschrijvinge ende inventarisatie ten overstaene van de praesiderende burgemeester Gosse Joannes Adema, als commissaris gedaen ende gemaeckt ten sterffhuise van wilen Pytter Tzjallings, in lewen voerman ende burger binnen deser stede, van alle de goederen, uit ende inschulden aldaer bevonden, ende bij hem metter dood ontruimd en naegelaeten: ten versoecke van Ate Tzjallings tot Peins wonende, als oom, ende geauthoriseerde tutor ende curator over Leentie oudt 10 jaeren, ende Tzjallingh Pytters oldt 6 jaeren, beijde naegelatene kinderen van de overledene voornoemt en wijlen Hotsche Folkerts in tijden echteluiden, en op 't aengewen van Fokel Tzjallings suster van de overledene, ende Yntie Hartogs dienstmaecht, het sterffhuis gefrequenteert hebben, nae gedaene boelede en belofte van getrouwicheijt in welgedachte commissaris handen gepraesteert. Zoo volcht actum den 14 maij 1670.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0124v van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pieter Tjallings


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052va van 29 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 45Zoutsloot NZ bij de Bildtpoort, achter de Karremanstraat uitlopende226‑14‑00 gghuis
koper provisioneelWilthetus Jelgersma apotheker
naastligger ten oostenTjeerd Reyners
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJillert Pieters mr. schoenmaker
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
eerdere eigenaarwijlen Pytter Tjallings, gehuwd metvoerman
eerdere eigenaarwijlen Hotsche Folckerts
verkoper q.q.burgerhopman Minne Jansen, en curator over
verkoper van 1/2Tjalling Pieters
verkoper van 1/2Jan Jansen Schonebeeck, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Lijntie Pieters


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0209r van 17 apr 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pytter Tiallings


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0158v van 12 dec 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWiltetus Jelgersma


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0103r van 3 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Jelgersma


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0288r van 8 mrt 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Wiltetus Jelgersma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-096 , folio 12Zoutsloot 45huis
eigenaarburgemeester Jelgersma erven
gebruikerGerrit Arjens c.soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-096 , folio 7vZoutsloot 45huis
eigenaarburgemeester Jelgersma erven
gebruikerDoede Voerman cum soc.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑04‑04 cg
aansl. huurw. voldaan2‑7‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0049r van 3 sep 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Hendrick Eeverts n.u.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-096 , folio Zoutsloot 45huis
eigenaarburgemeester Jelgersma erven
gebruikerWillem Emmericks cum soc.
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0051r van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 45Zoutsloot NZ bij de Bildtpoortspijp450‑00‑00 cghuis
koper door niaarOtto Aukes wijdschipper
geniaarde koperHarmen Harmens, gehuwd metbontwever
geniaarde koperAntie Dirx
huurderWybe Fongers
naastligger ten oostenLammert Martens
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenOtto Aukes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkopervroedsman Wiltetus Jelgersmaapotheker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-096 , folio 8rZoutsloot 45huis
eigenaarOtte Aukes
gebruikerJan Willems cum soc.
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-096Zoutsloot 45Dirk Pieters, bestaande uit 10 personen, vermogend00‑00‑00 cg0havenchercher


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-096 , folio 8rZoutsloot 45huis
eigenaarOtte Aukes
gebruikerDirk Pytters cum soc.
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0243r van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOtte Aukes


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0199r van 12 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 45Zoutsloot NZ [niet vermeld]630‑00‑00 cghuis
koperThomas Clazen IJzenbeek, gehuwd metbontreder
koperAnna Scheltinga
huurderde weduwe van wijlen Dirk Pieters 44‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Janzen
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaas Ottes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoper q.q.vroedsman Meye Harmens, curator over
verkoper van 1/16Harmen Lieuwes, en
verkoper van 1/16Meye Lieuwes, kinderen van
erflaterwijlen Neeltje Ottes
verkoper q.q.Sierk Tolsma, curator overkoopman
verkoper van 1/8Gryttje Jelles
verkoper van 1/8Otte Jelles
erflaterwijlen Otte Aukes c.u.
verkoper van 1/4Claas Ottes, en zijn broer
verkoper van 1/4Auke Ottes
verkoper q.q.Pytter Clazes, weduwnaar van
verkoper q.q.wijlen Neeltje Ottes
verkoper q.q.Pytter Clazes, vader en voorstander van
verkoper van 1/16Gryttje Pytters, en
verkoper van 1/16Tjetske Pytters


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-096 , folio 8rZoutsloot 45huis
eigenaarThomas IJsenbeek
gebruikerDirk Pyters wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0057v van 1 mrt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 45Zoutsloot NZ570‑07‑00 gghuis en tuintje
koper door niaarClaas Ottes Overdijk wijdschipper
geniaarde koperDouwe Annes, gehuwd metwachtmeester
geniaarde koperMayke Simons
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisJoost Zeeman, gehuwd metgerechtsbode
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisGryttje Thomas IJzenbeek
huurderde weduwe van wijlen Dirk Pyters 50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Jansen
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenClaas Ottes
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Liemendijk]
verkoperThomas Clasen IJzenbeek, gehuwd metkoopman
verkoperAnna Scheltinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Ottes Overdijk, wijdschipper, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Douwe Annes, ass. wachtmeester x Mayke Simons, en niaar ratione sanguinis van Joost Zeeman x Grietje Thomas IJsenbeek, een huis en tuin nz. Zoutsloot, verhuurd aan wd. Dirk Pyters. Ten O. Jan Jansen, ten W. Claas Ottes Overdijk, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Liemendijk. Gekocht van Thomas Clasen IJsenbeek x Anna Scheltinga, voor 570 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-096 , folio 8rZoutsloot 45huis
eigenaarClaas Ottes
gebruikerDirk Pyters wed.
huurwaarde totaal35‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0186r van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Ottes Overdijk oud schipper


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-138 , folio 15rZoutsloot 45huis
eigenaarClaas Ottes
gebruikerClaas Ottes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0131r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Claas Ottes Overdijk


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-138 , folio 15rZoutsloot 45huis
eigenaarClaas Ottes wed.
gebruikerClaas Ottes wed.
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerRinke Hendriks wed.
huurwaarde24‑00‑00 cg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-138 , folio 15rZoutsloot 45huis
eigenaarClaas Ottes wed.
gebruikerClaas Ottes wed.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0006r van 13 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zoutsloot 45Zoutsloot NZ295‑23‑00 gghuis
koperBauke de Beer, gehuwd met
koperSjoerdtje Teunis
naastligger ten oostenPieter Jeltes n.u.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenS. Miedema
naastligger ten noordenAchterstraat
verkoperJan Gonggrijp, gehuwd metmr. pruikenmaker
verkoperGrietje Claasen Overdijk
verkoperRommert Claasen Overdijk
verkoperJelle Claases Overdijk
erflaterwijlen Claas Ottes Overdijk c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke de Beer x Tjeerdtie Teunis koopt een huis nz. (Grote) Zoutsloot. Ten O. Pieter Jeltes?, ten W. Simon Miedema, ten Z. de Zoutsloot, ten N. de Achterstraat. Gekocht van mr. pruikmaker Jan Gongrijp x Grietje Claasen Overdijk, Rommert Claasen Overdijk en Jelle Claasen Overdijk, als erven van hun wl. ouders Claas Ottes Overdijk, voor 295 gg.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0307v van 4 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBauke de Beer


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-128, pag. 11Zoutsloot 45Bauke de Beer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-138 , pag. 15Zoutsloot 45Bauke de Beer 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-152Zoutsloot 45Bauke Rinnerts de Beer... 1800, BS huw 1814 1816 huwelijken, huw 1822, ovl 1828, ovl 1831, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk A-152, winkelier, 1814. (GAH204); B. dB. van HRL, en Sjoerdtje Teunis Epping van Leeuwarden, hebben hunne ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zoutsloot 45Bauke de Beerfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-152Zoutsloot 45Bauke de BeerBauke de Beerwinkelier


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 202 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-152Zoutsloot 45Sjoerd Baukes de Beer, overleden op 4 februari 18282e stuurman, overleden aan het Nieuwe Diep, zoon van Bauke de Beer (Zoutsloot A 152), broer van Teunis, beurtschipper, Eeke (vrouw van Eelke Meindersma, koopman Leeuwarden) en Klaas Baukes de Beer, besteller bij beurtschepen. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 138Zoutsloot 45Bauke de Beer Harlingenhuis en erf (196 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-152Zoutsloot 45Aldert Kreil/Krijl... Jacob Houtkoper, turfdrager, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-152; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-152Zoutsloot 45Lijsbert Westra... ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-152Zoutsloot 45A Kreil stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-152Zoutsloot47 jHindelopenm, protestant, gehuwd
A-152Zoutsloot49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-152Zoutsloot16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-152Zoutsloot21 jbeurtschipper [sic]Harlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 42 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-152Zoutsloot 45Tetje Gerbens Tigchelaar, overleden op 24 maart 18421 jr, overleden bij Bildtpoort A 152, dochter van Gerben Hayes Tigchelaar, werkman en Pietje Iebs van der Werf, zuster van minderjarige Setske, Rein, Yeb, Bote, Idske, Haye en Hiltje Gerbens Tigchelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-152Zoutsloot 45Jantje Jacobus Schotanus... 19 jul 1829, dv Jacobus S, en Grietje Dijkstra; BS huw 1814, huw 1829, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-152; geb 7 aug 1788, ged 24 aug 1788 Grote Kerk HRL, dv Jakobus Schotanus en Grietje ... (alles)


1855 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 7 van 16 jan 1855
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-152Zoutsloot 45koopaktefl. 1200huis A-152
 
verkoperJan Eelkes van der Post
koperJohannes Klazes de Jong


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 138Zoutsloot A-152Harmen Jans Jans woonhuis


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 07 nov 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
A-152Zoutsloot 45Eene woning in de Bargebuurt, in huur bij de wed., Tietge. Provisioneel verkocht op 19 nov 1879 in de Korenbeurs door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1879 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
A-152Zoutsloot 45Eene woning in de Bargebuurt, in huur bij de wed., Tietge. Finaal verkocht op 3 dec 1879 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 280.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 138Zoutsloot A-159 Klaas Ebes woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 138Zoutsloot 45 (A-159)Klaas Ebes (te Maassluis)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 45R. de Swarttelegrafist ned. sp.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zoutsloot 45S. (Sije) Boonstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 45rijksmonument 20751


2023
0.12017798423767


  terug