Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 62
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 625-144 5-166 F-200*F-191


Naastliggers vanLanen 62
ten oostenLanen 64
ten zuidenSchritsen 51
ten westenLanen 60
ten noordende Lanen


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0080r van 14 dec 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenArien Reyners, zoon van
naastligger ten oostenReyner Ariens


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0078v van 9 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Joost van der Voorda


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0253v van 28 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 51, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Voorda


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Voorda


1668 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 208 folio 390r van 2 mei 1668 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 62
overledeneStijntie Ariens, weduwe van
wijlen oud burgemeester Joost van der Voorda
requirantvroedsman Jacob van der Voorda
requirantvroedsman Hendrick Coenraets Ludinga, oom en curator over
de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Janneke Voorda, weduwe van
wijlen vroedsman Aeke Abbes
requirantJan Symens voor zijn zoontje, weduwnaar vanlakenkoper
wijlen Janneke Voorda
inleiding bij de boedelinventarisatie[0390r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Stijntie Ariens in leven wedue van Joost van der Voorda oude burgemeester deser stede van alle de goederen, uit ende inschulden aldaer bevonden ten overstane van praesiderende burgemeester Bartel Cleisen Lanting geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Jacob van der Voorda, mede vroedschap deser stede, Hendrick Coenraets Ludinga, olde burgemeester en tegenwoordig mede vroedschap, oom ende curator over de twee naegelatene weeskinderen van wijlen Janneke Voorda bij de selve ende wijlen haer man Aeke Abbes in leven mede vroedschap deser stede in echte verweckt, sampt Jan Symens [Beilaen] lakencoper als vader ende wettige voorstander over zijn zoontie bij gedachte wijlen Janneke Voorda in echte verweckt in dier qualiteit alle requiranten ende respectieve erfgenamen, Jacob van der Voorda die de belofte van getrouwigheit daertoe staende heeft gedaen in handen van welgedachte praesiderende [0390v] burgemeester ende commissaris waerop tot de beschrievinge is geproceedeert in manieren als volcht. Actum desen tweede maij 1668 Opmerking: Joost Jacobs van Voorda tr. Gerecht Harlingen 14-04-1623 Styntie Arians Laarman Eecke Abbes tr. Hervormde Gemeente Harlingen 02-05-1647 Janneke Joostes van der Foorda Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 213, aktedatum 01-10-1659: Bavius Ziricus procureur postulant curator, curator ter controle van de rekening Janneke Joostes Voorda genoemd, Weduwe van Aecke Abbes gemeensman curator, curator Joost de Voorda burgemeester procureur, namens zijn dochter Fransois van Bemen theologisch student, woonachtig te Franeker weeskind Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 347, aktedatum 15-06-1663: Hendrik Coenraads oud gemeensman curator, curator ad actum divisionis Janneke Joostes Voorda moeder, Weduwe van Aeke Abbes gezworen gemeensman vader, 2 kinderen Hertrouwd met Jan Symons Beilaan genoemd, Tryntje Jacobs requirant, grootmoeder Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 483, aktedatum 20-04-1667: Abbe Aekes oud 17 jaar weeskind, Jacob Aekes oud 12 jaar weeskind, Wijlen Janneke Voorda moeder, Jacob van de Voorde vaandrager curator, curator over personen en goederen in plaats van Jan Symens, oom Wijlen Aeke Jacobs gemeensman vader Jan Symens curator, vraagt ontslag na rekening en verantwoording
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0035ra van 3 jan 1669 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 62Lanen ZZ1400‑14‑00 GG2/3 huis met een loods erachter en een ruime plaats en tevens een vrije op- en afslag op de Schritsen
koper finaalJoucke Fettjes
koper finaalCornelis Cornelis de jonge
koper provisioneelClaas Jonas 1400‑00‑00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenFokke Martens* timmerman
naastligger ten oostende weduwe van Jelto Joannis
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSicke Scheltes
naastligger ten westenoud burgemeester Wytse Michiels
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/6vroedsman Jacob van de Voorde, en curator over
verkoper van 1/3Aesge Seerps
verkoper van 1/6Arjen Wobbes
verkoper van 1/6Albart Takes voor zich en zijn kind, weduwnaar van
verkoper van 1/6wijlen Antje Wobbes
verkoper q.q.oud burgemeester Hendrik Coenraads, curator over
verkoperAbbe Aekes
verkoperJacob Aekes, tesamen met
verkoper van 1/6Jan Symons voor zich en zijn kind, weduwnaar van
verkoper van 1/6wijlen Janneke Voorde


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0190v van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 62Lanen ZZ1400‑00‑00 GG1/3 huis met loods en plaats erachter met een op- en afslag op de Schritsen; totale verkoopbedrag
koper door niaar ratione proximitatisJouke Fettjes c.u.grootschipper
geniaarde koperCornelis Cornelis de jonge, c.u.grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostenFokke Martens* timmerman
naastligger ten oostende weduwe van Jelto Joannis
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSicke Scheltes
naastligger ten westenoud burgemeester Wytso Michiels q.q.
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/6vroedsman Voorde
verkoper van 1/6Arjen Wobbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJouke Fettjes c.u. en Cornely Cornely de jonge c.u., beiden grootschippers, kopen ratione proximitatis 1/3 huis, loods en plaats van de Lanen tot de Schritsen. Ten O. Fokke timmerman en de wv Jelte Joannis, ten Z. de Schritsen, ten W. Sicke Scheltes en de oud burgemeester Wytso Michiels q.q., ten N. de Lanen. Grondpacht 12 st aan de Stad voor het geheel. Gekocht van de vroedsman Voorde voor 1/6, en van Arjen Wobbes voor 1/6, voor 1400 GG. De andere gedeelten zijn per decreet verkocht.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0220r van 16 jan 1670 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 62Lanen ZZ tot aan de Schritsen400‑00‑00 GG1/2 huis betreft het achterste gedeelte tot de Schritsen
koperCornelis Cornelis de jonge, c.u.grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 CG
naastligger ten oostenFokke Martens timmerman
naastligger ten oostende weduwe van Jelte Joannis
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSikke Scheltes c.s.
naastligger ten noordenandere deel van het huis aan de Lanen
eerdere eigenaarde erfgenamen van wijlen burgemeester Joost van de Voorde c.s.
verkoperJouke Fettjes c.u.schipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Cornely de jonge, grootschipper c.u. kopen 1/2 huis van de Lanen tot de Schritsen, zijnde dit het achterste gedeelte aan de Schritsen. Ten O. Fokke Martens timmerman en de wv Jelte Joannis, ten W. Sikko Scheltes c.s. Grondpacht 4 st aan de Stad. Verder zoals de verkopers het in 1669 gekocht hebben van de werfgenamen van de overleden burgemeester Joost vande Voorde c.s. Gekocht van schipper Jouke Fettjes c.u., voor 400 GG.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 21vLanen 62Cornelis Cornelis Mock, absentf. 3500-00-00 (2800+700)


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-144Lanen 62huis
eigenaarLaas Piers cum soc.
gebruikerLaes Piers
gebruikerDirck Foppes
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLaas Piers


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-144Lanen 62huis
eigenaarLaes Piers cum soc.
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-144Lanen 62huis
eigenaarLaes Piers cum soc.
gebruikerLaes Piers
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑17‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0028v van 7 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLaes Piers


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-144Lanen 62huis
eigenaarLaas Piers cum soc.
gebruikerAnne Eelkes
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑10 CG


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0179v van 24 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 62Lanen ZZ2400‑00‑00 CGhuis, loods en plaatsje
koperSjoerd Lammerts, gehuwd met
koperLijsbert Harkes
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jurjen Willems*
naastligger ten oostenJan Wybrens
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Egbert Haerings
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende heer Livius Prigge n.f.kapitein
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/4Laes Piersoud schipper
verkoper van 3/4Anne Eelkesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Lammerts x Lijsbeth Harkes koopt huis, loods en plaats op de Lanen en strekkende tot aan de Schritsen. Ten O. wd. Jurjen Willems en Jan Wybrens Wijngaarden, ten W. Egbert Harings en de kapitein Livius Prigge, ten Z. de Schritsen, ten N. de Lanen. Gekocht van Laes Piers voor 1/4 en Anne Eelkes, mr. bakker voor 3/4.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0276v van 2 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSjoerd Lammerts mr. bakker


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-144 Lanen 62Sjoerd Dirks, bestaande uit 3 personen, vermogend00‑00‑00 cg0
5-144 Lanen 62Sjoerd Lammerts, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-144Lanen 62huis
eigenaarwed. Sjoerd Lammerts
gebruikerwed. Sjoerd Lammerts
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑07‑04 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0125r van 8 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Sjoerd Lammerts


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0206v van 12 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 62Lanen ZZ950‑00‑00 GGhuis en bakkerij
koper van 1/2burgerkolonel Sybrand Feykes Camsma
koper van 1/2Age de Haes executeur
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
huurderJan Wijngaerden c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Wybrens Wijngaarden
naastligger ten oostenChristiaen Temmer pruikenmaker
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWessel Keimpes
naastligger ten westenTeunis van der Ley
naastligger ten noordenLanen
verkoperLijsbert Heerkes, gehuwd met
verkoperUilke Poulus Aukemazilversmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feykes Camsma, burger-colonel en executeur Age de Haas kopen heerlijk huis en bakkerij aan de zz. Laenen, gebruikt door Jan Wijngaerden c.u. Ten O. erven Jan Wybrens Wijngaarden en pruikmaker Christiaen Temmer, ten Z. straet en diept de Schritsen, ten W. Wessel Keimpes en Teunis van der Ley, ten N. straet en diept de Lanen. Grondpacht 12 st. Gekocht van Lijsbert Heerkes x zilversmid Uilke Poulus Aukema voor 950 gg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0022r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. F. Cambsma


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190v van 8 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 62Lanen ZZ strekkend tot aan de Schritsen750‑00‑00 CG1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuin
koperoud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Wybrens Wijngaarden
naastligger ten oostenPyter Daniels
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWessel Keimpes
naastligger ten westenTeunis van der Ley
naastligger ten noordenLanen
verkopermajoor Age de Haasexecuteur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feikes Camsma, oud-burgercolonel, koopt 1/2 huis, w.v. hij al de andere 1/2 bezit, nz. Grote Ossenmarkt. Ten O. Jan Feikes, ten W. Johannes Hylckes de Haan, schipper, ten Z. die straat, ten N. Pyter Scheltema. Gekocht van Age de Haas, majoor en executeur, voor 750 cg. (Samen met het 1/2 huis en tuin dat hij zz. Lanen heeft gekocht.).


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0027r van 28 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSybrand Camsma


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0134v van 17 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSybrand Camsma


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0253r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. F. Kamsma


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0015r van 13 jul 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 62Lanen ZZ doorlopend tot de Schritsen1200‑00‑00 CGhuis
koperPieter Hendriks, gehuwd mettimmerman
koperWillemke Henriks
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
huurder voorEngbert Jans c.u.38‑00‑00 CG
huurder achterDirk Geerts van der Woude 38‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Hendriks c.u.
naastligger ten zuidenRoelof Hendriks
naastligger ten westenAnke Wessels c.s.
naastligger ten westenJarig van der Ley c.s.
naastligger ten noordenLanen
verkopervroedsman Feike Sibrands Kamstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Hendriks, timmerman x Willemke Hendriks koopt een huis zz. Lanen, geheel doorlopend tot de nz. Schritsen. Het voorste en het achterste gedeelte zijn apart verhuurd. Ten O. de koper en Roelof Hendriks [ter Deus], ten W. Antie Wessels en Jan v.d. Ley, ten Z. en N. de straten. Gekocht van Feike Sibrands Kamsma, mede-vroedschap, voor 1200 cg.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0031v van 5 okt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Hendriks


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0304r van 30 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Hendriks


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 pagina 29r van 5 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Lanen 62Hendrik Meyer, mr. timmerman koopt een huis zz. Lanen. Ten O. en Z. R. v.d. Veen, ten W. Jan Ymes [de Groot], ten N. de Lanen. Grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van (de redders van de boedel van wl.) mede-raad en vroedschap Feyke Sybrands Kamsma voor 115 gg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-168 , pag. 83Lanen 62Pieter Hendriks
5-168 , pag. 83Lanen 62Cornelis Claasen
5-168 , pag. 83Lanen 62Taedze Cornelis, 20 jaar, gehuwdinwooning


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0105v van 2 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 64, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Hendriks


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0172r van 22 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Hendriks


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0340v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 60, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Hendriks


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-166, pag. 119Lanen 62Pieter Hendriks3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-200Lanen 62Pieter Hendriks Mooyman... Pieters M, geb 1788 HRL; BS huw 1820, ovl 1822, ovl 1832, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk F-200, timmerman, 1814. (GAH204); P.H.M. eigenaar van perceel nr. 1332 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-200Lanen 62Pieter Hendriks Mooyman Pieter Hendriks Mooyman timmerman


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 96 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-200Lanen 62Wilhelmina Hendriks, overleden op 9 februari 1822vrouw van Pieter Hendriks Mooiman, mr. timmerman (Laanen F 200), moeder van Hendrik Pieters Mooiman, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1332Lanen 62Pieter Hendriks MooymantimmermanHarlingenhuis en tuin (240 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-200Lanen 62Dooitse Stooker... HRL 1802, BS huw 1835, ovl 1844, ovl 1860; oud 36 jaar, (vnm: Doris), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-200Lanen 62Engeltje Ruurds Riewald... huw.afk. 21 en 28 mei 1815, N.H., A 20 jan 1854 Sexbierum, Vst 29 jan 1855 uit Almenum, ovl wijk F-200, dv Ruurd Hillebrands en Trijntje Jans Huizenga; BS huw 1815, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-200Lanen 62Fetje J Tummeroud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-200Lanen 62Hendrik Pieters Mooiman... BS geb 1811, huw 1816, ovl 1845, ovl 1846; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-200; VT1839; H.P. Mooyman eigenaar van perceel nr. 435 te HRL, timmernegt, woonplaats HRL, legger nr. 467, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-200Lanen 62Maaike de Boer... wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, 97, 117, 154; oud 32 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-200Lanen 62Teunes van Arum... (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-200Lanen 62Willemina Mooimanoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-200Lanen 62H G Mooiman stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-200LaanenHendrik Mooiman51 jhuistimmermanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-200LaanenFetje Jans Timmer52 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-200LaanenJan Mooiman21 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-200LaanenWillemina Mooiman28 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-200LaanenGeertie Mooiman16 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-200LaanenAnna Mooiman11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-200LaanenDoris Stoker36 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
F-200LaanenMaayke de Boer32 jBolswardgezin 2, v, protestant, gehuwd
F-200LaanenGabbe Stoker4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-200LaanenTjeerd Stoker1 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 153 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-200Lanen 62Hendrik Pieters Mooyman, overleden op 1 juni 184658 jr (geboren 23/12/1787), overleden Schritzen F 200, wednr. Fetje Jans Timmer, vader van Pieter, timmerman, Antje (vrouw van Hielke Pieksma, schipper), Wilhelmina, naaister, Johanna, dienstmeid, Geertje, idem en minderjarige Jan en Anna Hendriks Mooyman (voogd is broer Pieter). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-200Lanen 62Fintje van der Linde, overleden op 21 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 1 mnd (geboren 24/6/1846), overleden Lanen F 200. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 585 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-200Lanen 62Antje Douwes Visser, overleden op 24 februari 184726 jr (geboren 5/2/1821), overleden Lanen F 200, vrouw van Sietze Hendriks van der Laan, barbier, moeder van minderjarige Douwe Sietzes van der Laan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 561 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-200Lanen 62Martina Steenstra, overleden op 5 maart 18473 wk (geboren 15/2/1847), overleden Schritzen F 200, dochter van Wiert Dominikus Steenstra en Jantje Ykens Prins, halfzuster van minderjarige Hendrik Ykens Prins. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 562 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-200Lanen 62Dominikus Wierts Steenstra, overleden op 6 maart 18473 wk (geboren 15/2/1847), overleden Schritzen F 200, zoon van Wiert Dominikus Steenstra en Jantje Ykens Prins, halfbroer van minderjarige Hendrik Ykens Prins. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-200Lanen 62Anne Wytses Blom... Annes B., en Wemeltje Lodewijks Brens BS huw 1831, huw 1836, huw 1842, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-200; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-168; VT1839; geb 10 dec 1794, ged 28 dec 1794 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1332Lanen F-200Sijtse van der Laanwoonhuis


1876 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50053 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 224 en 233 van 20 sep 1876
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-200Lanen 62provisionele en finale toewijzingfl. 2812huis F-200
 
verkoperHendrik Eisma (q.q.)
koperBarend Nathan de Hartogh


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4019De Lanen F-191Barend Nathan de Hartoghwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4019Lanen 62 (F-191)Klaas Zwerverwoonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 62W. Zonderland20Muziekleeraar


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 62 hendrik Scheltenswinkelierf. 700f. 900
Lanen 62 Arend J. van der Slootenkantoorkn. posterijenf. 900f. 1100
Lanen 62 Willem Zonderlandmuziekleeraarf. 1500f. 2500


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 62, HarlingenLanen 62H. Scheltensporselein, glas- en huishoudelijke artikelen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 62H. Scheltenswinkelier
Lanen 62aTh. Wiersmaslager


1932 - advertentiebron: Winter Programma 1932-1933, Instituut voor arbeiders-ontwikkeling afdeeling Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 62, HarlingenLanen 62 Kampioen, derijwielmagazijn


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 62Holzmann's Stoffeerderij en behang950


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenHolzmann's Stoffeerderij en behang950


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenHolzmann's Stoffeerderij en behang950


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenHolzmann's Stoffeerderij en behang950


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 62J. (Janke) Mobach wv Holzman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 62beeldbepalend pand8 van 10
  terug