Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKleine Bredeplaats 36-0396-0396-042E-124E-123


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 3
ten oostenVoorstraat 8
ten zuidenKleine Bredeplaats 5
ten westende Kleine Bredeplaats
ten noordenKleine Bredeplaats 1


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 7rKleine Bredeplaats 3Jan Freercksf. 2200-00-00


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0145r van 17 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 3Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats bij de vismarkt]100‑00‑00 gg1/5 huis
koperTjerk Feddrix, gehuwd met
koperSiouckjen Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenLivius Ripema c.s.
naastligger ten zuidenvroedsman Aert Jacobs
naastligger ten westenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten noordenoud burgemeester Jorna
verkoperFreerk Jansen, gehuwd met
verkoperGrietie Jaerichs


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0161v van 1 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 3Kleine Bredeplaats OZ [staat: Bredeplaats] bij de Vismarktspijp500‑00‑00 gghuis
koperJan Foppes, gehuwd metmr. schoenmaker
koperSjoukjen Claases
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenLivius Ripema apotheker
naastligger ten zuidenvroedsman Aart Jacobs
naastligger ten westenBredeplaats
naastligger ten noordenoud burgemeester Simon Jorna
verkoper van 2/5Tierk Feddrik, samen met
verkoper van 2/5Sioukjen Jans
verkoper van 1/5Esge Seerps, samen met
verkoper van 1/5Altie Jans
verkoper van 1/5Anne Jansen, samen met
verkoper van 1/5Hinke Pieters
verkoper van 1/5Jan Rinties, samen met
verkoper van 1/5Claeske Jans


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-039Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarJan Foppes wed.
gebruikerJan Foppes wed.
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-039Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarJan Foppes wed.
gebruikerJan Foppes wed.
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-039Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarFoppe Jansen
gebruikerFoppe Jansen
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-039Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarFoppe Jansen
gebruikerFoppe Jansen
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0184r van 2 jun 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 3Kleine Bredeplaats OZ bij de Vismarktspijp662‑00‑00 gghuis
koperJacob Harmens Ratsma c.u.mr. slotmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Rypama
naastligger ten zuiden [staat: noorden]de erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeek
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Meinert van Hoek mr. blikslager
verkoper van 1/5Claas Jansgortmaker en koopman te Leeuwarden
verkoper van 1/5Folkert Jans van der Plaatsboekverkoper
verkoper van 1/5Froukjen Jans, gehuwd met
verkoper van 1/5Foppe Dirkskoopman
verkoper van 1/5Lyke Jans, gehuwd met te op het Vliet bij Leeuwarden
verkoper van 1/5Douwe Clasenmr. zeilmaker te op het Vliet bij Leeuwarden
verkoper van 1/5Douwe Jansmr. glasmaker


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-039Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarJacob Harmens
gebruikerTjeerd Radsma
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-039, fol. 103vKleine Bredeplaats 3vroedsman Radsma cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderenhorlogiemaeker, mr.45:0:00 cg7:10:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-039Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerTjeerd Radsma
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-039Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerTjeerd Ratsma
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-042Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarTjeerd Radsma
gebruikerTjeerd Radsma
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-042Kleine Bredeplaats 3huis
eigenaarTjeerd Ratsma wed.
gebruikerTjeerd Ratsma wed.
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0335v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 3Kleine Bredeplaats OZ [niet vermeld] wijk E-1241100‑00‑00 cghuis
koperDaniel Ohlgaard, gehuwd met
koperAntje Reins Akkerboom
verpachter grondde stad Harlingen0‑18‑00 cg
huurderJan B. van der Brug c.u.
naastligger ten oostenC. D. Zijlstra
naastligger ten zuidende kopers Daniel Ohlgaard, gehuwd met
naastligger ten zuidenAntje Reins Akkerboom
naastligger ten westenKleine Bredeplaats
naastligger ten noordenWatze Hilarius
verkoperMarten Radsmamr. horlogemaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Oolgaard x Antje Reins Akkerboom koopt huis wijk E-124, verhuurd aan Jan B. v.d. Brug. Ten O. C.D. Zijlstra (Voorstraat 8), ten W. de Kleine Bredplaats, ten Z. de koper, ten N. Watze Hilarius. Gekocht van Marten Radsma, mr. horlogemaker.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-042 , pag. 129Kleine Bredeplaats 3D. Ohlgard 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-124Kleine Bredeplaats 3Daniel Oolgaard... van wijk C-160, pakhuis; eigenaar is J. Wassenaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-124, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-125, koopman, 1814. (GAH204); D. Ohlgard ende Antje Reins ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-124Kleine Bredeplaats 3D OolgaardD Oolgaardpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1152Kleine Bredeplaats 3 Daniel Oolgaard distelateurHarlingenpakhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-124Kleine Bredeplaats 3Ritske Eeltjes van der Vorm... in 1851, N.H., zv Eeltje Everts en Geiske Ritskes Hamers; BS huw 1826, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boterstouwer, wijk F-240; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-124Kleine Bredeplaats 3Trijntje Klazes van der Zee... Rooms Katholiek, dv Klaas Simkes vdZ, en Sjoukje Sjoerds; BS huw 1826, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; ... (alles)


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1152Kleine Bredeplaats 3 Daniel OolgaardHarlingenhet pakhuis naast zijne woning geheel vernieuwd en het bovenste gedeelte tot een kantoor ingerigt


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-124Kleine Bredeplaats 3Frouwkje Paulus Wellinga... Paulus W, en Sijtske Jans Faber; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1823, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124; Paulus Boone en F.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1152Kleine Breedeplaats E-124Arnoldus Nieuwenhuis en mede eig.pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3154Kleine Breedeplaats E-123 D. Oolgaard en zoonkantoor


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3154Kleine Bredeplaats 3 (E-ong)H.R. en J.J. Snijderpakhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 3Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom73voorh. Oolgaard en Co.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 3Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom73voorh. Oolgaard en Co.


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kleine Breedeplaats 3Naaml. Venn. Likeurstokerij en Distilleerderij d' Olijfboom73Voorh. Oolgaard en Co.


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurstokerij en distilleerderij d'Olijfboom


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurstokerij en distilleerderij d'Olijfboom


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurst. en distill.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurst. en distill.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurst. en distill.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Likeurst. en distill.


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kleine Bredeplaats 3, HarlingenKleine Bredeplaats 3 Olijfboom, d'likeurstokerij en distilleerderij


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.73N.V. Lik. en distill.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 3Oolgaard & Co.561N.V. Lik. en distill.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsOolgaard & Co.561N.V. Lik. en distill.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsOolgaard & Co.561N.V. Lik. en distill.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsOolgaard & Co.561N.V. Lik. en distill.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 3rijksmonument 20467


1993 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1994
adresgegevens
Kleine Bredeplaats 3Kodak Express  terug