Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 124-087 1/24-082 H-010H-013


Naastliggers vanHofstraat 12
ten oostende Hofstraat
ten zuidenRozengracht 9
ten westenHofstraat 10
ten noordende Hofstraat


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0093r van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ300‑00‑00 GGkamer met een weefwinkel en plaats ten zuiden
koperFrans Hendrix c.u.mr. linnenwever
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFrederick Samuels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperUilck Heeres


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ300‑22‑02 GGhof met bomen en planten en een nieuw gebouwd zomerhuis
kopergezworen gemeensman Wopke Jansen Acker c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans wever
naastligger ten oostende kleiplaatsen van het panwerk
naastligger ten zuidenhet panwerk
naastligger ten westende hof van de weduwe van Tieerd Bentes
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperFetie Lases Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Jansen Acker, gemeensman, koopt een hof met bomen etc. en een nieuw gebouwd zomerhuis, zz. Hofstraat bij het panwerk van de verkoper. Ten O. de kleiplaatsen v.d. erven wever Frans, ten W. de hof van wd. Tjeerd Bentes Boncq, ten Z. dat panwerk, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Fettie Lases Hannema, voor 300 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191v van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12Hofstraat ZZ tegenover de achteruitgang van het huis genaamd Romen525‑00‑00 GGhof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel
kopervrijgezel Steven Claasen
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende verkochte hof van Fettie Lases Hannema
naastligger ten zuidenvroedsman Ankse Ippes Zeestra
naastligger ten westenClaes Willems Burger
naastligger ten noordenHofstraat
naastligger ten noordende achteruitgang van huis en hof Romen Rome
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Tieerd Bentes Bonck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Claasen, vrijgezel, koopt een hof met bomen etc., zomerhuis of prieel en een put middenin de hof, Z. Hofstraat tegenover de achter uitgang van het huis 'Romen'. Ten O. de verkochte hof van Fettie Lases Hannema, ten W. Claas Willems Burger, ten Z. Anske Ypes Zeestra, ten N. de Hofstraat. Gekocht van wd. en erven van Tjeerd Bentes Boncq, voor 525 gg.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0160r van 11 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12Hofstraat ZZ tegenover de achteruitgang van het huis Romen425‑00‑00 GGhof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel
kopervroedsman Bavius Ziricus notaris
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Wopke Acker
naastligger ten zuidenJurrien Syborgh koopman
naastligger ten zuidenJan Joannis pannenbakker
naastligger ten westenClaes Burger
naastligger ten noordenHofstraat
naastligger ten noordende achteruitgang van huis en hof Romen Rome
verkoperClaes Claesen c.soc., erven van
erflaterwijlen Steven Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus, not. publ. en vroedsman, koopt een hof met bomen etc., zomer huis of prieel, zz. Hofstraat, tegenover de achter uitgang van het huis 'Romen'. Ten O. Wopke Jansen Acker, vroedsman, ten W. Claes Burgers, ten Z. Jan Joannis, pannenbakker en Jurrien Syborgh, ten N. die straat. Gekocht van Claes Claesen c.s., als erven van..? Clae sen, voor 425 gg.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0247v van 31 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ475‑00‑00 CGhof met bomen, planten en zomerhuis
koperBarent Hiddes de Vries, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
koperAnne Jensma
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
toehaakeen ducaat voor de verkoopster
naastligger ten oostenJan Joannis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans wever
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van de vroedsman Bavius Ziricus
naastligger ten noordenHofstraat
verkopergezworen gemeensman Wopke Jansen Acker, gehuwd met
verkoperFookeltie Claeses Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarent Hiddes de Fries, ordinaris kapitein bij de Admiraliteit x Anna Jensma kopen een hof met bomen en zomerhuis zz. Hofstraat. Ten O. respectievelijk Jan Joannis en erven wever Frans, ten W. vroedsman Bavius Ziricus, ten N. de Hofstraat. Grondpacht 2 cg. Gekocht van gezworen gemeensman Wopke Jansen Acker x Foockeltie Claeses Braem voor 175 cg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0234r van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12Hofstraat tegenover de achteruitgang van het huis Roomen550‑00‑00 CGhof met prieel
koperSimon Siboldi Beeltsma conrector scholarium
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBarent Hiddes de Vries kapitein
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Joannes
naastligger ten zuidenAllert gardenier
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Burger
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud gemeensman Bavius Siricusnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Siboldi Beelsma, conrector scholarum te Harlingen, koopt een hof met bomen etc. en prieel, zz. Hofstraat tegenover de achter uitgang van het huis 'Roma'. Ten O. de capitein Barend Hiddes de Vries, ten W. de hof van erven Claas Burgers, ten Z. wd. Jan Joannes en Allert Kirchman, hovenier, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de oud-gemeensman Bavius Ziricus, not. publ., voor 550 cg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0116r van 2 dec 1694 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ250‑00‑00 CGhof met zomerhuis
koperTheodorus Hugen, gehuwd metmr. goudsmid
koperTitie Dirx Roorda
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJoannes Jans pannenbakker
naastligger ten oostenJetse Stijl
naastligger ten zuidenhet panwerk van Johannes Jansen
naastligger ten westende hof van de conrector
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper van 1/4Anna Jentsma, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Barent Hiddes de Vrieskapitein
verkoper van 1/4Jetske Jans, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jacob Tjebbes
verkoperSiouck Hiddes, gehuwd met te Sexbierum
verkoperWillem Sioerdts, voor 1/2 tesamen met te Sexbierum
verkoperEngel Cornelis te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Hugen, mr. zilversmid x Titie? Dirx Roorda koopt een hof met bomen etc. en zomerhuis, in de Hofstraat. Ten O. Joannes Jansen, pannebakker, en Jetse Stijl, ten W. de conrectorshof, ten Z. het panwerk van Joannes Jansen (Cramer), ten N. de Hofstraat. Gekocht van Anna Jensma wv capitein Barent Hiddes de Vries, voor 1/4, Jetske Jans wv Jacob Tjebbes (Popta?), voor 1/4, en Jacob Claesses Hatsma als gelastigde van Siouck Hiddes x Willem Sioerdts te Sexbierum en Engel Cornelis te Franeker, voor 1/2, voor 250 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-087 /2Hofstraat 12huis
eigenaarYpe Sents
gebruikerYpe Sents
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-087 /2Hofstraat 12huis
eigenaarYpe Sents
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑5‑1720


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287r van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ120‑00‑00 CGhof met planten, bomen en zomerhuis
koperHermanus Dortman, gehuwd metmr. kuiper
koperHendrikje Walkes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johannes Cramer
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Johannes Cramer
naastligger ten westenvroedsman Doede Vosma
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperFijtje Wiegers Mockema, gehuwd met
verkoperSeerp Swermsmr. zilversmid


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0073v van 14 mrt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ114‑00‑00 GGtuin met zomerhuis
koperPytter Scheltema, gehuwd metpan- en estrikbakker
koperTrijntie Hotses Swerms
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPytter Scheltema c.u.
naastligger ten zuidenPytter Scheltema c.u.
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: weesvoogdij, administratoren over
verkoperde onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman, gehuwd met
verkoperHenderina Walkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Scheltema, pan- en estrikbakker x Trijntje Hotses Swerms koopt een tuin met nw. gebouwd zomerhuis, bloemen etc. zz. Hofstraat. De koper woont ten Z. v.d. tuin en heeft daarmee een mandemuur. Ten O. ook de koper, ten W. burgemeester Doede Vosma, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de voogden van het Ger. Weeshuis, als alimentatoren van Walke Harmanus Dortman, minderjarig kind van Harmanus Dortman x Hendrina Walkes, voor 114 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-087 /2Hofstraat 12kamer
eigenaarSjoerd Pytters
gebruikerHarmen Gerrits
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑06 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0135v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0138r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Doede Vosma


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0211r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12Hofstraat ZZ300‑00‑00 CGhof en zomerhuis
koperAnthoni Vink, gehuwd methovenier
koperMinke Minnes
naastligger ten oostenvroedsman Hoogeboom c.s.
naastligger ten zuidenPytter Scheltema
naastligger ten westenAnthoni Vink hovenier
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud burgemeester Doede Johannes Vosma


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0128v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 12aHofstraat ZZ215‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperJohannes Harmens, gehuwd mettichelaar te Grettingabuurt Almenum
koperTrijntje Wybes te Grettingabuurt Almenum
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rients
naastligger ten zuidenJan de Reus
naastligger ten westenJan de Reus
naastligger ten noordenHofstraat
crediteurEelke Dirks Wildschut n.u.koopman
verkoperAntje Harmens Adema, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Albertsmr. bontwever


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-082, pag. 82Hofstraat 12Tjeerd Douwes2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Minne Vink... (GAH204); id. van wijk G-286; gebruiker Gerrit Bekker, wewer, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-010; gebruiker Olphert S. Duinker, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-011; gebruiker Lourens Tuininga ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-010Hofstraat 12M Vink Olphert J Duinker schipper


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 48 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-010Hofstraat 12Anna Olferts Duiker, overleden op 5 augustus 1821dochter van afwezige Olfert Simons Duiker, kofschipper (op reis naar Lissabon) en Sytske Freerks de Boer (Hofstraat H 10), zuster van Freerk, stuurman (mede opreis naar Lissabon), Simon, idem (op reis naar Suriname) en minderjarige Liekele en Jantje Olferts Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1732Hofstraat 12Jochem Bonnefacius OolgaardguardenierHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Hans Eelkes Leyenaar... BS huw 1826, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-010; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Maria de Vriesoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-010; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-010HofstraatHans Leyenaar40 jgeenHarlingenm, protestant, gehuwd
H-010HofstraatMaria de Vries40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-010HofstraatTrijntie Leyenaar12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-010HofstraatEeke Leyenaar9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-010HofstraatJana Leyenaar5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-010HofstraatSietske Leyenaar9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Anna Knoop... ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-287; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Marijke Jans de Vries... HRL, huwt met Hans Eelkes Leyenaar op 7 dec 1826 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1826, dienstmeid. ovl wijk H-010, N.H., dv Jan dV, en Eeke Proosterbeek; BS huw 1826, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; Marike J. d. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1732Hofstraat H-010Okke Beidschatwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1732Hofstraat H-013Hubert Jans & Co.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1732Hofstraat 12 (H-013)fa. Hubert Jans (en Co.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 12D. v/d Meulensigarenmaker


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.S.M. v.d. Meer746Aann.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.S.M. v.d. Meer746Aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hofstraat 12D. (Dirk) Duizendstra
  terug