Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 138-1278-1278-139F-115F-109


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 13
ten oostenGrote Ossenmarkt 15
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 11
ten noordenVijverstraat 16


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarJoost Ages
gebruikerJoost Ages
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
grondpacht aan Doedtie Lieuwes
grondpacht01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarJoost Ages
gebruikerJoost Ages
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720
grondpacht aan Grytje Lieuwes erven
grondpacht01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
aansl. grondp. voldaan16‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarburgemeester Agema
gebruikerburgemeester Agema
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
grondpacht aan Grytie Lieuwes erven
grondpacht01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarburgemeester Agema
gebruikerburgemeester Agema
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
grondpacht aan Grietie Lieuwes erven
grondpacht01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑04‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarburgemr. Agema
gebruikerburgemr. Agema
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg
grondpacht aanerv. Grytie Lieuwes
grondpacht01‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑05‑00 cg
opmerking[staat: 128]


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 13Grote Ossenmarkt NZ706‑14‑00 gghuis
koperJohannes Hylkes de Haen, gehuwd met
koperTrijntie Sjoerds
naastligger ten oostenals huurder Pieter Gelinda
naastligger ten oostenPieter Scheltema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenSara Groenewolt
naastligger ten noordenmr. Jan de Reus
verkoper van 1/12oud burgerhopman Harmen Agema
verkoper van 1/12Roelofke Dirks Agema, gehuwd met
verkoper van 1/12Wessel Keimpesassistent en schipsleper Admiraliteit in Friesland
verkoper van 1/12Rinske Dirks Agema, gehuwd met
verkoper van 1/12Tjebbe Spannenburgmr. tingieter
verkoper van 1/12meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema
verkoper van 1/12Age Dirks Agemadoodgraver
verkoper van 1/12Lijsbert Symens de Haas, gehuwd met
verkoper van 1/12Evert Wiardamr. zilversmid
verkoper van 1/12majoor Age de Haasexecuteur
verkoper q.q.oud burgerhopman Harmen Agema, curator over
verkoper van 1/12Berber Symons de Haes
verkoper van 1/12Catharina Symons de Haes
verkoper van 1/12Albertus Symons de Haes
verkoper van 1/12Govert Symons de Haes
verkoper van 1/12Anna Symons de Haes
erflaterwijlen majoor Symon de Haes, gehuwd metexecuteur
erflaterwijlen Beatrix Agema
erflaterwijlen burgemeester Joost Agema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Hylkes de Haen en Trijntie Sjoerds kopen deftige en welbetimmerde huisinge c.a. aan de Ossemerkt nz., laatst bewoond geweest als eigenaar door de burgemeester Joost Agema. Geen grondpacht. Ten O. als huurder Pieter Gelinda, beneffens Pieter Scheltema, koopman, ten Z. de Ossemerkt, ten W. Sara Groenewolt, ten N. mr. Jan de Reus. Huis en voorhuis met blauwe stenen gevloerd [...] grote royale voorkamer met een Italiaensche vloer [...] een notebomen teekast in de muur [...]. Gekocht van Harmen Agema, burgerhopman, Roelofke Dirks Agema x Wessel Keimpes, adsistent en schipslaaper van `t Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit, Rinske Dirks Agema x Tjebbe Spannenburg, mr. tinnegieter, Baetje Dirks Agema, meerderjarige vrijster en Esge (Age?) Dirks Agema, doodgraever, en Lijsbert Symens de Haas x Evert Wiaerda, mr. silversmid, Age de Haas, majoor en executeur. Harmen Agema is ook geauthoriseerde curator over Berber, Catharina, Albertus, Govert en Anna Symens de Haas, nagelaten minderjarige kinderen van wijlen de majoor en executeur Symon de Haas en Beatrix Agema. Allen voor 1/12 en samen voor `t geheel, als erfgenamen van hun wijlen broeder en oom Joost Agema, in leeven regeerend burgemeester, voor 706 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarJ. Hyltjes
gebruikerJ. Hyltjes
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg
opmerking[vermeld als 8-128]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarJohannes Hyltjes
gebruikerJohannes Hyltjes
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg
opmerking[vermeld als 8-128]


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-139Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarJohannes J. de Haan
gebruikerJohannes J. de Haan
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-139Grote Ossenmarkt 13huis
eigenaarJohannes Hyltjes de Haan
gebruikerJohannes Hyltjes de Haan
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0298r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 13Grote Ossenmarkt NZ650‑00‑00 cghuis
koperHylke Wybes, gehuwd met
koperTrijntje Tijssen
naastligger ten oostenThijs Yedes
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenWobke Remkes varensgezel
naastligger ten noordenherberg de Hoop de Hoop
verkoperSusanna de Haan, weduwe van
verkoperwijlen Hein Brouwerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylke Wybes (Overmeer) x Trijntje Tijssen te Makkum koopt een huis c.a. nz. Ossenmarkt dat zij nu huren. Ten O. Thijs Yedes (Duininga), ten W. Wopke Romkes, ten Z. die straat, ten N. de herberg 'de Hoop' en anderen. Zie de acte voor de voorwaarden. Gekocht van Susanna de Haan wv Hein Brouwer, koopman, voor 650 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-139 , pag. 172Grote Ossenmarkt 13Hylke Wybes 3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Hielke Wybes Overmeer... O, geb 1805Makkum, buitenschipper in 1820; bsha181ge, huw 1820, huw 1830; eigenaar en gebruiker van wijk F-115, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-115Grote Ossenmarkt 13Hielke Wybes OvermeerHielke Wybes overmeerschipper


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 213 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-115Grote Ossenmarkt 13Hylke Wybes, overleden op 9 mei 1820buitenschipper, overleden op zee, man van Trijntje Matthijssen (Ossemarkt F 115), vader van Wybe, matroos, Matthijs, idem en minderjarige Gatske en Alida Hylkes. (staat niet op R A-index?) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 5 en 10 van 12 jan 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-115Grote Ossenmarkt 13provisionele en finale toewijzingfl. 597huis F-115
 
verkoperTrijntje Matthijsen
verkoperGatske Hylkes Overmeer
koperJakle Rintjes de Boer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1430Grote Ossenmarkt 13 Jakle Boer varensgezelHarlingenhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Botje Piers Oosterbaan... voorkomt, dv Pier Freerks O, en Popkje Jans Veeneman; BS huw 1836, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-115, wijk H-218; oud 30 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, wijk H-226; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Jakkele Rintjes de Boer... eigenaar is wed. B. Boomsma, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-115; VT1839; J.R.B. eigenaar van perceel nr. 1430 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 87, huis en ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Sytske Hoogzand... en Aaltje Sijbrandus Reitsma; BS huw 1811, 1842 overlijden oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-115; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-115OssemarktJackle Rintjes de Boer56 jzeemanHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-115OssemarktSietske Hoogzand49 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-115OssemarktEvert de Boer21 jblokmakerHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-115OssemarktJan de Boer18 jzeemanHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-115OssemarktRintje de Boer10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-115OssemarktAaltie de Boer23 jnaaisterHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-115OssemarktRigtje de Boer13 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-115OssemarktJappe van der Veer52 jHindelopengezin 2, m, protestant, weduwnaar
F-115OssemarktEelkje van der Veer23 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 90 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-115Grote Ossenmarkt 13Jakkele Rintjes de Boer, overleden op 12 april 184258 jr, zeeman, geboren Workum, overleden Grote Ossenmarkt F 114/115, man van Sytske Hoogzand, vader van Aaltje, Evert, matroos en minderjarige Jan, Rigtje en Rintje Jakkeles de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 83 van 23 dec 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-115Grote Ossenmarkt 13koopaktefl. 600huis aan de noordkant van de Ossenmarkt F-114
 
verkoperHendrik Dirks Faber
koperRinnert Jobs Adema


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-115Grote Ossenmarkt 13Johanna Coulbout... Josephs C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1829, ovl 1839, huw 1844, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, 168, wijk F-115, 249, supp wijk C-236; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1430Grote Ossenmarkt F-115Klaas Werf c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1430Gr. Ossenmarkt F-109 Dirk Jans Wiersma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4845Grote Ossenmarkt 13 (F-109)Sjoerd Sloterdijkwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Ossenmarkt 13 Jitze Drostslagerf. 600f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 13H. Veltstraatmaker
Groote Ossenmarkt 13aSj. Zondervanbakschipper


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Ossenmarkt 13, HarlingenGrote Ossenmarkt 13Sj. Hoekstraverfwaren en teerproducten, huisschilder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 13J. (Jetze) Bijlsma  terug