Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 125-0595-0595-052F-174F-165


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 12
ten oostenGrote Kerkstraat 14
ten zuidenHeiligeweg 9
ten westenGrote Kerkstraat 10
ten noordende Grote Kerkstraat


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0169v van 10 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZ tot achter aan het diept100‑00‑00 ggeeuwige rente uit het huis daar nu tegenwoordig Arum uutsteckt
koper provisioneelN. N. Arum
naastligger ten oostenJan Jans slotke
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenYbel Sybrandts
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Hans Jansen de Blauw
verkoper (gesuccumbeerde)Hilck, weduwe van
verkoper (gesuccumbeerde)wijlen Haring
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Hans Jansen d'Blauw en tot achterdele van Jilck Harings, eeuwige rente uit een huis zz. Grote Kerkstraat daer nu tegenwoordich Arum uutsteckt, streckende van vooren d'straete tot achteren andt diept. Ten O. Jan Jans Slotke, ten W. Ybel Sybrandts.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0278v van 13 dec 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
koper provisioneelN. N.
bewonerJarich Martenskistmaker
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jans slotke
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Ybel Sybrens
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Joest Boens
verkoper (gesuccumbeerde)Hilck Lickeles, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Jarich Wybrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Joest Boens en ten achterdele van Hilck Lykeles x Jarich Wybrens om een schuld van 226 CG te vereffenen, een huis zz. Grote Kerkstraat waar kistmaker Jarich Martens nu woont. Ten O. Jan Jans slotker, ten W. Ybel Sybrens.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0295r van 19 jan 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
protesteertTomas Tomassen
protesteertFrans Jacobs de Fries
naastligger ten oostenLambert Jansen wieldraaier
naastligger ten zuiden*Jan Jacobs
naastligger ten westenTiaard Jouckes brouwer
naastligger ten noorden*Grote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Meus Taeckes, oom
verkoper q.q.Harmen Haringhs, oomen van
verkoperde kinderen van Auck Taeckes, weduwe van
verkoperwijlen Lyckle Haringhs
verkoper q.q.Meus Taeckes, broeder van
verkoperAuck Taeckes, weduwe van
verkoperwijlen Lyckle Haringhs


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0301r van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 12Kerkstraat ZZhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenLambert Jansen wieldraaier
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiaard Jouckes brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0120r van 29 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat715‑00‑00 gghuis, strekkende van voor tot aan het huis van Jan Jacobs
koperHidde Nannis, gehuwd met
koperTrijn Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
verpachter grondAuk voor haar en haar kinderen0‑14‑00 cg
verpachter grondwijlen Lykle Harings
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jan Jacobs0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenLambert Jans wieldraaier
naastligger ten zuidenJan Jacobs
naastligger ten westenTiaerd Jouckis brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperRippert Agges, gehuwd met
verkoperBauk Thomas


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0025r van 29 jan 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZ1/3 huis
koperN. N.
naastligger ten oostenGerryt Claeses Groes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiaard Jouckes Swaentie brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperClaes Hiddes
verkoper q.q.Rioerdt Nannes, curator
verkoper q.q.Lieuwe Eeckes, curatoren over
verkoperhet jongste weeskind van Hidde Nannes


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0216v van 9 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZ900‑00‑00 gghuis waar het Billandts Wapen uithangt
koperSymen Ages, gehuwd methet Billands Wapen
koperAntie Palses
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Bartel Allerts
naastligger ten zuidensteeg naar de Turfhaven
naastligger ten westenBaucke Tjerx brouwer
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperReinier Wijngaerden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Ages x Antie Palses koopt een huis zz. Grote Kerkstraat, waar 'het Billandts Wapen' uithangt, met mede-recht op de steeg die zuidwaarts uitloopt op de Turfhaven, maar Baucke Tjerx, brouwer in 'de Zwaan' mag niet een afdak over die steeg bouwen. Ten O. wd. Bartel Allerts?, ten W. Baucke Tjerx, ten Z.?, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van Riemer Wijngaarden, voor 900 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 9rGrote Kerkstraat 12Symon Aeges, makelaarf. 2000-00-00


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0027v van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZ550‑00‑00 gghuis genaamd het Verguld Billands Wapen
koper door niaarPyter Pyters Oldaens, vader en wettige voorstander overhet Verguld Billands Wapen
koper door niaarGrietie Pyters Oldaens, dochter van haar overleden moeder
koper door niaarwijlen Geertie Pyters Hoogstra
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
geniaarde koperAbelus Jentiema, gehuwd metkapitein
geniaarde koperAntie Steensma
bewonerSimen Douwes
naastligger ten oostende dochter van wijlen Bartel Allerts
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Swaen van burgemeester Pieter Pieters Oldaens de Zwaan
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Reyner Louws
naastligger ten westenburgemeester Pieter Pieters Oldaens
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperSymen Ages, gehuwd metmakelaar
verkoperAntie Palses


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarde heer Widenbrug
gebruikerLieuwe Martens wed.
aanslag huurwaarde06‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarvrouw Widenbrugh
gebruikerLieuwe Martens wed.
aanslag huurwaarde06‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarwed. de heer Wydenbrug
gebruikerconrector Wassenaer
aanslag huurwaarde05‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarWydenbrugh
gebruikerds. Faber
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0154r van 9 dec 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZ500‑07‑00 gghuis
koperJan Tieerds, gehuwd metmr. sleefmaker
koperSioukien Hayes
huurderS. Faber candidatus
naastligger ten oostenJan Schonenbeek
naastligger ten zuidenHarmen Agema
naastligger ten westenHarmen Agema
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperPieter Berent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarJan Tjeerds
gebruikerJan Tjeerds
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0272v van 13 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZ510‑00‑00 gghuis
koperKeimpe Tjeerds mr. sleefmaker
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Schoonebeecq
naastligger ten zuidenoud burgerhopman Agema
naastligger ten westenoud burgerhopman Agema
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperJan Tjeerds, gehuwd metmr. sleefmaker
verkoperSjoukjen Hayes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKeimpe Tjeerds, mr. sleefmaker, koopt een huis zz. Grote Kerkstraat. Geen grondpacht. Ten O. wd. Jan Schonebeek, ten Z. en W. oud burgerhopman Agema, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van Jan Tjeerds, mr. sleefmaker x Sjoukjen Hayes, voor 510 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarKeimpe Tjeerds
gebruikerJan Tjeerds wed.
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-059Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarCeimpe Tjeerds
gebruikerJan Tjeerds wed.
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg
opmerking[5-058 en 5-059 zijn verwisseld
opmerkingaan een verbetering te zien]


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0205v van 21 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZ350‑00‑00 gghuis
koperTjeerd Tjeerds Feerdijk mr. bakker
huurder voorkamerJohannis Cams 28‑00‑00 cg
huurder bovenkamerSybe Jans 0‑07‑00 cg
huurder achterkamerSjoukje Haeyes 24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenJarig Eelcoma
naastligger ten westenAge de Haes
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperRein Gerbrandakoopman


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0059r van 22 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZ650‑00‑00 cghuis
koperJan Brugmans, gehuwd metmr. korfmaker
koperMaartje Tadema
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenAlbartus de Haas
naastligger ten westenAge de Haas
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperTjeerds Tjeerds Feerdijkmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Brugmans, mr. korfmaker x Maartje Tadema koopt huis. Ten O. Jan Schoonebeek, ten W. Age de Haas, ten Z. Albartus de Haas, ten N. de Grote Kerkstraat. Gekocht van Tjeerd Tjeerds Feerdijk, mr. bakker.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-052Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarJan Brugman
gebruikerJan Brugman
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-052Grote Kerkstraat 12huis
eigenaarJan Brugmans
gebruikerJan Brugmans
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0302v van 20 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZ500‑00‑00 cghuis
koperEvert Edsgers Tadema mr. korfmaker
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenTaeke Stephany
naastligger ten westenTaeke Stephany
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperMaartje Tadema, weduwe van
verkoperwijlen Jan Brugmansmr. korfmaker


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0352v van 23 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 12Grote Kerkstraat ZZ165‑21‑00 gghuis
koperHendrik Merkelbach [staat: Melcherenbag], gehuwd met
koperRinske Everts
naastligger ten oostenRitske Jans
naastligger ten zuidenT. Stephany
naastligger ten westenT. Stephany
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.Frans Arjens, curator oveemr. bakker
verkoperde boedel van wijlen Evert Edsgers Tademamr. korfmaker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-052 , pag. 108Grote Kerkstraat 12Hendrik Melkenbach 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Hendrik Merkelbach... Merkelbach, geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL; wed. H.M. eigenaar en gebruiker van wijk F-174, zilverkashoudster, 1814 (GAH204); geb 1754; zv Johannes M. en Hendrina ... ; tr. 1782 Rinske Everts ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-174Grote Kerkstraat 12wed H Merkelbachwed H Merkelbachzilverkashoudster


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 152 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-174Grote Kerkstraat 12Rinske Everts Rivald, overleden op 2 december 1827Grote Kerkstraat F 174, wed. Hendrik Merckelbach, moeder van Johannes-Wilhelm, koopman Workum, Maaike (vrouw van Jan Zegeling, wafelbakker), Hendrina-Allegonda, winkeliersche (vrouw van Frans Andries de Boer, werkman), Evert, bakker Sexbierum, Allegonda (vrouw van Dirk Lautenbach, idem) en Minne Hendriks Merckelbach, goud/zilversmid. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 43 en 45 van 26 mei 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-174Grote Kerkstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 707huis in de Kerkstraat F-174
 
verkoperMinne Hendriks Merkelbach
koperTymen Ruurds Schaap


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 179 van 5 jun 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-174Grote Kerkstraat 12koopaktefl. 775huis in de Groote Kerkstraat F-174
 
verkoperTiemen Ruurds Schaap (koek-, banket- en broodbakker)
ten oostenWillem Jager
ten zuidende erven Stephany
ten westende erven Stephany
ten noordende straat
koperJacobus Oosterbaan (koek- en banketbakker)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1046Grote Kerkstraat 12 Jacobus Oosterbaan Harlingenhuis en erf (114 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 293 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-174Grote Kerkstraat 12Baudewina Jacobs Hibma, overleden op 17 april 183280 jr, wed. Ahasuerus Oosterbaan, moeder van Jacobus Ahasuerus Oosterbaan (Kerkstraat F 174). (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-174Grote KerkstraatJacobus Oosterbaan50 jwinkelierHarlingenm, protestant, gehuwd
F-174Grote KerkstraatPetronella Leurs51 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-174Grote KerkstraatNikolaas Oosterbaan17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-174Grote KerkstraatBarend Oosterbaan16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-174Grote KerkstraatJacobus Oosterbaan11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 419 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-174Grote Kerkstraat 12Maria Hendricus Vulsma, overleden op 22 september 18431 jr (geboren 5/10/1842), overleden Kerkpoort F 174, dochter van Hendricus Nicolaas Vulsma, wafelbakker en Johanna van der Zee, zuster van minderjarige Sietske, Aldert en Nicolaas Hendricus Vulsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 68 en 71 van 7 nov 1849
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-174Grote Kerkstraat 12provisionele en finale toewijzingfl. 490huis in de Groote Kerkstraat F-174
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperPieter de Vries


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Jacobus Oosterbaan... van wijk D-029, koekebakker, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-174; VT1839; Jakob Ahasverus Oosterbaan, geb 9 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL; J.O. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Jiskje Wiersmageb 1803 prov, huwt met Klaas Feitsma, N.H., A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Klaas Feitsmageb 1801 prov, huwt met Jiskje Wiersma, N.H., veeschatter en commies, A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-174Grote Kerkstraat 12Petronella Leurs... 1851 wijk F-039, supp wijk G-402, wijk C-217; oud 51 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-174; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1046Kerkstraat F-174Hendrik J. Vries woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3627Kerkstraat F-165 Theodora de Vries woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3627Grote Kerkstraat 12 (F-165)Akke W. Asma (wed. J.H. Bootsma)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkstraat 12 Aldert Tuinmanvlottersbaasf. 1200f. 1400


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 12A. Tuinmanbalkvlottersbaas
Kerkstraat 12aF. Koolenconducteur brievenm.
Kerkstraat 12aL. Koolenonderwijzer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 12R. (Reindert) van Zwol


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 12beeldbepalend pand5 van 10


1999 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Grote Kerkstraat 12Bouw eerste helft negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1999  terug