Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerFranekereind 263-1593-1593-175G-008*G-009


Naastliggers vanFranekereind 26
ten oostenFranekereind 28
ten zuidenZoutstraat 1
ten westenFranekereind 24
ten noordenhet Franekereind


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 26, HarlingenFranekereind 26, Harlingen


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0057r van 24 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp aan de zuidzijde van het diept]550‑00‑00 gghuis, twee kamers of vooreind van een
koperDouwe Pyters, gehuwd met
koperAntie Johannes
koperPieter Pieters, gehuwd met
koperAtke Jacobs
verpachter grondJan Sipkes te Midlum 1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenJan Bredael
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende verkoper Meynart Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMeynart Pieters, gehuwd met
verkoperLijsbet Abels


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0014r van 10 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]321‑00‑00 gghuis
koper door niaarDouwe Pieters broeder van de verkoper
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Sipkes 0‑14‑00 cg
geniaarde koperHendrick Hansen
naastligger ten oostenHans Jurians
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bauck Conings
naastligger ten zuidenIpe Wouters
naastligger ten westenIpe Wouters
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperPieter* Pieters


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0004r van 5 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Sipkes 0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenHans Jurriens
naastligger ten zuidenYpe Wouters
naastligger ten westenYpe Wouters
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper q.q.Pieter Johannes With, geauthoriseerde curator over
verkoper q.q.Frans Jans
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Douwe Pieters


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: aan de Voorstraat bij de Franekerpijpen]550‑00‑00 gghuis
koper provisioneelAntje Hendricks, weduwe van
koper provisioneelwijlen Rijck Hendricks
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenAate Jacobs schipper op Leeuwarden
naastligger ten zuidende brouwerij van het Haentje het Haantje
naastligger ten westende brouwerij van het Haentje het Haantje
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperYurre? Ages voor zijn kindhoutmolenaar


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (het 12e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]407‑07‑00 cggrondpacht van 0-14-00 cg
koper provisioneelAucke Jansen, enmr. bakker
koper provisioneelFeddrick Jeppes mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperGerryt Gerckes Osingh, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperRixtie Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Pyter Dirx van der Meulen, curator te Leeuwarden
verkoper q.q.Sybren Dirx van der Meulen, curatoren over te Leeuwarden
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoperYebell Dircks van der Meulen te Leeuwarden
verkoper q.q.Jan Jansen, curatorsmid te Groningen
verkoper q.q.Freerck Martens, curatoren over te Groningen
verkoperde kinderen van wijlen Anna Claesen
erflaterwijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuis te Leeuwarden


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [niet vermeld]290‑18‑00 cggrondpacht van 0-14-00 cg
koper provisioneelFredrick Bourman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs0‑14‑00 cg
verkoperde stad Harlingen: armvoogdij


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij Franekerpijpen]190‑00‑00 gghuis
koperPytter Cornelis trekschipper te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Ate Jacobs
naastligger ten zuidenbrouwerij het Haentie het Haantje
naastligger ten westenbrouwerij het Haentie het Haantje
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen en vaert]
verkoperSwaentie Rijxen, gehuwd met
verkoperJese Arjens Snell


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009r van 26 mrt 1699 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [niet vermeld]232‑07‑00 cggrondpacht van 0-14-00 cg
koperburgervaandrig Tjalling Pieters, gehuwd metmr. koekbakker
koperCornelia Viselaer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs0‑14‑00 cg
verkoperMeinert Borman, erfgenaam van zijn broerchirurgijn te Kollum
erflaterwijlen burgervaandrig Fredrich Borman


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263r van 15 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen bij brouwerij het Haentie]160‑00‑00 cghuis
koperJan Pyters sleefmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
huurderJan Pyters sleefmaker11‑00‑00 gg
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten zuidenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten westenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoperRinse Symensschuitschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 26huis
eigenaar[eerder] Rinse Simens
eigenaarnu Jan Pieters
gebruikerPieter Gerbens
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
grondpacht aan Aucke Backer c.soc.
grondpacht00‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑12 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 26huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerHendrick Jansen
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht00‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑12 cg
aansl. grondp. voldaan23‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 26huis
eigenaarJan Pyters
gebruikerJan Pyters
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht00‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0002r van 11 mrt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]600‑00‑00 cghuis
koperHermanus Portier, gehuwd metkoopman
koperFroukjen Claeses Braam
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Freddrik Jeppes 0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende koper Harmanus Portier
naastligger ten zuidende koper Harmanus Portier
naastligger ten westenTrijntje Pieters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJasper Gerritshorlogemaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier x Froukje Clases Braam koopt een huis omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. en Z. de koper, ten W. Trijntje Pieters, ten N. de straat en diept. Grondpacht 14 st aan erven Feddrik Jeppes. Gekocht van horlogemaker Jasper Gerrits voor 600 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 26huis
eigenaarSybe Pieters
gebruikerWynsen Clases
aanslag huurwaarde03‑13‑06 cg
grondpacht aan Jacob Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht00‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 26huis
eigenaarwed. Sybe Pieters
gebruikerLijsbeth Rommerts
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht aan Jacob Groenewold
grondpacht aan Antie Groenewold
grondpacht00‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-159, fol. 55rFranekereind 26Lijsbert Remmerts een weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderen6:16:00 cg1:2:00 cgseer geringh bestaen


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0033r van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]152‑00‑00 gghuis, vroeger brouwerij
koper door niaarHermanus Portier het Haantje
geniaarde koperUlbe Jans Menalda, gehuwd metoud mr. bakker
geniaarde koperAefke Gerbens
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostenHarmanus Portier
naastligger ten zuidenHarmanus Portier
naastligger ten westenHarmanus Portier
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperTrijntie Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Sybe Pieterstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier, zoutzieder, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen oud mr. bakker Ulbe Jans Menalda x Aefke Gerbens, een huis omtrent de Franeker Pijpen, de voormalige brouwerij '`t Haentje'. Ten O., W. en Z. de koper, ten N. de straat. Grondpacht 15 st. Gekocht van Trijntje Hendriks wv timmerman Sybe Pieters, voor 152 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 26huis
eigenaarSybe Pyters wed.
gebruikerLijsbert Rommerts
aanslag huurwaarde04‑02‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-159Franekereind 26huis
eigenaarSybe Pyters wed.
gebruikerLijsbert Rommerts
aanslag huurwaarde04‑02‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-175Franekereind 26huis en zoutkeet
eigenaarH. Hanekuik
gebruikerH. Hanekuik
aanslag huurwaarde29‑01‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-175Franekereind 26keet
eigenaarHylke Hanekuik erven
gebruikerHylke Hanekuik erven
aanslag huurwaarde29‑01‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-175 , pag. 67Franekereind 26Hylke Hanekuik 5‑00‑00 cgkeet


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 26 Johannes Pottinga zoutbranderHarlingenzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 26de Harlinger Zoutbranders Harlingenpakhuis (25 m²)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2427Franekereinde G-009 Tjitske Ages Tromp wed. Oene Gorter Mollwoonhuis en pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2427Franekereind 26 (G-009)Pieter D. de Ruiterwoonhuis en pakhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26R. Vlietstra74Scheepsbevrachter en in Brandstoffen


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26R. Vlietstra74Scheepsbevrachter en in brandstoffen


1922 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-5889
Firma Schaaf & Gebroeders Lodewijks


1922 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-5889
Franekereind 26Jappe Schaaf


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf220Motord. op Sneek


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 26aJ. Schaafstoombootondernemer


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf229Motord. Sneek


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf801Motord. Sneek


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJ. Schaaf801Motord. Sneek
FranekereindHerrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.)801


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHerrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.)801


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHerrema & Lodewijk801Dagel. autodienst Harlingen-Franeker-Sneek v.v.


1988 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Franekereind 26Bouw ws. negentiende eeuw, mog. achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1988


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 26beeldbepalend pand6 van 10


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 26, HarlingenFranekereind 26gebr. LodewijkSchaaf & Lodewijkvervoer per motor- en stoombootdienst  terug