Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Franekereind 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerFranekereind 12-1582-1582-190D-025D-020


Naastliggers vanFranekereind 1
ten oostenFranekereind 3
ten zuidenhet Franekereind
ten westenNoordijs 27
ten noordenNoordijs 25


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 1, Harlingen


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0522r van 17 aug 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Edder Feddes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0113r van 20 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe Ietscke Edgers


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0098v van 23 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0389v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende proclamant Fedde Edgers


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105r van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenerfgenamen en wezen van Edger Feddes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018ra van 9 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Edger Feddes Banga


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug alwaar de Groene Molen uithangt]1015‑21‑00 gghuis, loods en plaats
koper provisioneelSymon Groenwolt c.u., ende Groene Molen
koper provisioneelBeern Boyes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
bewonerPytter Sjoerdtskaarsenmaker
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Sipke Dirx
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenJan Dirxen bakker
naastligger ten noordenSjoerd Ages
verkoperdrie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes c.u.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0019v van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: over de Zakkendragersbrug]224‑00‑00 gg1/2 huis genaamd de Groene Molen
koperCornelis Freerx, gehuwd metde Groene Molen
koperAntje Jans
huurderFeyke Jansen c.u.50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis van hopman van der Form
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat en diept]
naastligger ten westenburgemeester Bierma
naastligger ten noordenClaes Ypes mr. smid
verkoperhuisman Sybe Jans, samen met te Pingjum
verkoperHiltie Jans, gehuwd met te Tzum
verkoperSybe Hendrix, en te Tzum
verkoperGertie Heins, gehuwd met te Boer
verkoperJacob Pytters, en te Boer
verkoper q.q.Dirk Folkerts, curator over
verkoperSybe Heins


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0063r van 1 jul 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]300‑00‑00 cg1/2 huis genaamd de Groene Molen
koperCornelis Freerx, gehuwd metde Groene Molen
koperAntie Jans
eigenaar van 1/2Cornelis Freerx, gehuwd met
eigenaar van 1/2Antie Jans
naastligger ten oostenburgerhopman van der Form
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenJan Dirx Cuik
naastligger ten noordenClaas Ypes
verkoperRomke Gerx, gehuwd mettrekschipper te Doccum
verkoperGryttie Simons Groenewolt


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158 , folio 38Franekereind 1huis
eigenaarCornelis Freerx
gebruikerCornelis Freerx
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158 , folio 23vFranekereind 1huis
eigenaarCornelis Freercks
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158 , folio Franekereind 1huis
eigenaarCornelis Freerks
gebruikerCornelis Freerks
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑17‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158 , folio 24rFranekereind 1huis
eigenaarburgemeester Veersma
gebruikerburgemeester Veersma
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑16‑10 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0223r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Cornelis Veersma
naastligger ten westenJan Hendriks pannenboeter


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0290v van 30 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis de groene Molen van oud burgemeester Cornelis Veersma


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-158Franekereind 1burgemr. Veersma, bestaande uit 6 personen24‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158 , folio 24rFranekereind 1huis
eigenaarburgemr. Veersma
gebruikerburgemr. Veersma
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-158, fol. 36rFranekereind 1oud burgemeester Veersma cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 2 kinderenwinkelier29:4:00 cg4:18:00 cgbestaet geringh en heeft weinig inkoomen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158 , folio 24rFranekereind 1huis
eigenaarburgemeester Feersma
gebruikerburgemeester Feersma
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0152r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]1460‑00‑00 cghuis waar de Groene Molen uithangt
koperJan Peima gerechtsbodede Groene Molen
naastligger ten oostenSimon Stijl
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenkind van Hendrik Heerman
naastligger ten noordenS. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
verkoperoud burgemeester Corneles Veersma445‑00‑00 cg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Peima, geregtsbode koopt huis bij de Sackedragersbrug, waar 'de Groene Moolen' uithangt. Ten O. Simon Stijl, ten W. Hendrik Heermans ten Z. de straat, ten N. de convooimeester Sloterdijk. Gekocht van oud-burgemeester Cornelis Veersma.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0086v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug, waar voorheen de Groene Molen heeft uitgehangen]942‑00‑00 gghuis
koper door niaarvroedsman Simon Stijl koopman
geniaarde kopervroedsman Magnus van Aarsen, gehuwd met
geniaarde koperHylkjen Overzee
naastligger ten oostenSimon Stijl koopman
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westenkind van Hendrik Heermans
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Dorothea Boevings, erfgenaam van
verkoperJan Peimagerechtsbode
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Stijl koopt, na niaar rat. vicinitatis tegen Magnus van Aarsen, huis bij de Sackedragersbrug, voorheen 'de Groene Molen'. Ten O. Simon Stijl, ten W. Hendrik Heermans, ten Z. de straat, ten N. wd. Sloterdijk. Gekocht van Dorothea Boevings als erfgenaam van Jan Peima.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158 , folio 24rFranekereind 1huis
eigenaarSimon Stijl
gebruikerSimon Stijl
huurwaarde totaal47‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-190 , folio 45rFranekereind 1dubbel huis
eigenaarSimon Stijl
gebruikerSimon Stijl
huurwaarde totaal77‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0030r van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenNoordijs


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-190 , folio 45rFranekereind 1dubbel huis
eigenaarS. Stijl
gebruikerS. Stijl
huurwaarde totaal77‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-190 , folio 45rFranekereind 1dubbel huis
eigenaarS. Stijl
gebruikerS. Stijl
huurwaarde56‑00‑00 cg
gebruikerS. van der Ley
huurwaarde72‑00‑00 cg
huurwaarde totaal128‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde23‑05‑06 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0312r van 6 nov 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Simon Stijl


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0057v van 3 sep 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]1300‑00‑00 cghuis
koperJacob Dirks Houtschool, gehuwd met
koperAntie Claases Norel
huurderJacob Dirks Houtschool 60‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSybrand Hingst koopman
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westendr. S. IJsbrandy
naastligger ten noordenG. Andreae
verkoperElisabeth Stijl, gehuwd met
verkoperSibrand Hingst
verkoperGetruid Stijl, ongehuwd en meerderjarig en te Leeuwarden
verkoperJohannes Stijl, kinderen en erfgenamen vanoud leraar te Koudum
erflaterwijlen S. Stijl, gehuwd met
erflaterwijlen Grietje Hannema


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0155r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Franekereind 1Franekereind NZ [staat: bij de Zakkendragersbrug]825‑00‑00 cghuis
koperHeerke Jans, gehuwd metschuitschipper
koperTrijntje Barts
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Stijl
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen IJsbrandy
naastligger ten noordenHarmen Winekes koopman
verkoperJacob Dirks Danserplateelschilder en winkelier


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0261r van 19 okt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenS. Hingst


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-190 , pag. 45Franekereind 1S. Hingst 4‑00‑00 cghuis


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0135r van 2 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-025Franekereind 1Wopke Rimkes Kleynvogel... van wijk A-124, gebruiker is Bote F. Bijlsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-025, varensgesel, 1814. (GAH204); wed. W.R.K. eigenaresse van perceel nr. 277 te HRL, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Franekereind 1W.R. Kleinvogelfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-025Franekereind 1Wopke R KleinvogelWopke R Kleinvogelvarensgesel
D-025Franekereind 1Wopke R KleinvogelEgbert


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 163 en 169 van 23 aug 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-025Franekereind 1provisionele en finale toewijzingfl. 768huis D-025
 
verkoperTrijntje Barts van der Werf
koperNicolaas Fredriks Giel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 738Franekereind 1Nicolaas Geel blauwverwerHarlingenhuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-025Franekereind 1Aaltje van der Vliet... BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-025; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-025Franekereind 1Nicolaas Giel... 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk D-025; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
D-025Franekereind 1N Geel stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-025Noorderhaven44 jblauwverwerFranekerm, protestant, gehuwd
D-025Noorderhaven44 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-025Noorderhaven18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-025Noorderhaven16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-025Noorderhaven15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-025Noorderhaven11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 248 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-025Franekereind 1Jeep Jans van der Schoot, overleden op 19 december 1842overleden Franekerend D 25, zoon van Jan van der Schoot, schipper en Hillechien de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 738Franekereinde D-025Israëlitische Gemeente woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3303Franekereind D-020erven Janneke Blok en Geertruida Blokwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3303Franekereind 1 (D-020)Jan Westendorpwoonhuis


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindT. Algra2154Vrouwenarts


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Franekereind 1W.A.Z. (Walter) van Liu


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 1rijksmonument 20334


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9285Franekereind 1


2023
0.12658786773682


  terug