Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 114-1544-1524-145G-061G-059


Naastliggers vanBrouwersstraat 11
ten oostenBoth Apothekerstraat 8
ten zuidenBrouwersstraat 13
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 9


aangrenzende stegen
adresheeft
Brouwersstraat 11naamloze steeg ten zuiden


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0272r van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLaes Dircks


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0130v van 10 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp aan de OZ van het diept]476‑14‑00 gghuis met ledige plaats en de noordelijke van twee kamers daar achter aan de Molenaarsstraat
koperPyer Tiaerdts, gehuwd metkuiper
koperHilck Sydses
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPasschier Passchiers
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenLaes Diercx
verkoperJan Diercx, gehuwd metgecommitteerde koopmans bode op Amsterdam
verkoperJantien Elbrichs


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0240r van 8 jul 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPier Tiaardts kuiper


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0351r van 22 mrt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van de kopers Pieter Tiaardts c.u.kuiper


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0177v van 30 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pieter Tiaerdts


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0065r van 26 mei 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat [staat: bij de oude Kimswerderpijp, strekkende tot aan de paal aldaar]00‑00‑00 cghuis met ledige plaats ten oosten
koperWillem Freerks, gehuwd met
koperGrietie Rijckerts
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTiepke Sioerdts* wever
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJelle Tiaardts
verkoperHylk Sytses, weduwe van
verkoperwijlen Pier Tiaardts


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0074r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWillem Freerx


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0140r van 14 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]575‑00‑00 cgvoorhuis met een ledige plaats ten oosten
koperTanneken Bruyneels, weduwe van
koperwijlen Piter Carls
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet huis en plaatske van Hylk Sytses
naastligger ten zuidenHarmen Claesen Groeyer
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJelle Tiaerds
verkoperWillem Fredrix, gehuwd metreidmaker
verkoperGrytie Rijckers


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0031r van 29 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Clases Groyer


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0100v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen N. N. reidmaker


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0240r van 19 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjamcke Pytters


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0202v van 20 feb 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTiamcke Pytters


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0207r van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]450‑00‑00 gghuis
koper door niaarSipcke Hendrix metselaar
geniaarde koperAndries Douues, gehuwd met
geniaarde koperTrijntie Tieerts
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende kamer van Sipcke Hendrix metselaar
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Harmen Groyers
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenburgervaandrig Hendrick Caesarius
verkoperTanneke Brunels, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Caarls


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0008v van 11 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTanneke Pieters


1660 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 204 folio 296r van 4 sep 1660 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Brouwersstraat 11
geinventariseerdeSipcke Hendricx, gehuwd (2) metmr. metselaar
Pyttie Reyners
inleiding bij de boedelinventarisatie[0296r] Waerderinge ten overstaen vande here presiderende burgemeester Vetzensius, daertoe verordonneerde commissaris, geadsocieert met de onderges. secretaris, ten huise van Sipcke Hendricx mr. metselaer, sich ten tweden houuelyck begeven hebbende met Pyttie Reyners, van alle de goederen die hij aen sijn nieuws getroude huisvrouw te echte inbrengt ende sijn de goederen gewaerdeert door Geert Willems ende His Romckes onse stadts gesworen wardeersters, desen 4en 7ber 1660.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0115r van 24 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper Sipke Hendricx c.u.mr. metselaar


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0152r van 16 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0022va van 10 mei 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSipke Hendricx metselaar


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0031r van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat [staat: bij de Kimswerderpijp]1100‑00‑00 gghuis
kopervrijgezel Ruierd Pybes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans Eisinga 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Harmen Groyers
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenBrunsveldt kapitein
verkoperSipke Hendriks c.u.metselaar


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0185v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]859‑09‑10 gghuis met een hofje erachter en een vrije steeg ten zuiden
koperJetse IJsbrandts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans Eisinga 3‑00‑00 cg
naastligger ten oosteneen nieuwe kamer
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Harmen Groeyer
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordende heer Bruynsveld schout bij nacht
verkoperRuierd Pybesscheepstimmerman


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0077r van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJetze Isbrandts


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 20vBrouwersstraat 11Jetse IJsbrands, scheepstimmerman, absentf. 1700-00-00


1675 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 386r van 16 aug 1675 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Brouwersstraat 11
inventarisantJetse IJsbrandsmr. scheepstimmerman
aangeverTettie Pyters, gehuwd met
Jochum Jansen, curator overkapitein
Geertie Jetses kind van de inventarisant
Neeltie Jetses kind van de inventarisant
IJsbrant Jetses kind van de inventarisant
inleiding bij de boedelinventarisatie[0386r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren doctor Wilhelmus Hillebrants ende Pyter Wybrands Nauta als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huise van Jetse IJsbrands in leven burger ende mr. schipstimmerman van alle des selfs goederen, actien en crediten bij hem metter dood ontruymt ende naegelaten, op 't versoeck van de capitein Jochum Jansen als curator over Geertie, Neeltie en IJsbrant Jetses, alle drie naegelatene kinderen van wijlen Jetse IJsbrants voornoemt, en de erfgenamen van de selve, alles op 't aengeven van Tettie Pyters, huisvroue van de curator voornoemt den sterfhuise gefrequenteert hebbende, die daertoe de boeleede heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris dr. Wilhelmus Hillebrants, waerop tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert. Actum den 16e Augusti 1675.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]300‑00‑00 gggrondpacht van 3-00-00 cg
koperJacob Claessen koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Sipke Hendriks*metselaar3‑00‑00 cg
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd met te Minnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (f) metselaar Sipke [Hendricx]. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0268r van 27 mei 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kinderen van wijlen Jetse IJsbrandts scheepstimmerman


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0014v van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Jochum Jansen Croon kapitein


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0077v van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jetse IJsbrandts


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226v van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de Kimswerderpijp557‑14‑08 gghuis
koperHendrick Harmens, gehuwd met
koperTrijntie Baukes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende gewezen kamer van Sibbel Symens
naastligger ten zuidenCoenradus Ludinga stadsmedicus
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe van wijlen Bruinsveldt schout bij nacht
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Jetse IJsbrantsscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Harmens x Trijntie Baukes kopen een huis met een tuintje, oz. Brouwersgracht. Ten O. de kamers van wl. Sibbel Symens, ten Z. een vrije steeg en stadsmedicus Coenradus Ludinga, ten W. de brouwersgracht, ten N. wd. Schout bij nacht Bruinsfeld. Grondpacht 3 cg. Gekocht van kinderen en erven scheepstimmerman Jetse Isbrants voor 557 gg.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0343r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de Kimswerderpijp500‑00‑00 cghuis met loods en plaats
koperburgermajoor Feike Haringhs Jelsma, gehuwd met
koperJanke Gerrits Orsinga
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurder voor 15 jarenburgermajoor Feike Haringhs Jelsma 25‑00‑00 cg
huurder voor 15 jarenJanke Gerrits Orsinga
naastligger ten zuidenvrije steeg bij het huis uitkomende op de Brouwersgracht
naastligger ten zuidenRixtie Cornelis, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Conradus Ludinga medicinae doctor
naastligger ten oostenburgervaandrig Watze Dirx Harda
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Bruynsvelt schout bij nacht
verkoperHendrick Harmens c.u.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0345v van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de Kimswerderpijp975‑07‑00 cghuis, loods, plaats en tuintje met een vrije uitgang ten zuiden
koperJetske Jacobs, weduwe van
koperwijlen Jurien Roose (Rosee) cementmaker
verpachter grondburgemeester Jacob Claesen Hatsma 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWaetse Dirx koopman
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Conradus Ludinga
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenschout bij nacht de heer Bruinsveld
verkoperstadsmajoor Feike Harings Feltsma, gehuwd met
verkoperJanke Gerrits Osinga


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0220v van 29 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBaucke Fockes n.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-154 , folio 78Brouwersstraat 11huis
eigenaarBaucke Fockes Agricola
gebruikerBaucke Fockes Agricola
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-154 , folio 51rBrouwersstraat 11huis
eigenaarBaucke Fockes
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑8‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0149v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBauke Fockes Agricola n.u.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0235v van 9 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]900‑00‑00 cghuis
koperLammert Joris, gehuwd met
koperTrijntie Lolkes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Watze Harda
naastligger ten zuidends. Ludinga
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoperReinuwke Dirx, gehuwd met
verkoperJan Tomas


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-154 , folio Brouwersstraat 11huis
eigenaarLammert Joris
gebruikerLammert Joris
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0046v van 23 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenals bewoner vroedsman Altena


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0019v van 17 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLammert Joris


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-152 , folio 51rBrouwersstraat 11huis
eigenaarLammert Joris
gebruikerLammert Joris
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0021v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]1235‑00‑00 cghuis
koper door niaar ratione vicinitatisYefke Tjeerds, weduwe van
koper door niaar ratione vicinitatiswijlen gemeensman Dirk Douwes Siderius
geniaarde koperDirk Cornelis, gehuwd metmr. sleefmaker
geniaarde koperMarijke Willems
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sibe Ottes Salverda
naastligger ten zuidends. Luidinga
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen gemeensman Dirk Douwes Siderius
verkoperLammert Joris, gehuwd met
verkoperTrijntie Lolkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYefke Tjeerds [Boncq] wv gemeensman Dirk Douwes Siderius, koopt na niaar ratione vicinitatis een huis oz. Brouwersgracht. Ten O. erven Sibe Ottes Salverda, ten Z. ds. Luidinga, ten W. de Brouwersgracht, ten N. wd. gemeensman Dirk Douwes Siderius. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Lammert Joris x Trijntie Lolkes, voor 1235 cg.


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0005va van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-152 , folio 51rBrouwersstraat 11huis
eigenaarwed. vroedsm. Siderius
gebruikerwed. vroedsm. Siderius
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-152 , folio 51vBrouwersstraat 11huis
eigenaarvroedsman Siderius wed.
gebruikervroedsman Siderius wed.
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-152 , folio 51vBrouwersstraat 11huis
eigenaar van 1/2J. Eelcoma
eigenaar van 1/2B. Tuininga
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking1766 ledig


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0220v van 9 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]701‑00‑00 cghuis
koperJarichius Eelcoma praeceptor van de Latijnse scholen
koperBartle Tuininga procureur postulant
naastligger ten oostende weduwe van wijlen vroedsman Dirk D. Siderius
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen juffrouw Luidinga
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen vroedsman Dirk D. Siderius
verkoperYfke Tjeerds, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Dirk D. Siderius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJarichius Eelcoma, preceptor der Latijnse Scholen, en Bartle Tuininga, proc. postulant, kopen huis met een eigen vrije steeg ten Z. en alle losse en vaste goederen, oz. Brouwersgracht. Ten O. en N. de verkoper, ten W. de straat en diept, ten Z. erven juffr. Luidinga. Zie de acte voor de voorwaarden. Gekocht van Yfke Tjeerds (Boncq) wv vroedsman Dirk D. Siderius, voor 701 gg.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0038r van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordends. Eelcoma


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0087r van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]450‑07‑00 gghuis en bakkerij
koper door niaar ratione vicinitatisYefke Tjeerds, weduwe van
koper door niaar ratione vicinitatiswijlen vroedsman Dirk Douwes Siderius
geniaarde koperPoppe Menaldakoopman
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Siderius
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel
naastligger ten zuidenJan Vettevogel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Dirk Siderius
verkoper van 1/2B. Tuiningaprocureur
verkoper van 1/2Jarichius Eelcomarector van de Latijnse Scholen te Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYefke Tjeerds wv vroedsman Dirk Douwes Siderius koopt na niaar tegen Poppe Menalda, koopman, een huis oz. Brouwersgracht. Geen grondpacht. Ten O. en N. wd. Dirk Siderius, ten Z. Pieter en Jan Vettevogel, ten W. de gracht. Een vrije steeg ten Z. Gekocht van de procureur B. Tuininga voor 1/2 en van Jarichius Eelcoma, rector van de Latijnse scholen te Bolsward, voor 1/2, voor 450 gg. 7 st.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-145 , folio 91rBrouwersstraat 11huis
eigenaarJan Simons q.q.
gebruikerJurre Jacobs
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: lasten03‑10‑00 cg
huurwaarde totaal36‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑10 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0228v van 12 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]342‑21‑00 gghuis
koperJan Broers, gehuwd mettimmerman
koperHinke Geerts
huurderJurre Jacobs c.u.mr. verver
naastligger ten oostende kinderen van Hendrik Spannenburg
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenP. Vettevogel
naastligger ten zuidenJ. Vettevogel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordende kinderen van Hendrik Spannenburg
verkoper van 1/2Jan Simons Bakker te Pingjum
verkoper van 1/2Trijntje Siderius, gehuwd met
verkoper van 1/2Lolle Heins Kokmr. blauwverver
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Broers, timmerman x Hinke Geerts koopt een huis met eigen vrije steeg ten zuiden, oz. Brouwersgracht. Met condities. Ten O. en N. de kinderen van Hendrik Spannenburg, ten Z. P. en J. Vettevogel, ten W. die straat. Gekocht van bakker te Pingjum Jan Simons voor 1/2, en Trijntje Siderius x mr. blauwverver Lolle Heins Kok voor 1/2, voor 342 gg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0213v van 7 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Broers


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-145 , folio 91rBrouwersstraat 11huis
eigenaarJan Broers
gebruikerJan Broers
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0115r van 17 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Broers


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0058r van 30 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Broers


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-145 , folio 91rBrouwersstraat 11huis
eigenaarJan Broers
gebruikerJan Broers
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-149, pag. 61Brouwersstraat 11


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0101v van 22 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]925‑00‑00 cghuis
koperDouwe Hansen koopman in hout
huurderzoon van de verkoper Broer Jans
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJohannes Leyenaar
verkoperJan Broers, vader huurdermr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Hansen, koopman in hout, koopt een huis oz. Brouwersgracht, met het achterhuis tot aan de Both Apothekerstraat hetwelk door verkopers` zoon Broer Jans wordt bewoond, wijk G-061 en wijk G-074. Ten O. de Both Apothekerstraat, ten W. de Brouwersgracht, ten N. Johannes Leyenaar. De steeg ten Z. behoort aan dit verkochte huis. Gekocht van mr. huistimmerman Jan Broers.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0204v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0204v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 11Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] wijk G-061 en G-0751110‑00‑00 cghuis en achterhuis
koperHendrik Loots, gehuwd metschipper
koperAukje Jelles
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat
naastligger ten zuidenJ. W. Vettevogel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenJohannes Leyenaar
verkoperDouwe Hansenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKoper is Hendrik Loots. Gekocht van Douwe Hansen.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-145 , pag. 88Brouwersstraat 11Hendrik Loots 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-061Brouwersstraat 11Hendrik Loots... Ruurd Hendriks L, en Minke Fokkes Sloot; BS huw 1816, huw 1818, ovl 1822; eigenaar en gebruiker van wijk G-061, trekschipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-075, agterhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-061Brouwersstraat 11Thomas Coenraads Smith... Tulp; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, BS ovl 1827, ovl 1846, ovl 1851, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-061,; eigenaar en gebruiker van wijk G-066, wolkammer, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Brouwersstraat 11H. Lootsfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-061Brouwersstraat 11Hendrik LootsHendrik Lootstrekschipper


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 193 en 197 van 13 nov 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-061Brouwersstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 605a. huis G-061 en woning G-075
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Pieter Oepkes (te Makkum)
verkoperSteffentje Anskes van der Zee
koperWillem Pieper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1572Brouwersstraat 11Willem Pieper winkelierHarlingenhuis en erf (114 m²)


1836 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 47 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-061Brouwersstraat 11Willem Pieper, overleden op 24 mei 1836man van Maria-Anna Veltman, winkeliersche Brouwersgracht G 61 (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Elisabeth, Marianne, Geertruida, Johanna, Wilhelmina en Bernardina Willems Pieper. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-061Brouwersstraat 11Johannes Telsemeyeroud 34 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-061; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-061Brouwersstraat 11Marianna Veldmanoud 41 jaar, geb Rookzel bij Munster, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk G-061; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-061Brouwersstraat 11J B Telsemeyer stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-061Brouwersgragt34 jkoopmanHoornm, rooms katholiek, gehuwd
G-061Brouwersgragt41 jRookzel bij Munsterv, rooms katholiek, gehuwd
G-061Brouwersgragt11 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-061Brouwersgragt17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-061Brouwersgragt10 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-061Brouwersgragt6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-061Brouwersgragt3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 324 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-061Brouwersstraat 11Frans Pieters Rikkers, overleden op 27 maart 184340 jr, winkelier, overleden Brouwersgracht G 61, wednr. Janna Hilarius, vader van minderjarige Pieter en Richard Franzes Rikkers (voogd is Teye Hilarius, koperslager), alsmede minderjarige Watze Franzes Rikkers (zelfde voogd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1572Brouwersstraat 11 Jan Cornelis van der VeerHarlingenvan voren geheel veranderd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1301 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-061Brouwersstraat 11Pieter Jans Schaafsma, overleden op 1 augustus 1848bijna 1 jr (geboren 20/8/1847), overleden Brouwersgracht G 61, zoon van Jan Pieters Schaafsma, timmerman en wijlen Grietje Jans Metzelaar, broer van minderjarige Jan Jans Schaafsma. Saldo fl. 44,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-061Brouwersstraat 11Geertje Petrus van der Veengeb 1775 Dokkum, ovl 2 feb 1851 HRL, huwt met Thomas Coenraads Smith, Nederlands Hervormd dv Petrus vdV, en Aafke ... ; BS ovl 1851; 1853 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-061


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-061Brouwersstraat 11Ieda Klases Parma... N.H., dv Klaas IJsbrands en Jetske Douwes de Boer; BS huw 1831, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk G-051, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1572Brouwersgracht G-061Lourens B. Tuininga woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1572Gedempte Brouwersgracht G-059 Sipke Houtsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1572Brouwersstraat 11 (G-059)Paulus H. Kerstelwoonhuis


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7850
Brouwerstraat 11Ate Faber


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 11F. Winkcoiffeur
Brouwerstraat 11bovenS. Kappensleepbootkapitein


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 11F.H. Wink338Kapper, Ondulation Permanente


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.F.H. Wink839D.- en h.kapper


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.F.H. Wink839D.- en h.kapper


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr.F.H. Wink839D.- en h.kapper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 11H.A.M. (Herman) Wink


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 11beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.35889005661011


  terug