Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 78r

Pand:  0

Inleiding:  [0078r] Besegelinge gedaan, ten overstane van praesiderende burgermeesteren Hendrick Coenraadts ende Evert Ruirdts, g'adsocieert met Dr. Dominico Wringer, secretaris ex officio, ten sterfhuise van de luitenant Hendrick Wiaerda ende Itscke Lieuwes so volcht, desen 21 maij 1666.

Inventaris: 
[0078r] een eecken cas daarop geset 3 segels 
een confer besegelt met 2 segels 
 
Den 26e may 1666 ontsegelinge, ende weder besegelinge gedaen van boven gespecificeerde cas ende daaruit geligt niegeschreven brieven ende instrumenten 
 
Een absolute quitantie van juffrouw Alagonda van Rijn waarbij sij bekent van wijlen de luitenant Hendrick Wiaerda betaalt te zijn sodanige lanthuiren ende opcomsten als de selve wegens haar goederen volgens des selfs administratie als ontfangen zijnde de quitantie gedateert den 1 martij 1666 Oude Stijl, waeraen was gespelt een quitantie [0078v] van gedachte juffrouw tot twee ende dartig caroliguldens, wegens verschenen interes van den 1 maij 1665 ende 1666 gequoteert met A ende B. 
Een obligatie holdende tot laste van Lolck Jacobs weduwe van Claas Dirx backer tot Leuwarden, waarop alsnoch salvo calculo te reste is negenhonderttachtich caroliguldens, 10 stuivers, 10 penningen, continerende speciaal hipoteecq op de huisinge ten coopbrieven van den 7 februari 1648 gemelt, ende bij de obligatie overgelecht, quoteert met f 980-10-10 
Een obligatie tot laste van Abe Jans Riharda cum uxore binnen Leuwarden, ter somma van hondertvijftich caroliguldens de dato den 25 maij 1662, quoteert met f 150-00-00 
Een obligatie ende respectievelijk cessie de datis den 1 oktober 1660 en den 25 julij 1665 tot laste van Trijntie Hanses weduwe van wijlen Hanne Smits erven, ter somma van hondertvijftich caroliguldens als reste van meerder somma, quoteert met f 150-00-00 
[0079r] Een obligatie ende respectievelijk cessie de datis den 2 maij 1661 ende den 25 julij 1665 tot laste van Here Jans timmerman cum uxore ter somma van tweehondert caroliguldens, quoteert met f 200-00-00 
Een obligatie tot laste van Hotze Douwes bleecker buiten Franequer tot eenhondertvijftich caroliguldens de dato den 22 junij 1657, quoteert met f 150-00-00 
een obligatie op Mettie Knijf ter somma van vijftich caroliguldens de dato den 1 maij 1658, quoteert met f 50-00-00 
Een obligatie tot laste van wijlen Dr. Abelus Robijnsma ter somma van driehondert caroliguldens de dato den 22 martij 1658, quoteert met f 300-00-00 
Een obligatie op Fedde Gerbens cum uxore ter somma van hondert caroliguldens de dato den 29 april 1659, quoteert met 100-00-00 
[0079v] Een obligatie op Marij Bronga gedateert den 12 augustij 1658 tot eenhondert caroliguldens (doorgehaald) gedateert den 13 april capitael, quoteert met f 100-00-00 
Noch 2 obligaties tot laste van deselve, ider tot eenhondert caroliguldens gedateert den 13 april 1659 ende den 26 maij 1663 respectievelijk, quoteert met H ende O f 200-00-00 
Ende noch een obligatie tot laste van voorschreven debitrice van dato den 1 maij 1657 continerende vierhondert caroliguldens capitael, quoteert met f 400-00-00 
Sampt noch een obligatie op gemelte Marijcke Bronga de dato den 19 maij 1665 tot eenhondertvijftich caroliguldens capitaal gefurneert met seecker copia testament ende een gecasseerde obligatie tot welckes betalinge ende voldade dese [0080r] pennningen zijn volstreckt, quoteert met f 150-00-00 
Eintlick een obligatie op Aucke Huiberts ende Lijsbet Cornelis van den Bos, in dato den 7 november 1656 tot hondert caroliguldens doch ontwis quoteert met (niet ingevuld) 
Een ordonnantie op de heer ontvanger Taco Idsinga tot tweehondertvijfenvijftich caroliguldens 
 
Alle welcke voorbeschrevene obligaties ende brieven aen mr. Augustinus Siersma als geauthoriseerde curator over de weeskinderen zijn overhandigt. 
 
[0080v] blanco 
 
[0081r] Weder ontsegelinge gedaen ten sterfhuise van de overledene luitenant Hendrick Wiaerda ende Itske Lieuwes Siersma in leven echteluiden alhier, ende vervolgens aldaar gemaeckt inventarisatie van de mobilia ende alle vordere goederen bij d' overledenen met den doot ontruimt ende nagelaten, op 't versoeck van mr.Augustinus van Siersma ordinaris chirurgus van de Edel Mogende Heeren Raden ter Admiraliteit alhier residerende als g'authoriseerde curator over Ids Balck nagelaten voorkint van voorschreven Itscke Lieuwes bij Dr. Dominicus Balk in echte verweckt ende tutor over Willemijntie Wiaerda nagelaten dochtercke van gedachte luitenant Wiaerda ende Itscke Lieuwes zijnde de aengevinge van de inboelen gedaen bij Susanna Suringer jongedochter het sterfhuis gefrequenteert hebbende nae gedane belofte van [0081v] getrouwicheit daartoe staende ende is alles verricht ten overstane van de praesiderende burgemeesters Hendrick Coenraadts ende Evert Ruirdts in desen commissarien ende Dr. Dominico Wringer secretaris als volcht, Actum Harlingen deses 11 junij 1666 
 
Bedden etc. 
4 bedden ende 4 puelen 
3 wijtlingen 
11 oorcussens 
7 deeckens 
24 slopen, 3 dito 
2 puel doecken, 2 dito 
22 slaaplaeckens 
15 manshemden 
een bedsack 
10 vrouwenhemden 
3 lange dopies tafellaeckens 
een lange handdoeck 
2 corte tafellaeckens, 3 cleine dito 
18 moie dopies zervetten 
12 wat slegter dito 
20 slegte dito 
3 dito 
[0082r] 10 witte schorteldoecken 
5 handoecken, 2 dito 
8 ondersten, 1 dito 
6 Duitse mutsen 
4 nachthalsdoecken 1 dito 
enige klein hooftdoecken etc. 
een klein damasten spretie 
3 paar carnons 
20 nuesdoecken 
8 beffen, 1 dito 
8 paer poenjettes, 4 paer dito,  
Noch 2 paar dito 
7 dassies 
een paer hosen 
[0082v] 3 paar witte hosen 
een witte borstrock 
een doeck voor de glasen 
 
Wollen etc 
2 swarte laeckens hoicken 
een grofgreinen mantel 
een roodscharleckens mantel met silveren parsementen 
een swart laeckens rouwmantel 
een bratten rock 
een grofgreinen vlieger 
een toertsen gevoerde rock 
een rode rock 
een coluerd machiaien rock 
1 grauwe mantel met silveren parsementen 
een oude grauwe dito sonder parsementen 
[0083r] een grofgreinen lijf met een bratten neerst 
een swart laeckens rock 
een saien mans rockien 
een pack grofgreinen cleeren 
2 groene bedts spreden 
een groen tafelspreet 
een Turcks grofgreinen schorteldoeck 
een slechte dito 
een blauw spretie 
2 groene kussenbladen 
enige kleties met een oud schorsteenscleet 
een swart ende een orangie zijden veltekens [= vaandels] 
een paar rode voormouwen 
een swart nuesdoeck 
een groen schorsteenscleet 
2 kleine lapckes swart laecken 
een wit ruft 
[0083v] een pack muisckes cleren met silveren cnopen 
een muisckes broeck 
een saries broeck met een saries roockjen 
een saries hemdrock 
een paar swarte hantschoenen 
een grauw pack cleren met een laeckens rock 
een pack rode ondercleren met silveren cnopen 
een grauwe gesontheit 
een swarte grofgreinen manteltie, coluerde dito 
een oud swart schort 
een rood overlijf 
een bedmanteltie met ruig groert 
een oude borstrock 
een saries vrouwen rock 
een rode borstrock 
[0084r] een blauwe laeckens rock 
een rode buffels rock 
een oude muts. 2 dito 
11 paer hosen 
2 paar hantschoenen 
2 paar gordijnen met 2 rabatten laeckens 
een laeckens schorsteens kleet met franies 
11 stoelcussens 
 
In een coffer bevonden 
een omslach ofte teeck van een bedt 
een wijtlingh 
een hoed met een hoedcas 
een grauw laeckens rock 
2 bondte spreden 
een roodleer van een cussen 
 
[0084v] Schilderijen etc. 
een eecken cas 
4 grote schilderijen 
2 wat kleinder 
een groot ende cleine borduirde stucken 
een grote spygel 
een murmurde tafel 
4 swarte draide stoelen 
een valwisbienen [= walvisbenen] doos 
een eecken schabeltie 
een hoge doos 
een scherm 
 
[0085r] Oostindisch werck etc 
2 halve lampet schuttels 
6 driesoorten,1 dito 
3 een slach cleinder 
6 butter schuttels 
3 halve clapmutsen 
14 Oostindische coppen 
een soutvat 
2 copckes 
2 kelckies 
4 Oostindische eeck kanties 
een grote kan 
4 vrucht schaalties 
2 kelckies 
2 flessies 
2 cleine clapmutsen 
1 grote dito 
een klein vrucht schaaltie 
een grote dito 
een clein vrucht schaaltie 
2 copckes 
 
[0085v] In de voorcamer 
2 blauwe gordijnen met een rabat met franies 
een blauw spreed over een bedt 
een blauwe quast 
een blauw sarien schorsteenscleet met een witte doeck daarachter 
een blauw kletie voor een venster 
een groen spretie 
een doeck voor de glasen 
4 boschen gesoden geern wegende 11 pont 
een ruige mof met een oude mofcas 
een kleerbesem 
een walvisbienen [= walvisbenen] doos met een cap daarin 
een paar vrouwen rode muilen 
4 grote schilderijen 
2 cleine dito 
[0086r] een grote swarte draide vrouwenstoel 
2 swarte stoelen 
2 slechte dito 
 
Tin, mesch ende iserwerck etc. 
3 grote tinnen schuttels 
8 tinnen tafel borden 
2 blicken kandelers met een backjen ende snuiter 
een hangblaker 
een blicken peper dooscke 
een tinnen water pot 
een tinnen butterdoos 
een vissie met een claverblad 
een stenen suickerpot 
een iser om de heert te setten met messchen cnopen 
[0086v] 3 tinnen lepels 
een blicken lampet 
een blicken emmer 
een messchen vuirbecken 
een messchen ondersteecker 
2 stenen kannen met tinnen lidden 
2 dito 
een messchen gootlingh 
een cleine dito 
een messchen schuimspaan 
een messchen krans, een messchen kandeclercke 
een messchen lidt 
een iseren pot met een dexel 
een dito 
een koeckpan 
een fat met 2 branders 
[0087r] een iseren kandeler met een messchen snuiter 
een rooster, tange, asschop, treeft 
een iseren strijckiser 
een koeckwrijver met een hackmes 
een oud schroors strijckiser, kandeler, lamp ende scheer 
een houten meelvatie 
een eeck kantie 
een paar fooren 
 
In 't voorhuis 
3 grote schilderijen 
een borduird stuckie 
2 cleine dito 
een hangh almanack 
een mantelstock 
een vogelroer 
2 degens ende 2 draagbanden 
een kerckstoel 
8 daegs stoelen 
[0087v] een blad van een tafel 
een boor 
2 oude lap korfckes 
voorts enige romlingen 
 
Op de achter opcamer 
2 gardijnen met een rabat 
een bont schorsteenscleet 
2 bijbels, de ene in folio d'ander in quarto 
het Schatboeck over de Verclaringen Cathagismi in quarto 
de Histori?n van Meteren in folio 
de Profetische Duive in quarto 
de Articul brief in quarto 
de Wercken van Bredero in 12o 
de Leersame Bedenckingen door Fransiscus Elgersma in octavo 
Armevoogt door Renemans in 8o  
2 andere boecken 
 
[0089r (doorgenummerd fol 89r)] een tafel 
3 stoven 
2 paar schoenen 
een bont bedspreedt  
 
In de kelder 
een stenen zoutvat met een stenen olykantie 
enig daegs steenwerck ende schuttelgoet 
enige bedtsplancken 
een houten bierstellingh 
een vleisvat 
een wastobbe met een waschschamel 
2 broeijtobben 
3 coperen kranen 
een hantvat 
voorts enige romlingen 
 
[0089v] Silver ende goutwerck 
een gouden kettingh, wegende 45 engelsen 
een gouden haiernaeld, wegende 5 engelsen 
een gouden ringh met een steen, swaer 3 engelsen 
een dito met een steen, swaer 1 engels ende 24 asen 
een dito, swaer 1 1/2 engelsen 
een half ronde hoep, swaar 2 engelsen ende 24 asen 
een suff, swaar 2 engelsen 
een dubbelde met een enkelde ducaat 
een oud stuck gout waerdich (?) caroliguldens, swaar 4 engels 16 asen 
2 sliveren soutvaten, swaar 25 1/4 lood 
een silveren cop, swaar 25 1/8 loodt 
een silveren dito, swaar 12 7/8 loodt 
een silveren mostertpot, swaar 17 1/4 lood 
[0090r] een silveren bekerke, swaar 11 5/8 loodt 
3 papegaijlepels, swaar 8 1/8 loodt 
3 peerdevoetslepels, swaar 8 5/8 loodt 
noch 4 besondere zilveren lepels, 9 1/4 lood 
een roode onderriem met 4 beslagene silveren slotties 
4 silveren kettings met een haeck, 1 buegel sampt 2 capittel stocken, swaar te samen 13 3/8 loodt 
een silveren beecker, swaar 7 lood 7/8 
een silveren oiriser met 2 gouden strickies 
een koocker met gladde banden ende stoter, silver 
een silveren hechten mes 
3 kanties met silveren lidden 
een brandewijnskroescke 
een silveren eier epeltie 
een fles met een silveren schroef 
[0090v] een silveren hairnaeld 
een testament ende psalmboeck met silver beslagen 
een bordtie met silver gedreven 
 
Gerede gelden ten sterfhuise bevonden 
32 schellingen ende 3 stuivers f 09-15-00 
ses rijxdalers en een dubbelde f 20-00-00 
 
Lasten van den sterfhuijse 
int sterfhuijs aen calffleis f 02-10-00 
een suijgersbout f 01-12-00 
aen braden ende andere oncosten f 01-10-00 
betaelt aan Antie Jans f 45-14-00 
Nanne Keimpes wegens de doodkist f 24-00-00 
gegeven van het waken f 04-18-00 
wegens het wasken en waken f 06-06-00 
de dood bidders f 08-08-00 
---------- 
f 95-18-00 
 
[0091r] van Carel Steernse baer [= Carel Sternsee baar (1615)], en te schip te brengen f 08-00-00 
van het lijck tot Franequer te brengen f 06-00-00 
tot Franequer van begraffenissen f 19-06-00 
aen Claes Gerrijts Braem betaelt f 27-04-00 
aen Harmen Jelmers boekebinder f 03-12-00 
aen Jan Ruierdts Schroer f 17-18-00 
ingelost een obligatie van Hans Kimpes f 110-00-00 
een obligatie van Romcke Sickes f 220-00-00 
aen fracht, reiskosten ende schrijven f 06-05-00 
aen Mintje Ipes betaelt f 105-00-00 
aen Isbrant Joosten Heins f 28-00-00 
aen Jan Feickes wegens het leed aanseggen f 03-03-00 
aen Ruird Hilbrants vrouw f 02-03-00 
aen Goitien Schroor f 01-04-00 
aen Berent Poppes f 06-01-02 
aen Nanne Keimpes van 't vapen f 03-10-00 
aen Martien Willems f 09-19-12 
aen de heer Ockinga f 240-00-00 
aen Willemijntie cleeren f 04-18-00 
Jan Balck een hoed f 04-06-00 
---------- 
f 826-09-14 
 
[0091v] verteert met de boelgoed schrijver f 04-04-00 
aen Jan Balck gegeven f 03-03-00 
een obligatie van mr Augustijn curator ingeholden f 140-00-00 
Maertie Willems f 09-19-00 
Saake Romckes f 05-04-10 
Aeltie Eesges f 08-08-00 
betaalt aen de soldaten f 60-10-00 
aen de moer van Stoffel Lange f 08-00-00 
aen Jan Ruierdts schroor f 04-16-00 
aen die het goet hebben gehassent f 04-00-00 
aen Saake Romkes f 52-04-14 
aen Sybren Pauw f 50-08-00 
Foppe Folckerts f 02-10-00 
Aeltie Eesges f 02-08-00 
Reinder Tempeler f 01-08-00 
aen Willem Tonis f 00-18-00 
---------- 
f 357-01-04 
 
[0092r] Antie Piebes f 19-01-12 
Lou Feddes f 06-10-00 
Grytie Pytters f 07-10-00 
Hilck Heeris f 37-16-06 
aen schorstien gelt f 03-02-00 
Jan Balck een paer hosen f 03-05-00 
van 't registereren en opseggen f 01-12-00 
aen Maerte bier betaelt f 08-00-00 
aen turfgelt f 01-16-00 
aen Sanieke f 04-00-00 
aen Maijke Cartou f 02-08-00 
aen huijshuier van 't jaer 1666 en 1667 f 168-00-00 
aen juffrou Alagonde van Rhijn weduwe van Tiebbe Popta f 990-00-00 
Jan Balck voorsoon van wijlen Tietske Siersma bij de selve ende Dre Dominco Balck, in echte verwekt moet hebben wegens erfenisse van sijn wijlen vaders en bestemoeders erffenissen f 2800-00-00 
---------- 
f 4052-15-02 
 
[0092v] Nies Keimpes f 275-00-00 
aen de heere Aef Saakes Idsinga f 824-07-14 
Jan Hansen, brouwer, compt wegens gehaeld bieren volgens vertoonde specificatie f 51-17-00 
de gerechtssalarien soo over de besegelinge, authorisatie, en inventarisatie, bedragen f 33-03-00 
---------- 
f 1184-08-06 
f 95-18-00 
f 826-09-14 
f 357-01-04 
f 4052-15-02 
---------- 
f 6516-12-10 
 
Alle welcke posten van uitgaef, in een geaddeert sijnde bedragen sesduisentvijhondertsestien caroliguldens twalif stuivers tien penningen: f 6516-12-10 
waertegens mr. Augustinus Siersma als oom en geauthoriseerde curator so over de voorsoon bij wijlen Tietske Siersma en Dre. Dominico Balck in echte verweckt, sampt het nakint bij de selve, en wijlen [0093r] de luitenant Hendrick Viarde [= Wiarda] in echte verweckt, betoont heeft voor profitlijck op gecomen te sijn, soo uit de voorstaende gespecificeerde huijsgeraden ende inboelen, sampt obligaties, en andersints vijfduisentachthondertsevenenveertich caroliguldens sestien stuivers tien penningen f 5847-16-10 
 
Deselve profijtlijkcke staet gecomforeert sijnde met vorige schadelijcke staet blijckt bij wijlen curator meerder uit gegeven dan ontfangen te sijn een somma van seshondertachtensestich caroliguldens 16 stuivers die de wesen aen haer curator bij desen schuldich blijven f 668-16-00 
 
Aldus gedaen, gecalculeerd, gemodereert en geapprobeert bij Doijtse van Wiarda, luitenant onder de edele manhaftigen capitein Joncker Sybrant van Ockinga tegenwoordigh guarnisoen holdende binnen Gronningen [= Groningen], alles ten overstane van de burgemeester Hendrick Coenraadts, tot desen verordonneerde commissaris, geadsocieert met Dr. Dominico Wringer secretaris, daarom bij desen door des nakints oom, welgedachte commissaris en secretaris alhier ten inventaris boeke bevesticht, desen 14 meij 1667. 
 
(get.) D. Wiaerda 
(get.) Hendrick Coenraadts 
(get.) D. Wringer 1667