Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 55r

Pand:  0

Inleiding:  [0055r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaan ten sterfhuise van wijlen Jan Feddes kannegieter ende Leentie Lenerts in leven burgers dese stede, ten overstaan van de praesiderende burgermeester Wytse Michiels geadsocieerd met Dr. Dominico Wringer secretaris, geschiet ten versoecke van Hein Tiebbes ende Dirck Piers als geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over de nagelatene kinderen van Jan Feddes voorschreven drie in 't getalen zijnde met namen Uilckien, Hiltie ende Trijntie Jans, van alle de goederen aldaar bevonden alles geschiet op 't aangeven van Ansck Lammerts jonge dochter die de belofte om alles getrouwelijk te sullen aengeven in handen van de welgedachte burgermeester heeft gepraesteert waaromme tot de beschrivinge is getreden als volcht. Harlingen den 29e martij 1666 Opmerking: Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 422, aktedatum 29-03-1666: Wijlen Leentie Leenerts moeder, Uylckjen Jans oud 8 jaar weeskind, Hiltie Jans oud 5 jaar weeskind, Tryntie Jans oud 2 jaar weeskind, Hein Tiebbes curator, curator ad actum divisionis Dirck Piers curator, curator ad actum divisionis Wijlen Jan Feddes vader, doodlycke afgang [= overlijden]

Inventaris: 
[0055r] twee bedden met 2 puelen 
5 oorcussens 
5 deeckens 
6 stoelen cussens 
een paar gardijnen met 2 rabatten 
schorsteen cleet 
[0055v] 9 stoelen 
8 slaap-laeckens 
5 puel doecken 
6 slopen 4 dito 
15 mans hemden 
15 vrouwen hemden 
10 grote doecken 
17 kleine doecken 
19 nues-doecken 
6 witte schorteldoecken, 1 dito 
een tafel laecken 
een paar witte kraeg ende mouwen 
een witte mans hemdrock 
7 dassies 
4 bonte-hemdties 
2 mans mutsen 
een paer kinderen mouckes 
4 wijtlings 
2 bedhemden 
[0056r] 7 blauwe schorteldoecken 
8 handoecken 
een blauw spin manteltie 
23 mutsckes 
4 Frysche [= Friese] mutsen 
5 halfdoecken 
6 kragen 
een perthij kindergoet 
2 dosen 
een kas 
een wollen muts 
een swarte laeckens rock 
een blauwe rock 
een rode rock 
een karmosijnen onderrock 
6 geern 
een wassen schort 
een swarte borstlijf 
een bratten dito 
een bratten schorteldoeck 
[0056v] een rode schorteldoeck 
een paar swarte laeckens mouwen 
een paar swarte mouwen 
een paar wollen kragen 
een fuilemorten schort 
een rood scharlaeckens ruft 
een rode borstrock 
twee dito borstrocken 
2 overlijven 
3 paar hosen 
een lapcke swarte laecken 
een pack swarte laeckens kleren 
een laeckens rockien met een saien broeck 
2 packen wollen kleeren 
een pack fuilemorten kleeren 
2 pack onderkleren 
een bolckevanger 
2 swarte hoeden ende een Engelsche muts 
een rode muts met een paar wanten 
enigh flechten steenwerck 
enig schuttelgoet 
[0057r] een gootlingh 
een koeckpan 
een treeftie, tang, haeck, ende rooster 
een spygel 
een wyge met een wiegbanck 
een etel spijntie 
een korf 
een testament 
2 kleedbesems ende 2 paar borstels 
2 wrijvers, mangelbort, etc 
een scherm 
een kleer-corf 
een stoven 
een kistie ende een kinderstoof 
4 stucken roock vleis 
2 tonnen waarinne enige tabaxpijpen 
2 wateremmers, ende tobbe 
een iseren rij 
[0057v] aen fijn ende grouw tin 823 pond 
aen koper 172 pond 
lood 276 pond 
soldeer 34 pond 
een partij stenen kannen gedeckt ende ongedeckt 
een rest glasen soo fijn als grou 
enigh kannegieters gereetschap bestaende in koperen formen draij isers als anders 
een rad ende banck 
 
Gerede penningen 
10 ducatons aen specien 
3 riemen grauw papier 
2 schalen 
enigh iseren wichten 
een berry 
een wafel iser 
een partij hagel 
6 snuiters 
een paar coperen kruidschalen 
een optimmerde modder praem met luicken, seil ende treil etc