Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 35r

Pand:  0

Inleiding:  [0035r] Inventarisatie ende beschrivinge ten overstane van de praesiderende burgemeesteren Evert Ruirdts ende Hendrick Coenraets als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ex officio gedaen ten sterfhuise van wijlen Dirck Clasen timmerman onlangs in de Viverstraat alhier versturven, nalatende een voordochter Rinscke ontrent 20 jaren bij wijlen Lysbeth Tiepkes in echte verweckt, ende een clein soontie out ontrent 1 1/2 jaren in echte geprocreert bij Hiltie Coenes sijn tegenwoordige nagelatene wedu rede van hem weder bevrucht gaende : dat van alle de goederen uit- ende inschulden aldaar bevonden ende bij de overledene metter doot ontruimt ende nagelaten op 't aangeven van de voornoemde weduwe Hiltie Coenes die de belofte van getrouwe oplossinge ende aengevinge van alles in welgedachte commissaris handen heeft gedaan soo volgt. Actum Harlingen den 12 april 1666.

Inventaris: 
[0035r] Bedden ende bedts cleren etc. 
4 bedden ende 3 puelen  
9 oorcussens  
5 groene ende 3 Spaanse deeckens 
een paar groene gardinen met een rabat 
een groen schorsteens cleet met 2 groene cleties  
[0035v] 7 stoel cussens 
15 laeckens soo in de cas als op de bedden 
4 wijtlingen 
17 slopen  
2 puel doecken 
2 servetten 
1 tafel laecken 
11 mans hemden 
3 dassies 
2 mans mutsen wat vlas 
mans cledinge  
een swart laeckens mantel 
2 packen swart laeckens cleren 
een rood scharlakens hemdrock 
3 witte wollen onderbroecken 
een witte ende een bonte linnen dito  
een bonte linnen hemdrock  
[0036r] een musckus coluerde laeckens broeck 
een gelijcke coluerde sayen broeck 
een glad rockje 1 grof greinen rockje 
2 blauwe hemdrock  
3 paar hosen  
een paar Spaans leren schoenen 
1 swarte hoed 
 
Houtwerck etc  
een eecken kevy 
een fuiren cas 
een eecken boeck cas 
een schabeltie 
5 schilder borden 
13 stoelen so groot als clein 
een rack 
een spygel 
[0036v] een spygel 
1 musken vorket stock, degen, bandelier etc  
 
een Bijbel in folio 
een psalmboeck in quarto  
Schatboeck in quarto  
Catichismus Corstens in octavo 
Catichisatie de Wit in octavo  
Cathichisatie door P Lansbergium  
Conincklijcke leitstar  
10 andere boeckies  
 
2 Oost Indische vrucht schaelties, 1 clapmutske 
50 stucks bemaeld steenwerck groot ende clein 
een becken  
een coper pot 
1 gootlingh 
1 iseren kandeler, 2 tangen, 1 rooster, 3 treeften 
1 iseren kettingh, hangiser, potzeel 
een lanteern 
[0037r] een tobbe 
1 dito 
1 slaapbanck 
een bancje 
een kascke 
een moutie  
een tijne  
een geel tijntie, 1 groen vatie 
enigh daegs schuttelgoet  
een tinnen com, 1 tinnen soutvat  
4 tinnen lepels, 1 koeckpan 
4 oude flessen 
2 cleer corven 
1 stoffer, 1 houtvrijwer 
een emmer 
een tinnen kist met timmermans gereetschap,  
1 slijpsteen 
3 schaefbancken 
[0037v] enig branthout 
1 glaadbord 
een kerckkstoel 
 
Silver werck 
5 silveren lepels 
1 eier lepeltie 
een silveren brandewijns kroeske