Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-04-09 13:13:12Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 213 folio 404r

Pand:  Scheerstraat 5

Inleiding:  [0404r] Ontsegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de vice prasiderende burgemeester Folkert Lammerts Nijkerk als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Heyn Oenes Zeeman in leven burger ende smalschipper alhier, van alle sodanige goederen actien en credyten uyt- en inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Ynse Jeltes burger en holtcoper binnen onse stadt als geauthoriseerde curator over Oene Heynes old uit 27 jaer doch innocent zijnde, ende Trijntie Heyns old in't 20e jaer, beyde nagelatene kinderen van de overleden Heyn Oenes voornoemt, zijnde de aengevinge der goederen gedaen door gedachte Trijntie Heyns als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die ook den behoorlijken eede daertoe staende heeft gepraesteert in handen van boven gemelte commissaris, waer op dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum de 14 may 1679.

Inventaris: 
[0404v] Bedden en bets kleeren 
een bed met een peul 
vier oorcussens 
drie deekens 
een paer gordijnen met en rabath 
ses stoelen 
vijf stoelcussens 
vier schilderien 
een rack. een dito een mantelstock 
een vuyr becken 
een ijseren standt candelaer met een mesken lamp 
een coperen pottie en een ketel 
twee slaepbanken 
een mangelbord en mangelstocken 
een musket verket stock. degen en draegbandt 
twee tobkes en waschammel 
[0405r] een spiegeltie, een lanteern, en een brander 
elleff stucken Oost-Indisch goed, soo pannen als coppen 
twee cannen met silveren lidden 
twee bortjes 
22 stucken slecht steenwerk, soo pannen schalen als flessen 
een geel geverfde tafel 
een scherm 
een eeken kevie daarin nae ontsegeling bevonden 
 
Linnen 
tien mans hembden 
vijf laekens 
drie peuldoeken, een dito 
twalef slopen 
noch een peuldoek 
twee tafellaekens 
ses servetten 
[0405v] Wollen manskleeren 
een pack swart laekens kleeren 
een swart laekens rock 
een swart laekens mantel 
een pack kleeren 
een rood scharlaekens hembdrock 
een pack blauwe onder kleeren 
een pack daegs grauwe boven klederen 
een blauwe hembdrock, en een witte onderbroeck 
een oude rock met een broeck 
een pack zee kleeren 
een oude bolckevanger en een broeck 
een hoedt, een paar grauwe hosen 
twee paer schoenen 
een valueerde rijxdaelder, met een silveren rinckje 
 
[0406r] Een eecken kantoor, daerin nae ontsegelinge bevonden als volgt: 
Een coop ende ingelost reversael brief de dato den 14 de april 1659 van de huysinge waer uyt wijlen Heyn Oenes is versturven, staende om de hoek van 't Noordijs, gequoteert met A 
Een decreet en ingelost reversael brief de datis den 30ste januari 1669 van de huysinge staende op de Lanen, bij Leenert Graeff cum soc. bewoont, gequoteert met B 
De schuyte vercocht zijnde heeft opgebracht aen suyveren gelde, onder de curator berustende, f 241-05-00 
Noch is bij de curator ontvangen wegens opgecomen huyshuyren vant huis op de Laenen f 36-17-00 
Noch wegens opgecomen huyren onder de deductie van verdient loon etc. f 8-19-00 
 
[0406v] Goederen Trijntje Heyns door Jancke Wouters toegewardeert, actum ut ante 
2 OostIndische pannen f 3-00-00 
2 butterpannen f 1-10-00 
2 koppen f 1-00-00 
2 borden en twee koppen f 0-08-00 
een Hollandtse kas f 5-00-00 
2 deekens, twee schoorsteenkleeden f 1-16-00 
een spiegel f 2-15-00 
2 swarte stoelen f 2-00-00 
2 groene kussens f 2-15-00 
een bedt met een peul 11-00-00 
een peul f 2-05-00 
drie laekens f 5-15-00 
een witte deeken f 1-10-00 
een blauwe deeken f 3-00-00 
--------- 
f 43-14-00 
 
[0407r] 3 stoelen f 0-10-00 
twee gordijnen met een rabat f 1-15-00 
eenigh schuttelgoedt f 0-10-00 
een stoffer etc f 1-10-00 
een tange f 0-05-00 
2 kleetjes, 2 koppen, 2 glaesen en een mangelstock f 1-16-00 
---------- 
f 6-06-00 
f 43-14-00 
---------- 
f 50-00-00 
 
Vastigheden 
Een heerlycke huysinge cum omnibus annexis, en een woninge ofte kamer daer achter staende ende gelegen binnen deser stede op de suydkant van de Lanen 
Een heerlycke nieuw getimmerde huysinge cum annexis, staende ende gelegen binnen deser stadt omde hoeck van 't Noordijs 
 
Aldus gedaen ende geinventarseert in dato als voren, in kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) P.P. Oldaens 1679 
 
(get.) D. Wringer 1680 
 
[0407v] Accoord van Heyn Oenes crediteuren 
Ynse Jeltes burger ende houtkoper binnen Harlingen als geauthoriseerde curator over Trijntje Heyns naegelaten weeskint en nopens moeders goederen praegnantste creditrix van Heyn Oenes in leven wijdschipper alhier, alsoo gecommitteerde crediteuren van de selven Heyn Oenes ten eenre, ende wij ondergeschrevenen mede soo hypothecaire als personele crediteuren van gemelte Heyn Oenes ter andere sijden, wij doen kondig en bekennen dat wij op consent en approbatie van desen Edele Gerechte der stadt Harlingen offte des selfs heeren commissarien, met elkanderen opgenomen en overtoogen hebbende de geheelen staet bij wijlen Heyn Oenes naegelaten en door Ynse Jeltes in sijn voorschreven qualiteit te gelde gemaeckt, voorts daer omtrent verdragen en vereenicht sijn, in voegen hier nae volght; Sijnde voor eerst, nae nauwe overweginge, immers soo veel ons doenlyck was bevonden den gehelen schadelycken staet buiten de legale en gerechts onkosten, sampt advocaets salarien en eenige verteeringen over den boedel gevallen, als noch illiquyd sijnde, te bedragen een summa van twee duisent negen hondert en een en twintigh caroli guldens vijff stuivers en thien penningen, ende daer tegens de profijtlycken staet een summa van ses hondert acht en 't seventigh caroli guldens achtien stuivers, komende also de schadelijke staet de profijten wel tot een summa van twee duysent twee hondert en twee en veertigh caroli guldens seventien penningen te overtreffen; Ende daer mede overgegaen sijnde tot onderlinge acoord om alsoo de redelyckste wegh in te slaen, ende om alle kosten en moeylijkheden van praeferentie voor te komen, soo is ingewillight en geaccepteert, dat voornoemde Ynse Jeltes aen Symon Fransen ende [foutief: Symon] Jetse Jelles Stijll, wegens de Doopsgesinde Gemeente in qualiteit, ten respect van seker reversaelbrief bij Heyn Oenes gepasseert van den 13e januarij 1676, continuerende als rest twee hondert negen ende veertig caroli guldens, die mede occuperen ende haer sterk maken voor de borgen op dito reversael reflecterende, eens voor al uytkeeren sal een summa van veertigh caroli guldens, ende aen Sjoerd Teakes distillateur, Joucke Tjebbes wijdschipper en Harmen Pieters Valck coopman, nopens hare drie obligatien te samen aen capitael ende interessen monterende ses hondert twee en vijftigh caroli guldens en veertien stuivers, voor elk gulden vier stuivers, makende in eener summa een hondert ses en veertigh caroli guldens seven tien stuivers twee penningen; Item aen de vordere gemeene personele crediteuren nopens haer competentien te samen bedragende 
 
siet het vervolgh deses op folio 410 verso 
 
[0410v] vijff hondert acht ent sestigh caroli gulden vijff stuivers twalef penningen, van elcke gulden twee stuivers en acht penningen, makende in een summa een en 't seventigh caroli guldens veertien penningen. Ende eindelyck dat de voorschreven Ynse Jeltes in sijn voornoemde qualiteit voor het weeskind nopens haer moeders goederen, bedragende nae aftochte van haer quota de huysingen staende echte met Heyn Oenes aengekocht tot vijftien hondert caroli guldens ende nu wederom verkocht, een summa van veertien hondert een en vijftigh caroli guldens vijff stuivers en veertien penningen, sal mogen inholden een summa van vier hondert een en twintig caroli guldens mits dat daer uyt mede sullen werden gehoedet ende gedragen de opgemelte verteringen, gerechts en advocaets salarien over desen boedel veroirsaeckt; Ende also gemelte Ynse Jeltes de opgenoemde posten aen de andere 't samentlycke so hypothecaire als personele crediteuren bij de bevestiginge dese reeds toegestelt en betaelt heeft, soo dat een ieder sijn respectieve aendeel ende contingent daer affgetrocken heeft, soo wert de selve mits desen niet alleen goede rekeninge en bewijs, maer oock goeder betalinge bedankt en gequiteert, aennemende de voornoemde crediteuren den selven noyt om eenige nadere oplossinge oft rekeninge, veel min over eenige naedere oft wijdere betalinge lastig te vallen, onder aftredinge van de exceptie van geen ontvangen penningen ende van misreekeninge, wordende met eenen 't overige van den voornoemde boedel aen voorschreven Ynse Jeltes in qualiteit ten respecte sijn competentie gecedeert, omt selve te ontvangen, quitantie te passeren en daer mede te doen en laten als sijn eigen. Dit aldus wesende partijen accoordt ende overeencominge, soo hebben wij 't selve aen genomen ende alle belooft ons daer nae 't allen tijden te reguleren, onder het verbant ende submissie in forma, ende in teken dat dit alles, bij de heeren burgemeesteren Pieter Pieters Oldaens ende Folckert Lamberts Nijkerck in desen als commissarien cum doctore Dominico Wringer als secretaris geadsocieert, gelaudeert en geapprobeert is, soo is het selve oock bij haer edele verteekent, gelijck 't selve mede bij ons ondertekent is in praesentie van heeren commisarien en secretaris voornoemt, na dat echter voor 't sluyten deses noch nader veraccordeert was, dat in gevalle noch niets mochte opkomen van sekere vijff ent negentigh caroli guldens, nopens vracht van een parthij hout laest bij Heyn Oenes overgebracht, sulx noch mede in contributie sal komen van 't samentlycke crediteuren. Actum op den raedhuise binnen Harlingen den 28 julij 1680. 
 
(get.) Inse Jeltes 
 
(get.) Sjoerd Teakes 
 
(get.) Joucke Tyebbes 
 
(get.) Jetse Jelles 
 
(get.) Symen Fransen 
 
(get.) Minne Claessen 
 
(get.) Minse Cornelissen 
 
(get.) Cornelis Edgers compasmacker 
 
(get.) Simon W. Sloterdijck 1680 
 
dit merck heeft Jan Harmens self gestelt 
 
(get.) IJsbrand Heins 
 
(get.) Harmen Pyters 
 
(get.) Tjeerdt Sybrans Suyrger 
 
 
[0411r] Repartitie vant gene een yder der crediteuren van Hein Oenes, int besonder competeert te trecken uyt crachte van voorschreven accoord, alhier maer tot verlichtinge ende pro memoria gestelt. 
t weeskindt competeert f 1451-05-14, sal trecken volgens accoord f 421-00-00 
Sjoerd Teakes per obligatie f 383-00-00, sal trecken 4 stuivers 8 penningen, f 86-03-08 
Joucke Tjebbes ut supra f 207-15-00, sal trecken ut supra, f 46-14-14 
Harmen Pieters ut supra f 61-19-00, sal trecken ut supra f 13-18-12 
Sijmon Fransen cum socii qualitate qua f 249-00-00, sal genyeten eens f 40-00-00 
burgemeester Goslingers competeert per specificatie f 80-03-08, competeert te genyeten 2 stuivers 8 penningen, f 10-00-08 
Claes Minnes erven ut supra f 25-10-00, sullen trecken ut supra f 3-03-12 
Cornelis Edgers ut supra f 8-13-00, sal trecken ut supra f 1-01-10 
Jan Conradus van huis ut supra f 84-14-00, treckt ut supra f 10-11-12 
Heeren Heyns ut supra f 162-02-00, trecken ut supra f 20-05-04 
Minse Cornelis ut supra f 37-05-12, treckt ut supra f 4-13-04 
Seerp Lamberts f 3-14-04, treckt ut supra f 0-09-04 
Reyner Tjeerdts ut supra f 2-14-00, treckt ut supra f 0-06-12 
Jan Harmens timmerman f 10-18-00, treckt ut supra f 1-07-04 
Arjen Everts Oosterbaen f 7-00-04, treckt ut supra f 0-17-08 
Wassenaer cum soccius Harmen Pieters f 4-11-00, treckt ut supra f 0-11-08 
Tjeerd Zuiriger f 117-00-00, treckt ut ut supra f 14-12-08 
Teake Sijdses f 12-00-00, treckt ut supra f 1-10-00 
Burgemeester Sloterdijck wegens Sierck baentjers crediteuren f 12-00-00, treckt ut supra f 1-10-00 
---------- 
Summa [bedragen ter linkerzijde] f 2921-05-10 
Summa [bedragen ter rechterzijde] f 678-18-00[0404v] Bedden en bets kleeren 
een bed met een peul 
vier oorcussens 
drie deekens 
een paer gordijnen met en rabath 
ses stoelen 
vijf stoelcussens 
vier schilderien 
een rack. een dito een mantelstock 
een vuyr becken 
een ijseren standt candelaer met een mesken lamp 
een coperen pottie en een ketel 
twee slaepbanken 
een mangelbord en mangelstocken 
een musket verket stock. degen en draegbandt 
twee tobkes en waschammel 
[0405r] een spiegeltie, een lanteern, en een brander 
elleff stucken Oost-Indisch goed, soo pannen als coppen 
twee cannen met silveren lidden 
twee bortjes 
22 stucken slecht steenwerk, soo pannen schalen als flessen 
een geel geverfde tafel 
een scherm 
een eeken kevie daarin nae ontsegeling bevonden 
 
Linnen 
tien mans hembden 
vijf laekens 
drie peuldoeken, een dito 
twalef slopen 
noch een peuldoek 
twee tafellaekens 
ses servetten 
[0405v] Wollen manskleeren 
een pack swart laekens kleeren 
een swart laekens rock 
een swart laekens mantel 
een pack kleeren 
een rood scharlaekens hembdrock 
een pack blauwe onder kleeren 
een pack daegs grauwe boven klederen 
een blauwe hembdrock, en een witte onderbroeck 
een oude rock met een broeck 
een pack zee kleeren 
een oude bolckevanger en een broeck 
een hoedt, een paar grauwe hosen 
twee paer schoenen 
een valueerde rijxdaelder, met een silveren rinckje 
 
[0406r] Een eecken kantoor, daerin nae ontsegelinge bevonden als volgt: 
Een coop ende ingelost reversael brief de dato den 14 de april 1659 van de huysinge waer uyt wijlen Heyn Oenes is versturven, staende om de hoek van 't Noordijs, gequoteert met A 
Een decreet en ingelost reversael brief de datis den 30ste januari 1669 van de huysinge staende op de Lanen, bij Leenert Graeff cum soc. bewoont, gequoteert met B 
De schuyte vercocht zijnde heeft opgebracht aen suyveren gelde, onder de curator berustende, f 241-05-00 
Noch is bij de curator ontvangen wegens opgecomen huyshuyren vant huis op de Laenen f 36-17-00 
Noch wegens opgecomen huyren onder de deductie van verdient loon etc. f 8-19-00 
 
[0406v] Goederen Trijntje Heyns door Jancke Wouters toegewardeert, actum ut ante 
2 OostIndische pannen f 3-00-00 
2 butterpannen f 1-10-00 
2 koppen f 1-00-00 
2 borden en twee koppen f 0-08-00 
een Hollandtse kas f 5-00-00 
2 deekens, twee schoorsteenkleeden f 1-16-00 
een spiegel f 2-15-00 
2 swarte stoelen f 2-00-00 
2 groene kussens f 2-15-00 
een bedt met een peul 11-00-00 
een peul f 2-05-00 
drie laekens f 5-15-00 
een witte deeken f 1-10-00 
een blauwe deeken f 3-00-00 
--------- 
f 43-14-00 
 
[0407r] 3 stoelen f 0-10-00 
twee gordijnen met een rabat f 1-15-00 
eenigh schuttelgoedt f 0-10-00 
een stoffer etc f 1-10-00 
een tange f 0-05-00 
2 kleetjes, 2 koppen, 2 glaesen en een mangelstock f 1-16-00 
---------- 
f 6-06-00 
f 43-14-00 
---------- 
f 50-00-00 
 
Vastigheden 
Een heerlycke huysinge cum omnibus annexis, en een woninge ofte kamer daer achter staende ende gelegen binnen deser stede op de suydkant van de Lanen 
Een heerlycke nieuw getimmerde huysinge cum annexis, staende ende gelegen binnen deser stadt omde hoeck van 't Noordijs 
 
Aldus gedaen ende geinventarseert in dato als voren, in kennisse van ons commissaris ende secretaris 
 
(get.) P.P. Oldaens 1679 
 
(get.) D. Wringer 1680 
 
[0407v] Accoord van Heyn Oenes crediteuren 
Ynse Jeltes burger ende houtkoper binnen Harlingen als geauthoriseerde curator over Trijntje Heyns naegelaten weeskint en nopens moeders goederen praegnantste creditrix van Heyn Oenes in leven wijdschipper alhier, alsoo gecommitteerde crediteuren van de selven Heyn Oenes ten eenre, ende wij ondergeschrevenen mede soo hypothecaire als personele crediteuren van gemelte Heyn Oenes ter andere sijden, wij doen kondig en bekennen dat wij op consent en approbatie van desen Edele Gerechte der stadt Harlingen offte des selfs heeren commissarien, met elkanderen opgenomen en overtoogen hebbende de geheelen staet bij wijlen Heyn Oenes naegelaten en door Ynse Jeltes in sijn voorschreven qualiteit te gelde gemaeckt, voorts daer omtrent verdragen en vereenicht sijn, in voegen hier nae volght; Sijnde voor eerst, nae nauwe overweginge, immers soo veel ons doenlyck was bevonden den gehelen schadelycken staet buiten de legale en gerechts onkosten, sampt advocaets salarien en eenige verteeringen over den boedel gevallen, als noch illiquyd sijnde, te bedragen een summa van twee duisent negen hondert en een en twintigh caroli guldens vijff stuivers en thien penningen, ende daer tegens de profijtlycken staet een summa van ses hondert acht en 't seventigh caroli guldens achtien stuivers, komende also de schadelijke staet de profijten wel tot een summa van twee duysent twee hondert en twee en veertigh caroli guldens seventien penningen te overtreffen; Ende daer mede overgegaen sijnde tot onderlinge acoord om alsoo de redelyckste wegh in te slaen, ende om alle kosten en moeylijkheden van praeferentie voor te komen, soo is ingewillight en geaccepteert, dat voornoemde Ynse Jeltes aen Symon Fransen ende [foutief: Symon] Jetse Jelles Stijll, wegens de Doopsgesinde Gemeente in qualiteit, ten respect van seker reversaelbrief bij Heyn Oenes gepasseert van den 13e januarij 1676, continuerende als rest twee hondert negen ende veertig caroli guldens, die mede occuperen ende haer sterk maken voor de borgen op dito reversael reflecterende, eens voor al uytkeeren sal een summa van veertigh caroli guldens, ende aen Sjoerd Teakes distillateur, Joucke Tjebbes wijdschipper en Harmen Pieters Valck coopman, nopens hare drie obligatien te samen aen capitael ende interessen monterende ses hondert twee en vijftigh caroli guldens en veertien stuivers, voor elk gulden vier stuivers, makende in eener summa een hondert ses en veertigh caroli guldens seven tien stuivers twee penningen; Item aen de vordere gemeene personele crediteuren nopens haer competentien te samen bedragende 
 
siet het vervolgh deses op folio 410 verso 
 
[0410v] vijff hondert acht ent sestigh caroli gulden vijff stuivers twalef penningen, van elcke gulden twee stuivers en acht penningen, makende in een summa een en 't seventigh caroli guldens veertien penningen. Ende eindelyck dat de voorschreven Ynse Jeltes in sijn voornoemde qualiteit voor het weeskind nopens haer moeders goederen, bedragende nae aftochte van haer quota de huysingen staende echte met Heyn Oenes aengekocht tot vijftien hondert caroli guldens ende nu wederom verkocht, een summa van veertien hondert een en vijftigh caroli guldens vijff stuivers en veertien penningen, sal mogen inholden een summa van vier hondert een en twintig caroli guldens mits dat daer uyt mede sullen werden gehoedet ende gedragen de opgemelte verteringen, gerechts en advocaets salarien over desen boedel veroirsaeckt; Ende also gemelte Ynse Jeltes de opgenoemde posten aen de andere 't samentlycke so hypothecaire als personele crediteuren bij de bevestiginge dese reeds toegestelt en betaelt heeft, soo dat een ieder sijn respectieve aendeel ende contingent daer affgetrocken heeft, soo wert de selve mits desen niet alleen goede rekeninge en bewijs, maer oock goeder betalinge bedankt en gequiteert, aennemende de voornoemde crediteuren den selven noyt om eenige nadere oplossinge oft rekeninge, veel min over eenige naedere oft wijdere betalinge lastig te vallen, onder aftredinge van de exceptie van geen ontvangen penningen ende van misreekeninge, wordende met eenen 't overige van den voornoemde boedel aen voorschreven Ynse Jeltes in qualiteit ten respecte sijn competentie gecedeert, omt selve te ontvangen, quitantie te passeren en daer mede te doen en laten als sijn eigen. Dit aldus wesende partijen accoordt ende overeencominge, soo hebben wij 't selve aen genomen ende alle belooft ons daer nae 't allen tijden te reguleren, onder het verbant ende submissie in forma, ende in teken dat dit alles, bij de heeren burgemeesteren Pieter Pieters Oldaens ende Folckert Lamberts Nijkerck in desen als commissarien cum doctore Dominico Wringer als secretaris geadsocieert, gelaudeert en geapprobeert is, soo is het selve oock bij haer edele verteekent, gelijck 't selve mede bij ons ondertekent is in praesentie van heeren commisarien en secretaris voornoemt, na dat echter voor 't sluyten deses noch nader veraccordeert was, dat in gevalle noch niets mochte opkomen van sekere vijff ent negentigh caroli guldens, nopens vracht van een parthij hout laest bij Heyn Oenes overgebracht, sulx noch mede in contributie sal komen van 't samentlycke crediteuren. Actum op den raedhuise binnen Harlingen den 28 julij 1680. 
 
(get.) Inse Jeltes 
 
(get.) Sjoerd Teakes 
 
(get.) Joucke Tyebbes 
 
(get.) Jetse Jelles 
 
(get.) Symen Fransen 
 
(get.) Minne Claessen 
 
(get.) Minse Cornelissen 
 
(get.) Cornelis Edgers compasmacker 
 
(get.) Simon W. Sloterdijck 1680 
 
dit merck heeft Jan Harmens self gestelt 
 
(get.) IJsbrand Heins 
 
(get.) Harmen Pyters 
 
(get.) Tjeerdt Sybrans Suyrger 
 
 
[0411r] Repartitie vant gene een yder der crediteuren van Hein Oenes, int besonder competeert te trecken uyt crachte van voorschreven accoord, alhier maer tot verlichtinge ende pro memoria gestelt. 
t weeskindt competeert f 1451-05-14, sal trecken volgens accoord f 421-00-00 
Sjoerd Teakes per obligatie f 383-00-00, sal trecken 4 stuivers 8 penningen, f 86-03-08 
Joucke Tjebbes ut supra f 207-15-00, sal trecken ut supra, f 46-14-14 
Harmen Pieters ut supra f 61-19-00, sal trecken ut supra f 13-18-12 
Sijmon Fransen cum socii qualitate qua f 249-00-00, sal genyeten eens f 40-00-00 
burgemeester Goslingers competeert per specificatie f 80-03-08, competeert te genyeten 2 stuivers 8 penningen, f 10-00-08 
Claes Minnes erven ut supra f 25-10-00, sullen trecken ut supra f 3-03-12 
Cornelis Edgers ut supra f 8-13-00, sal trecken ut supra f 1-01-10 
Jan Conradus van huis ut supra f 84-14-00, treckt ut supra f 10-11-12 
Heeren Heyns ut supra f 162-02-00, trecken ut supra f 20-05-04 
Minse Cornelis ut supra f 37-05-12, treckt ut supra f 4-13-04 
Seerp Lamberts f 3-14-04, treckt ut supra f 0-09-04 
Reyner Tjeerdts ut supra f 2-14-00, treckt ut supra f 0-06-12 
Jan Harmens timmerman f 10-18-00, treckt ut supra f 1-07-04 
Arjen Everts Oosterbaen f 7-00-04, treckt ut supra f 0-17-08 
Wassenaer cum soccius Harmen Pieters f 4-11-00, treckt ut supra f 0-11-08 
Tjeerd Zuiriger f 117-00-00, treckt ut ut supra f 14-12-08 
Teake Sijdses f 12-00-00, treckt ut supra f 1-10-00 
Burgemeester Sloterdijck wegens Sierck baentjers crediteuren f 12-00-00, treckt ut supra f 1-10-00 
---------- 
Summa [bedragen ter linkerzijde] f 2921-05-10 
Summa [bedragen ter rechterzijde] f 678-18-00