Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 236r

Pand:  0

Inleiding:  [0326r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen, ten overstaen vande presiderende burgemeester Claas Sanstra als commissaris gedadsocieert met P. van Kijll secretaris clercq, ten versoecke vande gesamentlijcke erfgenamen van Grietie Sickinga van enige goederen bij haar metter doodt ontruimt, desen 12e maij 1665 Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de Praesiderende Burgemeester Claas Sanstra als Commissaris geadsocieert met P. van Kijll Secretaris Clercq ten versoecke van de gesamentlijcke erfgenamen van Grietie Sickinga van enige goederen bij haer metter doodt ontruimt, desen 12e maij 1665

Inventaris: 
[0326r] Twee bedden en 2 puelen  
5 oorcussens  
2 Spaense en een groene deecken  
een hoijck  
een swart laeckens rock  
een blauwe rock  
een swart schort  
een bratten manteltie  
een paer bratten mouwen  
een swarte met een bruine schortel-doeck  
2 stoelcussens  
een blauwe schortel-doeck  
een wijtlingh  
[0326v] 10 sloopen  
een partij rou-geern gebonden in een tafellaken  
een groen rabatt met 2 gardinen  
6 nachthalsdoecken  
een partij flas  
3 laeckens  
3 nues-doecken  
8 vrouwen hemden  
9 Duitse mutsen  
3 ondersten  
enich slecht Steenwerck  
een eken slaep-banck  
een kistie met een schabel  
2 stoelen  
een mantel  
een pack ondercleren met silveren cnopen  
een mingels silveren beecker, en een pegel  
een silveren cop  
5 silveren lepels  
 
[0327r] Profijttelijcke openstaende obligaties  
Een obligatie in dato den 14e augusti 1662 tot laste van de Stadt Harlingen continerende gulden capitael f 2000-00-00 met 3/4 jaer intressen verschenen ende gerekent tot den 14e meij 1665 f 52-10-00  
Een obligatie op Cornelis Feickes op den Bilt gedateert den 1e maij 1662 tot 1500 gulden capitael a 4 guldens per cento f 1500-00-00, met 6 jaer vervallen intressen tot f 60-00-00  
Een dito obligatie gedateert den 1e februari 1661 tot laste van Sixto Lubberti continerende 2000 gulden capitael a 5 per cento f 2000-00-00, met een jaer ende een 1/4 Jaer intressen is f 125-00-00  
Een dito obligatie op Hans Feickes in dato 13e October 1665 continerende 1000 gulden capitael f 1000-00-00, met twee en sestich caroliguldens vijff stuivers te goede staende intressen volgens liquidatie, sijnde alsdan afgetrocken ende Jan Feickes in de selve liquidatie van intressen gevalideert sijne competerende impositie gelden van Stadts wijnen dus f 62-05-00  
 
[0327v] Onwisse obligaties ofte schult om pro memoria te strecken  
Een obligatie tot laste van de rector Olphardus Belida continerende duijsent caroliguldens capitael, de dato den 28e April 1660  
Een dito obligatie tot laste van voornoemde Rector Belida cum uxore continerende ses hondert caroliguldens capitael de dato den 9e december 1658  
NB: de intressen van voornoemde twee obligaties staen mede open, doch sijn daertegens verscheidenne cost penningen ende van Grytie Sickinga ende hare kinderen te quade aen voornoemde Belida  
 
Noch profijttelijck 
Staet noch aen Lammert Knoops wijdtschip te goede 1000 gulden pro memoria  
 
[0328r] Profijtelijcke staet bij Lammert Gerrits ontfangen  
1664: Den 23e April ontfangen van de Stadt Harlingen van jaer intressen van de 2000 gulden op de Stadt Harlingen tot 30 gulden f 30-00-00  
Den 6e Meij van 1664 Feicke Sybens tot Franeker als reste van meerdere somma f 97-12-00  
Den 17e Junij van Sicke Lubberts ontvangen 200 gulden van twee jaren intressen van sijn obligatie onder deductie van 31 gulden 15 stuivers van gehaelde wijnen, igitur [ = dus (Latijn)] suiver ontfangen f 168-05-00  
---------- 
Lammerts ontfangh f 335-17-00  
 
[0328v] Sterfhuis lasten, bij de faendrich Hendrick Feijckes volgens vertoonde quitantien voldaen, waermede hij voor creditor hier sal werden gestelt. 
Eerstelijck aen de heere Keth betaelt van gecochte boelgoederen f 93-16-08, daerinne ontvangen 70 gulden door handen van Lammert Gerrits geprocedeert, een jaer intressen van vorige 2000 gulden op de Stadt Harlingen staende, igitur bij dito faendrager deswegens suiver uitgeschoten f 23-16-08 
aen Feddrick Sipkes volgens twee specificatien van geleverde lakens, aren ende anders f 237-17-08  
aen Doctor Frisius voor visiten f 6-00-00  
aen twee waeckers f 2-08-00  
aen Lieuwe Sioerdts dochter f 2-06-00  
aen Mewis cuiper voor 't doodvat f 24-00-00  
aen Hans Schroor voor 't arbeitsloon etc. f 8-14-00  
aen Claes Dircks f 0-13-00  
---------- 
f 305-15-00  
 
[0329r] Aen Jetske Dircks f 1-10-00  
aen Jackle [Pybes] Sinnema van bier f 4-15-00 
aen Hans Hendricks ende Jacob Beerns voor doodbidden ende huir van laeckens f 6-05-00  
aen Jan graefmaecker voor 't graf te maecken f 2-15-00  
aen M. Pouwels ferwen f 2-05-00  
aen Gerrit Crab voor winckelwaren f 9-12-00  
aen Jan Bont betaelt f 1-16-00  
aen Ulbe Wypkes [stadsmakelaar en bakker] f 6-05-00  
aen Tiesck Annes voor winckelwaren f 3-15-00  
aen C. Walsweer voor verdiende salarien f 4-10-00  
aen Reiner van buitens weduwe f 0-16-00  
aen Doetie Mock van geleverde winckelwaren f 6-00-00  
aen Antie Wierd Vos f 7-05-00  
---------- 
f 57-09-00  
 
[0329v] Aen Jan Loon cassier voor geloste waren f 17-06-00  
aen Lieuwe Clasens huisvrouwe tot Franeker f 2-17-00  
voor een Copia uit het testament te laten schrijven f 0-16-00  
aen Burgemeester Sinnema weduwe voor 1/2 ton bier f 2-00-00  
aen Doecke Jansen van geleverde waren f 6-02-00  
aen Hendrick Hengevelt f 1-10-00  
aen Arien Douwes van geleverde waren f 29-16-00  
aen Dirck Loon van verdiende salaris f 6-06-00  
aen Dr. Cup betaelt f 8-15-00  
aen Duce Loon betaelt f 2-02-00  
aen Sicke Lubberts voor 1/2 aem Franse wijn f 24-00-00  
aen Siouck Lammerts betaelt f 36-00-00  
aen Aswerus Fogelsangh f 5-06-00 
---------- 
f 142-17-00  
 
[0330r] Aen Jan Schroor f 9-16-00  
aen Symon Jorna f 7-02-00 
---------- 
f 16-18-00 
f 142-17-00  
f 57-09-00  
f 305-15-00 
---------- 
f 522-19-00  
 
Voor ses maenden intressen van 400 gulden a 10 stuivers per maent is f 12-00-00 
---------- 
Comt alsoo de faendrager van voorstaende betaelde posten totaliter f 534-19-00  
 
Bij Lammert Gerrits Knoop worden navolgende posten betaelt  
Aen Boucke Lammerts van geleverde waren f 43-00-00  
aen Lieuwe Sioerdts wegens geleverde waren f 22-05-00  
aen Antie Wierd Vos ut supra f 14-05-00  
aen Jan Loon voor geloste waren f 21-01-00  
---------- 
Is dus Gerrit Lammerts verschot totaliter f 100-15-00  
 
[0330v] Noch bij Lammert Gerrits uitgegeven volgens quitantie navolgende posten  
[marge] NB dit moet Hendrick Hillema in sijn portie te laste gevoecht werden [einde marge] 
Voor een ingetrockene obligatie holdende tot laste van Hendrick Hillema en Antie Gerrits in dato den 15e Junij 1664 ende ten profijte van Grietie Sickinga saliger een somma van f 106-06-00  
aen Fransina Kijll voor camerhuir ende schorsteen gelt etc. f 25-19-00  
aen Andrys Janses van cost penningen ende f 36-00-00  
aen dito Andrys Jansen ut supra f 6-05-00  
aen Jan Loen van geloste waren f 31-14-00  
aen diverse verschotene penningen ende over 't bestellen van Gryttie Sickinga tot Haerlem f 123-00-00 
aen verscheidene verschotene penningen ende in haer siecte f 44-13-00  
---------- 
f 374-17-00  
 
Aldus gedaen ende geinventariseert. In kennis van ons commissaris en secretaris 
(get.) Claes Sanstra 
(get.) D. Wringer 1665