Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 206r

Pand:  Noordijs 10

Inleiding:  [0306r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Gerrit Wouters ende Aefke Cornelis echteluiden, van alle d'goederen uit ende inschulden aldaer bevonden, ten overstaen van den burgemeester Wytse Michiels in desen verordonneerde commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Abe Pytters en Eelke Rinnerts coopluiden als curatoren over Beert ende Dirck Gerrits beide nagelatene minderiarige sonen van de echteluiden voornoemt, requiranten, ende Wouter sampt Cornelis Gerrits beijde maior annis ende mede sonen van meergenoemde echteluiden, ende soo 't samen erfgenamen van de selve requireerden, sijnde alsoo tot d'beschrivinge geprocedeert, op 't aengeven van Wouter Gerrits die de belofte om alles getrouwelijck te sullen doen heeft gedaen in handen van welgedachte commissaris, desen 20e februari 1665 Opmerkingen: Gerryt Wouters, wonende te Harlingen, tr voor het Gerecht Harlingen 28-12-1628 Aeff Cornelis, wonende te Harlingen. Tresoar, toegang 13-16, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 377, aktedatum 16-09-1664: Dirk Gerrits oud 18 jaar weeskind, Wijlen Aafke Cornelis moeder, Beert Gerrits oud 21 jaar weeskind, uitlandig Aebe Pieters koopman curator, curator ad actum divisionis moederlijke goederen Eelco Rinnerts koopman curator, curator ad actum divisionis moederlijke goederen. Beert Gerryts (wijdschipper) wordt op 4 december 1665 lidmaat van de Doopsgezinde Waterlandse Gemeente Harlingen, zijn vrouw niet. Tresoar, collectie DTLB, Lidmatenregister Doopsgezinde Gemeente Harlingen, invnr 343, blad 90, aktenr 602. Blijkens de Autorisatieboeken zijn Gerrit Wouters en Aefke Cornelis op 16 september 1664 reeds overleden maar gaat men pas op 20 februari 1665 over tot de boedelinventatisatie]

Inventaris: 
[0306r] Bedden ende beds cleren in de kelders camer 
een bed en een puel  
4 oorcussens  
4 dekens  
 
[0306v] 2 gardinen  
een schorsteen cleet  
11 slopen  
9 stoel cussens  
2 grote Oostindische clapmutsen  
3 kleine Oostindische clapmutsen  
9 Oostindische coppen  
3 grote Oostindische pannen  
6 kleine dito pannen  
3 schalen 
een half-bastardt [= albasten] mantie 
2 schilderien  
10 tinnen patelen  
een eken slaepbanck  
een dito kaske  
7 slechte pannen  
een spygel  
 
[0307r] 2 ruige mantelties  
een vrouwen onderbroeck  
2 schorten  
5 schorteldoecken 
1 dito  
een paer hoosen  
een paer mouen  
een lapke zaij  
enige lappen  
 
Op 't Portael 
een coperen pottie  
een gootlingh 
een ketel  
een musquet ende een vuegelroer  
een gootlingh ende een coperen pottie  
2 koperen kandelaers  
2 stoelen met 2 stoelcussens  
2 corfkes  
[0307v] een emmercke  
geponnen [= gesponnen] geern 
een coperen ondersteken  
2 fuirbeckens  
een coperen dexel  
5 tinnen mingels  
 
Op de Opcamer bevonden  
3 stoelen 
5 stoelcussens  
een stuck doeck, groot vijfftig ellen  
2 iseren kandelaren  
een eken kistie met een schabel  
2 groot slechte pannen  
8 Oostindische coppen  
5 Oostindische panties  
3 kleine coppen off romerkes  
een schilderije  
[0308r] een schael  
2 glasen cardensen met dexels  
een schorsteen cleet  
2 kleijne cofferkes  
2 bancken  
een bedt met een puel  
3 oorcussens  
een groene deken  
2 gardinen met een rabbatt  
 
In een vaste eken kas op voorschreven camer bevonden  
4 1/2 ellen swart laken  
een reis rock  
een gevoerde karmosinen rock  
een heresaijen dito  
een rassen schort  
2 swart Lakens mantels  
een stuck swart baij tot voer in een rock  
[0308v] een paer lakens wanten  
12 bedlakens  
23 slopen  
2 puel-doecken  
3 bed-hemden  
2 wollen wijtlingen  
 
Een eken kantoor daerin bevonden  
2 silveren lepels ende 2 paeren waeraff de erfgenamen een vierdepart toebehoort  
 
Een eken kevij daerin bevonden 
7 lakens  
38 sloopen  
7 vrouen hemden  
4 tafelakens,  
1 dito  
5 puel doecken  
41 servetten  
[0309r] acht tafelakens  
9 eito  
9 pueldoecken  
36 lakens 
4 vrouwen hemden  
3 slopen  
14 grote kindere doecken  
35 kleine dito  
4 kindere hemdties  
9 kindere schorteldoeckies  
enige kindere hooftgoet  
een root scharlakens ruft 
een wit ruft met een swachtel  
een swart heresaien schort  
een swart lakens rock  
3 rode schorteldoecken  
2 lapkes swart laken  
2 kindere rockies  
2 lijfkes  
[0309v] een hoick  
een groen tafel spreet  
een blau catoenen schort  
een groen akens naijcussen  
een paer hoosen  
een paer swarte wanten  
een lap swarte zijde  
een lap dopies  
een lap fijn doeck  
een dito  
twee lapkes catoen  
een lap dopies  
een stuck fijn doeck  
een stuckien dopies  
een stuckien kepert catoen  
een klein lapke doeck  
 
[0310r] Silwerwerck  
42 silveren lepels  
4 silveren kroesen  
een silveren romer  
een klein dito  
een silveren schael  
4 eijer lepelties  
een silveren onderriem  
een silveren kindere bel  
4 silveren signetten  
een silveren schort haeck  
4 silveren knopen  
2 silveren pijpen  
een silveren signet met een kettintie  
een silveren kettingh  
een silveren kaijke [= sleuteltje (Fries)] 
3 silveren haeckies  
een silveren penningh met een ringh  
een silveren vingerhoet  
een silveren speen-dop  
een silveren dop pijp  
2 vrouwen silveren hechten  
[0310v] een silveren kettingh met een haeck  
een silveren gilde penningh  
een silveren heff  
een out silveren ringtie  
een memori boeck met silveren beslach  
 
Oldt gelt  
5 valueerde rijxdaelders  
8 a 10 stuivers  
aen kleingelt f 6-12-00  
10 a 6 stuivers  
 
Een eeken kistie daerin bevonden  
13 valueerde daelders  
2 prinse daelders  
een groot gemaect silver Bossou genaemt [= zilveren penning van de nederlaag van de Spaanse admiraal Bossu op de Zuiderzee, 2 oktober 1573 (1615), diameter 56,6 mm, Coll. Teylers Museum (Haarlem), invnr TMNK 00219] 
een gouden rijder a 13 guldens  
een dubbelde pistolet a 18 guldens  
een rose-nobel tot 11 guldens  
een halve Jacobus 6 1/2 guldens  
[0311r] een Italiaens pistolet  
1/4 van een Henricus nobel  
een munte gulden 
 
Brieven ende Instrumenten  
Een coopbrieff tot laste van Willem Hendrix Fosma ter somma van drie hondert sestigh goltguldens de dato den 18e Julij 1656 waerop de intressen tot den jare 1662 zijn betaelt  
Twee onwisse obligaties tot laste van Frans Jansen tot f 77-06-00  
 
Vastigheden 
De huisinge sampt brouerie staende alhier op d' Ooster Wal waer d' overledenen uit versturven sijn  
1/30 part aen de Kerckpoorts molen  
 
[0311v] Op de brouerije solders camer bevonden 
3 bedden met 3 puelen  
10 oorcussens  
4 dekens  
4 lakens  
4 sloopen  
2 kisten  
een slaepbanck  
een crebbe  
 
[0312r] Wouter Gerrits toegewardeert uit voorstaende inventariseerde goederen (door His Romckes ende Diucke Hendrix gesworen wardeersters in manieren als volcht) 
een bedt met een puel f 28-00-00  
een bedt met een puel f 31-00-00  
een bedt met een wijtlingh f 7-00-00  
2 oorcussens f 9-00-00  
2 dito f 4-00-00  
2 dito f 5-00-00  
2 dito f 2-10-00  
een Spaense deken f 4-00-00  
2 groene voerde dekens f 3-10-00  
een Spaense met een ongevoerde deken f 5-00-00  
een groene ongevoerde deken f 3-10-00  
een Oostindische deken f 2-10-00  
--------- 
f 105-00-00  
 
[0312v] 2 stoel cussens f 2-10-00  
2 dito f 4-00-00  
2 dito f 2-00-00  
2 gardinen met een rabatt f 3-00-00  
een schoorsteen cleet f 2-00-00 
2 rode doecken etc. f 1-11-00  
2 slaep-lakens f 5-11-00  
2 dito f 4-10-00  
2 dito f 6-00-00  
2 dito f 3-10-00  
2 dito f 8-00-00  
2 dito f 4-10-00  
2 wijtlingen f 1-08-00  
2 wollen wijtlingen f 4-00-00  
een Spaense deken f 2-10-00  
3 puel sacken f 2-10-00  
---------- 
f 56-08-00  
 
[0313r] drie puel-doecken f 4-00-00  
2 slopen f 1-08-00  
4 dito f 2-05-00  
2 dito f 2-00-00  
2 dito f 2-00-00  
4 dito f 1-05-00  
4 dito f 2-10-00  
2 tafellakens f 1-00-00  
2 dito met een doeck over d' cas f 1-11-00  
2 handtdoecken met een tafellaken f 2-10-00  
4 blaue handoecken f 0-12-00  
een eken cas f 9-00-00  
een spygel f 2-10-00 
een tafeltie met een oudt scherm f 1-05-00  
een schilderij ende 3 schalen f 1-11-00  
enige stoelen f 3-03-00  
---------- 
f 37-19-00  
 
[0313v] een slaep-banck f 1-11-00  
een oude dito f 0-10-00  
2 iseren potten met een aker f 4-00-00  
enigh schuttelgoedt f 2-00-00  
enig schuttelgoet f 2-10-00  
een tange, stander, emmerke f 1-00-00  
een ellen een haerborsel etc. f 0-06-00  
enige stoffers ende wrijvers f 3-00-00  
een vleis vat f 1-15-00  
---------- 
f 16-12-00  
f 105-00-00  
f 56-08-00  
f 37-19-00 
---------- 
f 214-19-00  
 
[0314r] Cornelis Gerrits toegewardeert soo volcht  
2 oorcussens f 9-00-00  
een groene ongevoerde deken f 8-00-00  
2 lakens f 8-10-00  
2 dito f 5-10-00  
2 dito f 7-00-00  
een puel-doeck f 2-05-00  
3 slopen f 7-00-00  
4 slopen f 3-00-00  
2 tafelakens f 3-10-00  
een wijtlingh f 1-08-00  
een schorsteen cleet f 3-00-00  
een schildert bortie f 2-10-00  
een Oostindisch kelckie f 1-01-00  
-------- 
f 61-13-00  
 
[0314v] 2 clap-mutsen f 9-00-00  
f 61-13-00  
---------- 
f 70-13-00  
 
Beert Gerrits toegewardeert  
2 lakens f 9-00-00