Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 214 folio 147r

Pand:  Grote Bredeplaats 13

Inleiding:  [0147r] Inventarisatie ende bescrievinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Jacobus Goslingh en Jan Symens Bijlaen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Yebel Fockes in leven burgerse binnen Harlingen, van alle sodanige goederen actien en crediten sampt uit- en inschulden als den overledenen metterdoodt ontruymt en naegelaten heeft ende ten selve sterfhuys zijn bevonden, ten versoecke van de erfgenamen van welgedachte Yebel Fockes, met namen Cornelis, Antie Tjeerdts als moeder en wettige voorstanderse over haer drie kinderen bij wijlen Focke Dirx in echte getogen, Grietie Dirx echte huysvrouwe van Claes Sybes Bontekoe wijdschipper in desen met den selven gesterct, ende deselve Claes Sybes Bontekoe als bij testament versochte curator over de kinderen van Wytske Dirx, Gerryt Stoffels Middachten major en executeur, als man en voogd over voorschreven Wijdske Dirx sijn echte huysvrouw, ende eindelijk Mayke Dirx jongedochter doch major annis, alles op het aengeven van de selve Maycke Dirx, die oock om sulx getrouwelyck te zullen doen, den solemnelen eede in forma heeft gepraesteert in handen van welgedachte heeren [0147v] commissarien, waerop tot de bescrievinge is geprocedeert, soo volght, actum den 2e december 1679.

Inventaris: 
[0147v] Op de achter opkamer 
drie en vijftich bedlaeckens, twee dito 
een en twintich peuldoecken 
twaleff groote tafellaeckens 
seventien kleine tafellaeckens 
drie en dartich slopen 
een en dartich servetten 
twee bedden met de peulen 
drie paer sayen gordijnen 
[0148r] veertien oorcussens 
vijff deeckens en soorte 
vier wijtlingen 
eenige lappies doeck langh tsamen 45 ellen 
een stuck doeck tot wewers lanck 54 ellen 
eenige lappen winckelwaren 
sestien stoelcussens 
drie sayen schoorsteenkleden 
twintich bonte doecken 
twintich stoelen 
 
seven Oostindische pannen, een dito 
[0148v] dartien Oostindische butterpannen 
twaleff dito klapmutsen 
een klein dito 
drie dito groote coppen 
tien dito kleine 
ses schilderd borties soo goed als quaed 
eenich slecht steenwerck 
een coperen gootlingh 
een coperen vleeschketel 
vier coperen potties 
een vijsel en stamper 
[0149r] twee akers 
twee spiegelties 
een tinnen com 
een tinnen mingelen 
een dito mostertpoth en kroeske 
twaleff pond vlas 
 
IJserwerck 
twee tangen en een asschop 
vier treeften 
drie waschtobben, soo klein als groot 
twee wateremmers 
[0149v] vier korven soo klein als groot 
een eecken kevie 
een cantoor 
een geel geverfde kiste 
een vath met vleesch 
 
Silver 
dartien silveren lepels 
vier eyerlepelties 
vier silveren kroesen 
een brandewijns kroeske 
een silveren schorthaeck 
 
[0150] Gerede gelden 
328 werp a 1-10-00 is f 492-00-00 
198 1/2 a 3-03-00 is f 625-05-08 
14 goltguldens a 1-08-00 f 19-12-00 
15 volueerde rijxdaelders a 2-12-00 f 39-00-00 
aen Engels geld tien gulden, 18 stuyvers f 10-18-00 
aen pajement tien gulden, 8 stuyvers f 10-08-00 
 
Goudt 
drie gouden ducatons, a 15 guldens ider f 45-00-00 
vier dito rosenobels a 11 guldens ieder f 44-00-00 
een goltgulden tot f 2-16-00 
1/8 part van een recht Jacobus f 1-12-00 
Op den 8e january 1680 heeft Walingh Hendrix weduwe in verminderinge van haer achterstallige interessen betaelt, een hondert caroliguldens f 100-00-00 
---------- 
f 1390-12-00 
 
[0150v] Brieven en instrumenten 
Een obligatie de dato den 4e july 1676 tot laste van de Landschappe Frieslandt, zijnde thoonder deses, ter somma van een hondert caroliguldens capitael f 100-00-00 
De interesse zedert den jaere 1678 daerop te goede, tot f 7-10-00 
gequoteert met no.1 
Een obligatie de dato den 22e july 1676 tot laste als boven, zijnde mede een thoonder deses, ter somma van seven en dartigh caroliguldens, tien stuyvers capitael f 37-10-00 
De interesse zedert den jaere 1678 daerop te goede, tot f 2-15-00 
gequoteert met no 2. 
Een obligatie de dato den 1e december 1675 tot laste als boven, ter somma van vijff en twintigh caroliguldens capitael, zijnde mede een thoonder deses f 25-00-00 
De interesse zedert den jaere 1678 daerop te goede, tot f 1-07-00 
gequoteert met no 3. 
 
[0151r] Een obligatie tot laste van deselve Provincie van Frieslandt, de dato den 10e may 1677, zijnde mede thoonder deses, tot seven en dartich carolidulgens tien stuyvers capitael f 37-10-00 
De interessen zedert den jaere 1678 daerop te goede f 3-01-00 
gequoteert met no 4. 
Een obligatie de dato den ? marty 1672 tot laste van deselve Provincie van Frieslandt, ter somma van vijff hondert caroliguldens capitael, van dese obligatie competeren, Claes Sybes Bontekoe twee hondert caroliguldens, ende Antie Tieerts een hondert caroliguldens, ergo voor deser sterfhuyse niet meerder dan twee hondert caroliguldens capitael f 200-00-00 
De interessen zedert den jaere 1678 daerop te goede, tot f 18-07-00 
gequoteert met no 5. 
Een obligatie de dato den 10e aprilis 1666 tot laste als boven, ter [0151v] somma van negen hondert caroliguldens capitael, van dese bovenstaende obligatie, competeren de voorstanders van de doopsgesinde armen vier hondert caroliguldens, ergo voor desen sterfhuyse niet meerder dan vijff hondert caroliguldens, dus f 500-00-00 
De interessen mede sedert den jaere 1678 daerop te goede, tot f 43-15-00 
gequoteert met no 6. 
Een obligatie de dato den 8e may 1661 tot laste van Taeke Taekes waer op aen capitael te rest is vier hondert caroliguldens f 400-00-00 
De interessen zedert den jaere 1679 daerop te goede tot f 13-06-10 
gequoteert met no 7. 
Een obligatie de dato den 1e may 1679 tot laste van deselve Taeke Taekes ter somma van ses hondert en vijftich caroliguldens capitael f 650-00-00 
De interessen, zedert den jaere noit betaelt tot f 21-13-04 
gequoteert met no 8. 
 
[0152r] Een handscrift de dato den 3e augusti 1679 tot laste van Jancke Jans ter somma van drie hondert caroliguldens capitael f 300-00-00 
Waerop geen maendgelden zijn betaelt, tegen negen stuyvers ter maend f 6-15-00 
gequoteert met no 9. 
[in de marge: massa] Een obligatie de dato den 2e may 1662 tot laste van Heiltie Gerryts weduwe van Walingh Hendrix op den Bild, ter somma van acht hondert caroliguldens capitael f 800-00-00 
Zijnde de intressen zedert den jaere 1675 daerop te goede, waer in verminderinge betaelt is, een hondert vijff en vijftich caroliguldens gequoteert met no 10. 
[in de marge: massa] Een obligatie tot late van Walingh Hendrix cum uxore de dato den 8e may 1654 ter somma van twaleff hondert caroliguldens capitael f 1200-00-00 
De interessen zedert den jaere 1665 daerop te goede gequoteert met no 11. 
[0152v] [in de marge: massa] Een obligatie de dato den 18e may 1659 tot laste van voornoemde Heiltie Gerryts weduwe van Walingh Hendrix ter somma van drie duysent caroliguldens capitael f 3000-00-00 
De interesse zedert den jaere 1661 daerop te goede gequoteert met no 12. 
[in de marge: massa] Een obligatie de dato den 4e junius 1655 tot laste van omme gedaagte Walingh Hendrix cum uxore ter somma van een hondert caroliguldens capitael f 100-00-00 
De interessen zedert den jaere 1666 daerop te goede gequoteert met no 13. 
Een handscrift de dato den 9e july 1679 tot laste van de mede regerende burgemeester Jan Symens Bijlaen cum uxore ter somma van vier hondert caroliguldens capitael f 400-00-00 
De maendgelden daerop noit betaelt tegens tien stuyvers ter maent, f 12-00-00 
gequoteert met no 14. 
[0153r] [in de marge: massa] Een obligatie tot laste van Gose Jous de dato den 15e october 1668 ter somma van een hondert caroliguldens capitael f 100-00-00 
De interessenzedert den jaere 1673 daerop te goede gequoteert met no 15. 
[in de marge: massa] Een handscrift de dato den 1e may 1672 tot laste van Claes Jansen cum uxore een hondert negen en twintich caroliguldens vier stuyvers capitael f 129-04-00 
De interessen zedert den jaere 1677 daerop te goede gequoteert met no 16. 
[in de marge: massa op dese afgelinieerde obligatien van Jancke] Een obligatie tot laste van Jancke Douwes binnen Harlingen, de dato den 8e may 1667, ter somma van tachtich caroliguldens capitael doch onwis gequoteert met no 17. 
[0153v] [in de marge: Douwes betaelt in verminderinge een hondert caroliguldens, sestich stuyvers] Een obligatie tot laste van deselve Jancke Douwes de dato den 1e november 1665 ter somma van vier hondert caroliguldens capitael, mede onwis gequoteert met no 18. 
[in de marge: massa] Een obligatie tot laste van Marten Dirx Munnickhuys tot Belckum de dato den 12e marty 1678 ter somma van twee hondert en sestich guldens capitael f 260-00-00 onder dr. Van der Sluys berustende. De interessen daerop noit betaelt edoch onwis. 
Een quitantie van Cornelis Dirx, Gerryt Stoffels, Claes Sijbes, ende Focke Dirx, de dato den 18e augusti 1667 ende den 25e july 1670 waer bij sij bekenden, dat haer wijlen moeder Yebel Fockes haer vaders goederen hadde voldaen en betaelt gequoteert met no 19. 
[0154r] Een accoordt tusschen de gesamentlycke erfgenamen van wijlen Maycke Fockes de dato den 6e februari 1672 gequoteert met no 20. 
Een testament van wijlen Yebel Fockes de dato den 29e october 1678 gequoteert met no 21. 
Een reversael de dato den 1e may 1669 tot laste van Lieuwe Martens cum uxore, ter somma van seven en 't negentich golt guldens capitael dus hier f 135-06-00 
En aen interessen daerop te goede f 8-11-00 
gequoteert met no 22. 
 
[0154v] Vastigheden 
Een coop en reversalbrieff van seeckere huysinge cum annexis, staende aen de noordcant van de Voorstraet [d.i. Grote Bredeplaats 13], waer uit wijlen Yebel Fockes versturven is, de dato den 19e aprilis 1655 gequoteert met a. 
 
Proufijttelycke uit staende boeckschulden 
Jancke Jans debet f 60-09-08 
Cornelis Dirx debet volgens handscrift f 52-17-06 
de majeur Gerryt Stoffels Middachten cum uxore debent f 116-19-06 
---------- 
f 230-06-04 
 
Bedragende alsoo de bovenstaende boeckschulden, de somma van twee hondert en dartich caroliguldens ses stuyvers, vier penningen. 
 
[0155r] Warderinge van eenige voorstaende geinventariseerde huysgeraden en goederen, gedaen ten overstaen van deselve heeren commissarien en secretaris door Dieucke Jans en Dieucke Clases beide gesworen uitdraeghsters, Antie Tjeerdts weduwe van wijlen Focke Dirx toegewardeert, actum den 9e januarii 1680. 
 
Linnen 
twee laeckens f 6-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 6-00-00 
twee peuldoecken f 3-05-00 
twee slopen f 1-11-00 
twee dito f 2-05-00 
drie dito f 1-15-00 
een tafellaecken f 1-15-00 
---------- 
f 40-11-00 
 
[0155v] 5 1/4 ellen doeck, d'16 stuyvers is f 4-04-00 
een lapke doeck langh 1 1/4 ellen, d'elle 18 stuyvers f 1-02-08 
een lapke doppies f 0-12-00 
een ellen doeck f 2-00-00 
noch twee peuldoecken f 3-10-00 
acht servetten f 3-10-00 
een tafellaeken en een lapke doppies f 1-18-00 
eenig bontgoed f 1-07-00 
een lapke linnen en vuylemort f 0-15-00 
een lapke bombasijn etc. f 2-00-00 
eenig binnewerckk en kanter f3-03-00 
een doos met eenige winckelwaeren f 12-18-00 
eenig pasteley f 4-10-00 
een oorcussen f 3-00-00 
---------- 
f 44-09-08 
 
[0156r] eenig steenwerck f 1-02-00 
eenig schuttelwerck en dweyl f 0-19-00 
een vijftendeel van 54 ellen doeck, de elle 13 stuyvers f 7-00-06 
een cussen f 0-15-00 
noch eenig romlerij f 3-10-08 
aen silveren lepels 17 5/8 lood, ider lood 26 stuyvers, facit f 22-18-04 
een vijfte part vam elleff pond vlas ter somma van twee caroliguldens f 2-00-00 
---------- 
f 38-05-02 
f 44-09-08 
f 40-11-00 
---------- 
f 123-05-10 
 
Bedragende Antie Tjeerts toegewardeerde goederen, de somma van een hondert drie en twintich caroliguldens, vijff stuyvers, tien penningen. 
 
[0156v] Navolgende goederen, Cornelis Dirx, bij de erfgenaemen toegestaen en ten dele gevallen als volght, actum den 9e januari 1680. 
 
twee oorcussens f 2-15-00 
een oor en pluymcussen f 5-00-00 
twee stoelcussens f 2-01-00 
aen Oostindisch werck f 4-00-00 
18 1/4 lood aen silveren lepels, ider lood 1-06-00 facit f 23-14-08 
een silveren beecker wegende 17 1/8 lood, ider lood 1-06-12 is f 22-18-00 
een Spaense deecken f 3-00-00 
een groene gevoerde deecken f 5-07-08 
drie servetten f 3-06-00 
een wijtlingh f 2-04-00 
twee tafellaeckens f 5-10-00 
een dito f 1-17-00 
eenige lappies f 0-15-00 
---------- 
f 82-08-00 
 
[0157r] eenigh romlerij f 5-02-08 
eenige winckelwaeren f 12-18-00 
tien laeckens, peuldoecken, ende andere linnen tesamen geaddeert zijnde f 85-08-14 
de vijftepart van elleff pond vlas f 2-00-00 
alsmede noch een stuckie Swart laecken f 6-05-00 
---------- 
f 111-14-06 
f 82-08-00 
---------- 
f 194-02-06 
 
Bedragende Cornelis Dirx goederen de somma van een hondert vier en 't negentich caroliguldens, twee stuyvers, ses penningen. 
 
[0157v] Claes Sijbes Bontekoe noe uxoris als voren ten dele gevallen. 
soo aen huysgeraden, als imboelen te samen geaddeert zijnde, bedraeght f100-19-00 
aen linnen, soo laeckens, peuldoecken etc. f 85-08-14 
eenige winckelwaeren f 12-18-00 
17 3/8 lood aen silveren lepels, 't lood 1-06-00 is f 22-11-12 
een silveren beecker, wegende 16 3/4 lood 't lood 1-7-08 is f 23-00-08 
de vijftepart van elleff pond vlas f 2-00-00 
---------- 
f 246-18-02 
 
Bedragende Claes Sijbes Bontekoe noe uxoris goederen, de somma van twee hondert ses en veertich caroliguldens, achtien stuyvers, twee penningen. 
 
[0158r] Navolgende goederen Wytske Dirx huysvrouwe van de majeur Gerryt Stoffels als voren ten dele gevallen. 
aen huysgeraden en imboelen te samen geaddeert zijnde, tot f 6-06-00 
aen linnen, soo laeckens als peuldoecken, etc. f 85-08-14 
eenige winckelwaren f 12-18-00 
17 3/8 lood aen silveren lepels, ider lood 1-06-00 f 23-04-12 
een silveren beecker wegende 12 7/8 lood ider lood 1-07-00 f 17-07-10 
als mede een vijftepart van elleff pond vlas f 2-00-00 
---------- 
f 187-05-04 
 
Bedragende Wytske Dirx huysvrouwe van de majeur Gerryt Stoffels middachten ten dele gevallen goederen een honderts even en tachtich caroliguldens vijff stuyvers, vier penningen. 
 
[0158v] Navolgende goederen Mayke Dirx als voren ten dele gevallen. 
aen huysgeraden en imboelen 't zamen geaddeert zijnde, tot f 159-08-08 
aen linnen, laeckens als peuldoecken, etc. f 85-08-14 
eenige winckelwaren f 12-18-00 
18 1/4 lood aen silveren lepels, ider lood 1-06-00 is f 23-14-08 
een silveren beecker wegende tien lood ider lood 1-07-04 f 13-12-08 
als mede gerechte vijftepart van elleff pond vlas f 2-00-00 
noch twee blauwe gordijnen tot f 0-15-00 
---------- 
f 297-17-06 
 
Bedragende Maycke Dirx toegedeelde goederen, de somma van twee hondert seven en 't negentich caroliguldens seventien stuyvers, ses penningen. 
 
[0159r] Schadelycke staat tot laste van den sterfhuyse. 
Arjen Hansen Hemert competeert wegens geleverde medecinen, volgens specificatie f 6-06-00 
Claes Mevis competeert volgens specificatie f 9-07-00 
Nampk Rochus competeert volgens specificatie f 8-03-10 
Taeke Sijdses Smidt competeert volgens specificatie f 0-19-00 
Antie Tjeerdts competeert wegens uit geleide gelden ten dienste van den sterfhuyse f 6-06-00 
Coopman Heins competeert wegens een quart ancker franse wijn f 3-10-00 
de metzelaer competeert f 0-10-00 
Piter Feddes competeert wegens geleverde bieren volgens specificatie f 7-02-08 
Maycke Dirx competeert uit crachte van haer moeders testament de dato den 29 e october 1678 een somma van acht hondert caroliguldens, wegens vaderlycke goederen haer toe geleit bij 't zelfe 
---------- 
f 42-04-02 
 
[0159v] 't zelve testament, en dat in vergelyckinge van 't gene van de andere vier kinderen, ten dier respecte genoten is, en waer mede zij alle te vreden zijn dus f 800-00-00 
Noch aen de selve Maycke Dirx een praelegaat van een hondert en vijftich caroliguldens, haer bij 't zelfe testament ten requarde van een hoyck, manteltie, doeckies en andere dingen, bij des testatrices andere dochters Grietie en Wytske Dirx respectievelyck ontvangen en genoten, bij 't aenvaerden van haer houwelyck, dus f 150-00-00 
Noch aen de selve Maycke Dirx een praelegaat ter somma van vijff hondert caroliguldens, omme uit crachte van boven staende verhaelt testament bezeten en gebruyct te worden, tot ter tijdt ende soo lange sij ongehout comt te blijven, sonder wijders, zijnde andersints ende terstont bij haer houwelyck restitutie subject aen de gesamentlycke erfgenamen, waer van sij voor een vijftepart een is, dus f 500-00-00 
---------- 
f 1450-00-00 
 
[0160r] Cornelis Dirx wegens sijn soon Dirck Cornelis, competeert uit crachte van vorengedachte testament, een gouden rosenobel in specie tot elleff gulden f 11-00-00 
Antie Tjeerdts weduwe wijlen Focke Dirx wegens haer soon Dirck Fockes ins gelycke een gouden rosenobel in specie, tot een praelegaat, uit crachte van 't vergelyck testament f 11-00-00 
Aen Arjaentie en Dirck Gerryts kinderen van Wytske Dirx elx een rosenobel zijnde een praelegaat, volgens testament vorengemelt, dus twee en twintich caroliguldens 
f 22-00-00 
---------- 
f 44-00-00 
f 1450-00-00 
f 42-04-02 
---------- 
f 1576-04-02 
Aldus gedaen, geinventariseert en gesloten op dato als voren. 
In kennisse van ons commissarien en secretaris. 
 
(get.) A. Goslinghs 
 
(get.) Jan Symens Bijlaen 1680 
 
(get.) D. Wringer 1680[0147v] Op de achter opkamer 
drie en vijftich bedlaeckens, twee dito 
een en twintich peuldoecken 
twaleff groote tafellaeckens 
seventien kleine tafellaeckens 
drie en dartich slopen 
een en dartich servetten 
twee bedden met de peulen 
drie paer sayen gordijnen 
[0148r] veertien oorcussens 
vijff deeckens en soorte 
vier wijtlingen 
eenige lappies doeck langh tsamen 45 ellen 
een stuck doeck tot wewers lanck 54 ellen 
eenige lappen winckelwaren 
sestien stoelcussens 
drie sayen schoorsteenkleden 
twintich bonte doecken 
twintich stoelen 
 
seven Oostindische pannen, een dito 
[0148v] dartien Oostindische butterpannen 
twaleff dito klapmutsen 
een klein dito 
drie dito groote coppen 
tien dito kleine 
ses schilderd borties soo goed als quaed 
eenich slecht steenwerck 
een coperen gootlingh 
een coperen vleeschketel 
vier coperen potties 
een vijsel en stamper 
[0149r] twee akers 
twee spiegelties 
een tinnen com 
een tinnen mingelen 
een dito mostertpoth en kroeske 
twaleff pond vlas 
 
IJserwerck 
twee tangen en een asschop 
vier treeften 
drie waschtobben, soo klein als groot 
twee wateremmers 
[0149v] vier korven soo klein als groot 
een eecken kevie 
een cantoor 
een geel geverfde kiste 
een vath met vleesch 
 
Silver 
dartien silveren lepels 
vier eyerlepelties 
vier silveren kroesen 
een brandewijns kroeske 
een silveren schorthaeck 
 
[0150] Gerede gelden 
328 werp a 1-10-00 is f 492-00-00 
198 1/2 a 3-03-00 is f 625-05-08 
14 goltguldens a 1-08-00 f 19-12-00 
15 volueerde rijxdaelders a 2-12-00 f 39-00-00 
aen Engels geld tien gulden, 18 stuyvers f 10-18-00 
aen pajement tien gulden, 8 stuyvers f 10-08-00 
 
Goudt 
drie gouden ducatons, a 15 guldens ider f 45-00-00 
vier dito rosenobels a 11 guldens ieder f 44-00-00 
een goltgulden tot f 2-16-00 
1/8 part van een recht Jacobus f 1-12-00 
Op den 8e january 1680 heeft Walingh Hendrix weduwe in verminderinge van haer achterstallige interessen betaelt, een hondert caroliguldens f 100-00-00 
---------- 
f 1390-12-00 
 
[0150v] Brieven en instrumenten 
Een obligatie de dato den 4e july 1676 tot laste van de Landschappe Frieslandt, zijnde thoonder deses, ter somma van een hondert caroliguldens capitael f 100-00-00 
De interesse zedert den jaere 1678 daerop te goede, tot f 7-10-00 
gequoteert met no.1 
Een obligatie de dato den 22e july 1676 tot laste als boven, zijnde mede een thoonder deses, ter somma van seven en dartigh caroliguldens, tien stuyvers capitael f 37-10-00 
De interesse zedert den jaere 1678 daerop te goede, tot f 2-15-00 
gequoteert met no 2. 
Een obligatie de dato den 1e december 1675 tot laste als boven, ter somma van vijff en twintigh caroliguldens capitael, zijnde mede een thoonder deses f 25-00-00 
De interesse zedert den jaere 1678 daerop te goede, tot f 1-07-00 
gequoteert met no 3. 
 
[0151r] Een obligatie tot laste van deselve Provincie van Frieslandt, de dato den 10e may 1677, zijnde mede thoonder deses, tot seven en dartich carolidulgens tien stuyvers capitael f 37-10-00 
De interessen zedert den jaere 1678 daerop te goede f 3-01-00 
gequoteert met no 4. 
Een obligatie de dato den ? marty 1672 tot laste van deselve Provincie van Frieslandt, ter somma van vijff hondert caroliguldens capitael, van dese obligatie competeren, Claes Sybes Bontekoe twee hondert caroliguldens, ende Antie Tieerts een hondert caroliguldens, ergo voor deser sterfhuyse niet meerder dan twee hondert caroliguldens capitael f 200-00-00 
De interessen zedert den jaere 1678 daerop te goede, tot f 18-07-00 
gequoteert met no 5. 
Een obligatie de dato den 10e aprilis 1666 tot laste als boven, ter [0151v] somma van negen hondert caroliguldens capitael, van dese bovenstaende obligatie, competeren de voorstanders van de doopsgesinde armen vier hondert caroliguldens, ergo voor desen sterfhuyse niet meerder dan vijff hondert caroliguldens, dus f 500-00-00 
De interessen mede sedert den jaere 1678 daerop te goede, tot f 43-15-00 
gequoteert met no 6. 
Een obligatie de dato den 8e may 1661 tot laste van Taeke Taekes waer op aen capitael te rest is vier hondert caroliguldens f 400-00-00 
De interessen zedert den jaere 1679 daerop te goede tot f 13-06-10 
gequoteert met no 7. 
Een obligatie de dato den 1e may 1679 tot laste van deselve Taeke Taekes ter somma van ses hondert en vijftich caroliguldens capitael f 650-00-00 
De interessen, zedert den jaere noit betaelt tot f 21-13-04 
gequoteert met no 8. 
 
[0152r] Een handscrift de dato den 3e augusti 1679 tot laste van Jancke Jans ter somma van drie hondert caroliguldens capitael f 300-00-00 
Waerop geen maendgelden zijn betaelt, tegen negen stuyvers ter maend f 6-15-00 
gequoteert met no 9. 
[in de marge: massa] Een obligatie de dato den 2e may 1662 tot laste van Heiltie Gerryts weduwe van Walingh Hendrix op den Bild, ter somma van acht hondert caroliguldens capitael f 800-00-00 
Zijnde de intressen zedert den jaere 1675 daerop te goede, waer in verminderinge betaelt is, een hondert vijff en vijftich caroliguldens gequoteert met no 10. 
[in de marge: massa] Een obligatie tot late van Walingh Hendrix cum uxore de dato den 8e may 1654 ter somma van twaleff hondert caroliguldens capitael f 1200-00-00 
De interessen zedert den jaere 1665 daerop te goede gequoteert met no 11. 
[0152v] [in de marge: massa] Een obligatie de dato den 18e may 1659 tot laste van voornoemde Heiltie Gerryts weduwe van Walingh Hendrix ter somma van drie duysent caroliguldens capitael f 3000-00-00 
De interesse zedert den jaere 1661 daerop te goede gequoteert met no 12. 
[in de marge: massa] Een obligatie de dato den 4e junius 1655 tot laste van omme gedaagte Walingh Hendrix cum uxore ter somma van een hondert caroliguldens capitael f 100-00-00 
De interessen zedert den jaere 1666 daerop te goede gequoteert met no 13. 
Een handscrift de dato den 9e july 1679 tot laste van de mede regerende burgemeester Jan Symens Bijlaen cum uxore ter somma van vier hondert caroliguldens capitael f 400-00-00 
De maendgelden daerop noit betaelt tegens tien stuyvers ter maent, f 12-00-00 
gequoteert met no 14. 
[0153r] [in de marge: massa] Een obligatie tot laste van Gose Jous de dato den 15e october 1668 ter somma van een hondert caroliguldens capitael f 100-00-00 
De interessenzedert den jaere 1673 daerop te goede gequoteert met no 15. 
[in de marge: massa] Een handscrift de dato den 1e may 1672 tot laste van Claes Jansen cum uxore een hondert negen en twintich caroliguldens vier stuyvers capitael f 129-04-00 
De interessen zedert den jaere 1677 daerop te goede gequoteert met no 16. 
[in de marge: massa op dese afgelinieerde obligatien van Jancke] Een obligatie tot laste van Jancke Douwes binnen Harlingen, de dato den 8e may 1667, ter somma van tachtich caroliguldens capitael doch onwis gequoteert met no 17. 
[0153v] [in de marge: Douwes betaelt in verminderinge een hondert caroliguldens, sestich stuyvers] Een obligatie tot laste van deselve Jancke Douwes de dato den 1e november 1665 ter somma van vier hondert caroliguldens capitael, mede onwis gequoteert met no 18. 
[in de marge: massa] Een obligatie tot laste van Marten Dirx Munnickhuys tot Belckum de dato den 12e marty 1678 ter somma van twee hondert en sestich guldens capitael f 260-00-00 onder dr. Van der Sluys berustende. De interessen daerop noit betaelt edoch onwis. 
Een quitantie van Cornelis Dirx, Gerryt Stoffels, Claes Sijbes, ende Focke Dirx, de dato den 18e augusti 1667 ende den 25e july 1670 waer bij sij bekenden, dat haer wijlen moeder Yebel Fockes haer vaders goederen hadde voldaen en betaelt gequoteert met no 19. 
[0154r] Een accoordt tusschen de gesamentlycke erfgenamen van wijlen Maycke Fockes de dato den 6e februari 1672 gequoteert met no 20. 
Een testament van wijlen Yebel Fockes de dato den 29e october 1678 gequoteert met no 21. 
Een reversael de dato den 1e may 1669 tot laste van Lieuwe Martens cum uxore, ter somma van seven en 't negentich golt guldens capitael dus hier f 135-06-00 
En aen interessen daerop te goede f 8-11-00 
gequoteert met no 22. 
 
[0154v] Vastigheden 
Een coop en reversalbrieff van seeckere huysinge cum annexis, staende aen de noordcant van de Voorstraet [d.i. Grote Bredeplaats 13], waer uit wijlen Yebel Fockes versturven is, de dato den 19e aprilis 1655 gequoteert met a. 
 
Proufijttelycke uit staende boeckschulden 
Jancke Jans debet f 60-09-08 
Cornelis Dirx debet volgens handscrift f 52-17-06 
de majeur Gerryt Stoffels Middachten cum uxore debent f 116-19-06 
---------- 
f 230-06-04 
 
Bedragende alsoo de bovenstaende boeckschulden, de somma van twee hondert en dartich caroliguldens ses stuyvers, vier penningen. 
 
[0155r] Warderinge van eenige voorstaende geinventariseerde huysgeraden en goederen, gedaen ten overstaen van deselve heeren commissarien en secretaris door Dieucke Jans en Dieucke Clases beide gesworen uitdraeghsters, Antie Tjeerdts weduwe van wijlen Focke Dirx toegewardeert, actum den 9e januarii 1680. 
 
Linnen 
twee laeckens f 6-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 5-10-00 
twee dito f 6-00-00 
twee peuldoecken f 3-05-00 
twee slopen f 1-11-00 
twee dito f 2-05-00 
drie dito f 1-15-00 
een tafellaecken f 1-15-00 
---------- 
f 40-11-00 
 
[0155v] 5 1/4 ellen doeck, d'16 stuyvers is f 4-04-00 
een lapke doeck langh 1 1/4 ellen, d'elle 18 stuyvers f 1-02-08 
een lapke doppies f 0-12-00 
een ellen doeck f 2-00-00 
noch twee peuldoecken f 3-10-00 
acht servetten f 3-10-00 
een tafellaeken en een lapke doppies f 1-18-00 
eenig bontgoed f 1-07-00 
een lapke linnen en vuylemort f 0-15-00 
een lapke bombasijn etc. f 2-00-00 
eenig binnewerckk en kanter f3-03-00 
een doos met eenige winckelwaeren f 12-18-00 
eenig pasteley f 4-10-00 
een oorcussen f 3-00-00 
---------- 
f 44-09-08 
 
[0156r] eenig steenwerck f 1-02-00 
eenig schuttelwerck en dweyl f 0-19-00 
een vijftendeel van 54 ellen doeck, de elle 13 stuyvers f 7-00-06 
een cussen f 0-15-00 
noch eenig romlerij f 3-10-08 
aen silveren lepels 17 5/8 lood, ider lood 26 stuyvers, facit f 22-18-04 
een vijfte part vam elleff pond vlas ter somma van twee caroliguldens f 2-00-00 
---------- 
f 38-05-02 
f 44-09-08 
f 40-11-00 
---------- 
f 123-05-10 
 
Bedragende Antie Tjeerts toegewardeerde goederen, de somma van een hondert drie en twintich caroliguldens, vijff stuyvers, tien penningen. 
 
[0156v] Navolgende goederen, Cornelis Dirx, bij de erfgenaemen toegestaen en ten dele gevallen als volght, actum den 9e januari 1680. 
 
twee oorcussens f 2-15-00 
een oor en pluymcussen f 5-00-00 
twee stoelcussens f 2-01-00 
aen Oostindisch werck f 4-00-00 
18 1/4 lood aen silveren lepels, ider lood 1-06-00 facit f 23-14-08 
een silveren beecker wegende 17 1/8 lood, ider lood 1-06-12 is f 22-18-00 
een Spaense deecken f 3-00-00 
een groene gevoerde deecken f 5-07-08 
drie servetten f 3-06-00 
een wijtlingh f 2-04-00 
twee tafellaeckens f 5-10-00 
een dito f 1-17-00 
eenige lappies f 0-15-00 
---------- 
f 82-08-00 
 
[0157r] eenigh romlerij f 5-02-08 
eenige winckelwaeren f 12-18-00 
tien laeckens, peuldoecken, ende andere linnen tesamen geaddeert zijnde f 85-08-14 
de vijftepart van elleff pond vlas f 2-00-00 
alsmede noch een stuckie Swart laecken f 6-05-00 
---------- 
f 111-14-06 
f 82-08-00 
---------- 
f 194-02-06 
 
Bedragende Cornelis Dirx goederen de somma van een hondert vier en 't negentich caroliguldens, twee stuyvers, ses penningen. 
 
[0157v] Claes Sijbes Bontekoe noe uxoris als voren ten dele gevallen. 
soo aen huysgeraden, als imboelen te samen geaddeert zijnde, bedraeght f100-19-00 
aen linnen, soo laeckens, peuldoecken etc. f 85-08-14 
eenige winckelwaeren f 12-18-00 
17 3/8 lood aen silveren lepels, 't lood 1-06-00 is f 22-11-12 
een silveren beecker, wegende 16 3/4 lood 't lood 1-7-08 is f 23-00-08 
de vijftepart van elleff pond vlas f 2-00-00 
---------- 
f 246-18-02 
 
Bedragende Claes Sijbes Bontekoe noe uxoris goederen, de somma van twee hondert ses en veertich caroliguldens, achtien stuyvers, twee penningen. 
 
[0158r] Navolgende goederen Wytske Dirx huysvrouwe van de majeur Gerryt Stoffels als voren ten dele gevallen. 
aen huysgeraden en imboelen te samen geaddeert zijnde, tot f 6-06-00 
aen linnen, soo laeckens als peuldoecken, etc. f 85-08-14 
eenige winckelwaren f 12-18-00 
17 3/8 lood aen silveren lepels, ider lood 1-06-00 f 23-04-12 
een silveren beecker wegende 12 7/8 lood ider lood 1-07-00 f 17-07-10 
als mede een vijftepart van elleff pond vlas f 2-00-00 
---------- 
f 187-05-04 
 
Bedragende Wytske Dirx huysvrouwe van de majeur Gerryt Stoffels middachten ten dele gevallen goederen een honderts even en tachtich caroliguldens vijff stuyvers, vier penningen. 
 
[0158v] Navolgende goederen Mayke Dirx als voren ten dele gevallen. 
aen huysgeraden en imboelen 't zamen geaddeert zijnde, tot f 159-08-08 
aen linnen, laeckens als peuldoecken, etc. f 85-08-14 
eenige winckelwaren f 12-18-00 
18 1/4 lood aen silveren lepels, ider lood 1-06-00 is f 23-14-08 
een silveren beecker wegende tien lood ider lood 1-07-04 f 13-12-08 
als mede gerechte vijftepart van elleff pond vlas f 2-00-00 
noch twee blauwe gordijnen tot f 0-15-00 
---------- 
f 297-17-06 
 
Bedragende Maycke Dirx toegedeelde goederen, de somma van twee hondert seven en 't negentich caroliguldens seventien stuyvers, ses penningen. 
 
[0159r] Schadelycke staat tot laste van den sterfhuyse. 
Arjen Hansen Hemert competeert wegens geleverde medecinen, volgens specificatie f 6-06-00 
Claes Mevis competeert volgens specificatie f 9-07-00 
Nampk Rochus competeert volgens specificatie f 8-03-10 
Taeke Sijdses Smidt competeert volgens specificatie f 0-19-00 
Antie Tjeerdts competeert wegens uit geleide gelden ten dienste van den sterfhuyse f 6-06-00 
Coopman Heins competeert wegens een quart ancker franse wijn f 3-10-00 
de metzelaer competeert f 0-10-00 
Piter Feddes competeert wegens geleverde bieren volgens specificatie f 7-02-08 
Maycke Dirx competeert uit crachte van haer moeders testament de dato den 29 e october 1678 een somma van acht hondert caroliguldens, wegens vaderlycke goederen haer toe geleit bij 't zelfe 
---------- 
f 42-04-02 
 
[0159v] 't zelve testament, en dat in vergelyckinge van 't gene van de andere vier kinderen, ten dier respecte genoten is, en waer mede zij alle te vreden zijn dus f 800-00-00 
Noch aen de selve Maycke Dirx een praelegaat van een hondert en vijftich caroliguldens, haer bij 't zelfe testament ten requarde van een hoyck, manteltie, doeckies en andere dingen, bij des testatrices andere dochters Grietie en Wytske Dirx respectievelyck ontvangen en genoten, bij 't aenvaerden van haer houwelyck, dus f 150-00-00 
Noch aen de selve Maycke Dirx een praelegaat ter somma van vijff hondert caroliguldens, omme uit crachte van boven staende verhaelt testament bezeten en gebruyct te worden, tot ter tijdt ende soo lange sij ongehout comt te blijven, sonder wijders, zijnde andersints ende terstont bij haer houwelyck restitutie subject aen de gesamentlycke erfgenamen, waer van sij voor een vijftepart een is, dus f 500-00-00 
---------- 
f 1450-00-00 
 
[0160r] Cornelis Dirx wegens sijn soon Dirck Cornelis, competeert uit crachte van vorengedachte testament, een gouden rosenobel in specie tot elleff gulden f 11-00-00 
Antie Tjeerdts weduwe wijlen Focke Dirx wegens haer soon Dirck Fockes ins gelycke een gouden rosenobel in specie, tot een praelegaat, uit crachte van 't vergelyck testament f 11-00-00 
Aen Arjaentie en Dirck Gerryts kinderen van Wytske Dirx elx een rosenobel zijnde een praelegaat, volgens testament vorengemelt, dus twee en twintich caroliguldens 
f 22-00-00 
---------- 
f 44-00-00 
f 1450-00-00 
f 42-04-02 
---------- 
f 1576-04-02 
Aldus gedaen, geinventariseert en gesloten op dato als voren. 
In kennisse van ons commissarien en secretaris. 
 
(get.) A. Goslinghs 
 
(get.) Jan Symens Bijlaen 1680 
 
(get.) D. Wringer 1680