Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 386r

Pand:  Brouwersstraat 11

Inleiding:  [0386r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren doctor Wilhelmus Hillebrants ende Pyter Wybrands Nauta als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huise van Jetse IJsbrands in leven burger ende mr. schipstimmerman van alle des selfs goederen, actien en crediten bij hem metter dood ontruymt ende naegelaten, op 't versoeck van de capitein Jochum Jansen als curator over Geertie, Neeltie en IJsbrant Jetses, alle drie naegelatene kinderen van wijlen Jetse IJsbrants voornoemt, en de erfgenamen van de selve, alles op 't aengeven van Tettie Pyters, huisvroue van de curator voornoemt den sterfhuise gefrequenteert hebbende, die daertoe de boeleede heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris dr. Wilhelmus Hillebrants, waerop tot de beschrijvinge in navolgende manieren is geprocedeert. Actum den 16e Augusti 1675.

Inventaris: 
[0386v] In de binnenkamer 
vier oorkussens 
vier dito 
twee groene deekens, een dito 
een witte spaense deken 
twee groene rabatten met een schoorsteenkleedt 
een spiegel 
een groen tafelspreetje 
ses en twintigh stucken slegt steenwerck, soo groot als klein, soo goet als quet [=quaet] 
vijff stoelen, met vier kussens 
een tinnen schuttel 
twee schilderde borden 
erie coppen, waer onder een Oostindisch heel 
nog vijff schilderde borties 
 
Een eecken cas, daerin bevonden als volght: 
 
[0387r] een pack swart lakens mans kleren 
een swart grijnen rockje, met een swart lakens broeck 
een rode met een blauwe hemdtrock 
een swart lakens mantel 
twee hoeden 
een muyskes broeck 
een daeghs rockje met een vuylemorten broek 
een paer swarte hosen 
 
Linnen 
seven laekens 
sestien mans hemden 
drie wijtlingen 
noch twee mans hemden 
twee witte schorteldoecken 
acht slopen soo goet als quaet 
een klen [= klein] dito 
 
[0387v en 0388r foto ontbreekt] 
 
[0388v] Een obligatie tot laste van Hille Jetses tot Oosterbierum ter somma van vijftigh Caroliguldens, in dato den 10e october 1674 
Noch een obligatie tot laste van de selve ad vijftigh Caroliguldens, in dato den 1e Augustus 1666 sijnde de intressen van desen en naest voorgaende obligatie op 't een en 't selvighe blad getekent, voldaen ende betaelt tot den jaere 1667, worden onwis geoordeelt, gequoteert met no. 2 
Een contract off Coopbrieff tusschen Douwe Harmens Stijltrom tot Bolsvert ter eene en Jetse IJsbrants cum uxore ter andere sijden, nopens de coop van seecker halff veer tusschen Bolsvert en Worcum in dato den 12e october 1661. Waerop staet absolute quitantie van de 3e Mey 1671 
gequoteert met no. 3 
[0389r] Coop- en Reversaelbrieff welcke in alle desen voldaen is, van de huisinge bij Jetse IJsbrants metter doot ontruymt [d.i. Brouwersstraat 11], gequoteert met no. 4 
Een obligatie ten laste van de Stadt Doccum ter somma van Hondert Caroliguldens, in dato den 12e julij 1671 op welcke geen intressen sijn betaelt, nochtans gestipuleert, tegen vijfftehalf ten hondert, gequoteert met no. 5 
Een obligatie tot laste van de stadt Franequer ter somma van vijfftien hondert Caroliguldens in dato den 1e Martij 1656 in verminderinge van welx den 7e Martij 1666 betaelt sijn drie hondert Caroliguldens en noch den 1e May 1669 tweehondert Caroliguldens betaelt sijn, sodat bovengenoemde obligatie noch contineert aen capitael de somma van een duisent Caroliguldens, 
[0389v] met de intressen zedert de 17e februari 1672 sijnde de selve gestipuleert ad vijff ten hondert, de intressen den 27e februari 1673 en 1674 resp. verschenen zijn bij provisie tegens 2 1/2 pro certo per ordonnantie op de rentemeester Welleus ? betaelt den 4e Julij 1674 sijnde dese ten 21e hypotheecq boeck der stede Franequer fol. 2521 den 24e october 1674 geregt hora dimidia na noen geregt, gequoteert met no. 6 
Een decretale coopbrieff van seecker camer offe woninghe staende en gelegen binnen deser stede op de Lymendijck, volgens voornoemde brieven de dato den 26e februari 1650 met 't reversael, gequoteert met no. 7 
[0390r] Een reversaelbrieff van seeker halff veer tusschen Bolsvert en Worckum gepasseert bij Pieter Riversen ende Neeltie Willems [Pitter Riuerts van ter Feer en Neltie Willems, Harlingen, zijn getrouwd te Amsterdam, aktedatum 07-02-1669, derde proclamatie, zie Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen] ter somma van twee duysent een hondert en vijftigh Caroliguldens ten proufijte van Jetse IJsbrants, in dato den 16e Julij 1669, in verminderinghe van welx den 5e februari 1670 betaelt sijn twaleff hondert guldens, den 2e April 1671 noch betaelt hondert Caroliguldens, den 10e Junij 1672 noch betaelt hondert Caroliguldens, den 6e May 1673 noch betaelt hondert Caroliguldens, den 23e May 1674 noch betaelt hondert Caroliguldens, soodat noch op desen reversael te goede is ten proufijtte van de kinderen van wijlen Jetse IJsbrants annorum 1675, 76, 77, 78 telkens hondert Caroliguldens en anno 1679 een hondert en vijftigh Caroliguldens, volgens reversael 
gequoteert met no. 8 
 
[0390v] Rommelerij 
een wastobbe en een tafeltie 
een geel achtcante tafel 
een partij schuttelgoedt 
een rooster, hangijser, potzeel, tanghe 
een coperen koeckepanne, een ijseren poth 
Een topke, en een moude etc. 
een walvisbienen doos, met wat linnen 
drie oude boeken 
een partij oude mans kleeren 
eenige oude deeckens etc. 
een partij turf en hout 
 
In de voorkamer 
twee bedden 
een slaepbanck 
twee peulen 
een gele krebbe 
een musket, forketstock, dragbant, bandelier, een degen 
een vleys vath 
 
[0391r] De bovenstaende goederen ten inventaris gemelt, hebben suyver opgebracht, bij 't boelgoed vercocht sijnde, volgens boelscedulle daeraff vertoont de somma van een hondert negen en tachtigh Caroliguldens twee stuyvers f 189-02-00 
 
Aldus gedaen en geinventariseert op dato als voren 
In kennisse van ons commissaris en secretaris 
 
(get.) W. Hillebrants 1675 
 
(get.) D. Wringer 1675