Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 212 folio 217r

Pand:  Grote Bredeplaats 2

Inleiding:  [0217r] Inventarisatie ofte warderinge gedaen ten overstaen van de burgemeester Bartel Cleyssen Lanting als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Elisabeth Ewerts nagelaten weduwe van wijlen Freerck Jacobs Hinxt, in leven burger ende mr. seylmaker binnen Harlingen, sich nu wederom ad secunda vota begeven hebbende met Here Andries mede praesent, en dat ter instantie van coopman Claes Freerx Braem als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Ewert ende Sytske Freerx, beyde nagelatene kinderen van wijlen gedachte Freerck Hinghxt ende Elisabeth Ewerts, alles op 't aengeven van de selven Elisabeth Ewerts, die oock bij manuale stipulatie in handen van welgedachte here commissaris belooft heeft alles nae behoren ende getrouwelijck te sullen aengeven, ten eynde vervolgens scheydinge van goederen, uytwijsinge mach werden gedaen, sijnde dese warderinge geschiet door Dieucke Clases ende Dieucke Jans beyde geswooren uytdraeghsters binnen deser stede, aldus gedaen den 15e octobris 1674.

Inventaris: 
[0217r] Een bed met een peul f 55-00-00 
een bed met een peul f 15-00-00 
---------- 
f 70-00-00 
 
[0217v] een banck bed met een peul f 7-10-00 
twee oorkussens f 1-15-00 
twee dito f 4-10-00 
twee dito f 2-00-00 
twee dito f 8-10-00 
twee slopen f 2-00-00 
vijff slopen f 2-00-00 
een sloop met een kussentie f 0-015-00 
twee peuldoecken, met een sloop f 1-05-00 
een bedlaken f 3-00-00 
een dito f 2-10-00 
een oud wijtlingh f 0-08-00 
een groen gevoerde deecken f 4-10-00 
een witte Spaense deecken f 3-00-00 
een groen gevoerde deecken f 7-00-00 
---------- 
f 51-03-00 
 
[0218r] twee oorkussens f 5-00-00 
twee dito f 14-00-00 
twee slopen daer over f 5-00-00 
een grauw laken f 1-15-00 
een groen ongevoerde deecken f 8-10-00 
een paer groen sayen gordijnen met de roede ende rabath f 8-00-00 
een groen ende wit schoorsteenkleedt met de kleties aen de sijde f 3-10-00 
een groen glas gordijntie f 0-15-00 
een groen tafelspreed f 1-00-00 
twee groene gordijnen met een rabath ende roede f 4-00-00 
twee groen lakens stoelkussens f 7-00-00 
twee dito f 4-10-00 
twee geflamde dito f 6-00-00 
twee groen trijpen dito f 4-00-00 
twee tapeten dito f 3-00-00 
---------- 
f 76-00-00 
 
[0218v] ses olde stoelkussens te samen f 2-16-00 
 
Linnen: 
twee lakens f 5-00-00 
twee dito f 4-15-00 
twee dito f 5-00-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 7-00-00 
twee dito f 5-05-00 
twee dito f 4-05-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 6-00-00 
twee dito f 9-00-00 
twee dito f 8-00-00 
twee dito f 11-00-00 
een bedspreedt f 3-10-00 
twee peuldoecken f 3-10-00 
---------- 
f 99-01-00 
 
[0219r] twee peuldoecken f 4-00-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 3-15-00 
een dito f 2-00-00 
twee peulsacken f 3-10-00 
een paer slopen f 2-10-00 
een paer dito f 3-00-00 
een paer dito f 4-00-00 
een paer dito f 4-00-00 
een paer dito f 2-10-00 
een paer dito f 2-10-00 
een paer dito f 1-05-00 
een paer dito f 1-05-00 
een paer dito f 1-11-00 
een paer dito f 2-00-00 
een paer dito f 1-15-00 
---------- 
f 43-11-00 
 
[0219v] een paer slopen f 2-00-00 
een paer dito f 1-15-00 
een paer dito f 1-15-00 
een paer dito f 1-11-00 
een paer dito f 1-11-00 
een paer dito f 1-08-00 
een paer dito f 2-00-00 
een paer dito f 1-11-00 
drie slopen in soorte f 0-10-00 
twee dito f 2-10-0 
een bedsack f 2-10-00 
vijff witte handdoecken f 1-11-00 
drie dito f 0-12-00 
een kas doeck f 1-00-00 
een halff dosijn servetten f 9-00-00 
een halff dosijn dito f 9-00-00 
---------- 
f 40-04-00 
 
[0220r] een halff dosijn servetten f 7-10-00 
seven servetten f 5-15-00 
twee dito f 1-11-00 
twee tafellakens f 2-16-00 
twee dito f 3-10-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 4-10-00 
een dito f 4-10-00 
een dito f 6-00-00 
 
Op 't opkamerke 
twee kinderen doecken f 0-15-00 
twee dito f 0-15-00 
twee groene doecken f 1-15-00 
twee dito f 1-15-00 
twee doecken f 1-00-00 
twee dito f 1-05-00 
---------- 
f 47-07-00 
 
[0220v] twee kinder doecken f 1-08-00 
twee dito f 1-05-00 
twee grote doecken f 3-10-00 
twee dito f 2-00-00 
twee dito f 3-00-00 
twee dito f 4-00-00 
twee dito f 2-10-00 
een grote doeck f 1-00-00 
ses kleyne doecken f 1-05-00 
ses dito f 1-05-00 
ses dito f 1-15-00 
vier dito f 1-00-00 
vijff dito f 1-05-00 
drie borsthembties f 1-18-00 
drie dito f 1-04-00 
twee doecken over 't ruft f 1-11-00 
---------- 
f 29-18-00 
 
[0221r] een borstrockjen met een doeckjen f 1-01-00 
een wit ruft f 1-11-00 
een rood ruft f 2-10-00 
een rood ruft f 3-00-00 
drie bayen ruften f 2-15-00 
een kussentie met een swachtel f 1-00-00 
drie borstrockies met twee hembdties f 0-15-00 
vijff kindere mutskes f 1-06-00 
een groen kinder deken f 1-205-00 
een voer deeckentie f f 1-05-00 
een deeckentie met voer f 1-10-00 
een wyege met een banck f 3-00-00 
een Dansicker kistie f 2-10-00 
een gemarmerde kas f 10-00-00 
twee stoelen f 1-00-00 
---------- 
f 34-08-00 
 
[0221v] een lanteern ende spiegel f 2-00-00 
drie kindere mutskes f 1-08-00 
een vloerveger met een glaeswasker f 1-05-00 
enige omhangende borties ende panties f 1-11-00 
een kandelaer, snuytter, schuymspaen ende gladde haeck f 2-05-00 
twee groene gordijnen met een rabath f 6-00-00 
een gevoerde deecken f 7-10-00 
een ongevoerde deecken f 8-00-00 
een Spaense deecken f 7-00-00 
een schabeltie met een armkorfke f 1-15-00 
drie en twintigh ende drie varndel pont garen a 20 stuyvers 't pondt, is f 23-15-00 
een boskien ander garen swaer 2 3/4 pondt a 12 stuyvers 't pondt is f 1-13-00 
een doos met hoofdgoedt voor kinderen f 9-00-00 
vier schorteldockies met een borstrockjen f 1-05-00 
vier hembdjes f 0-12-00 
---------- 
f 74-19-00 
 
[0222r] twee kindere mutskes f 0-12-00 
negen schorteldoeckies f 1-11-00 
enigh bontgoedt f 2-00-00 
enigh bontgoedt f 1-11-00 
ses bonte doecken f 0-17-00 
 
Porceleyn: 
drie dubbelde butterpannen f 15-10-00 
twee fruchtschalen f 4-10-00 
twee koppen f 4-00-00 
twee dito f 3-00-00 
drie butterpanties f 3-00-00 
twee butterpanties met een vrughschaeltie f 2-00-00 
een klapmuts met drie vrugtschalen f 7-10-00 
drie koppen f 13-00-00 
twee achtkantige koppen f 3-10-00 
twee klapmutskes f 1-11-00 
---------- 
f 64-02-00 
 
[0222v] een klapmuts f 2-00-00 
enige glasen met twee peerckes f 2-10-00 
vier schilderijen f 14-00-00 
twee alabasterde borties f 0-10-00 
een spyegel f 3-00-00 
enigh steenwerck f 2-04-00 
enige flessen, twee kanties met een butterpoth f 1-11-00 
een mesken gotelingh f 2-10-00 
een mesken pottie f 2-00-00 
een coperen braedpan met een treeft f 2-00-00 
een mesken vijsel met de stamper f 1-05-00 
een candelaer met twee schaelties en een evenaer en een blaker f 1-00-00 
een tinnen waterpoth met een tinnen fles f 3-00-00 
een strijckijser f 1-11-00 
---------- 
f 39-01-00 
 
[0223r] een voedervles f 3-10-00 
enige stoffers ende wrijvers met een bortie f 1-00-00 
drie dosen f 0-15-00 
een testament met een bijbel f 4-00-00 
een eecken cas f 45-00-00 
een eecken comptoir f 8-00-00 
twee swarte stoellen f 2-05-00 
twee swarte stoelen f 2-10-00 
twee paer rode stoellen f 2-10-00 
een rood vrouwen stoel f 1-00-00 
een eecken schabeltie met een parske f 3-00-00 
een groen schoorseen kleed met twee spreden f 2-00-00 
 
In de gangh ende 't voorhuys: 
twee racken met enigh steenwerk f 3-13-00 
---------- 
f 79-03-00 
 
[0223v] twee kleerkorven f 1-00-00 
een ketel f 8-00-00 
twee klapmutskes f 1-15-00 
twee borties f 1-00-00 
een stoel met twee schaelties f 0-12-00 
een stoel f 0-10-00 
vijftien houten backs f 1-11-00 
twee dosen met peper f 1-00-00 
enige stenen potten ende pannen f 0-10-00 
vier ijseren potten, wegen te samen 47 pond a 1 1/2 stuyvers 't pond, comt f 3-10-08 
ses kannen f 1-00-00 
elleff ballast schoppen met noch twee andere schoppen, 't stuck 11 stuyvers f 6-01-00 
achtien swartzel vaties f 2-00-00 
enige knoppen f 1-00-00 
twee teerquasten f 0-10-00 
een evenaer met twee schalen f 2-00-00 
---------- 
f 31-19-08 
 
[0224r] een hondert en tien pond gewicht a een stuyver 't pondt f 5-10-00 
ses en't pondt ijseren haken a twee stuyvers 't pont f 7-12-00 
veertien pond ijseren krammen a een stuyver 't pondt f 0-14-00 
twee kussens f 1-00-00 
een deecken f 1-00-00 
een deecken gevoerd f 2-00-00 
twee deeckens f 1-11-00 
twee peulen f 3-00-00 
vier lakenties f 1-15-00 
twee slopen met een tafellaken te voren gerekent 
 
In de keucken: 
enige panties ende borties f 2-10-00 
een spiegel f 0-12-00 
seven stoelen f 2-00-00 
---------- 
f 29-04-00 
 
[0224v] Engelse tafel met een scherm f 1-11-00 
een kettingh, tange, brander f 2-00-00 
een ijseren poth f 1-15-00 
een scheer, twee kleerbesems, met een glas en tinnen kroeske f 0-15-00 
enigh romlerij, korven, dosen etc. f 3-01-00 
enigh steenwerck f 2-00-00 
enigh tinwerck, soo kannen, koppen als anders f 3-10-00 
een aker, een ketel f 7-00-00 
een mesken pottie f 1-11-00 
enigh ijserwerck, met een bedpanne f 1-08-00 
een etelkaske f 2-00-00 
enigh linnen, sack ende wijtlinghs f 2-10-00 
twee flessen f 0-10-00 
enigh schuttelgoedt f 1-08-00 
---------- 
f 30-19-00 
 
[0225r] een wateremmer, ijseren pottie, haken etc. f 2-00-00 
een ijseren pot met een kandelaer, en enigh schuttelgoedt f 2-00-00 
enigh ijserwerck, als hackmes, treeft en rooster f 1-00-00 
twee wateremmers, leuywagens rackjes ende hackbord f 3-00-00 
ses en't negentigh en een half pondt spijckers, a 2 stuyvers 't pondt is f 9-13-00 
bierstellingen, waschtobben, teecketel etc. f 13-00-00 
een mesken schuymspaen f 0-10-00 
een kindere wagen f 5-00-00 
een kinderekrebbe f 3-10-00 
een pack korff f 2-00-00 
een geldkist f 2-10-00 
enige brieven met kleyne spijckers tesamen f 21-04-00 
enigh romlerije f 4-10-00 
---------- 
f 69-17-00 
 
[0225v] een partij turff f 7-00-00 
een partij hout f 5-00-00 
noch een partij turff f 30-00-00 
 
Silverwerck: 
vijff silveren lepels te samen swaer 15 lood a 28 stuyvers 't lood, is f 21-00-00 
een silveren beker swaer 16 lood a 28 stuyvers f 22-08-00 
noch drie silveren lepels met een bel, te samen wegende 12 1/2 lood a 26 stuyvers yder lood, is f 16-05-00 
een brandewijns kroeske f 1-05-00 
 
Winckelwaren: 
59 pond enden terigh lijck a 1 1/2 stuyver 't pondt is f 4-08-08 
10 pond wit enden lijck en lijn a 2 1/4 stuyvers 't pondt, is f 1-02-08 
15 1/2 pond wit lijck a 3 1/2 stuyvers is f 2-14-04 
een rol canifas f 30-02-08 
9 1/2 ellen flaemsdoeck a 8 1/2 stuyvers f 4-00-12 
---------- 
f 145-06-08 
 
[0226r] 61 ellen canifas a 12 1/2 stuyvers is f 38-02-08 
enige lappies doeck f 5-00-00 
20 pond wit zeylgeern a 9 stuyvers f 9-00-00 
een pond geteerd zeylgeern f 0-10-00 
enige splis hoorns ende marlprijmen f 1-14-00 
enige oude haken ende leuwers f 0-14-00 
vier bancken f 1-00-00 
een stuck doeck langh 24 ellen a 25 stuyvers, de elle, is f 30-00-00 
een stuckjen dito van 18 ellen a 22 stuyvers, de elle, is f 19-16-00 
 
Boecken: 
Historien van Emanuel van Meteren in folio f 2-10-00 
Historie van Goulart in quarto f 1-05-00 
Emanuel van Meterens historie in quarto f 1-05-00 
Sande decisen in quarto f 1-15-00 
de goede herder van Episcopius ende de zerechten van Wisbij f 1-05-00 
---------- 
f 113-16-08 
 
[0226v] twee boecken f 0-15-00 
vijff ellen swartlaken, de ellen seven gulden f 35-00-00 
een kindere wijghdeken f 1-11-00 
twee reyssacken met een kindere borstrockje f 1-05-00 
een mangelbord, een backjen, en een ellen f 0-15-00 
---------- 
f 39-06-00 
f 113-16-08 
f 145-06-08 
f 69-17-00 
f 30-19-00 
f 29-04-00 
f 31-19-08 
f 79-03-00 
f 39-01-00 
f 64-02-00 
f 74-19-00 
f 34-18-00 
f 29-16-00 
f 47-07-00 
f 40-04-00 
f 43-11-00 
f 99-01-00 
f 76-00-00 
f 51-03-00 
f 70-00-00 
---------- 
f 1209-03-08 
 
Somma van de gewardeerde goederen waer onder winckelwaren ad f 148-05-00 
 
De gerede gelden in diverse specien bestaende in alle gestelt, sijn bevonde te bedragen f 1007-09-00 
 
[0227r] Obligatien 
Een obligatie ten laste van Arjen Ewerts [= Arjen Everts Oosterbaan] de dato den 1e may 1672, ter somma van acht en twintigh hondert caroliguldens, gequoteert met litera A. f 2800-00-00 
waer op te goede een half jaer intressen, ad, tegens 4 cento f 56-00-00 
Een dito tot laste van de selve [= Arjen Everts Oosterbaan], de dato den 20e may 1669 continuerende een duysent caroliguldens, geteecken met litera B, f 1000-00-00 
waerop te goede vijff en 1/3 maendt intressen tegens vijff percento f 22-10-00 
Aecht Jelles cum marito debent wegens gelden den 21e februarij 1672 op intresse genoten, de somma van vier hondert caroliguldens, luyt aentekeninge van't boeck, f 400-00-00 
waerop te goede aen intressen voor acht maenden tegens vier percento, f 10-13-00 
Een obligatie op Luts Rinties ende wijlen Rintie Groeyer cum uxore, de dato den 15e may 1669 in't geheel bedragende een en twintigh hondert caroliguldens, waerop voorschreven Luts noch te reste is, gequoteert met C, f 100-00-00 
waerop aen intressen voor een half jaer te goede is f 2-10-00 
---------- 
f 4391-13-00 
 
[0227v] en is de weduwe van wijlen Rintie Groeyer Feyckjen Agis mede op de naest voorgaende obligatie te reste aen principaal f 300-00-00 
hierop te goede vescheyden intressen ende vermits aen betalinge van de selve wort getijffelt wegens onvermogentheyt wort hier gebracht pro memoria 
Een obligatie tot laste van desen Landschappe van Frieslandt, de dato den 10e septembris 1673, continuerende een hondert caroliguldens f 100-00-00 
gequoteert met D, waerop een jaer intressen te goede tegens 5 percento, ad f 5-00-00 
Een dito tot laste als voren, de dato den 29e octobris 1672 ter somma van f 100-00-00 
gequoteert met E, waerop te goede twee jaren intressen tegens vijff percento f 10-00-00 
Als mede op seker obligatie van Ayse Arjens Mahiu houtcoper de dato den 21e may 1672, ten laste van de Provintie als voren de somma van f 150-00-00 
waerop te goede 2 1/2 jaren intressen tegens vijff percento f 18-15-00 
---------- 
f 683-15-00 
f 4391-13-00 
---------- 
Somma obligatie et intressen f 5075-08-00 
 
[0228r] Boeckschulden: 
Uyt 't groot kalckboeck: 
Wybe Liskes f 56-12-00 
Tryn Aernts f 13-00-00 
Lolcke Oenes op Amelant f 20-00-00 
Saeck Lieuwes op der Schellingh f 50-00-00 
Heyn en Claes Fransen Visscher f 5-15-00 
Henne Hendrix op Amelant f 14-00-00 
 
Uyt het kleyn oud-boeck: 
Jacob Ynties op Amelant f 1-13-00 
Wijbe Timmerman alhier f 20-00-00 
hopman Block van anno 1666 f 38-00-00 
de weduwe van Pieter Jacobs f 1-14-00 
de kerckvoogden van Midlum f 12-08-00 
Claes Fransen op Schellingh f 22-16-00 
Stittert Adams alhier f 22-00-00 
---------- 
f 242-18-00 
 
[0228v] In 't nieuw calckboeck: 
Gerben metzelaer f 11-18-10 
Taeckle Claessen wagenmaker tot Tzum f 5-05-00 
Abbe Lucas f 2-10-00 
Cornelis Wouters f 10-11-00 
Meester Pieter op Amelant f 9-06-00 
de Landschapsbaen f 59-02-00 
Wybe Pyters moy f 31-10-00 
de havenmeester Jan Pieters weduwe f 64-16-00 
Jan Gerryts canis f 97-12-00 
Doebe Bauckes f 81-06-10 
Focke Haspelman f 5-00-00 
Pieter Ackersloot f 3-12-00 
Huybert Claessen Braem f 4-15-00 
Meyle Uylckes f 3-16-00 
de vrouw van Amelant f 17-00-00 
Jan Freerx ende Sicke Schoenmaker f 1-12-00 
---------- 
f 409-12-04 
 
[0229r] Wybe Reyners volgens liquidatie van de 20e octobris 1674 f 129-16-00 
Uyft Folckerts f 2-06-00 
Willem Hendrix Fosma f 5-02-00 
 
Uyt het groot zeylmakers boeck: 
Jan Cospers f 16-12-00 
Sjoerd Joannis schuytvoerdert tot Grouw f 30-10-00 
Dirck Lammerts Drost f 45-16-00 
 
Uyt het nieuw zeylmakers boeck: 
Gerloff Yemes f 5-01-00 
Ysaac Jansen Groenwolt f 5-14-08 
Thomas Ages f 12-00-00 
Minse Cornelis f 78-08-00 
Schelte Gerbens van Amelant f 7-14-00 
Lolcke Oenes f 20-10-00 
Hans Bastiaens tot Midlum f 30-00-00 
---------- 
f 389-09-00 
 
[0229v] Dirck Jacobs Swart f 8-05-00 
Joris Claessen f 17-08-00 
de Achlumer kerck f 4-00-00 
Harmen Pieters brouwer f 3-10-00 
de heer Nauta f 3-12-00 
---------- 
f 36-15-00 
f 389-09-08 
f 409-12-04 
f 242-18-00 
---------- 
somma boeckschult f 1078-14-12 
 
Aen schildsant op het kalckwerck bevonden, gerekent met de onkosten op f 130-13-00 
aen schil ende tuff tegenwoordigh tot de oven gebruyckt werdende, te samen tot f 130-18-08 
 
noch door de timmerman op Coninxbuyren getauxeert, soo volght: 
de grote kalckpraem tot f 105-00-00 
de middelste praem dito, ad f 55-00-00 
de kleyne praem, ad f 7-00-00 
de kalck in't calk huys door de tasker getauxeert op f 20-00-00 
---------- 
f 448-11-08 
 
[0230r] Vastigheden: 
Een reversael ende coopbrieff van't huys bij Elisabeth Ewerts ende Here Andries tegenwoordigh bewoont, op de namen van Jacob Jacobs Hinxt ende Sytske Freerx de dato den 28e marty 1637 de kinderen alleen toebehorende. [Jacob Jacobs Hingst trouwt 01-02-1629 voor het Gerecht van Harlingen Sytske Freercks (Braam) afkomstig van Harlingen, zij zijn de ouders van Freerk Jacobs Hingst]. 
 
Van gelijcken wegens 't achterhuys in de selve decreetbrieff de dato als voren, verhaelt. 
 
Een coopbrieff ende reversael van 't hoff, staende bij Romen, gedateert den 3e julij 1669, bij Freerck Jacobs ende Lijsbeth Ewerts te samen gecocht. [= Gardenierstraat, zie Proclamatieboek invnr 239, fol. 206v en fol. 40va] 
 
Een reversael ende coopbrieff op Freerck Jacobs ende Lijsbeth Ewerts, van ongeveerd vierde halff pondemate lands aen de Franequer vaert, waer op sij haer kalckwerk hebben gebout, de dato den 9e februarij 1664, met een meetscedulle van 't selve. 
 
[0230v] Een twaleffde part van't huys de Pauw genaemt [d.i. Grote Bredeplaats 2], binnen deser stede staende, Lijsbeth Ewerts alleen toebehorende, met haer moeder, broeders ende susters gemeen. 
 
Parten scheeps gemeen: 
1/64 part aen't schip van Haringh Eyberts met de uytredinge van dien 
1/15 part aen't schip van Tijcke Rinties van Amelant, met de uytredinge als voren 
3/64 part aen't schip van Feddrick Sijkes, met de uytredinge als voren 
1/64 part aen't schip van Haye Tjommes met de uytredinge als voren 
 
Parten scheeps voor de kinderen gemeen: 
3/128 parten aen't schip van Tzalingh Idses van Hindelopen met de uytredinge als voren 
1/32 part aen't schip van Lolle Jansen met de uytredinge als voren 
1/64 aen't schip van Haye Tjommes met de uytredinge als voren 
 
[0231r] ses en [veertigh: doorgehaald] een vierendeel last en 1/4 lopen rogge, belopende na deductie van de onkosten, een duysent ende acht gulden, drie stuyvers 
f 1008-03-00 
goederen van 't kalckwerck f 448-11-08 
boeckschulden f 1078-14-12 
obligatien etc. f 5075-08-00 
gerede gelden f 1007-09-00 
gewardeerde goederen f 1209-03-08 
---------- 
somma f 9827-09-12 
 
buyten ende behalve de voren staende vastigheden ende parten scheeps. 
 
Bedragende also de vorenstaende gehele proufijttelijcke staet in alles buyten ende behalven de vastigheden ende parten scheeps negen duysent acht honderts even en twintigh caroliguldens, negen stuyvers, twaleff penningen. 
 
[0231v] Volght de schadelijcke staat 
 
de calcktasker competeert wegens sijn diensten, drie en dartigh caroliguldens f 33-00-00 
en mede wegens des selfs voor loonn f 6-06-00 
aen schattingh ende grondpacht ten achteren f 15-00-00 
voor schattingh ende schoorsteengeldt van't land ende kalckwerck f 12-00-00 
noch aen Lijsbeth Reyners ten achteren wegens ontvangen steen f 11-00-00 
en wegens schoorsteen geldt van haer bewoonde huysinge voor drie schoorstenen ende vier hoofden tot Alderheyligen 1674 gerekent, op f 7-00-00 
en is eyndelijck geaccordeert dat Heere Andries voor dat hij als man de winckel wegens het zeylmaken heeft waergenomen, buyten ende behalwen de cost sal genieten, de somma van een hondert en tien caroliguldens f 110-00-00 
noch naderhants enige dingen tot laste van den sterfhuyse betaelt, ad f 17-05-08 
---------- 
somma f 210-11-08 
 
Bedragende de schadelijcke staet twee hondert en tien gulden, elleff stuyvers, acht penningen. 
 
[0232r] welcke schadelijcke staet ter somma van f 210-11-08 afgetrocken van de vorenstaende gehele proufijttelijcke staet ter somma van f 9827-09-12 blijckt ende wort bevonden voor't gemeen, overich te sijn, buyten ende behalwen de meegedachte vaste goederen ende parten scheeps, negen duysent ses hondert en sestien gulden, achtien stuyvers, vier penningen f 9616-18-04 
---------- 
 
volgen nu enige massale onwisse boeckschulden 
 
Tjeerd Jelles Koesma f 10-14-00 
Claes Hendrix van Worckum f 9-12-00 
Pieter Hayes f 2-08-00 
Jan Yedes f 3-17-00 
Pijbe Oedses f 263-07-08 
Aern Elses tot Doccum f 127-14-08 
Grietie Jansen f 4-16-00 
Doouwe Douwes op Amelant f 7-16-00 
Lammerts Aerns Ibiden f 7-06-08 
Jochum Gerrijts aldaer f 9-00-00 
---------- 
f 446-11-08 
 
[0232v] Hille Tjercks versturven f 26-12-00 
Doede Alberts van Dockum f 11-06-00 
Alle Minnes f 76-10-06 
Ane Tjallinghs f 13-12-00 
Gijsbert Lammerts f 97-00-00 
Gatse Jetses f 19-04-00 
Pijbe Oedses f 118-00-00 
Hijlcke Hoytes f 83-11-00 
---------- 
f 445-15-06 
f 446-11-08 
---------- 
f 892-06-14 
somma van de onwisse boeckschulden 
 
Goederen kinderen alleen behorende, ende de moeder toegewaardeert 
een bed met een peul f 25-00-00 
drie oorcussens f 3-00-00 
twee dito f 6-00-00 
twee oude oorkussenties f 1-11-00 
een groen gevoerde deken f 2-00-00 
een witte Spaense deecken f 5-10-00 
twee gordijnen met een roede f 2-00-00 
---------- 
f 45-01-00 
 
[0233r] een voer met deken f 6-10-00 
een groen spreedtie f 1-11-00 
een wollen bedtspreedt f 2-10-00 
een peuldoeck f 1-11-00 
drie slopen in sorte f 1-05-00 
een peuldoeck f 1-05-00 
acht slaeplakens f 20-00-00 
vier tafellakens f 7-00-00 
tien servetten f 5-12-00 
een paer comptoir ceersen f 2-00-00 
---------- 
f 49-04-00 
f 45-01-00 
---------- 
f 94-05-00 
 
Volgen noch enige goederen de kinderen alleen toebehorende, ende voor de selve bewaert werdende. 
 
Silver 
een silveren can weeght 39 loodt 
 
[0233v] een dito kroes weeght 23 loodt 
twee kroesen wegen 18 1/4 loodt 
een dito weeght 14 3/4 loodt 
een kroeske weeght 11 loodt 
vijftien dito lepels wegende 70 loodt 
acht lepels wegen 25 loodt 
ses lepels wegen 16 3/4 loodt 
ses lepels wegen 17 loodt 
een hecht ende brandewijns kroeske wegen te samen 5 3/4 loodt 
---------- 
210 1/2 
maeckende te samen twee hondert tien en een halff loodt 
 
twee lepels daer te boven de kinderen Here Freerx vereert 
een testament ende psalmboeck met silver beslagh 
een psalmboeck met silvereen haecken 
een silveren kistie, daerin 
een vier dubbelde ducaat 
een halve angelot 
 
[0234r] een vierdepart van een Jacobus 
een vierdepart van een carolus 
twee andere kleyne stukies goudt 
sestien rijxdaelders 
enigh kleyn geldt tot vier gulden 
een Maximiliaen off groot stuck gout 
een heel swaer ende sierlijck silveren stuck, in een gedraeydt doossien 
een kleyn eecken cas daer opp geen spreedt sijnde 
drie dubbelde butterpannen Oostindisch 
drie dito coppen 
een schilderij met een vergulden list 
twee stoelkussens 
 
Linnen 
twee laekens 
twee peuldoecken 
 
[0234v] acht slopen 
veertien mans hembden van de beste vader 
achtien nieuwe hembden van de kinderen vader 
vier half gesleten hembden ut supra 
twintigh neuysdoecken 
ses dassies 
twee tafellakens, gemerckt A.F. 
acht servetten, gemerckt A.F. 
drie vrouwen hembden 
drie witte schorteldoecken 
drie nachthalsdoecken 
achtien neusdoecken 
drie swart lakens mantels 
een pack swart lakens manskleren 
een gesprinckelde reysrock 
een swart lakens innocent 
 
[0235r] een bratten pack mans kleren met slippen 
een blauwe hemdtrock 
twee paer swarte hosen 
een pack swart lakens kleren 
een paer nieuwe schoenen 
een bijbel met mesken beslagh 
twee testamenten ende een sangboeck 
noch enige boecken 
 
de gehele generale proufijttelyck staet, bestaet dan ende also in vervolgens, ende de gewardeerde goederen op f 1209-03-08 
de gerede gelden f 1007-09-00 
obligatien cum intressis f 5075-08-00 
wisse boeckschulden f 10478-14-12 
het schil, sant etc. op 't kalckwerck f 448-11-08 
kindere goederen de moeder toegewardeert f 94-05-00 
de rogge f 1008-03-00 
de gemene parten scheeps f 1000-00-00 
de besondere parten scheeps f 770-00-00 
het kalckwerck ende anderhalf pondematen f 2000-00-00 
't hoff ontrent romen f 500-00-00 
---------- 
14191-14-12 
 
[0235v] Bedragende alle de proufijttelijcke posten hiervoren nader gespecificeert, 
f 14191-14-12 
hier afgededuceert de gemelte schadelijcke staet, ad f 210-00-00 
---------- 
f 13981-14-12 
 
Eydelijck hier aff gaende, een gulden, ses stuyvers, twaleff penningen, naderhants tot laste van't gemeen geexpendeert f 1-06-12 
---------- 
somma f 13980-08-00 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert op dato als voren. 
In kennisse van ons commissaris ende secretaris. 
 
(get.) H. Caesarius 
 
(get.) D. Wringer 1679