Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 44r

Pand:  Hondenstraat 6

Inleiding:  [0044r] Ontsegelinge van slotten ende voorts inventarisatie ende beschrijvingen van goederen ten overstaene van de heere burgemeester Gosse Joannis Adema als commissaris gedaen, ende gemaeckt ten sterffhuyse van wijlen Keympe Jacobs in lewen burger ende vischjager binnen deser stede, in versoecke van de burgemeester Hans Keimpes als curator over Jan Keympes als oud 19 jaren ende Antie Keympes oud 16 jaeren, naegelatene kinderen van de voorschreven overledene Keympe Jacobs bij wijlen Sijtske Jans in echte verweckt in dier qualiteit requirant, ende Grietie Arriens weduwe van de overledene voorschreven voor haer, ende haer dochter Antie Hayes bij wijlen Haye Folckerts in echte geprocreeert, in desen met Harmen Pytters brouwer gesterckt requireerde, alles op het aengeven van de selve weduwe ende haer dochter, nae behoorlijcke boel eede ende belofte van getrouwe oplossinge van alles te sullen doen sonder iets ofte nae verstopt ofte uyt ten huyse gebracht te hebben, ofte te sullen verstoppen ofte verbrengen, noch te iets te sullen versweigen, in handen van de naevolgende commissaris gepraesenteert. Actum den 8en aprilis 1671 soo volght.

Inventaris: 
[0044v] Een eecken kevij en kas beholt sijnde nae ontsegelinge daerin bevonden: 
 
Brieven: 
[marge: overgeleverd aen de burgemeester Hans Keympes] Een obligatie van dato den 1en may 1663 houdende op Wybe Pytters Mooyman ter somma van vierhondert Caroli guldens, gequoteert met A 
 
[marge: bij de burgemeester Hans Keympes nae hem genomen] Een quitantie van den 1en februarij 1670 wegens de betalinge van 't halve treckveer op Leeuwarden bij Jan Keympes gebruickt ende bedient wordende, tot tweduysent, driehonderd, vijff en veertigh Caroli guldens 
 
Linnen: 
21 hemden van wijlen Keympe Jacobs, nieu doek tot een hemd 
8 hemden van Jan Keympes, noch vijff 
19 hembden van Antie Keympes en Antie Hayes tesamen 
17 hembden van de wedu Grietie Arriens 
2 tafellaeckens 3 servetten 
2 wieglaeckens 
 
[0045r] 26 slopen, noch twe 
7 peuldoecken, noch een 
25 bedlaeckens 
6 bosschen geern enigh vlas 
enige neusdoecken en dassies 
 
Gerede gelden 
11 silveren ducatons f 34-13-00 
2 a 2-10-00 f 5-00-00 
aen ander silvergeldt f 6-00-00 
 
Ovegebleven [=overgebleven] van Grietie Arriens troupenningen ontrent ses Caroli guldens 
 
Zilverwerck: 
1 silveren schorthaeck 
acht grote silveren lepels 
2 cleinder lepels 
1 mostaert lepeltie 
een silveren beecker, 1 brandewijns kroes 
2 silveren kindere penningen 
1 silveren haek en carbonkelsteen met silver beslagh 
 
[0045v] Bedden ende bedgoed etcetera: 
5 bedden, en 4 peulen 
18 oorkussens 
4 Spaense deeckens 
4 groene dekens 
noch vier oude dekens 
1 kinder deecken 
13 stoelkussens 
1 paer gardijnen, en 2 rabatten 
1 schorsteenscleed 
 
Manscleren: 
2 swart lakens mantels 
1 pack swart lakens clederen 
1 swart laeckens wambuis, een duister blauwe broek 
1 swart rockjen, met een schippers grauwe broek 
eenige zeeklederen, 2 pak 
4 hembdrocken 
2 onderbroecken 
1 duister blauwe rockien 
 
[0046r] 1 nieuw sitsen hoed 
een Engelse muts 
2 paer duister blauwe, en een paer swarte hosen 
twee paer nieuwe shoenen [=schoenen], en 1 paer muilen 
1 paer oude schoen 
twee musquetten en sorquetstocken 
1 bandelier, degen en draegbant 
 
Houtwerck etcetera: 
Twee speiegels [= spiegels], 1 cleyn 
13 schilderde borden, soo groot als cleyn 
een eecken kevij en cas 
1 eeckene taffel 
1 wiege en wiegbanck 
2 vuyren tafels 
13 stoelen 
1 oude slaepbanck 
2 leeren emmers 
 
[0046v] 1 mantelstockien 
1 mangelbord, mangelstock etcetera 
voorts eenige vordere houtwercken en rommelingen 
1 stoffer, cleerbesems, etcetera 
1 oud kistie, stowen 
 
Oostindisch en ander steenwerck: 
5 Oostindische coppen 
3 Oostindische clapmutsen, noch 1 stukken 
29 stucks bemaald steenwerck 
2 witte schalen, 9 stenen tafelborden 
2 stenen kannen ende enigh ander dagelijcks schuttelgoet 
 
Mesken tin, coper en ijserwerck etcetera: 
2 mesken vuirbekken 
4 gootlingen 
1 coperen pottie 
1 mesken kandelaer en pijp 
1 schuymspaen 
 
[0047r] 1 tinnen com, 1 schuttel, 2 coppen 
1 tinnen soutvat 
4 tinnen lepels 
2 tinnen tafelborden 
2 pijpkanties, 1 mostaerdpot 
1 tinnen kanne, 1 butterpot 
1 coperen koeckpanne 
1 ijseren stan kandelaer 
1 treeft, tange en asschop, 1 haeck en kettingh 
1 lanteern 
enigh turff en hout op de souder 
een partij vischwand en vischgereedschappen 
een vischhaeck met 2 zeylen ende vordere toebehoren 
 
Boeken: 
1 bijbel in folio 
2 testamenten, psalmboek en enige andere boeken 
 
[0047v] Vastigheyt 
De huysinge cum annexis staende in de Vijverstraet [d.i. Hondenstraat 6] waeruit wijlen Keympe Jacobs is versturven 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert. 
In kennisse van ons commissaris en secretaris den 8en aprilis 1671 
(get.) Gosse Joannis Adema 
(get.) D. Wringer 1671