Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 211 folio 31r

Pand:  0

Inleiding:  [0031r] Inventarisatie ende beschrijvinge sampt warderinge gedaen ten sterffhuise van Sijcke Hennes wedu van wijlen Arien Thonis, ten overstaen van de praesiderende burgemeesteren Hans Keympes ende dr. Wilhelmus Hillebrants in desen commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, en op versoeck van de selve als eerste crediteur pro se ende fratre van de overledene echteluiden ende alsoo requirant, sampt Theunis Ariens naegelatene sone van gedachte overledene ende alsoo in desen requireerde, alhier geen erffgenaem draegende, de welke onder ede in handen van welgedachte te praesiderende burgemeester Hans Keympes heeft belooft om alles getrouwelijck aen te gewen, ende 't sterffhuis gelaten te hebben soo ende invoegen sijn moeder 't selve metter doodt heeft ontruimt, waerop tot de warderinge is geprocedeert in manieren als volght, door onse gesworen stadtswardeersters His Romckes ende Dieucke Jans. Den 27e aprilis 1671.

Inventaris: 
[0033r] Goederen Theunis Ariens ende sijn huisfrou Gerritie Piers toegewardeert 
Bedden ende bedtkleren 
een bedt met een peul f 11-00-00 
een bedt met een peul f 7-00-00 
---------- 
f 18-00-00 
 
[0033v] vier oorkussens f 2-00-00 
een Spaense deekcken f 1-11-00 
een roode gevoerde deecken f 2-10-00 
een groene dito f 1-15-00 
een groene deecken f 2-0500 
een witte Spaense deecken f 2-05-00 
4 stoelkussens f 2-15-00 
twee rabatten en een schoorsteenskleedt f 1-00-00 
 
Linnen en wollen sampt vrouwen kleren 
twee bedtlaeckens f 3-00-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 3-10-00 
2 wijtlingen f 1-00-00 
2 dito f 1-00-00 
1 dito f 0-10-00 
2 peuldoecken f 1-05-00 
5 slopen f 1-04-00 
---------- 
f 30-10-00 
 
[0034r] enig hooftgoedt, hoofdoecken ende neusddoecken van kleyne importantie, 't sampt f 0-10-00 
3 vrouwen hemden f 3-00-00 
2 dito f 2-00-00 
2 dito f 3-10-00 
2 dito f 2-10-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 2-00-00 
5 dito f 1-11-007 
slopen en 1 doeck f 0-15-00 
enich oudt linnen f 1-08-00 
2 blauwe schorteldoecken f 2-00-00 
een swart rassen schort f 3-00-00 
---------- 
f 33-04-00 
 
[0034v] een vuilemorten schort f 3-10-00 
een roode laeckens rock f 4-00-00 
een blauwe rock f 4-00-00 
een borstrock f 1-11-00 
een vrouwen broeck f 1-15-00 
twee overlijwen en een manteltie f 1-00-00 
ene paer hosen ende twee wollen kragen ende enich andergoedt f 1-00-00 
een hoyck f 7-00-00 
een borstlijff f 1-11-00 
een borstlijff met een ruige vel f 1-05-00 
een blauwe gevoerde rock f 4-00-00 
een blauwe rock met een schort ende enich ander goedt f 3-10-00 
een schort en enich ander goedt f 0-15-00 
---------- 
f 34-17-00 
 
[0035r] enich schuttelgoedt f 3-00-00 
een gootlingh f 3-00-00 
een beugel en enich ander goedt f 1-11-00 
een oude spijne ende enich ander goedt f 0-15-00 
een emmer en een tafel ende enich ander romlerij f 1-05-00 
eenich steenwerck f 1-11-00 
een schilderij ende twee tangen f 0-15-00 
eenich steenwerck f 1-05-00 
een spinwiel en enige romlingen f 2-00-00 
4 stoele f 1-04-00 
een gele kas f 2-10-0 
een groene kas f 0-05-00 
een slaepbanck f 1-05-00 
---------- 
f 20-16-00 
 
[0035v] een tafel f 0-5-00 
5 stoelen f 1-05-00 
enich brandthout etcetera f 1-11-00 
een kleerkorff ende twee dosen f 0-10-00 
enich tin f 5-10-00 
enich vrouwen hooftgoedt f 2-10-00 
een kauw en een stoel ende enich ander goedt f 1-00-00 
 
Goederen Ewert Jansen toegewardeert 
een tafel met een planck f 0-15-00 
enich turff f 4-00-00 
3 lange bancken f 1-04-00 
7 flessen f 0-14-00 
een banck f 0-08-00 
---------- 
f 20-02-00 
f 20-16-00 
f 34-17-00 
f 33-04-00 
f 30-10-00 
f 18-00-00 
---------- 
f 157-09-00 
 
[0036r] 22 kanne braandewijn 
3 kanne genever water 
 
Lasten van den sterffhuise 
De burgere Stansius komt wegens 1/2 jaer huishuir ende schorsteensgeldt f 29-00-00 
 
De secretaris dr. Dominico Wringer cum fratre comt volgens obligatie van den 13e februari 1646 ende registratie van den 16e januari 1647 tweehondert vijff en twintich Caroli guldens capitael met de intressen tegen 6 percento a dato van de obligatie, dus hier aen capitaal ende intressen tot alterum tautum f 450-00-00 
 
[0036v] geen tekst