Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 351r

Pand:  0

Inleiding:  [0351r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten owerstaene van de vice praesident Harmen Zynes Nauta als Commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ten sterffhuise van wijlen Antie Allerts wedu van wijlen Hendrick Jansen Kip van alle de goederen aldaer bevonden ten versoecke van cooplieden Fedde Tjaerdts ende Jan Foppes als redders van 't sterffhuis ten profijtte van de naestgerechtigde crediteuren alles op 't aengewen van Antie Jans 't sterffhuis gefrequenteert hebbende dien de belofte daer toe staende in handen van welgemelte commissaris heeft gedaen waer op tot de beschrijvinge is geprocedeert soo volcht actum den 5e December 1670

Inventaris: 
[0351r] Een bedt met een peul  
drie oorckussens  
drie deeckens  
een paer gardijnen met een roede [0351v] en schoorsteen kleedt  
ses stoelkussens  
sewen stoelen  
vier haspels  
een spinwiel  
vier stowen  
een stulp  
een doos  
een dooff poth  
een water emmer  
een lanteern  
twee schilderijties  
drie albasterde bordties  
twee glasen bordties  
een spygel  
 
[0352r] twee biercannen  
een glaske  
een etel spijntie met enigh schuttelgoedt  
tien panties  
sewen slechte stucken steenwerck  
tien kleijne kopkes  
twee stenen flessen  
een vuirbecken  
een messchen pottie  
een kettingh  
een tange  
een vuir scherm  
een keers laedt  
een mangelbordt en stock  
 
een murmurde kas, daer in:  
Wollen 
twee mantelties 
 
[0352v] een schort  
een blauwe rock  
een gevoerde karmosijnen rock  
een slechte dito  
drie borstrocken  
een roode rassen rock  
een gevoerde bratten rock  
een roode karmosijnen rock  
een swart schortie  
noch een manteltie  
een swart rassen schortie  
een bont met een gevoerdt manteltie  
twee schorteldoecken een swarte met een paerse  
twee paer mouwen  
twee paer hosen  
 
[0353r] noch een rabattie  
een kleedtie  
een kleerbesem  
een scheer  
noch een gevoerde deecken  
 
Linnen:  
ses blauwe schorteldoecken  
een dito spinmanteltie  
een testament ende psalmboeck  
noch een blauwe schorteldoeck  
37 neusdoecken  
6 bedlaeckens  
tien hemden  
twee peuldoecken  
een dito sack  
noch een bedlaecken  
 
[0353v] twee witte schorteldoecken  
tien kussen slopen  
twee wijtlingen  
twee wanties  
drie bondelties linnen  
enich hooftgoedt  
een swarte cap  
vier stijfde doecken  
een silveren oorijser met een wrongh  
vijff mutschen  
een sackje met oude romlingen  
vier slechte lepels  
 
Gerede gelden:  
twaelff silveren ducatonnen  
 
[0354r] een gouden crusaat  
 
Zijnde uit dese vorenstaende g'inventariseerde goederen Antie Jans besproocken: 
een slechte oude hemdrock en een schort  
twee blauwe schorteldoecken  
een hembdt  
 
En aen haer broeders dochter Jancke Bartels 
een silveren oorijser  
 
Aldus gedaen, geinventariseert en gesloten, 
In kennisse van ons Commissaris ende Secretaris  
(get.) Harmen Zynes Nauta 
(get.) D. Wringer 1670