Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 286r

Pand:  Both Apothekerstraat 0

Inleiding:  [0286r] Warderinge gedaen ten overstane van de praesiderende burgemeesteren Hans Keimpes en dr Wilhelmus Hillebrandts als commissarien geadsocieert met dr Dominico Wringer, secretaris, ten huise van Welmoed Jacobs, weduwe wijlen [?] [= niet ingevuld, maar moet zijn: Lieuwe Reiners], haer nu wederom t'echte begeven hebbende met Hendrick Hobbes geswooren stadts bierdrager, van sodanige huisgeraden ende inboelen als sij aen haer tegenwoordige man t'echte inbrengt, gedaen door His Romkes ende Diuke Hendrix geswooren wardeersters, in voegen so volcht. Actum den 12e Augusti 1670. Opmerking: Welmoed Jacobs wonende te Harlingen, trouwt (1) Herv. gem. Harlingen 09-12-1660 Lieuwe Reyners wonende te Midlum; trouwt (2) Herv. gem. Harlingen 06-07-1670 Hendrik Hobbes [Baarda] wonende te Harlingen.

Inventaris: 
[0286r] Bedden ende bets cleeren: 
een bed met een peul gewardeert op f 10-00-00  
een bedt met een peul f 10-00-00  
twee oorkussens f 2-00-00  
---------- 
f 22-00-00  
 
[0286v] een groene deken gewardeert op f 3-00-00  
een dito f 1-15-00  
een witte Spaense deken f 3-00-00  
twee gardijnen met een rabat ende roede f 3-10-00  
twee gardijnen met een rabat f 6-00-00  
een groen cleedtie met een schorsteencleedt f 1-15-00  
een paer stoelkussens f 3-10-00  
2 stoelkussens f 4-00-00  
3 dito f 2-05-00  
 
Linnen:  
2 slaeplakens f 2-15-00  
2 dito f 3-00-00  
2 dito f 5-00-00  
2 dito f 3-05-00  
2 dito f 3-05-00  
---------- 
f 46-00-00  
 
[0287r] 2 peulsacken f 1-15-00  
4 slopen f 2-05-00  
2 servetten en enich bont goedt f 2-00-00  
7 pont geern f 9-16-00  
een bossie geern f 0-06-00  
2 schilderijen f 2-15-00  
drie bordties f 0-18-00  
een spygel f 1-00-00  
een lanteern f 0-15-00  
 
Houtwerck: 
een murmerde cas f 15-00-00  
een tafeltie f 1-11-00  
enige bedts plancken f 1-04-00  
7 stoelen f 2-06-00  
een spijntie f 1-11-00  
enig oud houtwerck f 3-00-00  
een tobbe f 2-00-00  
---------- 
f 48-02-00  
 
[0287v] enig houtwerck f 1-05-00  
een gootling f 1-08-00  
een koeckpanne f 1-00-00  
enig steenwerck f 1-00-00  
enige pannen f 2-10-00 
een stulp met enig tin f 1-00-00  
enig schuttelgoet f 0-15-00  
een banck en luiwagen f 0-06-00  
enige oude boecken f 1-11-00  
---------- 
f 12-06-00  
f 48-02-00  
f 46-00-00  
f 22-00-00  
---------- 
f 128-08-00 
 
Bedragende alsoo dese voorstaende gewardeerde huisgeraden en inboelen een hondert acht en twintig Caroli guldens acht stuivers. 
 
Waer er tegens egene [=enige??] lasten zijn.  
 
[0288r] Aldus gedaen ende gesloten, ter praesentie van Hendrick Hobbes haer tegenwoordige echte man, de welcke die hier vorenstaende getauxeerde goederen voor goede inbreng accepteert, met belofte dat zulx t'allen tijden sal valideren, onder verbant ende submissie in forma. In kennisse der Comparanten, zampt welgemelte ommissarien ende secretaris handen, op den Raedhuise Harlingen. Actum ut supra. 
 
X dit is Hendrick Hobbes Baarda eigen gezette merk 
(get.) W. Hillebrants 1670 
absent secretaris  
(get.) Annius Fenema notarius publicus