Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 278r

Pand:  0

Inleiding:  [0278r] Inventarisatie ende warderinge gedaen ten overstane van de praesiderende burgemeester Hans Keimpes als commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van sodanige goederen als Jan Martens zoutmeter ende sijn twee kinderen bij sijn overleden vrouw Tettie Sydses in echte verweckt, bij Pybe Broers sijn tegenwoordige huisvrouwe t'echte inbrengt, gedaen door His Romkes ende Diucke Douwes, geswooren wardeersters, als volcht. Actum den 7e Julij 1670. Opmerking: Jan Martens wonende te Harlingen, trouwt (1) Herv. gem. Harlingen 27-01-1656 Tet Siedses wonende te Harlingen; trouwt (2) Herv. gem. Harlingen 17-07-1667 Piebetje Broers wonende te Molkwerum. Kinderen uit 1e huwelijk: 1. Marten Jans, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 23-10-1659. 2. Syeds Jans, ged. Herv. gem. Grote Kerk Harlingen 28-06-1663. Pieb Broers, gehuwd met Jan Martens, begraven 11-1677, Tresoar, archiefnr 28, Coll DTBL, Overlijdensboek Harlingen, invnr 343, aktenr 340, aktedatum 11-1677.

Inventaris: 
[0278r] Bedden ende bedts cleeren: 
een bed met een peul gewardeert op f 8-00-00  
een bed met een peul f 12-00-00  
twee oorkussens f 8-00-00  
2 dito f 5-00-00  
---------- 
f 33-00-00  
 
[0278v] twee oorkussens f 1-11-00  
twee dito f 1-11-00 
een voerde groene deken f 3-00-00  
twee dekens f 5-00-00  
een gevoerde deken f 1-08-00  
een witte Spaense deken f 1-15-00  
twee gardijnen met een rabath f 5-00-00  
twee dito met een rabat ende roede f 5-10-00  
een schorsteen kleedt f 0-15-00  
een paer stoelkussens f 2-05-00  
3 stoelkussens f 2-10-00  
 
Linnen: 
twee bedlakens f 4-10-00  
twee dito f 6-00-00  
---------- 
f 40-15-00  
 
[0279r] twee bedlakens f 4-05-00  
twee dito f 4-10-00  
een dito f 1-11-00  
een wijtling f 0-10-00  
twee peuldoecken f 2-00-00  
twee dito f 2-00-00  
een tafellaken ende 1 servet f 2-05-00  
twee paer slopen f 2-15-00  
vier dito f 2-00-00  
twee dito f 0-10-00  
 
Oostindisch werck  
Twee beestpannen [= bedspannen] met 1 slechte dito f 1-11-00  
twee fruchtschaelties met een clapmuts f 2-05-00  
drie Oostindische coppen f 4-00-00  
---------- 
f 30-02-00  
 
[0279v] twee stukjes slecht steenwerck f 0-15-00  
drie stuckjes steenwerck f 0-06-00  
drie schilderijties f 2-00-00  
een messchen becken f 2-05-00  
een kandeler f 1-00-00  
een kistie met een schabeltie f 3-00-00  
een bijbel met een testament f 3-00-00  
een paer stoelen f 1-05-00  
een tafel f 3-05-00  
een kas f 6-00-00  
een tinnen com, lepels, cop etc. f 1-08-00  
een coperen pottie f 0-18-00  
een emmerke f 0-10-00  
enige romlinge f 0-15-00  
---------- 
f 26-07-00  
 
[0280r] een gootling f 2-00-00  
een pot f 1-05-00  
een koeckpanne, hangijser, tange ende ketting f 2-15-00  
een tinnen mingelen f 0-15-00  
een spygel f 1-00-00  
enige pannen f 0-15-00  
een rack met enige panties f 1-05-00  
twee bordties met een glaedbord f 0-10-00 
vier stoelen met een tafeltie f 0-15-00  
een eecken kas met een kleedt f 16-00-00  
---------- 
f 27-0-00  
 
Blijvende onder de vader voor de kinderen berustende:  
twee silveren lepels 
en in der kinderen spaerpot tien Caroli guldens  
 
[0280v] twee silveren lepels met een bel f 7-10-00  
twee bedsplancken f 0-06-00  
---------- 
f 7-16-00  
f 27-00-00  
f 26-07-00  
f 30-02-00  
f 40-15-00  
f 30-00-00  
---------- 
f 165-00-00 
 
[Opmerking: de boedelinventarisant verschrijft zich: de f 30-00-00 moet eigenlijk zijn f 33-00-00] 
 
Gerede gelden: 
Vijftig Caroli guldens aen gerede gelden blijvende mede onder de vader voor de kinderen berustende  
 
Welcke gerede gelden beneffens de gerechte helfte van de voorstaende gewardeerde inboelen bedragende in 't geheel Een hondert vijff ende sestig Caroli guldens, de vader Jan Martens aen sijnne kinderen is uitwijsende wegens der selver moederlijcke goederen en d'erffenisse belovende voor d'opcomsten van dien de selwe sijnne kinderen op te voeden ende t'onderholden tot behoorlijcke buickveste ofte enige geapprobeerde staet gelijck een vader is verplicht ende [0281r] te sijnner tijdt het capitael op te brengen ende te betalen na behoren, onder verbant sijnder goederen ende submissie van de hove, end'alle andere Gerechten, zijnde boven zulx onder de vader, voor de twee kinderen berustende twee silveren lepels, als mede der kinderen spaerpot hier voor gespecificeert. 
 
Aldus gedaen ende gesloten ter presentie van Pybe Broers, tegenwoordige huisvrouw van Jan Martens, de welck die hier voren staende staet van goederen, voor goede inbreng accepteert, met belofte dat zulx t'allen tijden sal valideren, onder verbant ende submissie in forma. In kennisse der comparanten zampt welgemelte commissaris ende secretaris handen. Op den Raedhuise Harlingen Actum ut supra.  
 
(get.) Jan Martens  
(get.) X dit is Pybe Broers eigen gezette merk 
(get.) Hans Keimpes 1670 
absent secretaris  
(get.) Annius Fenema notarius publicus