Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 210 folio 14r

Pand:  0

Inleiding:  [0014r] Inventarisatie ende beschrijwinge gedaen ten sterfhuise van Olluff Dircks naegelatene wedu van wijlen Joannes Taeckes ten owerstaens van de preasiderende burgemeester Gosse Joannes Adema in desen verordineerde commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris van alle goederen uit- en inschulden aldaer bevonden op versoeck van Taecke Taeckes geautoriseerde curator ende oom over Taecke Joannis old 4 jaeren der owerleden naegelaetene weeskindt, soo veel in desen mede gesterckt met Jan Freecks backer en Claes Cornelis backer als gecommiteerde uit de crediteuren van de owerledene, sijnde d'aengewinge gedaen door Neeltie Hessels als bewaerster van den sterfhuise die tot dien eijnde de belofte van getrouwicheyt onder solemnelen eede heeft gedaen in handen van welgedachte praesiderende burgemeester waerop tot de beschriwinghe is geprocedeert in manieren soo volgt desen 15e julii 1669 Opmerking: Johannis Taeckeszn, trouwt Doopsgezinde Vlaamse gemeente Harlingen 12-03-1663 Olyfke Dyrcksdr.

Inventaris: 
[0014r] Bedden ende bets:  
3 bedden en drie peulen 
7 oorcussens  
5 dito  
6 deeckens  
 
[0014v] 6 stoelkussens  
2 schoorsteencleeden 
2 rabatten  
1 paer oude gardijnen  
10 stoelen 
6 stuckken Oost Indisch werck  
20 pannen  
12 schaelen 
6 clapmutsen  
3 copkes 
4 dito  
4 flessches  
1 copke 
 
Coper, tin, mesch en ijserwerck:  
1 becken  
4 kandelaers 
54 coperen potten 
1 ketel  
1 gootlingh  
 
[0015r] 1 coperen panne 
1 schuimspaen  
1 hengel 
1 hanghiser 
2 treeften  
1 tange  
1 potzeel  
2 lanteernen 
 
Tinwerck: 
1 com, 8 leepels 
5 schilder borden 
1 spiegel 
4 glaesen 
3 stoffers een rager 
1 floerschrobber 
1 eecken kewy 
3 kisties 
1 kantoorcke 
1 spijntie  
4 stoowen 
1 wateremmer 
2 besemstocken 
 
[0015v] 1 taefel 
2 spinwielen 
noch 1 spijntie  
3 wastobben 
8 bedplancken 
3 sacken 
1 dito 
1 hengsel om de cas  
3 schorstien cleeden 
2 rabatten 
1 tafelspreed 
2 naykussens 1 naydoeck 
2 stuckies linnen 
enich hembds boord, binnen werck, cant etc 
1 glaedvel met een glaedsteen 
4 paer kindere hooskes 
18 pond 1/4 geern 
3 pont flas 
10 grootte kindere doecken 
2 ruften 2 kindere pisdoecken 
23 kleyne doecken 
1 bedkan 
2 wanties 
1 broeckien  
 
[0016r] 5 kindere hembdties 
7 kindere flipkes 
2 capmutskes 
4 kleyne mutskes 
4 slabkes 
2 voorbanties 
1 flipke  
2 flapkes 
2 kleerbesemen  
1 doos  
1 meschen lamp 
1 meschen ceel(?)  
1 tinnen mosterpot 
1 bel blaecker 
 
Enighe oude boecken 
1 Friesche ondermuts 
1 dito  
4 wijtlinghen 
8 Friesche mutsen 
16 halsdoecken ende cragen 
2 witte borstrocken 
4 lappen niu doeck 
1 witte hanger in't bedsteed 
 
[0016v] 12 mutsen noch twee dito  
10 hoofdoecken 
4 groote flippen 
3 haerborsels 
19 frouwen hembden 
3 witte schorteldoecken 
6 kindere kleyne hembties 
4 handoecken 
22 neusdoecken 
10 dassies 
6 servetten 
1 handoeck 
1 schorteldoeck  
1 tafellaecken 
19 cussens slooppen 
noch twee tafellaeckens 
7 peuldoecken 
12 laeckens  
2 hoofdoecken 
2 flapkes  
een kleyne kinder doeck 
2 sloopen 
1 craegh  
 
[0017r] Wollen:  
1 stof manteltie 
1 blauwe rock 
1 wollen craegh 
1 here sayen schort 
2 swart laeckens rocken 
3 borstliewen 
3 paer craegmouwen 
1 swart laeckens mantel 
1 kinder schortie en overlijfke 
3 mantelties  
1 roodscharlaeckens borstlap 
1 carmosijnen rock 
1 roodscharlaeckens borstrock met een paer half mouwen 
3 kraegen  
1 hoyck  
1 vrijsters lijfke  
1 lap niu doeck  
1 blau schort 
1 rock 
1 paer hoosen  
 
[0017v] 2 overlijwen  
1 oude borstrock 
2 paer schoenen en mulen 
1 oudt fuilemorten schort  
6 blauwe en 1 swarte schorteldoecken  
1 wiege  
1 broodschuttel 
een wagen  
twee boenders 
nog 1 bonte doeck 
1 cleercorf 
2 bonte slooppen 
12 1/2 pond coper geld 
1 moude  
1 vatt met rommelerij 
 
Gerede gelden: 
bij Taecke Taeckes ontfangen aen gangbaer geld f 217-12-08 
23 valueerde rijxdaelders 
8 gouden ducaten 
1 gouden ducaton  
 
[0018r] 1/9 van een verkeerde gouden Jacobus  
 
Silwerwerck:  
1 silweren beecker 
1 silweren kop 
9 silweren lepels 
1 silweren brandewijns kroeske 
2 silweren schort haecken 
2 silweren sijd haecken  
1 oorijser 
1 moster lepeltie 
2 kettingies 
3 ackerkes 
1 kettingh bloedcraelen  
 
De winckel cum annexis  
 
Voorts is de kints suivere staet en liquidatie van goederen te sien ten weesboecke in dato den  
6 juny 1670  
 
Aldus gedaen geinventariseert ende gesloten in kennisse van ons commissaris ende secretaris, Actum  
utsupra  
(get.) Gosse Joannes Adema 1670