Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 364r

Pand:  0

Inleiding:  [0364r] Inventarisatie ende beschrijwinge sampt waerderinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Tjeerd Bentes Bonck in lewen burger, en olderman van 't backersgild alhier, ten owerstaene van de burgermeester Hendrick Caesarius als commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle de goederen, uit en inschulden aldaer bevonden op 't versoeck van Bente Tjeerdts Bonck ende Teunis Claessen, als geautoriseerde curator over Antie Tjeerdts Bonck beijde voorkinderen van de owerledene requiranten, sampt Hiltie Jacobs naegelatene weduwe van de overledene gesterckt met Harinch Egberts haer swaeger, sampt Fedde Tjeerdts burger ende coopman alhier als geautoriseerde curator ad actum divisionis ower Otte Tjeerds Bonck naegelaten soontie van de owerledene bij de selwe, en sijn naegelatene weduwe voornoemt in echte verweckt, requireerden, in welcks doende tot de beschrijwinge is geprocedeert op aengewinge van de mede requireerde Hiltie Jacobs, in manieren soo volcht, naedat alvooren de belofte van getrouwe aengewinge nae haer beste kennisse in handen van welgedachte commissaris hadde gepraesteert. Desen 11 januarii 1669

Inventaris: 
[0364v] Bedden ende beds-kleeren 
5 bedden met peulen 
1 krebbetie 
18 oorkussens 
11 dekens soo gevoerde als ongevoerde 
4 kinderdeckens 
3 paer gardijnen 
3 paer rabatten 
3 schoorstienscleeden 
2 cantoorsspreedden 
1 bedspreed 
10 kleijne spreedties 
 
Linnen 
49 slaeplaeckens 
8 wijtlingen 
4 kleijne lackens 
15 peuldoeckene 
52 cussenslooppen 
18 tafellaeckens 
4 1/2 dosijn servetten 
11 handtdoecken 
4 bonte tafellaeckens 
 
[0365r] 3 bonte schorstienskleedden 
26 manshemden 
19 kraegen 
20 neusdoecken 
15 grootte kindere doecken 
24 kleijne dito 
3 borsthemties 
3 serwetten 
 
Houtwerck 
10 grootte schilderien 
13 kleijne borties soo albasterde als andere 
4 spygels 
een kewy 
een kas 
2 kantoren 
een tafel 
een slaepbanck 
een kinderkrebbe 
een wijgebanck 
2 schabelties 
een kiste, met een kindere laed 
een parske 
een mantelstock 
 
[0365v] een kackstoel 
een scherm 
26 stoelen 
een almenach 
enighe borden met 2 beds-plancken 
2 tobben met 2 wasschaemels 
een broeijvat 
een vleijsvat 
een mangelbord met 3 mangelstocken 
1 kleijn tobke 
2 wateremmers 
3 besemstocken 
1 vloerveeger 
3 stoffers, een lange 
4 kleerbesems 
18 kleerstocken 
2 micken 
enige vaties 
een kleedt 
een spinwiel 
4 mouden 
2 schuerbanckies 
 
[0366r] 4 tjellen toe een kleijne kindere waegen 
1 bierstellingh 
2 laateernen 
1 cannebord 
2 ledders 
een raeger, met een vleijsvorck 
een rack 
enige korwen met een wyge 
 
Pasteleijn 
14 pasteleijnen schuttels 
7 butterschuttels 
5 grootte vruchtschuttels 
1 poortschael 
4 grootte clapmutsen 
12 kleijne vruchtschuttels 
26 koppen soo groot als kleijne 
3 schilderde glaesen 
 
Slecht steenwerck 
25 slechte schuttels 
35 kleijne schuttels 
2 potten 
2 witte candelaers 
2 soutvatten 
9 copkes 
8 witte schalen soo groot als kleijn 
 
[0366v] 8 cammen 
enige flesschen en roommers 
enich daechs schuttelgoed 
 
Coper, tin, messchen en iserwerck 
3 tinnen plaetielen 
een tinnen flesch 
een butterpot 
een tinnen mingele 
2 tinnen casierkes 
een tinnen pot 
een vuirbecken 
een boffertspot 
2 gootlingen 
2 keetels 
3 koperen lidden 
een messchen crans 
2 candelaers 
een messchen stancandelaer 
een coperen bord 
een messchen roede 
een tinnen enckert hoorn 
 
[0367r] 2 backaeckers 
1 schuimspaen 
2 iseren potten 
4 treeften 
2 tangen 
1 brandijser 
een hanghijser, tange, heugel, forchien ende iets anders 
een haeck 
 
Wollen cledinghe 
2 mantels 
1 pack swartlakens cleerren 
1 pack grofgreijnen kleeren 
een nieu swart lakens rockje 
een pack daechs kleeren 
een reijs rockjen 
een nieuwe saejen broeck 
3 onderbroecken 
4 hemdrocken 
2 witte voeren uit een hemdrock 
2 hoeden 
3 paer hoossen 
4 slaepmutsen 
 
[0367v] Boecken 
In folio 
Een grootte bijbel 
Josephus Fluwius [= Flavius Josephus (ca. 37-ca. 100)] 
Sabastian [Sebastian] Franck: De gulden erck ende Wereltboeck [= Sebastian Franck (1499-1542), Die gulden arcke, waer in de keern en de beste hooftsprueken der Heyliger Scrift [...] ingelijft zijn, [Emden : Willem Gailliart], 1560, in folio. Sebastiaen Franck, Dat wereltboeck, spiegel ende beeltenisse des gheheelen aertbodems, [Emden : Willem Gaillart], 1562, in folio.] 
Het lewen en bedrijf van Prins Hendrick 
De veltbou ofte landtwinninghe [= Kaerle Stevens (Charles Estienne (1504-1564)) et. al, De veltbouw ofte lantwinninghe: inhoudende eene rechte wel bestellinghe eenes hofs te bouwen, Amstelredam : gedrukt bij Cornelis Claesz, 1588, in folio (herdrukken in 1604, 1611, 1622)] 
 
In quarto 
Emanuel van Meteren in twe delen [= Emanuel van Meteren (1536-1612), Nederlantsche historien ofte geschiedenissen inhovdende den gantzen staet, handel soo van oorlogen als vrede-handels in onsen tyden begin ende eynde, 2 delen, [s.l.s.nl], 1611, in kwarto.] 
Alle wercken van Teerlen 
De wech van Vredrick stadt 
De reijsbijbel [= Mogelijk Henricus Buntingh (Heinrich Buenting (1545-1606), Itinerarium S. Scripturae. Dat is: een reys-boeck over de gantsche heylighe Schrift, vert. uit het Duits, 3 dln., Arnhem : J. Janssen, 1630, in kwarto.] 
Kats Houwelijck [= Jacob Cats (1577-1660), Hovwelyck. Dat is De gantsche gelegenhtheyt des echten staets, Middelburg, (wed.) Jan Pietersz van de Venne, 1625-1626. In kwarto. [meerdere edities] 
Polibius: De Romeijnse historien [= Polybius (ca. 200-ca 120 v. Chr.), De historie van aller voortreffelycsten oude histori schryver Polibius, vert. uit het Grieks door Johannes Vennekoop (1577-1645), Delft : Adriaen Gerritsen, 1650, in kwarto.] 
't Boeck van de erghlisticheijt van de satan [= Jacobus Acontius (1520-1566/67), VIII. boecken van de arglistigheden des satans, vert. uit het Latijn door Jean de la Haye (-1618), Amsterdam, verkocht door Baltes Boekholt, 1660, in duodecimo.] 
Palmerijn: De olivien 
Verscheijden commedien van Bedrio [= Bredero] 
De geschiedenisse onses tijds 
Een zeeboeck 
Oordonnantie van Frieslandt 
Narres speelschuit 
 
[0368r] De Scheppinge des werelts 
Trouringh Caedts [= Jacob Cats (1577-1660), 'sWerelts begin, midden, eynde, besloten in den trov-ringh, met den proef-steen van den selven, Dordrecht : voor Matthias Havius, gedruckt bij Hendrick van Esch, 1637, in kwarto. In dit boek is ook een portret van ?Anna Maria Schurmans? afgedrukt.] 
Entdeckinge des paus-doms 
De nieuwe Persiaensche reijs [= Adam Olearius (1603-1671), Beschrijvingh vande nieuwe Parciaensche, ofte orientaelsche reyse, vert. uit het Duits door Dirck van Wageningh, Amsterdam : voor Jacob Benjamin, 1651, in octavo.] 
De kleijne werelt 
Handelinghe der zielen 
 
Octavo 
Een testamendt 
Een groodt catachismus 
Nederlansche woordenschat [= Jan Hofman (ca. 1650), Nederlandtsche woorden-schat, dat is, Verduytschinge van vytheemsche woorden, Haerlem, gedruckt by T. Fonteyn, 1650, in octavo.] 
Camphuisen: Stichtelijcke rijmmen [= Dirck Rafa?lsz. Camphuysen, Stichtelyke rymen, 1624 (meer dan 30 herdrukken, het meest verspreide Nederlandse liedboek).?] 
D'Oranier des hemels gesangh 
Ovidius Nason [Nazo] [= Ovidius Naso] 
J: De Bruinen: Nieuwe wijn in olde leersacken [= Johan de Brune de oude (1588-1658), Nieuwe wyn in oude le'er-zacken, bewijzende in spreeck-woorden, 't vernuft der mensche, ende 't gheluck van onze Nederlandsche taele, Middelburgh : Zacharias Roman, 1636, in duodecimo.] 
Practicq der diewen [= [Fran?ois de Calvi], Histori oft practycke der dieven, Utrecht : wed. Esdras Willemsz. Snellaert, midden 17e eeuw, in 24?.] 
't Handtboeckie van Erasmus 
't Konincklijck memorial van Engeland 
Een handtboeck der chirurgie [= Antonius Chalmeteus, Handt-boeck der chirurgie, vert. uit het Latijn door Gysbert Coets, Arnhem : Jan Jacobsz, 1650, in octavo.] 
De wetstien der vernuften [= Jan de Brune de jonge (1616-1649), Wetsteen der vernuften, oft Bequaam middel, om van alle voorvallende zaken, aardighlijk te leeren spreeken, in kwarto (1644, 1652, 1658; Harlingen : Hero Galama, 1661).] 
2 Latijnsche boecken 
't Register der historien 
J. van Sande [= Johan van den Sande (1568-1638), Kort begrijp der Nederlandtsche historien, Amstelredam : Joost Hartgersz, 1650, in duodecimo.] 
 
 
[0368v] Philippus Comealus ? 
Heijlige aen daechen 
De harp van Carel van Mande [= Karel van Mander, De harpe oft des herten snarenspel, 1597.] 
2 vermaninch boeckjes 
't Schat der zielen [= 't Schat der zielen, dat is: Het geheele leven ons Heeren Iesu Christi, gegraveerd door Christoffel van Sichem de Jonge (1581-1658), Amsterdam : Pieter Jacobsz Paets, 1648, in kwarto.] 
Geestelijck bloemhofke ['t Gheestelijck bloem-hofken, beplant met veel lieflijcke bloemkens, Haerlem : Thomas Fonteyn, 1637, 16? oblong, liedboekje.] 
Enige boecken van Homatus van Gaule  
De 9 delen van Tregetus Historien [= [Matteo Bandello (1485-1561)], Het eerste(-neghende) deel van de Tragedische ofte klaechlijke historien. vert. uit de Franse vertaling van het Italiaans in het Nederlands door Isaac de Bert (e.a.), Utrecht : S. de Vries, titelpagina dl 2 en colofons dl 6-8, gedrukt bij L. de Roeck, 1650 (dl 2: 1649), in duodecimo.] 
 
Silwerwerck 
2 silweren croesen 
2 brandewijnskroeskes 
1 silweren cop 
30 silweren lepels waeronder enige mostert lepelties 
een silweren bel 
2 doppen 
 
Graenen 
Ongeveerd 14 last rogge 
Ongeveerd 1 1/2 last weijt 
 
[0369r] Vaste goederen 
Sekere huijssinge cum anexis staende ende gelegen binnen deser stede op de hoeck van de Vismerck waeruit de owerledene is versturwen 
 
Noch seckere howinghe staende ende gelegen binnen deser stede in de Hofstraet 
 
Noch [? niet ingevuld] pondematen landts geleghen onder de klockslach van Worckum 
 
Drijfgoederen 
1/32 part aen Harinch Eegberts 
1/64 part aen Haije Tjommes 
1/64 part aen Simen Reijns 
1/64 part aen Cornelis Meijnderts 
Een part aen de nieuwe mullen 
Een [ ] part aen de Kerckpoorts mullen 
 
[0369v] Aldus gedaen, geinventariseert ende gesloten. In kennisse van ons commissarien ende secretaris. Actum ut supra 
 
De post 
Profijttelijcke uitstaende boeckschulden van Tjeerdt Bentes sterffhuis 
Sipke Wouters schuldich aen broodt f 14-18-14 
Ruird Hiddes f 81-00-00 
Geertie Bentes f 14-06-00 
Rienck Douwes huisman f 9-07-08 
Douwe Jansen smidt f 27-11-08 
Foppe Foppes schipper f 37-09-02 
Seerp Lambarts f 7-07-04 
Jan Lolles grootschipper f 8-00-08 
Itie Douwes f 2-07-14 
Jacob Pytters wever f 3-06-02 
Jan Jansen wever f 2-06-00 
Cornelis Wouters f 7-01-12 
Sytske Bentes f 6-00-00 
Jan Gerbents f 22-12-04 
De confoijmeester f 3-07-04 
Claes Freerx Braem f 19-19-00 
Barre Hilbrandts tot Leuwarden f 36-00-00 
Binnert Saeckes tot Leuwarden f 86-12-00 
Barre Hilbrants f 93-02-00 
 
 
[03670r] Claes Kelder ende Hylk f 82-12-08 
Hendrick Lousen f 12-10-00 
Lolk Aerents f 37-10-00 
Sydts Oeges f 34-03-08 
Liuke Jansen tot Collum f 78-08-00 
Thomas smidt f 8-15-12 
Rinske Jacobs f 8-03-08 
Sipke Edes visjaeger f 43-02-00 
Jan Sybrandts Pau f 6-01-08 
Mart op de Bargebuiren f 1-04-00 
Ewerdt Jansen Swardt f 8-00-00 
Sybrich Ariens suster f 8-17-00 
Jacob Barres tot Grijpskerck f 5-03-00 
Joannes Sjoerdts f 4-05-00 
Anske Anskes tot Sneecq f 14-05-00 
Een jaer huir van 't landt tot Worckum van 't jaer 1669 verschenen f 50-00-00