Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 205 folio 153r

Pand:  0

Inleiding:  [0153v] [marge] den 25 september 1662 [einde marge] Warderinge ende voorts beschrivinge gedaen ende genomen bij de praesiderende burgemeester Dr. Jacobus Hillebrand, ten huijse van Aart Clasen gortjer binnen deser stede, van de goederen bij hem met sijn overleden huijsvrouw Ifke Hessels in leven en na des selfs doot met hen kint in cumunio [= in communio: gezamenlijk] beseten omme vervolgens tot scheidinge van dien te geraken tusschen Durk Hessels ende Lourens Jacobs als tutoren over 't voorschreven kint in desen requiranten ter eenre, ende gedachte Aart Claasen sich wederom ten echte begeven hebbende met Orsel Jans requireerde ter andere zijden, alles op 't aengeven van ander gemelte Aart Clasen nae gedane eed in handen van de welgedachte commissaris gepasseert aan sulx in alle getrouheijt te sullen doen. Sijnde voor eerst de warderinge der huisgeraden etc: door 2 geswooren waardeersters gedaen, soo volgt.

Inventaris: 
[0154r] Bedden etc. 
een bed met een peul f 16-00-00 
een bed met een peul f 15-00-00 
een bed met een peul f 10-00-00 
2 oorcussens f 8-00-00 
2 dito f 2-00-00 
een dito f 3-05-00 
2 dito f 2-10-00 
een groene ongevoerde deken f 4-00-00 
een witte Spaense dito f 3-00-00 
een Oostindische deken f 4-00-00 
een roode voerde dito f 5-00-00 
een witte Spaense dito f 2-10-00 
een groene ongevoerde dito f 3-00-00 
een kindere dekentje f 1-00-00 
2 trijpen cussens f 3-10-00 
[154v] een groen lakens dito f 4-00-00 
een naijde cussen f 1-11-00 
2 stoelcussens f 2-00-00 
2 dito f 1-05-00 
2 gardijnen met een rabat f 3-10-00 
een schorsteenkleed met 2 cleettjes aen de zijde f 3-10-00 
 
Linnen 
2 lakens f 4-00-00 
2 slaaplakens f 4-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 6-00-00 
2 dito f 5-00-00 
2 dito f 6-00-00 
2 dito f 4-00-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 4-10-00 
[0155r] een heele ende 2 halve dito f 4-00-00 
nota: een laken f 3-10-00 
2 peuldoeken f 3-00-00 
2 dito f 3-00-00 
nota: 2 dito f 3-00-00 
2 dito f 3-00-00 
2 sloopen f 2-15-00 
2 dito f 1-05-00 
2 dito f 1-05-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 2-05-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 1-11-00 
2 dito f 1-00-00 
2 dito f 1-05-00 
[0155v] 2 dito f 00-15-00 
3 dito f 1-15-00 
2 tafellakens f 9-00-00 
2 servetten f 1-11-00 
enigh oud linnen f 00-12-00 
2 beds spreden f 5-10-00 
een krebdekentjen voer, met een wijtlingh f 2-10-00 
een stuck doek langh 3 ellen, yder een gulden f 30-00-00 
2 bosschen geern, yder pond 25 wegende acht pond f 10-00-00 
 
een goudt wicht f 2-10-00 
 
een Oostindische cop f 5-00-00 
2 dito copkes f 3-10-00 
een clapmuts f 2-00-00 
2 frucht schaeltjes f 2-00-00 
2 kleine clapmutskes f 4-15-00 
2 dito f 3-00-00 
2 dito f 2-05-00 
[0156r] 2 achtcantige copkes met een schael f 3-05-00 
 
8 slechte pannen met een schep f 1-18-00 
4 schaalen met 2 pannen f 00-15-00 
 
een spygel met een kleerbesem ende 2 haerborsels f 2-00-00 
een schilderij f 1-11-00 
2 halffbasterde [= albasten] bortjes f 1-05-00 
2 schilderien f 1-15-00 
een leij ende een almenack f 1-00-00 
 
eenigh tin f 5-00-00 
enigh steenwerck f 1-00-00 
een gooting f 1-05-00 
een ketel pot f 2-10-00 
eijer pantje f 01-05-00 
[0156v] een tinnen mingelen f 1-00-00 
een coperen ketel met 't lijdt [= lid, deksel] f 7-10-00 
een koeck panne f 1-11-00 
een gootlingh f 1-11-00 
een fuir becken f 3-00-00 
een yseren candelaer f 1-05-00 
enigh ijserwerck f 3-10-00 
enige rommelingen f 2-00-00 
een bolsteren bettie [= met stro of doppen gevulde beddezakje] ende noch wat linnen f 2-11-00 
2 doosen ende een eijerkorf ende een kleer korf f 1-00-00 
een saegh f 2-00-00 
een partij tuinier gereetschap f 3-00-00 
 
[0157r] speck vleis ende stockvijs f 9-00-00 
een witte kees f 00-10-00 
enigh schuttelgoed, so stenen als houten tafelborden f 3-10-00 
2 wateremmers f 1-00-00 
2 tobben ende een wasschamel f 1-15-00 
enige rommelingen f 1-05-00 
enige wrijvers f 00-15-00 
2 stoven ende 2 emmerkes f 1-00-00 
 
Bijskens bijbel [= Biestkens bijbel] in folio f 6-00-00 
een testament beslagen f 1-05-00 
2 testamenten beslagen f 1-05-00 
Spygel van de olde ende nieuwe tijt ende Trouringh [Cats, Spiegel van de oude en de nieuwe tijd; Cats, Trouringh] f 1-15-00 
een dicstionarum [= dictionarium] f 00-10-00 
[0157v] enige boeckjes f 00-15-00 
een hoop oude boeken f 00-12-00 
 
een spintje f 2-10-00 
een kistie f 1-11-00 
een lap niu doek f 2-00-00 
een laken f 3-00-00 
2 houten bomen stoelen f 00-10-00 
4 stoelen f 00-15-00 
een kerck stoel f 1-15-00 
een eeken tafel met het lijd [= deksel?] f 06-00-00 
een fuiren tafel f 4-00-00 
een kindere krebbe f 3-10-00 
een eeken kevij f 12-00-00 
een kindere wagen f 5-00-00 
een spinwiel ende romlingen f 02-05-00 
[0158r] een floer stoffer ende een stockdweil f 01-00-00 
aen turf f 20-00-00 
aen hout f 4-00-00 
een dooske f 00-04-00 
 
Silverwerk 
een beker wegende 11 1/2 lood f 16-03-08 
4 lepels ende eenige eijerlepelties wegende f 19-06-00 
 
Staet van Aart Clasens goederen na het overlijden van zijn huijsvrouw als volgt. 
 
De profijtelijk staet 
1 de aengecofte huijsinge ter somma f 770-00-00 
2 de aengecofte meulen cum annexis f 523-00-00 
3 de inboelen met hondert gulden verbeteringe f 300-00-00 
---------- 
f 1593-00-00 
 
De schadelicke staet ofte lasten somma onder 't staende schot geweest 
1658: Ruird Wijdes competeert volgens hantschrift ghedaan den 31 october principael ter somma van f 200-00-00 
Cornelis Cornelis aen Jacobikerk volgens obligatie gedaen den 14 meij capitael met een jaer intressen somma f 315-00-00 
---------- 
f 515-00-00 
 
[0158v] den 30 julij van Trijntie Jouckes de weduwe van Jouke Joukes volgens obligatie gedaen met vervallen intressen somma van f 312-00-00 
den 10 augusto Ruird Wijddes tweehonder guldens volgens hantschrift gedaen ter somma 
f 200-00-00 
den 28 september Luijtien Riencks volgens handschrift gedaen met de vervallen intressen de somma f 410-00-00 
hier moet noch bij dat de meulen te hoch gecoft is ofte voor de opstal of dat hij na de tijt verbetert is de somma f 188-00-00 
noch te reste twee termijnen van de aangecofte huijsinge er somma f 513-00-00 
---------- 
f 1623-00-00 
f 515-00-00 
---------- 
De gehele somma bedraagt f 2138-00-00 
de gehele aenbrengh van Iefke Hessels beloopt somma f 821-00-00 
mits daer moet weer af van de 256 gulden boelpenningen oncosten somma f 12-00-00 
---------- 
blift f 809 
 
Aart Clasens aenbrengh de somma f 428-00-00 
---------- 
Aart Clasens staet bij 't aenvaerden met Orsel [= zijn tweede vrouw] f 1237-00-00 
 
Profijtelijke staet 
ten eerste de aengecofte huijsinge f 770-00-00 
ten tweede de meulen cum annexis f 534-00-00 
ten darde de wardeerde goederen ende inboelen daarin begrepen ende verbetering van Iefke Hessels somma f 446-12-08 
ten vierde noch de wardeerde garst, boekweijt, mostersaet, gortmeel, hoij ter somma 
f 78-16-12 
ten 5e uijtstaende schult voor wis gerekent den somma f 51-18-08 
---------- 
f 1870-06-12 
 
De lasten 
eerstelijk Ruird Widdes met de intressen f 424-00-00 
ten 2e Sioerd Tieerds capitael f 200-00-00 
ten 3e Doede Pyters capitael f 200-00-00 
Ruird Widdes rest f 26-00-00 
Piter Jansen rest f 425-07-08 
Lourens Jacobs rest f 59-00-00 
noch verscheiden lasten somma f 131-10-00 
---------- 
f 1455-17-08 
nog rest Ruird Widdes 246-00-00 
---------- 
f 1701-17-08 
 
Aart Clasens aenbrengh ft [= facit, maakt] f 418-00-00 
Iefke Hessels aenbrengh ft.f 809-00-00 
Aert tot erfenisse ontvangen van sijn moij somma f 2005 1/2-00-00 
De gehele somma f 3242-10-00 
 
vide fol: 189 
 
[Vervolg op fol 0189r] Ende heeft Aert Clasen overgelevert aen Dirk Hessels des selfs voorkinds oom de trouwpenningen bij hem Aert Clasen aen zijn wijlen huisvrouw op trou begeven bestaende in: 
 
een silveren hart daer in 
een rosenobel 
een halve dito 
een dubbelle ducaet 
een enckelde dito 
een dubbelle valueerde rijcxdaler 
8 valueerde rijcxdalers 
een halve Engelsche rijcxdaler 
2 Engelsche schellingen 
4 valueerde oorden 
een Engelsche harp 
een stoter 
4 achte parten van een rijcxdaler 
 
[0189v] Voorts blijft onder Aert Clasen berustende tot profijt van des zelfs voorkint als 
een silveren onderriem 
enig silveren poppegoed 
wegende t' samen 32 3/8 loot 
 
Aldus gedaen, ende gesloten bij de comparanten, ten overstaen als voren onder expresse aenneminge, van responsabel te sullen zijn voor 't gene een yder wegens 't voorkint heeft ontvangen. 
In kennis hun handen desen 19 januari 1664 
(get.) Aert Claessen 
(get.) Dijerck Hessels 
(get.) Lourens Jacobs Asperen 
(get.) J.Hillebrans 
(get.) D.Wringer 1664 
 
[marge] Op huiden den 27e october 1674 compareerden voor de here praesiderende Burgemeester Dr. W.Hillebrants als commissaris, Antie Aerts beneffens haar oom ende curator Dirck Hessels mr.schoenmacker, ende heeft verklaart, dat haar ende curator op haer versoeck ende begeerte verreuilt heeft uit het silverwerck hier boven ende omme gespecficeert staende, een silveren onderriem ende voorts het silver hier om met een streeck affgetrocken ende gemerckt, waar voren weder becomen heeft, een sijden onderriem met silveren slotten een haeck, drie kettings, een silveren coocker ende een silveren vorckien, sampt een boeck met silver beslagen blijvende 't restant van 't silverwerck, mitsgaders 't gene in de scheijdinge van den 2 januari 1673 uitgedruckt staet, onder vernoemde Dirck Hessels berustende, exemt de dartien kleijne stuckies silvergelt, die tot voornoemde reuilinge sijn geimplojeert . Actum ut supra. 
In kennisse van mij commissaris. 
(get.) W.Hillebrants 1674 [einde marge]