Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 209 folio 7r

Pand:  Kleine Bredeplaats 17

Inleiding:  [0007r] Inventarisatie ende beschrijvinge ten overstane van de praesiderende burgemeesteren Hendrick Coenraedts ende Evert Ruirdts als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer Secretaris, gedaen ten sterfhuise van wijlen Lammert Reins in leven burger alhier, van alle de goederen aldaer bevonden, ten versoecke van de vroedsman Hans Keimpes ende coopman Fedde Tieerdts als geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis over Rien ende Boldewijn Lammerts voorkinderen van de overledene bij sijn eerste huisvrou Pluentie Boldewijns in echte verweckt, mitsgaders Jan Coenraedts meester backer als erfgenaem van sijn wijlen dochtertie Berber Jans bij sijn overledene huisvrou Geertie Lammerts mede een voorkint van de overledene in echte verweckt in dier qualiteit kinderen ende erfgenaemem van verschreven Lammert Riens cum uxore resp. ende requiranten ten eenre, ende Trintie Jacobs jongst wedue van de overledene met de olde burgemeester Wytse Michaels ende Dominico Cornelij gesterckt requireerde, die de belofte van getrouwelijcke aengevinge in handen van de mede commissaris Evert Ruirdts heeft gepraesteert, waar op tot de beschrivinge geprocedeert in manieren so volgt. Actum den 21e Martij 1667 Opmerkingen: Lamberdt Reyns, wonende te Harlingen, trouwt (1) voor Gerecht Harlingen 21-06-1634 Apleunie Boldewyns, wonende te Harlingen; Lammert Reins, grootschipper, wonende te Harlingen, trouwt (2) voor Gerecht Harlingen 13-01-1656 Trijntie Jacobs, wonende te Harlingen. Autorisatieboeken, invnr 113, aktenr 64, aktedatum 18-06-1656: Geertie Lamberts weeskind, Reyn Lamberts weeskind, Boldewijn Lamberts weeskind, Lammert Reyns vader, hertrouwd Weduwnaar van Apollonia [Pleuntje] Boldewijns moeder, Dirck Sybrens Longerhou curator, curator ad actum divisionis moederlijke goederen Gattie Gerbens stadsmakelaar curator, curator ad actum divisionis moederlijke goederen. Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 471, aktedatum 22-02-1667: Rein Lamberts oud 21 jaar weeskind, Wijlen Lambert Reins vader, Fedde Tiaerds burger lakenkoper curator, curator ad actum divisionis. Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 473, aktedatum 27-02-1667: Boudewyn Lammerts oud 20 jaar weeskind, Hans Keimpes vroedschap curator, curator ad actum divisionis met stiefmoeder en anderen Wijlen Lambert Reins vader, was hertrouwd. Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 562, aktedatum 23-02-1669: Rein Lammerts oud 23 jaar weeskind, Boudewyn Lammerts oud 21 jaar weeskind, Wijlen Lammert Reins vader, Sybren Jouckes mr. chirurgijn , woonachtig te Ferwerd curator, curator ad actum divisionis, oom Fedde Tiaerdts curator, ontslagen oud curator Hans Keimpes curator, ontslagen oud curator.

Inventaris: 
[0007v] Bedden etc. 
4 bedden en 4 puelen  
15 oorcussens  
12 dekens  
2 paer gardijnen ende rabatten  
2 schoorsteen cleeden  
 
[0008r] 41 slaeplaekens  
4 witlingen  
12 pueldoecken  
41 slopen  
34 mans hemden  
15 mans cragen  
10 tavelakens  
48 servetten  
 
Wollen  
2 swart lakens mantels 
een pack swart lakens cleren  
een bratten wanbas [= wambuis] met een lakens broeck  
2 groene spreden  
een pack ondercleren  
2 hemdrocken  
 
[0008v] 2 paer mans hosen ende 2 paer schoenen  
2 hoeden  
18 stoelcussens  
een glas gardijn  
2 grone [= groene] spreties  
 
Houtwerck  
een eeken kevij  
een cantoor  
een kiste  
3 tafels  
een slap [=slaep] banck  
2 kindere kisties ende 3 schabelties  
27 stoelen  
 
[0009r] 13 schilderien 
10 albasterde borties  
2 arm emmerkes  
2 spiegels  
2 rackies een kanarie kouw met een canarie daer in  
2 mangelborden ende 2 mangelstocken  
2 kleerbesems  
een harborsel [= haarborstel] 
2 stoffers ende 2 hout wrijvers  
een vloerveger  
twee stoofen  
een dragh berije [= draagberrie] 
een leder [= ladder] 
een waeter emmer  
 
[0009v] 2 wastobben  
een broeijvat  
2 cleercorven  
een vleijs vat  
een fleijs ton  
 
Oostindisch steenwerck  
14 grote pannen  
4 clapmutsen  
2 frucht schalen  
8 clapmutschen  
vijf vrucht schaelties  
een clein Oostindisch schutteltie  
 
[0010r] vier butter pannen  
een klein pantie  
12 copkes  
2 cleine schaelties  
een copke  
 
Slecht Steenwerck  
9 Spaense panties  
7 slechte panties  
2 slechte schalen Spaens  
3 copkes Spaens  
een Spaens kantie  
4 kanties met silveren lidties  
4 drinck kannen  
2 stenen kandelers  
 
[0010v] voorts enigh schuttelgoet  
vier danswicker [= Dantziger] glasen  
5 glasen flessen  
 
Coper, tin, mesch, ende Iserwerck  
6 tinnen patelen  
een tinnen com  
5 tinnen lepels  
een vuir becken  
een tinnen fles  
een tinnen buttercop  
2 schuimspanen  
2 akers  
een coperen pot  
een gootlingh  
 
[0011r] een stand kandeler, een snuiter  
een messchen braedpot 
4 iseren potten 
een fijseltie ende stamper  
een blaker  
een tinnen lamp  
2 roosters, 2 tangen, 2 treeften  
een hang iser  
een potsel [= potzeel]  
een huegel  
een lanteern, 1 dito  
een strijckiser  
2 koekpannen  
een wafel iser  
een hackmes  
 
[0011v] 3 oolij koex forckjes  
een slaeds emmer  
een suijker tromp  
 
Geweer [= verweers attributen] 
een musquet  
een verket stock [= forketstok]  
een draegband  
een degen  
een bandelier met maten  
 
[0012r] Silverwerck  
3 silveren croesen  
24 silveren lepels  
een eier lepeltie  
2 schalen  
3 silveren romers  
2 silveren coppen  
een silveren soutvat  
een Oostindische mosterpot met silveren beslag  
een silveren fortuin  
een tabax doos  
2 saucierkes  
2 schaelties  
een silveren speen dop  
2 silveren grote knopen  
een silveren rinckelbel  
een snuif tabax dooske met silveren beslagh  
een silveren hechten mes  
 
[0012v] Gerede gelden ten sterfhuise bevonden  
16 a 3-03-00 f 50-08-00 
2 a 3-03-00 f 6-06-00  
2 1/2 rixedalers f 6-05-00  
7 a 1-08-00 f 9-16-00  
Aen pajement f 59-02-08  
 
Keersmakers gereetschap  
een form  
een smeer ketel  
een partij keers geern  
een schepper  
een smeer moude 
een smeer saeg  
 
[0013r] Eetbare waren  
4 stucken roockvleis  
een stuck speck  
3 soetemelx kesen  
1/2 leise [= Leidse] kees  
 
[0013v] Winckel goederen ende gereedschappen de weduw Trijntie Jacobs toe gewardeert  
12 stoven f 1-08-00  
12 stoven f 1-16-00  
12 dito f 2-08-00  
12 dito f 2-10-00  
24 dito f 2-10-00  
12 dito f 2-00-00  
12 dito f 2-00-00  
18 dito f 2-14-00  
6 cleijne dito ende 2 grote f 1-00-00  
10 poppen rackies f 0-12-00  
7 rakken f 2-00-00  
8 hant stoffers ende vloervegers ende enige poppen luijwagenties f 4-00-00 
2 visborties, 2 kindere kaskes, enige selen ende hoornen lepelties f 1-00-00  
8 kindere emmerkes f 0-16-00  
---------- 
f 29-06-00  
 
[0014r] 8 merck emmers f 2-08-00  
enige stoffers, ragers ende andersins f 3-10-00  
3 salaed emmers enige quasties ende kannewasschers f 2-00-00  
4 soutvaten ende 2 keersladen f 1-00-00  
4 cleijne mantelstockies, 3 lepelborties ende 1 koeckwrijver f 1-05-00  
6 backies 12 mangelborden, 1 tromp ende 5 ellens f 2-05-00  
11 eeckene doosen f 2-14-00  
4 vuiren dosen f 1-12-00  
8 vuiren dito f 1-05-00  
2 nest dosen f 3-10-00  
5 dosen met een nest doos f 1-15-00  
enige luiwagens, glas vasschers, hant stoffers f 2-10-00  
6 doosches f 0-12-00  
3 bes doesen 3 cruiddosen, 2 poppen speldwerxborden f 1-11-00  
5 1/2 dosijn grote en kleijne houten taveborden [= tafelborden] f 2-00-00  
---------- 
f 29-17-00  
 
[0014v] enige butterspanen ende strijckborties f 0-18-00  
enige butterspaenen f 1-05-00  
16 houten kandelers f 2-08-00  
enige brenders, kleerbesems ende cranen f 2-10-00  
enige houtwrijvers f 2-16-00  
3 Juffers f 0-15-00  
enige Wijns tapkes ende lepelties d i f 2-06-00  
2 schragen ende een taveltie f 0-10-00 
6 kindere wagenties f 0-18-00  
14 butter tijnen f 0-15-00  
enige backies 
eenige tappen ende lepels f 0-18-00  
3 muisenvallen ende schuimspaenen f 0-15-00  
enige wyeken f 0-10-00  
enig sout ende doop lockies f 0-14-00  
3 dwijelen f 0-10-00  
enige maten ende hantvatten f 0-18-00  
---------- 
f 20-11-00  
 
[0015r] enige sleven ende besems f 0-16-00  
7 halsdoechken f 2-10-00  
5 schamel veinties f 1-06-00  
6 kleerbesems f 1-11-00  
13 dito f 1-11-00  
6 zeepvaties f 0-12-00  
29 swartseldosen f 1-03-00  
2 slot dosen f 1-08-00  
3 dito f 1-04-00  
7 grote andere dosen f 2-02-00  
enige kleijne dosen f 2-00-00  
9 dito f 1-07-00  
8 dito f 0-16-00  
6 bedtstocken f 0-18-00  
1 dito f 0-03-00  
2 kindere wagens f 1-00-00  
11 witters f 0-16-00  
40 sleven [= slijven] f 11-00-00  
---------- 
f 21-17-00  
 
[0015v] 2 keesbackies f 0-12-00  
6 mangelstocken f 0-18-00  
3 meelvaties f 0-15-00  
6 room schuttels f 0-06-00  
drie doekes voornoemd f 0-12-00  
8 schuir hockies f 1-00-00  
5 vlacke backen f 0-15-00  
7 holle dito f 0-17-00  
11 witte backen f 1-13-00  
1/2 vat seep f 3-10-00  
enig poppegoet f 0-12-00  
enig dito f 1-15-00  
enig dito f 1-05-00  
enig dito f 1-15-00  
enig dito f 0-18-00  
32 nest dooskes f 0-16-00  
enig poppegoet f 0-03-00  
---------- 
f 18-02-00  
 
[0016r] een iseren evener ende 2 houten schalen f 2-05-00  
13 pond looden wijg [= wichten / gewichten] f 1-05-00  
wat wijdasch f 1-05-00  
enige olij maties met een becken f 3-03-00  
62 pond keersen tot 4 stuivers f 12-08-00  
een traen becken met de maties f 2-00-00  
ontrent 200 twebacken f 2-00-00  
een platties f 0-10-00  
een toonbanck f 0-10-00  
enige wingelborden [=winkelborden] f 1-11-00  
enige swavelstocken, coralien ende wat catoen f 0-15-00  
---------- 
f 27-09-00  
 
Inboelen den wege mede toegewardeert hier vooren aen ten inventaris gestelt: 
een bed met een puel f 22-00-00  
een bed met een puel f 15-00-00 
---------- 
f 37-00-00  
 
[0016v] 2 oorcussens f 9-00-00  
2 dito f 11-00-00  
2 dito f 4-00-00  
3 pluim cussens f 5-10-00  
2 groene ongevoerde dekens f 16-00-00  
2 gevoerde dito f 7-10-00  
2 witte Spaense deekens f 8-00-00  
2 wijtlingen f f 4-15-00  
2 paer gardijnen ende 2 rabatten sampt de 2 iseren roeden f 7-10-00  
een schortien kleet ende 2 cleties f 1-00-00  
een glas gardijn f 0-05-00  
2 slaaplaekens f 3-15-00  
2 dito f 3-10-00  
2 pueldoecken f 1-15-00  
3 sloopen f 2-00-00  
4 dito f 2-00-00  
2 pueldoecken f 3-10-00  
2 dito f 3-10-00  
2 dito f 3-10-00  
---------- 
f 98-10-00  
 
[0017r] 2 slaaplakens f 8-10-00  
2 dito f 6-00-00  
2 dito f 5-00-00  
2 dito f 7-10-00  
2 dito f 11-00-00  
2 dito f 10-00-00  
2 dito f 6-00-00  
2 dito f 9-00-00  
Een wijtlingh met een bont cletie f 1-11-00  
2 tafellakens f 5-00-00  
2 dito f 4-00-00  
2 dito f 8-10-00  
6 servetten f 9-00-00  
6 dito f 5-00-00  
6 dito f 5-00-00  
2 dopies doeken f 1-05-00  
4 sloopen f 6-00-00  
4 dito f 5-00-00  
4 dito f 4-00-00 
---------- 
f 116-06-00  
 
[0017v] 4 dito f 2-10-00  
2 stoelcussens f 2-10-00  
2 dito f 3-00-00  
een dito f 1-15-00  
2 dito f 2-00-00  
2 tavelspreeden f 3-00-00  
3 Oostindische coppen f 12-00-00  
2 dito drielingen ende 1 halve lampet f 18-00-00  
2 dito pannen f 11-00-00  
een dito geschuerd f 1-05-00  
6 vrughtschalen f 13-00-00  
2 clapmutsen f 2-10-00  
2 dito f 1-15-00  
2 vruchtschaelties met een pantie f 3-00-00  
2 copkes ende andersins f 2-10-00  
2 salf potties f 3-00-00  
Een Oostindische mosterpot f 2-10-00  
---------- 
f 85-00-00  
 
[0018r] een spiegel met een albaster bortie f 1-05-00  
enigh sleght steenwerck f 5-00-00  
enig iser en cooper goet f 14-10-00  
2 grote stoelen f 1-00-00  
2 letterhouten stoelen f 2-10-00  
2 swarte stoelen f 1-11-00  
2 kinderen kisties ende 2 schabeties [= schabelties] f 5-00-00  
een schilderij f 4-00-00  
enig schuttelgoet, 1 turfvat ende een tavel f 3-00-00  
een emmer, aker, puthaeck, stockdwiel f 3-00-00  
enige rommelinge f 2-00-00  
een cantoor f 8-00-00  
4 schilderijen f 12-00-00  
---------- 
f 62-17-00  
f 85-05-00  
f 116-06-00  
f 98-10-00  
f 37-00-00  
--------- 
f 399-17-00  
f 27-09-00  
f 18-02-00  
f 21-17-00  
f 20-11-00  
f 29-17-00  
f 29-06-00  
---------- 
f 546-19-00  
 
[0018v] Silverwerck:  
Een silveren beker weegt 33 lood, 't lood 1-09-00 f [niet ingevuld]  
6 lepels wegen 14 1/2 lood, 't lood 1-08-00 f [niet ingevuld] 
een schael weegt 17 3/4 lood, 't lood 1-08-00 f [niet ingevuld] 
3 romers wegen 11 lood, 't lood f 1-08-00 f [niet ingevuld] 
een soutvat weegt 10 1/4 lood, 't lood 1-07-00 f [niet ingevuld]  
een cop weegt 19 lood, 't lood 1-08-00 f [niet ingevuld] 
een schaeltie weegt 16 3/4 lood, 't lood 1-05-00 f [niet ingevuld] 
1 kroeske met een lepel 4 lood, 't lood 1-05-00 f [niet ingevuld] 
een kom dexel ende 't beslagh van een mosterpot weegt te saemen 9 lood, 't lood 1-06-00 f [niet ingevuld]