Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 207 folio 327r

Pand:  0

Inleiding:  [0327r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaan ten sterfhuise ven Eelck Arents weduwe van wijlen Pytter Meier ten overstane van de praesiderende burgemeester Jan Knijf in desen commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle de goederen uit- en insculden aldaar bevonden, ten versoecke van Dirck Henricks van Amsterdam, als geauthoriseerde curator ende stijfader over Arent Jansen een kintskint van de overledene, ende erfgenaem van de selve, op 't aengeven van Arent Jansen burger alhier het sterfhuis gefrequenteert hebbende die de belofte van alles getrouwelijck te sullen aangeven in handen van welgedachte commissaris heeft gepraesteert, waerop tot de bescrivinge is geprocedeert soo volgt. Harlingen den 6e december 1666. Opmerkingen: Pytter Meyer, afk Harlingen, tr 30-05-1646 Herv. gem Harlingen Eelck Jans, afk Harlingen. Tresoar, Nedergerecht Harlingen, Autorisatieboeken, invnr 114, aktenr 448, aktedatum 06-12-1666: Aarent Jansen oud 18 jaar weeskind, Pieter Meyers genoemd, vader van grootmoeder Wijlen Eelk Pieters erflater, grootmoeder Dirk Hendriks, woonachtig te Amsterdam curator, curator over personen en goederen, stiefvader.

Inventaris: 
[0327r] 3 bedden en 2 puelen 
10 oorcussens 
6 dekens 
[0327v] 4 gardijnen en twe rabatten 
2 schoorsteen cleden 
13 slaap lakens 
2 wijtlingen 
5 pueldoecken 
15 slopen 
16 vrouwen hemden 
4 schorteldoecke 
5 nacht halsdoecken 
30 nuesdoecken 
9 blauwe schorteldoecken 
17 vrouwen mutsen 
7 Duitse mutsen 
[0328r] 4 halsdoecken 
6 ondermutsen 
 
Wollen etc. 
een swart lakens hoick 
4 rocken 
1 dito 
4 schorten 
4 paer mouwen 
3 mantelties 
2 overlijven 
2 borstrocken 
een rode schorteldoeck 
een swarte dito 
[0328v] een paar swarte wanten 
2 paar half mouwen 
een swarte cap 
2 paar hosen  
een paar schoenen en  
1 paar muilen 
7 stoelcussens 
 
Houtwerck etc. 
3 swarte stoelen 
7 slechte stoelen 
12 schilderien 
2 murmerde cassen 
2 tafels 
[0329r] 2 schoenen 
2 stoven 
een spiegel 
3 kleerbesems 
een mangelbord en  
2 mangelstocken 
een stoffer en rager 
een kerckstoel 
2 arm emmers 
2 water emmers 
2 tobben  
een spinwiel 
een kleerkorf 
een korfke  
1 sandloper 
enig turf en hout op de solder 
 
Oostindisch werck 
7 copkes 
5 dito 
4 butter pannen 
5 clapmutsen 
[0329v] 2 schulpkes 
een vrucht schaal 
 
Slecht steenwerck 
6 witte schalen 
4 grote pannen 
5 stucken slecht steenwerck 
enig daags schuttelgoet 
3 drink kannen 
een stoelp [stolp] 
 
Coper, tin, mesch en iserwerck 
2 tinnen schuttels 
[0330r] een vuirbecken 
een tinnen croes 
een schuimspaan 
een strijckiser 
2 messchen gootlingen met decksels 
2 coperen potten 
een iseren stand kandeler 
een messchen pijp 
een keersnuiter 
2 tangen, 1 asschop, 1 treeft, rooster etc. 
een schamel veintie 
een lanteern 
 
Silverwerck 
2 silveren lepels 
een silver hechten mes